Pæda­go­gik­kens steder – stedernes pædagogik

, ,

Pæda­go­gi­ske ideer og pæda­go­gisk praksis er ikke kun en del af kul­tu­relle og sociale sam­men­hænge, men er også forankret i konkrete steder. Pædagogik finder med andre ord sted – i loka­li­te­ter og ter­ri­to­rier, i vel­færds­sta­tens dag- og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, i orga­ni­sa­tio­ner og offent­lige rum.  Dette tema­num­mer fokuserer på sam­men­hænge mellem pædagogik og sted.

Inden for den pæda­go­gi­ske forskning har der været en fornyet interesse for sam­men­hænge mellem steder, pæda­go­gi­ske ideer og prak­sis­ser siden den mate­ri­elle og topo­lo­gi­ske vending i kultur- og soci­al­vi­den­ska­berne i 00’erne (Dannesboe 2017).  Et centralt tema er forholdet mellem sted, arki­tek­tur og pædagogik. Arki­tek­tur og indret­ning af steder afspejler pæda­go­gi­ske ideer og formål og rummer hensigter og anvis­nin­ger til praksis. Fx mate­ri­a­li­se­rer historisk og sam­funds­mæs­sigt for­ank­rede pæda­go­gi­ske ideer sig i udform­nin­gen og indret­nin­gen af børne- og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, ligesom den arki­tek­to­ni­ske udform­ning rummer histo­ri­ske og kul­tu­relle fore­stil­lin­ger om børn og unge og de akti­vi­te­ter, som finder sted (fx Damsholt & Sandberg 2018, Gulløv og Højlund 2005, Kirkeby et al 2005, Larsen et al 2005). I for­læn­gelse heraf belyses forholdet mellem pædagogik og sted med fokus på pæda­go­gisk praksis og de mennesker som inter­a­ge­rer med stederne og hinanden. Det handler om, hvordan pæda­go­gisk praksis udspiller sig for­skel­lige steder, og hvordan for­skel­lige aktører indgår i, tilpasser sig eller udfordrer de måder, hvorpå pæda­go­gi­ske steder er tænkt. Eksem­pel­vis viser studier af børns steds­re­la­tio­ner og ‑erfa­rin­ger, hvordan børn indgår i, men ligeledes omformer eller anvender stedernes mate­ri­a­li­tet på helt andre måder end tiltænkt (fx Rasmussen 2006, Olwig et al 2003). Forholdet mellem steder, pæda­go­gi­ske projekter og de mennesker som pæda­go­gik­ken retter sig mod, er en gen­nem­gå­ende tematik i dette nummer af DPT. En række af tema­num­me­rets artikler belyser, hvorledes særlige pæda­go­gi­ske inten­tio­ner og indsatser retter sig mod børn, unge og voksne, der bor, opholder sig eller uddanner sig spe­ci­fikke steder og viser, hvorledes deres erfa­rin­ger og forholden sig til steder knytter an til stedernes beskaf­fen­hed såvel som de pæda­go­gi­ske projekter, som foregår lokalt, men er spundet ind i større sam­funds­mæs­sige og politiske forhold.

I den pæda­go­gi­ske forskning har inter­es­sen for pædagogik og sted ligeledes kredset om (geo­gra­fisk) ulighed og lokal­mil­jøet som sted. Flere forsk­nings­bi­drag har sat fokus på uddan­nel­ses­sy­ste­mets rolle i forhold til repro­duk­tion og mobilitet, og den mulige udvikling af mere steds­sen­si­tive pæda­go­gi­ske prak­sis­ser (fx Gulløv & Gulløv 2020, Jensen 2008, Hansen 2015). Tilbage i 2015 satte DPT med tema­num­me­ret ’Pædagogik i udkants- og høj­kants­dan­mark’ spot på lokal­mil­jø­ets betydning for børn og unges opvækst, mulig­heds­ho­ri­son­ter og mobilitet; deres til­hørs­for­hold til, og brug af, områder i lokal­mil­jøet, bolig­kvar­te­ret og byrummet som ramme for fæl­les­ska­ber og kampe om steder (DPT 2015). Tema­num­me­ret udkom på et tidspunkt, hvor cen­tra­li­se­ring af ikke mindst uddan­nel­ses­sy­ste­met udgjorde den makro-politiske ramme for det lokale pæda­go­gi­ske arbejde. I dag er der igen politisk fokus på pædagogik, uddan­nelse og sted – omend med modsat fortegn. Fra politisk side er der ønske om at skabe et ’Danmark i balance’ med fokus på decen­tra­li­se­ring og udflyt­ning af uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. Med denne re-aktu­a­li­­se­ring af den politiske dis­kus­sion om pædagogik og sted som bagtæppe under­sø­ger flere artikler i dette tema­num­mer, hvordan og på hvilke måder (nye) politiske mål- og ram­me­sæt­nin­ger fletter sig ind i, udfordrer og udfordres af, (lokale) pæda­go­gi­ske idéer og praksisser.

Tema­num­me­rets to ind­le­dende artikler tema­ti­se­rer, hvordan politiske fore­stil­lin­ger og for­håb­nin­ger til uddan­nelse mate­ri­a­li­se­rer sig i form af pæda­go­gi­ske tanker og prak­sis­ser i uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. Fra for­skel­lige vinkler ana­ly­se­rer artik­lerne, hvorledes pæda­go­gi­ske steder tænkes og udformes gennem politik og praksis, og hvordan de erfares af dem, der bliver en del af disse steder.

I artiklen 1970’ernes åben­plansko­ler som hver­dagsu­to­pi­ske (værk)steder under­sø­ger Lisa Rosén Rasmussen idéen om åben-plan-skoler Artiklen viser, hvorledes denne nye sko­lear­ki­tek­tur var tæt knyttet til en utopi om nye elev- og lærer­rol­ler med øget ele­vind­dra­gelse, opløsning af lærerens autoritet, under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og pro­jekt­ar­bejde. Artiklens analyser peger på, at det ikke blot var de åbne arki­tek­to­ni­ske rammer, der skabte en ny skoleform, men at måder at gøre skole på og utopiske fore­stil­lin­ger om skolen blev udfoldet i et samspil mellem hver­dags­lige prak­sis­ser og mate­ri­a­li­te­ter, mulig­he­der og begræns­nin­ger. Samtidig var der i 1970érnes sko­lepo­li­tik netop en for­vent­ning om, at lærere og elever gik ind i dette for­tolk­­nings- og udvik­lings­ar­bejde. Rosén Rasmussen viser således, at der var en for­vent­ning om og accept af, at åben-plan-skole-pæda­­go­­gik­ken og utopien om en ny skole i sin udform­ning i høj grad tog form og farve i lokale, sted­bundne prak­sis­ser. Et per­spek­tiv som kunne være relevant at tage med ind i aktuelle sko­lepo­li­ti­ske visioner og udviklinger.

I skarp kontrast til (hverdags)utopien om skolen som et sted med ’barnet i centrum’ sætter Sidse Hølvig Mikkelsen i artiklen Unge på kanten af uddan­nelse – FGU som lærings­sted spot på en gruppe børn og unge, hvis erfa­rin­ger fra grund­sko­len i høj grad er præget af uden­for­skab og nederlag. Med afsæt i FGU-elevers for­tæl­lin­ger om deres tidligere skole-erfa­rin­­ger og nuværende ople­vel­ser på FGU udfolder Hølvig Mikkelsen, hvordan grund­sko­len for nogle elever mani­feste­rer sig som en dystopi, mens FGU kommer til at fungere som et sted, der gennem sin insti­tu­tio­nelle habitus (gen)skaber rum for elevernes oplevelse af tilhør og udgør en mulighed for at (gen)vinde en identitet som lærende individ. Samtidig peger hun på den udfor­dring der ligger i det uddan­nel­ses­po­li­ti­ske landskab, hvor FGU risikerer at få status af ’ø’ og helle i et uddan­nel­ses­sy­stem (og arbejds­mar­ked), der har svært ved at skabe rum og mulighed for en gruppe af elever, der kæmper med at finde plads og veje frem.

Et centralt tema i tema­num­me­rets følgende to artikler handler om pæda­go­gi­ske projekter, der retter sig mod, og er farvet af det, der hyppigt omtales som udsatte bolig­om­rå­der; særlige geo­gra­fi­ske steder, der gennem den offent­lige diskurs tildeles et ter­ri­to­ri­elt stigma. Artik­lerne dis­ku­te­rer de pæda­go­gi­ske projekter som nogle, der på den ene side vil yde omsorg for bestemte befolk­nings­grup­per, på den anden side vil ’opdrage’ de mennesker, der bor i bestemte bolig­om­rå­der til at agere på bestemte måder. Til sammen illu­stre­rer artik­lerne, hvordan pæda­go­gi­ske projekter rettet mod spe­ci­fikke steder folder sig ud mellem nationale og lokale poli­tik­ker, vel­færds­ar­bej­dets prak­sis­ser og lokale børn og familier.

I artiklen ”Dine klas­se­kam­me­ra­ter er bekymrede for dig”: Om frem­tids­mu­lig­he­der i uddan­nel­ses­vej­led­ning i pro­ble­ma­ti­se­rede bolig­om­rå­der under­sø­ger Lærke Vildlyng, hvordan raci­a­li­se­rede fore­stil­lin­ger om ’det udsatte bolig­om­råde’ cir­ku­le­rer og får konkret betydning i skolens uddan­nel­ses­vej­led­ning af elever, der er bosat i sådanne områder. Baseret på etno­gra­fisk fel­t­ar­bejde i udsko­lings­klas­ser i ’pro­ble­ma­ti­se­rede bolig­om­rå­der’ viser artiklens analyser, hvordan bekymring cir­ku­le­rer mellem lærere, vejledere og elever, når de indgår i uddan­nel­ses­vej­led­ning. Med afsæt i Ahmeds begreb om affektiv økonomi og inter­sek­tio­na­li­tet viser for­fat­te­ren, hvordan en akku­mu­le­ret bekymring former to figurer, som klistrer til racialt mino­ri­se­rede elever, nemlig figurerne ’den overam­bi­tiøse tospro­gede elev’ og ’den tospro­gede elev i problemer’. For­fat­te­ren peger på, at de frem­tids­mu­lig­he­der, uddan­nel­ses­vej­le­derne anser som rea­li­sti­ske for eleven, formes via affektive dyna­mi­k­ker og raci­a­li­se­rede fore­stil­lin­ger om ’det udsatte bolig­om­råde’ som et arnested for kri­mi­na­li­tet og fra­væ­rende forældre.

Fra et andet teoretisk og erken­del­ses­mæs­sigt udsigts­punkt under­sø­ger Asger Martiny-Bruun i sin artikel Lokale for­bin­del­ser i udsatte bolig­om­rå­der: steds­ska­bende boligso­ci­alt arbejde med børn, hvordan boligso­ci­ale indsatser kan fungere som en ’for­ank­rings­prak­sis’ for børn og forældre. Artiklen bygger på et fel­t­ar­bejde, der har fulgt boligso­ci­alt arbejde i to bebyg­gel­ser, der fra officiel side har været kate­go­ri­se­ret som ’udsatte bolig­om­rå­der’. Med begrebet ’steds­ska­bende pædagogik’ under­sø­ger Martiny-Bruun, hvordan boligso­ci­ale projekter, der ori­en­te­rer sig mod lokale steder og fæl­les­ska­ber, kan bidrage til at styrke børns og forældres del­ta­gelse i fæl­les­ska­ber på tværs af insti­tu­tio­ner, fami­li­e­net­værk og gene­ra­tio­ner. Artiklens analyser peger på, at boligso­ci­ale projekter som for­ank­rings­prak­sis kan skabe betin­gel­ser for, at børn og forældre gennem brugen af steder knytter sig til lokal­sam­fun­det. Men også, hvordan sociale hie­rar­kier og kvar­te­rets stigma gør det van­ske­ligt at involvere børn og forældre, der ikke allerede er en del af lokale fællesskaber.

Tema­num­me­rets sidste del fokuserer på børn og steder. To artikler under­sø­ger komplekse rela­tio­ner mellem børn og sted ud fra for­skel­lige forsk­nings­in­ter­es­ser, men begge i en optik, der inklu­de­rer børns sted­s­er­fa­rin­ger: dels i form af børns ’sprog­ste­der’, og dels som en topo­gra­fisk tilgang til børns omgang med steder. Fælles for artik­lerne er bestræ­bel­ser på, gennem teoretisk-empiriske under­sø­gel­ser, at udvikle nye erken­del­ser af, hvordan børn og steder udgør for­ud­sæt­nin­ger for hinandens tilblivelser. 

