graphical design element, fragments in shades of green

ind­dra­gelse

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

“Men du er et barn, kære ven” – når anbragtes ønsker udgrænses som virkelighedsfjerne 

Artiklen viser, hvordan anbragte børn og unge posi­tio­ne­res som både ”anbragte” og ”børn”. Som følge af denne posi­tio­ne­ring pro­ble­ma­ti­se­res deres ønsker og for­vent­nin­ger som fan­ta­si­fulde og vir­ke­lig­heds­fjerne af pædagoger og andre omkring dem. Dermed er der risiko for ar  børnene og de unges per­spek­ti­ver udgrænses som irrelevante.

Læs mere » 
DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Børnesyn og inddragelse 

Denne artikel dis­ku­te­rer børns del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der som indlejret i komplekse mate­ri­elle og dis­kur­sive struk­tu­rer og kon­fliktu­elle mag­t­re­la­tio­ner. Derfor findes der ingen enkel metode til, hvordan pro­fes­sio­nelle kan inddrage børn og unge. Pro­fes­sio­nelle må undersøge, hvordan de kan sam­ar­bejde med børn og unge om at udforske deres livsbetingelser.”

Læs mere »