2023 #2

Tema­num­mer

Andre betin­gel­ser. Hver­dags­liv med vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser

Temaar­tik­ler

Endnu ingen artikler udgivet

Artikler udenfor tema

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet 1898 – 1910 – et popu­lær­vi­den­ska­be­ligt oplysningsinitiativ

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet blev dannet i 1898. Bag ini­ti­a­ti­vet stod en række bevæ­gel­ser og orga­ni­sa­tio­ner, som repræ­sen­te­rede vidt for­skel­lige mål­grup­per og ide­o­lo­gier. I artiklen ana­ly­se­rer vi, hvordan disse på hver deres måde satte deres præg på såvel under­vis­nin­gens indhold som på hvem, der blev rek­rut­te­ret til foredragsrækkerne.

Omsorgs­gi­ve­res del­ta­gelse i små børns lege i dagtilbud

. Artiklen tager afsæt i viden fra inter­na­tio­nal lege- og barn­doms­forsk­ning og ana­ly­se­rer filmklip af samspil mellem små børn og pæda­gogstu­de­rende. Hermed bidrager artiklen med et samlet teoretisk grundlag for at tale om de mindste børns lege samt en analyse og dis­kus­sion af, hvordan omsorgs­per­so­ner kan ram­me­sætte, støtte og guide legende samspil med de yngste børn i dagtilbud.