I.K. 75 – grænsen mellem åndsvag­hed og nor­ma­li­tet – Begræns­ning snarere end behandling

Artiklen er tidligere publi­ce­ret i Social Kritik, Årgang 9, 50 (1997).

Tvangs­in­ter­ne­ring og tvangs­be­hand­ling: Hvem er syg?

I doku­men­tar­ud­sen­del­sen ”Det hvide snit”, DR 1991 kom­men­te­res den særregel, som i 1955 blev indført ved­rø­rende ophævede samtyk­ke­reg­ler i forhold til indgrebet lobotomi. Lægerne havde i perioden 1955 – 1975 ikke pligt til at oplyse patienter og pårørende om ind­gre­bets art og even­tu­elle bivirk­nin­ger. Seks læger i Retslæ­ge­rå­det var enige i, at samtyk­ke­reg­len burde ophæves for lobo­to­mi­ens ved­kom­mende – en af dem var psy­ki­a­te­ren Villars Lunn. Han sagde i udsen­del­sen, at det drejede sig om patienter, som ikke var i stand til at tage stilling til spørgs­må­let selv: ”Disse patienter er først og fremmest ken­de­teg­net ved det psy­ko­ti­ske ker­ne­symp­tom – den manglende syg­dom­ser­ken­delse. Patien­terne følte sig ikke selv syge – det er et symptom, at de ikke føler sig syge”[1]. Andre læger i udsen­del­sen henviste til, at de havde handlet i god tro mht. lobo­to­mio­pe­ra­tio­ner, da de inter­na­tio­nale rapporter om ind­gre­bets effekt betonede, at ind­gre­bene havde ført til for­bed­rede tilstande. Den norske psykolog Per Johan Isdahl skriver i den for­bin­delse, at de for­bed­rede tilstande ikke angik patien­terne selv, men den ro, der kunne opnås på over­belagte sygestuer på de norske sinds­sy­ge­ho­spi­ta­ler: ”En hel gene­rasjon hel­se­ar­bei­dere godtok i praksis lobo­to­mien som nødvendig. Fred var dog det beste på en under­be­man­net vaktsal”[2].  Den ”syge” var således sinds­sy­ge­ho­spi­ta­lets pladspro­ble­mer og under­be­man­ding, og de mange fru­stre­rede mani­fe­sta­tio­ner hos patien­terne, dette gav anledning til. Ved gennem lobo­to­mien at gøre patien­terne mere rolige eller sløve, blev klimaet på afde­lin­gen efter de vur­de­ren­des opfat­telse generelt forbedret.

På samme måde som lobo­to­mi­be­hand­lin­gen ikke i første række var rettet mod patienten selv men mod omgi­vel­sene, var de danske ste­ri­li­sa­tions­love, som blev indført i 1920erne og 30erne heller ikke i første række rettet mod patien­terne selv, men mod samfundet. Den ”syge” var samfundet. Det samfundet led af var sociale problemer udmøntet i fattigdom, arbejds­løs­hed, drik­fæl­dig­hed og kri­mi­na­li­tet Disse problemer blev kaldt ånds­svag­hed, hvorfor de åndssvage blev ”behandlet” med inter­ne­ring og ste­ri­li­sa­tion – ofte mod deres vilje. De åndssvage reagerede ifølge de invol­ve­rede overlæger med ”manglende syg­dom­ser­ken­delse”, som lobo­to­mi­pa­tien­terne senere gjorde det. Det var åbenbart svært både for ”lobo­to­mi­pa­tien­ter” og ”åndsva­ge­pa­tien­ter” at erkende en sygdom, hvor inter­es­sen for resul­ta­tet var fikseret et andet sted, end hos dem selv: i hen­holds­vis over­fyldte hospi­talstil­stande eller sam­funds­mæs­sige ulempetilstande.

Hvor uroen på sinds­sy­ge­ho­spi­ta­let søgtes reduceret ved at operere i urolige indlagtes hjerner, søgtes uroen i samfundet reduceret ved at operere i de ånds­sva­ges repro­duk­tive organer.

Forholdet mellem ste­ri­li­sa­tions­prak­sis og intelligensmåling

Der er i Danmark fra slut­nin­gen af 1920erne og frem til 1950erne en snæver sam­men­hæng mellem ste­ri­li­sa­tions­prak­sis og intel­li­gens­må­ling. Den politiske og faglige indsats samlede sig om at finde og udskille åndssvage fra nor­mal­sam­fun­det med henblik på ste­ri­li­sa­tion, og intel­li­gensprø­verne blev anset for at være et nogen­lunde objektivt redskab i denne udskil­lel­ses­pro­ces. Prøverne skulle garantere, at de, der blev udskilt, virkelig var åndssvage. Prø­ve­re­sul­ta­tets sigte var klas­si­fi­ce­ring med henblik på inter­ne­ring af de personer, som scorede et resultat, der lå under den fastsatte ånds­sva­ge­grænse. Samtidig skulle testre­sul­ta­tet legi­ti­mere, at de inter­ne­rede personer blev forment adgang til repro­duk­tion. Den åndssvage persons adfærd og repro­duk­tions­prak­sis blev frem­stil­let som årsag til social ulempe. Sam­fun­dets sociale ulemper af for­skel­lig art blev derved per­so­ni­fi­ce­ret. Dette ses både i teo­re­ti­ske skrifter og ikke mindst i mere prak­sis­ret­tede for­mid­lende artikler skrevet af frem­træ­dende fagpersoner.

Til sidst indgik fore­stil­lin­gen om, at åndssvage var årsag til sociale ulemper i samfundet også i teksten til ånds­sva­ge­loven af 1934.

Selvom det havde været muligt at ste­ri­li­sere åndssvage efter ste­ri­li­sa­tions­lo­ven af 1929, så var det alligevel van­ske­ligt at få fat i de åndssvage, som ikke umid­del­bart var kendt på ånds­sva­ge­an­stal­terne. For at bøde på dette problem indførte justits­mi­ni­ster K. K. Steincke på opfor­dring fra ånds­sva­ge­væ­se­nets ledere en ind­be­ret­nings­pligt i Forsorgs­lo­ven af 1933.

I Sal­mon­sens Leksikon 1927 står derom K. K. Steincke, at: ”Han har vist Til­bø­je­lig­hed til at anlægge et sam­fund­s­pæ­da­go­gisk Syn paa sin Opgave som Minister og til at fravige det rene Rets­stand­punkt, hvor det efter hans Opfat­telse – som ved Inter­ne­ring af Sæde­lig­heds­for­bry­dere, drejede sig om en almen Vel­færds­sag”[3]. Den ”til­bø­je­lig­hed” til at ”fravige det rene Rets­stand­punkt” i forhold til udsatte grupper blev meget synlig i de lov­giv­nin­ger, som han stod fadder til. Den almene velfærd krævede ifølge Steincke udgræns­ning af personer med uønsket og sam­fund­stru­ende adfærd.

Eks­pe­di­tions­se­kre­tær Hans Egede Glahn, Soci­al­mi­ni­ste­riet, gennemgik i abnorm­tids­skrif­tet 1935 de lov­giv­nin­ger, som tog sigte på sam­fun­dets behand­ling af åndssvage[4]. Han frem­hæ­vede soci­al­re­for­mens ind­be­ret­nings­pligt[5] og det faktum, at kommuner og amter nu blev fritaget for øko­no­mi­ske for­plig­tel­ser[6] overfor anstaltsan­bragte åndssvage. Ind­be­ret­tede åndssvage blev altså økonomisk set en opgave for staten efter 1933. Dette skulle vise sig at sætte gang i ind­be­ret­nin­gerne. Glahn frem­hæ­vede, at ind­be­ret­nings­plig­ten blev indført i forsorgs­lo­ven: ”ogsaa for der­i­gen­nem at imø­de­komme de fra Aands­sva­ge­væ­se­nets Side fremkomne Ønsker om et direkte Sam­ar­bejde mellem dette og de sociale Udvalg for at gen­nem­føre den nød­ven­dige Aands­svage­forsorg i videst muligt Omfang”[7]. Det var altså som tidligere omtalt ånds­sva­ge­væ­se­nets ledere, som havde presset på for at få lovmæssig hjælp til at få åndssvage ind under ånds­sva­ge­væ­se­net. Begrebet den ”nød­ven­dige Aands­svage­forsorg” blev stad­fæ­stet politisk gennem lov­giv­ning, men i praksis var det overladt til ånds­sva­ge­over­læ­gerne at afgøre, hvornår ånds­svage­forsorg var nødvendig. Som hjælp til at gen­nem­føre eventuelt upopulære afgø­rel­ser havde de fået foræret meget stærke tvangs­mid­ler i de anførte lov­giv­nin­ger med til­hø­rende cirkulærer.

Ånds­sva­ge­loven af 1934 indeholdt nærmere regler – dels om ind- og udskriv­ning af ånds­sva­ge­an­stalt, dels om ste­ri­li­sa­tion af åndssvage[8].

Ånds­sva­ge­lovens bestem­mel­ser om ind- og udskriv­ning af forsorg blev suppleret med et cirkulære fra justits­mi­ni­ste­riet, som gav mulighed for at tvangsind­lægge åndssvage på anstalt ved politiets hjælp[9]. Først indsat på anstalt var det anstalt­le­del­sens under­sø­gelse af den pågæl­dende, som afgjorde, hvorvidt ved­kom­mende måtte anses for at være åndssvag eller ej. Anstalts­le­del­sens afgørelse kunne indankes til Soci­al­mi­ni­ste­riet senest en måned efter afgø­rel­sen. Soci­al­mi­ni­ste­ri­ets afgørelse af anken var endelig[10].

Med hensyn til udskriv­ning var der det nye, skrev Glahn, at man nu ifølge ånds­sva­ge­loven af 1934 kunne til­ba­ge­holde ikke umyn­dig­gjorte åndssvage på anstalt imod deres vilje, idet udskriv­ning kun kunne finde sted med ”samtykke af den paa­gæl­dende Aands­sva­ge­an­stalts Ledelse[11]. ”Dette er en Nyordning” skrev soci­al­mi­ni­ster Ludvig Chri­sten­sen begej­stret i 1937.  ”Tidligere kunde tvungen Ind­læg­gelse kun finde Sted, hvis ved­kom­mende var farlig for den offent­lige Sikkerhed, eller efter at ved­kom­mende ved dom­sto­lene var blevet umyn­dig­gjort i personlig henseende”[12].

Udskriv­ning måtte ikke nægtes, hvis ikke lovens tre ulem­pe­kri­te­rier kunne begrunde til­ba­ge­hol­del­sen. De tre ulem­pe­kri­te­rier var:  ulempe for samfundet, ude af stand til at forsørge sig selv, ægtefælle og børn og faren for, at den pågæl­dende ved udskriv­ning ville sætte børn i verden. Nægtelse af udskriv­ning kunne indankes til Soci­al­mi­ni­ste­ren, hvis afgørelse af anken var endelig. Ved afslag kunne sagen tages op igen efter et års forløb.

Ånds­sva­ge­lovens §§5 og 6 indeholdt regler om ste­ri­li­sa­tion og om ste­ri­li­sa­tionsnæv­nets arbejde. Til­la­delse til ste­ri­li­sa­tion krævede enighed blandt nævnets tre medlemmer. Var der ikke enighed i nævnet blev sagen afvist, men den kunne gen­op­ta­ges efter et år. Det var med ånds­sva­ge­loven af 1934 ikke længere påkrævet, at de personer, som skulle ste­ri­li­se­res, havde opnået myn­dig­heds­al­der (på det tidspunkt 21 år, B.K.) forinden indgrebet Dette krav var blevet stillet i ste­ri­li­sa­tions­lo­ven af 1929, men blev med ånds­sva­ge­loven af 1934 ophævet for ånds­sva­ges vedkommende.

Ånds­sva­ge­lovens ste­ri­li­sa­tions­pa­ra­graf­fer var også på anden måde en opstram­ning af ste­ri­li­sa­tions­prak­sis overfor åndssvage, idet ind­be­ret­nings­plig­ten og ånds­sva­ge­lovens tvangs­pa­ra­graf­fer i forening gjorde det muligt at inddrage flere end dem, der havde kunne inddrages via ste­ri­li­sa­tions­lo­ven af 1929[13]. Det er da også et gen­nem­gå­ende træk i alle indlæg og artikler efter 1934, at plads­mang­len på ånds­sva­ge­an­stal­terne steg og steg. Tilgangen var sim­pelt­hen enorm.

Ste­ri­li­sa­tions­lo­ven af 1929 blev fulgt op af en ny ste­ri­li­sa­tions- og kastra­tions­lov i 1935. Herefter var det således, at åndssvage blev ste­ri­li­se­ret via ånds­sva­ge­loven af 1934, men kastreret via ste­ri­li­sa­tions- og kastra­tions­lo­ven af 1935. Åndssvage, der skulle kastreres skulle selv – eller via værge eller anstalts­le­delse – andrage om at få indgrebet foretaget. Kastra­tion kunne tillades af Justits­mi­ni­ste­riet efter indhentet erklæring fra retslæ­ge­rå­det. Var anmod­nin­gen alene under­skre­vet af værge eller anstalts­le­delse, skulle der vedlægges en bekræf­tende erklæring fra anstaltslæge eller embedslæge. Afslåede andra­gen­der kunne gen­frem­sæt­tes efter et år[14].

