Mang­fol­dig­hed og (u)lighed i almene dagtilbud – Kate­go­ri­se­ring og pædagogik i relation til børn med autisme

,

Vi udfolder hvordan dilemmaer omkring mang­fol­dig­hed og stigma i dag­in­sti­tu­tio­ner kommer i spil i hver­da­gens samspil mellem børn og voksne i relation til børn med autisme. Vi er optaget af, hvordan dagtilbud håndterer for­skel­lig­hed, og hvilke kon­se­kven­ser det kan have for børn, der på vari­e­rende vis skiller sig ud. Med udgangs­punkt i Tom Sha­kespea­res han­di­cap­syn, i hvilket han påpeger vig­tig­he­den af et dobbelt blik, der omfatter såvel barrierer i det sociale miljø som iboende funk­tions­ned­sæt­tel­ser, ana­ly­se­rer vi det pæda­go­gi­ske arbejde med børn med autisme. Vi gen­nem­ly­ser dette arbejde med hensyn til at iden­ti­fi­cere per­so­na­lets hånd­te­rin­ger og balan­ce­rin­ger af barnets indi­vi­du­elle van­ske­lig­he­der på den ene side og dets inklusion i gruppen på den anden. Vi anvender med det afsæt Marianne Gul­lestads begreber om ”lighed som enshed” og ”symbolske hegn” til at belyse, hvordan det pæda­go­gi­ske arbejde på for­skel­lig vis bidrager til og modvirker, at symbolske hegn etableres mellem børnene.

Intro­duk­tion

I bør­ne­ha­ven Brom­bær­bær­går­den sidder jeg ved et bord sammen med drengen August, der har autisme, drengen Otto (typisk[1]) og den pro­fes­sio­nelle HELLE. Drengene er fem år gamle. Otto er en af de populære børn med høj status i dren­ge­grup­pen. De spiser. August holder på gaflen med ”klogreb”, dvs. han holder med hele hånden rundt om gaflen, og ”skovler maden ind”, mens Otto holder på den med pin­cet­greb, dvs. med tommel- og pege­fin­ger og gaflen hvilende på lang­fin­ge­ren. Pludselig siger Otto til HELLE: ”Prøv at se hvordan August spiser (han skeler til Augusts hånd), jeg spiser sådan her (han viser, hvordan han selv holder på gaflen). HELLE siger: ”Det er lidt for­skel­ligt, hvordan man holder på gaflen. Det vigtigste er, at man kan spise med den”. Drengene spiser videre.

Situ­a­tio­nen rejser spørgsmål, der vedrører grænser for ander­le­des­hed og accept af for­skel­lig­hed i dag­in­sti­tu­tio­nen. Vi ser, at det typiske barn Otto peger en forskel ud mellem sig selv og et andet barn, August, der har autisme. Han fremhæver i udpeg­nin­gen sin egen måde at spise på.  Det vidner om, at børn regi­stre­rer forskelle, og at disse forskelle tillægges en betydning. Den pro­fes­sio­nelle forsøger her at under­spille betyd­nin­gen. Med replikken Det er lidt for­skel­ligt, hvordan man holder på gaflen. Det vigtigste er, at man kan spise med den, forsøger hun på den ene side at signalere, at for­skel­lig­hed er både okay og normalt. På den anden side sig­na­le­rer hun ikke, at for­skel­len er lige­gyl­dig. Otto ved godt, hvilken måde, der af de voksne opfattes som den rigtige måde at holde på gaflen. Det er ikke klogrebet. Hans udpegning er altså ikke bare en regi­stre­ring af en forskel. Den er også ledsaget af en bevidst­hed om, hvem der spiser på den rigtige måde, og hvem der ikke gør. Der foregår derfor en form for stig­ma­ti­se­ring i bør­ne­højde (Ytterhus 2003). Situ­a­tio­nen er poten­ti­elt mar­gi­na­li­se­rende og ulig­heds­ska­bende, på trods af den pro­fes­sio­nel­les forsøg på at skabe accept og rum for mang­fol­dig­hed. Sam­spil­let viser, at mang­fol­dig­hed er et tveægget sværd. På den ene side står retten til at være i verden på for­skel­lige måder. Denne ret kalder på bevidst arbejde med at skabe rum for mang­fol­dig­hed i dag­in­sti­tu­tio­ner. På den anden side viser eksemplet, at der også findes grænser for mang­fol­dig­hed. I idealet om mang­fol­dig­hed, hvor retten til for­skel­lig­hed bliver domi­ne­rende, kan der være risiko for, at idealet kommer til at skygge for en anden ret, nemlig barnets ret til at blive under­støt­tet i at udvide sit sociale og hand­le­mæs­sige reper­toire. I eksemplet udmønter den ret sig i form af retten til at blive støttet i at udvikle sig fin­mo­to­risk og lære at holde socialt accep­ta­belt på gaflen, fordi det giver en legitim adgang til måltidet som socialt mødested. Vi vender senere tilbage til situ­a­tio­nen i Brombærgården.

Metode

Artiklen udsprin­ger af et antro­po­lo­gisk forsk­nings­pro­jekt, der henter sin empiri fra fire for­skel­lige dag­in­sti­tu­tio­ner, der alle har ind­skre­vet et eller flere børn diag­no­sti­ce­ret med autisme. Det empiriske materiale er blevet til ved del­ta­gerob­ser­va­tio­ner, uformelle samtaler, møder, kva­li­ta­tive inter­views med pæda­go­gisk personale og ledere, øvrige pro­fes­sio­nelle og forældre. I hver insti­tu­tion har vi tilbragt ca. 10 fulde dage og gen­nem­ført 5 – 6 inter­views. Vi har desuden gen­nem­ført et til­ba­ge­mel­dings­se­mi­nar med per­so­na­let i alle insti­tu­tio­nerne, hvor vi har delt vores iagt­ta­gel­ser og fore­lø­bige fund og dis­ku­te­ret dem med personale og ledelse.

Vi har iagttaget og ana­ly­se­ret lokale aflæs­nin­ger, det vil sige hvilke tolk­nin­ger, der udspiller sig i sociale hand­lin­ger og sproglig inter­ak­tion omkring disse børn. Vi ser det som en etisk fordring at rette vores ana­ly­ti­ske opmærk­som­hed mod børn i udsatte posi­tio­ner, i dette tilfælde børn som er diag­no­sti­ce­ret, visiteret og placeret i almene dagtilbud for børn. Det er deres situation og deres socialt ind­lej­rede vilkår, vi er optaget af at forstå. Vi anskuer de pro­fes­sio­nel­les for­stå­el­ser af for­skel­lig­hed, variation og ander­le­des­hed som et hver­dags­vil­kår for disse børn. Vi har ana­ly­se­ret kon­se­kven­ser af sådanne for­stå­el­ser, som får en særlig betydning for børn med funk­tions­ned­sæt­tel­ser. Det har vi gjort for at belyse kon­se­kven­serne af fore­stil­lin­ger om mang­fol­dig­hed som empirisk fænomen i dagtilbud for børn, set i relation til ulig­heds­ska­bende processer. De medtagne prak­si­s­ek­semp­ler er udvalgt på baggrund af en analyse af de frem­træ­dende mønstre i mate­ri­a­let og er derfor dels illu­stra­tive for det oftest fore­kom­mende, og dels for det som er i kontrast hertil. Situ­a­tio­ner og navne er sløret, og gen­ken­de­lige forhold er udeladt eller ændret for at beskytte de med­vir­kende. For at bevare infor­man­ter­nes værdighed har vi modereret og mildnet gen­gi­vel­sen af vores empiriske fund.

Autisme som (u)synligt handicap

Autisme er en psy­ki­a­trisk diagnose, der defineres på et spektrum, dvs. i for­skel­lige grader, heraf beteg­nel­sen autis­mespek­trum­for­styr­relse (ASF). Uanset grad beskrives autisme som en gen­nem­gri­bende udvik­lings­for­styr­relse (Videns­cen­ter for autisme 2007). Diagnosen indebærer ”livsva­rige kva­li­ta­tive forskelle i det sociale samspil og kom­mu­ni­ka­tion samt et begrænset, ste­reo­typt og repe­ti­tivt reper­toire af inter­es­ser og akti­vi­te­ter” (Sund­heds­sty­rel­sen 2021, s. 13). Autisme er klas­si­fi­ce­ret som et handicap og beskrives af Soci­alsty­rel­sen som en ”sammensat funk­tions­ned­sæt­telse” (Soci­alsty­rel­sen 2014 s. 6; Ser­vi­ce­loven; Dagtilbudsloven).

I Danmark opererer man i myn­dig­he­der såvel som i inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner med det rela­tio­nelle han­di­cap­be­greb. Det har lig­heds­punk­ter med den angel­sak­si­ske sociale model, hvor handicap forstås som en dynamisk størrelse med vægt på rela­tio­nen mellem individ og samfund (Sha­kespeare 2010; Goodley 2013). I tråd med den sociale model opfattes han­di­cap­pet hoved­sa­ge­ligt som en føl­ge­virk­ning af sam­spil­let mellem individet med funk­tions­ned­sæt­telse og en verden, der ikke er indrettet til at imø­de­komme den enkeltes behov (Det Centrale Han­di­cap­råd 2002).

Autisme er udover den diag­no­sti­ske defi­ni­tion også en hver­dagska­te­gori, der løbende bliver til­skre­vet sociale og kul­tu­relle betyd­nin­ger i kraft af, at symp­tom­bil­le­det bliver fortolket i sociale processer (Dan­­neski­old-Samsøe & Kjær 2023). Et eksempel på en sådan til­skriv­ning er, at autisme i den offent­lige debat ofte bliver beskrevet som et usynligt handicap. Fx udkom i 2015 bogen ”Autisme – Det usynlige handicap” (Daugaard 2015), ligesom autisme står beskrevet som et usynligt handicap på forsiden af Lands­for­e­nin­gen Autismes hjem­meside (autis​me​for​e​ning​.dk 2023). Endelig havde TV2 i for­bin­delse med doku­men­ta­ren: ”Da autismen ramte os” (TV2 doku­men­tar 2016) en artikel med over­skrif­ten ”Når dit barn har ´det usynlige handicap´: Verden vælter et øjeblik” (TV2 12. maj 2016). Med den frem­skriv­ning af autisme sættes der fokus på, at autisme er et handicap, og dermed et livslangt vilkår. Det forstås derimod ikke som en psykisk lidelse, der kan helbredes ved behand­ling. I en dansk sam­men­hæng har man på denne måde defineret arbejdet med autisme som et pæda­go­gisk projekt frem for et sund­heds­mæs­sigt. Samtidig refereres der implicit til, at autisme er et psykisk handicap og dermed per defi­ni­tion usynligt. Disse for­tæl­lin­ger om det usynlige handicap og autisme som en pæda­go­gisk opgave er dag­in­sti­tu­tio­ner med diag­no­sti­ce­rede børn omgivet af. 

På trods af det, der i brede sam­men­hænge defineres som usynligt, ser vi i vores fel­t­ar­bejde, hvordan hver­dags­li­vet er et sted hvor disse børn frem­træ­der med synlige kropslige afvi­gel­ser. Alle børn med autisme, vi har fulgt i projektet, har udvist nogle fælles træk i form af ander­le­des­he­der, der viser sig ved synlige kro­p­s­lig­gjorte van­ske­lig­he­der, og hand­le­møn­stre der skiller sig ud. Børnene har udvist for­skel­lige sprog­pro­ble­mer. Nogle har udvist klassiske van­ske­lig­he­der med udtale, sæt­nings­kon­struk­tion, ordforråd mv., andre har et vel­ud­vik­let sprog, men van­ske­lig­he­der med sproget som social inter­­ak­tions- og samvær­s­form. De har fx repeteret stan­dards­æt­nin­ger uden relevans for den kom­mu­ni­ka­tive kontekst. Derudover har de udvist fin- og grov­mo­to­ri­ske van­ske­lig­he­der, som fx viser sig, når de skal lyne deres jakke, eller når de skal kravle på kla­tre­sta­tiv. De har anvendt legetøj på afvigende måder sam­men­lig­net med andre børn. De har bevæget deres kroppe og placeret dem på ander­le­des måder i det fysiske rum, fx sagt lyde, klappet i hænderne, hoppet på aparte eller påfal­dende måder. De karak­te­ri­stika, som beskrives i diagnosen, har vi således iagttaget og set udspille sig i det hver­dags­liv, vi har obser­ve­ret. De typiske børn har ikke udvist sådanne mønstre.

Gennem disse konkrete kro­p­s­lig­gjorte van­ske­lig­he­der og adfærds­mæs­sige ander­le­des­he­der bliver funk­tions­ned­sæt­tel­sen både visuelt og auditivt tydelig for andre børn og voksne i dag­in­sti­tu­tio­nen. Vi fre­m­a­na­ly­se­rer i denne artikel, hvordan feltens børn og voksne forstår og håndterer disse forskelle. Det er processer, som risikerer at han­di­cappe dem. Disse børns kroppe adskiller sig ikke fysisk fra de andre børns kroppe hvorimod det, børnene gør med deres kroppe, på nogle måder er ander­le­des end det, de fleste børn gør. ‘Det usynlige handicap´ bliver synligt i sam­men­hænge, hvor den sociale kom­mu­ni­ka­tion og inter­ak­tion bliver for kom­pli­ce­ret og derfor udfordret, når det gælder disse børn. For små børn, er for­tæl­lin­gen om det usynlige handicap måske mere relevant for piger end for drenge. Soci­alsty­rel­sen peger på, at piger med autisme har en mere socialt accep­te­ret lege­ad­færd end drenge, og at de er bedre til at kom­pen­sere for og skjule deres van­ske­lig­he­der (Soci­alsty­rel­sen 2014). Det betyder, at piger nemmere går ”under radaren”, de er ikke så synlige og bliver derfor typisk diag­no­sti­ce­ret senere i sko­le­al­de­ren. I den henseende er det tan­ke­væk­kende, at alle med­vir­kende børn i vores under­sø­gelse er drenge. Ikke desto mindre er det et paradoks, at autisme bliver frem­skre­vet som usynligt, når det, vi ser udspille sig i dag­in­sti­tu­tio­nerne, er tydeligt ander­le­des handle- og inter­ak­tions­møn­stre, som synliggør disse børn på særlige måder.

Handicap og mangfoldighed

Vores han­di­cap­for­stå­else er i tråd med Tom Sha­kespea­res per­spek­tiv på den sociale model, som har domineret i en årrække i Stor­bri­tan­nien (Sha­kespeare 1010). Den sociale model opstod som en reaktion på den medi­cin­ske, som har et stærkt fokus på den indi­vi­du­elle funk­tions­ned­sæt­telse, hvormed de sociale aspekter, der opstår i indi­vi­dets møde med dets omverden, overses. Den sociale model har det modsatte fokus (se også Becker 2005). Handicap defineres her netop ikke indi­vi­du­elt, men som en kon­se­kvens af indi­vi­dets møde med omgi­vel­serne og den under­tryk­kelse og diskri­mi­na­tion, der kan forekomme, når den han­di­cap­pede møder for­skel­lige sociale barrierer. Problemet med denne han­di­cap­for­stå­else er ifølge Sha­kespeare, at men­ne­skets indi­vi­du­elle van­ske­lig­he­der overses eller neg­li­ge­res. Dermed reducerer den sociale model dele af problemet, bare med omvendt fortegn. Uanset hvordan samfundet indrettes i relation til at acceptere og støtte mennesker med handicap, vil de indi­vi­du­elle van­ske­lig­he­der stadig være et væsent­ligt aspekt i den han­di­cap­pe­des levede liv. Carol Thomas kalder dette for ”impair­ment effects” (Thomas 2007). Problemet for­svin­der ikke, selv om samfundet indrettes han­di­cap­ven­ligt og med fokus på at nedbryde barrierer for til­gæn­ge­lig­hed. Den funk­tions­ned­satte krop, der ikke kan det samme, som andre kroppe, vil stadig være der og være udgangs­punkt for et legitimt kom­pen­sa­tions­be­hov – og ikke mindst for sociale aflæs­nin­ger og tolk­nin­ger som er poten­ti­elt stig­ma­ti­se­rende. Et liv uden sociale barrierer er derfor utopisk, uanset hvordan omgi­vel­serne indrettes (Sha­kespeare 2010). En rendyrket social model risikerer således at overse eller negligere den han­di­cap­pe­des behov for indi­vi­duel hjælp og støtte til at overkomme eller afhjælpe de van­ske­lig­he­der, funk­tions­ned­sæt­tel­sen for­år­sa­ger. Men­ne­skets kropslige begræns­nin­ger er i Tom Sha­kespea­res optik uhen­sigts­mæs­sig at adskille fra han­di­cap­pet – det der sker i mødet med omgi­vel­serne. Der er tværtimod behov for nye former for begrebs­lig­gø­rel­ser, der kan hjælpe os til at begribe det komplekse samspil mellem men­ne­skets indi­vi­du­elle van­ske­lig­he­der og de omgi­vel­ser, det er en del af.

Han­di­cap­syn spiller en rolle i relation til pro­fes­sio­nel­les fore­stil­lin­ger og opfat­tel­ser af mang­fol­dig­hed. Mang­fol­dig­hed­s­tan­ken rummer idéen om, at mino­ri­te­ter har ret til at være i verden, som de er.  Inklu­sions­dags­or­de­nen har skabt et øget fokus på mang­fol­dig­hed som en væsentlig pæda­go­gisk værdi i dag­in­sti­tu­tio­ners arbejde med at skabe mere lighed og social inte­gra­tion mellem for­skel­lige børn. Denne opmærk­som­hed rettes mod alle former for mino­ri­tets­børn fx i forhold til religion, seksu­a­li­tet, køn eller handicap (Hamilton & Padovan-Özdemir 2020). Vi viser her, hvordan mang­fol­dig­hed i relation til funk­tions­ned­satte børn, får særlig betydning ifm. de kro­p­s­lig­gjorte van­ske­lig­he­der, der ikke gør sig gældende for andre mino­ri­tets­grup­per (Bendix-Olsen 2018). 

Teori og analytisk perspektiv

Teoretisk benytter vi os af Marianne Gul­lestads begreber om ”lighed som enshed” og ”symbolske hegn” til at belyse de sociale processer, der udspiller sig mellem børn og voksne i pæda­go­gisk praksis, ved­rø­rende mang­fol­dig­hed og stigma (Gullestad 2002; 1992; Goffman 2009). Norske Marianne Gullestad har undersøgt lig­hed­s­tan­ker og racisme i Skan­di­navien. En central værdi i Norge er lighed; ordet likhet bety­de­rikke bare at mennesker er lige, fx i betyd­nin­gen, at der stræbes efter lige vilkår mellem mennesker. Lighed betyder også enshed. At være lig hinanden er altså det samme som at være ens. Til sam­men­lig­ning betyder lighed (equality) i USA, at man har de samme ret­tig­he­der. Men, man kan godt være for­skel­lige og alligevel have de samme mulig­he­der (på engelsk tyde­lig­gjort med termen equity). Den sproglige forskel peger også på en kulturel forskel, der afspejler sig i den skan­di­na­vi­ske iden­ti­tets­for­stå­else, som præges af denne opfat­telse af lighed. For at være lige, må sociale aktører opfattes som mere eller mindre ens. Det bliver en værdi ”at passe ind”, og ”lige børn leger bedst” (Gullestad 2002; 1992). På den måde bliver det at være ens også en central værdi. Lighed relateres sjældent til hie­rar­ki­ske rela­tio­ner, derimod er social nærhed, fæl­les­skab og tætte rela­tio­ner forbundet med lighed som enshed. At studere men­ne­skers forskelle, og hvad hånd­te­ring af forskelle gør ved rela­tio­ner, bliver i lyset af lighed som enshed særlig inter­es­sant, når det gælder et socialt handicap som autisme, hvor de kro­p­s­lig­gjorte van­ske­lig­he­der varierer fra barn til barn og løbende er genstand for andres vurdering og tolk­nin­ger; både i forhold til hvorvidt adfærd falder indenfor eller udenfor normalen, graden af afvigelse, og om afvi­gel­sen kan være genstand for stigmatiseringsprocesser. 

Gullestad beskriver relations- og inter­ak­tions­pro­ces­ser mellem mennesker som nært forbundet med identitet. Social identitet bliver accep­te­ret så længe en person kan forankre den ønskede identitet i noget, sam­spils­part­nerne opfatter som rigtigt. For mennesker med sociale problemer er der ofte et gab mellem den identitet, de ønsker for sig selv, og den identitet andre er villige til at bekræfte (jf. Goffman 2009). Inter­ak­tion impli­ce­rer for­skel­lige regler, koder, og tegn, der anvendes til at signalere og fortolke men­ne­skers liv. I dag­in­sti­tu­tio­ner kan disse tegn fx signalere måder hvorpå man leger, spiser, tegner, eller deltager i samling. Således kom­mu­ni­ke­res børns og voksnes identitet, og tegnene bliver vigtige i socialt liv, hvor der ifølge Gullestad er vindere og tabere. Dermed pointerer hun, at små forskelle mellem mennesker kan have stor social betydning. Hun har ana­ly­se­ret for­skel­lige inter­ak­tions­pro­ces­ser mellem indfødte nordmænd fra den kul­tu­relle og politiske elite og immi­gran­ter. I betragt­ning af, at det at være ens er en central værdi, ken­de­teg­nes disse processer af, at der bliver lagt vægt på det, folk har til fælles, mens det, der adskiller dem, behændigt holdes uden for inter­ak­tio­nen. Når for­skel­lene bliver for store, ophører inter­ak­tio­nen, og det at undgå kontakt bliver en værdi og en hand­le­stra­tegi. Når folk undgår hinanden, er de sociale grænser etableret som det, Gullestad kalder for ”symbolske hegn” (Gullestad 2002; 1992). Den symbolske form gør det muligt at afvise kontakt på en høflig måde, så man kan undgå kontakt uden direkte at afvise eller behandle andre uli­ge­vær­digt. Sociale grænser bliver mere subtile gennem distance som symbolsk form. I processen med at skabe enshed, skaber mennesker samtidig indirekte symbolske hegn mellem dem selv, og dem de ikke er ens med – ikke for at lukke nogen ude, men for at beskytte deres sociale grup­pei­den­ti­tet. På den måde bliver begrænset kontakt en indi­ka­tion på util­gæn­ge­lig­hed, mens tætte rela­tio­ner bliver lig med til­gæn­ge­lig­hed (Gullestad 2002; 1992).

Hvis vi ser på spi­se­si­tu­a­tio­nen i Brom­bær­ha­ven med August, Otto og HELLE gennem Gul­lestads optik, ser vi en social proces, hvor symbolske hegn etableres, stad­fæ­stes og for­stær­kes. Den pro­fes­sio­nelle vælger at nedtone betyd­nin­gen af for­skel­len og lukke dialogen med replikken ”Det er lidt for­skel­ligt, hvordan man holder på gaflen. Det vigtigste er, at man kan spise med den”. Hermed kom­mu­ni­ke­rer hun, at alle har ret til at være på sin egen måde, uanset forskelle. Hun er ikke for­døm­mende, men lægger op til tolerance og accept af det, der ikke lever op til normerne. Samtidig fast­hol­der hun venligt den eksi­ste­rende norm om, at man skal kunne spise med en gaffel (Bart­holds­son 2009). Den pro­fes­sio­nel­les strategi kan ses som en etab­le­ring af symbolske hegn i Gul­lestads forstand, netop fordi hun nedtoner betyd­nin­gen af for­skel­len og maner til ”taktfuld uop­mærk­som­hed” (Goffman 2014: 245). Hun overfører på den måde opskrif­ten, på hvordan man etablerer symbolske hegn, til børnene. Det typiske barn Otto mestrer endnu ikke til fulde omgangs­for­men omkring symbolske hegn. Han bryder på den ene side det symbolske hegn ved eksplicit at udpege for­skel­len på, hvordan de to børn spiser. Han ita­le­sæt­ter for­skel­len som en tydelig markering, og dermed over­skri­der han normen om at skabe venlig distance. På den anden side har Ottos distan­ce­ring dobbelt kraft, fordi han undlader at henvende sig til August. I stedet henvender han sig til den pro­fes­sio­nelle. I idealet om lighed som enshed bliver distancen derfor dobbelt, fordi for­skel­len bliver peget ud på en måde, så August gøres irre­le­vant som sam­ta­le­part­ner, og dermed bliver de util­gæn­ge­lige for hinanden i Gul­lestads forstand. HELLE og Otto taler om August og ikke med ham. Dermed bidrager den voksne til util­gæn­ge­lig­he­den mellem børnene. HELLE under­spil­ler for­skel­len mellem de to børn i stedet for at anerkende både den og Ottos iagt­ta­gelse af den. Hun forsøger at gøre ”det andet” til ”det samme”, ved at for­mind­ske for­skel­len (Lévinas 1996). Det gør hun af hensyn til August, for at han ikke skal blive udstillet som forkert. Hun fremhæver ikke andre fælles træk mellem de to børn, fx at de begge øver sig på ting, de endnu ikke er så gode til.

På et møde drøftes situ­a­tio­nen mellem kol­le­gerne. Opmærk­som­he­den deler sig mellem August og hans måde at spise på og arbejdet med den typiske bør­ne­gruppe. MARIA siger: ”Vi øver det med ham alene”. I min tid i insti­tu­tio­nen ser jeg ikke, at nogen øver hånd­te­ring af bestik med August. Opmærk­som­he­den på Otto og den typiske bør­ne­gruppe fylder mest i samtalen. HELLE spørger: ”Hvorfor har Otto brug for at hævde sig?”; ”Hvorfor har de i bør­ne­grup­pen brug for at hævde sig selv?”. Derefter dis­ku­te­rer de, hvad de kan gøre for at skabe positiv accept af for­skel­lig­hed i bør­ne­grup­pen. En tredje kollega drager en parallel til et andet barn, der holder med klogreb om blyanten. HELLE nævner i relation til det pågæl­dende barn, at: ”Jeg har set kunstnere, der tegner med helt andre greb end pin­cet­greb og gør det fan­ta­stisk”. MARIA tilføjer at: ”Nogle ting venter vi med til sko­le­grup­pen”. I for­bin­delse med bly­ants­greb ita­le­sæt­tes at der på samme vis er brug for at arbejde med accept af mang­fol­dig­hed blandt børnene.

For den pro­fes­sio­nelle giver Ottos udpegning infor­ma­tion om, hvad børn ser, hvad de hæfter sig ved hos hinanden, og hvilke værdier de ser ud til at navigere efter. I dis­kus­sio­nen nævner en af kol­le­gerne, at de under­støt­ter Augusts udvikling ved at øve spisning med ham på tomands­hånd. Det følges ikke op, men afløses af en almen­pæ­da­go­gisk opmærk­som­hed på normerne i bør­ne­grup­pen, og de hie­rar­kier der er der. Den kol­le­gi­ale reflek­sion i Brom­bær­ha­ven peger på, at Augusts handicap over­ve­jende forstås som noget, der bliver til i det sociale. Der lægges vægt på, at gruppen skal lære at acceptere de indbyrdes for­skel­lig­he­der, og ting børnene hver især kan have svært ved. Hvorvidt og hvordan August lærer at holde mere socialt accep­ta­belt på gaflen, tillægges ikke så stor opmærk­som­hed, betydning og værdi, men forbliver en tanke i for­bi­far­ten. I relation til Gul­lestads teori om lighed som enshed, kan dette valg være pro­ble­ma­tisk, fordi Augusts andethed og risiko for stig­ma­ti­se­ring for­stær­kes, i takt med at han bliver større og stadig ikke kan holde på gaflen. Per­so­na­let drøfter ikke konkret, hvordan de kan hjælpe August til at holde socialt accep­ta­belt på gaflen, så han i et længere per­spek­tiv er mindre udsat for mar­gi­na­li­se­rende symbolske hegn. Jo ældre August bliver, des mere synlig bliver for­skel­len og dermed også uligheden mellem børnene. I lyset af Tom Sha­kespea­res kritik af den sociale model vil August stadig have det problem, at han ikke kan holde på gaflen, uanset hvor accep­te­rende bør­ne­grup­pen er. Den samme afvejning gør sig gældende i for­bin­delse med barnet, der har svært ved at holde med pin­cet­greb på blyanten. Ved HELLES frem­hæ­velse af kunst­ne­rens arbejde med andre håndgreb,legitimerer hun barnets klogreb ved at trække på historien om kunst­ne­ren som geni med en implicit parallel til en udbredt fore­stil­ling om ”autisten” – også som geni (Rose 1999). Den fore­stil­ling kan bidrage til at børn med funk­tions­ned­sæt­telse på for­skel­lige måder risikerer at sættes uden for pæda­go­gik­kens område, fordi disse børn opfattes som fun­da­men­talt ander­le­des (Kjær 2007).

Mang­fol­dig­hed, tolerance og symbolske hegn

I bør­ne­ha­ven Karls­vog­nen spiser børnene frokost. Felix på seks år, der har autisme, rejser sig før de andre og lægger sig på en lille madras i hjørnet af stuen. Lige før frokost er Felix blevet afvist af et par andre børn, som har efterladt ham alene. Han har nogle Star Wars figurer med, som han placerer på en lille plade. Han skubber figurerne rundt på pladen, mens han siger lyde. METTE fortæller mig, at Felix plejer at have sine figurer med hver dag og lægge sig på madrassen efter frokost. Jeg ser ikke, at Felix ligger der hver dag efter frokost, men jeg ser, at han lej­lig­heds­vist også ligger på madrassen på andre tids­punk­ter af dagen for­skel­lige steder i bør­ne­ha­ven. Når han ligger der, bevæger han figurerne på en bestemt måde, der ikke ligner almin­de­lig fantasileg.

I Karls­vog­nen er det blevet almin­de­ligt, at Felix lægger sig ned på madrassen og inter­a­ge­rer med legetøjet på en måde, som de andre børn ikke gør. Vi ser ham gøre det, når de andre børn har valgt ham fra, og når han ikke ved hvad han skal gøre, fx i mel­lem­rum­met efter frokost, hvor de andre børn bruger over­gan­gens manglende struktur til at inter­a­gere med hinanden. Der er ikke antyd­nin­ger af fantasi- eller rolleleg i den måde, han bevæger Star Wars figurerne rundt på sin plade. Han håndterer legetøjet på en aparte og gen­ta­gende måde, og han inter­a­ge­rer ikke med andre børn. De pro­fes­sio­nelle har arran­ge­ret en madras til ham, så han kan ligge rart. De tager omsorgs­fuldt hensyn til det behov for pauser, de vurderer, han har, og på den måde er pausen blevet løsningen på de mange for­skel­lige van­ske­lige situ­a­tio­ner, Felix oplever i sin hverdag. Han får mange og lange pauser tilbudt, og han tyer selv til pause, når der opstår en social situation med de andre børn, hvor han ikke lykkes. Felix er således med støtte fra per­so­na­let med til at producere sin egen mar­gi­na­li­se­rede del­ta­gel­ses­po­si­tion. Ikke fordi han vil være uden for, men fordi det er den handling, han kender. Ingen af de typiske børn bliver tilbudt pause. Pau­se­hand­lin­gen ser ud til at udelukke ham fra det sociale liv, han befinder sig i og han­di­cappe ham i bør­ne­højde. Mens han ligger der, gøres han util­gæn­ge­lig for de andre børn og vice versa. I Gul­lestads per­spek­tiv bliver hans ander­le­des­hed syn­lig­gjort, og samtidig bliver han socialt usynlig og dermed irre­le­vant for de andre børn. For­skel­len, mellem hans måde at være i verden på og deres måde, er stor. Usynlige hegn etableres i det sociale rum gennem undgåelses‑, og util­gæn­ge­lig­heds­stra­te­gier. Fysisk er Felix meget synlig. Børnene træder over ham, når de skal forbi. Han ligger der som en for­hin­dring, de skal krydse. Den dynamik ser ud til at etablere og forstærke hans sociale identitet som en, man kan gå udenom, og på den vis ser børnene ud til at prak­ti­sere og mestre usynlige hegn som noget ganske almindeligt.

Jeg spørger KARIN, om hendes over­vej­el­ser om det, at Felix ligger på madrassen, og om hvordan de andre børn opfatter det. Karin svarer:

Altså jeg tænker, at børnene her er så vant til, at paletten af for­skel­lig­hed er meget stor, så jeg tænker ikke børn her hos os tænker, at det er mærkeligt, at der er en, der ligger et sted. Jeg tænker, de tænker, at sådan er det for ham – Det er jo også noget, vi har italesat altid, jamen Felix har lige brug for det, det er bedst for ham. Det kan det jo også være, selvom man er et barn i almin­de­lig udvikling, at man nogle gange har brug for at komme og lægge sig, så ved de jo også, at det er en mulighed for dem. Det er godt, at man ser for­skel­lig­he­der, der er ikke noget, der er rigtigt og noget der er forkert, men det at være tro mod sig selv er faktisk endnu mere vigtigt…. Udefra så vil det sikkert se virkelig mystisk ud, for han ligger jo der i sin egen verden.

KARIN lægger vægt på vig­tig­he­den af mang­fol­dig­hed og accept af for­skel­lig­hed. Hun giver udtryk for, at de andre børn ikke tænker det er mærkeligt, at der ligger en et sted. Umid­del­bart kan det se ud som om, hun har ret. Der er ingen af børnene, der stiller spørgsmål til, hvorfor han gør det. De træder over Felix som en selv­føl­ge­lig­hed. Men den sociale kontakt udebliver mellem dem og Felix. I for­læn­gelse af Gullestad kan børnenes hand­lin­ger ses som et udtryk for, at de usynlige hegn er blevet etableret og er intakte over tid. Pæda­go­gens almen­gø­relse af Felix´ behov for pause, bliver her en manøvre der etablerer ”lighed som enshed”, der til­sy­ne­la­dende skaber lighed, men samtidig etablerer symbolske hegn der ikke over­skri­des. Undgåelse som adfærds­mæs­sig strategi, der virker i form af afvisning uden at behandle andre uvenligt, ser ud til at blive etableret gennem distance som symbolsk form. På den ene side skjuler eller legi­ti­me­rer de symbolske hegn ander­le­des­he­den. På den anden side accep­te­res den ikke som adgang til social kontakt og rela­tions­dan­nelse. KARIN beskriver, at det udefra sikkert vil se mærkeligt ud, og at han ligger i sin egen verden. Hun giver derfor udtryk for, at både hun selv, og andre der ikke til daglig er en del af insti­tu­tio­nen, vil aflæse den måde, Felix ligger på, som ander­le­des. KARIN tror derimod ikke, at børnene finder det mærkeligt. KARIN siger, at det er noget, vi har italesat altid, Felix har lige brug for det, det er bedst for ham. Det peger på, at hun vurderer, at børnene gennem de pro­fes­sio­nel­les ita­le­sæt­telse af børnenes for­skel­lig­he­der, har lært at acceptere Felix´ mærkelige handling, og at de derfor ikke bemærker den. Hun beskriver dermed insti­tu­tio­nens opmærk­som­hed på mang­fol­dig­hed og accept af for­skel­lig­hed, som noget der arbejdes pæda­go­gisk med, og som virker efter hensigten. Dermed lægger hendes han­di­cap­syn sig i tråd med den sociale model, problemet forstås som noget, der kan løses og bliver løst i det sociale. Hun overser dog samtidig børnenes subtile og symbolske afvisning af Felix samt de mar­­gi­­na­li­­se­rings- og ulig­heds­ska­bende processer, afvis­nin­gen kan afstedkomme.

KARIN fremhæver i sin reflek­sion også vig­tig­he­den af mang­fol­dig­hed gennem flere andre pæda­go­gi­ske argu­men­ter. Det ene ræson­ne­ment er hensynet til de typiske børn, som på den måde ved at det også er en mulighed for dem. Hun ita­le­sæt­ter værdien i at kunne flytte børns grænser for, hvad de vil tillade sig selv, i en dagligdag, hvor kul­tu­relle koder om del­ta­gelse, samvær, leg og fæl­les­skab står stærkt og til tider over­skyg­ger indi­vi­du­elle behov for momentvis ro og afslap­ning. Problemet, i relation til dette pæda­go­gi­ske argument når det gælder Felix, er, at hans handling adskiller sig markant fra andre børns måde at holde pause på. Vi ser andre børn lægge sig sporadisk i insti­tu­tio­nens sofa eller på en pude på gulvet. Disse hand­lin­ger gør dog ikke børnene socialt util­gæn­ge­lige, de ligger der i kortere tid, og de har ikke legetøj med, som de inter­a­ge­rer med på særlige måder. Den måde, Felix ligger på, er ikke en aktivitet, som de efter­stræ­ber eller efter­lig­ner. Spørgs­må­let er derfor, om KARINS argument om, at det også er en mulighed for dem, er menings­fuld i relation til Felix´ handling og til børnenes aflæsning af den.

KARINS andet ræson­ne­ment handler om at være tro mod sig selv. Her giver KARIN implicit udtryk for, at det er godt for Felix´ at lære at acceptere sin ander­le­des­hed, og det at han har andre behov end de typiske børn. Deri ligger en fore­stil­ling om, at børn med autisme per defi­ni­tion har behov for at lægge sig ned og være i deres egen verden. KARINS pæda­go­gi­ske ræson­ne­menter udsprin­ger af, at hun aflæser årsagen til at Felix lægger sig ned som et udtryk for, at han har brug for pause, og at det er hans måde at holde pause på. Hun aner­ken­der, at Felix har en kropsligt iboende ander­le­des­hed i kraft af sin funk­tions­ned­sæt­telse, men hun afskriver pæda­go­gik­ken som værktøj til at påvirke Felix´ sociale identitet, fordi det bliver vigtigere at respek­tere hans sære­gen­hed. Det er et udtryk for, at Felix´ autisme forstås som noget konstant, man ikke kan eller skal arbejde pæda­go­gisk med. Derfor ligger hendes fokus på de andre børns accept af Felix. Dermed vil der være risiko for, at accepten fungerer som en form for repressiv tolerance, som for­stær­ker ulig­heds­ska­bende processer. Felix´ sære­gen­hed bliver et implicit argument for, at pæda­go­gik­kens mål skal være at respek­tere den, i stedet for at fokusere på hvordan pædagogik kan stimulere hans udvik­lings­bane og sociale forankring.

Rele­vans­gø­relse gennem social interaktion

I Bør­ne­ha­ven Yrsas Oase følger jeg drengen Malthe på seks år, der har autisme. Jeg har hørt, ved inter­views samt ved et møde, jeg har deltaget i, at Malthe tidligere har lagt sig meget ned på gulvet, typisk i entreen eller i døråb­nin­gen. Det gør han ikke så meget mere, efter per­so­na­let med udvidet vej­led­ning fra PPR, samt ekstra per­so­na­leres­sour­cer, har arbejdet mere intensivt med at få Malthe i inter­ak­tion med de andre børn. I de ti dage jeg obser­ve­rer i insti­tu­tio­nen, ser jeg, at Malthe lægger sig ned i døråb­nin­gen en enkelt gang en efter­mid­dag, hvor det ikke var aftalt, hvem der var den ansvar­lige voksne. De 10 dage, jeg til­brin­ger i insti­tu­tio­nen, går over­ve­jende med, at de voksne på skift guider Malthe fra aktivitet til aktivitet og i reglen hjælper ham under selve akti­vi­te­terne. Pau­se­ak­ti­vi­tet for Malthe består af akti­vi­te­ter som Lego, læsning, tegning (med en voksen) eller iPad (alene), sidst­nævnte omtrent 45 min. efter frokost.

I Yrsas Oase er der ikke så meget tid til, at Malthe kan lægge sig ned. Han bliver mødt af en voksen, der hjælper ham i gang med en opgave og hjælper ham videre gennem for­skel­lige former for akti­vi­te­ter i løbet af dagen. Der er pauser, som er fyldt ud med velkendte rolige akti­vi­te­ter, der ikke udstiller Malthes anderledeshed.

Jeg spørger RASMUS, hvorfor Malthe lægger sig ned. Han svarer:

Nogle gange tror jeg bare, at han lægger sig ned, fordi han ikke ved, hvad han skal, altså han ved simpelt hen ikke, hvad han skal lige nu. Og så har han nogle vaner. Men han skal jo også i gang med noget, han er jo kommet i børnehave for at skulle nogle ting.

RASMUS til­skri­ver Malthes handling, at han ikke ved hvad han skal, og at han har vaner. RASMUS anskuer altså ikke det, at han lægger sig ned, som et behov Malthe har (for eksem­pel­vis pause), men snarere som udtryk for råd­vild­hed, der udsprin­ger af hans begræn­sede kom­pe­ten­cer til at finde på noget at lave, samt at det bliver en vane for ham. RASMUS har dis­ku­te­ret det med PPR-vej­le­­de­ren, der har iagttaget, at det sker når Malthe forgæves har prøvet at koble sig på noget – ende­sta­tio­nen bliver at lægge sig ned. Malthes behov er ifølge RASMUS at lære at komme i gang med noget, det er derfor han er i børnehave, for at skulle nogle ting. RASMUS peger på, at Malthe lægger sig ned som en kon­se­kvens af funk­tions­ned­sæt­tel­sen, der begrænser hans evne til at finde på noget at beskæf­tige sig med. Malthe vil i det per­spek­tiv blive ved med at lægge sig ned, så længe han ikke bliver sti­mu­le­ret til at lære at finde på noget. RASMUS har dermed blik for Malthes indi­vi­du­elle van­ske­lig­hed, som han i tråd med Sha­kespeare peger på nød­ven­dig­vis må adres­se­res pædagogisk.

KURT fortæller:

Jeg synes jo der er et fan­ta­stisk samspil fra mange af de andre børn for Malthe. Men hvis han bliver for sær, så kan man godt frygte, at vi ikke kan blive ved med det, hvis han bare får lov til at lægge sig ned. De andre vil på et eller andet tidspunkt tænke, Malthe, nå det er bare ham, der ligger der. Ham kommer der ikke noget godt ud af. Det gør ikke noget, at han ligger på gulvet en gang i mellem, og det er også italesat, at Malthe han skal lære tingene på en lidt anden måde, end andre skal, så de får en for­nem­melse af den der mang­fol­dig­hed. Kli­en­tel­let herude er ikke særlig eksotisk. Det er sundt for dem at se, der er børn som er anderledes.

KURT tillægger her de andre børns blikke på Malthe stor betydning i relation til hans inklusion og sociale til­knyt­ning i gruppen. Han giver udtryk for, at sam­spil­let med de andre børn kan trues, hvis Malthe bliver for sær. Når Malthe lægger sig ned, vurderer den pro­fes­sio­nelle, at det kan opfattes som sært. KURT pointerer dog også, at ander­le­des­he­den skal have plads, og at den ikke skal usyn­lig­gø­res, fordi de får en for­nem­melse af den der mang­fol­dig­hed. Dermed ita­le­sæt­tes mang­fol­dig­hed også her som noget positivt, så længe den ikke går ud over Malthes mulighed for socialt samspil i gruppen. I Gul­lestads forstand er den pro­fes­sio­nelle her optaget af at beskytte Malthe overfor symbolske hegn. Han er optaget af at forhindre eller mindske mar­gi­na­li­se­ring ved at sørge for, at Malthe er mest mulig i leg og anden social inter­ak­tion. Hermed etablerer han gensidig til­gæn­ge­lig­hed mellem børn, som ellers ville være adskilt symbolsk på grund af de synlige forskelle. Samtidig har han ikke ambi­tio­ner om at forsøge at nor­ma­li­sere Malthe eller eliminere forskellene.

RASMUS uddyber:

De andre børn kan godt have svært ved at tolke, hvorfor han ligger der. Det er lidt underligt, tror jeg de synes. De gør det jo ikke selv. Det bliver tyde­li­gere, jo ældre han bliver, når man bliver mere bevidst om, hvad der er det normale i verden. De store drenge kan godt se, at han ikke er ligesom dem. Hvor det måske ikke er helt så tydeligt for nogen af de lidt mindre, og det vil komme til at spille ind mere og mere tror jeg for ham.

RASMUS giver her udtryk for, at de typiske børn bemærker Malthes ander­le­des­hed, og at bevidst­he­den om den bliver for­stær­ket i takt med at børnene bliver større. Han peger ligesom KURT på at deres regi­stre­ring af forskelle ikke bare kan tales væk, men at pæda­go­gik­ken nød­ven­dig­vis må indebære aktive hand­lin­ger, der kan støtte og guide Malthe i at mestre mere socialt vel­fun­ge­rende hand­le­stra­te­gier, der i højere grad og i et længere per­spek­tiv kan beskytte ham mod symbolske hegn. 

Kon­klu­sion

Vi har illu­stre­ret, hvordan det er en kompleks opgave at forholde sig til børns for­skel­lig­he­der, på måder, der begrænser ulighed og skaber social til­knyt­ning og inklusion i gruppen. Vi har kon­sta­te­ret, at per­so­na­lets måde at forstå kate­go­rien autisme har betydning for deres vurdering af børnenes hand­lin­ger og af mulig­he­derne for at kunne gøre en forskel med det pæda­go­gi­ske arbejde. En kate­go­risk eller statisk for­stå­else ser således ud til at skabe en fore­stil­ling om umulighed – om at pædagogik ikke er mulig og/eller ville være udtryk for manglende respekt for barnet. En mere flydende, analytisk, eller tvetydig for­stå­else ser ud til at skabe fore­stil­lin­ger om mulighed for, at pædagogik kan skabe del­ta­gel­ses­be­tin­gel­ser, der gør at disse børn ikke i stort omfang ”falder ud” af hver­dags­li­vets fællesskaber.

Vi anskuer det pæda­go­gi­ske arbejde med børnene med autisme som en opgave, der både adres­se­rer barnets indi­vi­du­elle van­ske­lig­he­der og dets inter­ak­tion med og sociale til­knyt­ning. Begge dele findes og må derfor informere den praktiske pædagogik og per­so­na­lets over­vej­el­ser, vur­de­rin­ger og reflek­sion. Vi ser på prak­sis­ni­veau, hvordan den sociale model bidrager med en opmærk­som­hed på det sociale miljø, som den han­di­cap­pede er en del af, men også hvordan den kan have sine begræns­nin­ger, når det gælder børn med autisme. Vi ser, hvordan børnene ikke kun lærer tolerance og accept af for­skel­lig­he­der, men også lærer at mestre symbolske hegn, der følger grænsen mellem disse for­skel­lig­he­der. Vi ser også personale, som forsøger at modvirke symbolske hegn ved at gøre for­skel­lige børn relevante og til­gæn­ge­lige for hinanden. Vi ser personale, der generelt har blik for, at afvi­gel­sen har sociale kon­se­kven­ser, jf. Gullestad, men vi ser også forskelle i deres tilgang til, om det er muligt at kom­pen­sere for det, Sha­kespeare peger på som funk­tions­ned­sæt­tel­sen. Dyna­mi­k­ken børnene imellem har tendens til syste­ma­tisk at resultere i symbolske hegn, når den over­ve­jende er rammesat af per­so­na­lets opmærk­som­hed på aner­ken­delse af forskelle. Når per­so­na­let aner­ken­der mang­fol­dig­hed, uden at etablere mulighed for at for­skel­lige børn sti­mu­le­res og udvikles i inter­ak­tion, for­stær­kes for­skel­lene. Den pæda­go­gi­ske dagsorden om tolerance og accept af mang­fol­dig­hed ser ud til i nogle situ­a­tio­ner at medvirke til at skabe ulighed, når tolerance bliver til repressiv tolerance, der gør inklusion til mar­gi­na­li­se­rende opbe­va­ring. Når per­so­na­let arbejder med en kom­bi­na­tion af aner­ken­delse og pæda­go­gisk ”vil noget” også med børnene med autisme, får børnenes agens andre retninger og andre resultater.

Lit­te­ra­tur

Bart­holds­son, Å. (2009). Den venlige magtu­dø­velse: Nor­ma­li­tet og magt i skolen. København: Akademisk Forlag.

Becker, S.H. (2005). Outsidere. Studier i afvi­gel­ses­so­cio­logi. Hans Reizels Forlag.

Bendix-Olsen, K. (2018). Små børns per­spek­ti­ver på inklusion. Ph.d.-afhandling, Roskilde Universitet.

https://​rucforsk​.ruc​.dk/​w​s​/​p​o​r​t​a​l​f​i​l​e​s​/​p​o​r​t​a​l​/​6​3​3​5​4​7​6​3​/​P​h​.​d​a​f​h​a​n​d​l​i​n​g​_​K​u​r​t​_​B​e​n​d​i​x​_​O​l​s​e​n​_​F​I​N​A​L​_​1​_​.​pdf

Dag­til­bud­s­lo­ven. https://​www​.ret​s​in​for​ma​tion​.dk/​e​l​i​/​l​t​a​/​2​0​2​2​/​985

Dan­­neski­old-Samsøe, I.; Kjær, B. (2023). Aflæsning og praksis: Spe­ci­al­pæ­da­go­gisk arbejde med bør­ne­ha­vebørn med autisme. I Forskning i Pæda­go­gers Pro­fes­sion og Uddan­nelse, FPPU.

Daugaard, N. (2015). Autisme – det usynlige handicap, en mors for­tæl­ling. Forlaget Kahrius.

Det Centrale Han­di­cap­råd. (2005). Dansk Han­di­cap­po­li­tiks Grund­prin­cip­per. København.

Goffman, E. (2009). Stigma. Om afvi­ge­rens sociale identitet. Fre­de­riks­berg: Samfundslitteratur.

Goffman, E. (2014). Hver­dags­li­vets rollespil. Fre­de­riks­berg: Samfundslitteratur.

Goodley, D. (2013). Dis/entangling critical disa­bi­lity studies I Disa­bi­lity & Society. Vol 28, No 5, pp. 631 – 644.

Gullestad, M. (2002). Invisible Fences: Ega­li­ta­ri­a­nism and Rasism The Journal of the Royal Ant­hro­po­lo­gi­cal Institute Vol 8, No 1. Pp. 45 – 63.

Gullestad, M. (1992). The Art of Social Relations – Essays on Culture, Social Action and Everyday Life in Modern Norway I Scan­di­navian Uni­ver­sity Press, pp. 182 – 200.

Hamilton, S. Del Pin; Padovan-Özdemir, M. (2020). Mang­fol­dig­hed og lige­stil­ling i dagtilbud, Omfang – for­stå­el­ser – hold­nin­ger – tilgange Program for samfund og mang­fol­dig­hed, Center for ledelse, orga­ni­sa­tion og samfund, VIA Uni­ver­sity College.

Kjær. B. (2007). Børn med behov for en særlig pæda­go­gisk indsatsI Når loven møder børns insti­tu­tio­ner Danmarks Pæda­go­gi­ske Uni­ver­si­tets­for­lag pp. 145 – 178.

Lands­for­e­nin­gen Autismes hjem­meside (2023). https://​www​.autis​me​for​e​ning​.dk/​o​m​ – autisme/

Lévinas, E. (1996). Totalitet og uen­de­lig­hed. Et essay om exte­ri­o­ri­te­ten. København: Hans Reitzels Forlag.

Rose, N. (1999): Governing the soul: The shaping of the private self. London: Free Asso­ci­a­tion Books.

Sha­kespeare, T. (2010). The Social Model of Disa­bi­lity I The Disa­bi­lity Studies Reader. ED. Lennard J. Davis. New York: Routledge, pp. 266 – 73.

Ser­vi­ce­loven. https://​www​.ret​s​in​for​ma​tion​.dk/​e​l​i​/​l​t​a​/​2​0​2​2​/​170

Soci­alsty­rel­sen (2014). Mennesker med autisme – Sociale indsatser, der virker. Soci­alsty­rel­sen 2014.

Sund­heds­sty­rel­sen (2021). Behand­ling af autis­mespek­trum­for­styr­rel­ser hos børn og unge – National klinisk ret­nings­linje. Sund­heds­sty­rel­sen 2021.

Thomas, C. (2007). Socio­lo­gies of disa­bi­lity and illness: contested ideas in disa­bi­lity studies and medical sociology. Basing­s­toke: Palgrave Macmillan.

TV2 Doku­men­tar (2016). Da autismen ramte os.

TV2 (12. maj 2016). Når dit barn har ´det usynlige handicap´: Verden vælter et øjeblik. https://​nyheder​.tv2​.dk/​s​a​m​f​u​n​d​/​2​016 – 05 – 12-naar-dit-barn-har-det-usynlige-handicap-verden-vaelter-et-oejeblik

Videns­cen­ter for autisme (2007). National Autisme Plan – Lov­giv­ning fra A‑Z, Videns­cen­ter for Autisme i sam­ar­bejde med Lands­for­e­nin­gen Autisme, Samrådet af Spe­ci­alsko­ler for Børn med Autisme og Center for Autisme.

Ytterhus, B. (2003). Socialt samvær mellem børn – inklusion og eks­klu­sion i bør­ne­ha­ven København: Hans Reitzels Forlag.


[1] Af plads­hen­syn anvender vi beteg­nel­sen ”typisk”, idet vi trækker på beteg­nel­sen ”neu­ro­ty­pisk” som stammer fra akti­vi­sti­ske, diag­no­se­kri­ti­ske miljøer indenfor autis­me­om­rå­det. Beteg­nel­sen ”neu­ro­ty­pisk” sig­na­le­rer, at autismen ikke bør forstås som en fejl, men som en ander­le­des og lige­vær­dig måde at være i verden på. Beteg­nel­serne ”neu­ro­ty­pisk” og ”neu­ro­di­ver­gent” forsøger således at lige­stille for­skel­lige mennesker.