Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet 1898 – 1910 – et popu­lær­vi­den­ska­be­ligt oplysningsinitiativ

,

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet blev dannet i 1898. Bag ini­ti­a­ti­vet stod en række bevæ­gel­ser og orga­ni­sa­tio­ner, som repræ­sen­te­rede vidt for­skel­lige mål­grup­per og ide­o­lo­gier. I artiklen ana­ly­se­rer vi, hvordan disse på hver deres måde satte deres præg på såvel under­vis­nin­gens indhold som på hvem, der blev rek­rut­te­ret til fored­rags­ræk­kerne. Vi kon­cen­tre­rer os om Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets aktivitet i København, idet det var her, bevæ­gel­sen havde sit udspring.  Vores artikel viser, at det allerede fra starten lykkedes Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet at tiltrække mål­grup­per, som ellers ikke i væsent­ligt omfang havde haft mulighed for at få del i viden­ska­be­lig funderet viden og oplysning, nemlig mænd og kvinder fra arbej­der­klas­sen og kvinder fra middelklassen.

Fol­ke­u­ni­ver­si­tet, arbej­der­be­væ­gelse, kvindebevægelse

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet er en insti­tu­tion, som de fleste nok har hørt om. Men hvor mange er egentlig klar over, at der er tale om en insti­tu­tion, der har over 120 år på bagen? Og hvor mange kender til insti­tu­tio­nens tidlige historier og den tørst efter viden­ska­be­lig funderet viden, som også dengang var bag­grun­den for den store og brede til­slut­ning til de fore­læs­nings­ræk­ker, som blev udbudt?  Historien om Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets dannelse og første 10-år er inter­es­sant set ud fra flere for­skel­lige syns­vink­ler. Gustav Albeck har i sin bog, Uni­ver­si­te­tet og folk fra 1984 især fokuseret på de for­skel­lige tanker, der lå bag dannelsen og kampen for at realisere disse, herunder forsøget på at engagere staten i finan­si­e­rin­gen, mens Casper Andersen i sin artikel, ”For arbej­de­ren, uni­ver­si­te­tet og viden­ska­ben” anlægger et viden­­skabs- og ide­hi­sto­risk per­spek­tiv med udgangs­punkt i hen­holds­vis uni­ver­si­te­tet – repræ­sen­te­ret ved posi­ti­vi­sten, professor i historie Kristian Erslev; og arbej­der­be­væ­gel­sen – repræ­sen­te­ret ved soci­a­li­sten Gerson Trier. I for­bin­delse med Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets 100-års jubilæum, har Hans Vejlskov m.fl., i anto­lo­gien, Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet: Glimt fra tiden 1898 – 1998 og Bjørn Tell Persson i bogen, Alle have adgang, Fol­ke­u­ni­ver­si­tetsvirk­som­he­den i København gennem 100 år fokuseret på den orga­ni­sa­to­ri­ske opbygning, kon­flik­ter omkring fore­læs­nin­ger­nes indhold samt rek­rut­te­rin­gen på landsplan. Vores artikel adskiller sig fra oven­nævnte ved specifikt at rette fokus mod Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet i København og mod den rolle, de for­skel­lige køben­havn­ske arbejder- og kvin­de­for­e­nin­ger spillede i opret­tel­sen af Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet samt den rolle, de senere kom til at spille i forsøget på at rek­rut­tere deltagere til fore­læs­nin­gerne. Desuden under­sø­ger vi, hvilke typer af fore­læs­nin­ger, der særligt tiltrak hen­holds­vis mænd og kvinder fra arbej­der­klas­sen og kvinder fra mid­delklas­sen. Resul­ta­terne af denne under­sø­gelse per­spek­ti­ve­res i forhold til tidligere oplys­nings­i­ni­ti­a­ti­ver rettet mod disse tre målgrupper.

Artiklen bygger på tre typer af kil­de­ma­te­ri­ale, nemlig tids­skrifts­ar­tik­ler, der omhandler Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets dannelse og formål samt agitation for fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets kur­sus­virk­som­hed. Desuden inddrages Rigs­dag­sti­dende til belysning af, hvordan spørgs­må­let om popu­la­ri­se­ring af viden­ska­ben blev debat­te­ret i Fol­ke­tin­get. Endelig under­sø­ges de tre mål­grup­pers del­ta­gelse og valg af fore­læs­nings­ræk­ker med udgangs­punkt i års­be­ret­nin­gerne fra Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­for­e­nin­gen i København 1899 – 1908. 

Inspira­tio­nen fra den engelske extension-bevægelse

For­bil­le­det for Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet var den engelske Uni­ver­sity Extension-bevægelse. Spiren til denne blev plantet i slut­nin­gen af 1860erne, da James Stuart, docent på uni­ver­si­te­tet i Cambridge, med stor succes afholdt en række foredrag om astronomi og andre natur­vi­den­ska­be­lige emner for arbejdere i Rochdale. Ken­de­teg­nende for ini­ti­a­ti­vet var, at der til hvert foredrag blev udar­bej­det en trykt pjece, som opsum­me­rede fored­ra­gets hoved­po­in­ter, samt at hvert foredrag blev efter­fulgt af en sam­ta­le­time, hvor del­ta­gerne kunne stille spørgsmål til fored­rags­hol­de­ren. Alene på de kurser, lærerne fra Oxford Uni­ver­si­tet arran­ge­rede i 1886 ‑87, deltog der 10.000 (Lawrie 2014).

Konceptet blev beskrevet for den danske offent­lig­hed i bl.a. Højsko­le­bla­det, Vor Ungdom og i en række avis­ar­tik­ler herhjemme. Det var imid­ler­tid først da C.L. Wilkens, der var professor i filosofi ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, i februar 1896 holdt et foredrag i Stu­den­ter­for­e­nin­gen med titlen Uni­ver­si­te­tet og fol­ke­dan­nel­sen, at ideen om at igang­sætte et lignende initiativ for alvor slog rod herhjemme. I sit foredrag, som senere blev udgivet i Stu­den­ter­bla­det, beskrev Wilkens Uni­ver­sity Extension-bevæ­­gel­­sen som en demo­kra­tisk bevægelse, som havde til formål at ophæve videns­mo­nopo­let og nedbryde stands­for­skelle i åndens verden og dermed mindske afstanden mellem de for­skel­lige sam­fund­s­klas­ser. I samme åndedrag kri­ti­se­rede han det eksi­ste­rende danske oplys­nings­ar­bejde for at bestå af isolerede fore­læs­nin­ger, som ”pirrede uden at nære”. En egentlig fol­ke­dan­nelse, argu­men­te­rede han, måtte bygge på ordnede fore­læs­nings­ræk­ker, der ved pæda­go­gisk og viden­ska­be­lig metode og alle den moderne viden­skabs hjæl­pe­mid­ler var i stand til at skabe en virkelig grundig dannelse og ikke blot åndelig nydelse. Han tilføjede, at dem, der især havde behov for viden­ska­be­lig dannelse, var køb­stæ­der­nes unge mænd og kvinder (Wilkens 1896, 16,18), da denne gruppe ikke på samme måde som bønderne havde adgang til højsko­lerne eller som befolk­nin­gen i de større byer til en vifte af for­skel­lige oplys­nings­til­bud. Dette synspunkt lå helt i for­læn­gelse af det oprin­de­lige engelske koncept, som havde som omdrej­nings­punkt, at uni­ver­si­te­tet skulle bevæge sig ud til de befolk­nings­grup­per, som ikke selv havde mulighed for at fre­kven­tere et uni­ver­si­tet. Gerson Trier, som sammen med Wilkens var en af de bærende kræfter bag Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets opret­telse under­stre­gede ligesom Wilkens, at fol­ke­u­ni­ver­si­tets­un­der­vis­nin­gen ikke måtte:

… fortynde det viden­ska­be­lige Stof, saa det vandes ud til ”populær” Oplysning, men maa bringe sine Elever i direkte Berøring med Viden­ska­bens Metoder og Under­sø­gel­ser. Den skal give Kund­ska­ber, ikke for at forøge Elevens faglige Dygtighed, men for at udvikle og højne hans moralske Jeg og udvide hans Livssyn (Trier 1898, 564).

Trier sætter således viden­ska­bens dannende effekter over dens nyt­te­værdi for den enkelte, men henviser dog også til, at i England, hvor det var muligt at tage eksamen efter afslut­ning af en fored­rags­række, har enkelte ved årelang ihær­dig­hed og flid kunnet skaffe sig adgang til en egentlig uni­ver­si­tet­sek­sa­men og dermed bevæge sig udover sin klassebaggrund. 

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet – brud eller kontinuitet?

Ideen om at udbrede viden­ska­be­lig viden til et ikke-akademisk publikum og ad den vej bidrage til at nedbryde sociale og kul­tu­relle skel i samfundet var ikke ny, men havde rod i oplys­ning­sti­den og dens tro på viden­ska­bens nytte og dan­nel­ses­værdi. Allerede i 1765 havde nord­man­den, fol­ke­læ­rer Ulrik Green, inspi­re­ret af lignende ini­ti­a­ti­ver i England, afholdt en række foredrag for køben­havn­ske hånd­værks­svende og –mestre om matematik og kemi og andre natur­vi­den­ska­be­lige emner. Et senere initiativ, der rettede sig mod en noget bredere målgruppe, var Selskabet til Natur­læ­rens Udbre­delse, som professor i fysik H.C. Ørsted i 1824 tog initiativ til at danne. Som navnet indikerer, var formålet at gøre natur­vi­den­ska­ben til­gæn­ge­lig for en bredere kreds via afhol­delse af foredrag rundt omkring i landet for således både at nyt­tig­gøre de seneste natur­vi­den­ska­be­lige opda­gel­ser og bidrage til den brede befolk­nings almin­de­lige dannelse (Albeck 1984).

Hvor Ulrik Green og H.C. Ørsted i deres ambi­tio­ner om at bygge bro mellem de lærde og folket foku­se­rede på det natur­vi­den­ska­be­lige område, var det de huma­ni­sti­ske fag, særligt fæd­re­lands­hi­sto­rie og nordisk mytologi, som optog den natio­nal­ro­man­ti­ske præst N.S.F. Grundtvig. Hvad angår natur­vi­den­ska­ben forholdt han sig skeptisk til dens dan­nel­ses­værdi, om end han aner­kendte dens praktiske nytte (Korsgaard 2004). Til gengæld sluttede han fuldt og helt op om Ørsteds ambition om at bryde med uni­ver­si­te­tets videns­mo­nopol (Albeck 1984, 21). Modsat mange af de tidligere oplys­nings­i­ni­ti­a­ti­ver ønskede Grundtvig ikke at bygge bro mellem folket og de lærde, men argu­men­te­rede for, at oplysning og dannelse skulle udgå fra folket selv. Grundtvigs forslag, som han fremlagde for Rigsdagen i december 1848, gik ud på, at der skulle oprettes en højskole i Sorø for populær, dvs. folkelig videnskab, som skulle lige­stil­les med det eksi­ste­rende uni­ver­si­tet, men til forskel fra dette fremme en særlig dansk viden­ska­be­lig­hed, der ikke stillede krav om for­ud­gå­ende eksamen fra den lærde skole. Grundtvigs plan, der som bekendt aldrig blev rea­li­se­ret, skal ses som et angreb på den domi­ne­rende nyhu­ma­ni­sti­ske opfat­telse af dannelse, som prægede såvel datidens lærde skoler som uni­ver­si­te­tet (Grundtvig 1968/1838, Korsgaard 2004, 331 – 2).

I sidste halvdel af 1800-tallet og særligt i København, opstod der et utal af oplys­­nings- og dan­nel­ses­i­ni­ti­a­ti­ver. Der blev dannet læsesel­ska­ber, fored­rags­for­e­nin­ger og dis­kus­sions­klub­ber. Særlig populær var den af politiker og redaktør C.V. Rimestad dannede Arbej­der­for­e­ning af 1860, som tiltrak såvel kvinder som mænd i stort antal, men som til trods for navnet havde problemer med at få tag i arbej­der­klas­sen. Arbej­der­fø­re­ren Louis Pios havde kun foragt til overs for Rimestads forening. Pios kritik gik dels på, at for­e­nin­gen ikke henvendte sig til de fattige og dels på, at den form for oplysning, som blev formidlet, ikke havde nogen som helst værdi for arbej­derne. Set med Pios øje, bestod relevant og nyttig viden i kendskab til de lovlige midler, som stod til rådighed for arbej­der­nes kamp mod kapi­ta­lis­mens overgreb samt viden om, hvad arbej­der­klas­sen i andre lande havde opnået gennem kamp. Dertil kom kund­ska­ber, som ville kunne bruges, når pro­le­ta­ri­a­tet overtog magten over pro­duk­tions­mid­lerne. Endelig gjaldt det evnen til at kunne udtrykke sine meninger, ønsker og håb såvel i pressen som i de politiske organer. Dette, mente Pio, var, hvad man med rime­lig­hed kunne forvente af en forening, som påstod at støtte arbej­der­nes kamp for dannelse og oplysning (Soci­a­li­sten nr.1 og nr. 4, 1871)

I slut­nin­gen af 1870erne opstod der i lyset af den til­spid­sede kamp mod Estrup-styret en alliance mellem bran­desi­a­nere og arbejdere i hoved­sta­den om en oplys­nings­ind­sats rettet mod de brede masser. Professor og sam­funds­de­ba­tør Georg Brandes selv var ikke socialist men erklæret fritænker. Dette, samt hans angreb på det bestående samfund, herunder ikke mindst de natio­nal­li­be­ra­les politik og kul­tur­for­stå­else bidrog til, at arbej­derne oplevede, at de havde fælles fjende med bran­desi­a­nerne. Den tætte relation mellem arbej­derne og bran­desi­a­nerne mani­feste­rede sig bl.a. i dannelsen af Stu­den­ter­sam­fun­det i 1882, som blev et sam­lings­sted for radikale intel­lek­tu­elle, der var i oppo­si­tion til tidens domi­ne­rende strøm­nin­ger inden for såvel kultur som samfund og som betrag­tede fol­ke­op­lys­ning som et nyttigt redskab i dette opgør (Korsgaard 1997, 249 – 51)

Senere samme år dannedes Stu­den­ter­sam­fun­dets Afte­nun­der­vis­ning for Arbejdere med pædagog og politiker Herman Trier som formand. Ideen var, at unge studenter skulle tilbyde under­vis­ning i de emner, som arbej­derne havde ytret interesse for. Udover at give arbej­derne adgang til kund­ska­ber, havde under­vis­nin­gen også et bredere sigte, nemlig at give de stu­de­rende lejlighed til at lære folket at kende og dermed nedbryde ”kaste­væ­se­net” og samtidig bekæmpe ”uvidenhed og vrøvl”. I begyn­del­sen af 1883 indkaldte Stu­den­ter­for­e­nin­gen de køben­havn­ske arbejdere til to vel­be­søgte møder, hvor Trier fremlagde formålet med afte­nun­der­vis­nin­gen. Efter mødet blev der sendt ind­sam­lings­li­ster ud til fabrikker og værk­ste­der og to uger efter vendte listerne tilbage med navnene på 1462 personer, der ønskede at deltage i under­vis­nin­gen (Beretning 1885). Det fremgår af oplys­nin­ger indsamlet i juli 1896, at der var tilmeldt 995 mænd og 559 kvinder. Anta­ge­lig­vis var stør­ste­delen af de tilmeldte kvinder ugifte, mens alder­s­spred­nin­gen blandt mændene indikerer, at gruppen har omfattet såvel gifte som ugifte. Hoved­par­ten af mændene, dvs.  godt 63 pct. var faglærte, knapt 19 pct. ikke-faglærte og 7 pct. han­dels­folk. Blandt kvinderne var syersker over­re­præ­sen­te­ret med knapt 36 pct., 12 pct. var ansat i for­ret­ning, knapt 7 pct. var fabriks­ar­bej­dere, mens tyende udgjorde godt 6 pct (Beretning 1898). Afte­nun­der­vis­nin­gen som fandt sted fra kl. 18.00 til 22.00, som oftest efter en lang arbejds­dag, omfattede såvel foredrag som under­vis­ning i almin­de­lige skolefag, som regning, skønskrift, engelsk, tysk og bogføring. 

Den voksende klas­se­be­vidst­hed, som ken­de­teg­nede 1880erne, mani­feste­rede sig i en øget selv­til­lid, som betød, at arbej­derne ikke længere var tilfredse med at være objekt for oplysning. De ønskede at spille en aktiv rolle i såvel orga­ni­se­ring af oplys­nings­til­bud­dene som i selve viden­stil­eg­nel­sen. Den nye selv­be­vidst­hed mani­feste­rede sig i en række oplys­nings­i­ni­ti­a­ti­ver iværksat af arbej­derne selv under mottoet ’Viden er magt’ et slagord, som også figu­re­rede på flere af fag­for­e­nin­ger­nes røde faner. I fag­for­e­nin­gerne orga­ni­se­rede man foredrag og debatter, som i vid udtræk­ning blev forestået af med­lem­merne selv og omhand­lede aktuelle politiske emner og fag­for­e­nings­spørgs­mål typisk med et soci­a­li­stisk per­spek­tiv. Til dette projekt kunne ikke-soci­a­li­sti­­ske fored­rags­hol­dere natur­lig­vis ikke bruges. I stedet påtog fag­for­e­nin­ger­nes egne medlemmer sig opgaven, herunder udvæl­gel­sen af de emner, som de fandt relevante (Skovmand 1949, 49).

Læse­klub­ben Karl Marx var blevet dannet i 1886 med det formål at ”samle de Par­ti­fæl­ler, som ønsker at diskutere de soci­a­li­sti­ske Prin­cip­per og de sociale Spørgsmål, for derved at skabe saa gode Betin­gel­ser som muligt for at dyg­tig­gøre sine Medlemmer til at virke i Agi­ta­tio­nen for den soci­a­li­sti­ske Sam­funds­an­sku­else” (Larsen 1982/1911). I læse­klub­ben var det lige som i Smede- og maski­n­ar­bej­der­nes Fag­for­bund primært med­lem­merne selv, som holdt oplæggene og dis­kus­sio­nerne skulle afsluttes med en reso­lu­tion. Dis­kus­sions­klub­bens erklærede formål var ikke at docere bestemte dogmer, men i stedet at fremdrage de 117 sider en sag kunne ses fra. Det blev desuden pointeret, at en livlig dis­kus­sion var vigtigere end et velformet foredrag (Larsen 1982/1911). Målet med møderne var at forvandle med­lem­merne fra passive tilhørere til aktive deltagere og vænne dem til at forholde sig kritisk til oplæggene. I slut­nin­gen af 1890erne opstod der en række til­sva­rende dis­kus­sions­klub­ber, som i 1902 sluttede sig sammen i De soci­al­de­mo­kra­ti­ske Dis­kus­sions­klub­ber, som udgav måneds­bla­det Soci­a­li­sten (Skovmand 1949, 85).

Selvom hoved­par­ten af dem, der deltog i de oven­nævnte akti­vi­te­ter, var mænd, var de fleste akti­vi­te­ter åbne for begge køn. Stu­den­ter­sam­fun­dets Afte­nun­der­vis­ning tiltrak, som det fremgår ovenfor, en ikke ube­ty­de­lig andel arbej­der­kvin­der, hvilket illu­stre­rer, at den hidtil domi­ne­rende patri­ar­kal­ske køn­si­de­o­logi var under opbrud og udfordret af en stigende mobi­li­se­ring omkring kvinders ret til at gøre sig gældende i såvel det politiske liv som på arbejds­mar­ke­det. I begge tilfælde blev uddan­nelse set som et vigtigt redskab.

I 1871 blev Kvindelig Læse­for­e­ning oprettet. Formålet var ”at bidrage til Oplys­nin­gens Fremme ved at give Kvinder, der føler Trang til aandelig Udvikling, Lejlighed til at naa denne gennem en let og billig Adgang til gode danske og til dels uden­land­ske Bøger, Tids­skrif­ter og Blade” (Hve­ne­gaard Lassen 2008, 15). Samme år blev Dansk Kvin­de­sam­fund dannet. Dansk Kvin­de­sam­fund betrag­tede uddan­nelse som et vigtigt middel til at sikre kvinder adgang til de mere attrak­tive jobs på arbejds­mar­ke­det. En af orga­ni­sa­tio­nens første ini­ti­a­ti­ver var derfor at åbne en han­dels­skole for kvinder (Lemche 1911). Senere blev der også oprettet en teg­neskole for kvinder. Dansk Kvin­de­sam­fund kæmpede også for kvinders juridiske stilling i ægte­ska­bet, og det er i den for­bin­delse inter­es­sant, at Dansk Kvin­de­sam­fund som led i denne kamp i 1906 fik overtalt Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet til at afholde en fore­læs­nings­række om fami­li­e­ret (Kvinden og Samfundet 1906), samt at Bor­ger­re­præ­sen­tant og over­rets­sag­fø­rer Hvass i 1902 på Dansk Kvin­de­sam­funds og fem andre kvin­de­for­e­nin­gers for­an­led­ning afholdt en fore­læs­nings­række om kommunale forhold (Kvinden og Samfundet 1902).

Dansk Kvin­de­sam­fund havde svært ved at tiltrække arbej­der­kvin­derne, hvilket bl.a. hang sammen med for­e­nin­gens erklærede upo­li­ti­ske karakter, som på forhånd distan­ce­rede for­e­nin­gen fra fag­be­væ­gel­sens kamp for øko­no­mi­ske og politiske ret­tig­he­der. Dette dilemma resul­te­rede i, at en udbry­der­gruppe bestående primært af arbej­der­kvin­der i 1886 dannede Kvindelig Frem­skridts­for­e­ning. For­e­nin­gen havde som sin primære mål­sæt­ning at kæmpe for arbej­der­kvin­der­nes inter­es­ser og uddanne dem i politisk og social henseende og for hendes lige­stil­ling med manden (Højgaard 1979). Både Dansk Kvin­de­sam­fund, Kvindelig Frem­skridts­for­e­ning og Kvindelig Læse­for­e­ning kom, som det vil fremgå senere, til at spille en central rolle i Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets dannelse.

Som det fremgår, går der en lige linje fra Ulrik Greens og H.C. Ørsteds viden­ska­be­ligt baserede oplys­nings­virk­som­hed rettet mod hen­holds­vis hånd­vær­kere og en bredere offent­lig­hed til Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets mål­sæt­ning om at gøre den viden­ska­be­ligt funderede viden til­gæn­ge­lig for et bredere publikum. Stu­den­ter­sam­fun­dets Afte­nun­der­vis­ning adskiller sig fra oven­nævnte ved at være målrettet arbej­der­klas­sen og ved at fungere som sup­ple­ment til en ofte man­gel­fuld skolegang. Hvad angår de mere politisk ori­en­te­rede oplys­nings­i­ni­ti­a­ti­ver, har flere af dem spillet en vigtig rolle både ift. opret­tel­sen af Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet og i relation til at reklamere for dets fored­rags­ræk­ker, hvilket vil blive uddybet i det følgende.

Uni­ver­si­te­tet og den folkelige oplysning

Også stats­mag­ten udviste interesse for tiltag, der kunne bidrage til udbre­del­sen af viden­ska­be­lig viden til den ikke-aka­­de­­mi­­ske del af befolk­nin­gen. Således tog kul­tus­mi­ni­ster J.C.H. Fischer i Fol­ke­tings­sam­lin­gen 1866 – 67 initiativ til at nedsætte en kom­mis­sion med det formål at undersøge mulig­he­derne for at kombinere viden­ska­be­lig og folkelig dannelse. Kom­mis­sio­nens endelige kon­klu­sion var, at der i Sorø skulle oprettes en uddan­nel­ses­in­sti­tu­tion, der skulle være ”en Vækkelses-og Under­­vis­­nings-Anstalt!”. Det blev under­stre­get, at ”Begge Formaal maa forenes men ikke sam­men­s­mel­tes ” (citeret efter Albæk 1984, 31). Forslaget mødte imid­ler­tid stærk modstand fra såvel uni­ver­si­te­tets som fra højsko­le­be­væ­gel­sens side. Dette afholdt imid­ler­tid ikke sko­le­be­sty­rer F.C. Dahl fra, i for­bin­delse med en debat i Fol­ke­tin­get i 1879, at stille et forslag om, at der på Køben­havns Uni­ver­si­tet blev oprettet et 6. fakultet, som skulle være popu­lær­vi­den­ska­be­ligt. Under­vi­serne skulle ifølge forslaget bestå af de mest frem­ra­gende fol­ke­højsko­le­læ­rere, for­fat­tere og uni­ver­si­tetslæ­rere og lagde således op til et sam­ar­bejde mellem højsko­lerne og uni­ver­si­te­tet (Rigs­dag­sti­dende, For­hand­lin­ger 1879/80 Sp. 1181). Forslaget blev da også mødt med en vis velvilje fra højsko­le­folk, som så det som en mulighed for at sikre højsko­le­be­væ­gel­sen fodfæste i København ikke mindst blandt byens voksende arbej­der­klasse. De for­skel­lige forsøg, der hidtil var gjort herpå, var alle mis­lyk­ke­des bortset fra Borups lære­an­stalt, som senere skiftede navn til Borups Højskole. For­kla­rin­gen på sidst­nævn­tes relative succes er sand­syn­lig­vis dens nedtoning af de religiøse og natio­na­li­sti­ske aspekter, som ikke gik godt i spænd med datidens soci­a­li­sti­ske strøm­nin­ger (Jensen 1982/1916). Men heller ikke forslaget om et 6. fakultet ved uni­ver­si­te­tet blev til noget.

Det var dog ikke alle, der mente, at viden­ska­ben skulle spredes uden for uni­ver­si­te­tets mure. Kon­si­sto­rium, som var domineret af ældre pro­fes­so­rer, mente at uni­ver­si­te­tets primære rolle bestod i at uddanne embeds­stan­den. En popu­la­ri­se­ring og demo­kra­ti­se­ring af adgangen til viden­ska­be­lig viden var, mente de, i modstrid med den lange tradition, som uni­ver­si­te­tet byggede på. De yngre lærer­kræf­ter mente derimod, at uni­ver­si­te­tet skulle være hjemsted for den kritiske filosofi og posi­ti­vis­men. De kri­ti­se­rede uni­ver­si­te­tet for at have isoleret sig fra samfundet og dermed svigtet sin rolle som formidler af videnskab til folket, hvilket var pro­ble­ma­tisk, da folkelig oplysning blev anset for afgørende for rea­li­se­rin­gen af demo­kra­tiet (Andersen 2007, Kjærgaard 2006).

Dannelsen af Folkeuniversitetsforeningen

Selvom det var professor i filosofi Claudius Wilkens og dermed en repræ­sen­tant for uni­ver­si­te­tet, der med sit foredrag i Stu­den­ter­for­e­nin­gen for alvor satte skub i ideen om at oprette et fol­ke­u­ni­ver­si­tet, blev det soci­a­li­sten Gerson Trier, som tog det første afgørende skridt mod ideens praktiske rea­li­se­ring. Nogle måneder efter Wilkens havde holdt sit foredrag, indkaldte Gerson Trier repræ­sen­tan­ter for hen­holds­vis Arbej­der­nes Læsesel­skab og dis­kus­sions­klub­berne Karl Marx, Frederik Engels, Ferdinand Lasalle, Frederik Dreier og ugebladet Arbej­de­ren til møde om dannelse af et fol­ke­u­ni­ver­si­tet. Mødet fandt sted den 25. marts 1897 og alle bortset fra dis­kus­sions­klub­ben Ferdinand Lasalle mødte op (Persson 1998, 21).

Den 13. april 1898 blev Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­for­e­nin­gen stiftet i København med tøjhus­ar­bej­der L.P. Hansen, fra Arbej­der­nes Læseklub som formand. Ildsjælen var dog fortsat Gerson Trier (Protokol 1897 – 98, Persson 1998, 25). I alt 28 for­e­nin­ger var indbudt til det stiftende møde. Udover de oprin­de­lig otte, blev yder­li­gere 20 for­e­nin­ger inviteret, herunder bl.a. Kvindelig Frem­skridts­for­e­ning, Dansk Kvin­de­sam­fund, Kvin­de­ligt Læsesel­skab, Stu­den­ter­sam­fun­det, For­e­nin­gen til Fol­ke­op­lys­nin­gens fremme og en række aka­de­mi­ske for­e­nin­ger (Persson 1998, 24).

På Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­for­e­nin­gens for­ret­nings­ud­valgs­møde den 12. maj 1898 blev det besluttet, at der skulle tages kontakt til uni­ver­si­te­tet med en opfor­dring til at nedsatte et udvalg, som skulle diskutere, hvordan tanken om en uni­ver­si­tets­ud­vi­delse bedst kunne iværk­sæt­tes. Sagen blev ikke forelagt kon­si­sto­rium, men derimod den aka­de­mi­ske lærer­for­sam­ling på et møde den 26. maj, og Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­for­e­nin­gens for­ret­nings­ud­valg modtog den 10. juni et mundtligt svar fra professor Kristian Erslev, hvor han rede­gjorde for planerne om dannelsen af et lærerråd, som skulle være ansvarlig for fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets under­vis­ning. Lærer­rå­det skulle stå for udpeg­nin­gen af lærer­kræf­ter, udforme ret­nings­linjerne for under­vis­nin­gen, ansøge om økonomisk støtte til projektet samt tage sig af hen­ven­del­ser til offentligheden.

Allerede den 26. september blev der indsendt en ansøgning til mini­ste­riet om et stat­stilskud på 2000 kr. for 1898 begrundet med ønsket om ” her i Landet at fremme udvik­lin­gen af et oplys­nings­fo­re­ta­gende i lighed med den engelske Uni­ver­sity Extension” Til­skud­det blev bevilget. Ligesom Wilkens ønskede også Erslev, at Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet fik fodfæste i provinsen og søgte med dette for øje at inddrage højsko­le­be­væ­gel­sen i arbejdet. Den 11. oktober 1898 blev der afholdt et møde mellem repræ­sen­tan­ter for Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet og højsko­le­be­væ­gel­sen på Køben­havns Uni­ver­si­tet, hvor sam­ar­bej­det blev kon­fir­me­ret (Olesen 1998, 16 – 17). Det lykkedes, at få ledende højsko­le­folk som Ludvig Schrøder, Poul la Cour og Jacob Appel til at holde foredrag i Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets regi i de første år (Olsen 16 – 17, Kjærgaard 2006, 371). Men som det vil fremgå senere, holdt denne alliance ikke i længden, dertil var for­skel­lene mellem det posi­ti­vi­sti­ske viden­skabsi­deal og højsko­ler­nes dyrkelse af det folkelige og natio­nal­ro­man­tik­ken for store.

En ”apolitisk” forening?

Som det er fremgået, var dannelsen af Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet baseret på et sam­ar­bejde mellem for­skel­lige bevæ­gel­ser, der hver især repræ­sen­te­rede for­skel­lige syn på indhold og formål med oplys­nings­ind­sat­sen. Mod­sæt­nin­gerne sprang da også hurtigt ud i lys lue. Den første alvorlige konflikt opstod i 1902, hvor Vilhelm Rasmussen, cand.mag. og pædagog i sin fore­læs­nings­række om Darwins udvik­lings­lære havde ”strejfet dennes Forhold til Bibelens Ska­bel­ses­lære” (Wilkens 1924, 27). Det resul­te­rede i en klage til Uni­ver­si­tets­ud­val­get. En yder­li­gere anledning til konflikt var en tale, som G. Brandes havde holdt i Sorø (Brandes 1987), hvori han antydede en for­bin­delse mellem Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet og Stu­den­ter­sam­fun­det. Dette blev i pressen udlagt på en måde, som fik højsko­le­for­stan­der Jacob Appel til at erklære, at han ikke længere ønskede at være til­knyt­tet Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet (Wilkens 1924, 27). Uni­ver­si­tets­ud­val­get reagerede ved den 2. oktober 1902 at udsende en erklæring under over­skrif­ten Fol­ke­højskole og Fol­ke­u­ni­ver­si­tet, som var under­skre­vet af Udvalget for folkelig Uni­ver­si­tets­un­der­vis­ning. Erklæ­rin­gen fastslog, at der ikke var belæg for pressens udlægning af Brandes tale. Samtidig benyttede udvalget lej­lig­he­den til at præcisere for­skel­lig­he­derne mellem de to undervisningsinstitutioner:

Mellem Fol­ke­højsko­lens og Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets Under­vis­ning bestaar der en prin­ci­piel Forskel. Fol­ke­højsko­len til­stræ­ber ikke alene at udvide sine Elevers Horizont og bibringe dem positive Kund­ska­ber; dens Formaal er tillige gennem Under­vis­nin­gen at virke for en bestemt kristelig Livsan­sku­else. Dette sidste Formaal ligger den folkelige Uni­ver­si­tets­un­der­vis­ning fjernt; dens Opgave er ene og alene at gøre Viden­ska­bens Resul­ta­ter og Methoder bekendte for videre Krese (Wilkens 1924,28).

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets for­måls­pa­ra­graf­fer § 4 og § 5 under­stre­gede, at under­vis­nin­gens indhold skulle forholde sig neutralt i såvel religiøse som politiske spørgsmål og alene hvile på et viden­ska­be­ligt grundlag (Persson 1998, 84). Både Vilhelm Rasmussen og Gerson Trier støttede bestem­mel­sen til trods for at først­nævnte, som bekendt var kommet i konflikt med paragraf § 4 i for­bin­delse med fored­ra­get om Darwin. Gerson Trier, havde fra starten advaret mod, at Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet blev brugt som agi­ta­tions­mid­del for arbej­der­be­væ­gel­sen. Han var til gengæld optaget af, hvordan FUF kunne imø­de­komme de allerdår­ligst stillede arbej­de­res behov. Han tog bl.a. initiativ til en gratis fore­læs­nings­række for arbejds­løse køben­hav­nere om emner, som særligt kunne være til gavn og praktisk nytte for denne gruppe (Persson 1998, 28,58, Albeck 1984, 119 – 126).

At sam­ar­bej­det mellem grundtvi­gi­a­nerne og Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet fra starten var anstrengt, kan ikke undre eftersom den domi­ne­rende holdning blandt grundtvi­gi­a­nerne var, at viden­ska­be­lig­hed ikke var befor­drende for den folkelige dannelse (Hjer­mits­lev 2017). Arbej­der­be­væ­gel­sen derimod, så viden­ska­ben og især natur­vi­den­ska­ben som en for­bunds­fælle i kampen mod det bestående (Finnemann 1985, 72, 82,121, Wilkens 1924, 5). Bestem­mel­sen om, at under­vis­nin­gen skulle være apolitisk førte også til konflikt med de mere revo­lu­tio­nære soci­a­li­sti­ske kræfter om hvem, der skulle have ret til at undervise i hvad. Således blev der fra arbej­der­side pro­teste­ret over professor i statskund­skab Harald Wester­gaards fore­læs­nin­ger om Marx’s øko­no­mi­ske teori (Persson 1998, 83 – 85, Albeck 1984, 196 – 200). På et dele­ge­ret­møde i 1902 bad Maskin­s­ned­ker­nes forbund om i stedet at få soci­al­de­mo­kra­ten Nic. Petersen som under­vi­ser (Skovmand 1949, 100), men Uni­ver­si­tets­ud­val­get ville ikke uden videre anerkende Petersens viden­ska­be­lige kva­li­fi­ka­tio­ner (Olesen 1998,19).

De mest populære emner fordelt på de tre udvalgte målgrupper

Til­slut­nin­gen til Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet var fra starten bemær­kel­ses­vær­dig høj i såvel provinsen som København. Efter to år var der oprettet 53 for­e­nin­ger udenfor København, som i 1900/01 afholdt 61 fore­læs­nings­ræk­ker (Persson 1998, 75).

Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­for­e­nin­gen for København har lavet en opgørelse over antallet af deltagere i fore­læs­nings­ræk­kerne for perioden 1899 – 1908 fordelt på erhverv og køn samt opgjort på følgende seks grupper: arbej­der­klasse, han­dels­stand, stu­de­rende og lærer­ver­de­nen, embeds­mænd og liberale erhverv, unavn­gi­ven gruppe samt en gruppe kaldet for­sør­gede (Års­be­ret­ning X). Af opgø­rel­sen fremgår det, at mandlige arbejdere lige fra starten har udgjort den største gruppe. I 1899, da de første fore­læs­nings­ræk­ker begyndte i februar måned, tegnede denne gruppe sig for 36,4 pct. af de i alt 1121 tilhørere. Her var smede- og maski­n­ar­bej­dere, snedkere og typo­gra­fer, de der oftest deltog i under­vis­nin­gen. Visse år mødte også arbejds­mæn­dene talstærkt op. Arbej­der­kvin­derne var til gengæld kraftigt under­re­præ­sen­te­rede og udgjorde kun 3,1 pct. Samlet set tegnede kvinderne sig imid­ler­tid for 30,3 pct. af til­hø­rerne, hvoraf gruppen af for­sør­gede udgjorde næsten halvdelen[1].

Andelen af tilhørere fra arbej­der­klas­sen nåede et høj­de­punkt i 1900 – 1901, hvor den for mændenes ved­kom­mende nåede op på 56 pct af de i alt 1168 deltagere, heraf var en tredjedel arbejds­mænd. Arbej­der­kvin­der­nes andel var til gengæld faldet til 1,5 pct. (Års­be­ret­ning III).

I forhold til at udbrede kend­ska­bet til Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets tilbud spillede kol­lek­tive med­lem­ska­ber en ikke uvæ­sent­lig rolle. Mange af med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­nerne gjorde en stor indsats for at oplyse om Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets akti­vi­te­ter dels via artikler i med­lems­bla­dene og dels ved at invitere repræ­sen­tan­ter fra Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­for­e­nin­gen samt under­vi­sere til at komme og fortælle om de pro­gram­satte akti­vi­te­ter. Dertil kom, at et kol­lek­tivt med­lem­skab betød, at den pågæl­dende forenings medlemmer fik fored­ra­gene til reduceret pris (Wilkens 1924). De for­skel­lige arbejder- og kvin­de­or­ga­ni­sa­tio­ners støtte og aktive indsats for at udbrede kend­ska­bet til Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets akti­vi­te­ter er sand­syn­lig­vis en af for­kla­rin­gerne på, at den køben­havn­ske arbej­der­klasse, i mod­sæt­ning til hvad der var tilfældet i England, var ivrige brugere af Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets tilbud. En anden for­kla­ring kan være, at under­vis­nin­gen ikke som i den engelske extension-bevægelse var lagt an på efter­føl­gende aflæg­gelse af eksamen og dermed ikke var underlagt samme strenge aka­de­mi­ske krav (Trier 1898, Rowbotham 1981, Lawrie 2014).

I løbet af de første 10 år var antallet af med­lem­s­for­e­nin­ger i Køben­havns Fol­ke­op­lys­nings­for­e­ning  vokset fra de oprin­de­lige 22 til 79. Heraf udgjorde fag­for­e­nin­gerne knapt fire femtedele. Med­lem­skred­sen omfattede desuden syv kvin­de­for­e­nin­ger herunder to kvin­de­fag­for­e­nin­ger, nemlig De kvin­de­lige Her­re­skræd­de­res Fag­for­e­ning, som blev medlem i 1901 og Køben­havns Tje­ne­stepi­ge­for­e­ning, som meldte sig ind i 1905 (Års­be­ret­ning III og VII). De kvin­de­lige Her­re­skræd­de­res Fag­for­e­ning invi­te­rede både i 1905 og 1908 Gerson Trier og C.L. Wilkens til at komme og fortælle om Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets akti­vi­te­ter. Også Køben­havns Kom­mu­ne­læ­re­rin­de­for­e­ning og Dansk Kvin­de­sam­fund spillede en vigtig rolle i udbre­del­sen af kend­ska­bet til Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets akti­vi­te­ter. F.eks. publi­ce­rede Henny For­chham­mer, der som repræ­sen­tant for Dansk Kvin­de­sam­fund i 1898 var blevet valgt ind i besty­rel­sen som eneste kvin­de­ligt medlem (Protokol 1898), en række artikler i Dansk Kvin­de­sam­funds blad, Kvinden og Samfundet. Her rede­gjorde hun for de prin­cip­per, der lå bag Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet, herunder den bag­ved­lig­gende viden­ska­be­lige metode, men under­stre­gede samtidig, at skønt indholdet var viden­ska­be­ligt, blev der i for­mid­lin­gen lagt ”Vægt paa en saadan Klarhed og Ansku­e­lig­hed i Formen, at der ikke behøvedes andre For­ud­sæt­nin­ger hos Til­hø­rerne end dem, vor Fol­ke­skole giver” (For­chham­mer 1899). Hun påpegede, at det danske fol­ke­u­ni­ver­si­tet modsat den engelske extension-bevægelse ikke omfattede skrift­lige opgaver, som blev rettet af fored­rags­hol­derne (se Rowbotham 1981) og udtrykte ønske om, at Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet i fremtiden ville forsøge sig med dette (For­chham­mer 1899). Efter dannelsen af Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet fulgte hun op med oplys­nin­ger om de fore­læs­nings­ræk­ker, man kunne følge og opfor­drede Dansk Kvin­de­sam­funds medlemmer til indi­vi­du­elt at melde sig ind i Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­for­e­nin­gen (Kvinden og Samfundet, 1902).

Det var, som nævnt, Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­ud­val­get, der som repræ­sen­tant for de uni­ver­si­tetsan­satte lærere, sam­men­satte pro­gram­met for fored­rags­ræk­kerne, men med­lem­s­for­e­nin­ger og inter­es­se­rede deltagere blev opfordret til at komme med forslag. Der var tale om et bredt spektrum af emner, som er opgjort i følgende kate­go­rier: historie, natur­vi­den­skab, sam­funds­vi­den­skab, lit­te­ra­tur­vi­den­skab og kunst og andet åndsliv (Wilkens 1924). I de første 10 år var det især de natur­vi­den­ska­be­lige emner som var populære. De tegnede sig for 49 ud af 104 fore­læs­nings­ræk­ker. En sam­men­tæl­ling af de regi­stre­rede tilhørere i perioden 1899 – 1908 viser, at der inden for kate­go­rien fysik og teknik var i alt 3108 tilhørere fordelt på 13 for­skel­lige emner, hvor professor Martin Knudsens fored­rags­række om ”Love for den elek­tri­ske strøm. Elek­tri­ske enheder”, afholdt på den Poly­tek­ni­ske lære­an­stalt havde så mange deltagere, at fored­rags­ræk­ken straks måtte dubleres. Det samme var tilfældet med dr. Phil. Kristine Meyers foredrag om radium og radio­ak­tive stoffer. For­kla­rin­gen på den over­væl­dende interesse for de natur­vi­den­ska­be­lige fored­rags­ræk­ker er sand­syn­lig­vis, at det køben­havn­ske samfund omkring 1900 var ved at blive elek­tri­fi­ce­ret samtidig med, at arbejdet blev meka­ni­se­ret på mange arbejds­plad­ser (Års­be­ret­ning I,3 og VI,14).

Af andre populære fored­rags­ræk­ker kan nævnes ”Musikken og musik­li­vet i Danmark før 1800” og ”Musikken i Danmark efter 1800.” Disse foredrag var især populære blandt de for­sør­gede kvinder. Fored­rags­hol­de­ren var i begge tilfælde pianist og musik­hi­sto­ri­ker Hortense Panum. Hun udgjorde sammen med Kristine Meyer de to eneste kvin­de­lige fored­rags­hol­dere i perioden. 

Når man ser på mænds og kvinders valg af emner, er det bemær­kel­ses­vær­digt, at kvin­der­nes fore­trukne emner i de første 10 år var fore­læs­nings­ræk­ker indenfor det natur­vi­den­ska­be­lige område. Det gjaldt især Magister Kirsten Meyers række om Radium og radio­ak­tive stoffer og Dr. phil. V. Madsens række om Jordens udvik­lings­hi­sto­rie. Disse fore­læs­nin­ger blev især søgt af lære­rin­der og for­sør­gede kvinder, men også professor Høffdings fore­læs­nin­ger om human etik var populære blandt kvinderne (Års­be­ret­ning IV, VI og X). Blandt gruppen af faglærte hånd­vær­kere var det især foredrag om de nye elek­tri­ske indret­nin­ger og andre teknisk-natur­vi­­den­ska­­be­lige emner, som var populære. Men også sam­funds­re­la­te­rede emner som Karl Marx’ teorier og Det pro­duk­tive Arbejde var der interesse for (Års­be­ret­ning I, IV og V). 

Som det er fremgået ovenfor, formåede Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet i København i de første 10 år at tiltrække to grupper, som ikke tidligere i væsent­ligt omfang havde haft adgang til viden­ska­be­ligt funderede fore­læs­nings­ræk­ker, nemlig de mandlige arbejdere og de for­sør­gede kvinder. Begge grupper udviste stor interesse for de natur­vi­den­ska­be­ligt ori­en­te­rede fore­læs­nings­ræk­ker. Til gengæld var andelen af arbej­der­kvin­der lav til trods for en ihærdig oplys­nings­ind­sats fra såvel kvin­de­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes og kvin­de­fag­for­e­nin­ger­nes side. 

Kon­klu­sion

I analysen af Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet i København er der især to forhold, som falder i øjnene. Det første er, at de insti­tu­tio­ner og bevæ­gel­ser, som stod bag opret­tel­sen, repræ­sen­te­rede ide­o­lo­gier, som på en række punkter var i konflikt med hinanden. Dette resul­te­rede i flere episoder, hvor uenig­he­der om indhold og valg af under­vi­sere førte til kon­tro­ver­ser mellem deltagere og Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­ud­val­get. Når kon­flik­terne trods alt ikke var mere talrige, er for­kla­rin­gen, at der var konsensus om det over­ord­nede projekt, nemlig at viden­ska­be­lig viden skulle gøres til­gæn­ge­lig også for ikke-aka­­de­­mi­kere. Selvom Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­ud­val­get fra begyn­del­sen havde ønsket et tæt sam­ar­bejde med grundtvi­gi­a­nerne, endte Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet med at lægge afstand til dem med den begrun­delse, at det posi­ti­vi­sti­ske viden­skabsi­deal, som Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet byggede på, var ufor­e­ne­ligt med grundtvi­gi­a­ner­nes ønske om at kombinere oplysning og vækkelse. Arbej­der­klas­sen og dens repræ­sen­tan­ter havde til gengæld ingen problemer med at acceptere det posi­ti­vi­sti­ske viden­skabsi­deal og betrag­tede denne form for viden som nyttig i kampen for en for­bed­ring af arbej­der­klas­sens leve­vil­kår. Når arbej­derne oppo­ne­rede mod Wester­gaards fore­læs­nin­ger om Karl Marx, gik kritikken ikke på, at fore­læ­se­ren ikke selv var marxist, men på, at han ikke var i stand til at formidle Marx’s teori på en måde, så arbej­derne blev klogere på denne.

Den anden ting, som springer i øjnene er, at det i stort omfang lykkedes at tiltrække grupper, som ellers ikke havde adgang til boglig uddan­nelse ud over fol­ke­sko­le­ni­veau. At mænd fra arbej­der­klas­sen i 1900 – 1901 udgjorde over halvdelen af de køben­havn­ske deltagere, er bemær­kel­ses­vær­digt også set i forhold til det engelske for­bil­lede. Selvom den engelske extension-bevægelse gjorde et stort arbejde for at få arbej­der­klas­sen til at deltage i fore­læs­nin­gerne, lykkedes det kun i ringe omfang. For­kla­rin­gen på, at det gik ander­le­des for Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet i København, er sand­syn­lig­vis, at en række af de orga­ni­sa­tio­ner, som havde stået bag opret­tel­sen af oplys­nings­i­ni­ti­a­ti­ver rettet mod arbejdere, og som i visse tilfælde var oprettede af arbej­derne selv, deltog aktivt i dannelsen af Folkeuniversitetet.

Blandt kvinderne udgjorde lære­rin­derne og de for­sør­gede kvinder hoved­par­ten, hvorimod kun få arbej­der­kvin­der deltog i Fol­ke­u­ni­ver­si­tets akti­vi­te­ter. Dette svarer til erfa­rin­gerne fra den engelske extension-bevægelse, hvor bl.a. lære­rin­der udgjorde en anseelig del af del­ta­gerne (se Lawrie 2014). For Køben­havns ved­kom­mende er den ringe del­ta­gelse fra arbej­der­kvin­der­nes side slående i betragt­ning af, at de køben­havn­ske arbej­der­kvin­der udgjorde 1/3 af del­ta­gerne i Stu­den­ter­for­e­nin­gens Afte­nun­der­vis­ning.  Muligvis er for­kla­rin­gen, at ufaglærte mænd og kvinder var mere inter­es­se­rede i at tilegne sig grund­læg­gende sko­le­kund­ska­ber end i oplysende foredrag. Denne hypotese under­byg­ges af, at det for Stu­den­ter­for­e­nin­gens Afte­nun­der­vis­ning for Arbejdere især var under­vis­nin­gen i grund­læg­gende skolefag som var populære, hvorimod til­slut­nin­gen til fored­ra­gene fra såvel arbej­der­kvin­der­nes som –mændenes side var langt mindre. 

Lit­te­ra­tur­li­ste

Albeck, G. (1984). Uni­ver­si­te­tet og folk – bidrag til Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tets historie, København: Gyldendal

Andersen, C. (2007). For arbej­de­ren, uni­ver­si­te­tet og viden­ska­ben – Gerson Trier og Kristian Erslev i Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet 1898 – 1918. Slagmark – Tids­skrift for ide­hi­sto­rie, 50,  https://​doi​.org/​1​0​.​7​1​4​6​/​s​l​.​v​0​i​5​0​.​422

Brandes, G. (1987) [1902]. Tale i Sorø. I Brandes G. Udvalgte skrifter bd. 9. Tiderne Skifter

Beretning om Stu­den­ter­sam­fun­dets Afte­nun­der­vis­ning for Arbejdere Januar 1883 – Maj 1884- 1885. Trykt hos Nielsen og Lydiche 1885

Beretning om Stu­den­ter­sam­fun­dets Afte­nun­der­vis­ning for Arbejdere Maj 1889 – Maj 1898. Trykt hos O.C. Olsen & CO 1898.

Finnemann, N. O. (1985). I bro­der­ska­bets Aand: den soci­al­de­mo­kra­ti­ske arbej­der­be­væ­gel­ses idéhi­sto­rie 1871 – 1977. Kbh.: Gyldendal.

Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­for­e­nin­gen i København: Års­be­ret­nin­ger I‑X, (1899 – 1908)

For­chham­mer, H. (1899. Fol­ke­u­ni­ver­si­tets­be­væ­gel­sen. Kvinden og Samfundet, årgang 15, nr. 1

Grundtvig, N. F. S (1968) [1838]. Skolen for livet og Academiet i Soer. In K. E. Bugge (ed.) Grundtvigs sko­le­ver­den i tekster og udkast,Bind II. København: Gads Forlag

Hjer­mits­lev, H.H. (2017). Lys over landet, men hvilket lys? Om videnskab og dannelse i kul­tur­kam­pen mellem grundtvi­gi­a­nisme og bran­desi­a­nisme omkring år 1900. In Katrine Frøkjær Baunvig & Michael Schelde (ed.) Den gode den onde: Om grundtvi­gi­a­ni­ster og bran­dit­ter, Eksi­sten­sen, København

Hve­ne­gaard – Larsen, H. (2008): Et andet hjem: Kvindelig Læse­for­e­nings historie 1872 – 1962. København: KB og Tusculanum

Højgaard Lis. (1979): Bidrag til den danske kvin­de­be­væ­gel­ses historie 1870 – 1900, København: Akademisk Forlag.

Jensen, O. B. (1982) [1916]. Byen og bon­de­højsko­len. Fremad nr. 3, 1916. Optrykt i G. Agger & A. Gemsøe (ed.), Arbej­der­kul­tur 1870 – 1924. Holte: Medusa.

Kjærgaard, P.C. (2006). Popu­lær­vi­den­skab og fol­ke­op­lys­ning. In P. C. Kjærgaard (ed.):  Lys over landet 1850 – 1920. Dansk Natur­vi­den­skabs Historie, vol. 3. Aarhus Uni­ver­si­tets­for­lag: Aarhus

Korsgaard, O. (2004). Kampen om folket. København: Gyldendal.

Korsgaard, O. (1997). Kampen om lyset: dansk vok­senop­lys­ning gennem 500 år. Kbh.: Gyldendal.

Kvinden og Samfundet. (1902). Fra Kredsene. Årgang 18, nr. 21, 1902

Kvinden og Samfundet. (1906). Fra uge til uge. Årgang 22, nr. 1 1906

Lawrie A. (2014): The Uni­ver­sity Extension Movement. Palgrave Macmillan: London. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​5​7​/​9​7​8​1​1​3​7​3​0​9​1​1​2_4

Larsen, H. P. (1982) [1911]. Hvorledes der holdes Foredrag i “Dis­kus­sions­klub­ben Karl Marx”. Optrykt i G. Agger and A. Gemsøe (ed), Arbej­der­kul­tur 1870 – 1924 Holte: Medusa.

Lemche, G. (1911): Dansk Kvin­de­sam­funds Historie gennem 40 Aar. København: Dansk Kvindesamfund.

Olesen, J. E. (1998): ”Kristian Erslev og Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet ”, i H. Vejleskov m.fl.(ed.) Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet: Glimt fra tiden 1898 – 1998. København: Danmarks Pæda­go­gi­ske Bibliotek

Persson, B.T. (1998): Alle have adgang. Fol­ke­u­ni­ver­si­tetsvirk­som­he­den i København gennem 100 år. København: J.H. Schultz

Pio, L. (1871): Soci­a­lis­men i dens forhold til Historien. Soci­a­li­sti­ske Blade i tvangfri Hefter. Udgivne af en Arbejder, København: Immanuel Rée’s Forlag

Protokol for for­hand­lin­gerne i Udvalget for Uni­ver­si­tets­ud­vi­del­sen 1897 – 1898

Rigs­dag­sti­dende, For­hand­lin­ger 32. ordent­lige samling 1879/80 Sp. 1181

Rowbotham, S. (1981). Travelers in a strange country: responses of the Extension Movement – 1873 – 1910, History Workshop nr. 12 pp 62 – 95

Skovmand, R. (1949) Lys over landet. Træk af arbej­dero­p­lys­nin­gens historie i Danmark. København: Arbej­der­nes Oplysningsforbund

Trier, G. (1898). Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet. Uni­ver­sity Extension Dansk Tids­skrift, p 556 – 567

Wilkens, C.L (1896). Uni­ver­si­tet og Fol­ke­dan­nelse (Uni­ver­sity Extention). Foredrag holdt i Stu­den­ter­sam­fun­det den 14de Februar 1896. København: I. Cohens Bogtrykkerier.

Wilkens, C.L (1924).  Folkelig Uni­ver­si­tets­un­der­vis­ning. Oversigt over virk­som­he­den 1899 – 1923. København: S.L. Møllers Bogtrykkeri.


  1. Sidst­nævnte gruppe kunne prin­ci­pi­elt set godt omfatte kvinder, der tilhørte arbej­der­klas­sen, men har sand­syn­lig­vis været domineret af kvinder fra småborger- og mel­lem­la­get. Der har sand­syn­lig­vis både været tale om unge kvinder, der stadig boede hjemme og gifte kvinder.
  • cand.mag. i historie, pen­sio­ne­ret. Tidligere arkivar på… 
  • lektor, ph.d. Aarhus Uni­ver­si­tet, DPU 

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

STØT VIA MOBILEPAY VED AT SCANNE HER

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte