Skole-hjem-samtaler som frem­med­gø­rel­ses­zo­ner og resonansrum

,

I artiklen udforsker vi, hvordan unge i udsatte posi­tio­ner inddrages i skole-hjem-samtaler i fol­ke­sko­lens udsko­lings­klas­ser. Ærindet er at invitere til over­vej­else om, hvorvidt en ind­dra­gel­ses­form, der gør de unge til objekt for en række ydre krav og for­vent­nin­ger, under­ken­der mulig­he­den for at inddrage eleverne som subjekter i eget liv med stemmer, der i eksi­sten­tiel forstand kan ytres og høres. Med afsæt i reso­nans­so­cio­lo­gisk per­spek­tiv søger vi at skabe opmærk­som­hed om de frem­med­gø­rel­se­ser­fa­rin­ger, som eleverne stifter bekendt­skab med, når faglige bestræ­bel­ser og opti­me­rings­lo­gik­ker bliver ram­me­sæt­tende for skole-hjem-sam­ta­­lerne. Hartmut Rosas reso­nans­per­spek­tiv er sammen med Gert Biestas begreb om sub­jek­ti­fi­ka­tion afsæt for en frem­tids­o­ri­en­te­ring mod at diskutere kvalitet i forhold til skole-hjem-sam­ta­­lerne som pæda­go­gisk praksis. 

Intro­duk­tion

Denne artikel handler om udsathed og skole-hjem-samtaler. Skole-hjem-samtalen, som oftest afholdes 1 – 2 gange årligt, udgør en af de mest centrale sam­ar­bejds­fla­der mellem skole og hjem. Samtalen kan udfoldes på flere måder afhængigt af den enkelte skoles vedtagne praksis. Uanset hvordan den afholdes, synes vur­de­rin­gen af eleven at stå i centrum for samtalen med et fokus på, hvordan eleven klarer sig i skolen, og hvad der fremad­ret­tet kan arbejdes på, så eleven bliver endnu mere kompetent (Helms, 2017). Den aktuelle ram­me­sæt­ning af skole-hjem-samtalen med fokus på resul­tat­krav og opti­me­ring af elevernes læring må ses i kobling til en over­ord­net drejning i vores uddan­nel­ses­sy­ste­mer, hvor kon­kur­ren­ce­dyg­tig­hed og en generel mar­keds­gø­relse er blevet ret­nings­gi­vende for didak­tik­ken og pæda­go­gik­ken (Helms, 2017; Katz­nel­son m.fl., 2022; Steensen, 2022). Udvik­lin­gen har ligeledes sat sig igennem i den konkrete eva­lu­e­rings­kul­tur i skole-hjem-samtalen med et øget fokus på at ansvar­lig­gøre eleverne og øge deres lærings­ud­bytte med afsæt i tek­no­lo­gier som elev­pla­nen (nu med­del­el­ses­bo­gen), test og uddan­nel­ses­pa­rat­heds­vur­de­rin­gen (Helms, 2017; Ravn, 2008).

Når elever bliver mødt med et øget fokus på effek­ti­vi­tet og eva­lu­e­ring til skole-hjem-sam­ta­­lerne, kan det bidrage til at skabe og fastholde eleverne i en udsat position, når de i forvejen er udfordret med at leve op til skolens faglige krav og for­vent­nin­ger. Med inspira­tion fra Katz­nel­son et al. (2022) og deres for­mu­le­ring af et begreb om ny udsathed, forstår vi udsathed som noget, der pro­du­ce­res og fast­hol­des i sko­le­kon­tek­sten og i den konkrete praksis omkring skole-hjem-samtalen, når et stigende krav om indi­vi­duel præ­sta­tion øger presset på den enkelte elev og dennes formåen (ibid., s. 33). En for­stå­else af udsathed, der udgør et bag­grundstæppe for alle unge, men som sætter elever, der er udsatte med hensyn til øko­no­mi­ske og uddan­nel­ses­mæs­sige res­sour­cer og mulig­he­der i en dobbelt udsat position (ibid., s. 22).

På trods af at skole-hjem-samtalen omhandler elevens udvikling, har forskning i skole-hjem-samtaler i en dansk kontekst for­trins­vis gjort ind­dra­gel­sen af for­æl­drene til det centrale gen­stands­felt (fx Akselvoll, 2016; Dannesboe, 2012; 2013; Helms, 2020; Krab, 2021; Kryger, 2012; Lund, 2020; Palludan, 2012). Enkelte studier peger dog på, at eleverne helt over­ve­jende tildeles en passiv rolle ved skole-hjem-samtalen, hvor de gøres til genstand for beskri­velse (Knudsen, 2010; Kryger & Ravn, 2007). Knudsen (2010) beskriver dette som et paradoks, idet eleven på en gang udgør det centrale omdrej­nings­punkt for samtalen, men samtidig er fra­væ­rende som subjekt og deltager (ibid., s. 125). Kryger & Ravn (2007) peger ligeledes på, at en ind­dra­gelse af elevens stemme og per­spek­ti­ver i samtalen er essentiel for udvik­lin­gen af demo­kra­tisk dannelse. Inddrages eleven ikke, får denne ikke mulighed for at udvise den selv­stæn­dig­hed og sel­vud­fol­delse, som er en del af det at udvikle sig som et demo­kra­tisk dannet individ (ibid., s. 93). Kryger adres­se­rer ligeledes dette i et senere studie (2012), hvor han fremhæver, at elevernes aktive del­ta­gelse i og med­ska­belse af sam­ar­bej­det, herunder skole-hjem-samtalen, er en for­ud­sæt­ning for deres iden­ti­tets­dan­nelse (ibid., s. 90 – 92).

For at forstå måden hvorpå eleverne inddrages i skole-hjem-sam­ta­­lerne og de betin­gel­ser, de struk­tu­relle rammer skaber for dem, vil vi med afsæt i Hartmut Rosas tænkning nuancere og udforske elevernes sub­jek­tive ople­vel­ser med del­ta­gelse i skole-hjem-samtalen som hen­holds­vis frem­med­gø­rel­ses­zo­ner og reso­nans­rum (Rosa, 2021). I tillæg hertil vil vi med afsæt i Gert Biestas tænkning vise, hvordan en ind­dra­gelse af eleverne, der som det centrale gør dem til objekt for en række ydre krav, fortræn­ger ind­dra­gelse som sub­jek­ti­fi­ka­tion – forstået som mulig­he­den for, at eleven kan komme i kontakt med sin frihed til at bruge sin stemme og opleve en ege­nin­ter­esse i skole-hjem-samtalens dagsorden. Vi søger således at bidrage til en nuan­ce­ring af ind­dra­gel­ses­be­gre­bet ved at belyse, at ikke alle former for ind­dra­gelse er ønsk­vær­dige, idet kva­li­te­ten af disse afhænger af, hvorvidt eleven gives rimelige mulig­he­der for at bringe sig selv i spil i samtalen – ikke blot som objekt for en række ydre krav og for­vent­nin­ger, men som et subjekt i egen ret. 