I artiklen Børns sprog­ste­der præ­sen­te­rer Naja Dahlstrup Mogensen sit arbejde med udvik­lin­gen af en ny for­stå­else af forholdet mellem sprog, børn og sted. Artiklen skriver sig op mod literacy-prægede for­stå­el­ser af børns sprog og lægger sig i en socio-kulturel og inter­ak­tio­nel tradition, der betragter sprog som levende og sam­men­fil­tret med verden, dens aktører og hver­dags­prak­sis­ser. Begrebet ’børns sprog­ste­der’, der trækker på bl.a. Tim Ingold, indebærer en for­stå­else af ’steder som samlinger’ og ’sprog som levende’; noget, der finder sted. Hvordan dette kan se ud, illu­stre­rer for­fat­te­ren gennem empiriske eksempler fra blandt andet et gade­hjørne i Neuköln, Berlin. I artiklens sidste del præ­sen­te­rer Mogensen en række spørgsmål, der kan bruges til at gå på opdagelse i børns sprog som mang­fol­dige prak­sis­ser, der er indviklet i verden.

Den afslut­tende artikel, Barndoms-topografi – invi­ta­tion til reflek­sion og beskri­velse af barn­dom­mens steder af Kim Rasmussen, præ­sen­te­rer en barndoms-topo­­gra­­fisk tilgang til at udforske og forstå forholdet mellem børn og steder. Artiklen argu­men­te­rer for, at steder er væsent­lige i børns liv, og at forholdet mellem steder og børn må begribes i sin mang­fol­dig­hed og kom­plek­si­tet. Med afsæt i empirisk etno­gra­fisk materiale, der belyser legehuset som et konkret sted, der indgår i børns akti­vi­te­ter og samvær, udfolder artiklen en barndoms-topografi, der rummer dels en fæno­meno­lo­gisk beskri­vende praksis, dels teo­re­ti­ske og metodiske reflek­sio­ner over, hvordan barn­dom­mens steder kan udforskes og forstås.

Tema­re­dak­tio­nen ønsker god læselyst!

Damsholt, T. & M. Sandberg (2018). ‘Hvor tingene summer. Stemning og lærings­rum på uni­ver­si­te­tet’. I: M. Mar­ti­nus­sen & K. Larsen (red). Mate­ri­a­li­tet og læring. København: Hans Reitzels Forlag, pp. 49 – 75.

Dannesboe, K. I. (2017). Sted – situerede erfa­rin­ger. In E. Gulløv, G. B. Nielsen, & I. W. Winther (Eds.), Pæda­go­gisk antro­po­logi. København: Hans Reitzels Forlag, pp. 213 – 228.

Gulløv, E. & J. Gulløv (2020). Opvækst i provinsen. Om dem, der bliver, og dem, der rejser. Aarhus: Aarhus Uni­ver­sity Press

Gulløv, E. & S. Højlund (2005). Mate­ri­a­li­te­tens pæda­go­gi­ske kraft. I: K. Larsen (red.): Arki­tek­tur, krop og læring. København: Hans Reitzels forlag, pp. 21 – 43.

Gulløv, E. & Olwig, K.F. (red.) (2003). Chil­dren’s places. Cross-cultural Per­specti­ves. London: Routledge.

Hansen, S. J (2015): Med mor og far og Hirtshals i skole. Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, pp. 25 – 33

Jensen, S.M. (2008). Mellem rum. Om unges iden­ti­te­ter og fæl­les­ska­ber i og uden for skolen – i forstaden, på landet og i byen. Ph.d.-afhandling, Roskilde Uni­ver­si­tets­cen­ter, Roskilde. 

Kirkeby, I.M., T. Gitz-Johansen & J. Kampmann (2005): Samspil mellem fysisk rum og hver­dags­liv i skolen. I: K. Larsen (red.): Arki­tek­tur, krop og læring. København: Hans Reitzels forlag, pp. 43 – 69.

Rasmussen (red.) (2006). Børns steder. Om børns egne steder og voksnes steder til børn. Værløse: Billesø & Baltzer.