Således oplyst om bære­dyg­tig­hed og science i dagtilbud

Bogforside: Stig Broström og Thorleif Frøkjær: Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud

Don’t judge a book by its cover, lyder en ofte anvendt floskel. Dette måtte min toårige søn nu også, med noget omvendt fortegn, erfare, da jeg modtog Stig Broströms og Thorleif Frøkjærs Pædagogik for bære­dyg­tig­hed og science i dagtilbud til anmeldelse. 

Rumfanget på asketræplateauet

Rumfanget på asketræplateauet - Dansk pædagogisk Tidsskrift 1

”Midt i sko­le­går­den står et asketræ på et plateau af jord og beton. Det har det gjort i al den tid, eleverne i 5. klasse har gået på skolen. (…) En dob­belt­time i maj er sko­le­går­den omdrej­nings­punkt for 5. klasses mate­ma­ti­kun­der­vis­ning. Eleverne arbejder med måle­en­he­der, rumfang og mate­ma­tisk model­le­ring.” Det er matematik, det er under­sø­gende arbejde, men det er […]

Centrale spørgsmål i den pæda­go­gi­ske debat

Anmeldelse: Üzeyir Tireli & Jens Christian Jacobsen: Kritisk pædagogik for pædagoger. Social retfærdighed for børn og unge

Üzeyir Tireli & Jens Christian Jacobsen: Kritisk pædagogik for pædagoger. Social ret­fær­dig­hed for børn og unge­A­ka­de­misk Forlag 2019184 sider, 250 kr. Kritisk pædagogik for pædagoger en velkommen og tiltrængt saltvand­s­ind­sprøjt­ning til den danske pæda­go­gi­ske debat. Bogens over­ord­nede tese er, at pædagoger har en (pæda­go­gisk? politisk? etisk?) for­plig­telse på at arbejde på at forandre samfundet, bekæmpe social ulighed […]

Kraft­fo­der for lærer­stu­de­rende og lærere

Tone Sævi og Gert Biesta (red.): Pedagogikk, periferi og verdi. Eksistensiell dialog om skole og samfunn

Pædagogik forstås i bogen ikke som omhand­lende problemer og løsninger; den er ikke løsningen på et problem – som vi f.eks. kender det fra ”pæda­go­gi­se­rin­gen” af for­skel­lige samfundsfænomener. 

At prak­ti­sere demokrati samtidig med at det læres

Bogforside: Søs Bayer Dannelse og demokrati

Søs Bayer: Dannelse til demokratiSam­funds­lit­te­ra­tur 202092 sider, 148 kr  I årene fra 1990 til 1992 blev der gen­nem­ført et forsøg i en række kommuner, under­støt­tet af det daværende Social- og Kul­tur­mi­ni­ste­rium. Projektet hed Børn som med­bor­gere og skulle skabe større for­stå­else for børn og især for deres status som med­bor­gere. Det er Søs Bayer, der i sin nye […]

Dialog i praksis

Dialog i praksis - Dansk pædagogisk Tidsskrift 2

Olga Dysthe, Ingunn Johanne Ness, Preben O. Kir­ke­gaard (red.):  Dialogisk pædagogik, kre­a­ti­vi­tet og læring­Klim 2020386 sider, 399 kr  ”Jeg ønsker at eleverne skal stille spørgsmål som: Hvilke værdier sætter jeg højt? Hvordan vil jeg leve mit liv? Hvordan kan jeg bidrage i verden? (…) Jeg vil udvide elevernes for­stå­else af verden.” Sådan lyder et af de citater, […]

Samle sit eget verdensrum

Det lærende menneske (forside)

De seks per­spek­ti­ver på læring er læring gennem tænkning og erfaring, gennem kon­struk­tio­ner, nar­ra­ti­ver, gennem æstetisk praksis, gennem eksi­sten­ti­elle valg og gennem deltagelse.

Alt er på det nærmeste sagt

Menneskene og alt det andet (forside)

Hans-Jørgen Schanz’ antro­po­cen­tri­ske idéhi­sto­rie er medri­vende, velskre­vet og ved­kom­mende – men også filo­so­fisk pro­ble­ma­tisk. Hvad blev der af den åbne dialog med andre tænkere, der fisker i de samme rørte vande?

At udvikle sin egen professionsidentitet

Skolens pædagogiske praksis (forside)

Tekla Canger og Lise Aagaard Kaas: Skolens pæda­go­gi­ske praksis. Intro­duk­tion til lærerens arbej­de­Hans Reitzels Forlag 2020226 sider, 300 kr  ”Skolen er det sted, hvor vi lærer vores børn hvordan vi tror, ting er. Det skaber en fælles for­stå­else af hvordan samfundet, naturen og kulturen fungerer, og af at ingenting af det er vil­kår­ligt.” Sådan skriver Karl […]

Et godt sted at starte

Opvækst i provinsen (forside)

Eva Gulløv og John Gulløv: Opvækst i provinsen. Om dem, der bliver, og dem, der rejser Antro­po­lo­gi­ske studier nr. 6, Aarhus Uni­ver­si­tets­for­lag, 2020194 sider, 200 kr Opvækst i provinsen er baseret på en etno­gra­fisk under­sø­gelse om, hvordan mennesker i for­skel­lige alders­grup­per og posi­tio­ner tænker om deres steder, mulig­he­der og frem­tids­ud­sig­ter. Under­sø­gel­sen tager afsæt i et fel­t­ar­bejde udført i Tønder kommune i Sønderjylland, […]

Høj kvalitet eller praksischok?

Pædagogik mellem skole og fritid. (forside)

Trine Anker­stjerne (red.): Pædagogik mellem skole og fritid. Grundbog til pæda­gog­ud­dan­nel­senDafolo, 2019280 sider, 399 kr Denne grundbog henvender sig til stu­de­rende på pæda­gog­ud­dan­nel­sen, som spe­ci­a­li­se­rer sig i skole og fritid. Det er et arbejds­mar­ked for pædagoger, som har været voksende siden sko­lere­for­men i 2013/14. Det er også et område, som nyder poli­ti­ker­nes og for­æl­dre­nes bevå­gen­hed. Nær­væ­rende grundbog er […]

Rammer for­hå­bent­lig et behov i tiden

Dannelse og demokrati (forside)

Oskar Negt: Dannelse og demo­kra­ti­For­la­get Granhof & Juhl, 2019199 sider, 269 kr I en glo­ba­li­se­ret verden, hvor alting forandrer sig med uhyggelig hast, og mængden af til­gæn­ge­lig infor­ma­tion synes uover­sku­e­lig, kan behovet for et fastere ori­en­te­rings­punkt, der kan hjælpe vej­fa­rende med udsyn og at finde en sikker vej, være stort. Bogen ”Dannelse og demokrati” af den tyske […]

Hvordan skal læring forstås?

Hvordan skal læring forstås? - Dansk pædagogisk Tidsskrift 3

Christian Aabro (red.): Den styrkede pæda­go­gi­ske læreplan – baggrund, per­spek­ti­ver og dilem­ma­er­For­la­get Sam­funds­lit­te­ra­tur, 2019218 sider, 225 kr ”Hvad laver du?” ”Nå så du under­vi­ser pædagoger, kan det være så svært at lære nogen at passe børn?” Den sætning har jeg desværre hørt et utal af gange i mine år som under­vi­ser i pæda­gog­ud­dan­nel­sen. En myte om at der ikke […]

Aktions­læ­ring på menuen med ny nordisk tilsmagning

Bog Aktionslæring som løftestang – professionel praksis på velfærdsområdet, forside

Benedicte Madsen i sam­ar­bejde med Kir­sten­Bro, Mette Marie Hansen og Marianne Thrane: Aktions­læ­ring som løf­te­stang – pro­fes­sio­nel praksispå vel­færds­om­rå­detHans Reitzels Forlag, 2019220 sider, 250 kr Aktions­læ­ring er igennem det seneste årti blevet en udbredt i efter- og vide­reud­dan­nel­ses akti­vi­te­ter og udvik­lings- og orga­ni­sa­tions­pro­jek­ter for vel­færds­pro­fes­sio­ner. Aktions­læ­ring er defineret ved: at del­ta­gerne i en vek­sel­virk­ning over tid og på systematisk […]

Formidler et stærkt fagligt indhold

Forside Talentudvikling og Elitesport i Skolen

Jens Christian Nielsen og Jesper Stilling Olesen: Talen­t­ud­vik­ling og eli­tesport i sko­lenÅr­hus Uni­ver­si­tets­for­lag 2019, Asterisk-serien226 sider, 230 kr Marianne Florman er årgang 1964. Hun vandt olympisk guld i håndbold i 1996, og hun var med på lands­hol­det i 110 kampe, hvor hun på pladsen som venstre fløj scorede 170 mål. Det særlige ved Flormans karriere (der på lands­holds­ni­veau først sluttede […]

Værd at reflek­tere over

Værd at reflektere over - Dansk pædagogisk Tidsskrift 4

A. Har­grea­ves, & M.T. O’Connor: Kol­la­bo­ra­tiv pro­fes­sio­na­lism: Når sam­ar­bejde fører til bedre læring for alle
Dafolo 2019
194 sider, 225 kr

En syste­ma­tisk vil­jes­dre­ven lyst

Anmeldelse af Den videnproducerende skole

Andreas Granhof Juhl, Søren Willert, Katrine Copmann Abild­gaard og Tobias Berggren Jensen: Den viden­pro­du­ce­rende skole – gen­tænk­ning af viden, fag og organisation
Forlaget Granhof & Juhl, 2019
220 sider, 369 kr

Høj kvalitet eller praksischok?

Forside Tina Ankerstjerne: Pædagogik mellem skole og fritid

Trine Anker­stjerne (red.): Pædagogik mellem skole og fritid. Grundbog til pæda­gog­ud­dan­nel­senDafolo 2019280 sider, 399 kr.  Denne grundbog henvender sig til stu­de­rende på pæda­gog­ud­dan­nel­sen, som spe­ci­a­li­se­rer sig i skole og fritid. Det er et arbejds­mar­ked for pædagoger, som har været voksende siden sko­lere­for­men i 2013/14. Det er også et område, som nyder poli­ti­ker­nes og for­æl­dre­nes bevå­gen­hed. Nær­væ­rende grundbog er […]

Mange læk­ker­bid­s­ke­ner

Inklusion og eksklusion - bogforside

En grundbog om inklusion og eks­klu­sion er ikke en, der går 12 på dusinet af. Kirsten Elisa Petersen og Janne Hedegaard Hansen (red.): Inklusion og eks­klu­sion. En grundbog anmeldt af Niels Rosendal Jensen