Tillidens dialektik –Vel­færds­ar­bej­det i et integrationsprojekt

,

Med udgangs­punkt i et etno­gra­fisk studie af vel­færds­ar­bej­det i et inte­gra­tions­pro­jekt for ind­van­drer- og flygt­nin­ge­kvin­der argu­men­te­rer vi for, at vel­færds­ar­bej­det impli­ce­rer et uløseligt dia­lek­tisk samspil mellem tillid og mistillid. For at få greb om disse rela­tio­ner tager vi udgangs­punkt i måltidet, der både er et socio­lo­gisk fænomen, som særligt Georg Simmel har ana­ly­se­ret, og en empirisk forekomst i mate­ri­a­let, der på eksem­pla­risk vis frem­stil­ler de normer og værdier, som vel­færds­ar­bej­derne søger at intro­du­cere kvinderne til. Gennem et kalej­dosko­pisk bliks­kifte mellem to måltider – en jule­frokost arran­ge­ret af vel­færds­ar­bej­derne og en eid-middag arran­ge­ret af kvinderne – under­sø­ger vi, hvordan dia­lek­tik­ken mellem tillid og mistillid udspiller sig i den vel­færds­pro­fes­sio­nelle hverdag. Vi viser, at mistil­li­den til kvinderne muliggør en vel­færds­pro­fes­sio­nel etos og legi­ti­me­rer pæda­go­gi­ske inter­ven­tio­ner, hvis formål er at myn­dig­gøre kvinderne. Men mistil­li­den impli­ce­rer samtidig tillid til, at kvinderne, gennem det rette vel­færds­ar­bejde, formår at blive en del af det danske velfærdssamfund.

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

STØT VIA MOBILEPAY VED AT SCANNE HER

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte