2020 #1

Nye udfor­drin­ger på uni­ver­si­te­tet  pædagogik mellem lyst og nødvendighed

De danske uni­ver­si­te­ter har i mange år stået overfor mange og store udfor­drin­ger, der påvirker den pæda­go­gi­ske tænkning og udvikling. Selvom pædagogik og pæda­go­gi­ske spørgsmål tra­di­tio­nelt især på de ’gamle’ uni­ver­si­te­ter ikke har spillet den vigtigste rolle i forhold til forsk­nings­mæs­sige pro­fi­le­rin­ger, så har de senere års politiske udspil og orga­ni­sa­to­ri­ske for­an­drin­ger i side­lø­bende og mod­sæt­nings­fyldte tendenser skabt dårligere betin­gel­ser for det pæda­go­gi­ske virke. 

Tema

Artikler udenfor tema

Anmel­del­ser