graphical design element, fragments in shades of green

PÆDAGOGIKKENS GLEMMEBOG

– REAKTUALISERING AF PÆDAGOGISK TANKEGODS

Her fort­sæt­ter serien Pæda­go­gik­kens glemmebog – Reak­tu­a­li­se­ring af pæda­go­gisk tankegods, hvor vi bringer tekster, som har sat spor i pæda­go­gik­kens landskab, men siden er gået – eller er på vej til at gå – i glem­me­bo­gen. Det kan være tekster, der fremstår som kor­rek­ti­ver til aktuelt domi­ne­rende pæda­go­gi­ske prak­sis­for­mers dominans, eller tekster, som på mere stil­fær­dige måder minder om forgangne tiders tiltro til “det pæda­go­gi­ske” i arbejdet med at forandre og forbedre samfundet. Disse tekster får vi så pædagogik-folk til at kom­men­tere. Kom­men­ta­rerne vil være i den form, de hver især måtte ønske; men med fokus på, hvad en aktuel læsning af den ‘glemte’ tekst frem­kal­der af eftertanke i relation til et nutidigt pæda­go­gisk og sam­funds­mæs­sigt landskab. Serien rummer således grund­læg­gende et ønske om at fastholde en historisk bevidst­hed i relation til pæda­go­gik­ken; ikke af nostal­gi­ske grunde, men for at give fornyet kraft til analyser af pæda­go­gi­ske forhold i nutid via til­ba­ge­blik på pædagogik i datid. Serien indledtes i nummer 3/17 med Theodor W. Adorno: Opdra­gelse efter Auschwitz, som blev kom­men­te­ret af Kim Rasmussen. Den fort­sat­tes i nr. 1/18 med Karl Marx: Teser om Feuerbach, som blev kom­men­te­ret af Birger Steen Nielsen. I nr. 2/18 var det Basil Bernstein: Pæda­go­gi­ske koder og deres prak­sis­moda­li­te­ter, som blev kom­men­te­ret af Martin Bayer. I nr. 3/18 indleder Søren Langager med en kommentar til Nils Christies ‘Bortenfor anstalt og ensomhet – om landsbyer for used­van­lige mennesker. I nr. 3/19 indleder Stig Brostrøm med en kommentar til den sov­je­ti­ske pædagog Anton Semjo­nowitsch Maka­ren­kos bog Vejen til livet – en for­tæl­ling om opdra­gelse. I dette nummer reflek­te­rer Simon Nørgaard Iversen over Adornos æstetiske teoris nutidige relevans og kritiske per­spek­tiv – ikke mindst i relation til pæda­go­gik­kens nyt­tig­gø­relse af kunsten og æstetikken.