Tillidens dialektik –Vel­færds­ar­bej­det i et integrationsprojekt

Vanessa Paladino, Jonathan Harmat

Med udgangs­punkt i et etno­gra­fisk studie af vel­færds­ar­bej­det i et inte­gra­tions­pro­jekt for ind­van­drer- og flygt­nin­ge­kvin­der argu­men­te­rer vi for, at vel­færds­ar­bej­det impli­ce­rer et uløseligt dia­lek­tisk samspil mellem tillid og mistillid. For at få greb om disse rela­tio­ner tager vi udgangs­punkt i måltidet, der både er et socio­lo­gisk fænomen, som særligt Georg Simmel har ana­ly­se­ret, og en empirisk forekomst i mate­ri­a­let, der på eksem­pla­risk vis frem­stil­ler de normer og værdier, som vel­færds­ar­bej­derne søger at intro­du­cere kvinderne til. Gennem et kalej­dosko­pisk bliks­kifte mellem to måltider – en jule­frokost arran­ge­ret af vel­færds­ar­bej­derne og en eid-middag arran­ge­ret af kvinderne – under­sø­ger vi, hvordan dia­lek­tik­ken mellem tillid og mistillid udspiller sig i den vel­færds­pro­fes­sio­nelle hverdag. Vi viser, at mistil­li­den til kvinderne muliggør en vel­færds­pro­fes­sio­nel etos og legi­ti­me­rer pæda­go­gi­ske inter­ven­tio­ner, hvis formål er at myn­dig­gøre kvinderne. Men mistil­li­den impli­ce­rer samtidig tillid til, at kvinderne, gennem det rette vel­færds­ar­bejde, formår at blive en del af det danske velfærdssamfund.

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte