Læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den 1990 – 2020 – Pro­fes­sions­pa­ter­na­lisme, pro­fes­sions­re­a­lisme og professionsinstrumentalisme

,

Denne artikel omhandler for­an­drin­ger i såvel indhold som orga­ni­se­ring af læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den 1990 – 2020. Vi har gennem et kritisk review indsamlet publi­ka­tio­ner, som i egen titel, emneord eller abstract bruger ordet ”pro­fes­sion” til at omtale og henvende sig til lærer- eller pæda­gog­om­rå­det. Analysen præ­sen­te­rer for­skyd­nin­ger i tre tids­pe­ri­o­der, hvad gælder indhold og orga­ni­se­ring af de fremsøgte publi­ka­tio­ner: I 1990 – 2003 frem­her­skede en pro­fes­sions­pa­ter­na­lisme i et poly­cen­trisk oligarki; i 2004 – 2009 brød en pro­fes­sions­re­a­lisme igennem via et insti­tu­tio­nelt inter­mezzo med uni­ver­si­te­terne på den ene side og UC’erne på den anden; i løbet af 2010 – 2020 opstår en pro­fes­sions­in­stru­men­ta­lisme mulig­gjort af et frag­men­te­ret adhocrati, dvs. en orga­ni­se­ring, hvor magt- og pen­ge­re­gi­mer foruden uni­ver­si­te­ter­nes tra­di­tio­nelle anse­el­ses­re­gime medvirker til at definere læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den. Set over den lange linje for­stær­kes instru­men­ta­lisme og kort­tids­hold­bar pro­fes­sions­vi­den, mens teori, historie og vertikale videns­struk­tu­rer svækkes.

Ind­led­ning

I 1990’erne og begyn­del­sen af 00’erne udar­bej­dede lærernes og pæda­go­ger­nes fag­for­e­nin­ger såkaldte pro­fes­sio­na­li­se­rings­stra­te­gier (se f.eks. Andersen et al., 2008; BUPL, 2006, DLF, 2005; Due og Madsen, 1990; Hjort og Engel, 2007). Dette var rede­gø­rel­ser, dis­kus­sio­ner og planer om, hvad der skulle til for at blive en ’rigtig’ pro­fes­sion på linje med klassiske pro­fes­sio­ner såsom præster, læger og jurister. I udform­nin­gen af disse stra­te­gier indgik ofte forskere ansat på uni­ver­si­te­terne eller i hvert fald viden pro­du­ce­ret i denne sam­men­hæng. Det drejede sig først og fremmest om det klassiske pro­fes­sions­be­greb, sådan som dette er blevet udlagt af bl.a. Parsons (1954) og Weber (1978). Dette begreb skulle over­sæt­tes, og det skulle dis­ku­te­res, hvilke elementer herfra der kunne bruges, og hvilke der evt. skulle tilpasses læreres og pæda­go­gers udgangs­punkt, f.eks. den kropslig-praktiske viden som ikke regnes for meget i den klassiske pro­fes­sions­so­cio­logi. Moder­ni­se­rin­gen af den offent­lige sektor blev også dis­ku­te­ret, ligesom mulig­he­der og begræns­nin­ger ved inter­na­tio­na­li­se­ring, doku­men­ta­tion og eva­lu­e­ring indgik i drøf­tel­serne. Til at kva­li­fi­cere disse drøf­tel­ser var der som sagt brug for nogle danske universitetsforskere. 

Når man i dag læser stra­te­gi­pa­pi­rer udar­bej­det af BUPL (2018) og Danmarks Lærer­for­e­ning[1], kan man få ind­tryk­ket, at dis­kus­sio­nen om at være eller blive en pro­fes­sion er afsluttet. At lærere og pædagoger nu er pro­fes­sio­ner. Generelt taler ingen længere om at søge pro­fes­sions­sta­tus, om det klassiske pro­fes­sions­be­greb eller om udfor­drin­ger ved at være semi‑, kvinde‑, relations- eller andre typer af bin­de­stregs­pro­fes­sio­ner. Spørgs­må­let er, hvad der i den mel­lem­lig­gende periode er sket, som kan forklare denne ændring, og hvad der i dag tales om, når det gælder lærere og pædagoger som professioner?

For at besvare disse spørgsmål vil vi i denne artikel analysere det, vi kalder læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den, og orga­ni­sa­to­ri­ske betin­gel­ser herfor. Denne analyse mener vi samtidig reflek­te­rer mere almene vilkår for at bedrive dansk pæda­go­gisk forskning, historisk og aktuelt. Pro­fes­sions­vi­den ope­ra­tio­na­li­se­res i denne sam­men­hæng som publi­ka­tio­ner, der i egen titel, emneord eller abstract bruger ordet ”pro­fes­sion” til at omtale og henvende sig til lærer- eller pæda­gog­om­rå­det. Denne ope­ra­tio­na­li­se­ring under­støt­ter et fokus på det inten­de­rede formål med publi­ka­tio­nerne, og samtidig lægges vægten på kodi­fi­ce­ret viden udviklet på vegne af lærere og pædagoger som pro­fes­sio­ner. Pro­fes­sions­vi­den ind­be­fat­ter også kropslig-praktisk viden, dvs. en viden, som kun lærere og pædagoger har, men denne del afgrænser vi os fra. Vi inter­es­se­rer os her for den viden, der ifølge Abbott (1988) udvikles af pro­fes­sio­ner­nes ’aka­de­mi­ske kustoder’ (uddybes senere). 

Metode og materiale

Vi studerer læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den gennem en af de mest faste insti­tu­tio­ner i forsk­nings­ver­de­nen, nemlig publi­ka­tio­ner. Dette er den mest domi­ne­rende type for­mid­ling af viden, og samtidig er publi­ka­tions­møn­stre med til at struk­tu­rere disci­pli­ner og deres anven­del­ses­om­rå­der (Aabo, Hass & Andersen, 1987: 3). Vi har vi gennem et kritisk review (Grant & Bootht, 2009) lavet søgninger på lit­te­ra­tur om ”pro­fes­sion” i perioden 1990 – 2020. Vi har herefter ana­ly­se­ret den bibli­o­gra­fi­ske data med henblik på at iden­ti­fi­cere såvel synkrone som diakrone udvik­lin­ger i især uni­ver­si­te­ter­nes og pro­fes­sions­højsko­ler­nes (efter­føl­gende benævnt Uni og UC) publikationer.

I et kritisk review er målet ikke repro­du­cer­bar­hed (som i et syste­ma­tisk review), men validitet og kon­cep­tuel fornyelse. Hermed menes ad for­skel­lige veje og evt. via kendskab til fag­om­rå­det at fremsøge de publi­ka­tio­ner, som bedst muligt er i stand til at besvare et fokuseret forsk­nings­spørgs­mål. At vi valgte denne frem­gangs­måde, hang dels sammen med forsk­nings­spørgs­må­let, dels med gen­stands­fel­tet og dels med de til­gæn­ge­lige databaser. Vi ville ikke afgrænse os til forskning, fordi lit­te­ra­tu­ren rettet mod lærere og pædagoger også (eller især) udgøres af lærebøger, rapporter, for­mid­ling mv. (Uddan­­nel­­ses- og Forsk­nings­sty­rel­sen, 2021; Bøje, 2021). Med hensyn til valget af databaser var udfor­drin­gen, at de fungerer uensartet; de samler for­skel­lig lit­te­ra­tur, og de opgør lit­te­ra­tu­ren for­skel­ligt. Der findes ikke én database, man kan/skal bruge (som på sund­heds­om­rå­det, hvor PubMed og MEDLINE er domi­ne­rende), men et væld af for­skel­lige. Derfor var et kritisk review med brug af en bred vifte af databaser bedste måde at opnå et dækkende billede.

Vi startede med søge­stren­gene ”lærer og pro­fes­sion” samt ”pædagog og pro­fes­sion”. Imid­ler­tid oplevede vi, at disse søge­strenge eks­klu­de­rede for meget lit­te­ra­tur. Dvs. lit­te­ra­tur, som vi vidste eksi­ste­rede, og som tidligere havde spillet en vis rolle for dis­kus­sio­nen om pro­fes­sio­na­li­se­ring af lærere og pædagoger. Vi endte derfor med at sim­pli­fi­cere vores søgning til ”pro­fes­sion*” slet og ret. Dette ikke-afgræn­­sede søgeord gav os flere millioner hits, når man tæller inter­na­tio­nale publi­ka­tio­ner med. Gennem pro­ce­du­rer, som vi beskriver nedenfor, eks­klu­de­rede vi de inter­na­tio­nale publi­ka­tio­ner, så vi endte på godt 4000 publi­ka­tio­ner skrevet af danske for­fat­tere, på dansk og engelsk.

 • ”Pro­fes­sion” var som sagt roden i vores søgning. Denne rod optræder i mange for­skel­lige til­lægs­for­mer, f.eks. ”pro­fes­sio­nel”, ”pro­fes­sio­nelle”, ”pro­fes­sio­nelt”, ”pro­fes­sions” og ”pro­fes­sio­na­li­se­ring”, hvilket reflek­te­rer både lit­te­ra­tur om lærere og pædagoger (typisk forskning) og lit­te­ra­tur til lærere og pædagoger (typisk lærebøger). 
 • Vi har søgt via Syddansk Uni­ver­si­tets­bi­bli­o­teks bredeste søge­funk­tion, Summon, der samler publi­ka­tio­ner fra diverse databaser. I Summon kunne vi afgrænse os på sprog, men ikke på insti­tu­tion­s­til­knyt­ning. For at fange danske for­fat­tere, der publi­ce­rer på engelsk, har vi foretaget søgninger i en række inter­na­tio­nale databaser. Gennem data­ba­se­vær­ten EBSCO har vi søgt i Academic Search Premier og ERIC. I disse kan man ikke søge på adresser, men vi har i titel, emneord og abstract søgt på ”pro­fes­sion” samt efter ”Denmark” eller ”Danish”. Efter­føl­gende har vi renset for artikler om Danmark, der ikke stammer fra Danmark (f.eks. over­sigts­ar­tik­ler). Dertil har vi søgt i to databaser, nemlig Web of Science og Scopus, der dækker alle fag­om­rå­der, men har den fordel, at man kan søge på for­fat­ter­nes adresser. Alle disse indgange gav relevante publi­ka­tio­ner fra Danmark. Endelig har vi søgt på spe­ci­fikke for­fat­tere og udgi­vel­ser, som vi vidste eksi­ste­rede, men som ikke var kommet med i vores søgninger.
 • Alt i alt gav dette os tæt på 4000 danske publi­ka­tio­ner. Hoved­par­ten af disse (ca. 3500) kom fra andre felter end lærer- og pæda­gog­pro­fes­sio­nerne, f.eks. sygepleje, jura, økonomi og soci­al­rå­d­giv­ning. Denne lit­te­ra­tur sorterede vi fra, idet vores fokus er på lærere og pædagoger.
 • Vi endte på 518 publi­ka­tio­ner som vores samlede bibliotek. Disse publi­ka­tio­ner har vi eks­por­te­ret fra Endnote til SPSS med henblik på sta­ti­stisk data­be­hand­ling. I SPSS har vi renset mate­ri­a­let, og vi har oprettet for­skel­lige variable, som vi har kodet mate­ri­a­let i henhold til. Det gælder bl.a. udgi­vel­sesår, ansæt­tel­ses­sted, dansk- eller engelsk­spro­get, publi­ka­tions­type og fagområde. Med disse variable bliver vi i stand til at sige noget synkront såvel som diakront om mate­ri­a­let – f.eks. om en given publi­ka­tions­type er gået frem eller tilbage over tid.

Mellem pro­­fes­sions- og videns­so­cio­logi – teoretisk rammeværk

Teoretisk kom­bi­ne­rer artiklen pro­­fes­sions- og videns­so­cio­logi. Pro­fes­sions­so­cio­lo­gien er vores udgangs­punkt, men for at fange karak­te­ren af den publi­ce­rede pro­fes­sions­vi­den, og betin­gel­serne herfor, inddrager vi også videns­so­cio­logi. Jo længere op i historien, man kommer, jo tættere inte­gre­res disse områder i bl.a. pro­fes­sions­forsk­ning tæt på vores genstandsfelt.

I den klassiske pro­fes­sions­so­cio­logi har især Weber (1978) og Parsons (1954, 1968) lagt fun­da­men­tet for nutidens dis­kus­sion om, hvad det vil sige at være eller blive en pro­fes­sion, herunder betyd­nin­gen af viden. Weber beskrev de ude­luk­kel­ses­me­ka­nis­mer (social closure), sociale grupper gør brug af med henblik på at opnå monopol på et arbejds­om­råde. Disse omfatter bl.a. skabelsen af det moderne uddan­nel­ses­sy­stem, som med dets eksaminer legi­ti­me­rer adgang til sam­fun­dets domi­ne­rende posi­tio­ner (Weber, 1978: 346 – 347). For Parsons derimod var uddan­nelse, viden og uni­ver­si­te­ter ratio­nelle insti­tu­tio­ner, der var med­vir­kende til at gøre pro­fes­sio­ner til spy­d­spid­ser for det moderne samfund, uaf­hæn­gige af både stat og ”…the capi­ta­li­stic orga­niza­tion of the economy” (Parsons, 1968: 545). Mere specifikt beskrev Parsons (1968) i sin berømte over­sigts­ar­ti­kel det, han kaldte ”the pro­fes­sio­nal complex”, som omfatter rela­tio­nen mellem uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sio­ner i USA og Europa. Han viser, hvordan der sker en gradvis trans­for­ma­tion af især de euro­pæ­i­ske uni­ver­si­te­ter, fra at have haft et religiøst udgangs­punkt til at blive viden­ska­be­lige insti­tu­tio­ner, og hvordan denne trans­for­ma­tion gør uni­ver­si­te­ter til centrum i ”the pro­fes­sio­nal complex”. Her skabes rationel og ”disci­pli­ne­ret” viden, som pro­fes­sio­nerne ind­op­ta­ger i deres praksis.

Senere analyser af pro­fes­sio­nel­les viden, herunder karak­te­ren, skabelsen og brugen af denne, findes i Abbotts (1988) efter­hån­den klassiske værk. Han taler sig op imod posi­tio­ner, som adskiller pro­fes­sio­nel viden fra praksis (f.eks. Parsons). Først kommer praksis, så kommer udvik­lin­gen af abstrakt viden, ifølge Abbott. Ikke desto mindre udvikler pro­fes­sio­ner i dag abstrakt viden, som svarer til den viden, uni­ver­si­te­ter skaber inden for afgræn­sede disci­pli­ner. Her er kri­te­ri­erne “…. dictated by its custo­di­ans, the academics, whose criteria are not practical clarity and efficacy, but logical con­si­stency and ratio­na­lity” (Abbott, 1988: 53). Denne abstrakte viden bruges (A) funk­tio­nelt og (B) i legi­ti­me­rings­ø­je­med. Funk­tio­nelt drejer det sig om at bruge abstrakt viden til diag­no­sti­ce­ring, behand­ling og slutning ud fra symptomer. I legi­ti­me­rings­ø­je­med bruges abstrakt viden til at foretage såkaldte juris­di­ctio­nal claims, dvs. krav på monopoler.

Der er flere paral­lel­ler mellem Abbotts for­stå­else af abstrakt viden, udviklet af pro­fes­sio­ners aka­de­mi­ske kustoder, og det, vi studerer som pro­fes­sions­vi­den, udviklet ikke af lærere og pædagoger, men på vegne af lærere og pædagoger. Men hvor Abbott antager, at pro­fes­sio­ner­nes abstrakte viden svarer til uni­ver­si­te­ter­nes ”disci­pli­ne­rede viden”, dvs. en viden, hvor kri­te­ri­erne er logisk kon­si­stens, objek­ti­vi­tet, syste­ma­tik og sand­heds­sø­gen, er der i vores gen­stands­felt bragt andre kriterier for viden i spil. Bl.a. har ideen om modus 2‑viden været brugt til at definere og legi­ti­mere videnspro­duk­tion på CVU’erne (Thorslund, 2003). Ligeledes har aka­de­mi­se­ring af praktiske fag været et omdis­ku­te­ret tema (Weber, 2002; Eriksen, 2004; Smeby & Terum, 2011) – og det modsatte: Pro­fes­sions­ret­ning, prak­sis­re­le­vans og prak­ti­cisme (Andersen & Sommer, 2012). I starten af 00’erne tog Hjort (2004) fat på dis­kus­sio­nen om forsk­nings­fi­nan­si­e­ring og ‑styring, med spørgs­må­let om viden er blevet til en vare? Anled­nin­gen var de såkaldte sam­ar­bejds­af­ta­ler mellem CVU’er og universiteter:

Skal CVU’erne frikøbe uni­ver­si­tets­for­skerne fra deres andre under­­vis­­nings- og forsk­nings­for­plig­tel­ser til fordel for forsk­nings­til­knyt­nings­ak­ti­vi­te­ter? Skal uni­ver­si­tets­for­skerne fri­vil­ligt og gratis lægge den tid, de måtte have til grund­forsk­ning, ind i projekter med CVU’erne, eller skal man i fæl­les­skab se, om man kan finde en helt tredje finan­si­e­rings­måde? Skal uni­ver­si­te­terne stadig være ”finere” og have ret til at definere, hvad der er rigtig og relevant forskning? Skal man til at diskutere nye kriterier for praksis-ori­en­te­ret viden­ska­belse, eller skal man sim­pelt­hen være prag­ma­tisk og slå sig til tåls med, at ”den, der betaler, befaler?” (Hjort, 2004: 91).

Denne dis­kus­sion om politisk og økonomisk styring af forskning fort­sat­tes i en bredt anlagt antologi om (velfærds)professionernes sociologi og videns­grund­lag (Johansen og Olesen, 2011). Her bidrog Hjort (2011) også med en artikel, der argu­men­te­rede for, at den stigende styring af forskning giver anledning til en helt nye modus 3‑viden defineret ved stra­te­gi­ske pri­o­ri­te­rin­ger og kom­merci­elle inter­es­ser. Siden er vari­a­tio­nen i, hvad pro­fes­sions­forsk­ning retter sig mod, dvs. hvem der er aftageren, blevet set som med­vir­kende til at gøre dansk pro­fes­sions­forsk­ning til et spredt og usam­men­hæn­gende felt (Johansen og Fre­de­rik­sen, 2020). Det samme ser ud til at gælde for dansk pædagogik og dansk sociologi (Bayer, 2017; Esping-Andersen, 2014).

Denne spredte karakter kan også forstås ud fra Andersens (2017) beskri­velse af hen­holds­vis et pen­ge­re­gime og et mag­tre­gime foruden uni­ver­si­te­ter­nes tra­di­tio­nelle anse­el­ses­re­gime, dvs. selvstyre og CUDOS-prin­cip­­per.[2] Disse regimer indgår i en såkaldt triple helix-struktur, der gensidigt for­stær­kes: ”Denne triple helix har skabt en ny insti­tu­tio­nel orden med en stærk innova­tions­dyna­mik. Her bliver forsk­­nings- og uni­ver­si­tetspo­li­tik til erhvervspo­li­tik og eks­port­støtte” (Andersen, 2017: 147 – 148). Med andre ord styrer penge og politik mindst lige så meget videnspro­duk­tio­nen som uni­ver­si­te­ter­nes tra­di­tio­nelle anse­el­ses­re­gime, hvilket medvirker til at skabe spredte, kort­sig­tede og usam­men­hæn­gende videns­fel­ter. Ifølge Slaughter & Rhodes (2009) indfatter den nye orden en decideret ”akademisk kapi­ta­lisme”, hvor publi­ka­tio­ner, stil­lin­ger, bevil­lin­ger og mere grund­læg­gende viden regnes for varer, der handles med. Det rejser spørgs­må­let, om også pro­fes­sions­vi­den er blevet til en vare, sådan som Hjort i 2004 forudsagde? 

Socio­lo­gen Richard Whitley (2000) har udviklet en tænkning og et vokabular, som kan bruges til at trænge endnu dybere i for­stå­el­sen af sam­men­hæn­gen mellem viden og orga­ni­sa­to­ri­ske betin­gel­ser. Vi vil derfor, som det sidste i dette teo­re­ti­ske rammeværk, redegøre for hans typologi til analyse af disci­pli­ner og deres anvendelsesområder.

Ifølge Whitley er disci­pli­ner i udgangs­punk­tet for­skel­lige, og deres orga­ni­se­ring er ligeledes for­skel­lig. Grund­an­ta­gel­sen er, at forskeres orga­ni­se­ring er præget af en stræben efter aner­ken­delse, og at der er en sam­men­hæng mellem disciplin og anven­del­ses­om­råde. Desuden at både disciplin og anven­del­ses­om­råde har en kognitiv og en social dimension. Sam­spil­let mellem disse dimen­sio­ner vil på flere måder præge deres form. F.eks. vil en meget vel­struk­tu­re­ret disciplin med en tydelig teoretisk struktur og klare grænser til omver­de­nen afspejle sig i en orga­ni­se­rings­form, der ligeledes er præget af klare strukturer. 

Whitley opererer med dimen­sio­nerne (1) opga­veu­sik­ker­hed og (2) afhæn­gig­hed. Hver af disse dimen­sio­ner er yder­li­gere dif­fe­ren­ti­e­ret på en række variable, således at teknisk opga­veu­sik­ker­hed (1a) drejer sig om, hvordan man griber et emne an (er der f.eks. enighed om metoder). Stra­te­gisk usik­ker­hed (1b) vedrører, i hvor høj grad der er enighed om, hvilke områder der bør forskes i. Funk­tio­nel afhæn­gig­hed (2a) vedrører, i hvor høj grad forskere er afhængige af hinandens resul­ta­ter for at kunne udføre egen forskning. Stra­te­gisk afhæn­gig­hed (2b) vedrører, i hvor høj grad forskere er afhængige af andre forskeres aner­ken­delse og støtte. Kate­go­ri­erne er hverken entydige eller diskrete, men ana­ly­ti­ske og relative. Hvis opga­veu­sik­ker­he­den er lav, og den gensidige afhæn­gig­hed er høj, vil struk­tu­rerne tendere mod at blive stabile, og det vil være for­holds­vis let at orientere sig i disci­pli­nen med gængse teorier og metoder. Whitley betegner dette som et ”begrebs­mæs­sigt inte­gre­ret bureau­krati”, og han henfører teoretisk fysik til denne form. Omvendt hvis opga­veu­sik­ker­he­den er høj, og afhæn­gig­he­den er lav, vil struk­tu­rerne være mere løse, og det vil være uklart, hvad forskere skal orientere sig mod. Denne form betegnes et ”frag­men­te­ret adhocrati”, og mange empirisk ori­en­te­rede disci­pli­ner, f.eks. erhverv­s­ø­ko­nomi, har disse kendetegn. Mellem disse yderpoler findes en række disci­pli­ner, som på for­skel­lig vis relaterer sig til de enkelte variable. Afhængigt af historie og udvikling kan også pro­fes­sio­ner (som både disciplin og anven­del­ses­om­råde) kate­go­ri­se­res i forhold til Whitleys typologi. F.eks. kan deres funk­tio­nelle afhæn­gig­hed være lav (man er mindre afhængig af andres forsk­nings­re­sul­ta­ter), mens den stra­te­gi­ske afhæn­gig­hed kan være høj (man er mere afhængig af betydende forskeres aner­ken­delse og støtte). Dette er en form, som Whitley betegner ”poly­cen­trisk oligarki”.

Ud af dette teo­re­ti­ske rammeværk bruger vi mest direkte Whitley til at orga­ni­sere vores analyse i tre tids­pe­ri­o­der, som afspejler hen­holds­vis et poly­cen­trisk oligarki og et frag­men­te­ret adhocrati, med et insti­tu­tio­nelt inter­mezzo i en mel­lem­lig­gende periode. Disse orga­ni­se­rings­for­mer (den sociale dimension) får samtidig betydning for den spe­ci­fikke karakter af pro­fes­sions­vi­den (den kognitive dimension) i hver tidsperiode.

Pro­fes­sions­vi­den i tre tidsperioder

Analysen er både diakron og synkron, og den inddeles i peri­o­derne: 1990 – 2003; 2004 – 2009; 2010 – 2020. Disse tids­pe­ri­o­der er ikke bare teoretisk infor­me­rede, men også valgt via stig­nin­ger i mængden af publi­ka­tio­ner. Der sker en stor stigning i mængden af pro­fes­sions­vi­den i løbet af perioden, og de tre tids­pe­ri­o­der afspejler knæk i denne kurve.[3]

Det synkrone per­spek­tiv skal forstås således, at vi kigger ’opad og nedad’ i hver tids­pe­ri­ode ud fra de samme spørgsmål og iagt­ta­gel­ses­punk­ter, men dog med for­skel­lig vægt. Disse iagt­ta­gel­ser indrammes samtidig af det diakrone per­spek­tiv, idet vi løbende kigger ’på langs’ af mate­ri­a­let og forsøger at indfange udvikling over tid. 

1990 – 2003: Pro­fes­sions­pa­ter­na­lisme – i et poly­cen­trisk oligarki 

Mængden af publi­ka­tio­ner i den første tids­pe­ri­ode er beskeden. Mere præcist taler vi om 42 publi­ka­tio­ner ud af 518. Uni­ver­si­te­terne står for absolut hoved­par­ten af publi­ka­tio­nerne i denne periode. I antal drejer det sig om 25 publi­ka­tio­ner, hvilket udgør 60 % af den samlede mængde (se figur 1).[4] Dette er ikke over­ra­skende, al den stund UC’erne ikke var etableret på dette tidspunkt. Trods det har vi kate­go­ri­se­ret 5 publi­ka­tio­ner som forankret i UC-verdenen. Dette er publi­ka­tio­ner udgivet i starten af 00’erne og hen­hø­rende under de daværende CVU’er. Lidt bemær­kel­ses­vær­digt er 10 publi­ka­tio­ner udgivet af private og andre insti­tu­tio­ner. Dette er en relativ stor andel (24 %), som dykker i de næste to perioder (til hen­holds­vis 9 % og 8 %). Dette kan være helt til­fæl­digt, men der kan også være tale om, at Uni og UC gradvist får skabt et vist monopol på udgi­vel­ser af professionslitteratur.

Grafisk afbildning af Tidsperiode krydstabuleret med ansættelsessted
Figur 1: Tids­pe­ri­ode krydsta­bu­le­ret med ansættelsessted

 Med hensyn til publi­ka­tions­type er forskning domi­ne­rende (jf. figur 4). Lit­te­ra­tur kate­go­ri­se­ret som sådan tæller 30 publi­ka­tio­ner (71 %). Under­vis­nings­ma­te­ri­ale tæller 9 publi­ka­tio­ner (21 %), rapporter og pjecer 1 publi­ka­tion og ’ude­fi­ner­bart’ 2 publi­ka­tio­ner.[5]

Lidt over­ra­skende er pro­fes­sions­lit­te­ra­tu­ren udpræget dansk. I denne tids­pe­ri­ode drejer det sig om 34 danske publi­ka­tio­ner og 8 engelsk­spro­gede. Generelt er forholdet 84 % dansk og 16 % engelsk, og forholdet ændrer sig ikke væsent­ligt på tværs af peri­o­derne, dog med en mindre stigning (5 %) mellem anden og tredje periode.

Hvad gælder indholdet, kan dette bl.a. beskrives i termer af fag­om­rå­der. Vi har således kodet vores materiale i fag­om­rå­derne, som ses af figur 2.[6]   

Grafisk afbildning af Tidsperiode krydstabuleret med fagområde
Figur 2: Tids­pe­ri­ode krydsta­bu­le­ret med fagområde

Som det fremgår, handler de fleste publi­ka­tio­ner i første periode om hen­holds­vis pro­fes­sio­ner & samfund og viden & faglighed. De midterste kate­go­rier (børn, pædagogik og psykologi; didaktik; viden­sk­ab­ste­ori og metode; filosofi og etik) fylder for­holds­vis lidt – i alt 10 publi­ka­tio­ner (24 %). Dette ændres over tid, således de midterste kate­go­rier kommer til at fylde mere, og de ydre­lig­gende kommer til at fylde mindre.

Inspi­re­ret af Johansen og Fre­de­rik­sen (2020) kan man også beskrive indholdet ud fra et kriterium om, hvorvidt publi­ka­tio­nerne er om, med eller for pro­fes­sio­ner. Der er ikke skarpe grænser mellem disse kate­go­rier, men om pro­fes­sio­ner skal forstås som forskning, der henvender sig til en for­skerof­fent­lig­hed; med pro­fes­sio­ner skal forstås som forskning og udvik­lings­ar­bejde, der knytter sig tættere til pro­fes­sio­ner­nes inter­es­ser og henvender sig til forskere såvel som under­vi­sere og prak­ti­kere; for pro­fes­sio­ner skal forstås som lærebøger, anto­lo­gier, rapporter og pjecer, som formidler viden til stu­de­rende eller prak­ti­kere og hævder at give visse svar på spe­ci­fikke pro­fes­sions­pro­ble­mer, f.eks. pro­fes­sio­nel kom­mu­ni­ka­tion eller enga­ge­ment i arbejdet. I første periode er for­de­lin­gen således: 14 publi­ka­tio­ner (33 %) er om pro­fes­sio­ner; 19 (45 %) er med; og 9 (21 %) er for. Med tiden ændrer det sig, så for­de­lin­gen i tredje periode er: 68 (18 %) om; 122 (32 %) med; 187 (50 %) for. Med andre ord vendes forholdet om, så lit­te­ra­tu­ren bliver mere med og for professioner.

Samlet set vil vi beskrive mate­ri­a­let i den første periode som pro­fes­sions­pa­ter­na­li­stisk og baseret på uni­ver­si­te­ter­nes prin­cip­per for viden, dvs. det før­om­talte anse­el­ses­re­gime og de hertil hørende kriterier for logisk kon­si­stens, objek­ti­vi­tet, syste­ma­tik og sand­heds­sø­gen. Det er uni­ver­si­te­terne som vidensau­to­ri­te­ter, der pro­du­ce­rer forskning om de gryende pro­fes­sio­ner, og sidst­nævnte indgår i et opdra­gel­ses­lig­nende afhæn­gig­heds­for­hold, hvad gælder f.eks. dis­kus­sio­nen om at være hel eller halv (semi) pro­fes­sion, forsk­nings­til­knyt­ning, etab­le­ring af nye uddan­nel­ser og insti­tu­tio­ner (CVU’er) mv. Med Whitley (2000) kan man beskrive orga­ni­se­rin­gen (den sociale dimension), der muliggør pater­na­lis­men (den kognitive dimension), som et poly­cen­trisk oligarki. Hermed menes, som før nævnt, et orga­ni­se­rings­prin­cip, hvor der er lav funk­tio­nel afhæn­gig­hed (man er mindre afhængig af andres forsk­nings­re­sul­ta­ter), men høj stra­te­gisk afhæn­gig­hed (man er afhængig af betydende forskeres aner­ken­delse og støtte). Den førnævnte artikel af Hjort (2004) kunne være et eksempel på den domi­ne­rende type publi­ka­tion i denne periode. Det samme kunne publi­ka­tio­ner forfattet af andre af datidens ’pro­fes­sions­pro­fes­so­rer’, f.eks. H.S. Olesen, K. Weber eller P.F. Laursen. Dette er figurer, der mere eller mindre er for­s­vun­det fra forsk­ning­s­land­ska­bet, hvilket vi ser som en indi­ka­tion på den for­an­dring, der sker i løbet af anden og tredje periode. 

2004 – 2009: Pro­fes­sions­re­a­lisme – i et insti­tu­tio­nelt intermezzo 

Anden periode kan tolkes som et slags vadested eller tran­si­tion mellem første og tredje periode. En tid, hvor de ovenfor beskrevne forhold begynder at ændre sig. Således tager mængden af publi­ka­tio­ner et spring fra under 50 i første tids­pe­ri­ode til tæt på 100 i anden periode (se figur 3). 

Grafisk afbildning af Antal publikationer over tid
Figur 3: Antal publi­ka­tio­ner over tid

Denne kurve fort­sæt­ter, idet der sker henved en firedob­ling af antal publi­ka­tio­ner mellem anden og tredje periode. 

Insti­tu­tio­nelt er det bemær­kel­ses­vær­dige ved anden periode, at UC’erne opstår og begynder at tegne sig for en større del af pro­fes­sions­lit­te­ra­tu­ren (jf. figur 1). I procent firedob­les antallet af publi­ka­tio­ner skrevet af UC-ansatte, mens antallet af Uni-publi­ka­tio­­ner går ca. 10 % tilbage. Det synes at få en række kon­se­kven­ser for typen af lit­te­ra­tur og for karak­te­ren af forskning. 

Med hensyn til typen af lit­te­ra­tur fylder forskning stadig mest, og relativt er der samme forhold mellem mængden af forskning og under­vis­nings­ma­te­ri­ale i første og anden periode (jf. figur 4). Imid­ler­tid er der forskel på, hvem der udgiver mest af hvad. 

Grafisk afbildning af Tidsperiode krydstabuleret med publikationstype
Figur 4: Tids­pe­ri­ode krydsta­bu­le­ret med publikationstype

UC udgiver mere under­vis­nings­ma­te­ri­ale end Uni: 36 % mod 8 %. Det er endnu ikke meget i absolutte tal, men man kan sige, at kimen lægges til en stor vækst af under­vis­nings­ma­te­ri­ale i tredje periode, som især UC’erne står for. 

Med hensyn til karak­te­ren af forskning kon­cen­tre­rer UC’ernes publi­ka­tio­ner sig i højere grad end uni­ver­si­te­ter­nes om de førnævnte mid­te­r­om­rå­der – særligt didaktik og pædagogik. 33 % af UC’ernes forsk­nings­pu­bli­ka­tio­ner omhandler didaktik mod 2 % af uni­ver­si­te­ter­nes. 15 % af UC’ernes forsk­nings­pu­bli­ka­tio­ner omhandler børn, pædagogik og psykologi mod 4 % af uni­ver­si­te­ter­nes. Uni­ver­si­tets­forsk­nin­gen kon­cen­tre­rer sig fortsat om pro­fes­sio­ner & samfund, viden & faglighed. 

UC’ernes stærkere fokus på ’mid­te­r­om­rå­derne’ afspejles i en række nye UC-baserede tids­skrif­ter, som begynder at optræde i mate­ri­a­let i denne periode. Det første af disse er CEPRA-striben, som fokuserer på eva­lu­e­ring. Via dette tids­skrift opstår relativt snævre forsk­nings­ar­tik­ler om kommunal eva­lu­e­ring, SMTTE-modeller, ledelse og tids­an­ven­delse, SEALK m.m.   

Der findes også eksempler på UC-forskning, som, ligesom uni­ver­si­te­ter­nes, er sam­funds­o­ri­en­te­ret og kritisk-distan­­ce­ret. Her tænker vi bl.a. på Olesens (2005) ph.d.-afhandling, som omhandler rek­rut­te­ring og repro­duk­tion i pæda­gog­ud­dan­nel­sen. Et andet eksempel kunne være Krogh-Jes­­per­­sens (2005) ph.d.-afhandling om mulig­he­der og begræns­nin­ger i forhold til at etablere lærer­pro­fes­sio­na­li­tet.[7] Til forskel fra uni­ver­si­te­ter­nes pro­fes­sions­forsk­ning synes disse eksempler dog at være mere pro­fes­sions­re­a­li­sti­ske, f.eks. hvad angår læreres og pæda­go­gers rek­rut­te­rings­grund­lag, som ligger et pænt stykke fra rek­rut­te­rings­grund­la­get i de klassiske pro­fes­sio­ner. Frem for at stile mod dette grundlag, gentage det klassiske pro­fes­sions­be­greb, anerkende betydende forskere og som sådan repro­du­cere et poly­cen­trisk oligarki begynder denne forskning at føre nye og mere praktiske dis­kus­sio­ner om lærere og pædagoger som pro­fes­sio­ner. Det kan skyldes, at det er aktører placeret tættere på pro­fes­sio­nerne, som udfører forsk­nin­gen, men det kan også hænge sammen med for­stær­kede tendenser i retning af moder­ni­se­ring og effek­ti­vi­se­ring af den offent­lige sektor. Dette er tendenser, som sætter de tidlige og i udgangs­punk­tet ret opti­mi­sti­ske pro­fes­sio­na­li­se­rings­stra­te­gier i et nyt og mere negativt lys.

Samlet vil vi karak­te­ri­sere mate­ri­a­let i anden periode som en blanding af det, vi ser i første og tredje periode. Det gælder for­hol­dene Uni/UC, forskning/undervisningsmateriale, bred/snæver, distanceret/anvendelsesorienteret mv. En del af for­an­drin­gen set i forhold til første periode kan forklares med UC’ernes fremkomst. De er lov­mæs­sigt for­plig­tet på at ”… varetage prak­sisnære og anven­del­ses­o­ri­en­te­rede forsk­­nings- og udvik­lings­ak­ti­vi­te­ter” (UFM, 2019: § 3), og denne for­plig­telse begynder at præge mate­ri­a­let. Imid­ler­tid synes også uni­ver­si­te­ter­nes publi­ka­tio­ner at ændre sig i løbet af tredje periode. Det tyder på, at der sker andre og bredere for­an­drin­ger, som omfatter begge institutioner. 

2010 – 2020: Pro­fes­sions­in­stru­men­ta­lisme – i et frag­men­te­ret adhocrati 

Som før nævnt stiger mængden af publi­ka­tio­ner kraftigt i denne periode. Det drejer sig om en 4‑dobling i forhold til anden periode og en 8‑dobling i forhold til første periode. Stig­nin­gen sker på alle fronter, men mest opsigtsvæk­kende er UC’ernes pro­duk­tion af under­vis­nings­ma­te­ri­ale. I absolutte tal drejer det sig om 85 publi­ka­tio­ner i tredje periode (ud af 377) mod 14 i anden periode.

Et andet bemær­kel­ses­vær­digt træk ved mate­ri­a­let i tredje periode angår den højre/grønne kolonne i fag­om­rå­derne (jf. figur 2), dvs. publi­ka­tio­nerne om viden & faglighed. I første periode pro­du­ce­re­des disse publi­ka­tio­ner alene af uni­ver­si­te­terne, idet UC ikke var etableret. I tredje periode deles de to insti­tu­tio­ner ca. om mængden af denne lit­te­ra­tur, og samtidig lader de til at begynde at kon­ver­gere, hvad gælder karak­te­ren af lit­te­ra­tu­ren. Sagt ander­le­des begynder Uni-lit­te­ra­tu­ren at bevæge sig i retning af UC-lit­te­ra­tu­ren eller, mindre insti­tu­tio­nelt betonet, en teknisk-instru­­men­tel form for viden. Neden­stå­ende skema præ­sen­te­rer nogle eksempler på Uni-forskning, som kan ansku­e­lig­gøre denne forandring.

Uni-forskning om viden & faglighed 1990 – 2003Uni-forskning om viden & faglighed 2010 – 2020
S. Bayer (1995). Pro­fes­sio­na­lisme og hver­dagslæ­ring – en artikel om pæda­go­gisk pro­fes­sio­na­li­tet og hver­dagslæ­ring i det dag­in­sti­tu­tio­nelle rum, eksem­pli­fi­ce­ret gennem begrebet omsorgF. Jakobsen mfl. (2011). Knowing more about the other pro­fes­sions clarified my own profession
H.S. Olesen (2000). Pro­fes­sio­nal identity as learning processes in life historiesB. Wahlgren mfl. (2016). Expanding the tra­di­tio­nal role of the adult education teacher – the deve­l­op­ment of rela­tio­nal com­pe­ten­ces and actions
S. Carney (2002). Lærernes pro­fes­sio­na­li­se­ring og sko­le­ba­se­ret uddannelse. A.M. Mørcke mfl. (2015). En sam­men­lig­nende under­sø­gelse af prak­tik­for­løb og fær­dig­heds­træ­ning i tre vide­re­gå­ende uddannelser
I. Weicher og P.F. Laursen (2003). Person og pro­fes­sion: En udfor­dring for soci­al­rå­d­gi­vere, sygeple­jer­sker, lærere og pædagogerI.G. Andersen (2020). What went wrong? Examining teachers’ data use and instructio­nal decision making through a bottom-up data inter­ven­tion in Denmark

Første periodes Uni-forskning om viden & faglighed kan beskrives som kon­cen­tre­ret om 3 P’er: Pro­fes­sio­na­li­se­ring, pro­fes­sio­na­lisme og pro­fes­sions­i­den­ti­tet. Her fokuseres på den pro­fes­sio­nelle som person og hans eller hendes særlige viden, kunnen, læring, livs­hi­sto­rie mv. I tredje periode ser vi en tendens til, at fokus fjernes fra personen og drejes i retning af f.eks. tvær­pro­fes­sio­na­li­tet, kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, fær­dig­heds­træ­ning, pro­fes­sio­nelle lærings­fæl­les­ska­ber, data eller andre ekster­na­li­te­ter, som kan kla­ri­fi­cere, optimere, højne, løfte eller styrke fag­lig­he­den. Med andre ord ser vi en tendens til, at personen abstra­he­res fra spørgs­må­let om viden og kunnen. 

Et tredje træk ved lit­te­ra­tu­ren handler om, at den bliver mere frag­men­te­ret. Dette kan bl.a. ses på mængden af nye tids­skrif­ter, som begynder at optræde i mate­ri­a­let. Foruden Cepra-striben drejer det sig om:

 • Paideia
 • Læring og medier
 • Forskning i pæda­go­gers pro­fes­sion og uddannelse
 • Studier i lærer­ud­dan­nelse og ‑pro­fes­sion
 • Forum for idræt, historie & samfund
 • Dansk uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk tidsskrift
 • Tids­skrift for professionsstudier

Disse tids­skrif­ter fokuserer på for­skel­lige emner, inklu­de­rer for­skel­lige grupper af redak­tø­rer og reviewere og henvender sig til for­skel­lige mål­grup­per. Det skaber en frag­men­te­ring af viden, som kan ansku­e­lig­gø­res med en illu­stra­tion lånt af medi­e­for­ske­ren, R. Buch.[8]

En tegning fra 1726 af den slovakiske mineby, Banska Stiavnica

Illu­stra­tio­nen er oprin­de­ligt en tegning fra 1726 af den slo­vaki­ske mineby, Banska Stiavnica. Ifølge Buch illu­stre­rer tegningen måden, hvorpå vi i nutiden har tendens til at grave os ned i adskilte medi­e­tun­ne­ler med hver vores newsfeed, likes, til­hæn­gere og mod­stan­dere samt vir­ke­lig­heds­op­fat­telse. Vi ser en tendens til, at noget lignende er ved at ske med læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den, og vi forstår dette som mulig­gjort af de aktuelle penge- og mag­tre­gi­mer. Markedet og poli­tik­ken skaber en øget efter­spørgsel på bl.a. under­vis­nings­ma­te­ri­ale, teknisk-instru­­men­tel (anven­del­ses­o­ri­en­te­ret) viden og for­skel­lige ”græn­se­ge­be­ter” inden for pædagogik og uddan­nelse (Esping-Andersen, 2014: 49). Insti­tu­tio­nerne reagerer på de signaler, som penge- og mag­tre­gi­merne udsender, og dermed opbygges den førnævnte triple helix-struktur. I sidste ende betyder det, at indhold og styring fletter sig sammen i mere flygtige og instru­men­telle former. Med Whitley (2000) kan vi tale om en pro­fes­sions­in­stru­men­ta­lisme mulig­gjort af et frag­men­te­ret adhocrati med høj opga­veu­sik­ker­hed og lav afhæn­gig­hed. Dvs. en orga­ni­se­ring, hvor stort set alle kan træde ind i feltet og publicere noget om/til lærer- og pædagogprofessionerne.

Kon­klu­sion

Vi stillede i ind­led­nin­gen spørgs­må­let, hvorfor ingen – eller kun få – dis­ku­te­rer læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­sta­tus i dag, og hvad der i stedet tales om. Et umid­del­bart svar på disse spørgsmål er, at dis­kus­sio­nen om pro­fes­sions­sta­tus er passé, og at alle – både pro­fes­sio­nerne selv og deres aka­de­mi­ske kustoder – er gået videre til at undersøge og tale om andre ting. Dette er en meget nær­lig­gende for­kla­ring, eftersom man ikke kan blive ved med at diskutere det samme, og eftersom det socio­lo­gi­ske pro­fes­sions­be­greb var/er svært at leve op til for nyere erhverv, som ikke er opstået på samme tid og under samme for­ud­sæt­nin­ger som de klassiske professioner.

Imid­ler­tid peger artiklens analyser på en anden og mere over­gri­bende for­kla­ring, som handler om en ændring af den til­gæn­ge­lige pro­fes­sions­vi­den og af betin­gel­serne herfor. De ændrede betin­gel­ser omfatter nye spillere på banen, først og fremmest UC’erne, og penge- og mag­tre­gi­mer, som føjer sig til uni­ver­si­te­ter­nes tra­di­tio­nelle anse­el­ses­re­gime. Dermed føjes også rele­vanskri­te­rier, udbud og efter­spørgsel til kriterier om objek­ti­vi­tet, logisk kon­si­stens, sandhed mv. De nye betin­gel­ser fremmer instru­men­ta­lisme og kort­tids­hold­bar pro­fes­sions­vi­den frem for teori, historie og vertikale videns­struk­tu­rer. Det gør det mindre sand­syn­ligt, at lærere og pædagoger holder fast i kom­pli­ce­rede dis­kus­sio­ner om dem selv og det omgivende samfund. Hvor de i første tids­pe­ri­ode var afhængige af uni­ver­si­te­terne og af deres eso­te­ri­ske viden, er de i dag mere uaf­hæn­gige og kan søge legi­ti­mi­tet og anven­del­ses­o­ri­en­te­ret viden blandt en bred gruppe af insti­tu­tio­nelle og per­son­lige aktører. Det sker f.eks. gennem BUPL’s forsk­nings­pulje, som stra­te­gisk støtter nøje udvalgte projekter, der omvendt støtter BUPL. Det gør det alt i alt nemmere at vedtage, at nu er man en pro­fes­sion. Men ikke nød­ven­dig­vis rigtigt.

Refe­ren­cer

Abbott, A. (1988). The System of Pro­fes­sions. The Uni­ver­sity of Chicago Press. 

Andersen, H. (2017). Forsk­nings­fri­hed. Idealer og vir­ke­lig­hed. Hans Reitzels Forlag.

Andersen, P.Ø., Hjort, K. & Schmidt, L.S.K. (2008). Doku­men­ta­tion og eva­lu­e­ring mellem for­valt­ning og pædagogik. Køben­havns Uni­ver­si­tet og BUPL. 

Andersen, R. & Sommer, F. (2012). Pro­fes­sions­ret­ning i praksis: Pro­fes­sions­ba­chel­or­pro­jek­tet i bryd­nin­ger mellem arbejde, uddan­nelse og politik. Roskilde Universitet.

Bayer, M. (2017). Person. Pædagogik, pro­fes­sion og forskning. Hans Reitzels Forlag.

BUPL (2006). Stra­te­gier for pro­fes­sions­ud­vik­ling. BUPL.

BUPL (2018). En stærk pæda­gog­pro­fes­sion i bevægelse. BUPL’s pro­fes­sions­stra­tegi. BUPL.

Bøje, J.D. (2021). Homo Pæda­go­gi­cus – eller hvordan man kan komme på lit­te­ra­tur­li­sten i pæda­gog­ud­dan­nel­sen. Tids­skrift for Pro­fes­sions­stu­dier, 17(33): 86 – 99. 

Danske Pro­fes­sions­højsko­ler (2020). Viden­regn­skab 2020. Danske Professionshøjskoler. 

Danmarks Lærer­for­e­ning (2005). Pro­fes­sions­stra­tegi og –udvikling. Et sekre­ta­ri­ats­no­tat. Danmarks Lærerforening.

Due, J. og Madsen, J. (1990). Man kan kun gå på to ben: Lærerne mellem pro­fes­sion og fag­for­e­ning. En socio­lo­gisk under­sø­gelse af Danmarks Lærer­for­e­nings medlemmer og til­lids­re­præ­sen­tan­ter. Danmarks Lærerforening.

Eriksen, T.R. (2004). Pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­sen. Aka­de­mi­se­ring: Fup eller fakta? Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift, nr. 2: 60 – 73. 

Esping-Andersen, G. (2014). How can we become “bigger and better”? Dansk Sociologi, 25(3): 49 – 54.

Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Stra­te­gies for Qua­li­ta­tive Research. Aldine Transaction.

Grant, M.J. & Bootht, A. (2009). A Typology of Reviews: An Analysis of 14 review Types and Asso­ci­a­ted Met­ho­do­lo­gies. Health Infor­ma­tion and Libraries Journal, 26: 91 – 108.

Hjort, K. (2004). Viden som vare? Om CVU’erne og kva­li­te­ten i og af de pro­fes­sio­nel­les arbejde. I: K. Hjort: De pro­fes­sio­nelle – forskning i pro­fes­sio­ner og pro­fes­sions­ud­dan­nel­ser. Roskilde Universitetsforlag.

Hjort, K. og Engel, S. (2007). Inter­na­tio­na­li­se­ring og pro­fes­sio­na­li­se­ring. BUPL.

Hjort, K. (2011). Pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen af pro­fes­sions­forsk­nin­gen – hvad blev der af modus 2? I: M.B. Johansen & S.G. Olesen: Pro­fes­sio­ner­nes sociologi og videns­grund­lag. VIA Systime.

Johansen, M.B. & Fre­de­rik­sen, J.T. (2020). Hvad er pro­fes­sions­forsk­ning? Tids­skrift for Pro­fes­sions­stu­dier, 16(31): 6 – 21.

Johansen, M.B. & Olesen, S.G. (2011). Pro­fes­sio­ner­nes sociologi og videns­grund­lag. VIA Systime.

Johnson, T. (1972). Pro­fes­sions and Power. Macmillan.

Krogh-Jespersen, K. (2005). Lærer­pro­fes­sio­na­li­tet. Illusion og vision! Roskilde Universitetscenter. 

Olesen, S.G. (2005). Rek­rut­te­ring og repro­duk­tion – om prak­tik­ker og ita­le­sæt­tel­ser i pæda­gog­ud­dan­nel­sen. Forlaget PUC.

Parsons, T. (1954). The Pro­fes­sions and Social Structure. In: T. Parsons: Essays in Socio­lo­gi­cal Theory. The Free Press.

Parsons, T. (1968). Pro­fes­sions. In: D. Sills: Inter­na­tio­nal Encycl­o­pa­e­dia of the Social Sciences, Volume 12. The Macmillan Company.

Slaughter, S. and Rhodes, H. (2009). Academic Capi­ta­lism and the New Economy. Johns Hopkins Uni­ver­sity Press.

Smeby, J.C. & Terum, L.I. (2011). Aka­de­mi­se­ring av pro­fesjons­høysko­lerne. I: M.B. Johansen og S.G. Olesen: Pro­fes­sio­ner­nes sociologi og videns­grund­lag. VIA Systime.

Thorslund, J. (2003). Udvikling og forskning i praksis – forsk­nings­til­knyt­ning og robust videnspro­duk­tion. Agora nr. 1, CVU Storkøbenhavn. 

Uddan­­nel­­ses- og Forsk­nings­sty­rel­sen (2021). Viden­grund­lag, for­ud­sæt­nin­ger og resul­ta­ter på pæda­gog­ud­dan­nel­sen. Del­rap­port fra eva­lu­e­rin­gen af pæda­gog­ud­dan­nel­sen. Uddan­­nel­­ses- og Forskningsstyrelsen.

Uddan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­riet (2017). Forsk­nings­ba­ro­me­ter. Uddan­­nel­­ses- og Forskningsministeriet.

Uddan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­riet (2019). LBK. Nr. 779 af 08/08/2019. Bekendt­gø­relse af lov om pro­fes­sions­højsko­ler for vide­re­gå­ende uddan­nel­ser. Uddan­­nel­­ses- og Forskningsministeriet.

Weber, K. (2002). Pro­fes­sions­ud­dan­nel­serne i vade­ste­det eller sen­mo­der­ni­te­tens para­doksale kva­li­fi­ce­ring. Social Kritik, 2(81): 56 – 83.

Weber, M. (1978). Economy and Society. Cali­for­nia Uni­ver­sity Press.

Whitley, R. (2000). The Intel­lectual and Social Orga­niza­tion of the Sciences. Oxford Uni­ver­sity Press.

Aabo, C., Hass, L. & Andersen, H. (1987). Udvikling, orga­ni­se­ring og publi­ce­rings­prak­sis i danske sam­funds­vi­den­ska­ber. Han­dels­højsko­len i København.


[1] https://​www​.dlf​.org/​m​e​d​l​e​m​/​l​a​e​r​e​r​p​r​o​f​e​s​s​i​o​n​e​n​/​p​r​o​f​e​s​s​i​o​n​s​s​t​r​a​t​egi

[2] Disse prin­cip­per er oprin­de­lig for­mu­le­ret af Robert Merton og står for: Communism, Uni­ver­sa­lism, Dis­in­te­r­e­sted­ness og Organized Scepticism.

[3] Denne stigning i mængden af publi­ka­tio­ner afspejler en generel stigning i videnspro­duk­tio­nen på både UC’er og uni­ver­si­te­ter. UC’ernes viden­regn­skab 2015 – 2020 demon­stre­rer tæt på en for­dob­ling af antallet af forsk­nings­ar­tik­ler (Danske Pro­fes­sions­højsko­ler, 2020: 13), mens uni­ver­si­te­ter­nes forsk­nings­ba­ro­me­ter 2013 – 2016 viser en stigning på 11 % på tværs af humaniora og sam­funds­vi­den­skab (UFM, 2017: 41).

[4] Tallene er som sagt små i den første periode, hvilket betyder, at pro­cent­sat­serne er usikre.

[5] ’Ude­fi­ner­bart’ omfatter publi­ka­tio­ner, som placerer sig et sted mellem forskning og under­vis­nings­ma­te­ri­ale, f.eks. anto­lo­gier der formidler syns­punk­ter, dis­kus­sio­ner og gode råd. De udgår fra både Uni og UC, i ca. samme omfang. 

[6] Vi har gjort dette via en åben kodning, hvor kate­go­ri­erne løbende er blevet udviklet og justeret i takt med, at vores sample er blevet mættet (Glaser & Strauss, 1967: 60 – 65).

[7] Man kan her indvende, at ph.d.-afhandlinger udført og anerkendt ved et uni­ver­si­tet bør tælle som Uni-forskning. Når vi kate­go­ri­se­rer disse og andre ph.d.-afhandlinger som UC-forskning, skyldes det, at finan­si­e­rin­gen af disse afhand­lin­ger helt eller delvist kommer fra UC-sektoren, samtidig med at den ph.d.-studerende typisk er ansat i denne sektor og har et til­knyt­nings­for­hold hertil under ph.d.-forløbet, bl.a. i form af bivej­le­der, kon­tor­plads, under­­vis­­nings- og for­mid­lings­ak­ti­vi­te­ter m.m. Det typiske er også, at den ph.d.-studerende vender tilbage til UC-sektoren efter godtaget ph.d.-afhandling.

[8] Illu­stra­tio­nen indgik i et oplæg afholdt i Dansk Netværk for Pro­fes­sions­forsk­ning. Buch har venligst ladet os bruge illu­stra­tio­nen i denne sammenhæng.