Rosas sociologi om forholdet til verden

I analysen af ind­dra­gel­sen af elever i udsatte posi­tio­ner tjener Rosas frem­med­gø­rel­ses­be­greb til at belyse, hvordan elevernes møde med negative vur­de­rin­ger og for­vent­nin­ger om at tilpasse sig lærernes kriterier for “den gode elev” er med til at udgrænse deres mulig­he­der for at opleve ind­dra­gelse i form af reelt at føle sig hørt.

Rosas socio­lo­gi­ske teori består først og fremmest i en kort­læg­ning af den men­ne­ske­lige eksistens, hvor han med afsæt i begrebet om frem­med­gø­relse udvikler den hovedtese, at resonans er frem­med­gø­rel­sens andet (Rosa, 2021, s. 208). Sub­jek­tets møde med verden kan være præget af hen­holds­vis frem­med­gø­rel­se­ser­fa­rin­ger eller reso­nan­ser­fa­rin­ger. Med frem­med­gø­relse henviser Rosa til et ver­dens­for­hold, hvor den sociale verden fremstår som lige­gyl­dig eller ligefrem fjendtlig for subjektet. Når et subjekt erfarer verden som frem­med­gjort, erfarer det egen krop, følelser, omver­de­nen og sociale inter­ak­tions­kon­tek­ster som ikke-respon­sive eller stumme. Subjektet befinder sig i en tilstand, hvor det nok har rela­tio­ner, men hvor disse opleves som lige­gyl­dige (ibid.).

Som mod­sæt­ning til frem­med­gø­rel­sen står ople­vel­sen af resonans. Reso­nan­ser­fa­rin­ger skal forstås som trans­for­me­rende og dia­lo­gi­ske processer, hvor subjektet indlader sig på og engagerer sig med verden. Når subjektet erfarer, at det i inter­ak­tio­nen med omver­de­nen bliver berørt af andre, men også selv er i stand til at berøre andre, opleves ver­dens­for­hol­det som resonant. Ifølge Rosa formes sub­jek­tets ver­dens­re­la­tio­ner i høj grad i mødet med skolen. Mødet med læreren og de andre elever er afgørende for, om eleven opnår erfa­rin­ger med skolen som et reso­nans­rum eller det modsatte – primært som en angst­fyldt og fjendtlig frem­med­gø­rel­ses­zone. En central pointe er, at etab­le­ring af reso­nan­ser­fa­rin­ger for­ud­sæt­ter, at elevens egen stemme kan ytres og høres, hvilket, ifølge Rosa, ikke er muligt at give plads til i et opti­­me­rings- og effek­ti­vi­tets­re­gime. Resonans handler således ikke om at blive et ekko af lærerens stemme, men om mulig­he­den for også at udøve modstand. Sigter skolen kun mod effek­ti­vi­tet og opti­me­ring tillades en sådan modstand ikke, hvorfor mulig­he­den for at blive hørt og kunne bevæge den anden udgrænses (Rosa & Endres, 2017, s 56; Rosa, 2021, s. 284 – 285). 

Som modvægt til den frem­med­gø­relse, vi fre­m­a­na­ly­se­rer, bidrager Rosas reso­nans­be­greb til at få blik for alter­na­tive måder at udfolde skole-hjem-samtalen på. I artiklens sidste ana­ly­se­af­snit søger vi således at illu­strere, hvordan elevernes reso­nan­ser­fa­rin­ger kan fremmes, hvis lærernes praksis giver plads til elevens stemme.

Uddan­nelse som subjektifikation

Biestas per­spek­ti­ver på sub­jek­ti­fi­ka­tion og frihed giver i vores analyser mulighed for at se på karak­te­ren af den ind­dra­gelse eller mangel på samme, der gør sig gældende i skole-hjem-sam­ta­­lerne. Ifølge Biesta handler sub­jek­ti­fi­ka­tion i uddan­nel­ses­sy­ste­met om at give eleven frihed til at blive sig selv: ”It is about how I exist as subject of my own life, not as object of what other people want from me” (Biesta, 2021, s. 45). At blive til som subjekt handler altså om at skabe et uddan­nel­ses­sy­stem, hvor barnet/den unge ikke alene gøres til objekt for andres for­vent­nin­ger, men får mulighed for at komme i berøring med sig selv som subjekt (ibid., s. 51).

I vores analyser anvendes Biestas sub­jekt­fi­ka­tions­be­greb til at belyse, hvordan der i sam­ta­lerne ofte pågår en objekt­gø­relse af eleverne, som gør det van­ske­ligt for dem at blive inddraget som subjekter – bl.a.  i form af at gøre sig erfa­rin­ger med egen frihed. At gøre sig erfa­rin­ger med egen frihed handler om at få mulighed for at engagere sig i og respon­dere på det, man møder i verden. Sub­jek­ti­fi­ka­tion handler derfor om friheden til at sige ’ja’ eller ’nej’, at blive eller vælge at gå, at følge med strømmen eller at gå imod denne (ibid., s. 45). 

I relation til sub­jek­ti­fi­ka­tions­be­gre­bet opererer Biesta med begre­berne kva­li­fi­ka­tion og soci­a­li­sa­tion, som ifølge ham, udgør to frem­her­skende formål i skole- og uddan­nel­ses­sy­ste­met. Biesta afviser ikke nød­ven­dig­he­den af, at subjektet kva­li­fi­ce­res og soci­a­li­se­res i skolen, men fremhæver samtidig, at en ’stærk’ kva­li­fi­ka­tions–  og soci­a­li­sa­tions­dags­or­den kan modvirke elevens sub­jek­ti­fi­ka­tion (Biesta 2018, s. 32; Biesta, 2021, s. 44). I artiklens analyser søger vi konkret at illu­strere, hvordan kva­li­­fi­ka­tions- og soci­a­li­sa­tions­dags­or­de­nerne sætter sig igennem i sam­ta­lerne, og hvordan måden, hvorpå disse udfoldes, er med til at objekt­gøre eleverne på måder, der gør det van­ske­ligt for dem at gøre sig erfa­rin­ger med egen frihed, og med Rosas ord, at udøve modstand.

