Børns sprog­ste­der

Ind­led­ning

I denne artikel præ­sen­te­rer jeg begrebet sprog­ste­der. Dette gør jeg dels ved at redegøre for dets to begrebs­kom­po­nen­ter, nemlig steder som samlinger og sprog som levende, og dels igennem nogle samlende ord om sprog­ste­der. I en ambition om at åbne for en ope­ra­tio­na­li­se­ring af sprog­sted­be­gre­bet præ­sen­te­rer jeg i for­læn­gelse heraf en række spørgsmål, som man vil kunne stille i arbejdet med sprog­ste­der. Til sidst udpeger jeg nogle af de veje inden for forskning i og pæda­go­gisk arbejde med sprog, som sprog­sted­be­gre­bet inviterer til.

Artiklen er skrevet på baggrund af min afhand­ling ”Ind-viklet – i by, viden og verden: En linealogi om og med sprog­ste­der” (Mogensen 2023), hvori jeg udvikler begrebet om sprog­ste­der. Sprog­ste­det er en måde begrebs­ligt at samle en opta­get­hed af sprog og steders indbyrdes rela­tio­ner, og begrebets poten­ti­ale i dette tema­num­mers sam­men­hæng findes i mulig­he­den for at gribe om nogle komplekse og dynamiske rela­tio­ner mellem sprog og steder af pæda­go­gisk relevans. Den konkrete sam­men­træk­ning af ordene – sprog og sted – til begrebet sprogsted er et forsøg på at svare den empiriske sam­men­træk­ning, som jeg er kommet tæt på igennem en række udforsk­nin­ger af fænomener, der har kunnet lære mig noget om sprog-sted-rela­tio­­ner. På den måde er der med sprog­sted­be­gre­bet tale om en begrebs­lig under­streg­ning af en empirisk tæthed – og dermed et forsøg på at blive i stand til at stille nye spørgsmål til sådanne tætheder mellem sprog og steder i pæda­go­gi­ske sam­men­hænge[1].

Fokus i denne artikel er teoretisk – det er en begrebs­lig intro­duk­tion, som jeg imid­ler­tid også kon­kre­ti­se­rer igennem et empirisk eksempel om tags (det mindste graffiti). Dette eksempel henter jeg på et berlinsk gade­hjørne, hvor alskens linjer samler sig og fortæller historien om ind­vik­ling i byen og verden. Eksemplet er fra et læn­ge­re­va­rende fel­t­ar­bejde om tags i hhv. Berlin og København, hvor jeg under­søgte tags som line-making (Ingold 2007). Her­i­gen­nem begyndte jeg at forstå både skrift og siden sprog generelt som social-eksi­­sten­ti­elle og kropsligt-mate­ri­elle ind­vik­lin­ger, hvori mennesker sætter sig selv ud i verden for at hægte sig på både verden og andre, og for at gøre sig til­gæn­ge­lige for andres ind­vik­ling. Ud fra dette empiriske eksempel kan der drages paral­lel­ler til andre mere pæda­go­gisk oplagte eksempler. I insti­tu­tio­nel sam­men­hæng kan et sprogsted for eksempel være et klasserum i skolen eller en sam­lings­se­ance i bør­ne­ha­ven. Mindre for­ma­li­se­rede sprog­ste­der i insti­tu­tio­nelle sam­men­hænge kan fx findes på lege­plad­sen (se Laursen, Holm & Ahrenkiel 2023) eller i gar­dero­ben (se Hesselvig 2022).

Børns sprog: Placering i et forskningslandskab

Med en interesse i sprog og steder bevæger man sig ind i et krydsfelt mellem sam­funds­vi­den­ska­berne og humaniora, der åbner for et hav af for­skel­lige for­stå­el­ser af de to fænomener, der med human­geo­graf Tim Cres­swells (2004) ord er ”wrapped in common sense”. Den viden­sk­ab­ste­o­re­ti­ske tilgang, der ligger bag mit begreb om sprog­ste­der, er fæno­meno­lo­gisk, og det tankegods, der leverer den største teo­re­ti­ske inspira­tion til begrebet, er den fæno­meno­lo­gisk formede antro­po­logi, som den britiske antro­po­log Tim Ingold har udviklet og kaldt linealogy (Ingold 2007, 2011, 2015, 2021). Ifølge Ingold er linealogi læren om linjer, eller studiet af linjer. Det vender jeg tilbage til. Begrebet om sprog­ste­der vokser ud af et møde mellem linealogi og forsk­nings­fel­tet sproglig etnografi. I dette afsnit skal jeg ridse nogle posi­tio­ner op af relevans for forskning i børns sprog og i for­læn­gelse heraf udpege artiklens bidrag til sproglig etno­gra­fisk forskning i børns sprog.

Inden for sproglig etnografi arbejdes der etno­gra­fisk med sprog som sociale prak­sis­ser. Dette forsk­nings­felt har rødder i de tendenser inden for sprog­vi­den­ska­ben, som især socio­ling­vist og antro­po­log Dell Hymes igang­s­atte tilbage i 1960’erne, og som indebar, at men­ne­skers faktiske sprogbrug kom i fokus, frem for de abstrakte sprog­sy­ste­mer (Hymes 1964, 1974, Laursen & Holm 2017: 156). Erken­del­ses­in­ter­es­ser inden for sproglig etnografi har udviklet sig over tid, med ind­fly­delse fra især post­struk­tu­ra­lisme og soci­al­se­mio­tik, og ifølge to frem­træ­dende danske sprog­for­skere inden for feltet, Helle Pia Laursen og Lars Holm, lægges fokus i disse år på ”hver­da­gens sprog som en central dimension for en for­stå­else af, hvordan mennesker gør deres hverdag gennem sprog, og indebærer et per­spek­tiv, hvor sproglige prak­sis­ser ses som lokale og sociale prak­sis­ser, der medierer mellem sociale struk­tu­rer og indi­vi­du­elle hand­lin­ger” og hvor ”betyd­nings­dan­nelse sker i sociale rela­tio­ner og inter­ak­tio­nelle mønstre” (Laursen & Holm 2017: 163). 

Begrebet om sprog­ste­der lægger sig i for­læn­gelse af to delvist forbundne bevæ­gel­ser inden for det sprogligt etno­gra­fi­ske felt: For det første den bevægelse der – under ind­fly­delse af både den spatiale og den mate­ri­elle vending – inter­es­se­rer sig for steders betydning for sproglige prak­sis­ser (Blommaert et al. 2005, Pennycook 2010, Laursen & Mogensen 2015, 2016, Hesselvig 2022), og for det andet den bevægelse der lader sig optage af og opfordrer til rekon­cep­tu­a­li­se­rin­ger af, hvad skrift og sprog er og kan være – og som sigter mod at styrke den teo­re­ti­ske og empiriske for­stå­else af bør­ne­sprog (Laursen, Holm & Ahrenkiel 2023, Laursen 2019, Olsson 2012, 2013, Olsson, Dahlberg & Theorell 2016).

Ahrenkiel og Holm (2020) peger på det pro­ble­ma­ti­ske i et udbredt literacy-centreret begreb om sprog, som over­sim­pli­fi­ce­rer både sprog og børns sprog­ud­vik­ling ved at fokusere snævert på fremtidig læsning. Den forsk­nings­tra­di­tion, som kan knyttes til en fær­dig­heds­dis­kurs, har været optaget af ”at udpege generelle udvik­lings­linjer og udvikle målings­red­ska­ber til afdækning heraf (se fx Bleses et al 2008)” (Laursen, Holm & Ahrenkiel 2023: 118 – 19). Men børns sprogbrug er langt mere end indi­vi­du­elle mentale kom­pe­ten­cer (Laursen, Holm & Ahrenkiel 2023: 120) og ratio­nelle for­stå­el­ser af kom­mu­ni­ka­tion som over­før­sel af infor­ma­tion (Holm & Ahrenkiel 2022a: 16), og igennem analyser af empiri fra både dag­in­sti­tu­tio­ner og skoler viser sproglig etno­gra­fisk forskning, hvordan børn bevæger sig med sprog på ufor­ud­si­ge­lige måder, der netop ikke følger lige udvik­lings­linjer (se fx Laursen & Mogensen 2015, 2016, Laursen, Holm & Ahrenkiel 2023, Laursen & Kolstrup 2017). Denne forskning går til sprog som lokale sociale prak­sis­ser; som noget, der sker i samspil mellem mennesker, steder og materialitet.

En soci­o­kul­tu­rel eller inter­ak­tio­nel for­stå­else af sprog, som arbejder med at inkorpo­rere blandt andet lyde, kroppe, ting og andet mel­lem­men­ne­ske­ligt af relevans for analysen af sprog som social praksis, stilles ofte over for den struk­tu­ra­li­sti­ske for­stå­else af sprog, som går til sprog som abstrakte systemer og kognitiv ejendom. En struk­tu­ra­li­stisk sprog­for­stå­else kri­ti­se­res med en inter­ak­tio­nel sprog­for­stå­else for at studere sprog uaf­hæn­gigt af tid, sted, rum, og inten­tio­ner – uaf­hæn­gigt af de mennesker, der bruger sprog, og som en isoleret ting (Holm & Ahrenkiel 2020: 45). Det er det, socio­ling­vist Jan Blommaert (2010: 4) har kaldt en arte­fak­tisk for­stå­else af sprog.

Det sprogligt etno­gra­fi­ske felt og for­stå­el­sen af sprog som lokale sociale prak­sis­ser placeres som nævnt inden for sådanne soci­o­kul­tu­relle og inter­ak­tio­nelle tilgange, men begrebet om sprog­ste­der ikke er identisk med allerede eksi­ste­rende begreber inden for disse tilgange – og det skyldes ikke mindst begrebets iboende for­stå­else af sprog som materiale. Begrebet indebærer nemlig en insi­ste­ren på sprogs tings­lig­hed, eller dets sto­flig­hed – en sen­si­ti­vi­tet over for ordets haptiske egen­ska­ber (Ingold 2019: 15). Og på den måde over­skri­der det den klassiske dikotomi mellem struk­tu­ra­li­sti­ske og inter­ak­tio­nelle tilgange, selvom det vokser ud af og udvikles som bidrag til den sproglige etnografi og dermed sidst­nævnte. På den måde bliver for­stå­el­sen af sprog som materiale et bidrag til sproglig etnografi – fordi det bevæger blikket ud over at studere sprog i samspil med mate­ri­a­li­tet til at udforske sprog som materiale. I den sprog­for­stå­else, som jeg senere skal udfolde, er sprog altså ikke (ude­luk­kende) repræ­­sen­ta­tions- og betyd­nings­sy­ste­mer eller inter­ak­tio­nelle for­hand­lings­red­ska­ber, men (også) materiale med egne haptiske og sen­so­ri­ske egen­ska­ber. Her er sprog fx også lyde, man kan smage på som var de et bolsje og vride rundt som var de en klump ler – og det er bog­stav­linjer, man kan trække med sig ud i mange ufor­ud­si­ge­lige retninger igennem håndens skabende kor­re­spon­dance med pen og papir.

Dette bidrag hænger sammen med sprog­sted­be­gre­bets viden­sk­ab­ste­o­re­ti­ske for­ank­ring i fæno­meno­lo­gi­ske og line­a­lo­gi­ske verdens- og vidensan­sku­el­ser, som ikke er frem­træ­dende i feltet, og som derfor også kan byde på andre spørgsmål og svar. Igennem en periode er sprog og steder især inden for socio­ling­vi­sti­ske studier blevet tænkt og undersøgt sammen med begrebet identitet (se fx Blackwood, Lanza & Wol­de­ma­riam 2016, Pennycook, 2010, 2012, Wiese 2012). Men line­a­lo­gien er ikke optaget af identitet. Den er optaget af liv som bevæ­ge­lige linjer – levende linjer i fortsat bevægelse, der på deres evige vej videre vikler sig sammen med andre og andet. I over­ord­nede stikord handler line­a­lo­gien om processer, til­bli­velse, bevægelse og liv. Og det kan synes kon­train­tu­i­tivt, fordi vi er vant til at tænke på og genkende linjer som lige. Ingold (2007: 167) udnævner den lige linje til et moder­ni­stisk ikon og peger på, hvordan lige linjer er alle­steds­nær­væ­rende i vestlige samfund. Den linealogi, der følger og studerer levende bevæ­ge­lige linjer (Ingold 2007: 169), indebærer derfor også et poten­ti­ale i forhold til at bevæge sig hinsides mange af de afgræn­sende linjer, som har været med til at forme for­stå­el­ser af både steder, sprog og mennesker.

Liv – ligesom sprog og steder – er ifølge Ingold ikke vel­af­græn­sede enheder, men uaf­slut­tede processer, hvis afgørende karak­te­ri­sti­kum er, at de fort­sæt­ter. Men det er væsent­ligt at under­strege, at line­a­lo­gien ikke er en teori om, at alting flyder. Den handler nemlig også om, at alle væsner har brug for at hægte sig fast på andre og andet – og Ingolds begreb for det, er clinging (Ingold 2015: 3). Som sociale liv er vi altid på vej, i bevægelse, videre, og på denne færd hægter vi os på hinanden, vikler os ind i hinanden, fletter os sammen; holder fast. Resul­ta­tet af – eller sporene af – disse ind­vik­lin­ger er det Ingold (2007: 80 – 82) kalder et meshwork. Her samles linjerne en stund, før de atter bevæger sig videre. Steder er at forstå som meshworks i linela­o­gien, hvor stedet er en samling af linjer. Og begrebet om sprog­ste­der kan ses som en ope­ra­tio­na­li­se­ring af meshwork-begrebet. Denne ope­ra­tio­na­li­se­ring bliver til som følge af en sprogligt inter­es­se­ret bear­bejd­ning af line­a­lo­gien, der resul­te­rer i et line­a­lo­gisk bidrag til sproglig etno­gra­fisk forskning i bør­ne­sprog – et bidrag, der, som jeg viser i det følgende, indebærer en for­stå­else af bør­ne­sprog som social-eksi­­sten­ti­elle, kropsligt-mate­ri­elle og sted-bindende ind­vik­lin­ger i og med verden.

Sted som samling

Mes­hwor­ket er der, hvor linjerne knytter sig sammen med andre og andet på deres vej videre – der, hvor de vikler sig ind i hinanden, og hvor ind­vik­lin­gen efter­la­der sig spor af for­skel­lig art. “Places, in short, are deli­ne­a­ted by movement, not by the outer limits to movement”, skriver Ingold (2011: 149), og peger hen i den grund­læg­gende bevægelse, der bebor hans for­stå­else af sted som samlinger. Snarere end et afgrænset område er Ingolds sted nemlig en (for)samling af indvikle(n)de linjer:

I for­stå­el­sen af sted som et afgrænset område, afbildet til venstre, er linjerne for­bin­del­ses­linjer, der tillader stedets beboere adgang til andre afgræn­sede steder – fx i form af transport. Ingolds steds­be­greb lader imid­ler­tid stedet bestå af netop linjer – igennem sam­men­træk­nin­gen, ind­vik­lin­gen og for­tæt­nin­gen af dem; “And every place, as a gathering of things, is a knot of stories” (Ingold, 2011: 154). Det line­a­lo­gi­ske sted er altså at forstå som en knude – og det er de liv, der mødes og leves, der binder stederne sammen. Et hus er fx et sted, hvor beboernes linjer er knyttet tæt sammen – men de bevæger sig også ud af huset, sådan som trådene i en knude også strækker sig videre end selve knuden (Ingold 2011: 148 – 49).

Meshwork-for­­stå­e­­sen af steder som samlinger retter opmærk­som­he­den hen på, at noget, som kommer andre steder fra, samles og knyttes sammen, før det atter bevæger sig videre. Og selve samlingen sker igennem bevæ­gel­sen at vikle sig ind i eller hægte sig på – det, som Ingold kalder clinging. I forhold til andre lignende pro­ces­su­elle steds­for­stå­el­ser, såsom Doreen Masseys thrown-toget­her­­ness (Massey 2005), nuancerer det line­a­lo­gi­ske steds­be­greb ved også at favne det, vi ellers forstår som det modsatte af bevægelse, nemlig den binding, der foregår igennem clinging – at vi vikler os ind i hinanden og dermed binder stederne sammen. Men at clinge – at vikle sig ind i og holde fast i – er netop en fysisk bevægelse med eksi­sten­tiel betydning. Og den men­ne­ske­lige eksistens er for Ingold ikke steds­bun­det, men sted-bindende (Ingold 2011: 148). En af mine pointer er, at vi kan forstå sproglige prak­sis­ser som kropsligt-mate­ri­elle og social-eksi­­sten­ti­elle måder, hvorpå vi binder steder sammen.

Et eksempel herpå finder vi på det berlinske gade­hjørne, som er afbildet herunder. I selskab med andre af byens linjer møder vi her det berlinske tag, som jeg har arbejdet med (Mogensen 2023): irre finder man på en af de brune mursten til højre.

Dette gade­hjørne i Neukölln kan vi forstå som et meshwork, hvor samlingen af de mange linjer fortæller en historie om de mange liv, der kom forbi og hægtede sig på byen igennem tiden. En common sense for­stå­else af tags og graffiti er, at det ”forurener” byen (Milon 2002: 87), og i en sådan for­stå­else er tagging grimt, for­styr­rende og uvel­kom­ment, og noget der må fjernes (se fx Karlandar 2019). Men går man til taggets skrift med line­a­lo­gien, kommer man til en anden for­stå­else af tagget. Vi er linje­væs­ner, ifølge Ingold (2015), og for at eksistere, må vi sætte linjer ud, som andre kan hægte sig på. Skrift er – som jeg skal vende tilbage til – et eksempel på en sådan ud-sættelse af linjer, hvormed man også gør sig til­gæn­ge­lig for videre ind­vik­ling af andre(s) linjer. De små hånd-skrevne skrift­linjer, som tagget består af, kan forstås som et tekstuelt spor, der vidner om den ind­vik­ling, der er foregået her. Sporet er til stede på gade­hjør­net i kraft af en mate­ri­a­li­tet, der samler sig med hjørnets øvrige mate­ri­a­li­tet: Alskens skrift- og linje­væs­ner, papir­sed­ler, mursten med meget mere. På den måde (vidn)er tagget (om) ind­vik­ling i byen. Og for hver gang tagget skriver sig ind i byens mure, binder det en lille knude. Således kan tags også forstås som eksi­sten­ti­elle bevæ­gel­ser, der handler om at sætte sig ud, hægte sig på og dermed binde byen, verden og livet sammen.

De mange lag på lag på det berlinske gade­hjørne viser også, at det er i kraft af selve samlingen, at noget træder frem. Ved at følge sprogs gang som materiale – i oven­stå­ende tilfælde igennem tekst-linjer på byens mure – er jeg kommet tæt på sprogs nærmest fysiske rolle i sprog­ste­det; der hvor sprog bliver mate­ri­a­li­tet – hvor tekst bliver tekstur (Ingold 2011: 84). Således hænger ideen om sprog som materiale tæt sammen med inter­es­sen for steder – frem for de mere abstrakte rum (Cresswell 2004). I for­grun­den af erken­del­ses­in­ter­es­sen trækkes det fysiske, mate­ri­elle og hånd-gribelige, der samtidig – i et line­a­lo­gisk per­spek­tiv – har social-eksi­­sten­tiel betydning. 

Levende sprog

Sam­men­hæn­gen mellem levende sprog og sprog­ste­det er, at det levende sprog er den sprog­for­stå­else, der bebor sprog­ste­det. Med levende sprog (Mogensen 2023) forstås alt sprog som levende; som udstrakt liv. Her bærer sprog på det liv, som har sat det ud. Når vi bruger sprog, sætter vi linjer ud i verden – skrift­linjer som dem på det berlinske gade­hjørne eller lydbølger som dem der strømmer fra børn i leg – og det sker for at vi kan hægte os på verden og for at andre kan hægte sig på os. Som line-making (Ingold 2007, 2011: 179) er det at skrive dels en ganske bog­sta­ve­lig og konkret aktivitet, en kropslig-materiel handling, som indebærer at skabe linjer ved at skrive, tegne eller trykke linjer ned på papiret eller ind på skærmen – og dels er det en social-eksi­­sten­tiel handling, der indebærer både at vikle sig ind i andres linjer og at gøre sig til­gæn­ge­lig for ind­vik­ling – og dermed lade livet bevæge sig videre sammen med andre. Jævnfør tagget ovenfor.

Vi er ikke så vant til at forstå skrift som levende – tænk blot på den udbredte skelnen mellem det levende (talte) ord og de døde bogstaver, som går tilbage til både Grundtvig og Platon. Når jeg taler om levende sprog, inklu­de­rer jeg både skrift­ligt og mundtligt sprog – og jeg gør det i en bestræ­belse på at trække alt sprog tilbage til kroppen. For det er kroppe, der lader sprog finde sted – og det er fæno­meno­lo­gisk velkendt, at det er igennem den levede krop, at vi har adgang til stederne (Casey 1996). Når sprog­for­skere som David R. Olson (1994) og Per Linell (1982) peger på, hvordan sprog og krop blev skilt ad med skrifts­pro­gets indtog, følges det ad med Marie Kri­sten­sens for­mu­le­ring om, at mennesket med skriften nu kunne ”gemme infor­ma­tio­ner uden for hjernen” (Kri­sten­sen 2020, omslaget, min markering). Med line­a­lo­gien kan vi forstå disse processer således, at sproget med skriften blev sendt ud af kroppen igennem hånden og på en eller anden måde kappet over. Sprog blev til noget uden for kroppen. Og når sprog­for­stå­el­sen i høj grad baserer sig på skrift (Holm & Ahrenkiel 2022a), får det kon­se­kven­ser for for­stå­el­sen af sprog i det hele taget. En sådan sprog­for­stå­else ignorerer både kroppe og sam­men­hæn­gen mellem kroppe og sprog. Men en line­a­lo­gisk for­stå­else af sprog som levende – som bevæ­ge­ligt materiale, der bærer på det liv, der har sat det ud – indebærer et poten­ti­ale i forhold til at lade sprog være noget materielt, men samtidig ikke adskilt fra kroppen og dennes sam­men­hæng med andre og andet.

Sprog som levende materiale ledsages af for­stå­el­sen af sprog som noget, der ikke skaber afstand til verden, men som tværtimod er med til at binde den sammen. “[W]ords are ways of joining with the world”, skriver Ingold (2021: 208) i en kritik af ikke mindst aka­de­mi­ske tendenser til at klage over sprogets måde altid at komme til kort i beskri­vel­sen af verden. Men hvad nu, hvis målet ikke er at repræ­sen­tere verden i sproget? Frem for at beskrive og repræ­sen­tere verden bør sproget ifølge Ingold bruges til at svare verden og igennem kor­re­spon­dance binde den sammen. Når jeg for eksempel beskæf­ti­ger mig med tags, er det ikke så meget som nogle tegn, der peger hen på personen bag eller meningen med tagget, men som noget, der er noget i sig selv (Nancy 1994, Klougart 2020). Jeg optages af taggets linjer og af, at det har form, farve og en tekstur, der gør noget ved byen i kraft af at være linje – og ikke kun i kraft af at være en samling tegn i et system (Mogensen 2023). Den dels semio­ti­ske og dels struk­tu­ra­li­sti­ske tanke, at alting peger hen til noget andet, mødes her af den tanke, at tingene også er noget i sig selv, her og nu (Gumbrecht 2006). Ligesom digtet, der efter­la­der plads til det usagte, er tagget som småord også sparsomt ladet med fx semantisk vægt – hvorfor det levner mulighed for at dvæle ved andre sider af sprogs­a­gen. Denne adgang til her-og-nu-dimen­sio­­ner af sprog deler tagget med det umid­del­bart ube­ty­de­lige ’vrøvl’, børn kan prak­ti­sere i sproglege, og som i en fær­dig­heds­dis­kurs’ blik vil være uden betydning. Men som lit­te­ra­tu­ren viser, har sproglege stor værdi i børns sproglige prak­sis­ser (se fx Laursen 2022, Laursen & Kolstrup 2018, Cekaite 2017) – en værdi, som kunne under­sø­ges videre med sprog­sted­be­gre­bets sans for sprog­ma­te­ri­a­lets ind­vik­lende og sted-bindende kraft.

Når vi forstår sprog som levende materiale, der binder sammen her og nu, hentes ord ind i samlingen og bidrager til at binde sprog­ste­det sammen. Hermed bliver sprog ikke (kun) sted-for-træder, men noget til-stede-værende. Sprog fungerer også som struk­tu­relt repræ­sen­ta­tions­sy­stem, men ikke ude­luk­kende – og i forskning og sprog­pæ­da­go­gisk arbejde bør vi forsøge at gribe om disse til­ste­de­væ­rende og sted­bin­dende dimen­sio­ner. Dette arbejde vil være optaget af sprogs steds­lig­hed og steders sprog­lig­hed – samt af sprogs kro­p­s­lig­hed og kroppes sprog­lig­hed. Det vil være optaget af at give sprog tilbage til sanserne og afvikle adskil­lel­sen mellem sprog og krop for at vende sig mod sprog med en nys­ger­rig­hed efter hvad der sker, hvis vi vover ind-viklingen – på et empirisk, metodisk, teoretisk og analytisk plan samt i den pæda­go­gi­ske praksis. Til at støtte dette ind­vik­lings­ar­bejde har jeg udviklet en række poten­ti­elle spørgsmål, som jeg oplister herunder.

Sprog­ste­der

Hvis man forstår steder som samlinger, kan man forstå et sprogsted som der, hvor sprog samler sig med alt muligt andet. Til frokost i vug­ge­stuen vil sprog ud over de invol­ve­rede sprogligt prak­ti­se­rende kroppe bl.a. samle sig med borde og stole, maden, skeer og tal­ler­k­ner og alle de lyde, der skabes i kraft af en sådan samling, og som måske resul­te­rer i en særlig frokost­kom­po­si­tion, der inviterer kroppene til videre enga­ge­men­ter med fx nydel­ses­fulde nye ord. Sprog som materiale, sidestil­let med alskens andet, bevæger sig, og i samme ombæring bevæges både de invol­ve­rede sproglige aktører og stederne. Ord sker. Og som begreb tjener sprog­ste­der til at gribe om der, hvor ord sker – der, hvor sprog finder sted.

Hvordan sprog finder sted, er et empirisk spørgsmål, som med sprog­sted­be­gre­bet kan afsøges igennem følgende spørgsmål:

  • Hvordan er dette et sprogsted? Hvad udgør sprogstedet?
  • Hvad mødes her? Og hvordan mødes det?
  • Hvad bindes/holdes sammen? Hvordan bindes/holdes det sammen?
  • Hvilken rolle spiller sprog i sam­men­bin­din­gen og hvordan?
  • Hvad træder frem og hvordan træder det frem?
  • Hvordan bliver for­skel­lige linjer og kroppe del af sprogstedet?
  • Hvordan foregår hen­ven­delse? Hvem henvender sig og med hvad?
  • Hvad kan et hhv. første‑, andet- og tred­je­per­sons­per­spek­tiv lære os om sprogstedet?
  • Hvordan opstår tæthed, og er der tætheder, der ikke opstår?
  • Hvordan løsnes sprog­ste­det igen? Og hvordan bevæger linjerne sig videre?

Disse spørgsmål kan stilles til situ­a­tio­ner, hvor sprog finder sted i pæda­go­gi­ske sam­men­hænge. Det kan fx være i klas­se­rum­met, på lege­plad­sen eller i en spi­se­si­tu­a­tion som den ovenfor. Eller er man fx inter­es­se­ret i, hvad der sker, når børn bliver sprog­vur­de­ret, kan man gå til sprog­vur­de­rings­si­tu­a­tio­nen med nogle af disse spørgsmål. Her vil man med de to sidste spørgsmål om tæthed og opløsning af sprog­ste­det måske få blik for, at en tæthed, der opstår i sprog­vur­de­rings­si­tu­a­tio­nen, er imellem barnets finger og den device, sprog­te­sten (ofte) udføres på, mens en tæthed, der ikke opstår, er den imellem børn – fordi sprog­vur­de­rings­ma­te­ri­a­let er udviklet til indi­vi­duel udførelse. Men børns sprog foregår i høj grad børn imellem (Ahrenkiel, Holm & Eilenberg 2021). Følger man derfor med barnet efter selve sprog­vur­de­rings­si­tu­a­tio­nen, når den opløses og barnet bevæger sig videre ud af det sprogsted og hen i et nyt, fx ud på lege­plad­sen, vil man måske opdage et helt andet lydligt og legende sprog i inter­ak­tio­nen med de andre børn – de børn, der er en naturlig del af barnets hver­dags­lige omgang med sprog, men som altså ikke er en del af den situation, eller det sprogsted, hvori barnets sprog skulle vurderes (se også Slin­ger­land 2017).

Spørgs­må­lene, man kan stille med en interesse i børns sprog­ste­der, har jeg udviklet løbende igennem arbejdet med at komme tæt på sprog-sted-rela­tio­­ner[2]. De afspejler line­a­lo­gi­ens opta­get­hed af bevægelse, for­stå­el­sen af steder som samlinger og åbner for arbejdet med at gribe om sprogs rolle i disse samlinger. Når begrebet om sprog­ste­der under­stre­ger det grund­læg­gende, at sprog altid finder sted, handler det ikke blot om en relation mellem sprog og steder, men tillader en måde at komme tæt på det karak­ter­træk ved sprog, at det altid finder sted. Og at finde sted – er en bevægelse. Erken­del­ses­in­ter­es­sen rettes dermed imod de bevæ­gel­ser, der fore-går i sprog­ste­det, hvilket kan ses i spørgs­må­le­nes mange bevæ­­gel­­ses-verber, herunder mødes, bindes, holdes, løsnes. Pas­siv­for­merne af disse bevæ­gel­ses­ver­ber er udtryk for en sen­si­ti­vi­tet over for en mindre handlings-ori­en­te­ret aktør og et mere fæno­meno­lo­gisk oplevende subjekt. Således vil en sprog­ste­d­a­na­lyse for eksempel også inter­es­sere sig for, hvordan det opleves at tage del i en sprog­vur­de­ring – i et førstepersonsperspektiv. 

Med den tidligere nævnte des­in­ter­esse i identitet er der altså ikke tale om en des­in­ter­esse i personer, men om en bestemt for­stå­else af personer, som bebor sprog­sted­be­gre­bet. Sprog­ste­dets sprog­men­ne­ske er et delt menneske, og som del af dets soci­a­lek­si­stens, tager det del i alskens samlinger. Her lader mennesker sig ikke tydeligt afgrænse, sådan som vi har været vant til at gøre det med idealet om det vel­af­græn­sede og autonome moderne individ (Mogensen 2021) – de er altid også noget andet og andre (jf. Haraway 2008). Sprog­sted­be­gre­bet tager således del i den gen­tænk­ning af mennesket, som foregår inden for post­hu­mane samtaler. Men ulig nogle af de stemmer (se fx Tocarczuk 2020: 341), der tager del i denne samtale, ser jeg ikke før­ste­per­sons­per­spek­ti­vet som for­hin­dring for denne gen­tænk­ning – tværtimod er det min erfaring, at det netop er igennem før­ste­per­sons­per­spek­ti­vet, vi kan komme tæt på indi­vi­ders utætheder, mel­le­mart­s­lige gen­si­dig­he­der og alverdens for­bun­det­hed (se Mogensen 2021).

Som skrevet er der forskel på, om vi forstår et sted som defineret af dets grænser eller som skabt af (sammen)bindinger – bindings against boun­da­ries, som Ingold (2008) benævner denne skelnen. Og det samme gælder kroppe. I denne skelnen knytter ideen om den vel-afgræn­­sede og selv-stændige individ-krop sig til grænserne, mens den utætte, porøse, delte krop knytter sig til bin­din­gerne på den måde, at det netop er i kraft af deltheden, at vi altid allerede er i gang med at skabe nye fæl­les­he­der. Sprog­ste­der er sådanne delte steder – steder, hvor vi binder os sammen med andre og hvor sprog er en del af sammenbindingen.

Ønsker man at udforske bør­ne­sprog line­a­lo­gisk, må det gøres i og med konkrete sprog­ste­der – sprog­ste­der, som forskeren bliver del af og igennem sin egen sprogkrop kan opnå adgang til, sammen med andre sprog­kroppe samt alskens andre linjer, der finder sammen i kraft af sprog­ste­dets karakter af en samling – eller et fæl­les­sted, som sprog­ste­det også er. Sprog­sted­be­gre­bet lader ana­ly­ti­ke­ren gribe om fæl­les­ska­ber som fæl­les­ste­der, hvori sprog ind-går. Med sam­lings­be­gre­bet følger dette blik for det kol­lek­tive, som ikke handler om harmoni, men om flerhed. Hvordan flerheden og fæl­les­he­den former sig i sprog­ste­det, vil igen være et empirisk spørgsmål, der kan udforskes med sprogstedbegrebet.

Kon­klu­de­rende invitationer

Et sted, der ville være relevant at gå hen med begrebet om sprog­ste­der og dets iboende for­stå­else af sprog som levende, er det jeg har kaldt børns sprog­ste­der (Mogensen 2023). Og et sted, hvor sproglig etnografi og linealogi med fordel kan mødes, er netop i forskning i bør­ne­sprog. Her bliver det relevant at spørge: Hvad vil en for­stå­else af sprog som levende materiale have af kon­se­kven­ser for, hvordan vi kan forske i og arbejde med børns sprog? Hvad sker der, hvis vi forstår børns sproglige prak­sis­ser som et ind­vik­lings­ar­bejde frem for et udvik­lings­pro­jekt? Når man ser på børn, bliver det tydeligt, at de vikler sig ind i sprog, og at det er med hele kroppen og alle sanserne, at denne ind­vik­ling foregår. Det er min pointe, at vi kan lære af bør­ne­sprog med henblik på dels at gå til bør­ne­sprog på måder, der hverken lukker sprog inde i det enkelte individ eller adskiller det fuld­stæn­dig fra det, og dels at undersøge og vurdere sprog på måder, der lader sig optage af, hvordan fæl­les­ska­ber som fæl­les­ste­der bliver skabt med blandt andet sprog.

Intet sprog er så levende som bør­ne­sprog, og ingen kan som børn (og taggere) vikle sig ind i sprog og tumle afsted med det. Derfor vil det også være med bør­ne­sprog, man vil kunne lære allermest om de sted­bin­dende dimen­sio­ner af sprog, som denne artikel har trukket frem. Når vi forstår det, børn gør med sprog, line­a­lo­gisk, bliver det muligt at gribe om det, der kan synes enten forkert eller helt uden betydning i et snævert udvik­lings­blik, som et omfat­tende spro­g­ar­bejde med ver­den­sind­vik­lende følger. I denne sam­men­hæng er der en slående parallel mellem tags og bør­ne­sprog. Når jeg ovenfor skrev, at en common sense for­stå­else af tagging er, at det er ’grimt, for­styr­rende og uvel­kom­ment, og noget der må fjernes’, så er der ikke langt til meget af det legende bør­ne­sprog, der mødes som for­styr­rende støj. Den slags bør­ne­sprog er uvelkomne linjer i det blik, der er fokuseret på de før­om­talte generelle udvik­lings­linjer. Som skrevet viser forskning imid­ler­tid, at der i disse umid­del­bart ube­ty­de­lige sproglige prak­sis­ser sker alt muligt af betydning for børns sprog – og med det eksi­sten­ti­elle per­spek­tiv line­a­lo­gien tilbyder, må det tilføjes: ikke blot af betydning for børns sprog og sociale rela­tio­ner, men for deres væren i verden i det hele taget. 

At artiklen er teoretisk optaget, betyder derfor ikke, at den er ligeglad med ”vir­ke­lig­he­den” – tværtimod er ambi­tio­nen at bidrage til afsøg­nin­gen af andre måder at forstå sprog på, med poten­ti­elle kon­se­kven­ser for virkelige (sprog)mennesker. Så selvom den ikke er et studie af bør­ne­sprog i dag­in­sti­tu­tio­ner eller skoler, er håbet, at pointerne kan have impli­ka­tio­ner for måderne, vi kan studere og i øvrigt arbejde med bør­ne­sprog i dag­in­sti­tu­tio­ner og skoler på – eller med bør­ne­sprog i det hele taget. Med til­fø­jel­sen om ’bør­ne­sprog i det hele taget’ under­stre­ger jeg, at bør­ne­sprog også prak­ti­se­res alle mulige andre steder end i skoler og dag­in­sti­tu­tio­ner. For selvom fler­tal­let af børn her til lands til­brin­ger megen tid i insti­tu­tio­ner, så bevæger de sig også rundt i mange andre rum, både on- og offline. Børns poten­ti­elle sprog­ste­der opstår således også med levet børneliv på gader og lege­plad­ser, til fri­tidsak­ti­vi­te­ter og mens der tegnes derhjemme, på Ramasjang og Snapchat, ved spi­se­bor­det, på toilettet og i sengen, på vej, i bilen, i toget eller på cyklen, gående, kravlende, i sneen, i græsset og under solen. En interesse i bør­ne­sprog kunne således undersøge bør­ne­sprog på tværs af både insti­tu­tio­na­li­se­rede og ikke-insti­tu­tio­­na­li­­se­rede rum – i en bred interesse for børns sprogsteder.

Én mulighed er at gå i dybden med nogle bestemte sprog­ste­der som klas­se­rum­met eller spi­se­bor­det. En anden mulighed ville netop være at følge børn ind og ud af deres sprog­ste­der. Uanset under­sø­gel­sens foku­se­rede eller tvær­gå­ende tilgang ville den i forhold til de for­skel­lige sprog­ste­der være optaget af, hvad der mødes, hvad der træder frem, hvordan sam­men­bin­ding af sprog­ste­det sker og hvilke tætheder, der opstår i det givne sprogsted. Hvordan for­skel­lige per­son­per­spek­ti­ver kan bringe indsigt i sprog­ste­det ville også være af interesse, ligesom spørgs­må­lene om, hvordan hen­ven­delse foregår i det spe­ci­fikke sprogsted og hvordan sprog­ste­det atter løsnes igen, ville have relevans for analysen. At lade sig optage af hvordan sprog og mennesker binder sig sammen med alskens andet i sprog­ste­det, ville være inter­es­sant i forhold til at nærme sig bør­ne­sprogs verdens-ind­vik­­lende karakter. Hvordan vikler sprog sig for eksempel sammen med tegninger (jf. Hasse 2019), sko­le­ta­sker (jf. Dannesboe 2009), spejle (jf. Olsson 2013), gynger (jf. Hesselvig, under udar­bej­delse), gar­dero­ber (jf. Hesselvig 2022), sne (jf. Myrstad, Hackett & Bartnæs 2020) og sand (jf. Jørgensen 2021)?

Sprog som levende materiale ledsages af for­stå­el­sen af sprog som noget, der ikke skaber afstand til verden, men som tværtimod er med til at binde den sammen. Når ord bliver måder at samle sig med verden på, sådan som vi har set Ingold (2021: 208) formulere det, vil det være inter­es­sant at gå line­a­lo­gisk til bør­ne­sprog som svar – som måder, hvorpå børn svarer verden med alt fra lyd, rytme, leg, stemmer, hænder og fødder, sang, skrift og tale. Måske bruges bør­ne­sprog ikke først og fremmest til at beskrive og repræ­sen­tere verden, men til at binde den sammen igennem kor­re­spon­dance med den. Og måske er et begreb som det line­a­lo­gi­ske wayfaring (Ingold 2007) frugtbart at bringe i kontakt med bør­ne­sprog på en måde, der løsner barnets sprog fra ideer om faste udvik­lings­trin, der kan paral­le­li­se­res til trans­por­tens lige linje, hvor barnet må trans­por­te­res fra A til B til C. Den vej­fa­rende, som antro­po­log Jon Dag Rasmussen (2018: 82) har kaldt den person, der bedriver wayfaring, er ikke optaget af at komme fra A til B, men under­læg­ger sig vejen, åbent og opmærk­somt (Ingold 2007: 78). 

Som nævnt peger Holm & Ahrenkiel (2018, 2022a) for eksempel på, hvordan bør­ne­sprog i dag­in­sti­tu­tio­ner presses ind i en literacy-for­­be­re­­dende strategi, hvor fono­lo­gisk opmærk­som­hed, ordforråd og bog­stavvi­den vægtes med et klart endemål for øje: læsning. Men der findes mange veje til både skrift og sprog generelt – og for barnet går disse veje ofte igennem legens landskab, der netop kan se håbløst eller lige­gyl­digt ud i et literacy-for­­be­re­­dende stra­te­gisk blik (Laursen 2019, Holm & Ahrenkiel 2022a, Laursen & Kolstrup 2018). Så hvad sker der, hvis vi går nys­ger­rigt til bør­ne­sprog som vej­fa­rende bevæ­gel­ser, der altid er nært forbundet til vejens beskaf­fen­hed, til land­ska­bet og alt det, barnet møder på sin vej?  Med denne artikel argu­men­te­rer jeg for at udforske børns komplekse sprog­ste­der frem for at lade dem rette ind på de generelle udvik­lin­gers linje; jeg argu­men­te­rer – med sproglig etno­gra­fisk lit­te­ra­tur og line­a­lo­gisk teori og analyse af empiri – for børns ind­vik­ling i noget sanseligt snarere end udvikling hen imod et bestemt mål. Og hvad sker der så i disse ind­vik­lin­ger? Hvis vi kan forblive nys­ger­rige på det, kan vi både lære en masse om bør­ne­sprog og sprog i det hele taget og samtidig give børn langt større mulighed for sprogligt enga­ge­ment, der tillader mange slags erfa­rin­ger med at være i verden med sprog.

Udover de vej­fa­rende bevæ­gel­sers poten­ti­ale, er det bidrag, som sprog­sted­be­gre­bet kan yde til forsk­nin­gen, koblet til for­stå­el­sen af sprog som materiale. Materiale-for­­stå­el­­sen tilbyder dels en hånd-gri­­be­lig­hed, der kan være befor­drende for børns spro­g­ar­bejde (se Kri­sten­sen 2020: 44), og dels en skærpelse af blikket for de sanselige ind­vik­lin­ger, jeg argu­men­te­rer for. Det særlige ved sprog­sted­be­gre­bets materiale-for­­stå­else af sprog er, at det ikke blot er sprogs relation til mate­ri­a­li­tet der udforskes, men at sprog forstås som mate­ri­a­li­tet – eller blot materiale. Sted­bin­dende og ver­den­sind­vik­lende materiale.

Refe­ren­cer

Ahrenkiel, A. & Holm, L. (2020). Docu­men­ta­tion of Children’s Language Deve­l­op­ment: A Critical Analysis and Discus­sion of the Con­cep­tu­a­li­sa­tion of Language in Widespread Language Asses­sments. I Alasuutari M, Kelle H, Knauf H. (Eds.), Wiesbaden: Springer VS

Ahrenkiel, A., Holm, L. & Øster­gaard, L. E. (2021). Children’s language use in ECEC in a child per­spective, Eth­no­graphy and Education, 16:4, 420 – 436

Blommaert, J. (2010). The Sco­cio­lingu­i­stics of Glo­ba­liza­tion. Cambridge: Cambridge Uni­ver­sity Press

Casey, E. S. (1996). How to Get from Space to Place in a Fairly Short Stretch of Time. I Feld, s. & Basso, K. H. (red.), Senses of Place. Santa Fe, New Mexico: School for Advanced Research Press

Cekaite, A. (2017). Micro­ge­ne­sis of language cre­a­ti­vity: Innova­tion, con­for­mity and incon­gru­ence in children’s language play. Language Sciences 65, p. 26 – 36

Cresswell, T. (2004). Place – a short intro­duction. Malden, MA: Blackwell Publishers

Dannesboe, K. I. (2009). Sko­le­ta­sker og skolebørn: når skole gøres fra­væ­rende og nær­væ­rende i socio-mate­ri­elle sam­men­vik­lin­ger i børns hver­dags­liv. Nord Nytt 106/107, p. 63 – 76

Gumbrecht, H. U. (2006). Presence Achieved in Language (With Special Attention Given to the Presence of the Past). History and theory: Studies in the phi­los­ophy of history 45 (3), p.317 – 327

Haraway, D. J. (2008). When species meet. Min­ne­a­po­lis: Uni­ver­sity of Minnesota Press

Hasse, C. (2019). Material Concept Formation. I Hasse, C. & Søn­der­gaard, D. M. (red.). Designing Robots, Designing Humans. London: Routledge

Hesselvig, R. H. (2022). Bør­ne­gar­dero­ben som sprogligt mødested. Viden om Literacy 32, p. 84 – 94

Hesselvig, R. H. (under udar­bejd­ning). Rum for sproglig udfol­delse. Et sprogligt etno­gra­fisk studie af børns indbyrdes sproglige praksis i bør­ne­ha­ven. PhD afhand­ling, Aarhus: Aarhus Universitet.

Holm, L., & Ahrenkiel, A. (2018). To år bagud. En kritisk analyse og dis­kus­sion af sprog­for­stå­el­sen i forsk­­nings- og udvik­lings­pro­gram­met ”Frem­ti­dens Dagtilbud”. BARN – Forskning om barn og barndom i Norden 36 (2), 29 – 46

Holm, L., & Ahrenkiel, A. (2022a). Children’s language play as col­la­bo­ra­tive impro­vi­sa­tions – ret­hin­king paths to literacy. Journal of Early Childhood Literacy.

