Seksu­a­li­tet og pæda­go­gi­ske per­spek­ti­ver – normer, frihed og begrænsning

, , ,

Den seksu­al­po­li­ti­ske kamp gennem det 20. århund­rede har på mange måder været en kamp mellem lyst, tabu, grænser og men­ne­ske­ret (Korsgaard, 2014). De seneste års #metoo-bølger kan siges at have revi­ta­li­se­ret og inten­si­ve­ret dis­kus­sio­nen om seksu­a­li­tet, lyst og grænser.

Men hvordan adres­se­res og håndteres disse dis­kus­sio­ner i det pæda­go­gi­ske prak­sis­felt – og hvilke spørgsmål om seksu­a­li­te­tens plads i pæda­go­gisk arbejde rejser de? Hvordan og i hvilken udstræk­ning indgår seksu­a­li­tet som per­spek­tiv i pæda­go­gisk pro­fes­sio­na­lisme og praksis? Hvilke seksu­al­po­li­ti­ske kampe udspiller sig i og om det pæda­go­gi­ske praksisfelt?

I en national kort­læg­ning af dag­in­sti­tu­tio­ners hånd­te­ring af børns seksu­a­li­tet fra 2017 doku­men­te­res det, at over halvdelen af de adspurgte ledere og pædagoger i dag­in­sti­tu­tio­ner ikke arbejder målrettet med ”børns trivsel i forhold til seksu­a­li­tet” (Sex & Samfund, 2017, s. 5), men langt stør­ste­delen føler sig fagligt klædt på til opgaven. Samtidig bekræfter halvdelen af de adspurgte, at der er indført ret­nings­linjer med henblik på ”at forebygge seksuelle overgreb på børn og undgå mistanker mod det pæda­go­gi­ske personale” (Sex & Samfund, 2017, s. 6). I den nye styrkede pæda­go­gi­ske læreplan (Børne- og Soci­al­mi­ni­ste­riet, 2018) er der et helt lære­planstema dedikeret til krop, sanser og bevægelse. Intet sted står der noget nævnt om børns seksu­a­li­tet eller seksuelle lege, selvom der lægges op til at arbejde med børnenes ”kropslige fornemmelser”.

Siden 1970 har seksu­a­lun­der­vis­ning været obliga­to­risk i den danske fol­ke­skole, men forsk­nin­gen doku­men­te­rer en meget for­skel­lig­ar­tet praksis fra skole til skole (Roien et al., 2018, s. 7). Samtidig udgør seksu­a­lun­der­vis­ning ikke et selv­stæn­digt fag på lærer­ud­dan­nel­sen og er timeløst forankret i fol­ke­sko­lens cur­ri­culum. I dette vakuum har diverse seksu­al­po­li­ti­ske orga­ni­sa­tio­ner som fx Sex & Samfund, LGBT+ Danmark, samt Ung­doms­rin­gens Sexu­a­li­sterne budt sig til med under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler og oplysningskampagner.

I starten af 2022 bebudede den siddende under­vis­nings­mi­ni­ster, Pernille Rosen­­krantz-Theil, at Rege­rin­gen ville afsætte to millioner kroner til at udbrede seksu­a­lun­der­vis­ning på landets ung­doms­ud­dan­nel­ser med hen­vis­ning til Sex & Samfunds Uge Sex-kampagne[1]. Og i 2020 tog en gruppe uni­ver­si­tetsan­satte initiativ til at indsamle vid­nes­byrd om oplevet sexisme og seksuelle kræn­kel­ser på landets vide­re­gå­ende uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner (Einersen et al., 2021).

Hvor der i oven­stå­ende umid­del­bart tegnes et billede af en øget – omend frag­men­te­ret – seksu­al­po­li­tisk opmærk­som­hed på den seksuelle dimension af uddan­nel­ses­sy­ste­met, er der samtidig forskning, der peger på udbredt fortielse af seksuelle kræn­kel­ser og sexistisk chikane i pæda­go­gisk velfærds- og omsorgs­ar­bejde (Krøjer et al., 2014; Nielsen et al., 2017) samt kulturelt båret tabu­i­se­ring og normer (Fre­de­rik­sen, 2020; Lohse et al., 1999). I for­læn­gelse heraf synes det værd at overveje, hvilken plads seksu­a­li­tet og seksuelle ret­tig­he­der har i den pæda­go­gi­ske pro­fes­sions­e­tik og vel­færds­ar­bej­dets omsorgse­tik (Pedersen & Hansen, 2020).

Bidragene i dette tema­num­mer beskæf­ti­ger sig med mange for­skel­lige gen­stands­fel­ter for pæda­go­gi­ske og seksu­al­po­li­ti­ske inter­ven­tio­ner: Fra ung­dom­s­klub til natklub, fra pro­duk­tions­sko­lens værk­ste­der til Kri­mi­nal­forsor­gens udslus­nings­pen­sio­ner, fra den sociale online platform OnlyFans til cafeen i indre by, hvor byt­te­da­tes finder sted. Som altid ved temanumre hvor vi åbent inviterer til arti­kel­for­slag, er der et element af både til­fæl­dig­hed og ’tidsånd’ i gen­stands­fel­ter og tilgange. I et seksu­al­po­li­tisk per­spek­tiv er det dog også værd at bemærke mulige gen­stands­fel­ter for pæda­go­gi­se­ret seksu­al­po­li­tik, som ikke er repræ­sen­te­ret i dette tema­num­mer som fx kri­se­cen­tre for mennesker udsat for seksu­a­li­se­ret vold, dag­in­sti­tu­tio­ner, bosteder for udvik­lings­hæm­mede, plejehjem eller lukkede fængsler og seksu­a­l­op­lys­ning for yngre børn.

I dette tema­num­mer åbner vi således vinduet til tre per­spek­ti­ver på seksu­a­li­tet og seksu­al­po­li­ti­ske bryd­nin­ger i pæda­go­gi­ske prak­sis­fel­ter. Det første per­spek­tiv adres­se­rer seksu­a­li­te­tens normer og kul­tu­relle scripts i ung­doms­pæ­da­go­gi­ske prak­sis­fel­ter. Det andet per­spek­tiv sætter fokus på pæda­go­gi­ske græn­sed­rag­nin­ger i spæn­dings­fel­tet mellem frihed og beskyt­telse i seksuelle rela­tio­ner. Det tredje og sidste per­spek­tiv kalder på en gen­tænk­ning af seksu­al­po­li­ti­ske værdier og pæda­go­gi­ske inter­ven­tio­ner, når unges seksu­a­li­tet indgår i transak­tio­ner og sel­vi­s­ce­ne­sæt­tel­ser på markedsvilkår.

Per­spek­tiv 1: Normer og kul­tu­relle scripts

I dette tema­num­mers første to bidrag præ­sen­te­res læseren for etno­gra­fi­ske nær­bil­le­der af unges for­hand­lin­ger om seksuel(t) og seksu­a­li­se­ret sprog, køn, krop og identitet i ung­doms­pæ­da­go­gi­ske insti­tu­tions­kon­tek­ster, hvilket frem­kal­der pæda­go­gi­ske per­spek­ti­ver på de normer og kul­tu­relle scripts, som hersker blandt de unge og opret­hol­des, udfordres, søges tæmmet eller neg­li­ge­res af det til­ste­de­væ­rende pæda­go­gi­ske personale.

Under over­skrif­ten ”Kæmpe røv og fucking Gud, er du dum?” og ved hjælp af tema­ti­se­rede empiriske noter tager Sara Marie Sandfær, Mia Azzopardi og Jacob Graack os på en tur gennem aftener i ung­dom­s­klub­ben, som er præget høj-intensive udveks­lin­ger af hete­ro­nor­ma­tivt seksu­a­li­se­ret sprogbrug, og hvor pæda­go­gerne veksler mellem at være ”ung-med-de-unge”, tole­ran­ce­pæ­da­go­gik og for­sig­tige iret­te­sæt­tel­ser af homofobi. Vi præ­sen­te­res også for pæda­go­gers famlen efter ”for­kla­rin­ger” på, hvorfor nogle de unge ikke performer hete­ro­seksu­a­li­tet og en tvivlen om, hvor grænsen går for at dele per­son­lige seksuelle erfa­rin­ger med de unge. For­fat­terne bruger disse for­tæt­tede snapshots af hver­dags­li­vet i ung­dom­s­klub­ben til at invitere læseren ind i norm­kri­ti­ske over­vej­el­ser over pæda­go­gens med­del­ag­tig­hed i repro­duk­tio­nen af hete­ro­nor­ma­ti­vi­tet og cha­u­vi­ni­sti­ske seksu­al­nor­mer, som muligvis efter­la­der nogen med en dårlig smag i munden og andre på randen af fæl­les­ska­bet. Afslut­nings­vis opfordrer Sandfær, Azzopardi og Graack til et øget fokus på klub­pæ­da­go­gisk arbejde med unges seksuelle dannelse gennem norm­kri­tisk nysgerrig under­sø­gelse af de herskende seksual-normers ste­reo­ty­pi­fi­ce­rende og diskri­mi­ne­rende effekter.

På lignende vis iden­ti­fi­ce­rer Nana Ernst Toldam i artiklen Køn, krop og seksu­a­li­tet til for­hand­ling på en pro­duk­tions­skole, hvordan de unge pro­duk­tions­sko­le­e­le­ver for­hand­ler om passende udlæg­nin­ger af til­gæn­ge­lige kul­tu­relle scripts for legitim maskulin og feminin adfærd i værk­ste­det (offline) såvel som på Instagram (online). Ved at lade disse for­hand­lin­gers kon­flik­ter mellem drenge og piger udfolde sig bliver det muligt for Toldam at vise, hvordan empirien fra det etno­gra­fi­ske fel­t­ar­bejde bekræfter den eksi­ste­rende forskning i at køns‑, klas­se­be­stemte og hete­ro­seksu­elle diskurser modulerer de unges ople­vel­ser og udtryk af krop og seksu­a­li­tet. Imid­ler­tid peger Toldam på, at værk­ste­det og Instagram gør det muligt for de unge at eks­pe­ri­men­tere med kropslige og seksuelt kon­no­te­rede køns­ud­tryk, som de unge finder svært at performe udenfor disse to rum. Det er netop på baggrund af dette for­an­drings­po­ten­ti­ale, at Toldam opfordrer til en styrket pæda­go­gisk indsats på ung­doms­ud­dan­nel­serne, der kan støtte de unges seksuelle og kønslige reflek­sio­ner, eks­pe­ri­men­te­ren samt gensidige forståelse.

Per­spek­tiv 2: Begræns­ning, frihed og beskyttelse

Pæda­go­gi­ske regu­le­rin­ger af begær og begær­s­ud­le­velse er i fokus i tema­num­me­rets andet per­spek­tiv. I artiklen ”Kom­pro­mis­løs­ag­tig nat­klub­pæ­da­go­gik – Safer space-ambas­sa­­dø­rers seksu­al­po­li­ti­ske praksis og polære menings­pro­duk­tion” intro­du­ce­rer Adam Gilbert Jespersen det, han benævner en nat­klub­pæ­da­go­gik, hvor såkaldte safer space-ambas­sa­­dø­rer medvirker til at skabe tryggere rum, og forebygge og håndtere seksuelle kræn­kel­ser i en sex-positiv og queer-ori­en­te­ret tech­no­klub i København. Ter­mi­no­lo­gien safer space anvendes i aner­ken­delse af, at intet space er safe. Formålet med det pæda­go­gi­ske arbejde er derfor at gøre et sex-positivt miljø safer. Dette tryggere rum skal ikke give tryghed fra, men tryghed til at udleve seksuelle akti­vi­te­ter, som man lyster. Den frie(-re) udfol­delse sker dog i et rum, der også struk­tu­re­res af det sociale princip om samtykke før fysisk og psykisk handlen. En central pointe i ambas­sa­dø­rer­nes praksis er ikke på forhånd at antage, hvad folk ønsker – herunder om de har brug for hjælp i en given situation – men snarere at tale med den udsatte, også om hvad ved­kom­mende ønsker, der skal ske.

Ander­le­des forholder det sig i en udslus­nings­prak­sis under Kri­mi­nal­forsor­gen. Hvor flere års opmærk­som­hed på kvinders udsathed for seksuelle kræn­kel­ser under afsoning har resul­te­ret i åbningen af Jyderup Kvin­de­fængsel, er Kri­mi­nal­forsor­gens udslus­nings­pen­sio­ner fortsat køns­blan­det. Sofie-Mathilde Aniella Jandrup spørger i tema­num­me­rets fjerde artikel ”Seksu­a­li­te­tens betydning for orga­ni­se­rin­gen af den pæda­go­gi­ske praksis i Kri­mi­nal­forsor­gens pensioner – beskyt­telse og regu­le­ring i udslus­nings­prak­sis­sen” om også en køns­op­delt udslus­ning kan være nødvendig for at sikre mod seksuelt krænkende adfærd. Gennem under­sø­gel­ser af per­so­na­lets fore­stil­lin­ger om de indsattes køn og seksu­a­li­tet, pro­ble­ma­ti­se­res det, hvordan tra­di­tio­nelle kon­struk­tio­ner af maskuline og feminine begær­s­for­mer får betydning for orga­ni­se­rin­gen af pædagogisk(e) praksis og anvis­nin­ger. De tra­di­tio­nelle kønnede fore­stil­lin­ger om mænd og kvinders begær er udspændt mellem den aktive maskuline seksu­a­li­tet og den passive feminine seksu­a­li­tet; en maskulin seksu­a­li­tet, der skal reguleres, og en feminin seksu­a­li­tet, der skal beskyttes.

Hvor nat­klub­ben som arena for udlevelse af mang­fol­digt begær giver anledning til komplekse over­vej­el­ser om frihed til at være den man er og begræns­ning af denne frihed, hvis andre deltagere føler sig krænkede, pro­ble­ma­ti­se­res både maskuline og feminine udle­vel­ser af begær i udslus­nings­pen­sio­nen med hen­vis­ning til de poten­ti­elle kræn­kel­ser af kvinder, der kan være kon­se­kvens af disse udle­vel­ser. Med lån fra den skit­se­rede nat­klub­pæ­da­go­gik, kan man sige, at de ansatte i udslus­nings­pen­sio­nerne udøver pater­na­li­stisk omsorg, som kort­slut­ter samtyk­ke­prin­cip­pet og der­i­gen­nem umyn­dig­gør de indsatte ved at antage, at de ønsker hjælp.

Per­spek­tiv 3: Arbejds­mar­ked og at være sit eget produkt i et seksu­al­po­li­tisk perspektiv

I tema­num­me­rets tredje per­spek­tiv kredses om de græn­se­fel­ter og gråzoner, der viser sig, når unges seksu­a­li­tet indgår i transak­tio­ner og sel­vi­s­ce­ne­sæt­tel­ser på mar­keds­vil­kår. Afsættet for artiklen ”Debatten om OnlyFans – En kampplads for den seksuelle og digitale dannelse” af Emma Dybdal Andersen og Sara Wienke Chri­sti­an­sen, er den heftige offent­lige debat som fulgte i kølvandet på lan­ce­rin­gen af den digitale medi­e­p­lat­form OnlyFans, hvis content i over­ve­jende grad er seksu­a­li­se­ret. Gennem dis­kur­s­a­na­ly­ser af medi­e­ind­læg i den offent­lige debat om OnlyFans iden­ti­fi­ce­res tre diver­ge­rende dis­kur­sive posi­tio­ner, der lægger op til vidt for­skel­lige pæda­go­gi­ske tilgange til arbejdet med dette; en bekym­rings­dis­kurs, hvor den pæda­go­gi­ske opgave bliver at advare og beskytte de unge mod denne type arbejde. En oplys­nings­dis­kurs, hvor de voksnes opgave er at tyde­lig­gøre, hvad der rent faktisk foregår på plat­for­men for at undgå, at de unge går ure­flek­te­rede ind i arbejdet. Og en fri­gø­rel­ses­dis­kurs, hvor de for­skel­lige aktører til­skri­ver plat­for­men vari­e­rende poten­ti­a­ler – men som alle kredser om sex­ar­bej­de­res ret­tig­he­der og frihed. Artiklen viser os således et felt præget af et sam­men­surium af dis­kur­sive posi­tio­ner i relation til, hvordan OnlyFans, og i bredere forstand digitalt sex­ar­bejde, kan og skal forstås. På tværs af for­skel­lene peges dog på en fæl­lesnæv­ner i debatten, i form af bred enighed om, at der ligger en pæda­go­gisk opgave i at ruste børn og unge til at navigere i på nye digitale medi­e­p­lat­forme som OnlyFans – og Emma Dybdal Andersen og Sara Wienke Chri­sti­an­sen peger afslut­nings­vist på, at seksu­a­lun­der­vis­ning i fol­ke­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­serne har en central rolle at spille her.

Jeanett Bjønness tager livtag med en lignende græn­­se­­felts-pro­ble­­ma­tik, når hun i artiklen ”Kan kapital fra byt­te­dat­ing kon­ver­te­res? Dilemmaer i arbejdet med unge byt­te­da­tere i Danmark” sætter spot på byt­te­dat­ing. Men hvor bekym­rings­dis­kur­sen er markant til stede i debatten om OnlyFans, peger Bjønness på en omvendt bevægelse i retning af en mere liberal tilgang til salg og bytte af sex, hvor spørgsmål om frihed til at udforske og udfolde egen seksu­a­li­tet har fået langt mere plads end tidligere. I artiklen stiller hun spørgs­må­let, hvilke dyna­mi­k­ker dette nye fokus skaber, og hvordan det påvirker for­skel­lige grupper af unge? Gennem inter­views med en række unge kvinder, som har været invol­ve­ret i byt­te­dat­ing, viser hun, hvordan der er en række motiver i spil blandt disse unge; pengene trækker, men samtidigt er det imma­te­ri­elle udbytte (bekræf­telse, beruselse eller kontrol) også væsent­ligt, ligesom flere oplever at kunne oparbejde en (kortvarig) form for erotisk kapital. Gennem artiklens narrative analyser illu­stre­res det dog hvordan byt­te­dat­ing oftest over tid medfører græn­se­over­skri­del­ser og nogle gange overgreb, selv når de unge i udgangs­punk­tet har følt en form for kontrol eller magt. Og da studiet samtidigt viser, at unge som udveksler sex og intimitet for mate­ri­elle og imma­te­ri­elle goder, er mere udsatte end andre unge, peger Bjønness på vig­tig­he­den af en balan­ce­gang i dis­kus­sio­nen af byt­te­dat­ing – ikke mindst blandt fag­pro­fes­sio­nelle på området. På den ene side kan en legi­ti­me­ring af byt­te­dat­ing bidrage til udfordre og udvide sam­fun­dets normer for respek­ta­bel kvindelig seksu­a­li­tet, men omvendt peger hun på en fare for at det kommer til at skygge for de øko­no­mi­ske og kønnede mønstre, som på længere sigt kan forstærke social ulighed.

Invi­ta­tion til gentænkning

I 1970 skrev den femi­ni­sti­ske forsker, kunstner og aktivist Kate Millett: ”However muted its present appea­rance may be, sexual dominion obtains nevert­he­less as perhaps the most pervasive ideology of our culture and provides its most fun­da­men­tal concept of power” (2000, s. 25).

I lyset af dette femi­ni­sti­ske per­spek­tiv på seksu­a­li­te­tens politiske rolle i samfundet synes dette tema­num­mers seks bidrag at kalde på en gen­tænk­ning og genin­stal­le­ring af klarere (og mere lige­stil­lende) seksu­al­po­li­ti­ske per­spek­ti­ver og ambi­tio­ner i den pæda­go­gi­ske forskning såvel som praksis. Vi håber, at vi med dette tema­num­mer at komme et lille skridt videre i den retning – eller i det mindste at have bidraget til dis­kus­sion og reflek­sion over skæringen mellem seksu­al­po­li­tik og pædagogik.

Refe­ren­cer

Børne- og Soci­al­mi­ni­ste­riet. (2018). Den styrkede pæda­go­gi­ske læreplan. Rammer og indhold. https://​emu​.dk/​d​a​g​t​i​l​b​u​d​/​f​o​r​s​k​n​i​n​g​ – ​o​g​ – ​v​i​d​e​n​/​d​e​n​ – ​s​t​y​r​k​e​d​e​ – ​p​a​e​d​a​g​o​g​i​s​k​e​ – ​l​a​e​r​e​p​l​a​n​ – ​r​a​m​m​e​r​ – ​o​g​ – indhold

Einersen, A. F., Krøjer, J., MacLeod, S., Muhr, S. L., María, A., Myers, E. S., Plotnikof, M., & Skewes, L. (2021). SEXISM IN DANISH HIGHER EDUCATION AND RESEARCH. SexismEdu. https://​sexismedu​.dk/​g​e​t​ – ​t​h​e​ – book/

Fre­de­rik­sen, J. S. (2020). Dilemmaer om udvik­lings­hæm­me­des seksu­a­li­tet og kær­lig­heds­liv. I G. R. Hansen, S. B. Nielsen, & A. E. Pedersen (Red.), Køn, seksu­a­li­tet og mang­fol­dig­hed (2. udgave, s. 251 – 272). Samfundslitteratur.

Korsgaard, L. (2014). Orgas­meland: Da den seksuelle revo­lu­tion kom til Danmark (1. udgave). Gyldendal Fakta.

Krøjer, J., Lehn-Chri­sti­an­­sen, S., & Nielsen, M. L. (2014). Sexual Haras­sment of Newcomers in Elder Care. An Insti­tu­tio­nal Practice? Nordic Journal of Working Life Studies, 4(1), 81. https://​doi​.org/​1​0​.​1​9​1​5​4​/​n​j​w​l​s​.​v​4​i​1​.​3​553

Lohse, M., Schultz, C., Skotte, J., & Hansen, H. B. (1999). Kunsten at turde: Om udvik­lings­hæm­mede og han­di­cap­pe­des sexu­a­li­tet. Forlaget LEV.

Millett, K. (2000). Sexual politics. Uni­ver­sity of Illinois Press.

Nielsen, M. B. D., Kjær, S., Aldrich, P. T., Madsen, Ida. E. H., Friborg, M. K., Rugulies, R., & Folker, A. P. (2017). Sexual haras­sment in care work – Dilemmas and con­sequen­ces: A qua­li­ta­tive inve­sti­ga­tion. Inter­na­tio­nal Journal of Nursing Studies, 70, 122 – 130. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​1​6​/​j​.​i​j​n​u​r​s​t​u​.​2​0​1​7​.​0​2​.​018

Pedersen, A. E., & Hansen, G. R. (2020). Køns­for­stå­el­ser blandt pæda­gogstu­de­rende. I G. R. Hansen, S. B. Nielsen, & A. E. Pedersen (Red.), Køn, seksu­a­li­tet og mang­fol­dig­hed (2. udgave, s. 317 – 337). Samfundslitteratur.

Roien, A., Simovska, V., & Graugaard, C. (Red.). (2018). Seksu­a­li­tet, skole og samfund. Hans Reitzels Forlag.

Sex & Samfund. (2017). “Det kan være pinligt for for­æl­drene” En national kort­læg­ning af dag­in­sti­tu­tio­ners hånd­te­ring af børns seksu­a­li­tet. Sex & Samfund. https://​www​.sexog​s​am​fund​.dk/​f​a​g​f​o​l​k​/​l​e​d​ere


[1] https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/indlaeg-og-taler-af‑m/2022/220210-seksualundervisning-i-ungdomsuddannelserne, 05.09.22.