Pro­fes­sions­in­te­gra­tion – Stu­di­e­grup­per som pro­fes­sio­nelle arbejdsfællesskaber

,

I denne artikel under­sø­ges betyd­nin­gen af stu­di­e­grup­per for stu­de­ren­des inte­gra­tion på pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­ser. Artiklen tager teoretisk afsæt i Vincent Tintos begreber om social og faglig inte­gra­tion. Baseret på en kva­li­ta­tiv analyse af inter­views med 35 pro­fes­sions­ba­chel­or­stu­de­rende finder under­sø­gel­sen, at de stu­de­rende oplever, at stu­di­e­grup­per ikke blot kan integrere dem fagligt og socialt på deres uddan­nel­ser, men at stu­di­e­grup­per også kan have pro­fes­sions­in­te­gre­rende effekter. Gennem stu­di­e­grup­pe­sam­ar­bej­det kan de stu­de­rende træne pro­fes­sions­re­le­vante sam­ar­bejds­kom­pe­ten­cer, ligesom de får mulighed for at udforske deres fore­stil­lin­ger om pro­fes­sio­nen, og hvem de selv er som pro­fes­sio­nelle. Artiklen foreslår derfor at supplere Tintos begreber om faglig og social inte­gra­tion med begrebet pro­fes­sions­in­te­gra­tion i analyser af pro­fes­sions­ba­chel­or­stu­de­ren­des trivsel og fastholdelse.

Ind­led­ning

Brugen af stu­di­e­grup­per er udbredt på de vide­re­gå­ende uddan­nel­ser både i dansk og inter­na­tio­nal kontekst (Fit­ti­paldi, 2020; Havnes, 2008; Loh & Ang, 2020). Forskning viser, at stu­di­e­grup­per kan have positive effekter på stu­de­ren­des trivsel og faglige udbytte, herunder kritisk tænkning, sam­ar­bejde, lederskab og pro­blem­løs­ning (Buch et al., 2022; Hanson et al., 2016; Loh & Ang, 2020; Thom, 2020). Særligt kan stu­di­e­grup­per bidrage til at skabe en god start på stu­di­e­li­vet for nye stu­de­rende, som gennem stu­di­e­grup­perne kan blive en del af et fagligt og socialt fæl­les­skab (Tinto, 1997, 2017). Omvendt peger forskning også på, at stu­di­e­grup­per kan have en negativ effekt på stu­de­ren­des trivsel i de tilfælde, hvor stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det ikke fungerer (Krogh & Aarup Jensen, 2020; Soetanto & MacDonald, 2017). De stu­de­rende kan opleve det som svært og kon­flikt­fyldt at arbejde i stu­di­e­grup­per, særligt i de tilfælde, hvor stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det er obliga­to­risk og de stu­de­rende ikke selv har red­ska­berne eller mulig­he­derne for at løse kon­flik­terne (Glavind & Hansen, 2022; Jørgensen et al., 2019).

En opgørelse af Danmarks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut viser, at 86 pct. af første­års­stu­de­rende på vide­re­gå­ende uddan­nel­ser i Danmark indgår i en studie- eller pro­jekt­gruppe (EVA, 2021). På pro­fes­sions­højsko­lerne indgår stu­di­e­grup­per som et fast element i stu­di­e­ak­ti­vi­tets­mo­del­len, særligt ift. under­vi­se­ri­ni­ti­e­rede stu­di­e­ak­ti­vi­te­ter såsom fore­læs­nin­ger, hold- og labo­ra­to­ri­e­un­der­vis­ning, under­vis­nings­for­be­re­dende akti­vi­te­ter som stu­den­te­ro­p­læg samt gruppe- og pro­jekt­ar­bejde (Glavind & Hansen, 2022).

Der er i dansk kontekst udgivet en række bøger til stu­de­rende og under­vi­sere om, hvordan stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det bedst til­ret­te­læg­ges og faci­li­te­res (se fx Dahlbæk, 2014; Rask et al., 2018), ligesom der er foretaget en række empiriske studier af, hvordan stu­de­rende oplever stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det samt udbyttet heraf (se fx Buch et al., 2021; Dyrberg & Michelsen 2017). Fælles for publi­ka­tio­nerne er dog, at de enten ser på vide­re­gå­ende uddan­nel­ser generelt eller på uni­ver­si­tets­stu­de­rende specifikt. Så vidt vi ved, er der kun et fåtal af udgi­vel­ser, der fokuserer på stu­di­e­grup­per på pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­ser (se fx Jacobsen, 2020; Jørgensen et al., 2019). Der mangler således forsk­nings­vi­den om, hvad der ken­de­teg­ner stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det på pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­serne, og hvilken betydning stu­di­e­grup­per har for pro­fes­sions­ba­chel­or­stu­de­ren­des trivsel og studietilknytning.

Med udgangs­punkt i Vincent Tintos begreber om faglig og social inte­gra­tion på vide­re­gå­ende uddan­nel­ser under­sø­ger vi i denne artikel stu­di­e­grup­pers inte­gre­rende effekter i en pro­fes­sions­højsko­le­kon­tekst. Artiklens forsk­nings­spørgs­mål lyder: Hvilke inte­gre­rende og dis­in­te­gre­rende effekter af stu­di­e­grup­pe­ar­bejde oplever stu­de­rende på professionsbacheloruddannelser?

Forsk­nings­spørgs­må­let besvares gennem en kva­li­ta­tiv ind­holds­a­na­lyse af inter­views med 35 stu­de­rende fra seks for­skel­lige pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­ser på VIA Uni­ver­sity College. De seks uddan­nel­ser repræ­sen­te­rer ikke blot for­skel­lige typer af pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­ser, men også for­skel­lige måder at anvende stu­di­e­grup­per på.

Teoretisk ramme

Stu­di­e­grup­per er en mang­fol­dig størrelse og går under mange for­skel­lige beteg­nel­ser, fx pro­jekt­gruppe, læse­gruppe eller grup­pe­ar­bejde. Baseret på et lit­te­ra­tur­stu­die af stu­di­e­grup­per definerer Buch et al. (2022: 34) stu­di­e­grup­per som ”en gruppe af stu­de­rende, der arbejder sammen om en eller flere opgaver over kortere eller længere tid.” Defi­ni­tio­nen indfanger netop vari­a­tio­nen i for­skel­lige former for stu­di­e­grup­per og anvendes derfor i denne under­sø­gelse, hvor stu­di­e­grup­perne er orga­ni­se­ret på for­skel­lig vis på de seks under­søgte uddannelser.

Den ame­ri­kan­ske uddan­nel­ses­so­cio­log Vincent Tinto peger på, at for­skel­lige former for peer learning, herunder stu­di­e­grup­per, for­stær­ker stu­de­ren­des faglige udbytte af under­vis­nin­gen og styrker deres sociale til­knyt­ning til uddan­nel­sen. Som Tinto for­mu­le­rer det, er stu­de­rende i stu­di­e­grup­per ”able to make friends and learn at the same time” (Tinto: 1997: 615). Stu­di­e­grup­per har således inte­gre­rende effekter, idet de bidrager til at integrere stu­de­rende i både det faglige og sociale miljø på en uddan­nelse. Faglig inte­gra­tion opstår, når de stu­de­rende oplever at høre hjemme i det faglige miljø, herunder at have en oplevelse af at kunne mestre det faglige stof, at kunne indgå i faglige dis­kus­sio­ner i klassen og at blive fagligt anerkendt af både medstu­de­rende og under­vi­sere. Social inte­gra­tion kan opstå omkring ekstra-cur­ri­cu­lære akti­vi­te­ter på uddan­nel­sen og vedrører de stu­de­ren­des daglige liv og behov på campus. Igen invol­ve­rer det særligt ople­vel­sen af fæl­les­skab med medstu­de­rende, men også med under­vi­sere og andet personale, som de stu­de­rende møder i deres dagligdag på campus. Social inte­gra­tion handler således om, at den stu­de­rende oplever at høre til i et socialt fæl­les­skab (Tinto, 1993).

Det er vigtigt at under­strege, at ople­vel­sen af inte­gra­tion er subjektiv. Hvor nogle stu­de­rende vil have et stort behov for stærke sociale fæl­les­ska­ber, vil andre føle sig til­stræk­ke­ligt inte­gre­ret på studiet ved blot sporadisk kontakt med andre stu­de­rende. Det er altså ikke graden af til­knyt­ning i sig selv, som er afgørende, men den stu­de­ren­des egen oplevelse af fæl­les­ska­bet og af at høre til (Tinto, 2017).

Tintos teori er både berømt og berygtet (Braxton, 1999). Teorien udgør således hjør­ne­ste­nen for fra­falds­forsk­ning inden for vide­re­gå­ende uddan­nelse, samtidig med at den kri­ti­se­res for at have vage teo­re­ti­ske begreber, hvilket har resul­te­ret i et utal af for­skel­lige for­tolk­nin­ger, udlæg­nin­ger og målinger af særligt begrebet faglig inte­gra­tion (Braxton et al., 2000; Roberts, 2012). Det er her vigtigt at bemærke, at Tintos teo­ri­ap­pa­rat er udviklet i en ame­ri­kansk kontekst med et insti­tu­tio­nelt sigte for øje, nemlig at skabe viden om, hvordan vide­re­gå­ende uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner gennem social og faglig inte­gra­tion kan fastholde stu­de­rende på uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­nerne. Tintos fokus er i høj grad på stu­de­rende, der sta­ti­stisk set har større risiko for at falde fra deres uddan­nelse, særligt første-gene­ra­tions­­stu­­de­rende fra ikke-uddan­­nel­­ses­vante hjem eller mino­ri­tets­stu­de­rende, som kan opleve ikke at passe ind.

Metode

Artiklen bygger på kva­li­ta­tive interview med 35 stu­de­rende fra seks pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­ser på VIA Uni­ver­sity College. Inter­viewene, der blev foretaget i efteråret 2021, blev gen­nem­ført i for­bin­delse med et internt projekt om trivsel i stu­di­e­grup­per. Fokus for inter­viewene var de stu­de­ren­des ople­vel­ser af de for­skel­lige faser i et stu­di­e­grup­pe­for­løb lige fra den ind­le­dende under­vis­ning i at indgå i en stu­di­e­gruppe, dannelsen af stu­di­e­grup­per til selve stu­di­e­grup­pe­sam­ar­bej­det (se Glavind & Hansen, 2022). I denne artikel zoomes der ind på de stu­de­ren­des ople­vel­ser af stu­di­e­grup­pers betydning for deres inte­gra­tion på uddannelsen.

De seks uddan­nel­ser, der indgår i under­sø­gel­sen, er: lærer‑, sygeplejerske‑, fysioterapeut‑, bioanalytiker‑, byggeri- og inge­ni­ør­ud­dan­nel­sen. Uddan­nel­serne repræ­sen­te­rer således både for­skel­lige typer af pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­ser, for­skel­lige loka­tio­ner (land og by) samt for­skel­lige måder at anvende stu­di­e­grup­per på – lige fra grupper, der løser for­skel­lige kortere, afgræn­sede opgaver til pro­jekt­grup­per, der udar­bej­der semester- og eksa­menspro­jek­ter sammen.

De inter­viewede stu­de­rende er valgt ud fra uddan­nelse og semester, således at under­sø­gel­sen afdækkede både første­års­stu­de­rende og mere erfarne stu­de­ren­des ople­vel­ser af stu­di­e­grup­per. I alt indgik 17 første­års­stu­de­rende og 18 stu­de­rende fra 3. – 7. semester i under­sø­gel­sen. Alle inter­views blev optaget og efter­føl­gende trans­skri­be­ret. I bilags­ma­te­ri­a­let til pro­jek­trap­por­ten kan der findes yder­li­gere beskri­vel­ser af data­ma­te­ri­a­let, herunder inter­viewgu­ide og respon­den­tover­sigt (se Glavind & Hansen, 2022).

Med udgangs­punkt i kva­li­ta­tiv ind­holds­a­na­lyse er inter­viewene blevet kodet og ana­ly­se­ret ved hjælp af displays i NVivo (Glavind, 2019; Miles et al., 2014). Fokus har særligt været på, hvad de stu­de­rende oplever som både inte­gre­rende og dis­in­te­gre­rende effekter af stu­di­e­grup­per. Ind­led­nings­vist er der blevet gen­nem­ført en ”fokuseret-åben” kodning af mate­ri­a­let med udgangs­punkt i Tintos begrebs­par om faglig og social inte­gra­tion. Kodningen var fokuseret i den forstand, at kun data­ma­te­ri­ale, der har relateret sig til ople­vel­ser af inte­gra­tion på uddan­nel­sen, er blevet kodet. Samtidigt var kodningen åben, da formålet var at lade data ”tale” og udfylde ”inte­gra­tions­fæ­no­me­net”. Den foku­­se­rede-åbne kodning resul­te­rede i frem­kom­sten af en tredje inte­gra­tions­ka­te­gori, nemlig professionsintegration.

Baseret på den foku­­se­rede-åbne kodning er der udar­bej­det en kodebog, hvorefter alt inter­view­ma­te­ri­ale er genkodet. Hvor den faglige og sociale inte­gra­tion er teoretisk infor­me­rede kate­go­rier, og kode­de­fi­ni­tio­nerne tager afsæt i Tintos teori, er pro­fes­sions­in­te­gra­tion empirisk funderet. For at højne kva­li­te­ten og reli­a­bi­li­te­ten af kodningen har begge for­fat­tere løbende foretaget kryds­kod­ning af dele af data­ma­te­ri­a­let. Herved er det sikret, at koderne er anvendt kon­si­stent og systematisk.

Faglig inte­gra­tion

Baseret på Tintos defi­ni­tion af faglig inte­gra­tion, er inter­viewud­sagn blevet kodet som faglig inte­gra­tion, når de stu­de­rende udtrykker, at de oplever stu­di­e­grup­pen som et menings­fuldt fagligt fæl­les­skab, hvor de oplever at blive fagligt dygtigere, og hvor de oplever, at de andre medlemmer af gruppen aner­ken­der deres bidrag til sam­ar­bej­det. Omvendt er udsagn kodet som faglig dis­in­te­gra­tion, når de stu­de­rende udtrykker, at de ikke oplever stu­di­e­grup­pen som fagligt menings­fuld, idet de enten ikke oplever at blive anerkendt i fæl­les­ska­bet eller ikke oplever at få et fagligt udbytte af studiegruppearbejdet.

Faglig inte­gra­tion
(32)

 • Fagligt fæl­les­skab, hvor man hjælper hinanden: Oplevelse af stu­di­e­grup­pen som et fagligt fæl­les­skab, hvor man tager hånd om hinanden fagligt, øver fær­dig­he­der, læser lektier og til eksamen sammen, deler noter, og/eller lærer at lære sammen i stu­di­e­grup­pen (26)
 • Ekstra lærings­ge­vinst: Oplevelse af at man lærer mere ved at være i en stu­di­e­gruppe, enten ved at hjælpe de andre og/eller ved at lære af de andre (6)
 • Positiv med for­skel­lig­he­der: Oplevelse af at man i stu­di­e­grup­pen har for­skel­lige styrker og fag­lig­he­der, som højner kva­li­te­ten i arbejdet (20)

Faglig dis­in­te­gra­tion
(15)

 • For­skel­ligt ambi­tions­ni­veau og arbejds­ind­sats: Oplevelse af at for­skel­lige hold­nin­ger til ambi­tions­ni­veau, arbejds­ind­sats og tids­for­brug gør sam­ar­bej­det svært i stu­di­e­grup­pen (11)
 • Lavere lærings­ud­bytte: Oplevelse af et lavere lærings­ud­bytte pga. stu­di­e­grup­pen (5)
 • For heterogen gruppe: Oplevelse af at med­lem­merne i stu­di­e­grup­pen er for for­skel­lige, og at det påvirker det faglige sam­ar­bejde (2)
 • Faglig ensomhed: Oplevelse af at stikke ud fra det faglige fæl­les­skab og af ikke at blive anerkendt fagligt af de andre i stu­di­e­grup­pen (3)

Note: Tallene i parentes angiver antal kodede interviewpersoner.

Display 1. Stu­de­ren­des ople­vel­ser af faglig inte­gra­tion og disintegration

Stør­ste­delen af de inter­viewede stu­de­rende fortæller, at de oplever, at stu­di­e­grup­per bidrager til at integrere dem fagligt på deres uddan­nelse. Mange oplever at få faglig hjælp og sparring i stu­di­e­grup­pen. Flere fortæller, at de tager faglig hånd om hinanden i stu­di­e­grup­pen – man hjælper hinanden med at forstå og bearbejde det faglige stof, mange deler noter med hinanden, nogle læser lektier eller til eksamen sammen, og andre bruger gruppen til at øve praktiske fær­dig­he­der. Enkelte beskriver, at de oplever selv at lære mere ved at hjælpe andre i gruppen eller ved udfordre sig selv med de opgaver, som de er dårligst til, fordi de ved, at der er en anden i gruppen, som kan agere lære­me­ster og kva­li­tets­sikre deres arbejde. For stør­ste­delen af de inter­viewede stu­de­rende fungerer stu­di­e­grup­pen således som et slags fagligt støt­te­hjul, særligt i starten, hvor de faglige koder skal knækkes.

To stu­de­rende fortæller dog i inter­viewene, at de som helt nye stu­de­rende oplevede det som ”græn­se­over­skri­dende” (Stud. 14, udd. C) og ”angst­pro­vo­ke­rende” (Stud. 18, udd. C) at skulle indgå i en stu­di­e­gruppe, hvor de ikke kendte hinanden og skulle præstere fagligt overfor hinanden. Selvom begge stu­de­rende udtrykker, at ”det giver godt i sidste ende”, så vidner deres for­tæl­lin­ger om, at nye stu­de­rende kan bruge meget energi på at indgå i nye fæl­les­ska­ber på deres studie, og at dette for nogle kan være opleves som svært.

Flere af de inter­viewede stu­de­rende betoner, at de gennem stu­di­e­grup­perne får for­skel­lige per­spek­ti­ver på det faglige stof, og at de oplever det som lærerigt at arbejde med for­skel­lige typer af mennesker. Pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­serne har en relativ heterogen stu­den­ter­masse, hvor flere stu­de­rende er ældre og kommer med erhverv­ser­fa­ring. Adskil­lige beskriver, hvordan de bruger hinandens for­skel­lige baggrunde og kom­pe­ten­cer kon­struk­tivt i stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det. Det kan fx være fag­spe­ci­fikke kom­pe­ten­cer, som en uddannet murer bringer ind i stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det på byg­ge­ri­ud­dan­nel­sen, en tidligere sosu-assistent på sygeple­jer­skeud­dan­nel­sen, eller det kan være stu­di­e­tek­nik­ker og kendskab til IT-pro­­gram­­mer fra gymnasiet. En stu­de­rende på en sund­heds­fag­lig uddan­nelse fortæller eksem­pel­vis, at hun fagligt kan lære meget af de lidt ældre stu­de­rende i hendes stu­di­e­gruppe, som har arbejdet på plejehjem flere år inden studietiden:

De har en masse erfaring, som de tager med i stu­di­e­grup­pen. Så er der andre, som for eksempel mig selv, som går mere op i det teo­re­ti­ske, og som bringer det ind i arbejdet. Så man får lidt fra hinanden (Stud. 35, udd. F).

På den ene side oplever hun for­skel­len som fagligt givende, men på den ene side savner hun sin tidligere stu­di­e­gruppe, hvor de alle var unge og havde samme tilgang til at studere. For­skel­lig­he­den kan således på en og samme tid opleves som lærerigt, men også gøre sam­ar­bej­det svært.

Det er praksis på fem ud af de seks under­søgte uddan­nel­ser, at de stu­de­rende kommer i nye stu­di­e­grup­per hvert semester. Formålet med de mange skiftende stu­di­e­grup­per er, at de stu­de­rende lærer flere fra klassen og årgangen at kende. For nogle stu­de­rende giver det god mening, og de oplever det som positivt at arbejde i flere for­skel­lige stu­di­e­grup­per gennem uddan­nel­sen. En stu­de­rende fortæller eksem­pel­vis, at de skiftende stu­di­e­grup­per bidrager til et bredt fagligt netværk på tværs af grupperne. Dette stemmer overens med et ame­ri­kansk studie, der peger på, at stu­di­e­grup­per kan bidra­gelse til skabelse af netværk, der rækker ud over den enkelte stu­di­e­gruppe (Smith & Tinto, 2022).

Omvendt oplever andre stu­de­rende de skiftende stu­di­e­grup­per som svært, fordi sam­ar­bej­det hele tiden skal starte forfra. Dette gælder særligt, hvis de stu­de­rende i gruppen har for­skel­lige hold­nin­ger til ambi­tions­ni­veau og arbejds­ind­sats. Flere fortæller, at det opleves som demo­ti­ve­rende at være i en stu­di­e­gruppe med for­skel­lige ambi­tions­ni­veauer, og hvor man er uenig om, hvor meget tid og arbejde, der skal lægges i gruppen. Nogle fortæller, at der kan opstå mistillid i stu­di­e­grup­pen, hvis man oplever, at de andre ikke får læst og ikke over­hol­der aftalerne. Enkelte stu­de­rende fortæller også, at der kan være en holdning til stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det, som noget der bare skal overstås, og at de mangler de gode samtaler, reflek­sio­ner og dis­kus­sio­ner i gruppen. Fru­stra­tio­nerne opstår primært, når de stu­de­rende oplever, at de andre i gruppen ikke ønsker at sparre, diskutere og læse lige så meget som dem selv, men også når de andre i stu­di­e­grup­per ønsker at arbejde mere end en selv. Lignende kon­klu­sion findes i et dansk lit­te­ra­tur­stu­die af Buch et al. (2022), der peger på, at netop homo­ge­ni­tet i forhold til stu­di­e­en­ga­ge­ment og tids­for­brug opleves som vigtigt for de studerende.

Endeligt beskriver enkelte stu­de­rende forløb, hvor de har følt sig uden for det faglige fæl­les­skab. De fortæller, hvordan de ikke har følt sig fagligt værdsat i gruppen, og at deres arbejde ikke blev anset som godt nok af de andre i gruppen. En stu­de­rende beretter eksem­pel­vis, at hun var i en stu­di­e­gruppe, hvor de andre altid kri­ti­se­rede hendes arbejde, og hvor hun oplevede, at hun fagligt blev ”pillet ned” i en sådan grad, at hun følte, at hun var ”ved at drukne” i grup­pe­ar­bej­det (Stud. 31, udd. F). I lighed hermed fortæller en anden stu­de­rende, at hun følte sig så meget uden for i sin gruppe, at hun over­ve­jede at droppe ud af uddan­nel­sen. Disse stu­de­ren­des historier vidner om, at lige så inte­gre­rende effekter stu­di­e­grup­per kan have, lige så dis­in­te­gre­rende kan de være, hvis en stu­de­rende oplever at stå uden for fællesskabet.

Social inte­gra­tion

Baseret på Tintos defi­ni­tion af social inte­gra­tion kodes inter­viewud­sagn, der beskriver stu­di­e­grup­pen som et socialt fæl­les­skab, der rækker ud over blot et fagligt sam­ar­bejde som social inte­gra­tion. Omvendt er udsagn, der pro­ble­ma­ti­se­rer de sociale rela­tio­ner i stu­di­e­grup­pen kodet som social disintegration.

Social inte­gra­tion
(30)

 • Tryghed: Oplevelse af at stu­di­e­grup­pen giver tryghed, og at man altid har nogle at være sammen med (12)
 • Socialt fæl­les­skab: Oplevelse af at der er et socialt fæl­les­skab i stu­di­e­grup­pen, fx at man fysisk sidder sammen, spiser sammen og hygger sig sammen (28)

Social dis­in­te­gra­tion
(15)

 • Uenighed om det sociale niveau: Ople­vel­sen af at der er uenighed i stu­di­e­grup­pen om det sociale samvær (9)
 • Uden for fæl­les­ska­bet: Ople­vel­sen af at være uden for det sociale fæl­les­skab i stu­di­e­grup­pen – følelse af at være alene (2)
 • For for­skel­lige til at det sociale fungerer: Oplevelse af at man i stu­di­e­grup­pen er for for­skel­lige til, at det sociale fungerer (5)

Note: Tallene i parentes angiver antal kodede interviewpersoner.

Display 2. Stu­de­ren­des ople­vel­ser af social inte­gra­tion og disintegration

Stør­ste­delen af de inter­viewede stu­de­rende giver udtryk for, at deres stu­di­e­grup­per ikke blot er et fagligt fæl­les­skab, men også rummer en positiv social dimension, som bidrager til at integrere dem på studiet. Flere betoner den tryghed, som en stu­di­e­gruppe kan skabe, især i starten af uddan­nel­sen, hvor de stu­de­rende endnu ikke kender hinanden. De beskriver stu­di­e­grup­pen som en sikker base: ”det, med at man har en stu­di­e­gruppe helt fra start af, gør, at man aldrig kommer til at være i tvivl om, hvem du kan gå til. Der er heller ikke dem, der kommer til og sidde alene.” (Stud. 3, udd. A). Stu­di­e­grup­per danner således i høj grad rammerne for et socialt fæl­les­skab, som de stu­de­rende auto­ma­tisk inviteres ind i. Flere fortæller, hvordan de bruger stu­di­e­grup­perne til at også at få en kop kaffe sammen, spise frokost sammen eller holde pauser sammen. Der er tid til hyggesnak og til at lave sjov med hinanden. Stu­di­e­grup­pen opleves som et forum, hvor man tør sige højt, hvis man har problemer, og hvor man er opmærksom på, om de andre i stu­di­e­grup­pen har det godt.

Der kan dog være flere for­skel­lige for­vent­nin­ger til det sociale fæl­les­skab. Nogle stu­de­rende lægger stor vægt på den sociale dimension, hvor andre fore­træk­ker, at stu­di­e­grup­pen primært er et arbejds­fæl­les­skab. Uenighed om det sociale niveau kan derfor være en kilde til konflikt i stu­di­e­grup­pen. Det gælder særligt de grupper, hvor for­skel­lige sociale rela­tio­ner har frag­men­te­ret gruppen, og der er dannet grupper i gruppen. Det kan føre til ople­vel­ser af at være uden for det sociale fæl­les­skab, eller ople­vel­ser af at det sociale for­styr­rer det faglige sam­ar­bejde og fokus. Hvor sidst­nævnte kan medføre irri­ta­tion og sam­ar­bejds­pro­ble­mer i gruppen, kan en oplevelse af at være uden for fæl­les­ska­bet sætte dis­in­te­gre­rende spor i den enkelte. En stu­de­rende fortæller eksem­pel­vis, hvordan hun oplevede at være alene i det store fæl­les­skab, fordi hun var uden for i stu­di­e­grup­pen, da klassen mødtes første gang efter corona-nedlukningen:

Alle folk sad bare ved deres stu­di­e­grup­per, men man kunne kun sidde to ved hvert bord. Jeg kan huske, at jeg bare sad alene, fordi de andre to sad sammen. Det var ret ube­ha­ge­ligt (…) jeg følte mig lidt ensom (Stud. 29, udd. E).

Flere oplever, at det kan være svært at få det sociale samvær uden for under­vis­nin­gen op at stå, fordi grupperne ofte er meget hete­ro­gene. Alder­s­spæn­det kan være stort, og de stu­de­rende kan være meget for­skel­lige steder i deres liv. Særligt de ældre stu­de­rende, der har familier, ser i højere grad stu­di­e­grup­pen som et arbejds­fæl­les­skab, og har mindre tid eller lyst til at ses privat med stu­di­e­grup­pen uden for uddan­nel­sen. Omvendt kan yngre stu­de­rende, der måske også netop er flyttet til deres studieby, have større ønsker om at opbygge et socialt fæl­les­skab, der rækker ud over det faglige.

Det sociale spiller således en stor rolle, når det ikke fungerer, eller hvis der er for store forskelle i de stu­de­ren­des for­vent­nin­ger eller ønsker hertil. Med andre ord kan stu­di­e­grup­per have store sociale dis­in­te­gre­rende effekter, hvis der ikke tages hånd om sociale udfor­drin­ger i gruppen. Omvendt tyder analysen på, at stærke sociale fæl­les­ska­ber betyder mindre, end teorien fore­skri­ver. Stør­ste­delen af de stu­de­rende værds­æt­ter, at stu­di­e­grup­perne primært er et vel­fun­ge­rende arbejds­fæl­les­skab, hvor man arbejder godt sammen, men de ønsker ikke, at det nød­ven­dig­vis skal forplante sig til private venskaber. De mere per­son­lige rela­tio­ner har mange uden for studiet, og det passer dem fint. Disse resul­ta­ter stemmer overens med andre danske studier, der peger på, at den sociale inte­gra­tion har mindre betydning end den faglige inte­gra­tion for danske stu­de­rende, der i høj grad har et socialt netværk med sig fra for­e­nings­liv og ung­doms­ud­dan­nelse, når de påbe­gyn­der en vide­re­gå­ende uddan­nelse (Smith & Reimer, 2022; Qvortrup et al., 2018).

Pro­fes­sions­in­te­gra­tion

På baggrund af den åbne kodning defineres pro­fes­sions­in­te­gra­tion som de stu­de­ren­des ople­vel­ser af, at stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det menings­fuldt udvikler dem pro­fes­sio­nelt og for­be­re­der dem til et arbejde i pro­fes­sio­nen. Alle udsagn om ople­vel­sen af stu­di­e­grup­pen som pro­fes­sio­nelt udvik­lende og pro­fes­sions­for­be­re­dende er således kodet som udtryk for pro­fes­sions­in­te­gra­tion. Omvendt er udsagn kodet som pro­­fes­sions-dis­in­te­­gra­tion, når de stu­de­rende udtrykker, at stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det ikke opleves som pro­fes­sio­nelt udvik­lende, eller at stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det ikke menings­fuldt kan sam­men­stil­les med professionen.

Pro­fes­sions­in­te­gra­tion
(23)

 • Pro­fes­sio­nel udvikling: Oplevelse af at man opøver pro­fes­sions­re­le­vante sam­ar­bejds­kom­pe­ten­cer i stu­di­e­grup­pen (21)
 • Kol­le­gi­alt fæl­les­skab: Oplevelse af at stu­di­e­grup­pen udgør et kol­le­gi­alt fæl­les­skab, hvor man sam­ar­bej­der pro­fes­sio­nelt om at løse opgaven (6)
 • Vir­ke­lig­hedsnært stu­di­e­grup­pe­ar­bejde: Oplevelse af stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det som meget autentisk, og at sam­ar­bej­det i stu­di­e­grup­pen minder meget om den måde, man arbejder på i pro­fes­sio­nen (4)

Pro­­fes­sions-dis­in­te­­gra­tion
(13)

Vir­ke­lig­heds­fjernt stu­di­e­grup­pe­ar­bejde: Oplevelse af at stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det ikke er en autentisk efter­lig­ning af det kol­le­gi­ale sam­ar­bejde i pro­fes­sio­nen, og at de to ikke kan sam­men­lig­nes (13)

Note: Tallene i parentes angiver antal kodede interviewpersoner.

Display 3. Stu­de­ren­des ople­vel­ser af pro­fes­sions­in­te­gra­tion og disintegration

Udover at have en faglig og social inte­gre­rende effekt peger den kva­li­ta­tive analyse af inter­view­ma­te­ri­a­let på, at stu­di­e­grup­per også har en pro­fes­sions­in­te­gre­rende effekt. De stu­de­rende fra alle seks uddan­nel­ser fortæller, at uddan­nel­serne ita­le­sæt­ter stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det som et eksempel på det pro­fes­sio­nelle team­sam­ar­bejde, de vil skulle indgå i som fær­di­g­ud­dan­nede. Stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det giver således de stu­de­rende mulighed for at udforske dels, hvem de selv er som pro­fes­sio­nelle, men også deres syn på og fore­stil­lin­ger om den pro­fes­sion, som de skal ud at arbejde i. Her er det relevant at trække på den norske uddan­nel­ses­for­sker Kåre Heggens sondring mellem pro­fes­sio­nel identitet og pro­fes­sions­i­den­ti­tet. Hvor pro­fes­sio­nel identitet er den stu­de­ren­des syn på sig selv som pro­fes­sio­nel, er pro­fes­sions­i­den­ti­tet den kol­lek­tive opfat­telse af pro­fes­sio­nen (Heggen, 2008). Stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det kan således give anledning til over­vej­el­ser om, ”hvem er jeg som pro­fes­sio­nel?” og ”hvad er det for en pro­fes­sion, som jeg skal ud at arbejde i?” Stu­di­e­grup­pe­sam­ar­bej­det kan bidrage til spirende svar på begge spørgsmål, idet sam­ar­bej­det både giver den stu­de­rende mulighed for at danne et billede af sig selv som pro­fes­sio­nel, samtidig med at sam­ar­bej­det giver et indblik i arbejds­for­merne i professionen.

De stu­de­rende accep­te­rer langt hen ad vejen for­tæl­lin­gen om stu­di­e­grup­pe­ar­bej­dets mange ligheder med praksis. De oplever det som relevant at arbejde i stu­di­e­grup­per, fordi de har en fore­stil­ling om, at de kommer ud i (tvær)faglige miljøer, hvor de skal kunne sam­ar­bejde med alle typer af mennesker. Netop udvik­lin­gen af sam­ar­bejds­kom­pe­ten­cer gennem stu­di­e­grup­pe­sam­ar­bej­det fremhæves af mange af de inter­viewede stu­de­rende som meget menings­fuldt og relevant for deres frem­ti­dige arbejde, hvor de skal sam­ar­bejde med mange for­skel­lige typer af mennesker. En stor del af de stu­de­rende beskriver det med, at ”man kan jo ikke vælge sine kollegaer” (Stud. 32, udd. F), så det er vigtigt at kunne arbejde sammen med alle. De fortæller, at de gennem de skiftende stu­di­e­grup­per lærer at sam­ar­bejde med så mange for­skel­lige, at det ”kommer til at ligge på rygraden, hvordan man arbejder sammen med en anden person både tvær­fag­ligt og i sin egen pro­fes­sion” (Stud. 16, udd. C).

For nogle stu­de­rende giver argu­men­tet om udvikling af pro­fes­sio­nelle sam­ar­bejds­kom­pe­ten­cer i stu­di­e­grup­pen så meget mening, at det kan legi­ti­mere dårlige sam­ar­bejds­op­le­vel­ser i stu­di­e­grup­pen. Som en stu­de­rende siger, så er alt grup­pe­ar­bejde svært, men det er der ikke noget at gøre ved, for ”det er et fag, hvor man SKAL kunne arbejde sammen. Så det er jo megavig­tigt” (Stud. 11, udd. B). Koblingen til det pro­fes­sio­nelle domæne kan således afhjælpe noget af det faglige og sociale pres, som der kan være i stu­di­e­grup­pen, da det ikke handler om at få de bedste karak­te­rer eller de bedste venner, men om at lære at samarbejde.

I for­læn­gelse heraf beskriver nogle af de inter­viewede stu­de­rende stu­di­e­grup­pen som et pro­fes­sio­nelt arbejds­fæl­les­skab, hvor de er kolleger frem for venner. De sætter pris på det gode sam­ar­bejde og samvær med hinanden, men har ikke behov for, at det strækker sig ind i deres privatliv. En stu­de­rende udtrykker, at der skal være tid og plads til lidt ”skur­vogns­snak” (Stud. 8, udd. B), hvor man sammen kan afslutte en lang arbejds­dag med lidt hyggesnak, inden man tager hjem til hver sit. Flere pointerer, at formålet med stu­di­e­grup­perne fra uddan­nel­ser­nes side netop også ita­le­sæt­tes som et kol­le­gi­alt arbejds­fæl­les­skab, hvor opgaver skal løses og afleveres, og ikke et venskab. For mange giver det god mening, og de oplever, at det skaber en ro og kon­cen­tra­tion på arbejds­op­ga­verne i gruppen. Andre savner, som beskrevet i fore­gå­ende afsnit, et stærkere socialt fæl­les­skab, og vil gerne have at stu­di­e­grup­pen er mere end blot et kol­le­gi­alt arbejdsfællesskab. 

På nogle af uddan­nel­serne forsøger man at kon­stru­ere stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det, så det tager samme form som team­sam­ar­bejde i pro­fes­sio­nen. Det kan fx være teg­ne­stuer på byg­ge­ri­ud­dan­nel­sen, hvor de stu­de­rende skal løse en case for en kunde, eller det kan være en tvær­fag­lig pro­blem­stil­ling, som fysi­o­te­ra­peut- og ergo­te­ra­pe­ut­stu­de­rende skal løse i fæl­les­skab. Koblingen til pro­fes­sio­nen er for mange stu­de­rende afgørende for at anse stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det som relevant og menings­fuldt. Det skal give mening både i en faglig kontekst og i praksis. En stu­de­rende på en sund­heds­fag­lig uddan­nelse fortæller eksem­pel­vis, at pædagogik spillede en over­ra­skende stor rolle i den for­be­re­dende under­vis­ning til studiegrupper:

Jeg har aldrig tænkt så meget over tera­pe­ut­de­len, inden jeg kom herind. Men det går de også rigtig meget op i … det med at kunne læse mennesker og kunne skabe en ordentlig relation. Hvis man ikke kan det i klassen, så får man et problem, når det er nogle patienter, som man kun skal møde en time (Stud. 17, udd. C).

Den stu­de­rende oplever således, at koblingen mellem de pæda­go­gi­ske og sund­heds­fag­lige fag kommer til live i stu­di­e­grup­perne, hvor de både kan træne praktiske fær­dig­he­der på hinanden, samtidig med at de øver sig i det relationelle.

Flere stu­de­rende oplever dog ikke stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det som vir­ke­lig­hedsnært og pro­fes­sions­au­ten­tisk. De sætter spørgs­måls­tegn ved uddan­nel­ser­nes påstand om, at stu­di­e­grup­perne minder om team­sam­ar­bejde i pro­fes­sio­nen. De fremhæver, at der er noget andet på spil i stu­di­e­grup­perne, fordi det handler om læring og karak­te­rer. Forskelle i ambi­tions­ni­veau kommer til at fylde mere og kan gøre sam­ar­bej­det kon­flikt­fyldt, hvor de stu­de­rende fore­stil­ler sig, at denne dimension ikke fylder på samme måde som fær­di­g­ud­dan­net. Enkelte peger også på betyd­nin­gen af fraværet af øvre ledelse i en stu­di­e­gruppe, når der er kon­flik­ter. En stu­de­rende beskriver, hvordan stu­di­e­grup­pen oplever at være overladt til sig selv, når tingene går i hårdknude, med en besked om, at de ”jo er voksne mennesker og skal kunne finde ud af det selv” (Stud. 26, udd. E). Men som den stu­de­rende siger, så vil man i den virkelige verden også gå til sin leder med van­ske­lige sam­ar­bejds­pro­ble­mer og have en for­vent­ning om at blive hørt. Ifølge den stu­de­rende handler pro­fes­sions­kom­pe­ten­cer ikke kun om at kunne arbejde med alle, men også om at kunne sige fra, når vilkårene byder det. Der, hvor uddan­nel­sen ikke lykkes med at koble stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det menings­fuldt til pro­fes­sio­nen, forholder de stu­de­rende sig således mere kritisk til argu­men­tet om vig­tig­he­den af samarbejde.

Stu­di­e­grup­per som pro­fes­sio­nelle arbejdsfællesskaber

Oven­stå­ende analyse peger på, at stu­di­e­grup­per ikke kun bidrager til at integrere pro­fes­sions­ba­chel­or­stu­de­rende fagligt og socialt på uddan­nel­sen, men også ind i pro­fes­sio­nen. Inte­gra­tio­nen kan ske inden for de enkelte domæner (fagligt, socialt eller pro­fes­sion), men inte­gra­tio­nen kan også ske på tværs af de tre domæner, hvor de stu­de­rende oplever, at stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det på en og samme tid udgør et fagligt, socialt og pro­fes­sio­nelt arbejds­fæl­les­skab (se figur 1).

Over­lap­pet mellem det sociale og faglige domæne viser sig i analysen ved, at de stu­de­rende oplever sam­spil­let mellem det sociale og faglige fæl­les­skab som vigtigt for deres lærings­ud­bytte af stu­di­e­grup­pen. Det sociale fæl­les­skab bliver for mange af de stu­de­rende en for­ud­sæt­ning for, at det faglige fæl­les­skab kan finde sted. For en del af de stu­de­rende opleves det derfor som menings­fuldt at bruge tid sammen med stu­di­e­grup­pen uden for under­vis­nin­gen, fordi det bidrager til en faglig tryghed i gruppen. Omvendt oplever andre stu­de­rende, at det sociale kan reducere det faglige udbytte. Det kan skyldes, at det sociale fylder så meget, at der ikke er tid til det faglige, eller fordi man føler sig uden for og ikke er tryg ved at deltage i de faglige dis­kus­sio­ner i gruppen. Nød­ven­dig­he­den af at styrke det faglige-sociale fæl­les­skab er anerkendt i fra­falds­lit­te­ra­tu­ren specifik og uddan­nel­ses­so­cio­lo­gien generelt, og Tinto peger netop på klas­se­væ­rel­set og stu­di­e­grup­per som en mediator herfor (Tinto, 1997).

Over­lap­pet mellem det sociale og pro­fes­sions­do­mæ­net viser sig i ana­ly­serne, når de stu­de­rende oplever, at de sociale rela­tio­ner i stu­di­e­grup­pen også er menings­fulde i pro­fes­sio­nel sam­men­hæng. For mange skabes denne menings­fuld­hed ved at se stu­di­e­grup­pen som et pro­fes­sio­nelt arbejds­fæl­les­skab, hvor man er kolleger. Stu­di­e­grup­pen bliver med andre ord et imiteret kol­le­ga­skab, hvor man er ‘voksne’ sammen – man sam­ar­bej­der pro­fes­sio­nelt om opgaven, ligesom man også kan hygge sig sammen. Dette syn kan medvirke til at nedtrappe kon­flik­ter i gruppen, da fokus i høj grad er på læring og opøvelse af pro­fes­sio­nelle kom­pe­ten­cer frem for på det per­son­lige. Omvendt betyder det også, at den sociale relation til gruppen og uddan­nel­sen for nogle stu­de­rende er svag. De møder op til under­vis­ning og grup­pe­ar­bej­det, men bruger derudover ikke stu­di­e­grup­pen som et socialt netværk.

Endelig frem­kom­mer for­bin­del­sen mellem pro­fes­sio­nen og det faglige domæne i analysen, når de stu­de­rende oplever, at stu­di­e­grup­pen ikke blot er et fagligt arbejds­fæl­les­skab, hvor de kan hjælpe hinanden med lektier og skal lave afle­ve­rin­ger sammen, men at sam­ar­bej­det også udvikler dem pro­fes­sio­nelt – både deres generiske sam­ar­bejds­kom­pe­ten­cer, men også deres pro­fes­sio­nelle identitet. Kobling af stu­di­e­grup­pe­ar­bej­det til pro­fes­sio­nen kan således skabe opbakning til det ellers obliga­to­ri­ske stu­di­e­grup­pe­ar­bejde blandt de mere kritiske stu­de­rende, såfremt koblingen anses som rea­li­stisk og autentisk.

Kon­klu­sion

Opsam­lende peger under­sø­gel­sen på, at stu­di­e­grup­per ikke blot er et fagligt og socialt arbejds­fæl­les­skab, men også et pro­fes­sio­nelt fæl­les­skab, hvor pro­fes­sions­ba­chel­or­stu­de­rende i trygge rammer kan udvikle og afprøve deres spirende for­stå­else af deres egen pro­fes­sio­nelle identitet. Stu­di­e­grup­perne kan således have stærke inte­gre­rende effekter, når de stu­de­rende oplever et menings­fuldt overlap mellem de faglige, sociale og pro­fes­sio­nelle fæl­les­ska­ber. Det er derfor vigtigt ikke at se de tre domæner som adskilte, men i stedet for arbejde med at styrke for­bin­del­serne mellem dem.

I denne under­sø­gelse har fokus ude­luk­kende været på stu­di­e­grup­pers inte­gre­rende effekt. Deborah Roberts (2012) har lavet en bredere under­sø­gelse af lærer­stu­de­ren­des fast­hol­delse og frafald på lærer­ud­dan­nel­sen i Stor­bri­tan­nien. Hun finder, at frafald ikke kun kan forklares med manglende faglig og social inte­gra­tion, men at også per­son­lige årsager samt manglende pro­fes­sions­in­te­gra­tion spiller en rolle. Ople­vel­ser af manglende pro­fes­sions­in­te­gra­tion viser sig i Roberts’ studie i form af bekym­rin­ger om, hvorvidt lærer­ud­dan­nel­sen er det rette stu­di­e­valg (fx som følge af dårlige ople­vel­ser i prak­tik­ken, util­freds­hed med erhvervet eller tvivl om lærer­ger­nin­gen). Dette peger på, at pro­fes­sions­do­mæ­net således udgør en yderst relevant faktor i for­stå­el­sen af pro­fes­sions­ba­chel­ors­stu­de­ren­des trivsel og frafald, og at begrebet på lige fod med faglig og social inte­gra­tion bør indtænkes i frem­ti­dige analyser heraf. De stu­de­rende kan opleve sig som fuldt inte­gre­ret både fagligt og socialt, men alligevel falde fra en pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nelse, fordi de ikke kan se koblingen mellem under­vis­nin­gen og pro­fes­sio­nen, eller ikke kan se sig selv i pro­fes­sio­nen. Begrebet pro­fes­sions­in­te­gra­tion har således teoretisk poten­ti­ale, der rækker udover stu­di­e­grup­per, men begrebet kræver yder­li­gere teo­re­ti­se­ring og udfoldelse.

Refe­ren­cer

Braxton, J. M. (1999). Theory Ela­bo­ra­tion and Research and Deve­l­op­ment: Toward a Fuller Under­stan­ding of College Student Retention. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 1(2), 93 – 97. https://​doi​.org/​1​0​.​2​1​9​0​/​w​4​2​a​ – ​1​e​c​n​ – ​v​g​l​h​ – xpa8

Braxton, J. M., Milem, J. F., & Sullivan, A. S. (2000). The Influence of Active Learning on the College Student Departure Process: Toward a Revision of Tinto’s Theory. The Journal of Higher Education, 71(5), 569. https://​doi​.org/​1​0​.​2​3​0​7​/​2​6​4​9​260

Buch, B., Jensen, U. H., Nortvig, A.-M., & Chri­sti­an­sen, R. B. (2022). Stu­di­e­grup­pe­ar­bejde på vide­re­gå­ende uddan­nel­ser: et lit­te­ra­tur­stu­die. Unge Pædagoger, 2, 29 – 40.

Dahlbæk, Annelise (2014) Stu­di­e­grup­pen. Etab­le­ring, faci­li­te­ring og udvikling. Dansk Psy­ko­lo­gisk Forlag

Dyrberg, N. R., & Michelsen, C. (2017). Mentoring first year study groups – benefits from the mentors’ per­spective. European Journal of Science and Mat­he­ma­tics Education, 5(1), 43 – 54. https://​doi​.org/​1​0​.​3​0​9​3​5​/​s​c​i​m​a​t​h​/​9​496

EVA. (2021). Grup­pe­ar­bejde på de vide­re­gå­ende uddan­nel­ser. https://​www​.eva​.dk/​v​i​d​e​r​e​g​a​a​e​n​d​e​ – ​u​d​d​a​n​n​e​l​s​e​/​g​r​u​p​p​e​a​r​b​e​j​d​e​ – ​p​a​a​ – ​v​i​d​e​r​e​g​a​a​e​n​d​e​ – uddannelser

Fit­ti­paldi, D. (2020). Managing the dynamics of group projects in higher education: Best practices suggested by empirical research. Universal Journal of Educa­tio­nal Research, 8(5), 1778 – 1796. https://​doi​.org/​1​0​.​1​3​1​8​9​/​u​j​e​r​.​2​0​2​0​.​0​8​0​515

Glavind, J. G. (2019). Kva­li­ta­tiv ind­holds­a­na­lyse. In J. G. Glavind & H. H. Pedersen (Eds.), Gode spørgsmål, rigtige svar. Grundbog i sam­funds­fag­lig metode (2. Udgave). Gyldendal.

Glavind, J. G. (red.), Hansen, D. G. (red.), Helmig, D., Terp, M. B., Ellekrog, A., van Deurs, A. B., Lindholm, J., & Rosholm, K. (2022). Stu­di­e­grup­pe­triv­sel: en under­sø­gelse af stu­di­e­grup­pe­triv­sel på VIA Uni­ver­sity College. VIA Uni­ver­sity College. https://www.ucviden.dk/da/publications/studiegruppetrivsel-en-unders%C3%B8gelse-af-studiegruppetrivsel‑p%C3%A5-via 

Hanson, J. M., Trolian, T. L., Paulsen, M. B., & Pasca­rella, E. T. (2016). Eva­lu­at­ing the influence of peer learning on psy­cho­lo­gi­cal well-being. Teaching in Higher Education, 21(2), 191 – 206. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​1​3​5​6​2​5​1​7​.​2​0​1​5​.​1​1​3​6​274

Havnes, A. (2008). Peer-mediated learning beyond the cur­ri­culum. Studies in Higher Education, 33(2), 193 – 204. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​3​0​7​5​0​7​0​8​0​1​9​1​6​344

Heggen, K. (2008). Profesjon og identitet. In A. Molander & L. I. Terum (Eds.), Pro­fesjons­stu­dier. Universitetsforlaget.

Jacobsen, D. (2020). Tvær­pro­fes­sio­nelle stu­di­e­grup­per: En håndbog. Samfundslitteratur.

Jørgensen, M. Ø., Petersen, J. S. D., Viese, M., Ringdal, R. W. & Chri­stof­fer­sen, N. (2019). Stu­di­e­grup­per: et grundlag for ind­dra­gelse og fast­hol­delse af stu­de­rende på sygeple­jer­skeud­dan­nel­sen. Uddan­nel­ses­nyt, 30(2), 16 – 21

Krogh, L., & Aarup Jensen, A. (2020). Unge med triv­selspro­ble­mer i kol­la­bo­ra­tive lærings­fæl­les­ska­ber. Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, 1, 64 – 75.

Loh, R. C.-Y., & Ang, C.-S. (2020). Unra­vel­ling Coo­pe­ra­tive Learning in Higher Education. Research in Social Sciences and Tech­no­logy, 5(2), 22 – 39. https://​doi​.org/​1​0​.​4​6​3​0​3​/​r​e​s​s​a​t​.​0​5​.​0​2.2

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qua­li­ta­tive data analysis : a methods sour­ce­book (3. ed.). Sage.

Qvortrup, A., Smith, E., Rasmussen, F., & Lyk­ke­gaard, E. (2018). Stu­di­e­miljø og frafald i vide­re­gå­ende uddan­nel­ser: Betyd­nin­gen af under­vis­ning, faglig iden­ti­fi­ka­tion og social inte­gra­tion. Dansk Uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk Tids­skrift, 13(25), 151 – 178. https://​doi​.org/​1​0​.​7​1​4​6​/​d​u​t​.​v​1​3​i​2​5​.​9​7​282

Rask, A. K., Hansen, M. B., Ravn, I., & Rask, L. (2018). Stu­di­e­grup­per: Sam­ar­bejde og faci­li­te­ring. Hans Reitzels Forlag.

Roberts, D. (2012). Modelling wit­hdrawal and per­si­stence for initial teacher training: revising Tinto’s Lon­gi­tu­di­nal Model of Departure. Wiley Blackwell, 38(6), 953 – 975. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​1​4​1​1​9​2​6​.​2​0​1​1​.​6​0​3​035

Smith, E., & Reimer, D. (2022). Fra­falds­in­ten­tio­ner og betyd­nin­gen af iden­ti­fi­ka­tion, inte­gra­tion og self-concept. In D. Reimer & I. G. Andersen (Eds.), Frafald fra de vide­re­gå­ende uddan­nel­ser: For­kla­rin­ger, meka­nis­mer og løsninger. Aalborg Uni­ver­si­tets­for­lag. https://vbn.aau.dk/en/publications/frafald-fra-de-videregående-uddannelser-forklaringer-mekanismer‑o

Smith, R. A., & Tinto, V. (2022). Unra­ve­ling Student Enga­ge­ment: Exploring its Rela­tio­nal and Lon­gi­tu­di­nal Character. Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice, 1 – 16. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​7​7​/​1​5​2​1​0​2​5​1​2​2​1​0​9​8​172

Soetanto, D., & MacDonald, M. (2017). Group work and the change of obstacles over time: The influence of learning style and group com­po­si­tion. Active Learning in Higher Education, 18(2), 99 – 113. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​7​7​/​1​4​6​9​7​8​7​4​1​7​7​0​7​613

Thom, M. (2020). Are group assign­ments effective pedagogy or a waste of time? A review of the lite­ra­ture and impli­ca­tions for practice. Teaching Public Admi­ni­stra­tion, 38(3), 257 – 269. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​7​7​/​0​1​4​4​7​3​9​4​2​0​9​0​4​396

Tinto, V. (1993). Leaving College: Ret­hin­king the Causes and Cures of Student Attrition (2nd ed.). Chicago, IL: Uni­ver­sity of Chicago Press. https://​doi​.org/​1​0​.​7​2​0​8​/​c​h​i​c​a​g​o​/​9​7​8​0​2​2​6​9​2​2​4​6​1​.​0​0​1​.​0​001

Tinto, V. (1997). Clas­s­rooms as Com­mu­ni­ties. The Journal of Higher Education, 68(6), 599 – 623. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​0​2​2​1​5​4​6​.​1​9​9​7​.​1​1​7​7​9​003

Tinto, V. (2017). Through the Eyes of Students. Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice, 19(3), 254 – 269. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​7​7​/​1​5​2​1​0​2​5​1​1​5​6​2​1​917

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

STØT VIA MOBILEPAY VED AT SCANNE HER

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte