Lokale for­bin­del­ser i udsatte bolig­om­rå­der: steds­ska­bende boligso­ci­alt arbejde med børn

Artiklen sætter fokus på de steds­ska­bende aspekter af boligso­ci­alt arbejde med børn på baggrund af et etno­gra­fisk fel­t­ar­bejde i to udsatte bolig­om­rå­der. Analysen viser, hvordan boligso­ci­ale projekter, der ori­en­te­rer sig mod lokale steder og fæl­les­ska­ber, kan være en for­ank­rings­prak­sis, der styrker børns og forældres del­ta­gelse i fæl­les­ska­ber på tværs af insti­tu­tio­ner, fami­li­e­net­værk og gene­ra­tio­ner. De kan legi­ti­mere børns brug af det offent­lige rum og styrke deres til­knyt­ning til lokal­sam­fun­det, men fordrer samtidig særlige normer for forældres enga­ge­ment. Disse projekter er formet af en steds­ska­bende pædagogik, der skaber betin­gel­serne for, at børn, forældre og insti­tu­tio­ner bruger steder i kvarteret og knytter sig til lokal­sam­fun­det. Dog kan etab­le­rede sociale hie­rar­kier, impli­citte normer og kvar­te­rets stigma gøre det van­ske­ligt at involvere børn og forældre, der ikke allerede er en del af lokale fællesskaber.

Ind­led­ning

”Mit hjerte kan ikke forstå det. Så glad er jeg”, siger Sarah (8)[1]. Sarah og hendes veninde kan næsten ikke sidde stille under den sidste del af inter­viewet. Udenfor det boligso­ci­ale kontor er for­be­re­del­serne til en som­mer­fest i gang. Popcor­n­ma­ski­ner, en hoppeborg og et telt til tryl­le­kunst­ne­ren er ved at blive sat op, og snart er gården fuld af kvar­te­rets børn og deres forældre, af glade råb og utålmodig venten. ”Kom, så går vi ud. Vi skal hoppe”, svarer Nisrin (8).

Inter­viewet med Sarah og Nisrin og en del af et ph.d.-projekt[2], der under­sø­ger børns og forældres til­knyt­ning til lokale fæl­les­ska­ber i kvarterer, der har været på det, der er blevet kaldt den ”hårde ghet­to­li­ste” (se Bolig­mi­ni­ste­riet, 2019)[3]. I Taa­strup­gaard, hvor de bor, er boligso­ci­ale projekter og akti­vi­te­ter som som­mer­fe­sten i gården en vigtig del af børns og forældres hverdag. De former deres til­knyt­ning til kvarteret, dets sted og fællesskaber.

Denne artikel handler om den steds­ska­bende pædagogik, der udfolder sig i boligso­ci­ale projekter, der ori­en­te­rer sig mod lokal­sam­fun­det. Formålet er at undersøge, hvordan disse projekter får ind­fly­delse på vilkårene for børn og forældres for­bin­del­ser til loka­l­om­rå­det og deres del­ta­gelse i lokale fæl­les­ska­ber. Som kort­læg­nin­ger af det boligso­ci­ale arbejde viser, så er stør­ste­delen af arbejdet med børn rettet mod deres liv i hjemmet, i skoler og dagtilbud samt deres orga­ni­se­rede fri­tids­liv (CfBU, 2023; VIVE, 2018). Men selvom det er i hjem og insti­tu­tio­ner børn under 11 år lever stør­ste­delen af deres hver­dags­liv (Björklid & Gummesson, 2013), så kan kvarteret også være en betyd­nings­fuld del af børns følelse af hjem, ligesom børn kan bidrage til lokale fæl­les­ska­ber og lokal identitet (Rasmussen, 2004). Derfor er det væsent­ligt at få belyst de mulig­he­der og dilemmaer der opstår, når boligso­ci­ale indsatser retter sig mod at styrke børns til­knyt­ning til lokale steder og fællesskaber. 

Det boligso­ci­ale arbejde har siden 1990’erne været en for­ma­li­se­ret del af politiske stra­te­gier for at løse sociale problemer i udsatte bolig­om­rå­der (Fallov, 2013). Christian Sandbjerg Hansen beskriver, hvordan det boligso­ci­ale arbejde er fort­sæt­telse af en sty­rings­stra­tegi, der pæda­go­gi­se­rer byens rum ved at nedbryde grænserne mellem lokal­miljø og insti­tu­tio­ner, ansatte og lokale (Hansen, 2022). Således er beboernes til­knyt­ning til lokale fæl­les­ska­ber og steder er ikke blot et mål for det sociale arbejde, men også et middel til at fremme deres livs­chan­cer og modgå kvar­te­rets ter­ri­to­ri­elle stigma. Flere forsk­nings­pro­jek­ter beskriver, hvordan det boligso­ci­ale arbejde er spændt ud mellem en national og lokal­po­li­tisk styring af mål og målbarhed, der i praksis kan fastholde kvar­te­rets stigma, raci­a­li­sere sociale problemer og øge kon­flik­ten mellem for­skel­lige bebo­er­grup­per (Birk & Fallov, 2020; Johansen & Jensen, 2017; Schultz Larsen & Delica, 2021). På den anden side fordrer pla­ce­rin­gen i de udsatte bolig­om­rå­der nærhed, for­tro­lig­hed og soli­da­ri­tet med hver­dags­li­vet i kvar­te­rerne (Birk & Fallov, 2020; Fallov & Birk, 2022). Dette per­spek­tiv går igen hos de boligso­ci­ale med­ar­bej­dere i Taa­strup­gaard, der fortæller, at deres position i kvarteret giver dem mulighed for at lytte til folk, opbygge tillid og komme tættere på fami­li­er­nes hver­dags­liv på en måde, der rækker ud over, hvad kommunale insti­tu­tio­ner har mulighed for. Derfor handler artiklen også om, hvordan den politiske og sociale kontekst former det boligso­ci­ale arbejde og de udfor­drin­ger, der opstår som følge af denne udspændt­hed mellem politisk styrede pro­blem­for­stå­el­ser og soli­da­ri­tet med lokalsamfundet.

Ind­led­nings­vis redegør jeg for meto­do­logi, teori og ana­ly­se­stra­tegi. Derefter ana­ly­se­rer jeg to boligso­ci­ale indsatser. Den første har til formål at bidrage til at forme det offent­lige rum som et sted, hvor børn og forældre kan forme og deltage i lokale fæl­les­ska­ber, mens den anden retter sig mod at styrke sam­men­hænge mellem børn, lokale insti­tu­tio­ner, civil­sam­fund og forældre. Analysen viser, hvordan det boligso­ci­ale arbejde må balancere en vanskelig position mellem lokal­sam­fund og stat, tillid og normative mål, så kan det indtage en medi­e­rende position, der knytter insti­tu­tio­ner, børn, forældre og lokal­sam­fund tættere sammen.

Meto­do­logi og analysestrategi

Fel­t­ar­bej­dets meto­de­de­sign er inspi­re­ret af antro­po­lo­gi­ske og kul­tur­geo­gra­fi­ske studier af især børns erfa­rin­ger af steder (se fx Rasmussen, 2004; Zeiher, 2002). Artiklens empiriske grundlag er indsamlet over otte måneders fel­t­ar­bejde i 2021 i Taa­strup­gaard og Gade­ha­ve­gaard, to bolig­for­e­nin­ger, der begge har været på den ”hårde ghet­to­li­ste”. Empirien består del­ta­gerob­ser­va­tio­ner af hver­dags­liv og orga­ni­se­rede akti­vi­te­ter i kvar­ter­nes gårdrum, sport­s­plad­ser, lege­plad­ser og boligso­ci­ale kontorer, samt inter­views med børn i alderen 4 til 11 år, forældre, fag­pro­fes­sio­nelle og enkelte unge. Fel­t­ar­bej­det for­ud­satte etisk sen­si­ti­vi­tet, særligt overfor børn, unge og forældre, der var i udsatte posi­tio­ner eller allerede havde et van­ske­ligt forhold til statslige aktører. Derfor har jeg vægtet del­ta­ger­o­ri­en­te­rede metoder, der er erfa­ringsnære og giver del­ta­gerne mere kontrol over situ­a­tio­nen (Dennis, 2009). Det har især været gående inter­views og forløb, hvor børn har taget billeder af betyd­nings­fulde steder og efter­føl­gende fortalt om de fotos de har taget. Desuden har infor­me­ret samtykke været vigtigt i det omfang, det har været muligt, men da en del af empirien er fra det offent­lige rum, har det ikke altid været muligt. I de tilfælde omtales børn og forældre på en over­ord­net måde.

I denne artikel fokuserer jeg på del­ta­gerob­ser­va­tio­ner og inter­views pro­du­ce­ret i for­bin­delse med to boligso­ci­ale projekter i Taa­strup­gaard, fordi de i særlig grad og på for­skel­lig vis ori­en­te­rer sig mod steder og fæl­les­ska­ber i kvarteret. Dette fokus er fundet ud fra en induktiv, syste­ma­tisk læsning af empirien, hvorefter analysen er udviklet i dialog med teori og eksi­ste­rende forskning (Coffey & Atkinson, 1996).

Teori

Den teo­re­ti­ske inspira­tion kommer fra antro­po­lo­gi­ens for­stå­else af, at steder er udgangs­punk­tet for, hvordan mennesker erfarer verden. Som Kirsten Hastrup (2010) beskriver det, så udgøres steder ikke kun af de mate­ri­elle og geo­gra­fi­ske dimen­sio­ner, men også af histo­ri­ske, sociale og symbolske. Således opstår steders betydning i en spænding mellem enkelte personer, hand­lin­ger og begi­ven­he­der på den ene side og fæl­les­ska­ber, moralske hori­son­ter og den større historie på den anden (p. 14). For at forstå de sociale processer, der får betydning for beboernes steds­re­la­tio­ner, skelner jeg teoretisk mellem kvarterer og det lokale. Det lokale forstår jeg som et sted, den enkelte er knyttet til og oplever som særlig betyd­nings­fuldt (Olwig, 2000, p. 9), mens et kvarter forstås som et fysisk og admi­ni­stra­tivt afgrænset område, der har en række særlige mate­ri­elle, sociale og symbolske karakteristika.

Jeg trækker her på nabo­skabs­forsk­nin­gen, der beskriver, hvordan mikro­in­te­gra­tion finder sted i hver­dags­li­vets småsnak på bænke, i vaskekæl­dre, over hække og på lege­plad­ser, så der med tiden opbygges gensidig tillid og fæl­les­skab mellem naboer (Jensen, 2016). Som Sofie Wilms og Mikkel Rytter (2023) har beskrevet med begrebet for­ank­rings­prak­sis, så kan børns hver­dags­liv i insti­tu­tio­ner og lokal­sam­fund være en åbning for, at de og deres familier kan opbygge sociale rela­tio­ner og for­bin­del­ser i deres lokal­sam­fund. Det under­stre­ger, hvordan børn er betyd­nings­fulde sociale aktører, der kan bidrage til et kvarters identitet og sociale sam­men­hængs­kraft (Rasmussen, 2004; Ross, 2007). Jeg forstår den steds­ska­bende pædagogik som en lignende praksis, der i de boligso­ci­ale projekter retter sig mod at skabe sam­men­hænge, hvor børn og forældre knytter sig til lokal­sam­fun­det gennem ople­vel­ser af steder og rela­tio­ner i kvarteret som betydningsfulde.

Lokale fæl­les­ska­ber i kvar­te­rets gårdrum

I løbet af mit fel­t­ar­bejde møder jeg flere akti­vi­te­ter, støttet eller orga­ni­se­ret af de boligso­ci­ale kontorer, der er ori­en­te­ret mod at styrke fæl­les­ska­ber mellem beboere kvar­te­rets offent­lige rum. Det er tra­di­tio­ner som lokale festi­va­ler og fejringer af højtider og endags­ar­ran­ge­men­ter som fæl­les­spis­ning og grilldage, der alle sammen sigter mod at skabe et positivt lokal­sam­fund som modvægt til de stig­ma­ti­se­rende beskri­vel­ser, der florerer i medier og politik. Blandt disse projekter skiller Lån og leg sig ud som et projekt, der finder sted to gange ugentligt. Det har eksi­ste­ret i mere end 30 år, så forældre i kvarteret husker det, fra de selv var børn, og boligso­ci­ale med­ar­bej­dere taler om det som en del af kvar­te­rets identitet. To efter­mid­dage om ugen åbner to-tre lokale unge ansat i fri­tidsjob sammen med en boligso­cial med­ar­bej­der for udlån af legetøj til børn under 11 år, og som afslut­ning står de unge for en fælles leg. Der kommer ofte 20 børn eller flere, hvis vejret er godt, og færre, når det regner eller er koldt. Sådan forløb det en lun, men grå efter­års­dag, mens jeg var på feltarbejde:

Jeg har sagt ja til at hjælpe Luna med at holde Lån og leg åbent i dag, da de to andre unge har meldt sig syge. Vi sætter skamler og et bord med kaffe, vand og krus udenfor det boligso­ci­ale kontor. Så begynder børnene at komme. Luna låner løbehjul og ska­te­bo­ards ud.

En times tid senere er der fyldt med børn i gården og på de nær­lig­gende stier. Isa (6) og Umut (6) låner det lille bord­ten­nis­bord. Adem (5) og Bilal (6) kører ned ad en lille bakke på hver sit ska­te­bo­ard. Først sidder de ned, snart kører de med hovedet først. Jeg passer udlånet og taler med de mødre, der har slået sig ned på skamlerne, mens vi følger børnenes lege. Mødrene kommer og går, de fleste kender hinanden, og snakken bevæger sig mellem for­skel­lige hver­dagsting. Luna kalder på Isa, Umut og tre andre børn. Det er tid at pynte den kage, de sammen har bagt i anledning af Görkans femårs fød­sels­dag. Nur (5) har overtaget bord­ten­nis­bor­det sammen med sin mor. Adem kommer igen kørende gennem gården på sit ska­te­bo­ard, men falder af og slår sit knæ. Nurs mor lægger bord­ten­nis­bat­tet for at hjælpe Adem op. Hun trøster ham og foreslår, at han får sig en pause derhjemme. Han ryster på hovedet. Da Adem kort efter igen er optaget af at lege, vender Nurs mor sig mod mig: ”Det gør man bare ikke, sender sine børn ud i gården på egen hånd.”

Da klokken er seks, kalder Luna børnene sammen: ”Nu er der dødbold.” Fød­sels­dagska­gen er spist, legetøjet er afleveret, og en del børn er allerede gået, flere af dem til fod­bold­træ­ning i den lokale klub. 11 børn kaster en blød bold efter hinanden, mens Luna hjælper med, at reglerne i spillet bliver fulgt. Efter en lille halv time slutter hun spillet, og børnene går hjemad eller op til lege­plad­sen ved bænken, hvor flere mødre har sat sig. (Feltnote)

Lokale forbindelser i udsatte boligområder: stedsskabende boligsocialt arbejde med børn - Dansk pædagogisk Tidsskrift 2
Figur 2. Går­d­rum­met foran det boligso­ci­ale kontor, hvor børn leger på plænerne og kører på cykler, ska­te­bo­ards og løbehjul ad tierne, mens forældre samles på bænkene for at drikke kaffe og følge med på afstand.

Lån og leg danner rammerne om et orga­ni­se­ret, men relativt frit børneliv i gårdenes offent­lige rum. De åbne rammer om den til­ba­ge­ven­dende aktivitet isce­ne­sæt­ter går­d­rum­met som et trygt sted, hvor lokale børn, unge og forældre kan møde hinanden, lave noget sammen og tage del i nabo­re­la­tio­ner på tværs af etab­le­rede sociale grupper og gene­ra­tio­ner. På denne dag blev der bagt og spist kage, men det er ikke en fast tradition. Børnene kommer ofte sammen med søskende eller venner, de kender fra deres dag­in­sti­tu­tion eller skole, men i løbet af efter­mid­da­gen blander de sig, og med tiden lærer de hinanden og de unge at kende. Og for­æl­drene, næsten altid mødre, småsnak­ker, opbygger en relation til hinanden og træder til med trøstende ord eller hjælp til at løse en konflikt, hvis det bliver nødvendigt.

Det er ikke givet eller upro­ble­ma­tisk for børn at færdes i det offent­lige rum, så det er betyd­nings­fuldt, at Lån og leg skaber nogle rammer for det. Kvarteret har mange lege­plad­ser, græs­plæ­ner, stier og sport­s­plad­ser skærmet for trafik, så går­d­rum­me­nes arki­tek­tur lægger op til, at børn kan færdes sikkert og lege udenfor på egen hånd. Men mange forældre er præget af en udbredt for­stå­else af, at børn er sårbare og har behov for beskyt­telse i det offent­lige rum (se Anderson, 2003; Wales et al., 2021). Både forældre og børn fortæller også om situ­a­tio­ner, hvor de er blevet utrygge. Da får børnene brug for støtte til at gene­tab­lere tryghed, når der opstår kon­flik­ter med andre børn og unge, eller de bliver utrygge i mødet med hjemløse eller andre naboer i udsatte posi­tio­ner. Men mens mange forældre holder øje med deres børn i gården eller lader ældre søskende sørge for deres tryghed, så lader andre deres yngre børn lege på egen hånd og stoler på, at andre holder øje med alle børn. Det kan skabe kon­flik­ter og skel mellem forældre, som det sker, når Nurs mor tager sig af Adem, men samtidig irriteres over Adems forældres fravær i gården.

I det per­spek­tiv bliver Lån og leg anledning til en fælles opmærk­som­hed på børns leg og rela­tio­ner i det offent­lige rum, der samtidig kan komme til at forstærke kon­flik­ten mellem forældre. Børn under 7 år skal egentlig følges med deres forældre ifølge de boligso­ci­ale med­ar­bej­dere, der også minder forældre om denne regel indi­mel­lem. Her finder Nurs mor og andre forældre en ram­me­sæt­ning, der bekræfter deres normer for forældres del­ta­gelse, når børn bruger kvarteret. Men den gentagne ram­me­sæt­ning udgør nogle insti­tu­tio­na­li­se­rede vilkår, der under­støt­ter en for­stå­else af går­d­rum­mene som positive, sikre steder for børn at færdes. Her under­stre­ges nogle normer for social omgang, og der gives mulighed for, at børn og forældre kan knytte sig til et lokalt fæl­les­skab. Som sådan bliver Lån og leg en for­ank­rings­prak­sis (Wilms & Rytter, 2023), der fordrer lokale for­bin­del­ser og naboskab i gården på tværs af venskaber, rela­tio­ner fra insti­tu­tio­ner, gene­ra­tio­ner, familier og etniske grup­pe­rin­ger. Ligesom lokale festi­va­ler, fejringer af højtider og lignende fælles arran­ge­men­ter former det en lokal identitet. Der er således tale om en steds­ska­bende pæda­go­gisk praksis, derformer kvar­te­rets offent­lige rum som et sted, hvor børn har mulighed for at bruge går­d­rum­met og deltage i det lokale fæl­les­skab på egne vilkår, støttet af unge, forældre og boligso­ci­ale medarbejdere.

Veje ind i og ud af lokale steder og fællesskaber

De boligso­ci­ale med­ar­bej­dere er bevidste om, hvordan Lån og leg for­mer­går­d­rum­met som et sted, hvor naboskab og fæl­les­ska­ber mellem børn og forældre kan opstå. Som en boligso­cial med­ar­bej­der fortæller, så er ”lån og leg en ramme, som alle mulige kan deltage i, hvor folk kan lære hinanden at kende.” Dermed bryder det lokal­sam­funds­o­ri­en­te­rede projekt med fler­tal­let af politiske og sociale indsatser, der retter sig mod at få børn ud af det offent­lige rum og ind i orga­ni­se­rede sports- og fri­tidsak­ti­vi­te­ter (se fx CfBU, 2023). Som Sally Anderson (2003) har vist, så er børn, der ikke har noget for i fritiden, anledning til bekymring for pædagoger og andre fag­pro­fes­sio­nelle, der ofte tolker det som et udtryk for (minoritets)forældres manglende for­stå­else af dansk for­e­nings­liv. Det gælder også i Taa­strup­gaard, hvor kommunen står for flere arran­ge­men­ter, der retter sig mod at få børn ind i sport­s­klub­ber og andre insti­tu­tio­na­li­se­rede fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Her er Lån og leg på en anden måde ori­en­te­ret mod børns frie tid og leg i kvarteret og etablerer i et kort tidsrum et sted kvarteret for det sociale liv mellem børn, forældre, unge og andre naboer. Som andre forsk­nings­pro­jek­ter også har vist, så er det de børn, der færdes i kvarteret og danner sociale rela­tio­ner med deres naboer, der føler sig knyttet til det (Rasmussen, 2004; Witten et al., 2019). Fordi Lån og leg ikke tager børnene ud af kvarteret og ind i en mere insti­tu­tio­nel ramme, under­støt­tes deres mulighed for at indtage en rolle som sociale aktører, der kan deltage i og påvirke lokale fæl­les­ska­ber kvarteret.

Således er Lån og leg mere end en anledning til at opleve gårdrum og lege­plad­ser som sjove, sikre steder at være. Det bliver en del af den stille inte­gra­tion i hver­dags­li­vet, der, som Tina Jensen (2016) viser, finder sted i mul­tiet­ni­ske bolig­om­rå­der på trods etab­le­rede sociale skel og en offent­lige diskurs, der kan forstærke mar­gi­na­li­se­rin­gen af mino­ri­tets­grup­per. Det er, som en boligso­cial med­ar­bej­der fortæller, en ganske bevidst del af målet med projektet at styrke de lokale fæl­les­ska­ber på tværs af etab­le­rede sociale grupper i kvarteret:

Der er nok flere fæl­les­ska­ber [mellem børnene], men der er også gårdens fæl­les­skab, hvor mange ligesom smelter ind i hinanden. […] Jeg tror da, at de har en følelse af også at være sammen på tværs af alle de her etni­ci­te­ter. Måske er det også her, det boligso­ci­ale kan spille ind: at de har været noget sammen for nogle andre på et tidspunkt.

Den åbne, løse orga­ni­se­ring af Lån og leg gør det nemt at deltage, men for­plig­ter samtidig de børn, der deltager, på et lokalt fæl­les­skab. Det giver de del­ta­gende børn for­tro­lig­hed med går­d­rum­mene og erfa­rin­ger med at danne sociale rela­tio­ner på tværs af alder, familie og insti­tu­tions­liv. Og hvor religiøse, etniske og nationale baggrunde under tiden dukker op i småsnakke og dril­le­rier mellem børnene for at markere sociale alliancer, forskelle og hie­rar­kier, så bliver alle børn en del af et større fæl­les­skab, når de deltager i Lån og leg. Så på lune, langsomme som­mer­dage, hvor der ikke er mange forældre ude, sker det ofte, at en større gruppe børn finder sammen om lege, de kender fra Lån og leg. Som Helga Zeiher (2002) har vist, så former byens rum de sociale processer og rela­tio­ner mellem børn. I kvarterer, hvor børn kan bevæge sig selv­stæn­digt og har adgang til åbne lege­om­rå­der, lærer de også at orga­ni­sere deres sociale liv og forstå de uskrevne normer for at være en del af fæl­les­ska­bet. På den måde bliver det boligso­ci­ale arbejde en del af de sociale og mate­ri­elle struk­tu­rer for børnenes sociale fæl­les­ska­ber og legitime brug af det offent­lige rum, som også kan styrke for­bin­del­ser mellem ellers adskilte sociale grupper.

Men her er også børn, der sjældent deltager i Lån og leg eller andre boligso­ci­ale akti­vi­te­ter. Et eksempel er Kristian på 10 år, som oplever sproget og omgang­sto­nen som hård. I stedet finder han sociale fæl­les­ska­ber og steder, hvor han kan være i sin fritid, i et andet kvarter, hvor hans skole og fri­tids­klub også ligger. Hilde Lidén (2003) har beskrevet, hvordan børns til­knyt­ning til deres kvarter er mere sammensat, end meget forskning giver indtryk af. Børns betyd­nings­fulde fæl­les­ska­ber kan også knytte an til steder, der ligger langt fra det kvarter, de bor i. Det sker også i Taa­strup­gaard, hvor kon­cen­tra­tio­nen af beboere med sociale problemer og områdets ter­ri­to­ri­elle stigma får flere forældre til at opsøge insti­tu­tio­ner, steder og fæl­les­ska­ber udenfor kvarteret (Martiny-Bruun, 2023). Børn, der, som Kristian, ikke føler sig hjemme i går­d­rum­met eller trygge ved de lokale bør­ne­fæl­les­ska­ber, kan være svære at nå i det boligso­ci­ale arbejde. Kristian kender lidt til de boligso­ci­ale akti­vi­te­ter som Lån og leg, men føler ikke, de er for ham. For Kristian er det ikke noget stort tab. Han knytter sig til en skole, en fri­tids­klub og andre fæl­les­ska­ber udenfor Taa­strup­gaard. Pointen her er, at det boligso­ci­ale arbejde kan skabe rammer for et lokalt fæl­les­skab og en stille inte­gra­tion af kvar­te­rets børn. Dog kan et boligso­ci­alt projekt som dette også have van­ske­ligt ved at nå børn og forældre, der ikke allerede ønsker at være en del af lokalsamfundet.

Nyt­te­ha­ven som mødested for børn, pædagoger og civilsamfund

Det andet eksempel i denne artikel flytter fokus til, hvordan boligso­ci­ale projekter kan forbinde lokale insti­tu­tio­ner og civil­sam­fund med børns hver­dags­liv og steder i kvarteret. Projektet er et sam­ar­bejde mellem det boligso­ci­ale kontor, én af de lokale dag­in­sti­tu­tio­ner og Taa­strup­gaard Have­for­e­ning. I dialog med pædagoger og for­e­nin­gen udvikler Allan, en boligso­cial med­ar­bej­der, et forløb med temaet sprog og natur, hvor børnene kan passe fire højbede i haven. Allan plan­læg­ger akti­vi­te­ter med børnene, der også inddrager forældre og naboer, og da forløbet er godt i gang, får jeg lov at følge det:

Allan venter i julisolen ved havelågen med en eger­n­bamse, på armen. Kort efter strømmer 12 børn ind ad lågen, hjem­me­vante og glade for at gense især Egon, bamsen, der hilser med et nik fra Allans hånd. Børnene spreder sig på græs­plæ­nen og blandt højbedene. To pædagoger går sammen med Allan til et bord, hvor blå vand­kan­der er sat frem. Det fanger flere børns opmærk­som­hed. De kommer hen til bordet, får en fyldt vandkande og vander de bede, som de har passet de sidste uger (se Illu­stra­tion 3). Nur (5) og Adem (6) fortæller mig, hvilke planter de har sået: salat, purløg, ærter og andre grønne spirer, de ikke lige kan huske. Tre børn leger med Egon på græsset, mens de andre vander bedene.

Ti minutter senere samles børnene på en bænk i haven. Allan læser højt af en bog, han har skrevet om det, de lavede sidst i haven. ”Vi lavede navneleg”, læser Allan, ”og fik besøg af Ayas mor. Vi hørte nogle historier fra dér, hvor hun boede som barn. Om løven, haren og kragen. Og så legede børnene gemme og fange.”

Allan læser og taler med børnene i noget tid, så lægger han bogen væk og kigger på en ældre kvinde, der har sat sig ved bordet. ”I dag har vi besøg af Sulejma. Hun bor også i Taa­strup­gaard og vil vise os sine bede. Og så har vi fået lov at plukke salat, forårsløg og radiser i hendes have”. Børnene følger Sulejma til sine bede. Et par børn får bare fat i toppene af et løg, så Sulejma hjælper dem med at få bedre fat. Så skyller de grønt­sa­gerne, skærer dem med spi­sek­nive og samler det grønne i et fad. Sulejma har bagt fladbrød, der sendes rundt sammen med fadet. Børnene spiser siddende på bænken, inden de igen løber ud i haven for at lege fangeleg og klatre på Allans ladcykel. (Feltnote)

Lokale forbindelser i udsatte boligområder: stedsskabende boligsocialt arbejde med børn - Dansk pædagogisk Tidsskrift 4
Figur 4. Bamsen Egon skifter hænder mange gange i løbet af dagene og er en værdsat lege­mak­ker, imens der snittes, skæres og løbes i haven.

Sam­ar­bej­det giver pædagoger og børn adgang til en del af kvarteret, der normalt er lukket af, og børnene får anledning til at lære et nyt sted i deres kvarter at kende. Tiden i haven veksler mellem struk­tu­re­rede akti­vi­te­ter og mere frie rammer. Mens børnene fordyber sig i fangelege, i at vande, følge plan­ter­nes vækst, finde småkravl, i små kon­flik­ter og snakke, gør de samtidig havens steder til deres egne steder. Som Tim Ingold (1993) beskriver det, så er det gennem vores krop, dens bevæ­gel­ser og invol­ve­ring i den mate­ri­elle verden, at vi knytter os til et sted. Børnene, og for den sags skyld også pæda­go­gerne, opdager, kender og genkender havens mulig­he­der, mate­ri­a­li­tet og stem­nin­ger kropsligt, og de former haven som et sted, når de planter, luger, vander, plukker og spiser det, der vokser frem. De formbare mate­ri­elle kva­li­te­ter gør det muligt at sætte spor og gøre sig erfa­rin­ger med at være med­ska­bere af et sted, der bliver deres (se også Rasmussen, 2004). Samtidig er mødet med Sulejma et møde med haven som et sted, der er forbundet med naboer, civil- og lokal­sam­fund, og som rækker ud over flere af børnenes og pæda­go­ger­nes sociale netværk.

Samtidig skaber den ritu­a­li­se­rede del af forløbet i haven, hvor Allan læser højt og ser på billeder sammen med børnene, et reflek­sivt rum, hvor børnene kan se deres sansede erfa­rin­ger i haven udefra. Her knyttes den sanselige for­dy­belse til en for­tæl­ling om haven som et betyd­nings­fuldt sted og om bør­ne­ha­ven som forbundet til andre lokale fæl­les­ska­ber. Som pæda­go­gisk greb læner skiftet mellem sansende for­dy­belse og reflek­te­rende distance sig ind i et grund­læg­gende vilkår for men­ne­skers tvetydige væren i verden som en vekslen mellem erfa­rin­ger af at blive rørt, bevæget og påvirket af verden og reflek­sio­ner, der forankrer erfa­rin­gerne som betyd­nings­fulde (Jørgensen & Martiny-Bruun, 2019).

Erfa­rin­gerne fra haven bliver også brugt i bør­ne­ha­vens hverdag. En pædagog fortæller: ”Det har givet os noget, vi kunne bygge videre på. Så havde vi nogle grønt­sa­ger på stuen, og så i dag, når vi sidder og spiser radiser, så kan vi snakke om det. Den anden pædagog tilføjer, at de ofte besøger haven på egen hånd: ”Så går vi rundt, kigger og snakker om grønt­sa­gerne, der er der. Så har vi fået lov til at få tomater med hjem, som vi har liggende i vinduet, mens de modner.” Så haven, ople­vel­serne og grønt­sa­gerne bliver til for­tæl­lin­gerne omkring frokost­bor­det i bør­ne­ha­ven, og bør­ne­ha­ven har fået et sted, der knytter pæda­go­ger­nes og de daglige rutiner til et lokalt netværk af naboer, for­e­nin­ger og civil­sam­fund. Når grønt­sa­gerne og fæl­les­ska­bet i haven spiller en positiv rolle i insti­tu­tio­nens hverdag som samtaler og små besøg i kvarteret bliver det synligt, hvordan den steds­ska­bende pædagogik skaber mulig­he­der for at bryde med stig­ma­ti­se­rende for­tæl­lin­ger, der ellers kan skabe gensidig mistillid mellem offent­ligt ansatte og lokale og intern split­telse i kvarteret (se Johansen & Jensen, 2017). Samtidig er forløbet en anledning til, at børnene i insti­tu­tio­nen får en relation til et sted og et fæl­les­skab i deres lokal­sam­fund, der rækker ud over deres forældres sociale netværk.

Lokale for­stå­el­ser af forældreskab

Hvor jeg i det forrige afsnit viste, hvordan det boligso­ci­ale arbejde kan skabe steder, hvor insti­tu­tio­ner, civil­sam­fund og børn mødes, handler dette afsnit om, hvordan det udsatte bolig­om­råde som sted er knyttet til politiske og symbolske betyd­nin­ger, der også former lokal­sam­funds­o­ri­en­te­rede projekter og steds­re­la­tio­ner. Således er projektet i nyt­te­ha­ven udviklet for at imø­de­komme nationale sty­rings­struk­tu­rer, der for­plig­ter dag­in­sti­tu­tio­ner og boligso­ci­ale orga­ni­sa­tio­ner til at arbejde med inte­gra­tion ved at fokusere på børns sprog og forældres normer. Det bliver blandt andet tydeligt, hvordan de normative rammer for projektet er et vilkår og en udfor­dring, da projektet afsluttes med et arran­ge­ment, der har til hensigt at inddrage for­æl­drene for at styrke deres sam­ar­bejde med insti­tu­tio­nen og til­knyt­ning til kvarteret.

For­æl­drene er inviteret til at hente deres børn i nyt­te­ha­ven. Allan har lavet små bøger med historier, de har læst, og børnene hjælper med at lægge puder på græsset og hænge billeder fra de sidste seks ugers besøg op i havens frugt­træer. Det er gråvejr, haven er våd efter tung som­mer­regn, og der er færre børn, end der plejer. ”Vi er kun syv børn i dag”, forklarer én af pæda­go­gerne. ”De fleste forældre holder børnene hjemme, når det regner som i dag. De vil ikke have, at deres børn bliver våde. Så tror de, at de bliver forkølede og syge. Det er en anden for­stå­else end vores”.

Senere begynder ældre søskende og forældre at komme. Få sætter sig ved den kaffe, saft, salat og brød, der er sat frem, mens de fleste går med deres børn rundt i haven for at se på de ophængte billeder. Nogle forældre holder sig for sig selv og går hurtigt igen. Andre giver sig tid. Adems forældre følges med Allan, der fortæller om det, børnene har lavet i haven. (Feltnote)

Lokale forbindelser i udsatte boligområder: stedsskabende boligsocialt arbejde med børn - Dansk pædagogisk Tidsskrift 5
Figur 5. Fotos af børnenes akti­vi­te­ter i haven hænger på træerne som en udstil­ling af forløbet og en invi­ta­tion til samtaler mellem forældre, børn og pædagoger.

Det afslut­tende arran­ge­ment åbner et sted i kvarteret for dem af børnenes forældre, der ikke kender nyt­te­ha­ven i forvejen, ligesom de inddrages i deres børns hverdag i bør­ne­ha­ven. Det lægger op til, at for­æl­drene taler med deres børn om, hvad de har lavet i bør­ne­ha­ven, og med sig hjem får de en pose med en lille bog med for­tæl­lin­ger fra haven, som de kan læse sammen hjemme. Det er et udtryk for det normative sigte med invol­ve­rin­gen af forældre som et skub imod et intensivt for­æl­dre­skab, hvor det forventes, at forældre støtter deres børns læring og trivsel i insti­tu­tio­ner og skole (Dannesboe et al., 2018). Når flere børn og forældre ikke møder op i regnvejr, og andre holder sig tilbage fra at fordybe sig i samtale og udstil­ling, så møder projektet en udfor­dring, som pædagoger og boligso­ci­ale med­ar­bej­dere taler om på måder, der markerer nogle forældres normer som afvigende. Oftest er det ikke udtryk for, at de ser det som essen­ti­elle kul­tu­relle træk, men snarere konkrete erfa­rin­ger med at nogle forældres opdra­gel­ses­prak­sis kan fastholde dem og deres børn i peri­fe­rien af insti­tu­tio­nelle og lokale fællesskaber.

Andre har beskrevet, hvordan pæda­go­gi­ske indsatser ofte er udformet ud fra en implicit moralsk enighed om opdra­gelse og for­æl­dre­sam­ar­bejde, der risikerer at under­kende andre syn på børn, opdra­gelse og de mod­sæt­nings­fyldte kom­pro­mi­ser, som for­æl­dre­skab i praksis består af (Bregnbæk, 2021; Gulløv & Kampmann, 2021). Forløbet i haven er ligeledes et udtryk for normative for­vent­nin­ger til for­æl­dre­ska­bet, men det ita­le­sæt­tes med billeder, de små bøger, for­tæl­lin­ger om hverdagen i bør­ne­ha­ven og en dialog med de forældre, der ellers er reser­ve­rede eller har mistillid til de lokale insti­tu­tio­ner. Allan fortæller efterfølgende:

”Vores vigtigste opgave er at være opmærk­somme på, hvilke behov beboerne har. Især for de forældre, der måske er mere sårbare, som ikke allerede er en del af nogen etab­le­rede fæl­les­ska­ber. Men det kræver opfølg­ning, hvis vi gerne vil knytte de familier tættere til vores arbejde. ”

Således er projektet i haven forbundet med det øvrige boligso­ci­ale arbejde i kvarteret som en ansats til at opbygge tillid og skabe for­bin­del­ser til flere familier i det. Mette Louise Johansen (2022) har ellers vist, hvordan nogle forældre i udsatte bolig­om­rå­der oplever et pres fra frem­skudte sociale indsatser og insti­tu­tio­ner for at tilpasse sig domi­ne­rende normer for for­æl­dre­skab, mens de samtidig føler sig for­plig­tede overfor andre normer blandt mino­ri­tets­for­æl­dre. Det er muligt, at det også gælder for nogle forældre i Taa­strup­gaard, men grundet min position under fel­t­ar­bej­det tæt på de boligso­ci­ale med­ar­bej­dere kom jeg ikke i kontakt med dem. Jeg mødte dog forældre, der var kritiske overfor det faglige niveau i de lokale insti­tu­tio­ner og den magt, de har til at lave ind­be­ret­nin­ger, ligesom negative for­vent­nin­ger til andre forældre får flere til at fravælge lokale insti­tu­tio­ner. Det begrænser både insti­tu­tio­ners og boligso­ci­ale med­ar­bej­de­res mulig­he­der for at skabe lokale for­bin­del­ser og påvirke børns og forældres hver­dags­liv. Det bliver van­ske­ligt at nå de forældre, der er præget af mistillid til de lokale insti­tu­tio­ner og fag­pro­fes­sio­nel­les inten­tio­ner. Men der er også forældre, der giver udtryk for tillid til de boligso­ci­ale med­ar­bej­dere og et insti­tu­tions- og sko­le­sy­stem, der støtter deres børn, når de får brug for det. Som Durga, Adems mor, der fortæller om sam­ar­bej­det med de lokale insti­tu­tio­ner, mens vi sidder på en bænk i haven: ”Det er rigtigt, at der er mange, der klager og siger, at du bare skal skifte insti­tu­tion. Men børnene er glade, og vi får hjælp fra kommunen til vores største, til psykolog og alt det der.”

Således vikler det lokal­sam­funds­o­ri­en­te­rede boligso­ci­ale arbejde sig ind i lokale sociale struk­tu­rer, for­skel­lige normer for for­æl­dre­skab og gensidig mistillid, men det formår også at skabe åbninger for at forandre rela­tio­nen mellem insti­tu­tio­ner, pædagoger, forældre og civil­sam­fund. Allans kendskab til lokal­sam­fun­det gør det muligt for Ayas mor at dele sine for­tæl­lin­ger og vise legetøj fra sin barndom i en sydasi­a­tisk landsby. På trods af besvær med at tale dansk bliver det med Allans for­be­re­dende samtaler og støtte muligt for moderen at indtage en position, hvor hun kan bidrage til bør­ne­ha­vens pæda­go­gi­ske arbejde. Og for Durga og andre forældre bliver det afslut­tende arran­ge­ment en mulighed for at træde tættere på deres børns hverdag og de domi­ne­rende, impli­citte for­vent­nin­ger til for­æl­dre­skab. Det kan skubbe til den ulige magt og under­legne position, som især forældre, der ikke mestrer det danske sprog, kan opleve i rela­tio­nen til pædagoger (Bregnbæk, 2021; Martiny-Bruun & Bregnbæk, 2020). Endelig skaber Allans for­tro­lig­hed med have­for­e­nin­gen og Sulejma en for­bin­delse mellem bør­ne­ha­ven, for­æl­drene, civil­sam­fun­det og de naboer, der engagerer sig her. Selvom det næppe ændrer grund­læg­gende ved magt­for­hol­det, kan forløbet være en åbning for, at pædagoger (og børn) oplever forældre, deres naboer og civil­sam­fund i en rolle, der bryder med kvar­te­rets ter­ri­to­ri­elle stigma og negative for­vent­nin­ger til (deres) forældre.

Lokal­sam­funds­o­ri­en­te­ret pæda­go­giks mulig­he­der og udfordringer

I artiklen har jeg beskrevet nogle af de mulig­he­der og udfor­drin­ger, der er for boligso­ci­alt arbejde, der søger at under­støtte børns og forældres del­ta­gelse i fæl­les­ska­ber i lokal­sam­fun­det. Grund­læg­gende kan de lokal­sam­funds­o­ri­en­te­rede projekter under­støtte børns og forældres mulighed for at forme rela­tio­ner til steder kvarteret og dermed knytte sig til og forme lokale steder og fæl­les­ska­ber. Meget af det boligso­ci­ale arbejde med børns trivsel, som ellers er beskrevet i den eksi­ste­rende forskning, retter sig mod rela­tio­ner i barnets liv, særligt forældres opdra­gel­ses­prak­sis i hjemmet eller deres sam­ar­bejde med insti­tu­tio­ner og andre fag­pro­fes­sio­nelle (Birk & Fallov, 2020; Mygind et al., 2015). Jeg har vist, hvordan de lokal­sam­funds­o­ri­en­te­rede projekter på en anden måde er udtryk for en steds­ska­bende pædagogik, der i højere grad inddrager børn som lokalt for­ank­rede med­bor­gere. Som sådan lægger de sig op ad andet boligso­ci­alt arbejde, der sigter efter at bevæge subjekter til en følel­ses­mæs­sig til­knyt­ning, så den enkelte trives, og den sociale sta­bi­li­tet samtidig styrkes (se Fallov, 2013, pp. 501 – 504)

Artiklens to eksempler viser, hvordan ritu­a­li­se­rede, åbne legedage og sam­ar­bejde med en dag­in­sti­tu­tion etablerer steder, der (for en tid) kan skabe nye for­bin­del­ser for børn og forældres til­knyt­ning til lokale fæl­les­ska­ber. De legi­ti­me­rer børns brug af offent­lige steder og fordrer rela­tio­ner mellem børn, unge og forældre, der rækker ud over etab­le­rede sociale grup­pe­rin­ger og ind i et lokalt forankret fæl­les­skab. Samtidig under­støt­ter det forældres møde i går­d­rum­met og deres invol­ve­ring i dag­in­sti­tu­tio­nen ud fra en implicit normativ for­vent­ning om et enga­ge­ment i deres børns hver­dags­liv. Desuden kan de boligso­ci­ale med­ar­bej­de­res kendskab til forældres res­sour­cer, civil­sam­fund og steder i kvarteret åbne for et kon­struk­tivt sam­ar­bejde med insti­tu­tio­ner, der kan udfordre gensidig mistillid.

Dog vikler den steds­for­ank­rede praksis det boligso­ci­ale sam­ar­bejde ind i etab­le­rede sociale hie­rar­kier, så det er van­ske­ligt at involvere børn, der ikke allerede er en del af lokale fæl­les­ska­ber, og forældre, der ikke deler domi­ne­rende normer for for­æl­dre­skab. Således risikerer det boligso­ci­ale arbejde at forstærke domi­ne­rende for­stå­el­ser af for­æl­dre­skab og med­bor­ger­skab i kvar­te­rets offent­lige rum, hvilket kan skærpe nogle mere mar­gi­na­li­se­rede beboeres afstand­ta­gende position og dæmpe den lokale soli­da­ri­tet imellem naboer (se også Johansen, 2022). I et kritisk per­spek­tiv kan det boligso­ci­ale arbejde bidrage til at skærpe klas­se­struk­tu­re­rer og symbolske grænser mellem de ”os, de normale” og ”dem, de Andre” (Hansen, 2022). Men med kend­ska­bet til lokale fæl­les­ska­ber og nærheden til det sociale liv opstår der også åbninger for at det boligso­ci­ale arbejde kan støtte børn, forældre og insti­tu­tio­ner i at genop­bygge tillid og skabe nye sam­ar­bej­der om at skabe et godt (nok) lokal­sam­fund for kvar­te­rets børn og forældre.

Lit­te­ra­tur

Anderson, S. (2003). Asso­ci­a­tionless Children: Inner city sports and local society in Denmark. In E. Gulløv & F. K. Olwig (Eds.), Chil­dren’s Places: Cross-cultural per­specti­ves (pp. 138 – 161). Routledge.

Birk, R. H., & Fallov, M. A. (2020). Between a rock and a hard place: State-led ter­ri­to­rial stig­ma­tiza­tion, informal care practices and the inter­sti­ti­a­lity of local community workers in Denmark. Community Deve­l­op­ment Journal, 56(2), 266 – 282. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​9​3​/​c​d​j​/​b​s​a​a​039

Björklid, P., & Gummesson, M. (2013). Chil­dren’s Inde­pen­dent Mobility in Sweden. T. S. T. Administration.

Bolig­mi­ni­ste­riet, T.-o. (2019). Liste over ghet­to­om­rå­der.  Retrieved from https://​www​.rege​rin​gen​.dk/​m​e​d​i​a​/​7​6​9​8​/​g​h​e​t​t​o​l​i​s​t​e​n​ – ​2​019 – 007.pdf

Bregnbæk, S. (2021). Questio­ning care: ambiguous rela­tio­nal ethics between a refugee child, her parents and the Danish welfare state. Inter­na­tio­nal Journal of Inclusive Education, 25(2), 196 – 209. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​1​3​6​0​3​1​1​6​.​2​0​1​9​.​1​7​0​7​303

CfBU. (2023). Inspira­tions og vin­denska­ta­log: Viden om boligso­ci­ale akti­vi­te­ter støttet af Lands­byg­ge­fon­den. cfbu​.dk

Coffey, A., & Atkinson, P. (1996). Making sense of qua­li­ta­tive data : com­ple­men­tary research stra­te­gies. Sage.

Dannesboe, K. I., Bach, D., Kjær, B., & Palludan, C. (2018). Parents of the Welfare State: Peda­gogues as Parenting Guides. Social Policy and Society, 17(3), 467 – 480. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​1​7​/​S​1​4​7​4​7​4​6​4​1​7​0​0​0​562

Dennis, B. (2009). Acting Up: Theater of the Oppressed as Critical Eth­no­graphy. Inter­na­tio­nal Journal of Qua­li­ta­tive Methods, 8(2), 65 – 96. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​7​7​/​1​6​0​9​4​0​6​9​0​9​0​0​8​0​0​208

Fallov, M. A. (2013). Boligso­ci­alt arbejde. In J. Guldager & M. Skytte (Eds.), Socialt arbejde – teorier og per­spek­ti­ver (pp. 484 – 509). Akademisk Forlag.

Fallov, M. A., & Birk, R. H. (2022). The ‘Ghetto’ strikes back: resisting welfare sanctions and stig­ma­tizing cate­go­riza­tions in mar­gi­na­lized resi­den­tial areas in Denmark. Nordic social work research, 12(2), 217 – 228. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​2​1​5​6​8​5​7​X​.​2​0​2​1​.​1​9​3​7​289

Gulløv, E., & Kampmann, J. (2021). Civi­li­se­ring af forældre – en del af bør­ne­ha­vens projekt? Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, 4.

Hansen, C. S. (2022). Pæda­go­gi­se­ring af mar­gi­na­li­tet i stor­by­erne – En skitse. Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, 4, 6 – 34.

Hastrup, K. (2010). Topo­gra­fi­ske infil­tra­tio­ner: Udfor­drin­ger til en rea­li­stisk sam­funds­vi­den­skab. Nordiske Udkast, 38(1/2), 5 – 16, 124.

Ingold, T. (1993). The Tem­pora­lity of the Landscape. World Archa­e­o­logy, 25(2), 152 – 174.

Jensen, T. G. (2016). Samek­si­stens: Hver­dags­liv og naboskab i et mul­tiet­nisk bolig­om­råde. Roskilde Universitetsforlag.

Johansen, M.-L. E. (2022). Fraught parenting: Immigrant parents’ chronic double-bind in Denmark. Eth­no­graphy, 23(3), 404 – 423. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​7​7​/​1​4​6​6​1​3​8​1​1​9​8​9​2​018

Johansen, M.-L. E., & Jensen, S. B. (2017). “They want us out”: Urban rege­ne­ra­tion and the limits of inte­gra­tion in the Danish welfare state. Critique of Ant­hro­po­logy, 37(3), 297 – 316. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​7​7​/​0​3​0​8​2​7​5​X​1​7​7​1​9​990

Jørgensen, N. J., & Martiny-Bruun, A. (2019). Painting trees in the wind: socio-material ambiguity and sustai­na­bi­lity politics in early childhood education with refugee children in Denmark. Environ­men­tal Education Research, 26(9 – 10), 1406 – 1419. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​1​3​5​0​4​6​2​2​.​2​0​1​9​.​1​6​0​2​755

Lidén, H. (2003). Common neig­h­bour­hoods – diver­si­fied lives. Growing up in urban Norway. In K. F. Olwig & E. Gulløv (Eds.), Children’s Places. Cross-cultural per­specti­ves. (pp. 119 – 137). Routledge.

Martiny-Bruun, A. (2023). Parenting in the Courtyard: Under­stan­ding the Moral Dimen­sions of Socially Embedded Practices in Stig­ma­ti­sed Neig­h­bour­hoods in Denmark. Qua­li­ta­tive Studies. https://​tids​skrift​.dk/​q​u​a​l​/​a​r​t​i​c​l​e​/​v​i​e​w​/​1​4​0​9​6​4​/​1​8​4​712

Martiny-Bruun, A., & Bregnbæk, S. (2020). Du skal tale dansk! Flygt­nin­gebørns sprog­til­eg­nelse og kom­mu­ni­ka­tion. In S. Bregnbæk & N. J. Jørgensen (Eds.), Flygt­nin­gebørn i danske dag­in­sti­tu­tio­ner : pæda­go­gi­ske dilemmaer og balan­ce­gange. Dafolo.

Mygind, R. E., Foldgast, A. M., & Larsen, K. (2015). Sam­ar­bejde mellem skoler og hel­heds­pla­ner – En kort­læg­ning af pro­blem­stil­lin­ger og indsatser.

Olwig, K. F. (2000). Børn i lokal­sam­fund – børns lokal­sam­fund: Intro­duksjon til tema­num­mer. BARN – Forskning om barn og barndom i Norden, 18(3). https://doi.org/10.5324/barn.v18i3‑4.4682

Rasmussen, K. (2004). Børnene i kvarteret, kvarteret i børnene : om børns hver­dags­liv, steder og ruter. Roskilde Universitetsforlag.

Ross, N. J. (2007). ‘My Journey to School …’: Fore­gro­un­ding the Meaning of School Journeys and Chil­dren’s Enga­ge­ments and Inte­r­a­ctions in their Everyday Loca­li­ties. Chil­dren’s Geo­grap­hies, 5(4), 373 – 391. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​1​4​7​3​3​2​8​0​7​0​1​6​3​1​833

Schultz Larsen, T., & Delica, K. N. (2021). TERRITORIAL DESTIGMATIZATION IN AN ERA OF POLICY SCHIZOPHRENIA. Inter­na­tio­nal Journal of Urban and Regional Research, 45(3), 423 – 441. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​1​1​/​1​468 – 2427.12994

VIVE. (2018). Boligso­ci­ale indsatser til småbørns­fa­mi­lier i udsatte bolig­om­rå­der. https://​www​.vive​.dk/​d​a​/​u​d​g​i​v​e​l​s​e​r​/​b​o​l​i​g​s​o​c​i​a​l​e​ – ​i​n​d​s​a​t​s​e​r​ – ​t​i​l​ – ​s​m​a​a​b​o​e​r​n​s​f​a​m​i​l​i​e​r​ – ​i​ – ​u​d​s​a​t​t​e​ – ​b​o​l​i​g​o​m​r​a​a​d​e​r​ – 10828/

Wales, M., Mår­tens­son, F., & Jansson, M. (2021). ‘You can be outside a lot’: inde­pen­dent mobility and agency among children in a suburban community in Sweden. Chil­dren’s Geo­grap­hies, 19(2), 184 – 196. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​1​4​7​3​3​2​8​5​.​2​0​2​0​.​1​7​7​3​401

Wilms, S. K., & Rytter, M. (2023). For­ank­rings­prak­sis­ser i Vestjyl­land: Børns medi­e­rende rolle for migrant­fa­mi­li­ers inklusion i lokal­sam­fund. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 41(1), 5 – 22. https://​doi​.org/​1​0​.​2​3​8​6​5​/​b​a​r​n​.​v​4​1​.​5​330

Witten, K., Kearns, R., Carroll, P., & Asiasiga, L. (2019). Children’s everyday enco­un­ters and affective relations with place: expe­ri­en­ces of hyper­di­ver­sity in Auckland neig­h­bour­hoods. Social and Cultural Geography, 20(9), 1233 – 1250. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​1​4​6​4​9​3​6​5​.​2​0​1​7​.​1​3​4​7​700

Zeiher, H. (2002). Shaping daily life in urban environ­ments. In P. Chri­sten­sen & O. B. M (Eds.), Children in the City (pp. 66 – 81). Taylor & Francis. https://​doi​.org/​1​0​.​4​3​2​4​/​9​7​8​0​2​0​3​1​6​7​236 – 9


[1] Paren­te­ser efter navne henviser til børnenes alder.

[2] Danmarks Frie Forsk­nings­fond har finan­si­e­ret forsk­nings­pro­jek­tet: Bevil­lings­num­mer 9055 – 00085B

[3] Bolig­om­rå­der på den ”hårde ghet­to­li­ste” har en relativt høj kon­cen­tra­tion af beboere med ikke­ve­st­lig baggrund samt beboere udenfor arbejds­mar­ke­det, dømte for kri­mi­na­li­tet, med lav løn eller kort uddan­nelse (Bolig­mi­ni­ste­riet 2019).

  • Lektor, Pæda­gog­ud­dan­nel­sen Køben­havns Professionshøjsko…