Metodisk afsæt

Artiklens empiri er blevet til i for­bin­delse med et studie gen­nem­ført i 2021 og 2022 på 5 skoler på Sjælland. Det empiriske materiale bygger på en række obser­va­tio­ner af skole-hjem-samtaler i 8. og 9. kl. samt efter­føl­gende inter­views med elever, lærere og forældre. En mindre del af det empiriske materiale stammer fra den ene for­fat­ters ph.d.- afhand­ling (Helms, 2017).

I vores meto­do­lo­gi­ske tilgang er vi inspi­re­rede af den kritiske etnografi, idet vi med et kritisk blik på skole-hjem-samtalens prak­sis­ser er optagede af at afdække forhold, der kan være pro­ble­ma­ti­ske for elever i udsatte posi­tio­ner. Den kritiske etnografi er således optaget af at adressere uret­fær­dig­he­der og under­tryk­kel­ses­me­ka­nis­mer inden for bestemte ’levede’ domæner med en ambition om at ændre de eksi­ste­rende betin­gel­ser og dermed at skabe større frihed og lighed (Madison, 2012, s. 5). I lighed med den kritiske etnografi, er det vores ambition at sætte fokus på de prak­sis­ser omkring skole-hjem-samtalen, som ofte tages for givet og dermed fremstår som selv­føl­ge­lig­gjorte (se fx Dannesboe, 2012).

Vi ønsker således at belyse de forhold ved skole-hjem-samtalen, som synes at forstærke en udsat­heds­po­si­tion, som nogle elever i forvejen befinder sig i, for i for­læn­gelse heraf at pege på mulige ændringer omkring samtalens praksis. Som nævnt i ind­led­nin­gen, arbejder vi med et per­spek­tiv på (ny) udsathed som noget, der er afledt af et stigende krav om indi­vi­duel præ­sta­tion i skolen, hvorfor alle elever i prin­cip­pet kan blive udsatte i sko­le­kon­tek­sten. De elever, vi i artiklen tager afsæt i, er dog elever, som i forvejen har van­ske­ligt ved at imø­de­komme de faglige mål og krav, der forventes af dem i skolen. Udvæl­gel­sen af eleverne er sket løbende under vores empi­ri­pro­duk­tion, når vi fik øje for, hvilke elever, der havde svært ved at leve op til skolens forventninger.

Som et led i ambi­tio­nen om at adressere uret­fær­dig­he­der og pro­ble­ma­ti­ske forhold for elever i udsatte posi­tio­ner, har det været essen­ti­elt for os at lade elevernes stemme komme til orde. Elevernes ople­vel­ser og per­spek­ti­ver omkring skole-hjem-samtalen er blevet udforsket gennem fokus­grup­pe­in­ter­view og semi­struk­tu­re­rede enkel­tin­ter­view. Bestræ­bel­sen har været at skabe et rum, hvor eleverne trygt har kunnet dele deres erfa­rin­ger, per­spek­ti­ver og even­tu­elle kritik af den aktuelle praksis med skole-hjem-samtalen. 

Frem­med­gø­relse i relation til test og evalueringer 

Under vores obser­va­tio­ner af skole-hjem-sam­ta­­lerne og de efter­føl­gende inter­views med eleverne fik vi øje for, at ram­me­sæt­nin­gen af samtalen med et stærkt fokus på elevernes indi­vi­du­elle præ­sta­tio­ner for en del af eleverne skabte en række fremmedgørelseserfaringer.

Ved skole-hjem-samtalen med Alex, der går i 9. klasse, fortæller læreren, at det ”kniber med det faglige og med at nå nogle karak­te­rer” – en pointe læreren under­byg­ger ved at henvise til en række test og prøver, som frem­læg­ges for Alex og for­æl­drene under samtalen. Alex kan karak­te­ri­se­res som udsat i den forstand, at han dels kommer fra en res­sour­cesvag familie med hensyn til for­æl­dre­nes uddan­nel­ses­ni­veau og øko­no­mi­ske situation og dels, at han har svært ved det faglige i de fleste fag. Alex fortæller, at samtalen for ham er forbundet med æng­ste­lig­hed for at skuffe sine forældre:

Alex: Jeg er bange for, at mine forældre, de finder ud af, at jeg ikke klarer mig så godt. (…) Jeg er virkelig bange for resul­ta­tet og for, hvad mine forældre skal synes om det.

Int: Ja.

Alex: Og når jeg får svar på en test nogle gange, så vil jeg gerne vide, hvad jeg har fået, men samtidig ikke, fordi jeg er bange for, om jeg er dårlig eller ej. Det er det, der gør mig lidt bange.

Når Alex bliver kon­fron­te­ret med en række test, munder situ­a­tio­nen ud i, at verden for­stum­mer for ham – han er ”bange” og ønsker ikke at høre lærerens eva­lu­e­rin­ger – skole-hjem-samtalen er for Alex blevet til en zone for frem­med­gø­relse. I et reso­nans­per­spek­tiv kan situ­a­tio­ner, der sigter mod at gøre et udsnit af verden kon­trol­ler­bar, som det fx finder sted, når eleverne bliver kon­fron­te­ret med en række stan­dar­di­se­rede kriterier for deres præ­sta­tio­ner i skolen, føre til, at situ­a­tio­nen mister sin reso­nanskva­li­tet (Rosa, 2020, s. 42). Når Alex oplever at blive gjort til objekt for en række eva­lu­e­rin­ger af sin indsats i skolen, bliver han samtidig afskåret fra at gøre sig reso­nan­ser­fa­rin­ger i samtalen med læreren. Reso­nan­ser­fa­rin­ger i den for­stå­else, at han oplever, at lærerne har en virkelig interesse for ham og inddrager ham i en reel dialog, hvor der er plads til, at han kan træde ind i samtalen – ikke blot som objekt for lærerne og for­æl­dre­nes blikke, men som et subjekt med egne erfa­rin­ger og per­spek­ti­ver på sin del­ta­gelse og ople­vel­ser med skolen.

I for­læn­gelse af eksemplet med Alex møder vi i det følgende Smilla, der går i 9. klasse på en anden skole. Smilla kommer fra et res­sour­cestærkt hjem, men i kraft af at hun er ordblind, opfatter vi hende som udsat på grund af hendes oplevelse af ikke at kunne leve op til skolens for­vent­nin­ger på en til­freds­stil­lende måde. I følgende uddrag får vi indblik i, hvordan Smilla oplever skole-hjem-samtalen som en situation, hun skal ”overleve”, når hendes præ­sta­tio­ner i form af skrift­lige afle­ve­rin­ger er i centrum for en vurdering af, hvordan hun klarer sig i skolen:

Smilla: Jeg over­le­vede, det var min eneste tanke, jeg over­le­vede (…) uden at der skete en masse.

Int: Ja, og hvad var egentlig din største bekymring sådan?

Smilla:  At hun gik meget i dybden med nogle af de ting, jeg har ret svært ved.

Int: Ja, og hvad er det? Altså, det er måske lidt per­son­ligt at spørge om, men…

Smilla: Det er fordi, jeg er ordblind, så mange af de dér retskriv­­nings- og skrift­lige afle­ve­rin­ger og sådan noget, det er ikke altid det bedste.

Når Smilla fortæller, at hendes del­ta­gelse i skole-hjem-samtalen handler om at overleve, må det ligesom i eksemplet med Alex, ses i en kobling til hendes udfor­drin­ger med at leve op til en række faglige krav og for­vent­nin­ger til sit arbejde. Det stærke fokus på en række mål og suc­ceskri­te­rier er til­sy­ne­la­dende med til at give eleverne ople­vel­ser af, at skole-hjem-samtalen har til formål at være en form for status- og kon­trol­prak­sis over deres præ­sta­tio­ner i skolen.

Biesta påpeger væsent­lig­he­den i at forholde sig til den ind­fly­del­ses­rige rolle, målinger har fået i vores uddan­nel­ses­sy­ste­mer, der er med til at give kva­li­fi­ka­tion og soci­a­li­sa­tion forrang og fortrænge uddan­nelse som sub­jek­ti­fi­ka­tion. Når Alex og Smilla oplever æng­ste­lig­hed for, om de kan leve op til de for­vent­nin­ger og krav, der bliver stillet fra skolens side, bliver det tydeligt, at en pæda­go­gisk praksis, der stiller kva­li­fi­ka­tion i for­grun­den (stan­dar­di­se­rede kriterier for succes), fortræn­ger mulig­he­den for at inddrage eleverne på måder, hvor de i et angstfrit rum kan komme i kontakt med deres frihed til indlade sig i samtalen og opleve selvvirk­som­hed i et samspil med lærerne. Skole-hjem-sam­ta­­lerne frem­træ­der på den måde, både i Alex og Smillas eksempel, som en desta­bi­li­se­rende faktor (Katz­nel­son, m.fl., 2022) i forhold til elevernes udsathed i sko­le­kon­tek­sten. For det første tilegner de sig erfa­rin­ger med uddan­nel­ses­sy­ste­met som en frem­med­gø­rel­ses­zone, der, som Kryger (2012) pointerer, kan få en negativ ind­virk­ning på deres iden­ti­tets­dan­nelse i kraft af manglende mulighed for at være med­ska­bende i sam­ar­bej­det. For det andet bliver eleverne, når samtalen er rammesat med afsæt i en række kon­trol­ler­bare eva­lu­e­rings­kri­te­rier, ladt alene med deres sub­jek­tive ople­vel­ser af de udfor­drin­ger, de oplever i relation til deres skoleliv. 

At unddrage sig inddragelse

I de følgende to nedslag møder vi eleverne Tilde og Kaja, der tidligere har gjort sig erfa­rin­ger med skole-hjem-samtalen som et ’sted’, hvor man primært vurderes negativt. På mange måder ligner de to elevers ople­vel­ser Alex’ og Smillas, idet de også er æng­ste­lige over at skulle deltage i samtalen og forbinder denne med noget, der bare skal overstås. Det inter­es­sante ved inter­viewene med Tilde og Kaja er dog, hvordan de ita­le­sæt­ter, at de, så at sige, søger at unddrage sig at blive inddraget i samtalen.

Tilde og Kaja går i hhv. 8. og 9. kl. på to for­skel­lige skoler og beskrives af deres lærere som fagligt ‘svage’. I det følgende spørges de to elever om, hvad de synes om at være til skole-hjem-samtale.

Tilde: Altså, det kan godt være sådan lidt akavet engang imellem, at de sidder og siger at: ’Du gør ikke dét og dét rigtigt’, og så sidder ens mor ved siden af. Så bliver det lidt mere, sådan…

Int: Bliver du genert over for din mor så, eller…?

Tilde: Ja… Jeg plejer som regel ikke rigtig at sige så meget. Så jeg sidder bare og lader dem snakke. Altså hvis de spørger mig om noget, så svarer jeg. Men ellers siger jeg ikke rigtig noget.

Kaja: Jeg siger generelt ikke specielt meget til skole-hjem-samtaler, og andre samtaler… sådan rigtig (…) altså fordi jeg har sådan… jeg tror ikke, at jeg føler mig specielt tryg ved tingene, synes jeg. Jeg føler mig ikke tryg ved bare at skulle sidde sådan… sidde og snakke helt vildt. Jeg er bare ikke specielt tryg ved at sidde og plapre ud med en hel masse. 

Når hverken Tilde eller Kaja ønsker at blive inddraget og ”sige noget til samtalen”, må det ses i relation til deres erfa­rin­ger med at blive vurderet negativt. Elevernes erfa­rin­ger synes således at have placeret dem i en frem­med­gø­rel­ses­zone, hvor det at deltage i samtalen, er forbundet med angst for mødet med lærernes vur­de­rin­ger, hvorfor de forholder sig tavse. Kryger (2012) iden­ti­fi­ce­rer noget lignende i sit studie af skole-hjem-samtalen og beskriver dette som ensærlig strategi hos eleverne – ’damage control’-strategien, som går ud på, som elev at forholde sig passivt afven­tende til samtalen er overstået, og derved undgå at forårsage unødig skade (ibid. s. 100). 

