graphical design element, fragments in shades of green

Idræts­pæ­da­go­gisk monument

Idrætspædagogisk monument - Dansk pædagogisk Tidsskrift 1

Edited by Roland Naul, Deanna Binder, Antonin Rychtecky, Ian Culpan: Olympic Education. An inter­na­tio­nal review
Routledge, 2018
361 sider, paperback £36, hardback £120

Naul, Binder, Rychtecky and Culpan har samlet et anseligt antal bidrag fra hele jord­klo­den, der doku­men­te­rer, illu­stre­rer og ikke mindst ana­ly­se­rer den olympiske bevæ­gel­ses idræts­pæ­da­go­gi­ske bidrag. Da bevæ­gel­sen er kendt for ofte at fremme sam­men­hol­det, er det ikke selv­føl­ge­ligt, at der skrives kritisk om den – undtagen når de kritiske bidrag kommer udefra (jf. fx Vest Chri­sti­an­sen, 2009). Men anto­lo­gi­ens redak­tø­rer har alle bidraget til udvik­lin­gen af olympisk pædagogik, her­i­blandt i regi af den Inter­na­tio­nale Olympiske Komité (IOC), det Inter­na­tio­nale Olympiske Akademi (IOC) i Olympia (Græken­land), m.fl., og har dog alle bevaret en sund kritisk distance til deres sujet. Samtidig udviser de en stor faglig bredde, hvilket ydermere illu­stre­res i det festskrift, der blev udgivet i foråret for at markere Roland Nauls 70-års-dag (Scheuer & Drei­skäm­per, 2019). 

Del I (præ­sen­te­ret af Naul, Binder og Rychtecky) er dedikeret til den olympiske bevæ­gel­ses historie, udvikling og pædagogik. Kapit­lerne belyser Pierre de Coubertin’s histo­ri­ske rødder og pæda­go­gi­ske idéer (kapitel 1, Naul og Binder) og IOC’s rolle til fremme af samme (kapitel 2, Naul, Binder, Rychtecky og Culpan) samt andre trans­na­tio­nale bestræ­bel­ser i denne retning, herunder sam­ar­bejde mellem IOC, UNESCO, WHO og EU (kapitel 3, Binder og Naul). 

Del II (præ­sen­te­ret af Binder og Naul) beskæf­ti­ger sig med de olympiske leges (OL’s) rolle til fremme af olympisk pædagogik, illu­stre­ret gennem casestu­dies om OL i Tokyo 1964 (kapitel 4, Taro Obayashi, Athen 2004 (kapitel 5, Ale­xan­d­ros Makris og Kostas Geor­gi­a­dis) og London 2012 (kapitel 6, Geoffery Z. Kohe og Dikaia Chatzief­stat­hiou). Er der tale om en veritabel ”lærings­arv” (learning legacy)?

Del IIII (præ­sen­te­ret af Naul, Binder, Rychtecky and Culpan) inde­hol­der nationale rapporter fra Austra­lien (kapitel 7, Janet Cahill og Richard Baka, Brasilien (kapitel 8, Lamartine DaCosta, Ana Miragaya, Neise Abreu, Otavio Tavares, Marta Gomes og Marcio Turini), Canada (kapitel 9, Deanna Binder), Kina (kapitel 10, Hai Ren), Colombia (kapitel 11, Clemencia Anaya Maya), Tjekkiet (kapitel 12, Antonín Rychtecký), Frankrig (kapitel 14, Éric Monnin), Tyskland (kapitel 14, Roland Naul, Michael Krüger, Rolf Geßmann og Uwe Wick, Japan (kapitel 15, Hisashi Sanada), New Zealand (kapitel 16, Ian Culpan), Polen (kapitel 17, Michał Bro­ni­kowski, Mał­gorzata Bro­ni­kowska og Agata Glapa), Rusland (kapitel 18, Vladislav Stolyarov og Vladimir Rodi­s­chenko), Singapore (kapitel 19, Deanna Binder, Nick Aplin og Sock Mian Teo-Koh), Spanien (kapitel 20, Emilio Fernández Peña, Natividad Ramajo, Berta Cerezuela og Jose Manuel Pardo Gila), Ukraine (kapitel 21, Maria Bulatova og Laryssa Dotsenko), USA (kapitel 22, Con­stan­tine Psimopoulos, Deanna Binder, Angela Ver­mil­lion og Roland Naul), Zambia (kapitel 23, Mayamba Sitali) og Zimbabwe (kapitel 24, Eugenia Chidhakwa). Inter­es­sant nok er der ikke hverken et ægyptisk eller et syd­afri­kansk kapitel, lige som udvik­ling­s­lan­dene ikke er enormt repræ­sen­te­ret. Men bogen er ikke euro­cen­trisk eller ove­dre­vent vestligt ori­en­te­ret, hvilket den stærke for­ank­ring i Asien tydeliggør. 

