Author: Marta Padovan-Özdemir

Ph.D., lektor, Roskilde Universitet
Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

Tillid og mistillid i vel­færds­pro­fes­sio­nelle relationer 

Det fremføres ofte i den offent­lige debat om vel­færds­sam­fun­det, at tillid er en grund­læg­gende komponent i ’sam­fund­s­kon­trak­ten’, ligesom Danmark ofte fremhæves som et samfund med en høj grad af tillid både blandt borgerne og mellem den enkelte borger og vel­færds­sam­fun­dets insti­tu­tio­ner. Dette tema­num­mer af Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift retter opmærk­som­he­den mod tillid i nogle af vel­færds­sam­fun­dets insti­tu­tio­ner ved at undersøge, hvordan tillid optræder, opstår, ved­li­ge­hol­des eller under­mi­ne­res i det, man kan kalde vel­færds­pro­fes­sio­nelle relationer.

Læs mere » 
DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

TEMAINDLEDNING: Kunst, politik og pædagogik 

Gennem årene har DpT haft flere temaer om kunst og æstetisk arbejde i pæda­go­gisk praksis. I 1999 med ”Æstetik, kunst og pædagogik” (DpT nr. 4/1999) og ti år senere med temaet ”Æstetik” (DpT nr. 2/2010). I disse temanumre var fokus især på spørgs­må­let om æste­tik­kens generelle betydning for pæda­go­gisk praksis, samt en pro­ble­ma­ti­se­ring af æste­tik­kens til­sy­ne­la­dende (politiske) ned­pri­o­ri­te­ring i samme praksis. 

Læs mere » 
Følg os på: