graphical design element, fragments in shades of green

Annon­ce­ring i DpT

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift giver mulighed for, at I kan annoncere til en stor skare af enga­ge­rede og pæda­go­gisk inter­es­se­rede læsere. Vi tilbyder annon­ce­ring på dpt​.dk – se mulig­he­der nedenfor.

DpT læses og følges af en bred gruppe af forskere, under­vi­sere og stu­de­rende fra uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­ud­dan­nel­ser, samt af lærere, pædagoger, ledere og kon­su­len­ter fra hele det pæda­go­gi­ske praksisfelt.

DpT har et trafiktal på 17.000 læsere om året og er Danmarks ældste pæda­go­gi­ske tids­skrift. DpT udkommer årligt med 4 temanumre, der kritisk og kon­struk­tivt under­sø­ger og dis­ku­te­rer vigtige og aktuelle pæda­go­gi­ske pro­blem­stil­lin­ger. Mange af DpT’s for­fat­tere udgiver også på de større danske forlag. DpT afholder flere gange årligt sam­ta­lesa­lo­ner med oplæg og debatter om aktuelle pæda­go­gi­ske spørgsmål. Vi anmelder løbende aktuelle bøger gennem review essays.

DpT deler nyheder om tids­skrif­tets artikler og arran­ge­men­ter på Facebook og LinkedIn, hvor vi i høj grad følges af over 2500 lærere, pædagoger og kon­su­len­ter fra pæda­go­gisk praksis, som går ind på DpTs hjem­meside, hvor I vil have mulighed for at få en annonce. 

Når I køber annon­ce­plads på DpT’s hjem­meside, er I med til at støtte det store fri­vil­lige arbejde, der ligger bag udgi­vel­sen af den nyeste fag­fæl­lebe­dømte pæda­go­gi­ske forskning i Danmark.

DpT Annon­ce­pak­ker

Annoncering i DpT - Dansk pædagogisk Tidsskrift 1

Annon­ce­pakke 1: Den enkle og billige

Her placeres jeres annonce som et banner (str. 930px x 180px) i sidebund i en annonce-karrusel. Når læserne har læst hele artiklen igennem, vil de til slut få øje på jeres annonce og klikke videre til jeres hjemmeside.

Pris: 2499 kr. årligt

Annoncering i DpT - Dansk pædagogisk Tidsskrift 2

Annon­ce­pakke 2: Den attrak­tive – stor eks­po­ne­ring til en god pris

Her placeres jeres annonce som et banner (str. 930px x 180px) i sidebund og som et kvadrat (300px x 300px) i side­pa­ne­let i annonce-kar­ru­­sel­­ler. På denne måde står jeres annonce hele tiden i læsernes synsfelt og rammer dem igen, når de har læst hele artiklen igennem, og de kan klikke videre til jeres hjemmeside.

Pris: 4999 kr. årligt

Annoncering i DpT - Dansk pædagogisk Tidsskrift 3

Annon­ce­pakke 3: Den eksklusive

Her placeres jeres annonce som et banner (str. 930px x 180px) i sidebund, som et kvadrat (300px x 300px) i side­pa­ne­let samt på DpT’s forside i annonce-kar­ru­­sel­­ler med dobbelt så mange visninger som almin­de­lige annoncer. På denne måde vil jeres annonce være noget af det første og sidste, som læseren ser og kan klikke videre til jeres hjemmeside.

Pris: 9499 kr. årligt

Bestil annon­ce­plads på DpT:

 1. Send en mail til redaktion@dpt.dk
 2. Angiv valg af annoncepakke
 3. Oplys:
  • CVR-nr (hvis det haves)
  • Fulde navn
  • Fulde adresse
  • E‑mail
  • EAN-nr (hvis det haves, ellers sendes faktura med email)
  • Attention og/eller reference
 4. Vedhæft en PNG eller JPG/JPEG-fil af jeres annonce i str. 930px x 180px (banner) og/eller str. 300px x 300px (kvadrat) afhængig af den valgte pakke. Stør­rel­sen er minimum. De må godt være større, men skal holde formatet.
 5. Oplys hvilket link (URL), som annoncen skal henvise til. 

Vi lægger jeres annonce på www​.dpt​.dk den først­kom­mende måned efter at ind­be­ta­lin­gen er registreret.

Yder­li­gere spørgsmål sendes til redaktion@dpt.dk. Angiv gerne jeres telefonnummer.