graphical design element, fragments in shades of green

æstetik

DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

”Hvem er jeg?” 

— en under­sø­gelse af kunstens betydning for iden­ti­tets­ud­vik­lin­gen hos udsatte unge Med afsæt i empirisk pro­du­ce­ret materiale i for­bin­delse med et forsk­­­nings- og udvik­lings­pro­jekt i pæda­gog­ud­dan­nel­sen, Pro­fes­sions­højsko­len Absalon,

Læs mere » 
Æstetik og pædagogik - bogforside

Hverken enkelt eller entydigt 

Sjældent har beteg­nel­sen “kalej­dosko­pisk” været så velvalgt som her. Martin Blok Johansen (red.): Æstetik og pædagogik anmeldt af Carsten Fogh Nielsen.

Læs mere »