2023 #2

Tema­num­mer

Ind­led­ning

Andre betin­gel­ser – Hver­dags­liv med vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser 

Emil Falster, Jimmy Krab, Stine Thygesen

I dette nummer af DpT sætter vi fokus på, hvad vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser betyder for børns, unges og forældres hver­dags­liv, f.eks. i forhold til in- og eks­klu­sion, del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der, iden­ti­tets­dan­nelse og aner­ken­delse. Gennem seks viden­ska­be­lige artikler præ­sen­te­res og belyses nye teorier, begreber og kritiske per­spek­ti­ver, som kun i et begrænset omfang er kendte og tidligere anvendt i empiriske analyser i Danmark.

Temaar­tik­ler

Krops- og funk­tions­in­klu­de­rende norm­kri­tik – Poten­ti­a­ler i det pæda­go­gi­ske arbejde

Isabella Vagtholm

Artiklen intro­du­ce­rer til et norm­kri­tisk per­spek­tivskifte med fysisk handikap som omdrej­nings­punkt og til de der­til­hø­rende poten­ti­a­ler i form af nye kritiske per­spek­ti­ver, dis­kus­sio­ner og værktøjer.

”Jeg var en alien, der ledte efter mit rumskib” En kva­li­ta­tiv, moti­va­tions­te­o­re­tisk under­sø­gelse af unge voksne med cerebral pareses identitetsarbejde

Olivia Dahl, Poul Poder

I denne artikel under­sø­ger vi unge voksne med cerebral parese (CP) og deres møde med barrierer der skal over­vin­des, for at opbygge hand­lings­kraft og en sam­men­hæn­gende og bekræftet identitet. 

Unge med epilepsi – navi­ga­tio­ner i et kro­p­s­ka­pa­belt landskab

Charlotte Rosenberg, Naja Berg Hougaard

Med afsæt i et kva­li­ta­tivt forsk­nings­pro­jekt ana­ly­se­rer vi, hvordan unge med epilepsi og deres betyd­nings­fulde andre navigerer i livet med epilepsi. 

Liv på andre betin­gel­ser – poesi og aktivisme: Anna

Anna

jeg er 20 år gammel bor i Ballerup har part på en hest går i skole på en STU  taget træ­nings­vejen pumper jern har halvandet år tilbage keder mig af helvedes til jeg mangler min 10.klasses eksamen de mener ikke jeg behøver det skolefag er lige blevet taget fra mig lige nu snakker vi om højskole komme ud blandt andre […]

Liv på andre betin­gel­ser – poesi og aktivisme: Kasper

Kasper

jeg er 25 år kommer fra Stenlille bor stadigvæk hjemme ved at prøve at finde noget på nogle punkter ikke udviklet mig helt nok kunne tage ansvar for sig selv der er jo en masse ting huske medicinen huslige pligter det kan jeg selv­føl­ge­lig godt en slags støt­te­per­son som kunne støtte mig lidt jeg tænker faktisk jeg flytter for mig selv i et […]

Liv på andre betin­gel­ser – poesi og aktivisme: Facebook/ Instagram opslag

Charlotte Lo

Dig, skal vi vist have udredt for ADD, sagde psy­ki­a­te­ren med et skævt smil. Jeg synes ikke, der var noget at smile af. Mit liv hang i laser, jeg var stresset, over­be­la­stet, fru­stre­ret, gal, træt, ked af det. Jeg havde svært ved at se det muntre. Hvad er ADD? spurgte jeg lidt reser­ve­ret. Den stille udgave […]

Forældres aner­ken­del­ses­kampe – tumul­ta­ri­ske for­hand­lin­ger om res­sour­cer til børn med særlige behov

Cecilie Moesby-Jensen, Lene S. K. Schmidt, Jimmy Krab

I artiklen belyser vi, hvordan forældre oplever for­hand­lin­ger om res­sour­cer med pro­fes­sio­nelle og insti­tu­tio­ner, når deres barn har en psy­ki­a­trisk diagnose og/eller psy­ko­so­ci­ale van­ske­lig­he­der, og har behov for støtte for at trives. 

Dis­fa­mi­lien – en fami­lie­fi­gu­ra­tion på andres betingelser

Tine Fristrup

Gennem dis/a­­bi­lity-forsk­­nin­­gens møde med figu­ra­tions­so­cio­lo­gien etableres et nyt teoretisk afsæt for at forstå familier med handicap, som hen­holds­vis dis/familier og dis­fa­mi­lier. For­skel­len på de to begreber henviser til, hvilke bevæ­gel­ses­mu­lig­he­der ”familien” har for at etablere et fami­li­e­liv, der er mindre domineret af skam og kompensation.

Mang­fol­dig­hed og (u)lighed i almene dagtilbud – Kate­go­ri­se­ring og pædagogik i relation til børn med autisme

Ida Dan­­neski­old-Samsøe, Bjørg Kjær

Vi udfolder hvordan dilemmaer omkring mang­fol­dig­hed og stigma i dag­in­sti­tu­tio­ner kommer i spil i hver­da­gens samspil mellem børn og voksne i relation til børn med autisme. 

Kirkebæk genlæst – om udgræns­nin­gen af de uduelige

Stine Grønbæk Jensen

Et tema­num­mer i Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, som sætter fokus på vari­e­rende funk­tions­ev­ner, handicap og diagnoser må selv­føl­ge­lig involvere Birgit Kirkebæk, for ingen har som hende sat spor inden for den pæda­go­gi­ske han­di­cap­forsk­ning i Danmark. 

I.K. 75 – grænsen mellem åndsvag­hed og nor­ma­li­tet – Begræns­ning snarere end behandling

Birgit Kirkebæk

Artiklen er tidligere publi­ce­ret i Social Kritik, Årgang 9, 50 (1997).

Artikler udenfor tema

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet 1898 – 1910 – et popu­lær­vi­den­ska­be­ligt oplysningsinitiativ

Anette Eklund Hansen, Ida Juul

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet blev dannet i 1898. Bag ini­ti­a­ti­vet stod en række bevæ­gel­ser og orga­ni­sa­tio­ner, som repræ­sen­te­rede vidt for­skel­lige mål­grup­per og ide­o­lo­gier. I artiklen ana­ly­se­rer vi, hvordan disse på hver deres måde satte deres præg på såvel under­vis­nin­gens indhold som på hvem, der blev rek­rut­te­ret til foredragsrækkerne.

Omsorgs­gi­ve­res del­ta­gelse i små børns lege i dagtilbud

Kim Jerg, Lærke Nørgård Pallesen, Pernille Gram, Kaare Werner Nielsen

. Artiklen tager afsæt i viden fra inter­na­tio­nal lege- og barn­doms­forsk­ning og ana­ly­se­rer filmklip af samspil mellem små børn og pæda­gogstu­de­rende. Hermed bidrager artiklen med et samlet teoretisk grundlag for at tale om de mindste børns lege samt en analyse og dis­kus­sion af, hvordan omsorgs­per­so­ner kan ram­me­sætte, støtte og guide legende samspil med de yngste børn i dagtilbud.