Når både Tilde og Kaja ønsker at unddrage sig ind­dra­gelse i skole-hjem-samtalen, kan dette ligeledes forstås som et udtryk for det, Rosa kalder for dis­po­si­tio­nel frem­med­gø­relse. I Rosas optik er såvel dis­po­si­tio­nel resonans som dis­po­si­tio­nel frem­med­gø­relse klas­se­spe­ci­fikke fænomener. Mens skolen for elever fra uddan­nel­ses­vante hjem repræ­sen­te­rer og tilbyder et rig­hol­digt reso­nans­felt, hvor disse elever kan gøre sig erfa­rin­ger med egen formåen, udgør skolen for elever fra uddan­nel­ses­fjerne klasser en frem­med­gø­rel­ses­zone (Rosa, 2021, s. 285). Selvom vi ikke har anlagt et klas­se­per­spek­tiv i vores studie, vil vi argu­men­tere for, at begrebet om dis­po­si­tio­nel frem­med­gø­relse er relevant i for­stå­el­sen af Tilde og Kajas und­dra­gel­ses­stra­tegi, idet det beskriver en forholden sig til verden, hvor ting opleves som truende og sårende, hvilket kor­re­le­rer med negative for­vent­nin­ger til egen formåen (ibid., s. 286). Med vur­de­rin­gen som fagligt lav­t­præ­ste­rende befinder de to elever sig i forvejen i en udsat position, som skole-hjem-samtalen synes at være med til at forstærke. En central pointe er hermed, at samtalen med dens ram­me­sæt­ning som et ‘sted’, hvor en opti­me­ring af elevernes faglige niveau og læring udgør det væsent­lig­ste fokus, efter­la­der de elever, der i forvejen er udsatte som følge af sko­le­sy­ste­mets præ­sta­tions­krav, med yder­li­gere præ­sta­tions­krav i form af hen­stil­lin­ger til at skulle forbedre sig.  Mødet med negative vur­de­rin­ger og hen­stil­lin­ger til at forbedre sig, er med til at forstærke elevernes oplevelse af frem­med­gø­relse i forhold til skolen, hvilket igen er med til at forstærke posi­tio­nen som udsat. I over­ens­stem­melse med de fore­gå­ende eksempler med Alex og Smilla ses det således, at Tilde og Kaja for at beskytte sig selv fra en sårende og utryg omverden bliver afskåret fra at indlade sig med verden og opleve ind­dra­gelse i form af at gøre sig reso­nan­ser­fa­rin­ger – dvs. erfa­rin­ger med at blive hørt af og kunne bevæge lærerne i en gensidig dialog. 

Det “rette” mindset

I dette afsnit viser vi et eksempel på en elev, der i mod­sæt­ning til de fore­gå­ende eksempler, forsøger at tale med egen stemme og få inddraget og anerkendt sine per­spek­ti­ver i skole-hjem-samtalen. Eksemplet er et sam­men­drag af en obser­va­tion af eleven Fatimas skole-hjem-samtale. Fatima er startet på skolen i 7. kl., hvor hun kom til Danmark fra et mel­le­møst­ligt land og derfor ikke kunne tale dansk. Hun går nu i 9. kl. Fatima befinder sig i en udsat position, da hendes danske sprog­kund­ska­ber ikke er på niveau med de etnisk danske elevers, og hun derfor har svært ved at imø­de­komme de faglige for­vent­nin­ger – særligt i danskfaget.

Skole-hjem-samtalen indledes med, at dans­klæ­re­ren Lise spørger Fatima om, hvor hun tænker, hun er henne næste år. Fatima svarer, at hun gerne vil på gymnasiet, men at hun, hvis hendes karak­te­rer ikke er høje nok, gerne vil tage en 10. kl. på engelsk.

Lise:  Hvorfor skal det være på engelsk og ikke på dansk? Det er jo dansk, du er udfordret med?

Fatima: Jeg ved det godt, men jeg er ikke særlig god til dansk, og jeg bliver bare helt Dumbo, hvis jeg kommer på gym…

Lise:  Jeg tænker, at det er da en fin erken­delse at have, at du er udfordret på det danske. Det er en fin erken­delse, men tænker du ikke, at du skal blive i Danmark?

Fatima: Mnjaeh… Men jeg har ikke tænkt meget over det.

Lise: Så jeg tænker, det er rigtigt ærgerligt… Jeg synes, du har vist nogle gange i det her skoleår, at du faktisk godt kan, når du kommer op og frem­læg­ger noget.

Fatima: Men den er så svær! Og det bliver bedre, hvis jeg får uddannet mig i engelsk. Det er det, jeg vil!

Lise:  Hvad vil du?

Fatima: Jeg vil uddannes i engelsk.

Lise:  Jamen du bor i Danmark, og ved du hvad i Danmark… nu har du mulig­he­den for det og for at lære og gøre det på din måde, men den modstand dér… jeg bliver nødt til at sige, at du har en afgangs­prøve, du skal op i til sommer. Du skal op i dansk, men hvis du er ligeglad med det… altså jeg synes, det er ærgerligt (…) Du skal passe din skole til tiden og det er det, jeg vil frem til (…) det er det dér med, at der er ting, der er udfor­drende og det dér med, at når man kon­fron­te­rer dig med det, så får du det dér mindset som… og man kan slet ikke tale til dig på sådan en positiv og kon­struk­tiv måde.  Jeg er her for at hjælpe dig rigtig godt på vej, men du skal selv række hånden ud, du skal sige ’please’, giver det mening?

Fatima: Mm (tøvende bekræftende)

Lise:  Hvad vil du gøre fremad­ret­tet nu, tænker du? Hvad har du tænkt dig at gøre fra nu af og til sommerferien?

Fatima: Jeg skal forbedre mig i dansk.

Lise: Så Fatima du regulerer på nogle ting nu… regulerer betyder, at du sådan ligesom vender det og sådan, når vi kommer og hjælper dig, presser dig, så er det for din egen skyld. Hvad tænker du om det? Hvad tænker du om, at du skal leve trekvart år her på skolen, hvor vi sim­pelt­hen presser dig til at tale dansk?

Fatima: Det er svært for mig.

Lise:  Det er svært, men jeg bliver nødt til at sige… hvad siger du?

Fatima: Men jeg skal arbejde.

Lise:  Du skal arbejde med det!

I mod­sæt­ning til i de fore­gå­ende eksempler ses det her, hvordan Fatima indlader sig på (skole)verdenen og træder i karakter som subjekt ved at til­ken­de­give, at det er hendes ønske at tage en engelsk­spro­get uddan­nelse. Dette ønske såvel som Fatimas til­ken­de­gi­velse af, at hun finder det svært at tale dansk, aner­ken­des dog ikke af læreren, som med Biestas begreber, tilgår samtalen med kva­li­fi­ka­tion og soci­a­li­sa­tion som samtalens primære formål. Lærerens gentagne ’lukninger’ af Fatimas per­spek­ti­ver, kan således forstås som et udtryk for, at hun er underlagt nogle ’ydre’ krav og for­vent­nin­ger om at optimere elevernes læring, så bl.a. Fatima klarer sig godt til afgangs­prø­ven og bliver vurderet uddannelsesparat.

Som Biesta påpeger, er soci­a­li­sa­tion altid indlejret i kva­li­fi­ka­tions­dags­or­de­nen i form af særlige kulturer, værdier og prak­sis­ser (Biesta, 2021, s. 44), hvilket også træder frem i samtalen. Læreren opererer med en til­sy­ne­la­dende selv­føl­ge­lig­gjort for­stå­else af, at hvis man skal bo i Danmark, skal man tale dansk og ikke engelsk, hvormed hun videre­for­mid­ler en særlig værdi om, at det at tale dansk er det ’rigtige’ for Fatima at gøre. Ligeledes er lærerens hen­stil­lin­ger til, at Fatima ændrer sit mindset et tydeligt eksempel på, hvordan soci­a­li­sa­tio­nen er indlejret i kva­li­fi­ka­tions­dags­or­de­nen. Hvis Fatima vil tilegne sig de kva­li­fi­ka­tio­ner, som, ifølge læreren, er nød­ven­dige for at begå sig i det danske samfund, må hun ændre sit mindset og holde op med at udvise modstand og ligegyldighed. 

Biesta afviser, som sagt, ikke nød­ven­dig­he­den af, at skolen arbejder på at kva­li­fi­cere og soci­a­li­sere eleverne. Fatimas samtale er dog et eksempel på, hvordan en ‘stærk’ kva­li­­fi­­ce­rings- og soci­a­li­sa­tions­dags­or­den, gør det meget van­ske­ligt for hende at blive inddraget i samtalen som et subjekt, der har frihed til at sige ‘ja’ eller ‘nej’, at undlade at følge med strømmen, i form af at følge lærerens anbe­fa­lin­ger, og til i det hele taget at udøve nogen former for modstand. Også Knudsen (2010) peger på, hvor van­ske­ligt det er for eleverne at udfordre lærerne ved samtalen, idet eventuel modstand vil blive betragtet som et ‘brud’ på de for­vent­nin­ger, der stilles til eleven om at være passivt mod­ta­gende og påtage sig sit ansvar i relation til lærerens beskri­vel­ser af denne (ibid. s. 137).

Man kan argu­men­tere for, at Fatima faktisk inddrages i samtalen, men den måde, hvorpå hun inddrages som objekt for Lises kriterier om det rette mindset, synes at forstærke hendes position som udsat i sko­le­kon­tek­sten, idet hun både får at vide, at hun ikke præsterer ‘godt nok’ i dansk­fa­get og samtidig, at hendes per­spek­ti­ver ikke har megen gyldighed. Med lærerens udtalelse ’man kan slet ikke tale til dig på sådan en positiv og kon­struk­tiv måde’, gøres Fatimas per­spek­ti­ver og ople­vel­ser af, at det er svært at tale dansk, således til negative og ukon­struk­tive per­spek­ti­ver og ople­vel­ser, som hun må se at lægge fra sig. Samtidig ses det, hvordan hun lades alene med ansvaret om for­bed­ring. Når Fatima dels får at vide, at hun ikke slår til fagligt og per­son­ligt og dels lades ene­ansvar­lig for at ‘ændre’ sig, synes dette at forstærke hendes position som udsat. Lykkes hun ikke med at imø­de­komme lærerens krav og for­vent­nin­ger, bliver det således hende, og ikke skolen, der har ‘fejlet’. Ligeledes opstår der med samtalens ram­me­sæt­ning som et ‘sted’, hvor Fatima (og de øvrige elever) skal optimeres med henblik på videre uddan­nelse, og hvor kva­li­­fi­ka­tions- og soci­a­li­sa­tions­dags­or­de­nen derfor er stærkt frem­træ­dende, en betydelig risiko for, at Fatima efter­la­des med ople­vel­ser af ikke at være ‘god nok’ såvel fagligt som personligt.

Elevens møde med bl.a. læreren, er, som nævnt, afgørende for, om eleven oplever skolen som et primært reso­nans­rum eller omvendt som en frem­med­gø­rel­ses­zone. Når Fatimas møde med læreren i skole-hjem-samtalen er karak­te­ri­se­ret ved ople­vel­sen af ikke at blive hørt og forstået, bliver samtalen til en frem­med­gø­rel­ses­zone, som videre bliver til en del af hendes samlede møde med og oplevelse af skolen. Frem­med­gø­rel­sen viser sig også i den sidste del af samtalen ved, at Fatima langsomt opgiver at opponere mod lærerens hen­stil­lin­ger. Da læreren spørger, hvad Fatima har tænkt sig at gøre fra nu til som­mer­fe­rien, retter Fatima ind og svarer: ”Jeg skal forbedre mig i dansk”. Med Rosas begreber, får Fatima således ikke mulighed for at tale med egen stemme, men bliver i stedet et ekko af læreren. 

Skole-hjem-samtalen som resonansrum

Når lærerne afholder sig fra at lade stan­dar­di­se­rede kriterier i form af test og eksa­mens­op­ga­ver være afsæt for skole-hjem-samtalen, kan der åbnes rum for, at eleverne i højere grad kan gøre sig erfa­rin­ger med at være aktive deltagere, der kan træde frem som subjekter med egne meninger og ikke blot som objekter for lærernes for­vent­nin­ger.  Det inter­es­sante ved det følgende nedslag er, at lærerne Karl og Firat havde en intention om at orga­ni­sere samtalen på en anden måde, end de hidtil havde gjort. Inten­tio­nen kom konkret til udfol­delse ved, at lærerne som udgangs­punkt var afhol­dende fra at lade test og vur­de­rin­ger af eleven være i centrum for samtalen. Omvendt var ambi­tio­nen med afsæt i spørgs­må­let: ”Hvad kan jeg gøre for, at du har det godt i skolen?”, at inddrage eleven i en fælles snak om deres skoleliv. Lærernes bestræ­bel­ser skabte, som vi ser det, moment­vise åbninger til et mod­bil­lede til den gængse praksis med skole-hjem-samtalen og en etab­le­ring af et mindre ”angstfrit” rum. I uddraget møder vi eleven Maj, der går i 9. kl. Majs holdning til skolen er præget af en grund­læg­gende oplevelse af, ”at hun er dårlig til sko­le­ar­bej­det” og en oplevelse af, at hun hverken kan eller har lyst til at engagere sig i skolen. Forud for sekvensen er Maj blevet spurgt om, hvordan hun har det i skolen, og hun er blevet inviteret til at sige noget om, hvad lærerne kan gøre for, at hun befinder sig godt i skolen. Her i den senere del af samtalen ses det, hvordan lærernes enga­ge­ment bliver drivkraft for, at Majs stemme til samtalen kan ytres og høres.

Karl: Og det fede ved sam­funds­fag, det er, der skal du have en holdning.

Maj: Men problemet er bare, at det ikke inter­es­se­rer mig.

Firat: Så må du begynde at se nyheder.

Maj: Nyheder! Hvad skal jeg bruge det til, jeg er 14 år gammel, jeg gider da ikke sidde på min flade og se nyheder.

Firat: En hel masse! Hvis f.eks. fol­ke­tin­get siger: ”Din mor hun ville få en bøde, hvis hendes barn ryger”. Har du en holdning til, at staten blander sig i, hvad din mor giver dig lov til?

Maj: Ja!

Firat: Hvorfor?

Maj: Fordi det rager ikke andre mennesker, om jeg ryger, eller om jeg ikke gør.

Karl: Hvorfor gør det ikke det?

Maj: Jamen altså, fordi hvis jeg har lyst til at proppe noget i min mund og tænde ild til det, så gør jeg det, det er der da ikke en eller anden, der skal komme og sige, det må jeg ikke.

Karl: Men samfundet skal jo betale, hvis du bliver syg af det?

Maj: Jamen, så må de betale for noget andet i stedet for at betale for mig.

Firat: Jamen, sådan er samfundet jo ikke indrettet, skal vi så bare lade dig dø?

Maj: Ja, lad mig dø, det er sgu da, det er jo mit eget valg!

Karl: Kan du se, hvad du gør?

Maj: Jamen, det er mit eget valg (griner).

Karl: Ja, men du har jo en holdning Maj, og du argu­men­te­rer for den!

Firat: Jamen, kan du ikke se, at jeg har fået dig til at snakke om et emne, og jeg kan se, at du bliver grebet.

Maj: Jeg bliver irriteret!

Karl: Ja, ved du hvad det er? Det er sam­funds­fag. Politik.

Maj: Jamen, det ender med, at jeg rejser mig op og begynder at skrige dig i hovedet, fordi jeg bliver irriteret.

Firat: Jamen, så må du da gøre det…

Firat: Maj, hvis du kommer i tanke om noget, vi skal gøre bedre, nu er vi også over tid, 6 minutter ikke? Så må du endelig komme til os, hvis jeg skal gøre noget bedre, hvis Karl skal gøre noget bedre, så må du komme til os. 

For at skole-hjem-samtalen skal kunne indfinde sig som et rum for resonans, kræver det, at der bliver skabt et angstfrit rum, hvor eleven tør træde aktivt i forhold til verden. Når lærerne gennem en for­nem­melse for Majs behov for at opleve autonomi og selv­be­stem­melse åbner en dis­kus­sion om hendes frihed til at ryge, bliver der etableret et rum, hvor hun indlader sig med verden på en måde, hvor hendes svar og lærerens mod­si­gelse skaber et rum af resonans. Et rum, hvor Maj bliver aktivt inddraget og derved kommer i berøring med hendes formåen til ”at argu­men­tere for sin sag” og ”have en holdning”, som læreren udtrykker det. Som Rosa under­stre­ger, handler resonans ikke om, at elevens stemme skal blive et ekko af lærerens, men derimod om en modstand, hvor denne får mulighed for at gøre sig erfa­rin­ger med egen formåen i mødet med omver­de­nen. I det per­spek­tiv kan man anskue skole-hjem-samtalen med Maj som en situation, hvor hun gennem en aktiv erfaring med sit eget enga­ge­ment i samtalen kommer i kontakt med sig selv som et subjekt.

I Biestas per­spek­tiv må uddan­nelse som sub­jek­ti­fi­ka­tion relateres til frihed. Når Maj siger til læreren, at det ender med, at hun begynder at skrige ham ind i hovedet, og han efter­føl­gende svarer, ”Jamen, så må du da gøre det”, kan situ­a­tio­nen anskues på den måde, at Maj bliver givet en mulighed for at komme i berøring med sin egen frihed – hun gives friheden til at vælge at råbe af læreren eller lade være. En situation, hvor hendes eksistens som et subjekt træder i for­grun­den i kraft af, at det er op til hende og kun hende, hvordan hun vil handle (Biesta, 2021, s. 54). 

I vores obser­va­tio­ner af Karls og Firats skole-hjem-samtaler fik vi blik for, at deres bestræ­bel­ser på at inddrage elevernes per­spek­ti­ver i samtalen og dermed skabe rum for elevernes sub­jek­ti­fi­ka­tion, var noget, der i praksis blev etableret gennem deres for­nem­mel­ser og ind­le­velse i mødet med den enkelte elevs indi­vi­du­elle stem­nin­ger og behov. Det er samtidig centralt at nævne, at lærernes bestræ­bel­ser på at give plads til elevernes stemmer og per­spek­ti­ver løbende blev udfordret af skolens gængse kultur omkring skole-hjem-samtalen, når fx for­æl­drene spurgte ind til elevernes uddan­nel­ses­pa­rat­heds­vur­de­ring. På trods heraf stod lærernes eks­pe­ri­men­te­rende praksis omkring sam­ta­lerne tilbage som et inter­es­sant afsæt for en frem­tids­o­ri­en­te­ring i forhold til at diskutere, hvordan der kan skabes en mere angstfri ram­me­sæt­ning omkring skole-hjem-samtalerne.

Opsamling og perspektivering 

I de oven­stå­ende analyser har vi belyst, hvordan unge i udsatte posi­tio­ner gør sig erfa­rin­ger med skole-hjem-samtalen som en frem­med­gø­rel­ses­zone, når faglige bestræ­bel­ser og opti­me­rings­lo­gik­ker bliver ram­me­sæt­tende for den pæda­go­gi­ske praksis omkring samtalerne.

Med afsæt i Rosas reso­nans­per­spek­tiv peger ana­ly­serne på, at når eleverne oplever samtalen som en status- og kon­trol­prak­sis over deres præ­sta­tio­ner i skolen, munder samtalen ud i at blive et fjendt­ligt sted, hvor de for at beskytte sig selv må væbne sig mod lærerens og for­æl­dre­nes eva­lu­e­rende blikke. Med hen­vis­ning til Biesta påpeger ana­ly­serne, at når kva­li­fi­ka­tion og soci­a­li­sa­tion får forrang, og eleven gøres til objekt for en række ydre eva­lu­e­rings­kri­te­rier, fast­hol­des eleverne i en udsat position, idet skole-hjem-samtalen efter­la­der dem med ople­vel­ser af ikke at være ‘gode nok’ side­lø­bende med, at de lades alene med ansvaret for at forbedre sig.

I den afslut­tende ana­ly­se­del viser vi gennem et illu­stra­tivt nedslag, at det er muligt at give unge i udsatte posi­tio­ner erfa­rin­ger med samtalen som et reso­nans­rum, der poten­ti­elt kan give dem mulighed for at repo­si­tio­nere deres status som udsat i sko­le­kon­tek­sten. Analysen indikerer, at lærerens for­nem­melse for og ind­le­velse i den enkelte elevs stem­nin­ger og behov frem­træ­der som afgørende for elevens mulighed for at træde i forhold til verden, ikke blot som et ekko af læreren, men som et subjekt, der kan gøre sig aktive og positive erfa­rin­ger som med­ska­bende i skole-hjem-samtalens dagsorden.

I forhold til et for­an­drings­per­spek­tiv bidrager Rosa og Biesta med vigtige ana­ly­ti­ske per­spek­ti­ver, der giver os mulighed for at rette blikket mod ind­dra­gel­sen af eleverne i skole-hjem-samtalen som noget, der må sigte mod at give dem mulighed for at gøre sig positive erfa­rin­ger med at bruge deres stemme i et samspil med læreren. Et sigte, der må rea­li­se­res ved at omfor­mu­lere elevens rolle og status i samtalen, så der i langt højere grad bliver plads til, at eleven kan have en ege­nin­ter­esse, kan respon­dere på det, læreren siger og dele sine per­spek­ti­ver på sit skoleliv som et subjekt i egen ret.  En bestræ­belse, der med fordel og måske nød­ven­dig­vis bør sam­men­tæn­kes med nogle mere over­ord­nede over­vej­el­ser om, hvordan reso­nan­ser­fa­rin­ger og sub­jek­ti­fi­ka­tion i højere grad, end vi ser det i dag, kan få en plads i skolen. 

Lit­te­ra­tur

Akselvoll, M. Ø. (2016) Fol­ke­skole, forældre, forskelle – skole-hjem-sam­ar­­bejde og for­æl­dre­in­vol­ve­ring i et for­æl­dre­per­spek­tiv. Ph.d. afhand­ling. Roskilde Universitet.

Biesta, G. (2014) Den smukke risiko i uddan­nelse og pædagogik. Forlaget Klim.

Biesta, G. (2018) God uddan­nelse i målingens tidsalder – etik, politik demokrati.  Forlaget Klim.

Biesta, G. (2021) World-centred Education. A View for the Present. Taylor & Francis Ltd.

Dannesboe, K.I. (2012) Passende enga­ge­ment og (u)bekvemme skoleliv. Et studie af børns navi­ga­tio­ner mellem skole og familie. Ph.d. afhand­ling. Aarhus Universitet.

Dannesboe, K. I. (2013) Den græn­se­løse skole? For­hand­ling af nærvær og fravær af skole i familien. I: Barn, nr. 4, s. 45 – 60.

Helms, S. (2020) Ind­dra­gelse, modstand og for­hand­ling i skole-hjem-samtalen. I: Studier i Lærer­Ud­dan­nelse og –Pro­fes­sion. Årg. 5, nr. 1, 2020, s. 31 – 51.

Helms, S. (2017). (U)Synlig eva­lu­e­ring i skolen – et studie af elev­pla­nens rekon­tek­stu­a­li­se­ring i praksis. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet.

Knudsen, H. (2010) Har vi en aftale? – magt og ansvar i mødet mellem fol­ke­skole og familie. Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Krab, J. (2021) Det følsomme og slidsomme skole-hjem-(sam)arbejde. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet.

Kryger, N. (2012) Ung­domsi­den­ti­tet – mellem skole og hjem. I: Dannesboe, K., Kryger, N., Palludan, C., & Ravn, B. (red.), Hvem sagde sam­ar­bejde? Et hver­dags­livs­stu­die af skole-hjem-rela­tio­­ner. Aarhus Uni­ver­si­tets­for­lag, s. 89 – 130.

Kryger, N. & Ravn, B. (2007) Skole-hjem-sam­ar­­bejde – for barnets bedste? I: Moos, L. (red.) Nye sociale tek­no­lo­gier i fol­ke­sko­len – kampen om dannelsen. Dafolo.

Lund, G. E. (2020) Respon­sivt for­æl­dre­sam­ar­bejde i skolen. I: Studier i Lærer­Ud­dan­nelse og –Pro­fes­sion. Årg. 5, nr. 1, 2020, s. 32 – 52.

Madison, D. S. (2012) Critical Eth­no­graphy: Method, Ethics, and Per­for­mance. Sage Publications.

Palludan, C. (2012) Sko­lestart – et følsomt for­æl­dre­ar­bejde. I: Dannesboe, K. I., Kryger, N., Palludan, C. & Ravn, B. (red.), Hvem sagde sam­ar­bejde? Et hver­dags­livs­stu­die af skole-hjem-rela­tio­­ner. Aarhus Uni­ver­si­tets­for­lag, s. 21 – 54.

Rosa, H. & Endres, W. (2017) Reso­nans­pæ­da­go­gik – når det knitrer i klas­se­væ­rel­set. Hans Reitzels Forlag.

Rosa, H. (2020) Det ukon­trol­ler­bare. Eksi­sten­sen.

Rosa, H. (2021) Resonans – En sociologi om forholdet til verden. Eksi­sten­sen.

Steensen, C. I. (2022) Læreres kritik som empirisk gen­stands­felt – fransk prag­ma­tisk sociologi som analytisk blik på lærer­ar­bejde og målsty­ring. I: Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, 2022, (2)