graphical design element, fragments in shades of green

dannelse

Temaforside 2022-2 Eksperimenterende Analyseformer: Illustration af personer, der undersøger forskellige ting

Didaktik og/eller læreplan 

Gennem de seneste årtier har begre­berne didaktik og læreplan vundet indpas i dagtilbud og småbørns­pæ­da­go­gik­ken som sådan. Men begre­berne bliver ofte brugt synonymt eller upræcist, hvilket kan føre til mis­for­stå­el­ser og uklar kommunikation. 

Læs mere » 
Forside illustration til DpT 2022-1

Modige børn 

I essayet ses på fænomenet mod og hvilken rolle mod spiller i børns dannelse i dag. Inspi­re­re­ret af Platons dialoger under­sø­ges for­skel­lige aspekter af mod.

Læs mere » 
Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Men­ne­ske­ret­tig­heds­un­der­vis­ning: Tilgange og ambivalenser 

Ulighed til og i uddan­nelse er langt fra et nyt tema inden for socio­lo­gien og uddan­nel­ses­forsk­nin­gen, hvor skiftende tema­ti­se­rin­ger af, hvordan især køn, klasse, etnicitet mv. indgår i for­skel­lige former for in- og eks­klu­sions­pro­ces­ser, udgør vigtige bidrag. De seneste år er antallet af stu­de­rende med psy­ko­so­ci­ale van­ske­lig­he­der steget markant, og disse stu­de­rende ser ud til at blive udsat for nogle særlige former for sorteringsmekanismer.

Læs mere »