graphical design element, fragments in shades of green

tillid

Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

Tillid og mistillid i vel­færds­pro­fes­sio­nelle relationer 

Det fremføres ofte i den offent­lige debat om vel­færds­sam­fun­det, at tillid er en grund­læg­gende komponent i ’sam­fund­s­kon­trak­ten’, ligesom Danmark ofte fremhæves som et samfund med en høj grad af tillid både blandt borgerne og mellem den enkelte borger og vel­færds­sam­fun­dets insti­tu­tio­ner. Dette tema­num­mer af Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift retter opmærk­som­he­den mod tillid i nogle af vel­færds­sam­fun­dets insti­tu­tio­ner ved at undersøge, hvordan tillid optræder, opstår, ved­li­ge­hol­des eller under­mi­ne­res i det, man kan kalde vel­færds­pro­fes­sio­nelle relationer.

Læs mere » 
Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

2021 #1

Tillid og mistillid

Tillid er en grund­læg­gende komponent i ’sam­fund­s­kon­trak­ten’, ligesom Danmark ofte fremhæves som et samfund med en høj grad af tillid. Vi sætter fokus på hvordan tillid optræder, opstår, ved­li­ge­hol­des eller under­mi­ne­res i det, man kan kalde vel­færds­pro­fes­sio­nelle rela­tio­ner. Det synes nemlig at være en udbredt for­stå­else i dansk vel­færds­pro­fes­sio­nel praksis, at tillid er et grund­læg­gende aspekt af en god relation og et godt sam­ar­bejde mellem den vel­færds­pro­fes­sio­nelle og mål­grup­pen, pårørende eller andre sam­ar­bejds­part­nere. Det kan opfattes som en form for kulturel selv­føl­ge­lig­hed, hvilket impli­ce­rer, at mistillid kan opfattes som under­gra­vende for vel­færds­sta­tens fæl­les­skab. Men hvordan ser tillid og mistillid egentlig ud, når det under­sø­ges som en del af de for­skel­lige hver­dags­prak­sis­ser, der udfoldes i velfærdsinstitutionerne?

Læs mere »