Rumfanget på asketræplateauet

Rumfanget på asketræplateauet - Dansk pædagogisk Tidsskrift 1

”Midt i sko­le­går­den står et asketræ på et plateau af jord og beton. Det har det gjort i al den tid, eleverne i 5. klasse har gået på skolen. (…) En dob­belt­time i maj er sko­le­går­den omdrej­nings­punkt for 5. klasses mate­ma­ti­kun­der­vis­ning. Eleverne arbejder med måle­en­he­der, rumfang og mate­ma­tisk model­le­ring.” Det er matematik, det er under­sø­gende arbejde, men det er […]

Centrale spørgsmål i den pæda­go­gi­ske debat

Anmeldelse: Üzeyir Tireli & Jens Christian Jacobsen: Kritisk pædagogik for pædagoger. Social retfærdighed for børn og unge

Üzeyir Tireli & Jens Christian Jacobsen: Kritisk pædagogik for pædagoger. Social ret­fær­dig­hed for børn og unge­A­ka­de­misk Forlag 2019184 sider, 250 kr. Kritisk pædagogik for pædagoger en velkommen og tiltrængt saltvand­s­ind­sprøjt­ning til den danske pæda­go­gi­ske debat. Bogens over­ord­nede tese er, at pædagoger har en (pæda­go­gisk? politisk? etisk?) for­plig­telse på at arbejde på at forandre samfundet, bekæmpe social ulighed […]

Kraft­fo­der for lærer­stu­de­rende og lærere

Tone Sævi og Gert Biesta (red.): Pedagogikk, periferi og verdi. Eksistensiell dialog om skole og samfunn

Pædagogik forstås i bogen ikke som omhand­lende problemer og løsninger; den er ikke løsningen på et problem – som vi f.eks. kender det fra ”pæda­go­gi­se­rin­gen” af for­skel­lige samfundsfænomener. 

At prak­ti­sere demokrati samtidig med at det læres

Bogforside: Søs Bayer Dannelse og demokrati

Søs Bayer: Dannelse til demokratiSam­funds­lit­te­ra­tur 202092 sider, 148 kr  I årene fra 1990 til 1992 blev der gen­nem­ført et forsøg i en række kommuner, under­støt­tet af det daværende Social- og Kul­tur­mi­ni­ste­rium. Projektet hed Børn som med­bor­gere og skulle skabe større for­stå­else for børn og især for deres status som med­bor­gere. Det er Søs Bayer, der i sin nye […]

Dialog i praksis

Dialog i praksis - Dansk pædagogisk Tidsskrift 2

Olga Dysthe, Ingunn Johanne Ness, Preben O. Kir­ke­gaard (red.):  Dialogisk pædagogik, kre­a­ti­vi­tet og læring­Klim 2020386 sider, 399 kr  ”Jeg ønsker at eleverne skal stille spørgsmål som: Hvilke værdier sætter jeg højt? Hvordan vil jeg leve mit liv? Hvordan kan jeg bidrage i verden? (…) Jeg vil udvide elevernes for­stå­else af verden.” Sådan lyder et af de citater, […]

Samle sit eget verdensrum

Det lærende menneske (forside)

De seks per­spek­ti­ver på læring er læring gennem tænkning og erfaring, gennem kon­struk­tio­ner, nar­ra­ti­ver, gennem æstetisk praksis, gennem eksi­sten­ti­elle valg og gennem deltagelse.

Alt er på det nærmeste sagt

Menneskene og alt det andet (forside)

Hans-Jørgen Schanz’ antro­po­cen­tri­ske idéhi­sto­rie er medri­vende, velskre­vet og ved­kom­mende – men også filo­so­fisk pro­ble­ma­tisk. Hvad blev der af den åbne dialog med andre tænkere, der fisker i de samme rørte vande?

At udvikle sin egen professionsidentitet

Skolens pædagogiske praksis (forside)

Tekla Canger og Lise Aagaard Kaas: Skolens pæda­go­gi­ske praksis. Intro­duk­tion til lærerens arbej­de­Hans Reitzels Forlag 2020226 sider, 300 kr  ”Skolen er det sted, hvor vi lærer vores børn hvordan vi tror, ting er. Det skaber en fælles for­stå­else af hvordan samfundet, naturen og kulturen fungerer, og af at ingenting af det er vil­kår­ligt.” Sådan skriver Karl […]

Et godt sted at starte

Opvækst i provinsen (forside)

Eva Gulløv og John Gulløv: Opvækst i provinsen. Om dem, der bliver, og dem, der rejser Antro­po­lo­gi­ske studier nr. 6, Aarhus Uni­ver­si­tets­for­lag, 2020194 sider, 200 kr Opvækst i provinsen er baseret på en etno­gra­fisk under­sø­gelse om, hvordan mennesker i for­skel­lige alders­grup­per og posi­tio­ner tænker om deres steder, mulig­he­der og frem­tids­ud­sig­ter. Under­sø­gel­sen tager afsæt i et fel­t­ar­bejde udført i Tønder kommune i Sønderjylland, […]

Høj kvalitet eller praksischok?

Pædagogik mellem skole og fritid. (forside)

Trine Anker­stjerne (red.): Pædagogik mellem skole og fritid. Grundbog til pæda­gog­ud­dan­nel­senDafolo, 2019280 sider, 399 kr Denne grundbog henvender sig til stu­de­rende på pæda­gog­ud­dan­nel­sen, som spe­ci­a­li­se­rer sig i skole og fritid. Det er et arbejds­mar­ked for pædagoger, som har været voksende siden sko­lere­for­men i 2013/14. Det er også et område, som nyder poli­ti­ker­nes og for­æl­dre­nes bevå­gen­hed. Nær­væ­rende grundbog er […]

Rammer for­hå­bent­lig et behov i tiden

Dannelse og demokrati (forside)

Oskar Negt: Dannelse og demo­kra­ti­For­la­get Granhof & Juhl, 2019199 sider, 269 kr I en glo­ba­li­se­ret verden, hvor alting forandrer sig med uhyggelig hast, og mængden af til­gæn­ge­lig infor­ma­tion synes uover­sku­e­lig, kan behovet for et fastere ori­en­te­rings­punkt, der kan hjælpe vej­fa­rende med udsyn og at finde en sikker vej, være stort. Bogen ”Dannelse og demokrati” af den tyske […]

Hvordan skal læring forstås?

Hvordan skal læring forstås? - Dansk pædagogisk Tidsskrift 3

Christian Aabro (red.): Den styrkede pæda­go­gi­ske læreplan – baggrund, per­spek­ti­ver og dilem­ma­er­For­la­get Sam­funds­lit­te­ra­tur, 2019218 sider, 225 kr ”Hvad laver du?” ”Nå så du under­vi­ser pædagoger, kan det være så svært at lære nogen at passe børn?” Den sætning har jeg desværre hørt et utal af gange i mine år som under­vi­ser i pæda­gog­ud­dan­nel­sen. En myte om at der ikke […]

Aktions­læ­ring på menuen med ny nordisk tilsmagning

Bog Aktionslæring som løftestang – professionel praksis på velfærdsområdet, forside

Benedicte Madsen i sam­ar­bejde med Kir­sten­Bro, Mette Marie Hansen og Marianne Thrane: Aktions­læ­ring som løf­te­stang – pro­fes­sio­nel praksispå vel­færds­om­rå­detHans Reitzels Forlag, 2019220 sider, 250 kr Aktions­læ­ring er igennem det seneste årti blevet en udbredt i efter- og vide­reud­dan­nel­ses akti­vi­te­ter og udvik­lings- og orga­ni­sa­tions­pro­jek­ter for vel­færds­pro­fes­sio­ner. Aktions­læ­ring er defineret ved: at del­ta­gerne i en vek­sel­virk­ning over tid og på systematisk […]

Formidler et stærkt fagligt indhold

Forside Talentudvikling og Elitesport i Skolen

Jens Christian Nielsen og Jesper Stilling Olesen: Talen­t­ud­vik­ling og eli­tesport i sko­lenÅr­hus Uni­ver­si­tets­for­lag 2019, Asterisk-serien226 sider, 230 kr Marianne Florman er årgang 1964. Hun vandt olympisk guld i håndbold i 1996, og hun var med på lands­hol­det i 110 kampe, hvor hun på pladsen som venstre fløj scorede 170 mål. Det særlige ved Flormans karriere (der på lands­holds­ni­veau først sluttede […]

Værd at reflek­tere over

Værd at reflektere over - Dansk pædagogisk Tidsskrift 4

A. Har­grea­ves, & M.T. O’Connor: Kol­la­bo­ra­tiv pro­fes­sio­na­lism: Når sam­ar­bejde fører til bedre læring for alle
Dafolo 2019
194 sider, 225 kr

En syste­ma­tisk vil­jes­dre­ven lyst

Anmeldelse af Den videnproducerende skole

Andreas Granhof Juhl, Søren Willert, Katrine Copmann Abild­gaard og Tobias Berggren Jensen: Den viden­pro­du­ce­rende skole – gen­tænk­ning af viden, fag og organisation
Forlaget Granhof & Juhl, 2019
220 sider, 369 kr

Høj kvalitet eller praksischok?

Forside Tina Ankerstjerne: Pædagogik mellem skole og fritid

Trine Anker­stjerne (red.): Pædagogik mellem skole og fritid. Grundbog til pæda­gog­ud­dan­nel­senDafolo 2019280 sider, 399 kr.  Denne grundbog henvender sig til stu­de­rende på pæda­gog­ud­dan­nel­sen, som spe­ci­a­li­se­rer sig i skole og fritid. Det er et arbejds­mar­ked for pædagoger, som har været voksende siden sko­lere­for­men i 2013/14. Det er også et område, som nyder poli­ti­ker­nes og for­æl­dre­nes bevå­gen­hed. Nær­væ­rende grundbog er […]

Mange læk­ker­bid­s­ke­ner

Inklusion og eksklusion - bogforside

En grundbog om inklusion og eks­klu­sion er ikke en, der går 12 på dusinet af. Kirsten Elisa Petersen og Janne Hedegaard Hansen (red.): Inklusion og eks­klu­sion. En grundbog anmeldt af Niels Rosendal Jensen

Hverken enkelt eller entydigt

Æstetik og pædagogik - bogforside

Sjældent har beteg­nel­sen “kalej­dosko­pisk” været så velvalgt som her. Martin Blok Johansen (red.): Æstetik og pædagogik anmeldt af Carsten Fogh Nielsen.

En bog båret af Brezinka

Pædagogiske tænkere - bogforside

Hvor mange medlemmer af det danske pæda­go­gi­ske community kender Wolfgang Brezinka? Anmel­delse af Alexander von Oettingen (red.): Pæda­go­gi­ske tænkere. Bidrag til empirisk uddannelsesforskning