Bidragene i del IV (præ­sen­te­ret af Naul, Binder, Rychtecky og Culpan) handler om den olympiske pæda­go­giks diffusion verden rund. Der ses på fagets ter­mi­no­logi og begrebs­ver­den (kapitel 25, Binder og Naul), dets inte­gra­tion i skolernes idræts­un­der­vis­ning samt idræts­pæ­da­go­gi­ske tilbud efter skoletid og uden for skolens område (kapitel 26, Naul, Binder, Culpan og Rychtecky), dets stilling som akademisk uddan­nelse (kapitel 27, Naul, Binder, Rychtecky og Culpan) samt som forsk­nings­di­sci­plin (kapitel 28, Naul, Binder, Rychtecky og Culpan). 

For et engelsk- eller tysk­ta­­len­­de/-læsende publikum er bogen et nyttigt kom­pen­dium, der tilbyder en impo­ne­rende encykl­o­pæ­disk opsamling. Der findes dog allerede værker om olympisk pædagogik, herunder Roland Nauls lærebog, der fore­lig­ger såvel på engelsk Naul, 2008) som på tysk. Derimod ses der ikke at findes noget dansk mono­gra­fisk værk om olympisk pædagogik (jf. søgning på https://​bibliotek​.dk/) – uagtet at der fore­lig­ger for­skel­lige idræts­pæ­da­go­gi­ske grund­bø­ger rette mod fx idræt i skole og fritid (Büchner Hede, 2014) eller i vuggestue og børnehave (Chri­sten­sen, 2012) – hvilket kan undre i betragt­ning af den store folkelige idræts­del­ta­gelse i den danske befolk­nings hverdag. På den baggrund må den af Naul, Binder, Rychtecky og Culpan forelagte antologi må have stor interesse såvel for forskere som for under­vi­sere på for­skel­lige trin. 

Samtidig bør fraværet af til­sva­rende danske værker vække til reflek­sion. For skønt dansk idræts­del­ta­gelse i regi af DGI og DFIF vel kan siges ikke at stå i stor (eksplicit) gæld til den olympiske bevægelse – og skønt dansk det danske idrætspo­li­ti­ske system med de histo­ri­ske DIF/D­­GI/D­­FIF-søjler er unikt i Europa (Ibsen, 2017) – kan det kun undre, at den olympiske bevæ­gel­ses spe­ci­fikke og meget konkrete bidrag til­sy­ne­la­dende ikke er anerkendt i den pæda­go­gi­ske fag­lit­te­ra­tur. Denne aner­ken­delse skal ikke ske gennem ukritisk skrivning. Heldigvis leverer anto­lo­gien et solidt eksempel på, hvordan et sådant værk kan udformes. Og bogen er et idræts­pæ­da­go­gisk monument af den art, der muligvis udkommer én gang i et årti.

Refe­ren­cer:

Büchner Hede, P. (2014): Pæda­go­gisk idræt: læring og bevægelse i skole og fritid. Kbh.: Dansk Psy­ko­lo­gisk Forlag

Chri­sten­sen, T. (red.) (2012): Pæda­go­gisk idræt i vuggestue og børnehave. Fre­de­riks­havn: Dafolo

Ibsen, B. (2017): Denmark: The Dis­sen­ting Sport System in Europe. I: Scheerder, J., et al. (red.): Sport Policy Systems and Sport Fede­ra­tions: A Cross-National Per­spective. Basing­s­toke: Palgrave, s. 89 – 112

Naul, R. (2008): Olympic Education. Aachen: Meyer & Meyer

Pilgaard, M. (2009): Sport og motion i dan­sker­nes hverdag. Kbh.: Idrættens Analyseinstitut

Scheuer, C. & Drei­skäm­per, D. (red.) (2019): Schola Ludens Europaeus: Papers Offered to Roland Naul. Aachen: Meyer & Meyer

Vest Chri­sti­an­sen, A. (red.) (2009): Kon­trolsport: Big Brother blandt atleter og tilskuere. Odense: Syddansk Universitetsforlag

  • Fuld­mæg­tig i Europa-Kom­­mis­sio­­nen (Youth Unit), Bruxelle…