Børn og unges ind­dra­gelse i faglige logikker og systemer under anbringelse

Anbragte børn og unge vokser op i faglige systemer, hvor fag­per­so­ner varetager en stor del af forældre- og omsorgs­op­ga­ven. Hvilke del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der giver sådanne opvæk­stram­mer? Kan der både være skabt mulig­he­der og begræns­nin­ger til at deltage, under pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen af anbrin­gel­sen?
Gennem et stort opdrag af levede erfa­rin­ger med anbrin­gelse, vil jeg vise, hvordan ide­a­li­se­rin­gen af meto­de­fag­lig­he­den i anbrin­gel­sen kan skabe blinde vinkler og reducere byg­ge­klod­serne til et børneliv. Byg­ge­klod­ser som vi almin­de­lig­vis forstår, som nød­ven­dige udvik­lings­be­tin­gel­ser i en opvækst.
For mange tidligere anbragte børn og unge oplever, at de kommer ud på den anden side med begræn­sede ople­vel­ser af auten­ti­ske, kærlige og stabile rela­tio­ner med voksne, der træder ind i rela­tio­nen sammen med dem, som hele mennesker. Det kan reducere deres rela­tio­nelle udvik­lings­mu­lig­he­der.
Samtidig er de faglige systemer der styrer opga­ve­for­stå­el­sen af anbrin­gel­sen, bærere af et børnesyn, der kan have betydning for den måde børn og unge får mulighed for at opleve og forstå sig selv under anbrin­gel­sen, i ung­doms­li­vets mest iden­ti­tets­ud­vik­lende faser. Måden børn og unge bliver forstået, posi­tio­ne­ret og inddraget på i de faglige sty­rings­sy­ste­mer, påvirker deres tro på dem selv. Og får betydning for de mulig­he­der de tror de har i ungdommen og i vok­sen­li­vet.
Artiklen er udformet som et essay, der trækker på levede erfa­rin­ger fra dem, der er vokset op i faglige omsorgs­sy­ste­mer – medlemmer og fri­vil­lige i ’De Anbragtes Vilkår’.[1]
I De Anbragtes Vilkår møder vi de levede erfa­rin­ger gennem peer-samtaler med nuværende anbragte, besøg i anbrin­gel­ses­hjem, årlige topmøder for tidligere anbragte mv. På tværs af de samtaler vi har med børn og unge, er der gen­nem­gå­ende temaer i de følelser og ople­vel­ser, der knytter sig til at vokse op i faglige systemer.

Et børneliv i en pro­fes­sio­nel opgaveforståelse

”Der var stort set altid fokus på mine udfor­drin­ger, og jeg tror, det var fordi man gerne ville hjælpe mig. Men sandheden er, at jeg var meget mere end det, min sagsmappe foku­se­rede på. Synet på mit liv er i min sagsmappe lige så sort og hvidt, som de sorte bogstaver på det hvide papir… Jeg spejlede mig i min sagsmappe, men jeg havde nu håbet på, at den havde afspejlet mig”

”En hand­le­plan er vores til­stands­rap­port. Så er man bare spændt på hvor mange K3’er man har.”

Sådan fortæller to unge kvinder på 22 og 24 år, som er flyttet fra deres sidste anbrin­gel­ses­sted. De fortæller om at blive vurderet af et fagligt system med en pro­blem­o­ri­en­te­ret tilgang, og hvordan det fokus defi­ne­rede, hvordan de blev set og mødt. Det er første­hånd­s­per­spek­ti­ver på, hvordan det kan opleves, når ens liv udfoldes i de faglige systemer og logikker, der kan præge en anbrin­gel­ses­ind­sats i for­skel­lige grader. 

I De Anbragtes Vilkår indsamler vi sådanne unikke historier og iden­ti­fi­ce­rer de ople­vel­ser, som er ens­ly­dende på tværs, samt de erfa­rin­ger, der adskiller sig væsent­ligt i både positiv og negativ retning. Denne viden giver os pej­le­mær­ker for, hvor der er noget vigtigt at arbejde med i den videre udvikling af anbringelsesområdet.

Mange af vores medlemmer og fri­vil­lige oplever, at de gennem at bidrage til arbejdet i De Anbragtes Vilkår finder ud af, at deres erfa­rin­ger ikke er ene­stå­ende – og at denne erken­delse letter en byrde af skyld, skam og min­dre­værd. Det giver os et fingerpeg om, at der er noget, vi har brug for at gå ind i. For hvorfor kommer så mange unge ud af en anbrin­gelse med ople­vel­ser af, at de manglede noget i vok­sen­re­la­tio­nerne, og med en selv­for­tæl­ling, der slet ikke lever op til deres potentiale?

I dialogen med de levede erfa­rin­ger, er der flere elementer i det faglige omsorgs­sy­ste­mer, som bliver peget ud. Her essayet vil jeg fokusere på to eksempler, af dem der fylder mest: de 3 p’er og handleplanen.

Børn har brug for mennesker, der er autentiske

Jeg vil først zoome ind på det pæda­go­gi­ske princip om de tre P’er. På døgn­til­bud, i faglige fora for ple­je­fa­mi­lier, i under­vis­ning på pæda­gog­ud­dan­nel­sen og i andre faglige sam­men­hænge tales der om og under­vi­ses i brugen af de 3 P’er. De 3 P’er henviser til hvad der er per­son­ligt, hvad der er privat og hvad der er pro­fes­sio­nelt. Det er en slags fagligt dogme på feltet, der skal gøre de voksne bevidste om hvad de deler i rela­tio­nerne – helst afgrænse det private ud af rela­tio­nerne og pejle mod det pro­fes­sio­nelle i arbejdet. De tre P’er dikterer, at man som voksen, der arbejder med anbragte børn, skal være skarp på indholdet i de rela­tio­nelle for­bin­del­ser. Logikken er, at de 3 P’er fungerer som er navi­ga­tions­sy­stem, der skal beskytte de voksne og børnene, for uhen­sigts­mæs­sige ople­vel­ser i den rela­tio­nelle kontakt. Men flere i vores bagland fortæller, at disse faglige for­skrif­ter kan afsted­komme, at de voksne i inter­ak­tio­nen med dem frem­træ­der ikke-auten­ti­­ske og at dogmet i flere orga­ni­sa­tio­ner og rela­tio­ner, bliver tolket radikalt. De tidligere anbragte fortæller fx således om rela­tio­nen til professionelle:

”Det var pro­ble­ma­tisk at nærværet, kær­lig­he­den og omsorgen ikke var til stede. Pædagoger skal være nær­væ­rende og ikke gemme sig bag hand­le­pla­ner og teorier”

”Man skal kunne opleve nærvær hos pædagoger – drop PPP-modellen – vær til stede. Børn har brug for mennesker der er auten­ti­ske og ikke kolde autoriteter”

”Jeg oplevede at vokse op i min anbrin­gelse, hvor de voksne var mine primære omsorgs­per­so­ner, med manglende kærlighed, og komme ud af anbrin­gel­sen, med en oplevelse af at være i underskud af omsorg. Det har været en stor sorg og savn for mig, som har for­styr­ret årene efter min anbrin­gelse. Først som vrede og senere som et hul i hjertet, jeg ikke har nogen mulighed for at gå tilbage til og fylde ud.”

Alle tre citater er fra tidligere anbragte. De beskriver på for­skel­lig vis, hvordan de har oplevet at mangle omsorg og kærlighed. Fra vores arbejde i De Anbragtes Vilkår ved vi, at de tre ikke står alene. Alt for mange børn får rela­tio­ner til deres voksne, som er præget af ensi­dig­hed og manglende ligeværd. Børn og unge forventes at dele ud af sig selv, deres følel­ses­liv, tanker og historie, men der forventes ikke det samme af de voksne.
Det er ikke for­vent­nin­gen i mit bagland, at de pro­fes­sio­nelle skal elske børnene, men børnene vil gerne opleve at blive mødt med kærlighed.  
Det oftest største ønske fra mange nuværende og tidligere anbragte, er kærlighed og autentisk omsorg. Men kan det ønske rummes i den pro­fes­sio­nelle logik rela­tio­nerne udvikles i?

Vi har tidligere anbragte i for­e­nin­gen, der faktisk oplever, at der har været plads til kærlighed i rela­tio­nen fra pro­fes­sio­nelle til dem og omvendt, der hvor de boede, men der er alt for mange, der har oplevet radikale for­tolk­nin­ger af de tre p’er i de orga­ni­sa­tio­ner der var deres hjem. Hvor voksne var distan­ce­rede og uper­son­lige, som om “de havde et filter på deres relation til mig”, som flere siger. I denne type relation skabes en uligevægt, som ikke er præget af den rette gen­si­dig­hed, auten­ci­tet og spejling. En gen­si­dig­hed og spejling, andre børn normalt møder gennem deres primære omsorgs­per­so­ner og som giver dem mulighed for at lære fra autentisk emotionel og social kom­mu­ni­ka­tion. Børn der mødes med de tre P’er foran sig i rela­tio­nen til voksne, kan opleve ikke at have samme adgang til en meget vigtig social og emotionel lærings­plat­form i hverdagen. De kan stå med ringere del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der, under og efter anbrin­gelse, i store og små fællesskaber.

Vores oplevelse er, at der er god dialog, når pro­fes­sio­nelle i faglige orga­ni­sa­tio­ner møder op til vores kon­fe­ren­cer og høre om erfa­rin­gerne fra de levede erfa­rin­ger, der er vokset op i anbrin­gelse, men det går trægt med at omsætte de centrale indsigter fra de levede erfa­rin­ger til pro­fes­sio­nel praksis. Fx er de endnu ikke omsat til nye måder at undervise fag­pro­fes­sio­nelle på, på trods af at børn, unge og voksne med anbrin­gel­ses­bag­grund har kom­mu­ni­ke­ret uhen­sigts­mæs­sig­he­den med de P’er i ganske mange år.

Hand­le­pla­nerne skaber negative selvfortællinger

”Jeg var midt i 20erne før det gik op for mig, at der ikke var noget syn­der­ligt galt med mig. Jeg havde bare været anbragt.”

”Pludselig skulle vi vær­di­sæt­tes via vores hand­le­plans­mål. Det var ligesom at få karak­te­rer som menneske, hvor god er du til at leve.”

“hand­le­pla­nen skabte den domi­ne­rende for­tæl­ling om mig, som fulgte rundt om mig i hverdagen. For­tæl­lin­gen ændrede sig ikke hele vejen gennem min anbrin­gelse, selvom jeg udviklede mig som menneske. For­tæl­lin­gerne var smalle om hvem jeg var og hvad jeg kunne, og fik ind­fly­delse på dårlige valg jeg tog efter min anbrin­gelse, fordi jeg troede på dem.”

Sådan siger tre tidligere anbragte om deres erfa­rin­ger med hand­le­pla­ner. Hand­le­pla­ner er det centrale faglige sty­rings­red­skab på anbrin­gel­ses­om­rå­det. Den sætter retningen for det som det faglige system mener, at man som anbragt barn skal arbejde med, for at være et til­stræk­ke­ligt menneske? Det er det faglige sty­rings­værk­tøj, der målretter omsorgs­op­ga­ven, forstået gennem en pro­fes­sio­nel linse. Du kan ikke, ikke have en hand­le­plan som anbragt barn.
Fordi hand­le­pla­nen er pro­blem­o­ri­en­te­ret i sit design, risikerer den at reducere for­tæl­lin­ger, der kredser rundt om anbragte børn og unge. Det er ikke mættede og dif­fe­ren­ti­e­rede for­tæl­lin­ger den ram­me­sæt­ter, som andre børn og unge møder, når de bevæger sig på tværs af kon­tek­ster hos venner, skole, forældre, søskende og fri­tids­liv. Fordi anbragte børn og unge ofte bruger mest tid hjemme på anbrin­gel­ses­ste­det, og har færre kon­tek­ster at bevæge sig i, kommer de pro­fes­sio­nelle for­tæl­lin­ger ofte til at fylde meget rundt om dem.

 Det er derfor ikke hand­le­pla­nen i sig selv, der er problemet, men det eks­pli­citte indi­vi­du­a­li­se­rende pro­blem­fo­kus, der opsætter svære ram­me­vil­kår for børn og unges udvik­lings­mu­lig­he­der og for­stå­else af sig selv. Hvilke børn og unge oplever, udover anbragte børn og unge, at skulle mødes af så tæt en indi­vi­duel vurdering og opfølg­ning, på deres person op gennem deres opvækst? En vurdering der i sit design kun kan pege på ting, hvor du i de voksnes øjne ikke lever op til nogle abstrakte for­vent­nin­ger om din adfærd, følel­ses­liv eller generelle udvikling?

Hand­le­pla­nerne repræ­sen­te­rer de voksnes per­spek­tiv på barnets udfor­drin­ger og util­stræk­ke­lige udvikling, men den har ikke et blik for den kontekst og forløb deres børneliv befinder sig i. Det et værktøj, som sætter bestemte udvik­lings­mål for børnene uden at forholde sig eksplicit til, hvilke omstæn­dig­he­der og rammer, der skal skabes i børnenes hverdag, for at gøre målene opnåelige. Der kan være tale om stærke og entydige nar­ra­ti­ver om barnet, som barnet eller den unge kan have svært ved at ryste af sig. Vi oplever, at den ensidige og pro­blem­o­ri­en­te­rede faglige styring, der gør barnets indre til problemet, præger de anbragtes selv­for­stå­else på en måde, der følger dem ind i vok­sen­li­vet. Når anbrin­gel­sen slutter laves der ikke flere hand­le­pla­ner eller udfasning af den gamle – så de pro­blem­mæt­tede for­tæl­lin­ger der har fulgt dem, forsætter desværre for mange med at være defi­ne­rende for deres selv­for­stå­else og valg senere i livet.

”…efter min anbrin­gelse og i min vej ind i fol­ke­sko­len og senere ung­doms­ud­dan­nelse, var jeg sten­sik­ker på, at det bare var et spørgsmål om tid, før jeg blev smidt ud fordi jeg ikke var god nok. Det var ikke en mulighed, men en for­vent­ning, så jeg sagde til mig selv, at det stadig var en succes jeg kunne være stolt af, hvis jeg kom halvvejs i studiet inden jeg blev smidt ud. (tidligere anbragt, der i dag har en lang vide­re­gå­ende uddannelse)

Hvis man tror, at man er under­ud­vik­let på flere områder, og ikke kan det samme som andre, kan det holde en fra at afsøge uddan­nel­ses­veje og kon­struk­tive fæl­les­ska­ber, eller det kan trække en over mod fæl­les­ska­ber, som matcher ideen om, at man nok ikke kunne klare uddan­nelse eller have et job. De pro­blem­mæt­tede for­tæl­lin­ger i hand­le­pla­nen, udfordre anbragte børn og unges mulighed for, at udvikle en mere nuanceret og bred funderet identitet, der giver del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der til iden­ti­fi­ce­ring med andre unge, der i mod­sæt­ning til dem har udviklet rig­hol­dige identiteter.

Fra fokus på behand­ling til skabelsen af auten­ti­ske barndomshjem

Er anbrin­gel­ses­sy­ste­met i en iver efter at syste­ma­ti­sere, pro­fes­sio­na­li­sere og fagligøre anbrin­gel­sen, for mange steder endt med at erstatte børnenes nye hjem med en anden smal og dys­funk­tio­nel barn­dom­s­kon­tekst? En ramme hvor de basale behov er sikret, men som er præget af ulige rela­tio­ner, iden­ti­tets­for­vir­rende snævre negative nar­ra­ti­ver og ustabile bo- og rela­tio­nelle forhold?

Desværre er det dét, mit bagland fortæller, at de har oplevet for mange steder. De fortæller om en pola­ri­se­ret opga­ve­for­stå­else af anbrin­gel­sen på tværs af feltet. En uenighed om hvad der skal fylde mest i den pro­fes­sio­nelle omsorgs­for­stå­else. Det er vigtigt at pointere, at der heldigvis også er mange rigtig gode anbrin­gel­ses­for­løb og gode kærlige anbrin­gel­ses­hjem. Men der er ikke en syste­ma­tik tilgang på området til at skabe disse. Samtidig trækker nye udvik­lin­ger i den forkerte retning. Vi er i disse år vidne til en udvikling som trækker i retning af en mere klinisk og behand­lings­o­ri­en­te­ret for­stå­else af anbrin­gel­sen på døgn­til­bud. Flere og flere spejler deres faglighed i psy­ki­a­trien i et ønske om faglig legi­ti­mi­tet. Døgn­til­bud, der før iden­ti­fi­ce­rede sig som soci­al­pæ­da­go­gi­ske opholds­ste­der, ændrer deres navn til behand­lings­hjem, men uden at det soci­al­pæ­da­go­gi­ske indhold skifter. Det er en udvikling vi i De Anbragtes Vilkår er bekymrede for, fordi den netop abonnerer på de samme faglige logikker, som jeg med afsæt i de levede erfa­rin­ger har anfægtet ovenfor skaber snævre refe­ren­cer at vokse op i. Med behand­ling som omsorgsi­deal, er der for stor risiko for, at det pro­blem­o­ri­en­te­rede fokus tager over og at rela­tio­nerne til de nærmeste voksne antager en pro­fes­sio­nel og behand­lings­o­ri­en­te­ret karakter, som trænger det auten­ti­ske og omsorgs­fulde i rela­tio­nerne i baggrunden.

Lyk­ke­lig­vis findes der anbrin­gel­ses­ste­der, der stiller sig bevidst i oppo­si­tion til den meget kliniske udvikling af anbrin­gel­sen, som ikke mener denne bevægelse er klog, og som vælger, at det er hjemlige, kærlige og auten­ti­ske i rela­tio­nerne, der skal have forrang. Disse steder oplever vi er få, og de er pressede af et system, der efter­spør­ger ideen om behand­ling. Der er der brug for, at vi taler om og udfordrer, hvad kvalitet i anbrin­gelse er, hvis ikke pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen af indsatsen skal ende med at blive en spejling af psy­ki­a­trien. Ellers er vi bange for, den her kliniske udvikling vil skabe nye uhen­sigts­mæs­sige udgangs­punk­ter for en opvækst, nye udsatte positioner.

Anbrin­gel­sen er mere end en for­an­stalt­ning og en faglighed. Det er et hjem og en omsorg, der danner ramme om et helt børne- eller ungeliv, med alt hvad det indebærer. Derfor er det så vigtigt, vi forstår anbrin­gel­sen set fra dem, der vokser op og tidligere er vokset op i indsatsen. Hvad indebærer det af mulig­he­der og begræns­nin­ger for et barn at være anbragt i og genstand for en faglig opgaveforståelse?

Både fordi det er det moralske rigtige at gøre, at sætte sig ind i hvordan det opleves af være anbragt for dem der er det, men også fordi, vi i dag alt for sjældent ser anbragte børn og unge blive en del af sam­funds­mæs­sige fæl­les­ska­ber, på den anden side af anbrin­gel­sen. Vi ved at halvdelen ikke opnår at fuldføre fol­ke­sko­lens afgangsek­sa­men. Vi ved at halvdelen ikke er i beskæf­ti­gelse og under uddan­nelse som 30-årige, og vi ved at 40 % af landets samlede antal unge hjemløse mellem 18 og 30 år, er tidligere anbragte unge. Her er det afgørende at inddrage de levede erfa­rin­ger og lytte, når de peger på at kva­li­te­ten i vok­sen­re­la­tio­nerne og de voksnes evne til at under­støtte udvik­lin­gen af et positivt selv­bil­lede er helt afgørende for deres videre færd i livet. Lad os skabe en anbrin­gelse der tager afsæt i et kva­li­tet­si­deal fra dem har tryk­te­stet anbrin­gel­sen i vok­sen­li­vet, fremfor snævre kva­li­tet­si­de­a­ler som behand­ling og rela­tions­be­græns­nin­ger som de tre P’er. Lad os se anbrin­gel­sen gennem et bør­ne­per­spek­tiv, og forstå hvad den tilbyder af del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der på lang sigt, gennem et livsperspektiv.


[1] De Anbragtes Vilkår er en inter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for børn, der er anbragte, og voksne, der har været det. For­e­nin­gen er stiftet af tidligere anbragte børn og unge for at samle anbragte og tidligere anbragte om at dele positive og negative ople­vel­ser og erfa­rin­ger fra deres anbrin­gelse, så disse erfa­rin­ger kan bidrage til at udvikle både politik og praksis rundt om anbrin­gelse af børn og unge.