Det spe­ci­al­læ­ge­lige skøn

Ånds­sva­ge­over­læ­gerne frem­hæ­vede ved for­skel­lige lej­lig­he­der, at der skulle særlig eks­per­tise til for på et til­stræk­ke­lig sagligt grundlag at afgøre, om en person for det første var åndssvag og for det andet burde indstil­les til ste­ri­li­sa­tion eller kastra­tion. Således skrev overlæge Johs. Nørvig, Ebbe­rød­gaard i 1934, at ”Der maa gives en omhyg­ge­lig spe­ci­al­læ­ge­lig Indstil­ling til Ste­ri­li­sa­tion paa Grundlag af hvilken Sag­kund­ska­ben herefter skal træffe Afgørelse at; om Til­la­delse til Ste­ri­li­sa­tion skal gives eller ikke. Først nu, da vi begynder at se, hvorledes det går de ste­ri­li­se­rede ude i Livet, melder de spe­ci­al­læ­ge­lige Problemer sig. Et nøje Sam­ar­bejde mellem de kyndige maa trække Ret­nings­li­ni­erne efter hvilke Ste­ri­li­sa­tio­nerne skal ske op. Endnu er det ikke klart, hvilke Aands­svage, det vil være for­svar­ligt at ste­ri­li­sere og udskrive”[15]. Nørvigs bekymring gik mere på, om der blev udskrevet for mange efter ste­ri­li­sa­tion end på selve ind­gre­bets relevans. Han var også bekymret for, om plads­man­gel kunne bevirke, at for få blev ind­skre­vet og for mange blev udskrevet. Til­stræk­ke­lig plads og et til­stræk­ke­ligt antal læger var det, der skulle til, hvis ste­ri­li­sa­tions­lo­ven skulle få den rette effekt: ”Kun i saa Fald vil den rette lægelige Bedøm­melse og den rette Udvæl­gelse af de til Ste­ri­li­sa­tion egnede Aands­svage kunne finde sted”[16].

Habitus eller kvotient

Det er bemær­kel­ses­vær­digt, at der ingen steder i disse lov­giv­nin­ger er angivet en defi­ni­tion af, hvad ånds­svag­hed er, ligesom der heller ikke angives nogen fast intel­li­genskvo­tient som græn­se­værdi mellem ånds­svag­hed og normalitet. 

Det lægelige skøn som overlæge Nørvig talte om kunne funderes bredt eller snævert. En bred fundering omfattede ikke alene den pågæl­den­des intel­li­genskvo­tient, men også et mere omfat­tende klinisk skøn ved­rø­rende personens sociale duelighed. Således skrev overlæge Jens Chr. Smith, ste­ri­li­sa­tionsnæv­net, følgende i en artikel 1936: ”Naar det drejer sig om Aands­svage til­hø­rende de 3 første Kate­go­rier: Idiot, Imbe­cil­li­tet og Debilitet, er der i Bedøm­mel­sen sæd­van­lig­vis ikke større Van­ske­lig­he­der, disse kommer først i den sidste Gruppe, Sinkerne, der vel ikke er udtalt aands­svage, men heller ikke normalt begavede, og som meget ofte i deres Adfærd har vist saadanne Mangler, at der maa tages særlige For­holds­reg­ler mod dem. Skal de kunne behandles efter den fore­lig­gende Lov, skal de kunne anses for aands­svage om end i let Grad, og Nævnet har heri fulgt Anstal­terne, og har – hvilket ogsaa sker andet­steds, ganske særligt i Tyskland, hvor eugeniske For­holds­reg­ler er saa stærkt i Kurs – i Bedøm­mel­sen af disse Tilfælde med­for­holds­vis højt liggende Intel­li­genskvo­tient ikke alene eller over­ve­jende set paa denne, men ogsaa i høj Grad paa Indi­vi­dets hele Habitus og Evner i Livets mere praktiske Forhold, samt paa de karak­ter­mæs­sige Træk, og endvidere paa Oplys­nin­ger om Slægts­dis­po­si­tion”[17].

Overlæge Wil­denskov fra Brejning gik ind for at indhente oplys­nin­ger om slægts­dis­po­si­tion, men han var imod en bred og flydende grænse mellem ånds­svag­hed og nor­ma­li­tet. Hans opfat­telse var, at I.K. 75 var den mest rimelige græn­se­værdi. Hans opfat­telse byggede på tre grund­pil­ler. For det første, at sinker ikke hørte hjemme i ånds­sva­ge­væ­se­net, hvorfor mennesker med I.K. 75 – 90 ikke burde inddrages under ånds­svage­forsorg. For det andet at arv betød mere end miljø og derfor ville vise sig i slægts­dis­po­si­tio­nen, og for det tredie at intel­li­gensprø­ver var et objektivt og ret­fær­digt redskab, som med fordel kunne bruges, når åndssvage skulle udskilles fra nor­mal­sam­fun­det. I et referat af Retslæ­ge­raa­dets Aars­be­ret­ning skrevet 1937 har­cel­le­rede han over, at en 20-årig mand med I. K. 83,1 blev anbragt på ånds­sva­ge­an­stalt fremfor på sinds­sy­ge­an­stalt: ”Ankla­ge­myn­dig­he­den frafalder Tiltale, efter at sigtede i Medfør af §2 i Lov af 16 – 5 1934 er anbragt paa Aands­sva­ge­an­stalt. Denne Anven­delse af Aands­sva­ge­loven fore­kom­mer Ref. (Wil­denskov, B. K.) betæn­ke­lig. Fore­lig­ger der over­ho­ve­det Grundlag for Anbrin­gelse paa Aands­sva­ge­an­stalt? Der findes Intel­li­gensquo­tient 83,1 —” skrev Wil­denskov[18]. Wil­denskov sam­men­holdt denne sag med en anden i beret­nin­gen, hvor den pågæl­dende – en 20-årig mand med I. K. 76,9 – blev indlagt på sinds­sy­ge­an­stalt. Wil­denskov mente, begge disse mænd burde have været indlagt på sinds­sy­ge­an­stalt deres I. K. og syg­doms­bil­lede taget i betragt­ning. Han sluttede med at skrive, at han havde frem­dra­get de nævnte eksempler ”for at vise, at det synes lidt til­fæl­digt, hvilke For­holds­reg­ler Samfundet anvender overfor de omtalte psy­kisk­de­fekte Lovover­træ­dere. I nogle Tilfælde griber Domsmyn­dig­he­den regu­le­rende ind, og det maa anses for ønskeligt, at alle Tvivls­til­fælde, hvor Diagnosen Aands­svag­hed ikke er sikker, føres frem til Dom­sto­lene og ikke afgøres admi­ni­stra­tivt”[19]. I en senere artikel advarede Wil­denskov mod tyske tilstande – mod det at en række mennesker blev kaldt åndssvage for at legi­ti­mere ste­ri­li­sa­tions­ind­greb mod dem. Wil­denskov mente, at denne frem­gangs­måde var forkert: ”Det er rigtigere at betone Hullerne i Loven og bede Lov­gi­verne om ogsaa at inddrage de asociale Psy­ko­pa­ter og arveligt belastede For­bry­dere under Loven”[20], skrev han, men det var altså ikke en per­son­kreds, som han mente hørte hjemme på hans eller andre ånds­sva­ge­an­stal­ter. Det var således mere afgræns­nin­gen af ånds­sva­ge­grup­pen, der var hans anlig­gende end usik­ker­hed på, om de pågæl­dende skulle steriliseres.

Overlæge Wil­denskov og intelligenstestene

Som omtalt var en af Wil­denskovs hove­d­in­ter­es­ser intel­li­gensprø­ver.  Intel­li­gens­forsk­ning og intel­li­gensprøv­ning var et redskab, som i den erfarne og velud­dan­nede fag­per­sons hånd kunne give sikre fingerpeg om, hvorvidt den pågæl­dende under­søgte person var normal eller åndssvag. Slægts­un­der­sø­gel­ser kom­bi­ne­ret med intel­li­gens­un­der­sø­gel­ser var det, som Wil­denskov prak­ti­se­rede, og som han også argu­men­te­rede for at indføre som norm. Wil­denskov afprøvede for­skel­lige systemer og han udar­bej­dede juste­rin­ger til eksi­ste­rende prøver. En lang række af hans artikler omhandler spørgsmål om intel­li­gensprø­ver og deres pålidelighed. 

Et problem, Wil­denskov tog op gentagne gange, var, at Binet-Simon systemet efter hans og andres mening manglede til­stræk­ke­lig mange prøver på de ældste alder­strin: ”Trods den mægtige Udbre­delse og Uund­vær­lig­hed, Binet og Simons Intel­li­gensprø­ver har vundet, er Kritikken mod de ældste Alder­sprø­ver i Systemet ikke for­stum­met. For en uhildet Betragt­ning er det et svagt Punkt ved en Methode, at den, samtidig med, at Intel­li­gensal­de­ren øges og Indi­vi­dets aandelige Funk­tio­ner kom­pli­ce­res, for­mind­sker Prøvernes Antal, ja, endog mangler Prøver for hele Aarstrin, medens man rettelig må kræve et forøget Antal Prøver for at vurdere den mere kom­pli­ce­rede Intel­li­gens”[21].

Wil­denskov frem­hæ­vede, at dette især havde betydning for vurdering af græn­se­til­fælde. Han skrev, at man på de Kellerske Anstalter i de senere år havde suppleret med den tyske psykiater Adalbert Gregors ”Defi­ni­tions­met­hode”, som var udviklet 1910[22]. Metoden gik ud på, at de pågæl­dende skulle definere en række begreber som eksem­pel­vis stol, skab, bord, frakke, rør og grænse som de letteste og mod, ret­fær­dig­hed, fejl­ta­gelse, hævn og med­li­den­hed som de van­ske­lig­ste[23].  Wil­denskov skrev om disse prøver: ”Ukendskab til Begrebet tyder paa aandelig Defekt, fejl­ag­tigt angivne Kendetegn tyder paa afvigende aandeligt Liv. Saaledes kan hyppigt hos Børn den moralske For krøbling spores gennem Methodens Resul­ta­ter. Endvidere giver Methoden Oplysning om den aandelige Labilitet og den sproglige Dygtighed”[24].

I en opføl­gende artikel fortalte Wil­denskov, at han havde prøvet Gregors metode på 707 normale skolebørn i alderen 9 – 14 år[25]. Wil­denskov skrev, at han fik dårligere resul­ta­ter end Gregors, ”idet min Tabel i Forhold til hans giver et Deficit paa 1 Aar”[26], men at prøven var brugelig som et sup­ple­ment, der kunne gøre den fag­kyn­dige vurdering mere sikker. Wil­denskov sam­men­lig­nede brugen af hen­holds­vis Binet-Simon, Termans og Gregors metoder i forhold til 30 for­søgs­per­so­ner, og han fandt over­ens­stem­melse mellem Termans og Gregors resul­ta­ter, mens Binet-Simon gav noget lavere resul­ta­ter – eksem­pel­vis gav Binet-Simon en intel­li­gensal­der på 10, hvor den hos Terman gav 11,2 og hos Gregor ca. 12 hos en 36-årig mandlig for­søgs­per­son. Wil­denskov skrev, at han allerede nogen tid havde suppleret med Termans udreg­nin­ger, når han skulle intel­li­gens­un­der­søge personer, og at det blev gjort ”ud fra den Betragt­ning, at man gør Individet mindre Skade ved en eventuel for høj Vurdering, navnlig hvor det drejer sig om at afgøre Spørgs­maa­let Aandssvag – ikke Aandssvag”[27].

Senere anvendte Wil­denskov for­trins­vis sin egen Brejning-Skala, som var en revision af Binet-Simon: ”Allerede i 1912 udgav Goddard sin bekendte Revision, der af Dr. Bloch-Hjorth blev medbragt fra en Ame­ri­ka­rejse til Den Kellerske Anstalt. Denne Revision indførte Prøver for 11 Aars Trinet og ændrede Prøverne i nogen Grad. Jeg anvendte den indtil 1927, men var utilfreds med de stadig manglende Alder­strin for 13 og 14 Aar, og fra 1927 anvendte jeg den af mig udar­bej­dede Brejning-Skala Nr. 1, der kun manglede Prøver for 13 Aars Trinet. Fra1928 anvendte jeg Brejning II, der indeholdt samtlige Alder­strin fra 3 til 15 Aar. Endelig fra September 1929 gik jeg over til Brejning III, som vi endnu anvender”[28].

I en dis­kus­sion 1936 med bør­ne­forsorgs­folk om intel­li­gensprø­ver­nes påli­de­lig­hed frem­hæ­vede Wil­denskov, at der natur­lig­vis var fejl­kil­der, men at intel­li­gensprø­ver i den erfarne under­sø­gers hånd alligevel var det mest påli­de­lige redskab, man havde. Af mulige fejl­kil­der nævnte han simu­le­ring, uvanthed med at bruge den forstand, man havde, sen­mod­ning, verbal efter­snak­ken som kunne give for høje kvo­tien­ter og dårlige mil­jø­for­hold, som kunne give for lave[29].

Wil­denskov havde, fortalte han, afgivet 607 men­taler­klæ­rin­ger i perioden 1924 – 1932, ”væsent­ligst paa Bør­ne­værns­børn”[30]: ”alle disse Erklæ­rin­ger er baseret paa Intel­li­gens­maa­lin­ger, men tillige har jeg altid kæmpet for at faa Bør­ne­værnsak­terne til­stil­let, hvor vi finder Sko­le­er­klæ­ring og andre Udta­lel­ser, men den Dag i Dag har vi Besvær med at faa til­stil­let Bør­ne­værnsak­terne ved Afgørelse om Ind­dra­gelse under Sær­forsorg”[31]. At Wil­denskov ikke var imponeret af skoleud­ta­lel­serne fremgår af hans foredrag. Lærerne var ikke meget for at skrive ordet åndssvag, sagde han[32]. Wil­denskov frem­hæ­vede, at han efter en gen­nem­gang af de første 500 under­sø­gel­ser måtte kon­klu­dere, at han set over tid snarere havde været for mild end for streng i sine bedøm­mel­ser. Flere end de af ham indstil­lede burde have været inddraget under åndsvag­forsor­gen. Dette set i lyset: ”af de 112, hvor jeg har tilraadet at se Tiden an eller for etage anden Anbrin­gelse, indkom alligevel i Tidens løb 34, eller næsten 1/3 under Aands­svage­forsorg”[33].

Hvad var det, prøverne målte? Udsatte børns manglende viden – eller indsatte børns manglende moral? I dis­kus­sio­nen med bør­ne­forsorgs­fol­kene fremdrog Wil­denskov et af de eksempler, hans artikler og foredrag ofte var spækket med – et eksempel som oprullede den eugeniske hoved­po­inte om den arveligt belastede familie, der pro­du­ce­rede masseraf arveligt belastet og antiso­ci­alt afkom til skade for sig selv og samfundet:

”I et jydsk Landsogn levede i 1895 en Familie under fast Fat­tig­forsorg. Manden og Konen blev sepa­re­rede, Hjemmet var usselt, Manden drik­fæl­dig, han forlod Egnen, efter­sø­ges i lang Tid resul­tat­løst af Politiet. Den øvrige Familie gaar paa Fat­tig­gaar­den, man tør dog ikke beholde en 10-aarig Søn, der formenes at være aandssvag, truer med at stikke Ild paa Fat­tig­gaar­den og indvirker uheldigt paa de andre Børn. Han anbringes der for i 1896 paa Kellers Anstalts Skole. Her viser han langsom Fatteevne, men bliver dog ret flink i Skolen, særlig er han praktisk duelig. Efter Kon­fir­ma­tio­nen flyttes han til Arbejds­af­de­lin­gen, udvikler meget uheldige Karak­ter­træk, rømmer 11 Gange, begaar Tyverier, er hidsig, eksplosiv, brutal. Falder efter­haan­den noget til Ro og anbringes 1902 i Fami­liepleje. Her viser han de følgende Aar ret god Opførsel og udskrives helt 1905. Han skifter nu ofte Plads, drikker af og til og laver Tumulter. 1908 skriver han om Assi­stance, da han i et Par Aar har haft en Kæreste, med hvem han har et Barn, men Kommunen søger at hindre Ægte­ska­bet. 1913 løber han amok og blokerer en Hovedgade, er ganske rasende. Havde de sidste Aar ikke haft fast Ophold noget Sted. Professor Keller udtalte til Retten: Han var – som Broderen, der ligeledes har været aarevis paa Anstalten – let imbecil, typisk aandelig Under­maa­ler, defekt i intel­lek­tuel og moralsk Henseende, dertil lun, fiffig, løgnagtig, tyvagtig, upaa­li­de­lig, selvglad, til Tider brutal, hører til de Mennesker, der under deres Omstrej­fen Gang paa Gang vil kollidere med den offent­lige orden”[34].

Det fortælles videre, at anstalten fik kontakt med ham igen i 1921, hvor han var gift, men arbejds­løs. Han ”driver rundt” og sælger billeder, han selv har malet, ”noget meget barnligt Stads”[35]. Igen i 1932 fik anstalten kontakt med ham. Han havde på det tidspunkt fire børn, var arbejds­løs og havde dom for tyveri. I 1935 blev hans 17-årige datter henvist til anstalten af bør­ne­vær­net. Hun blev men­ta­lun­der­søgt af Wil­denskov og opnåede I.K. 76,8 med (for­modent­lig) Brej­nings­ka­laen og I. K. 55 ved ”Hand­le­prø­ver”. Wil­denskov afslut­tede sit foredrag med at fremhæve følgende: ”Efter alt fore­lig­gende var der for mig ikke Tvivl om, at vi burde modtage hende. Hun trængte til Forsorg, Oplæring, Opdra­gelse og Disci­pli­ne­ring. At tage hende paa Brejning var ens­be­ty­dende med den omvan­drende Faders stadige Besøg og for­ment­lig lidet ønskelige Ind­virk­ning paa Pigen. Jeg tog hende derfor paa Sprogø, hvor hun har været i 10 Maaneder. For­stan­de­rin­den melder nu om hende: ”Hun kan kun arbejde under strengt Tilsyn. Er tyvagtig, upaa­li­de­lig og en Del løgnagtig. Ringe Arbejds­lyst og Udhol­den­hed. Taaler daarligt Iret­te­sæt­telse og Vej­led­ning, er en Del hidsig og raa. Maa ubetinget anses for aandsvag”[36]. Wil­denskov sluttede med at sige, at med hans kendskab til slægts­dis­po­si­tio­nen fandt han afgø­rel­sen om at inddrage pigen under ånds­svage­forsorg rigtig. I dette tilfælde fraveg han sit princip om ikke at modtage patienter med en I. K. over 75.

Denne pige var et af de eksempler, bør­ne­forsorgs­fol­kene havde fremhævet. De var usikre på, om pigen burde have været inddraget under forsorg og på intel­li­gensprøv­nin­gens påli­de­lig­hed. Det lykkedes ikke Wil­denskov at over­be­vise for­sam­lin­gen af bør­ne­forsorgs­folk. Docent, Dr. phil. R. H. Pedersen sagde blandt andet: ”Med Hensyn til den Statistik (de 500 tilfælde Wil­denskov tog udgangs­punkt i, B. K.), hvormed Overlæge Wil­denskov i sit Foredrag belyste Intel­li­gensprø­vens Egnethed til at forudsige, hvorledes en Person vil være i Stand til at klare sig i det praktiske Liv, kan jeg ikke indse, at den har megen Bevis­kraft, da der sam­men­blan­des Intel­li­gens­for­hold og moralske Forhold, men dette Spørgs­maal er det umuligt at komme nærmere ind paa her[37].

Det er tydeligt, at Wil­denskov både her og i sin dok­tor­dis­putats lægger sig op af de klassiske euge­ni­kere med hensyn til den vægt, han tillagde slægts­forsk­ning, og det er også tydeligt, at han foku­se­rede på de ting i sit materiale, som han ud fra tidens vedtagne billede af åndssvage for­ven­tede at finde. Tegn” på ”lav moral” i børnenes slægt og i børnenes adfærd blev for ham også tegn på dårlig arv. Eksem­pel­vis var antallet af uægte fødte børn en af de ting, Wil­denskov frem­hæ­vede i sin disputats. Med den eugeniske interesse, Wil­denskov havde, måtte han hilse de danske ste­ri­li­sa­tions­lo­v­giv­nin­ger og kastra­tions­lo­v­giv­nin­ger i 1929, 1934 og 1935 velkomne, og han skrev da også en række artikler, hvor han kom ind på dette spørgsmål, ligesom han holdt foredrag for­skel­lige steder om sagen. Således holdt han i 1937 et foredrag i Norsk Forening for socialt Arbejde om ånds­svage­forsorg. Hoved­bud­ska­bet var, at Norge på dette punkt var uudviklet og ikke havde oprettet de pladser, der var nød­ven­dige, hvis der skulle tages hensyn til både hjemmenes situation og sam­fun­dets øko­no­mi­ske og eugeniske inter­es­ser på længere sigt: Hvorfor øde penge på under­vis­ning og opdra­gelse, hvor resul­ta­ter på forhånd var udelukket, hvorfor vente med at skride ind til for­bry­del­serne var begået, hvorfor placere åndssvage kvinder på fat­tig­gårde, hvor de fik lejlighed til at repro­du­cere sig til stor økonomisk ulempe for samfundet, når de åndssvage faktisk kunne diag­no­sti­ce­res og udskilles til særlig behand­ling på dertil ind­ret­tede åndssvageanstalter:

”Mang­fol­dige Tilfælde viser”, sagde overlæge Wil­denskov, ”hvilken enorm Risiko Samfundet udsættes for gennem de lokale Kommuners billige Anbrin­gelse paa Fat­tig­gaard eller med Fat­tig­hjælp af de aands­svage. F.Eks en aandssvag Kvinde besvan­gres 10 Gange af for­skel­lige Mænd, 3 Børn dør, 7 anbringes under offentlig Forsorg, deraf er 5 aands­svage. Jeg har søgt at opgøre det danske Samfunds Udgifter til hendes Børn og til Dato er Udgiften lavt regnet løbet op til 50. 000 Kr. Talrige er de aands­svage Kvinder, som under Ophold paa Fat­tig­gaarde er blevet besvan­grede og har født aands­svage Børn, som atter maa under offentlig Forsorg. Danmark har ikke Raad til en saa ødsel Bespa­relse, man søger rettidigt at inddrage disse kostbare aands­svage under Forsorg, oplære, ste­ri­li­sere dem”[38].

Wil­denskov frem­hæ­vede i det omtalte foredrag, at personer med en intel­li­genskvo­tient over 75 efter hans mening ikke hørte til under ånds­svage­forsorg, men han frem­hæ­vede tillige, at I. K. 75 var en flyttelig grænse, og at andre frem­træ­dende fag­per­so­ner ønskede den sat højere ”saa man kunne faa flere Personer ind under Begrebet Aands­svag­hed”[39] og altså så også ind under de pro­fylak­ti­ske lov­giv­nin­ger, som knyttede sig specielt til denne gruppe.

Den flyt­te­lige åndssvagegrænse

I et referat af beret­nin­gen fra Østif­ter­nes Aands­sva­ge­an­stalt 1934 – 1938 frem­hæ­vede Wil­denskov faren for, at det gamle og faste ånds­sva­ge­be­greb skulle blive udvidet. Han var bange for ”at man ved Østif­ter­nes Anstalter er ved at omforme hele Aands­svage­forsor­gen, er ved at udvide Rammerne meget bety­de­ligt for Begrebet: ”Aandssvag” [40]. Det, han var bange for, var, at det var sinker, fremfor åndssvage, som nu skulle befolke ånds­sva­ge­an­stal­terne. Grænsen mellem ånds­ssvag­hed og nor­ma­li­tet var i andre lande – eksem­pel­vis i Holland – sat til I. K. 85[41],hvilket udvidede ånds­sva­ge­be­gre­bet med sin­ke­grup­pen og dermed både opgave og omfang af sam­fun­dets fore­byg­gende indsats betydeligt.

Man kan sige, at selvom I. K. 75 var en kunstig grænse, så repræ­sen­te­rede den på en måde en større rets­sik­ker­hed for de under­søgte personer end et klinisk skøn og en mere flydende afgræns­ning gjorde, fordi denne græn­se­sæt­ning i hvert fald var officiel og til­gæn­ge­lig for kritik, hvad de mere flydende kriterier ikke var. Wil­denskovs begrun­delse for at fastholde en fast I. K.-grænse var bl.a., at han tillagde arven større betydning end miljøet. Dette hindrede ham i at se det klas­se­a­spekt i brug af intel­li­gensprø­ver, som andre pegede på – eksem­pel­vis den ovenfor nævnte R. H. Pedersen.

For­stan­der Jens Sigsgaard, Frø­bel­se­mi­na­riet skrev i Nordisk Tids­skrift for Aands­svage­forsorg 1942, at ”selve vor intel­li­gens­må­ling ikke er ret meget mere end en mil­jø­be­tin­get social funktion. Det vi kalder intel­li­gens ytrer sig jo ikke paa anden maade end ved en bestemt stil­ling­ta­gen til konkrete situ­a­tio­ner. Det er de øko­no­mi­ske forhold i samfundet, der i det væsent­lige bestemmer intel­li­genskvo­tien­ten – i hvert fald hos relativt normale individer Dels fordi de bestemmer de sociale klasser, hvoraf det vi kalder intel­li­gens er afhængig — dels fordi de bestemmer det, vi forstaar ved intel­li­gens gennem pro­blem­stil­ling, motivvalg o.s.v og altsaa derved paavirker selve maa­le­ap­pa­ra­tet, intel­li­gen­ste­stene”[42]. Sidst i samme artikel henviste Jens Sigsgaard til den kritik, der havde været rejst ”mod benyt­tel­sen af intel­li­gens­be­stem­mel­serne ved for­skel­lige bør­ne­værns­sa­ger”. Selvom Sigsgaard poin­te­r­ede, at han ikke kendte de pågæl­dende sager og derfor ikke kunne tage stilling til dem, sluttede han med at skrive, at han var ”over­be­vist om, at i mange tilfælde har en ukritisk benyt­telse af det tal, der betegner I. K. været grundlag for en forkert bedøm­melse og placering af barnet”[43]. Det var netop denne kritik Wil­denskov blev mødt med, da han i 1936 som ovenfor nævnt dis­ku­te­rede med bør­ne­forsor­gens folk om intel­li­gensprø­ver­nes påli­de­lig­hed. Der er i Nordisk Tids­skrift for Aands­svage­forsorg flere eksempler på, at ånds­sva­ge­læ­gerne opdagede børn, som var bedømt åndssvage af andre instanser og placeret på deres anstalt, som alligevel ikke var åndssvage. Pointen i disse for­tæl­lin­ger var, at det alene var de særligt fag­kyn­dige ånds­sva­ge­læ­ger, som var i stand til at opklare mis­for­stå­el­ser af denne art[44]. En fag­kyn­dig­hed som Wil­denskov også ved flere lej­lig­he­der påberåbte sig overfor mere ”ukyndige” og uden­for­stå­ende personer som f.eks. de ovenfor nævnte børneforsorgsfolk.

Arv og miljø

”Man kan i almin­de­lig­hed sige, at alle dyr, som er blevet omhyg­ge­ligt obser­ve­ret, har opført sig saadan, at de bekræfter den filosofi, under­sø­ge­ren havde, før han begyndte sine obser­va­tio­ner — ” Dette citat af Bertrand Russel fremførte Jens Sigsgaard for at forklare, hvorfor under­sø­gel­ses­re­sul­ta­terne ved­rø­rende arv og miljø fordelte sig således, at de, der var mil­jøtil­hæn­gere, beviste miljøets betydning i deres under­sø­gel­ser, og de der var til­hæn­gere af arvens betydning beviste dette i deres under­sø­gel­ser[45].

Overlæge Wil­denskov havde i sit arbejde med sin dok­tor­dis­putats netop beskæf­ti­get sig med pro­ble­ma­tik­ken arv-miljø Han frem­hæ­vede, at der blandt forskere var uenighed om, hvor stor rolle hen­holds­vis arv eller traumer og betæn­del­ses­til­stande i hjernen spillede med hensyn til ånds­svag­he­dens opståen, og at den arvelige andel blev anslået med en divergens fra 20% til 80%.

Wil­denskov mente ikke, at det var muligt at trække en skarp grænse mellem arvede og erhver­vede tilstande, og han fremdrog nogle eksempler, som han i den for­bin­delse fandt væsent­lige. Eksem­pel­vis en pige, som led af en syfi­li­tisk betinget hjer­ne­be­tæn­delse, men som kom fra en familie, hvor moderen led af syfilis og tillige var svagt begavet. Også faderen var svagt begavet. Wil­denskovs kon­klu­sion på denne sag var: ”Pigen er mentalt retar­de­ret gennem arv, men dertil lider hun af en latent syfi­li­tisk affektion af hjernen”[46]· Wil­denskovs hoved­kon­klu­sion var, at arv var den væsent­lig­ste årsag til ånds­svag­hed, men at arv spillede en større rolle i forhold til lettere åndssvage, end i forhold til asylbørn[47].

Lov eller retfærdighed

Intel­li­gensprø­ver kan bruges pæda­go­gisk og psy­ko­lo­gisk i behand­lings­mæs­sigt øjemed. Det er ikke denne brug min artikel handler om af den simple grund, at en sådan brug ikke optræder i de arki­va­lier, som jeg bygger min artikel på. I forhold til åndssvage var det ikke behand­ling, der blev tænkt på, snarere begræns­ning. Mit fokus har været rettet mod, hvordan intel­li­gensprø­ver i praksis blev brugt til at udskille de ”ube­hand­le­lige” eller socialt uduelige. Intel­li­gensprø­ver­nes resultat blev omsat til en enkelt talværdi, som blev tillagt objektiv værdi, og som derved fik en legi­ti­me­rende kraft både i forhold til indgreb i den enkelte ånds­sva­ges krop og i forhold til ved­kom­men­des livs­for­løb. Intel­li­gensprøv­ning indgik som et af de vigtigste redskaber, når det skulle afgøres, om tvangsind­læg­gelse på ånds­sva­ge­an­stalt og med­føl­gende ste­ri­li­sa­tion skulle sættes i værk.

Disse prøver blev udviklet i en periode, hvor der var et stigende behov for at markere, hvordan det sam­funds­mæs­sigt duelige individ skulle være: Arbejdsom, udhol­dende, ord­hol­dende, disci­pli­ne­ret, uden moralske laster af nogen art. Åndssvage blev det per­so­ni­fi­ce­rede mod­bil­lede til denne ønskedrøm, og den ratio­nelle tilgang til ”ondets” udryd­delse ind­be­fat­tede bl.a. intel­li­gensprø­ver og det let­fat­te­lige – eller snarere let­fær­dige – I.K. mål.

De personer, som beher­skede den nye teknik med intel­li­gensprøv­ning, beher­skede også græn­se­pro­ble­ma­tik­ken.  Gennem deres særlige kunnen fik de både sat en personlig grænse som den vidende overfor de uvidende og en men­ne­ske­lig grænse mellem de duelige og uduelige.

Selvom den brug af intel­li­gensprø­ver, som ånds­sva­ge­over­læ­gerne lagde op til, vakte kritik hos bør­ne­forsorgs­folk og psy­ko­lo­ger og efter­hån­den også hos den bredere offent­lig­hed, brugtes prøverne fortsat uantastet i forhold til det lov­mæs­sige grundlag, som var ånds­sva­ge­loven af 1934. Denne lov blev afløst af en ny ånds­sva­ge­lov af 1959. Den nye lov havde ikke tvangskri­te­rier, men frem til udlæg­nin­gen af Sær­forsor­gen den 1 – 1‑1980 blev intel­li­gensprøv­ning fortsat brugt til at afgøre, om udvik­lings­hæm­mede børn kunne modtage under­vis­ning eller ej.

Når intel­li­gensprø­verne fik så stor betydning i 1920erne, 30erne og 40erne var det blandt andet, fordi fag­kund­ska­ben mente, at intel­li­genskvo­tien­ten hos det enkelte menneske var en konstant størrelse. Denne opfat­telse blev antastet, da der i 1940erne og 50erne dukkede en række erstat­nings­sa­ger op. Tidligere tvangsind­lagte og ste­ri­li­se­rede personer krævede erstat­ning, idet de nu ved re-testning med de samme intel­li­gen­stest scorede resul­ta­ter, som bragte dem over ånds­sva­ge­græn­sen. Disse sager nedsatte antallet af ste­ri­li­sa­tio­ner, og man begyndte at tale om sen­mod­ning. Ingen af de klagende fik erstat­ning med den begrun­delse, at der i sin tid var blevet handlet i relation til gældende lov­giv­ning[48].

De personer, som ankede deres tvangsind­sæt­telse på anstalt og med­føl­gende ste­ri­li­sa­tion, efter­søgte ret­fær­dig­hed, men de blev alene behandlet efter gældende ret. Gældende ret udgør med den danske filosof Øjvind Larsens ord ikke i sig selv nogen garanti for ret­fær­dig­hed[49]. Derfor kan gældende ret lige så lidt som til­fæl­dige tal­vær­dier legi­ti­mere vore evige og per­son­lige fravalg.

Noter og kildehenvisninger:


[1] DR doku­men­ta­tion den 2 – 4‑1991.

[2] Isdahl, Per Johan: Grepet om hjernen. Fra lobo­to­mi­ens historie Aschehoug, Argument, Oslo 1993:89.

[3] Ste­ri­li­sa­tions­lo­ven var Lov Nr. 130 af 1 juni 1929. Læs notatet om K. K. Steincke i Salmonsen Leksikon, Bind 22, København 1997:224.

[4] Glahn, Hans Egede: Aands­svage­forsor­gen under Soci­al­forsor­gen. Nyt tids­skrift for Abnormvæ­se­net 1935:17 – 25.

[5] Lov Nr. 181 af 20. maj 1993 om offentlig Forsorg jvf. §254, stk. 2. (sociale udvalgs ind­be­ret­nings­pligt) og 3 (lægers, sko­le­myn­dig­he­der indberetningspligt)

[6] ibid. §66, §69 – 70 jvf. også § 254, stk. 1 (ydelser til ind­be­ret­tede åndsvage betragtes som offentlig sygehjælp uden retsvirk­nin­ger for mod­ta­ge­ren) samt Lov nr. 77 af 14 marts 1934 om Fast­sæt­telse af Beta­lin­gen for Anbrin­gelse af Personer, der i Henhold til Lov nr. 181 af 20 maj 1933 om offentlig forsorg §66, jfr.  §69 – 70, under­gi­ves Særforsorg.

[7] Glahn, Hans Egede: Aands­svage­forsor­gen under Soci­al­re­for­men. Nyt Tids­skrift for Abnormvæ­se­net 1935:17.

[8] Lov Nr. 171 af 16. Maj 1934 om For­an­stalt­nin­ger ved­rø­rende aands­svage. Glahn frem­hæ­vede også, at forsorgen for ”aands­svage, det maa anses som farlige for den offent­lige Sikkerhed” var at henføre under de almin­de­lige rets­reg­ler, der var omtalt i forsorgs­lo­vens § 251:Lov Nr. 181 af 20. Maj 1933 om offentlig Forsorg. Se også reglerne om fjernelse af børn i Lov Nr. 181 af 20. Maj l933 om offentlig Forsorg: §130, stk. 4 – jf. §254 stk. 2 og §135: Fjernelse af åndssvage børn fra hjemmet kunne ske via forsorgs­lo­ven. Denne bestem­melse var koblet sammen med ind­be­ret­nings­plig­ten og med forældres villighed til at tage imod ånds­svage­for sorgens ydelser. Modsatte for­æl­drene sig dette, kunne fjernelse komme på tale. Fjernelse kunne også ske via ånds­sva­ge­loven af 1934 på bør­ne­vær­nets foranledning.

[9] Glahn, Hans Egede: Aands­svage­forsor­gen under Soci­al­re­for­men. Nyt Tids­skrift for Abnormvæ­se­net 1935:24, jf. Justits­mi­ni­ste­ri­ets Cirkulære af 22. September 1934.

[10] ibid

[11] ibid:25

[12] Chri­sten­sen, Ludvig: Aands­svage­fors­m­gens Udvikling i Danmark efter det nordiske Sær­­forsorgs-Møde i 1931.Nyt Tids­skrift for Abnormvæ­se­net 1937:4 – 13

[13] Lov Nr. 130 af 1. Juni 1929 Jvf. Wad, Gunnar: Ste­ri­li­sa­tions­lo­v­giv­nin­gens Udvikling i Danmark. Nyt Tids­skrift for Abnormvæ­se­net 1936:26f.

[14] Lov. Nr af 11. maj 1935: Lov om Adgang til Ste­ri­li­sa­tion og Kastration.

[15] Nørvig, Johs.: Ste­ri­li­sa­tion af aands­svage. Nyt Tids­skrift for Abnormvæ­se­net 1934:44

[16] ibid:45

[17] Smith, Jens Chr.: Ste­ri­li­sa­tion af åndssvage. Nyt Tids­skrift for Abnormvæ­se­net 1936:99

[18] Wil­denskov, H. O.: Retslæ­ge­raa­dets Aars­be­ret­ning for 1935. Nordisk Tids­skrift for Aands­svage­forsorg 1937:11 – 12

[19] ibid:13

[20] Wil­denskov, H. O.: Ste­ri­li­sa­tion. Nordisk Tids­skrift for Aands­svage­forsorg, 1937: 21. 

[21] Wil­denskov, H. O.: Gregors Defi­ni­tions­met­hode. Nyt Tidskrift for Abnormvæ­se­net, 1923:4

[22] ibid

[23] ibid:6

[24] ibid:5

[25] Wil­denskov, H. O.: Forsøg med Gregors Definitionsmethode:37

[26] ibid:42

[27] ibid:44 – 45

[28] Wil­denskov, H. O.: Er Intel­li­gens­maa­lin­gen paa­li­de­lig? Bør­ne­sa­gens Tidende, 31. Aargang, Nr. 6, 15. Marts 1936:95. Fored­ra­get er også gengivet i Nyt Tids­skrift for Abnormvæ­se­net 1936:42 – 54

[29] ibid:97 – 98

[30] ibid:99

[31] ibid

[32] ibid:96

[33] ibid:102

[34] ibid:103 – 104

[35] ibid

[36] ibid:104

[37] ibid:106 – 107 R. H. Pedersen var ansat på Psy­ko­lo­gisk Labo­ra­to­rium, København Universitet. 

[38] H. O. Wil­denskov: Aands­svage­forsor­gen. Foredrag i Norsk Forening for socialt Arbejde, 1 December 1937 trykt i: Socialt Arbeid, Årgang 12, Hefte 1, Oslo 1938:5,6. (Eksemplet indgår tillige i artiklen: Birgit Kirkebæk: Ø‑anstalten Livø Kri­mi­na­la­syl for åndssvage mænd 1911 – 1960 I Kon­fe­ren­ce­rap­port om Foucaul­tin­spi­re­ret han­di­cap­hi­sto­risk forskning i Norden, udgivet af Center for Han­di­cap­hi­sto­risk Forskning, Danmarks Lærer­højskole 1996).

[39] ibid:9

[40] Wil­denskov, H. O.: Østif­ter­nes Aands­sva­ge­an­stalt 1934 – 1938. Nordisk Tids­skrift for Aands­svage­forsorg 1938:86 – 88.

[41] Wil­denskov, H. O.: Problemer indenfor Aands­svage­forsor­gen Nordisk Tids­skrift for Aands­svage­forsorg 1938:30

[42] Sigsgaard, Jens: Intel­li­gens og socialt miljø. Nordisk Tids­skrift for Aands­svage­forsorg 1942:43

[43] ibid:44

[44] Wad, Gunnar: Fem Syge­hi­sto­rier med Kommentar. Nordisk Tids­skrift for Aandsvage­forsorg 1942:44 – 55

[45] Sigsgaard, Jens: Intel­li­gens og socialt miljø. Nordisk Tids­skrift for Aands­svage­forsorg 1942:39

[46] Wil­denskov, H. O.: Inve­sti­ga­tions Into The Causes Of Mental Defi­ci­ency. Levin og Munks­gaard, Copen­ha­gen og Humphrey Milford, Oxford Uni­ver­sity Press, London 1934:20

[47] ibid:98

[48] Et antal kla­ge­sa­ger gennemgås i min licen­ti­a­ta­f­hand­ling: Abnorm­be­gre­bet i Danmark i 1920erne og 30erne med særlig henblik på eugeniske tiltag og især i forhold til åndssvage. Den er upu­bli­ce­ret men kan lånes på Danmarks Pæda­go­gi­ske Bibliotek.

[49] Filo­sof­fen Øjvind Larsen sagde for nylig i et foredrag, at ret­tig­he­der via rets­reg­ler i det moderne samfund tenderer til alene at værn gældende ret, ikke ret­fær­dig­hed (14). De omfat­tende lov­kom­plek­ser, som tjente til at indfange og uska­de­lig­gøre åndssvage i 1920eme og 30erne er efter min mening et eksempel på dette: Projekt Ung med Handicap. Kon­fe­rence for pro­fes­sio­nelle og orga­ni­sa­tions­re­præ­sen­tan­ter på Kalund­borg Van­dre­hjem den 5 – 6 februar 1997. Øjvind Larsen holdt foredrag med titlen: Etiske problemer i den pro­fes­sio­nelle omsorg.