Hymes, D. (1964). General intro­duction. I Hymes, D. (red.) Language in Culture and Society: A Reader in lingu­i­stics and ant­hro­po­logy. New York: Harper and Row

Hymes, D. (1974). Foun­da­tions in Socio­lingu­i­stics. An eth­no­grap­hic approach. Phila­delp­hia: Uni­ver­sity of Penn­sylva­nia Press.

Ingold, T. (2007). Lines: A brief history. New York: Routledge.

Ingold, T. (2008). Bindings against boun­da­ries: entang­le­ments of life in an open world. Ant­hro­po­logy 40(8), p. 1796 – 1810

Ingold, T. (2011). Being alive – Essays on movement, knowledge and descrip­tion. New York: Routledge.

Ingold, T. (2013). Making: Ant­hro­po­logy, Archa­e­o­logy, Art and Archi­tec­ture. London: Routledge.

Ingold, T. (2015). The life of lines. New York: Routledge.

Ingold, T. (2019). Of Work and Words: Craft as a Way of Telling. European Journal of Creative Practices in Cities and Landsca­pes 2(2), p. 5 – 17

Ingold T. (2021). Cor­re­spon­den­ces. Cambridge: Polity Press

Jørgensen, N. J. (2021). The sense and place of sand in day care. I Rasmussen, J. D. & Dannesboe, K. I. (red.) In-between: Exploring Small Cracks of Everyday Life. Aarhus Aarhus: Aarhus Uni­ver­si­tets­for­lag, p. 43 – 57

Karlander, D. (2019). A semiotics of none­xi­stence? Erasure and erased writing under anti-graffiti regimes. Lingu­i­stic Landscape, 5(2), p. 198 – 216

Klougart, J. (2020). Con­nected­ness. I Krogh, M. (red.). Con­nected­ness. An Incom­plete Encycl­ope­dia of the Ant­hro­po­cene. København: Strand­berg Publis­hing, p. 122 – 125

Kri­sten­sen, M. M. (2020). SKRIFT – fra billeder til bits. København: Forlaget Mindspace

Laursen, H. P. & Holm, L. (2017). Sprog – i etno­gra­fisk praksis. I Gulløv, E., Nielsen, G. B. & Winther, I. W. Pæda­go­gisk Antro­po­logi: Tilgange og begreber. København: Hans Reitzels Forlag

Laursen, H. P. & Kolstrup, K. L. (2018). Mul­ti­lingual children between real and imaginary worlds: Language play as resig­ni­fying practice. Applied Lingu­i­stics 39 (6) p. 1 – 25

Laursen, H. P. (2019). Tegn på sprog – Literacy i sprogligt mang­fol­dige klasser. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Laursen, H. P. (2022). En lang pind op i næsen: Om latter, læring og literacy-som-begi­ven­hed. Acta Didactica Norden 16(3)

Laursen, H. P., Holm, L. & Ahrenkiel, A. (2023). Skriften på væggen – Når børn skaber literacy i dag­in­sti­tu­tio­nen. Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift 23 (1), p. 1 – 13

Laursen, H. P. & Mogensen, N. D. (2015). Language com­pe­tence in movement: a child’s per­spective. Inter­na­tio­nal Journal of Mul­ti­lingu­a­lism 13 (1), p. 1 – 18

Massey, D. (1994). A Global Sense of Place. I Space, Place and Gender. Min­ne­a­po­lis: Uni­ver­sity of Minnesota Press

Milon, A. (2002). Tags and murals in France. A city’s face or a natural landscape? I Durand, A. P. (red.) Black, Blanc, Beur: Rap Music and Hip-Hop Culture in the Franco-phone World (p. 87 – 98). Lanham: The Scarecrow Press

Mogensen, N. D. (2021). ‘The hand in the mouth’: stories from a shared body. Rasmussen, J. D. & Dannesboe, K. I. (red.) In-between: Exploring Small Cracks of Everyday Life (p. 25 – 42). Aarhus: Aarhus Uni­ver­si­tets­for­lag

Mogensen, N. D. (2023). ”Ind-viklet – i by, viden og verden: En linealogi om og med sprog­ste­der”, ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet

Myrstad, A., Hackett, A. & Bartnæs, P. (2020). Lines in the snow; minor paths
in the search for early childhood education for planetary wellbeing. Global Studies of Childhood 12 (4), p. 321 – 333

Nancy, J. ‑L. (1994). The Birth to Presence. Stanford: Stanford Uni­ver­sity Press

Olson, D. R. (1994). The World on Paper, the Con­cep­tual and Cognitive Impli­ca­tions of Writing and Reading. Cambridge: Cambridge U.P

Olsson, L. M. (2012). Even­ti­cizing Cur­ri­culum. Learning to Read and Write through Becoming a Citizen of the World. Journal of Cur­ri­culum The­o­rizing 28 (1), p. 88 – 107

Olsson, L. M. (2013). Taking Children’s Questions Seriously: the need for creative thought. Global Studies of Childhood 3 (3), p. 230 – 253

Olsson, L. M., Dahlberg, G. & Theorell, E. (2016). Dis­pla­cing identity – placing aesthe­tics: early childhood literacy in a glo­ba­lized world. Discourse Studies in the Cultural Politics of Education 37 (5), p. 1 – 22

Rasmussen, J. D., & Mogensen, N. D. (2017). (I og om) Fletværk: Nogle fore­lø­bige viklinger. Tids­skrif­tet Antro­po­logi (76), p. 13 – 35

Rasmussen, J. D. (2018). Vej­fa­rende etnografi – om at træde ind i land­ska­bet gennem læn­ge­re­va­rende fel­t­ar­bejde. I Jacobsen, M. H. og Jensen, H. L. (red.) Etno­gra­fier. København: Hans Reitzels Forlag, p. 75 – 104

Slin­ger­land, R. (2017). Sprog­vur­de­rings­re­sul­ta­ter anvendt i praksis. Et sprogligt etno­gra­fisk casestu­die. CEPRA-striben 22: 22 – 31.

Tokarczuk, O. (2020). Sen­si­ti­vity. I Krogh, M. (red.). Con­nected­ness. An Incom­plete Encycl­ope­dia of the Ant­hro­po­cene. København: Strand­berg Publis­hing, p. 340 – 349


[1] For en udfol­delse af de empiriske tætheder henvises til de respek­tive artikler om hhv. sam­ska­bel­sen af en akademisk tekst (Rasmussen & Mogensen 2017), et berlinsk tag (Mogensen 2023) og et lille barns hånd­be­væ­gel­ser (Mogensen 2021).

[2] Se Mogensen 2023 for yder­li­gere uddyb­nin­ger og eksem­pli­fi­ce­rin­ger af de enkelte spørgsmål.