Unge med epilepsi – navi­ga­tio­ner i et kro­p­s­ka­pa­belt landskab

,

Med afsæt i et kva­li­ta­tivt forsk­nings­pro­jekt ana­ly­se­rer vi, hvordan unge med epilepsi og deres betyd­nings­fulde andre navigerer i livet med epilepsi. Empirisk tager vi afsæt i inter­views med 12 unge og under­sø­ger hvilke betyd­nin­ger epi­lepsien har for deres hver­dags­liv og for hvordan de navigerer i de normative rum, som deres hver­dags­liv består af. Med afsæt i både critical disa­bi­lity studies (Nishida, 2022; Garland-Thomson, 2018; Samuels, 2017) samt Bronwyn Davies’ (2000) begrebs­ver­den om for­skel­lige kroppes til­hørs­for­hold på tværs af land­ska­ber, viser artiklen, hvordan unge med epilepsi oplever udfor­drin­ger i mødet med sund­heds­væ­se­net, uddan­nel­ses­ver­de­nen og ung­doms­li­vet mere generelt. Analysen viser, at de unge udtrykker længsel efter at blive set for mere end de anfald, som mange forbinder epi­lepsien med. Den viser også, at de unge ikke kun udtrykker en længsel efter at passe ind i de ungdoms- og uddan­nel­ses­land­ska­berne de befinder sig i, men at de også drømmer om, at land­ska­berne kunne passe bedre til dem.

Intro­duk­tion

“Før jeg fik epilepsi, der lavede jeg lidt mere med [hestene], end jeg gør nu, men min epilepsi har taget hårdt på mig. Altså, når jeg har været på arbejde eller været i skole, så kan jeg ikke så meget andet.”

Sådan fortæller Katja på 19 år om, hvordan diagnosen har ændret hendes liv og den oplevelse har hun tilfælles med andre unge med epilepsi. Epilepsi er en neu­ro­lo­gisk lidelse, som de fleste forbinder med kram­pe­an­fald.  Ca. 2/3 af dem med epilepsi er dog anfalds­frie qua deres medicin. Men ud over det har epi­lepsien andre impli­ka­tio­ner, som de færreste har blik for, såsom fx udtræt­ning og kognitive van­ske­lig­he­der. Hvis der ikke tages højde for de mere usynlige impli­ka­tio­ner ved epi­lepsien, får det negative kon­se­kven­ser for de unge. Det kan blandt andet bevirke, at epi­lepsien forværres og for nogle udløser det flere anfald.

I denne artikel vil vi fokusere på, hvordan unge oplever at leve med en diagnose som epilepsi. Forskning om unge med epilepsi har primært et sund­heds­fag­ligt fokus (se fx Fre­de­rik­sen & Boisen, 2016) Dermed er der et behov for også at undersøge diag­no­sens betydning for de unge, der har afsæt i deres hver­dags­liv. Samtidig vil vi have et kritisk blik på de insti­tu­tio­nelle forhold, der sætter normative rammer og begræns­nin­ger for, hvordan de unge får mulighed for at leve det liv, de gerne vil. Vi vil særligt fokusere på tre for­skel­lige arenaer, hvor de unge skal navigere i deres liv med epilepsi:  sociale kon­tek­ster (familie og venner), sund­heds­væ­se­net samt uddan­­nel­­ses- og arbejds­kon­tek­ster. Det som går igen på tværs af de for­skel­lige centrale arenaer af de unges hver­dags­liv er, at de både oplever begræns­nin­ger, men også at de finder måder at navigere i de for­skel­lige land­ska­ber, som de er en del af. Denne artikel sætter dermed fokus på, hvordan unge med epilepsi oplever udfor­drin­ger og stig­ma­ti­se­ring i for­bin­delse med epi­lepsien samt hvordan de for­hand­ler, udfordrer og finder veje til at leve det ung­doms­liv, de gerne vil leve.

Metodiske og ana­ly­ti­ske afsæt

Empirien til denne artikel er baseret på et 2‑årigt forsk­nings­pro­jekt (2021 – 2023) med 12 pro­jek­t­del­ta­gere i alderen 18 – 25 år (18 inter­views med unge). Projektet er et prak­sisnært sam­ar­bejde med Spe­ci­al­rå­d­giv­ning om Epilepsi på Epi­lepsi­ho­spi­ta­let Fila­del­fia. Pro­jekt­grup­pen har bestået af soci­al­rå­d­gi­vere fra Spe­ci­al­rå­d­giv­nin­gen samt under­vi­sere og forskere på soci­al­rå­d­gi­ver­ud­dan­nel­sen. Gruppen af pro­jek­t­del­ta­gere er heterogen med hensyn til geo­gra­fisk placering i Danmark, uddan­­nel­­ses- og arbejds­mæs­sige baggrund, og det der er fælles for dem, er et ung­doms­liv med epilepsi. Vi har andet­steds beskrevet metoderne i projektet mere indgående, særligt de kreative og for­an­drings­fo­ku­se­rede aspekter af metoderne (Hougaard & Rosenberg, 2022). I denne artikel trækker vi dog primært på inter­view­ma­te­ri­a­let med de unge samt på empirien fra en lærings­cir­kel (en fælles samtale mellem de unge omkring livet med epilepsi). I vores bestræ­bel­ser på at forstå de unges navi­ga­tio­ner i deres ung­doms­liv er vi inspi­re­ret af Bronwyn Davies’ (2000) for­stå­el­ser af krop og landskab samt af kritiske blikke på funk­tions­va­ri­a­tio­ner, der blandt andet sætter fokus på den kro­p­s­ka­pable sam­funds­norm (Falster, Vagtholm & Warming 2022).  I ana­ly­serne giver begre­berne krop og landskab os en måde at kunne forstå og belyse, hvordan unge med epilepsi er i verden med deres kroppe. Og samtidig hvordan de for­skel­lige land­ska­berne skaber rum for, at de unge med deres kropslige forhold kan navigere i deres mulig­heds­rum. Unge med epilepsi kan være på fx en uddan­nel­ses­in­sti­tu­tion, men deres landskab er ander­le­des qua deres diagnose, end deres medstu­de­ren­des landskab er. Deres kroppe er med til at gøre land­ska­bet ander­le­des. Med krop/landskabsbegrebet får vi en for­stå­else af, at der kan være for­skel­lige ’befinden-sig’ i verden, selvom de foregår i en sam­ti­dig­hed. Samtidig ser vi hvordan de unges hver­dags­liv er præget af at skulle navigere i land­ska­ber, som forventer kro­p­s­ka­pable kroppe (Campbell, 2008, Hehir, 2002) og dette vil vi give et indblik igennem artiklen.

For at kunne begribe de unges til­bli­vel­ses­pro­ces­ser i verden trækker vi på Davies’ (2000; Krøjer 2010) begreber om ’pas­sen­de­hed’ og ’upas­sen­de­hed’. Grund­læg­gende handler disse begreber om, hvordan vi føler vi hører til eller ikke hører til i en given kontekst eller landskab, som Davies benævner det. Med disse begreber foreslår Davies, at der kan være mindst tre for­skel­lige måder, vi kan føle os passende eller ikke passende i et landskab. Den første måde at tilhøre, er ken­de­teg­net ved, at det ikke er noget problem at tilhøre og der derfor ikke nød­ven­dig­vis er en reflek­sion over ens til­hørs­for­hold i en særlig kontekst. Den anden måde at relatere til et landskab på, er at have en oplevelse af at være upassende og dermed ikke tilhøre land­ska­bet på den ’rigtige’ måde. Denne følelse kan være forbundet med angst, tab og måske endda smerte. Den tredje måde er, hvor man forsøger at tilpasse sig land­ska­bet på en passende måde, så man oplever, at ens krop tilhører land­ska­bet på den ’rigtige måde’. (Davies, 2000, s. 37 – 58; Rosenberg 2013, s. 39). Disse tre for­skel­lige måder at tilhøre findes ikke nød­ven­dig­vis i ’ren’ og adskilt form, men kan også foregå samtidigt. I ana­ly­serne vil vi især applicere de to sidst­nævnte, da vi ser hvordan de unge oplever sig ander­le­des end deres kam­me­ra­ter og forsøger at tilpasse sig en nor­ma­li­tet, som i nogle tilfælde kan være fore­stil­let og i andre tilfælde kan være for­ud­sæt­nin­gen for at kunne gen­nem­føre fx en uddannelse.

Udover at vi trækker på Bronwyn Davies’ per­spek­ti­ver på kroppe og deres til­hørs­for­hold i for­skel­lige land­ska­ber, er vi også inspi­re­rede af mere kritiske blikke på funk­tions­va­ri­a­tio­ner, herunder de inter­na­tio­nale teo­ri­tra­di­tio­ner critical disa­bil­tiy studies og cripteori (Nishida, 2022; Garland-Thomson, 2018; Samuels, 2017). Disse per­spek­ti­ver kri­ti­se­rer bio­lo­gi­ske og indi­vi­du­a­li­se­rede for­stå­el­ser af funk­tions­va­ri­a­tio­ner og er optagede af, hvordan vi som forskere og akti­vi­ster kan udfordre den normative og kro­p­s­ka­pable sam­fundsor­den. Garland-Thomson (2018) skriver, at i den kritiske forsk­nings­tra­di­tion skal: “handikap ikke [forstås] som en fysisk defekt iboende kroppen – ligesom køn heller ikke blot er et spørgsmål om genitalia og race heller ikke kun handler om hud­pig­men­te­ring – men snarere som en måde at fortolke og forstå men­ne­ske­lig variation på” (s.12, vores over­sæt­telse). I for­læn­gelse af Davies’ blikke på kroppen, giver critical disa­bi­lity studies også et blik for, hvilken type landskab det er kroppen skal navigere i – nemlig et som er formet ud fra en antagelse om, at alle mennesker er kro­p­s­ka­pable. Helt konkret ser vi dette i forhold til, hvordan vores uddan­nel­ses­sy­stem er indrettet ud fra en antagelse om, at alle stu­de­rende møder op til under­vis­nin­gen i stand til at kunne deltage i et fuld­tids­stu­die. Det som ken­de­teg­ner den kro­p­s­ka­pable sam­fundsor­den er, at den bliver taget for givet og oftest ikke er synlig for den kro­p­s­ka­pable. Det er ofte først, når vi på et tidspunkt i vores liv oplever funk­tions­va­ri­a­tion eller kommer i nærheden af det, at vi bliver klar over, i hvor høj grad, vores samfund er til­ret­telagt ud fra en præmis om, at vi alle kan deltage og bidrage ud fra samme udgangs­punkt. Critical disa­bi­lity studies inviterer os ikke kun til at reflek­tere over vores egen rolle i at skabe et mere lige samfund, men også til at tage ansvar og handle. Dette gælder både for mennesker der selv har funk­tions­va­ri­a­tio­ner eller for allierede.  Derfor giver per­spek­ti­vet mulighed for at tilføje endnu en måde at anskue krop/landskabsrelationen som Davies lægger op til, nemlig at vi som mennesker ikke kun forsøger at høre til og passe ind, men at vi også samtidigt er med til at forme de land­ska­ber, vi er en del af og kan ændre dem til det bedre. Denne position, som ikke er med i Davies’ arbejde, er vigtig i forhold til de unge. I det følgende vil vi undersøge, hvordan de unge reflek­te­rer over deres til­hørs­for­hold, udfor­drin­ger og mulig­heds­rum på tværs af deres sociale, sundheds- og uddan­­nel­­ses-/ar­­bejds­­­mæs­­sige kontekster.

Allierede, ind­blan­dede og medansvarlige

Vi har løbende dis­ku­te­ret, hvad vores ansvar og rolle som forskere og under­vi­sere er i forhold til at adressere de udfor­drin­ger, som projektet belyser. Ingen af os har epilepsi og vi er såkaldt kro­p­s­ka­pable. Alligevel er vi kommet til at forstå vores rolle i forhold til unge med funk­tions­va­ri­a­tio­ner som ikke blot allierede men også medansvar­lige for at adressere det kro­p­s­ka­pa­be­li­sti­ske landskab, de støder på. Hvor vi til at starte med i projektet så os selv som ude­frakom­mende under­sø­gere af, hvad et ung­doms­liv med epilepsi er, har en af de mest centrale reflek­sio­ner i forhold til ung­doms­li­vet med epilepsi angået vores egne roller som under­vi­sere på soci­al­rå­d­gi­ver­ud­dan­nel­sen. Med afsæt i en for­stå­else af videnspro­duk­tion som ikke kun situeret (Haraway, 1988) men også ud fra det vi andre steder har kaldt for­an­drings­fo­ku­se­ret hver­dags­livs­forsk­ning (Hougaard & Rosenberg, 2022), ser vi vores rolle som forskere ud fra et trans­for­ma­tivt onto­lo­gisk per­spek­tiv (Vianna & Stetsenko, 2014). Vi møder hver dag unge og voksne, som står med lige præcis de pro­blem­stil­lin­ger, som de unge deltagere i vores projekt bringer på banen: usynlige udfor­drin­ger, som gør det svært at følge med. Med de unges kritik af den uddan­nel­ses­ver­den, de er blevet mødt af, har vi ikke kun kunnet se os selv ude­luk­kende som uden­for­stå­ende under­sø­gere. Vi er snarere aktører, der kan spille en central rolle i at bidrage til nogle af de for­an­drin­ger, der skal til for at imø­de­komme de unges behov. Vores del­ta­gelse i projektet har tyde­lig­gjort den gruppe af stu­de­rende, som vi tidligere slet ikke så.

At blive set som en medicineringskrop

En del af de unge fortæller om van­ske­lig­he­derne ved at få hjælp fra sund­heds­væ­se­net. De unge oplever, at lægernes fokus hoved­sa­ge­ligt er på anfald/ikke anfald – og at når medicinen er ‘kørt ind’, hvilket der kan være store van­ske­lig­he­der med, ser lægen ofte sin opgave som løst. De unge beretter, at ud over anfald, påvirker epi­lepsien dem i lige så høj grad i form af hurtigere udtræt­ning, hukom­­mel­­ses- og kon­cen­tra­tions­be­svær samt i flere tilfælde ind­læ­rings­van­ske­lig­he­der. På trods af bety­de­lige kognitive udfor­drin­ger oplever de unge, at lægerne ikke har fokus på disse, og at de derfor heller ikke bliver doku­men­te­ret i deres lægejour­na­ler. Nanna fortæller blandt andet om, hvordan hun har oplevet, at lægerne ikke har taget hendes ople­vel­ser om kognitive udfor­drin­ger alvorligt:

Mine læger har meget neg­li­ge­ret det, jeg sagde. Så de ting jeg fortalte, altså alle de ting som man kunne høre de andre [andre unge med epilepsi i lærings­cirk­len] også havde besvær med, hukom­melse, træthed og ind­læ­rings­be­svær (…), der fik jeg jo af vide af mine læger, at det ikke havde noget med epilepsi at gøre (…). Hun sagde til mig, at grunden til at jeg følte, at jeg sakkede bagud, var at jeg nok havde udviklet min intel­li­gens i en tidlig alder. Så det handlede egentlig ikke så meget omkring den her sygdom, men mere at de andre var kommet mere på niveau, var kommet foran mig nu.

Det kan ikke undre, at lægerne har et stort fokus på at gøre de unge anfalds­frie. De unge oplever det dog som pro­ble­ma­tisk ikke at blive set som andet end deres anfald. Det har stor betydning for dem, hvis de ikke bliver anerkendt for og støttet op omkring de mere usynlige impli­ka­tio­ner, som knytter sig til epi­lepsien. Hvis de kognitive van­ske­lig­he­der ikke tidligt i forløbet er doku­men­te­ret, bliver det langt sværere for de unge at få den hjælp, de har brug for. Nanna fortæller for eksempel, hvordan det for hende har betydet, at hun ikke har fået den støtte i skolen, som hun føler hun havde brug for: ”Jeg har aldrig blevet tilbudt sådan samme hjælp som de andre kunne jeg høre [til lærings­cirk­len], i forhold til skole og sådan nogle ting.”

Flere af de unge beretter også at lægerne har været meget lidt eller slet ikke for­stå­ende over for ønsker om at deltage i ung­doms­li­vet på lige fod med andre unge. De er blevet mødt af læger, som har fortalt dem, at de bare helt skulle lade være med at drikke alkohol eller feste. Nanna fortæller:

Mine tidligere læger havde bare været helt afvisende overfor, at jeg skulle drikke alkohol. (…) Det var sådan lidt nogle tørre kiks, de kom med (…). Jeg husker en, hun fortalte mig decideret, at ’fulde folk de er alligevel irri­te­rende’ (…) Jeg kunne lige så godt bare lade være med at drikke, og man kunne også godt have det sjovt selv om man kun drikker sodavand (…). Jeg gik faktisk og måske blev lidt mere tee­na­ge­trod­sig over det, sådan lidt, de skal ikke bestemme, hvad jeg skal gøre.

Den manglende for­stå­else fra lægerne om ønsket om at passe ind i ung­doms­li­vet, betød for flere af de unge, at de havde svært ved tage imod råd fra lægerne. Flere af de unge beretter, at de på trods af lægernes for­ma­nin­ger drak alkohol i mængder, som de senere fortrød, da de oplevede at det medførte et øget antal anfald. Der er heldigvis også flere af de unge, som har gode erfa­rin­ger med sund­heds­væ­se­net. Ken­de­teg­nende for disse beret­nin­ger er, at de har mødt læger eller sygeple­jer­sker, som har set dem som unge mennesker med en drøm om at kunne deltage i ung­doms­li­vet på lige fod med andre unge, trods de begræns­nin­ger, som epi­lepsien sætter. Ida fortæller her om en god oplevelse med en læge:

 Jamen jeg tror bare [lægen] sådan spurgte hvordan jeg havde det, hvor de andre [læger] har været sådan, lidt mere kørt hen over hovedet på mig, jeg synes på mange af dem har jeg godt kunne mærke at de var blevet bør­ne­læ­ger for at have med børn at gøre, og ikke for at sidde med 16-årige og snakke omkring alkohol (…) hvor Inge [lægen] var mere sådan ’jeg ved du er ung, jeg ved du gerne vil feste, det her er, hvad du kan gøre’. Og så blev der ligesom lidt mere lagt en plan og det var megafedt, det kom bare lidt sent.

Med Davies begreber kan vi åbne op for en for­stå­else af hvordan de unges kroppe tager del i et sund­heds­land­skab, hvor deres kroppe betragtes som ‘medi­ci­ne­rings­kroppe’. De unge ser deres egne kroppe, som mere end det. De er også kroppe, der ønsker at deltage i ung­doms­li­vet, tage del i en uddan­nel­ses­ver­den etc., men de unges kroppe bliver hoved­sa­ge­lig set som ‘medi­ci­ne­rings­kroppe’ og derved føler de sig overset af lægerne. De unge oplever andre udfor­drin­ger end anfald/ikke anfald, som lægen fokuserer på. De har problemer med at følge med i skolen, træthed, kon­cen­tra­tions­be­svær og en følelse af at det kan være svært at være en krop med epilepsi i et kro­p­s­ka­pa­belt ung­domsland­skab. Lægens krop ser sin opgave som at medi­ci­nere en syg krop, så den ikke får anfald, men for den unge er kroppen langt mere end anfald/ikke anfald. Når lægerne tager udgangs­punkt i deres isolerede opgave om at få medi­ci­ne­ret de unge, får det kon­se­kven­ser for de unge, da deres kroppe skal være passende i flere land­ska­ber – fx sammen med andre unge, hvor det kan være upassende ikke at drikke alkohol. Men vi ser også hvordan Nannas krop i hendes sko­leland­skab bliver upassende, når hun ikke kan følge med i timerne – og de problemer, som opstår når lægerne kun har blik for anfaldskrop­pen i lægelandskabet.

Tids­per­spek­ti­ver i en kro­p­s­ka­pa­be­li­stisk uddannelsesverden

Flere af de unge fortæller om, hvor svært det har været at følge med i skolen og senere i livet gen­nem­føre en uddan­nelse. Adskil­lige er droppet ud af gymnasiet eller HF og omtrent halvdelen af de unge har måtte opgive at tage den uddan­nelse, de drømte om. Da vi inter­viewede de unge, satte de ord på hvordan det er at være stu­de­rende, og det blev tydeligt for os som under­vi­sere på soci­al­rå­d­gi­ver­ud­dan­nel­sen, at vi kan have overset eller mistolket stu­de­rende med usynlige udfor­drin­gers særlige behov. Mie fortalte, at hun ikke kunne spørge sin under­vi­ser igen og igen, da ”de bare bliver sure på en”. Hun for­kla­rede videre:

Jeg lærer ikke så hurtigt. Jeg skal læse ting igennem tre-fire gange, før det egentlig kommer ind og forstås i min hjerne. Og det skaber nogle udfor­drin­ger, når det er, at man f.eks. skal læse 100 sider til dagen efter.

Mie fortalte også, at hun nogle gange kan opleve, at hun ligesom mister sammenhængen:

Jeg havde en under­vi­ser, han sprang mellem aktier og regnskab. Så kørte han sådan frem og tilbage mellem de to en hel dag. Og jeg fangede ikke noget som helst. Jeg kunne slet ikke forstå hvordan det hang sammen (…). Jeg har prøvet at spørge ham, men han siger bare, at så må man følge ordent­ligt med.

En anden af de unge – Amalie – forklarer nogle af årsagerne til, hvorfor hun droppede ud af sin uddannelse:

Det hele det blev bare et stort mylder for mig, jeg kom bagud og kunne ikke rigtig kon­cen­trere mig og det hele det blev bare for meget. Det hobede sig ligesom lidt op, og jeg kunne ikke rigtig lige følge med. Ja, det hele blev lidt for meget (…) kunne ikke huske de ting jeg var blevet fortalt. Så det var ret svært hele tiden at skulle få noget nyt at vide, at hele tiden fortsætte, når jeg ikke kunne huske det, jeg havde fået fortalt.

Disse beret­nin­ger, som de unge fortæller, påvirker os som under­vi­sere direkte, da vi må nok sande, at vi havde en fore­stil­ling om, at vi under­vi­ser et landskab med 35 kro­p­s­ka­pable. Når de stu­de­rende ikke har læst eller er meget stille, så kan ens første for­kla­rings­mo­del som under­vi­ser være, at de stu­de­rende ikke for­be­re­der sig nok, at de måske er dovne og er optaget af alt muligt andet. 

Udover at de unge fortæller, at de oplever ikke at blive set for de særlige behov, de har i skole- og uddan­nel­ses­kon­tek­ster, fortæller flere af de unge, at de har svært ved at posi­tio­nere sig som ”han­di­cap­pede” i en lærings­kon­tekst. Det er dog nød­ven­digt, for at få tildelt han­di­cap­til­læg til sin SU. Vibe fortæller fx sådan her om, hvordan det er at skulle søge handicaptillæg:

Hvorfor kalder SU det for han­di­cap­til­læg, kunne det ikke hedde ’udvidet’(…) lige da det var [soci­al­rå­d­gi­ve­ren] nævnte det, så kunne jeg godt mærke at der var et eller andet der sådan væmmedes inde i mig. Jamen jeg er jo ikke han­di­kap­pet. Ifølge mig, der er det jo ikke et handicap, der er det en sygdom.

Det har haft stor betydning for Vibes hverdag med studierne, at hun modtager han­di­cap­til­læg, men samtidig synes hun at det er svært at være i posi­tio­ne­ret i en han­di­capka­te­gori. Hun fortæller, at hun vil anbefale andre at søge ’han­di­cap­til­læg’ på trods af følelsen af stig­ma­ti­se­ring. Denne ambi­va­lens omkring begrebet handikap viser, hvordan de unge skal navigere i et stig­ma­ti­se­ret landskab – hvor de på den ene side ikke vil blive set på som en kategori af han­di­cap­pede og på en anden side virkelig har brug for den støtte kate­go­rien bibringer. Dette kan forstås i for­læn­gelse af, at de unge oplever, at de skal forholde sig til, hvad andre tænker om dem. Her spiller det ind, at epilepsi for det meste er en usynlig lidelse. De unge oplever nemlig, at deres omverden (lærere, venner, arbejds­gi­vere, etc.) har svært ved at forstå deres behov for mere ro og hvile, samt behov for mere støtte i lærings­sam­men­hænge. De unges sind-kroppe kan ikke holde til det samme, som de af deres venner, som ikke har epilepsi, og de oplever, at de kommer til at blive forstået som dovne, ugidelige eller dumme. I vores læsning af critical disa­bi­lity studies er vi blevet særligt inspi­re­rede af Ellen Samuels’ begreb ‘crip-tid’ (‘crip time’, 2017, vores over­sæt­telse) som for­stå­el­ses­ramme i forhold til de unges ople­vel­ser i en uddan­nel­ses­kon­tekst. Samuels og Freeman (2021) skriver blandt andet om ‘crip-tid’, at den er et opgør med rigide og lineære måder at forstå tid på. Samtidig argu­men­te­rer de for, at crip-tid para­doksalt nok både er fri­gø­rende og begræn­sende på samme tid, blandt andet fordi det ikke er et valg men en nød­ven­dig­hed for mennesker med funk­tions­va­ri­a­tio­ner (2021, s. 249). Når de unge i vores projekt fx fortæller om, hvordan de oplever ikke at kunne læse den mængde lit­te­ra­tur, der forventes og at de har brug for flere pauser i løbet af en dag, er dette netop et eksempel på, hvordan deres kroppe ikke kan passe ind i et acce­le­re­ret tids­re­gime (Rosa, 2014), som andre unge i øvrigt også knokler med at følge trit med.

De unge fortæller dog om struk­tu­relle tiltag på uddan­nel­ses­ste­derne, som på for­skel­lig vis forsøger at støtte op om dem. Tine fik bevilget forlænget tid til eksa­me­nerne. Hun valgte dog at takke nej. Dels var kon­cen­tra­tions­pro­ble­merne ikke særskilt et problem til eksamen, men noget hun oplevede hele skoleåret og dels sagde hun at: ”jeg ville bare klare mig selv, det skulle andre da ikke bestemme”. Hun oplevede, at hendes uddan­nel­ses­in­sti­tu­tion ikke forstod omfanget af hendes problem og så deres hjælp som nærmest værre end ingenting. Også i forhold til grup­pe­ar­bej­det på studiet var Tine ambi­va­lent i forhold til om hun skulle fortælle om sin sygdom. Hun fortæller blandt andet: 

[Jeg var] bange for, hvad det havde af betydning for resten af studiet (…) men kan godt se problemet, hvis jeg trækker mig fra grup­pe­ar­bej­det, uden at de ved hvorfor, så har det jo også en betydning (…) [Jeg] var bange for hvordan folk så reagerer og hvordan folk så ville kigge på mig efterfølgende. 

Tine havde svært ved ikke at være passende og erkende at hun/hendes krop i land­ska­bet var en anden krop end de kro­p­s­ka­pab­les. Dette fik betydning for, at hun ikke fortalte det til sine stu­di­e­kam­me­ra­ter, ligesom hun heller ikke stillede for mange spørgsmål, da det måske også vil posi­tio­nere hende, som den der ikke forstår pensum og derfor ikke er passende i gruppearbejdet.

Inter­viewene med de unge åben­ba­rede også at uddan­nel­ses­sy­ste­met ikke er struk­tu­re­ret på en måde, hvor det er muligt at tilbyde stu­de­rende, at de kan bruge to semestre på ét semesters under­vis­ning. Det er ikke muligt at stille land­ska­ber til rådighed, som muliggør ’crip-tid’, at man som ikke-kro­p­s­ka­­pa­­bel kan gen­nem­føre en uddan­nelse på ’crip-tid’. Uddan­nel­ses­sy­ste­met er struk­tu­re­ret til kro­p­s­ka­pable og dem der ikke er passende i det landskab, får sværere ved tage sig fx en pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nelse (VIVE, 2020).

(U)passende kroppe i et ung­domsland­skab – længslen efter at tilhøre

Unge med epilepsi befinder sig i et krydsfelt mellem, at sygdommen på den ene side er synlig, når de får anfald, og usynlig i langt det meste af tiden. Denne dob­belt­hed kan gøre det svært for de unge at tage stilling til, om de skal fortælle, at de har epilepsi eller bare undlade det. Hvis de ikke fortæller det, kan de fremstå kro­p­s­ka­pable og dermed opnå de pri­vil­e­ger, der knytter sig til at være kro­p­s­ka­pa­bel. På den anden side, så kan det være farligt, hvis dem de er sammen med, ikke ved hvordan de skal håndtere et eventuelt anfald eller forstår de usynlige karak­te­ri­stika, der er ved epi­lepsien. Ud over de synlige kram­pe­an­fald fortæller flere af de unge, at de har nogle særlige ting, som umær­ke­ligt sker for dem. Kasper fortæller, at han ligesom bare går i stå midt i en samtale, Ida, at det pludselig bliver sort for hende, men at hun fx synger videre hvis det sker mens hun er til kor, Anna ’vender øjne’ og kan virke mis­bil­li­gende og Vibes ene ben spjætter. Med andre ord er det små ting, som måske ikke opdages, men som alligevel kan virke ”ander­le­des”. Epilepsi har mange frem­træ­del­ses­for­mer og kan ændre sig undervejs. Ida startede med at være ekstrem lysfølsom og måtte gå med store sorte sol­bril­ler nærmest hele døgnet, i dag er hun slet ikke lysfølsom. Mange af de unge har svært ved at udtale deres diagnose epilepsi og Vibe fortæller at hun slet ikke kunne udtale sin sygdom før hun gik i 5. klasse. De unge har ofte ikke lyst til at fortælle om deres diagnose endsige, at diagnosen skal fylde i deres hver­dags­liv. Kasper fortæller fx:

Det er ikke noget jeg gør så tit, jeg synes det er svært at snakke om. Så vil jeg næsten hellere bare holde det inde (…). Og det er også sådan mere, jeg har det sådan lidt, jeg synes det er fordi man føler sig sådan lidt okay du fejler noget ikke? Det er det der er svært at snakke om hvis andre skal høre det.

Nanna fortæller også om, hvordan hun har haft lyst til at gemme epi­lepsien og dens betydning væk:

Altså sådan da jeg var yngre snakkede jeg ikke så meget om det (…) Altså der lukkede jeg det bare lidt ned, altså sådan der puttede jeg det lidt under gulv­tæp­pet ikke? Men jeg kan mærke sådan nu er det helt fint, nu har jeg ikke noget imod det, nu gør det ingenting.

Katja, der fik kon­sta­te­ret epilepsi mens hun gik i fol­ke­skole, valgte at fortælle det åbent til sin klasse:

Jeg stillede mig foran min klasse, og sagde at jeg havde epilepsi, og jeg havde fundet nogle videoer på Epi­lepsi­for­e­nin­gen, og prøvede at forklare dem, at det her kunne ske, og sagde til dem, at det her kunne ske for mig inde i klassen, og det skulle de vide.

Desværre oplevede Katja, at det fik det kon­se­kven­ser for hende, blandt andet at hendes klas­se­kam­me­ra­ter holdt hende ude i klassen, at hun ikke blev valgt til grup­pe­ar­bej­det og ikke blev inviteret ind i legene i skolen og hendes bedste veninde holdt også op med at kontakte hende. Da vi spurgte hende om hendes lærer og forældre ikke reagerede på ude­luk­kel­sen, svarede hun, at hun: ”Var rigtig godt til at skjule ting” og da læreren opdagede det og ita­le­satte at: ”Katja føler sig meget alene (…) gjorde det det kun meget værre. (…) og så blev jeg hjemme og lavede alle mine lektier hjemmefra.”. Heller ikke hendes forældre vidste det. Og da hendes mor spurgte Katja, hvorfor veninden ikke snart kom på besøg, svarede Katja: ”Det gør hun ikke, fordi jeg har ødelagt det.”. Dette kunne være et udtryk for, at Katja havde inter­na­li­se­ret en for­stå­else af, at det at have en funk­tions­va­ri­a­tion ikke er accep­ta­bel i en kro­p­s­ka­pa­bel verden. Katja havde en fore­stil­ling om, at hun var forkert, og først senere lærte hun at navigere i det. I dag fortæller Katja åbent, at hun har epilepsi:

Det er en del af mig – jeg har epilepsi. Men jeg har også lært, at der er folk der bliver pis­se­bange og skrider væk, eller også så er der folk, der ikke ved hvad de skal gøre, de kan ikke håndtere det, og så er der nogle, der virkelig omfavner det.

Da Tine mødte sin kæreste, som hun nu har fået et barn med, var hun helt åben omkring epi­lepsien, da hendes ræson­ne­ment var, at hvis han ikke magtede det, var han ikke værd at samle på. Hun tog ham med hen til sin epi­lepsilæge, så han forstod diag­no­sens omfang og betydning for hende. Da kæresten over­væ­rede et anfald, kunne han forstå hvad Tine og hendes forældre snakkede om og kunne på en anden måde sætte sig ind i de bekym­rin­ger, der knytter sig til epi­lepsien. I forhold til arbejds­mar­ke­det har hun, mod sin læges anbe­fa­ling, ikke fortalt det til job­sam­ta­len, da hun havde en for­nem­melse af, at det kunne få betydning for, hvorvidt hun ville få jobbet.

Mie fortæller, at det kan være svært at fortælle om sin sygdom og fortæller videre også om følelsen af at have en forkert krop i et kro­p­s­ka­pa­belt landskab. Om sine tidlige skoleår fortæller, hun:

Når de [andre børn] har set et anfald, så tager de faktisk auto­ma­tisk afstand (…) de nærmest går en sådan en cirkel udenom, fordi de bliver bange. (…) i de mindre klasser, der var det jo et helvede (…) efter de så et anfald, så var jeg bare.. ja, den der freak der gik rundt”. 

I forsøget på, at ”føle mig normal” fortæller Mie, at hun arbejder som bartender for at kunne være med i festlige lag, hvor det er legitimt ikke at drikke. Og hvis hun bliver budt et tequilas­hot, så har hun en ”glas­fla­ske med vand bag baren (…) så kan man lige bytte rundt.

Med Katja, Mie og Tines for­tæl­lin­ger får vi et indblik i det Davies kalder en længsel efter at tilhøre eller fru­stra­tio­nen over at blive eks­klu­de­ret, fordi de ikke passer ind i det kro­p­s­ka­pable landskab. I deres skolegang har de tidligere, før de blev diag­no­sti­ce­ret med epilepsi, haft en følelse af at tilhøre, men denne følelser blev for­styr­ret, da de fik diagnosen. Katja er nået dertil i sit liv, hvor hun forsøger at imø­de­komme følelsen af at være ”ander­le­des” ved fortsat at fortælle, at hun har epilepsi, da hun ser sin krop i land­ska­bet som en krop med epilepsi og ikke en der er upassende, det som Mie kalder at være en freak. Tine er stadig ambi­va­lent og hun ændrer sin kro­p­s­for­stå­else alt efter hvilket landskab, hun bevæger sig i. Når hun er sammen med sin kæreste, er hun i et landskab, hvor hendes krop med epilepsi hører til og dermed i et landskab, hvor kroppen med epilepsi ikke opleves upassende. Men når Tine søger job, fortæller hun ikke om epi­lepsien til job­sam­ta­len, da hun har en længsel efter at tilhøre et landskab, hvor hun er passende – og det er hun bekymret for om epi­lepsien kan spænde ben for. Denne længsel og bekymring for at tilhøre bliver under­byg­get af at mennesker med funk­tions­va­ri­a­tio­ner oplever at blive eks­klu­de­ret fra arbejds­mar­ke­det. Det er ikke risi­kof­rit at fortælle om sin diagnose.

Fælles for de unge, vi har valgt at inddrage i denne del af artiklen er, at det på for­skel­lige måder er svært at tilhøre land­ska­ber med den ”særlighed”, som epi­lepsien indebærer. Deres måder at navigere i deres liv er ikke ens. De vurderer hver gang de indgår i et nyt landskab, hvorvidt de skal forsøge at tilhøre land­ska­bet med deres særlige behov eller fortie deres diagnose, så de indgår i det, de fore­stil­ler sig, er den passende måde at være til på.

Vibe fortæller om, hvordan hun igennem flere år hånd­te­rede sine følelser ved ikke at forholde sig til dem. Hun beskriver blandt andet:  “Altså jeg tog de følelser der ligesom kom, og gravede dem ned i et hul, og så puttede jord ovenpå”. Hendes familie opfor­drede hende til at gå til psykolog, og da hun opsøgte en psykolog, var det ikke i håb om at hjælpe sig selv, men for at hjælpe sine omgi­vel­ser. Til trods for dette, bliver mødet med psy­ko­lo­gen et ven­de­punkt for hendes måde at forholde sig til epi­lepsien på. Vibe forklarer, at mødet med psykologen:

(…) tog 20 kilo af min skulder den dag, for alle siger jo ”accepter det”. Og [psy­ko­lo­gen] sagde, “nej. hvordan kan du gøre det?”. Og nu kommer mit råd: ”Du behøver ikke at acceptere det. Du skal bare lære at navigere rundt i det. Bum!

For Vibe gav dette råd hende mulighed for at kunne være både vred og sorgfuld over sin epilepsi. Vreden blev ikke længere skamfuld, men forstået. Hun skulle ikke længere acceptere epi­lepsien, men i stedet for prøve at finde måder at navigere i livet med epilepsi. Dette er et eksempel på en, hvordan de unge på indi­vi­du­elt plan finder måder at leve med epi­lepsien på, men som vi har beskrevet andet­steds (Hougaard & Rosenberg, 2022) er der behov ikke kun for indi­vi­du­elle mestrin­ger, men også kol­lek­tive løsninger på de udfor­drin­ger, som de unge oplever. 

Sam­men­fat­ning

Vi har i denne artikel undersøgt, hvordan unge med epilepsi finder måder at navigere i deres hver­dags­liv. Ved hjælp af Bronwyn Davies’ begrebs­ver­den i samspil med mere eksplicit kritiske blikke på funk­tions­va­ri­a­tio­ner, har vi undersøgt, hvordan de unge oplever sig selv som passende og upassende på grund af epi­lepsien på tværs af for­skel­lige kon­tek­ster: ung­doms­liv med venner og familie, mødet med sund­heds­væ­se­net og til sidst uddan­nel­ses­ver­de­nen. Vores analyse har fundet, at unge med epilepsi oplever, at de i mødet med sund­heds­væ­se­net primært bliver set som medi­ci­ne­rings­kroppe, der skal blive anfalds­frie. De unge oplever at blive set som anfaldskroppe i mødet med læger og sygeple­jer­sker og de udtrykker, at de savner at blive set og mødt i deres længsel efter at kunne deltage i ung­doms­li­vet med fester og alkohol på lige fod med andre unge. Analysen viser også, at de unge gør sig mange over­vej­el­ser om, hvordan de skal navigere i uddan­nel­ses­kon­tek­ster, der opererer ud fra en kro­p­s­ka­pa­be­li­stisk tidsplan, som de unge har svært ved at følge trit med på grund af kognitive udfor­drin­ger og udtræt­ning forbundet med epi­lepsien. I mod­sæt­ning til, hvordan de i en sund­heds­væ­sens­kon­tekst oplever at blive set som anfalds­ramte eller anfalds­frie kroppe, oplever de unge i uddan­nel­ses­kon­tek­ster at møde lærere og under­vi­sere, som har svært ved at få øje på de særlige udfor­drin­ger, som de står med – og dermed umid­del­bart bliver set som kro­p­s­ka­pable kroppe i et uddan­nel­ses­land­skab. I kraft af epi­lepsi­ens umid­del­bare usyn­lig­hed skal de unge dermed selv navigere i, hvordan de gør opmærksom på deres særlige behov samt håbe på at blive mødt i de særlige behov. Dette sætter dem i et dilemma om at skulle vælge at fortælle om epi­lepsien. Som det fremgår af analysen, er fx det at skulle søge om handicap-tillæg for nogle af de unge forbundet med det stig­ma­ti­se­rende ord ‘handicap’ og de unge oplever, at de skal balancere på en knivsæg mellem både at skulle udtrykke og kræve deres behov for særlig støtte samtidig med at de ikke ønsker at blive stig­ma­ti­se­rede på grund af deres epilepsi.

Analysen viser også, at de unge ikke kun udtrykker et ønske om at passe ind eller længes efter at passe ind i de ungdoms- og uddan­nel­ses­land­ska­berne de befinder sig i, men at de også drømmer om, at land­ska­berne kunne passe bedre til dem. Hvor Davies er optaget af, hvordan vi oplever os som passende eller upassende på tværs af for­skel­lige land­ska­ber, er vores ærinde med at inddrage de kritiske per­spek­ti­ver på funk­tions­va­ri­a­tio­ner netop at belyse, at de land­ska­ber, som vi gebærder os i, ikke er statiske – og at vi og de unge netop bidrager til også at ændre dem. På den måde kommer det ikke kun til at handle om, hvordan de unge udvikler særlige (indi­vi­du­elle) mestrings­stra­te­gier til at blive passende i et kro­p­s­ka­pa­be­li­stisk landskab, men også om hvordan alle har et ansvar for at bidrage til kol­lek­tive for­an­drin­ger af de land­ska­ber som de unge befinder sig i (herunder sund­heds­væ­se­net og uddan­nel­ses­ver­de­nen), således at unge med kroniske lidelser som epilepsi kan deltage på lige fod med andre unge og blive set for og med deres hele selv.

Lit­te­ra­tur­li­ste

Campbell, F.A.K. (2008). Exploring inter­na­lized ableism using critical race theory. Disa­bi­lity & Society, 23(2), 151 – 162. DOI: 10.1080/09687590701841190 To link to this article: https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​9​6​8​7​5​9​0​7​0​1​8​4​1​190

Davies, B. (2000). (In)scribing Body/landscape Relations. Rowman & Littlefield.

Ellis, K., Garland-Thomson, R., Kent, M. & Robertson, R. (Red.) (2018). Mani­fe­stos for the future of critical disa­bi­lity studies: Volume 1 (1. udg.). Routledge. https://​doi​.org/​1​0​.​4​3​2​4​/​9​7​8​1​3​5​1​0​5​3​341

Epi­lepsi­for­e­nin­gen (2009). Leve­vil­kår for unge med epilepsi – med­lem­s­un­der­sø­gelse. https://​www​.epi​lepsi​for​e​nin​gen​.dk/​o​m​ – ​e​p​i​l​e​p​s​i​f​o​r​e​n​i​n​g​e​n​/​f​o​r​s​k​n​i​n​g​ – ​i​n​g​e​ – ​b​e​r​t​h​e​l​s​e​n​s​ – legat/

Ellis, K., Garland-Thomson, R., Kent, M., & Robertson, R. (2018). Mani­fe­stos for the Future of Critical Disa­bi­lity Studies. Routledge.

Falster, E. S., Vagtholm, I. & Warming, H. (2022). Livet med et bevæ­gel­ses­han­di­kap fra et børne- og unge­per­spek­tiv. Akademisk Forlag.

Fre­de­rik­sen, P., & Boisen, K. A. (2017). Selvskade blandt unge med kronisk sygdom. Psyke & Logos, 37(2), 126 – 136. https://​doi​.org/​1​0​.​7​1​4​6​/​p​l​.​v​3​7​i​2​.​2​5​739

Garland-Thomson, R. (2018). Critical Disa­bi­lity Studies: A Knowledge Manifesto i Ellis, K., Garland-Thomson, R., Kent, M., & Robertson, R. (Red.), Mani­fe­stos for the Future of Critical Disa­bi­lity Studies (s. 11 – 19). Routledge.

Haraway, D. (1988). Situated know­led­ges: The science question in feminism and the privilege of partial per­spective. Feminist Studies, 14(3), 575 – 599.

Hehir, T. (2002). Eli­mi­nat­ing Ableism in Education. Harvard Educa­tio­nal Review, 72(1), 1 – 33. https://​doi​.org/​1​0​.​1​7​7​6​3​/​h​a​e​r​.​7​2​.​1​.​0​3​8​6​6​5​2​8​7​0​2​g​2​105

Hougaard, N. B. & Rosenberg, C., (2022). Den svære balan­ce­gang mellem hyper­vi­si­bi­li­tet og usyn­lig­gø­relse i livet med epilepsi: hvordan kan kreative metoder belyse de særlige udfor­drin­ger for unge med epilepsi? Forskning & For­an­dring, 5(1), 6 – 24.

Krøjer, J. (2010) Lever følelser i arbejds­li­vet? Et post­struk­tu­ra­li­stisk alter­na­tiv. Tids­skrift for ARBEJDS­liv, 12 (1)1. 9 – 21.

Nishida, A. (2022). Just Care: Messy Entang­le­ments of Disa­bi­lity, Depen­dency, and Desire. Temple Uni­ver­sity Press.

Rosa, H. (2014). Frem­med­gø­relse og acce­le­ra­tion. Hans Reitzels Forlag.

Rosenberg, C., (2013). Syd­havnsCom­pag­niet – til­bli­vel­ser, rela­tio­ner og mulig­he­der i stribede og glatte rum. Ph.d.-afhandling, Roskilde Universitet.

Samuels, E. (2017). Six ways of looking at crip time. Disa­bi­lity Studies Quarterly, 37(3). https://​dsq​-sds​.org/​a​r​t​i​c​l​e​/​v​i​e​w​/​5​8​2​4​/​4​684

Samuels, E., & Freeman, E. (2021). Crip Tem­pora­li­ties. Duke Uni­ver­sity Press.

Vianna, E. & Stetsenko, A. (2014). Research with a trans­for­ma­tive activist agenda: Creating the future through education for social change. I J. Vade­bon­co­eur (Red..), Learning in and Across Contexts: Rei­mag­i­ning Education. National Society for the Studies of Education Yearbook, 113(2), 575 – 602.

VIVE (2020). Uddan­nel­ses­re­sul­ta­ter og ‑mønstre for børn og unge med funk­tions­ned­sæt­tel­ser. https://​www​.vive​.dk/​m​e​d​i​a​/​p​u​r​e​/​1​5​3​1​4​/​4​5​8​0​959

  • SPS-koor­­di­­na­tor, Køben­havns Pro­fes­sions­højskole, Pædagoguddannelsen 
  • ph.d. og lektor ved Soci­al­rå­d­gi­ver­ud­dan­nel­sen, Pro­fes­sions­højsko­len Absalon