Unge på kanten af uddan­nelse – FGU som læringssted

Denne artikel under­sø­ger unges møde med For­be­re­dende Grun­dud­dan­nelse (FGU). Artiklen belyser, hvordan FGU tilbyder unge i udsatte posi­tio­ner en mulighed for at opbygge deres learner identity og en positiv til­knyt­ning til uddan­nelse. Ved at anvende Diane Reays teorier om learner identity og insti­tu­tio­nel habitus illu­stre­res det, hvordan en anden og mere hel­heds­o­ri­en­te­ret og fleksibel tilgang kan skabe et lærings­miljø, hvor elever kan genfinde tilliden til sig selv som lærende. Samtidig påpeger artiklen, at over­gan­gen fra FGU til videre uddan­nelse eller arbejds­mar­ke­det kan udgøre en ny udfor­dring, idet FGU risikerer at blive en isoleret ‘ø’ i uddan­nel­ses­sy­ste­met. Derfor risikerer eleverne, på trods af ople­vel­ser af lærings­suc­ces på FGU, igen at havne i en udsat position i over­gan­gen fra FGU og videre i job eller uddannelse.

Cirka hver tolvte ung under 25 år har hverken til­knyt­ning til uddan­nelse eller arbejds­mar­ke­det i Danmark (Eurostat, 2023). De seneste år har der været stor politisk opmærk­som­hed og offentlig debat om netop denne gruppe af unge – rest­grup­pe­pro­ble­ma­tik­ken – som den kaldes i medier og af poli­ti­kere (Sandborg & Winter, 2023). Inter­na­tio­nalt benævnes gruppen af unge ofte som NEET – Not in Employ­ment, Education or Training. Selvom Danmarks andel af unge, der hverken er i job eller under uddan­nelse, er på 7,9 % – hvilket ligger under EU’s gen­nem­snit på 11,7 % (Eurostat 2023), er denne gruppe stadig en politisk varm kartoffel. Analyser viser, at de for­ven­tede omkost­nin­ger og tabte erhvervsind­kom­ster for disse unge løber op i ca. 9,2 millioner kroner per person over et livs­for­løb, svarende til omkring 107 mil­li­ar­der kroner for hver årgang (Kraka, 2023).

For­be­re­dende Grun­dud­dan­nelse (FGU) er i Danmark det uddan­nel­ses­til­bud, der er tænkt til at give de uddan­nel­ses­mæs­sigt udsatte unge mellem 15 og 25 år nye mulig­he­der for at komme videre. Dermed er FGU målrettet de unge, der befinder sig i udsatte posi­tio­ner fagligt, socialt eller per­son­ligt i over­gan­gen fra grund­sko­len, og som ikke har mulighed for umid­del­bart at starte uddan­nelse eller job. Det er disse unge og deres ople­vel­ser med FGU som uddan­nel­ses­sted, denne artikel handler om. Nærmere bestemt vil jeg via de unges egne per­spek­ti­ver og for­tæl­lin­ger undersøge, hvordan de oplever det at stå i en sårbar overgang og en skrøbelig elev­po­si­tion. Jeg har gjort dette via fel­t­ar­bejde på en FGU og dyb­de­in­ter­views med 10 unge i alders­grup­pen 17 – 25 år (5 kvinder og 5 mænd). I analysen af inter­viewene tager jeg udgangs­punkt i uddan­nel­ses­so­cio­lo­gisk teori for at kaste lys over, hvordan de unges mulige elev­po­si­tio­ner inter­a­ge­rer med både skolens kultur og pæda­go­gi­ske tilgang og elevernes tidligere sko­le­er­fa­rin­ger. Således kan de kva­li­ta­tive analyser være med til at give et nyt indblik i sårbare elevers posi­tio­ne­rin­ger i skolen, samt de pæda­go­gi­ske ram­me­sæt­nin­ger de mødes af, og hvordan disse er med­ska­bende af de unges mulige posi­tio­ne­rin­ger som lærende individer.

FGU er i uddan­nel­ses­sam­men­hæng en ny kon­struk­tion, der som følge af den politiske aftale ”Aftale om bedre veje til uddan­nelse og job” (Rege­rin­gen, 2017) i august 2019 for første gang åbnede dørene for elever med en ambition om at løfte kva­li­te­ten og reducere kom­plek­si­te­ten i den samlede uddan­nel­ses­ind­sats for denne unge­må­l­gruppe (EVA, 2022). Ser vi nærmere på mål­grup­pen, viser det sig, at de unge på FGU i højere grad end andre unge kæmper med for­skel­lig­ar­tede psy­ko­so­ci­ale, fysiske,  faglige, per­son­lige og fami­lie­mæs­sige udfor­drin­ger (EVA, 2021). Dette billede stemmer overens med øvrig forskning, der viser at socioø­ko­no­misk udfor­drede elever og stu­de­ren­des fra­falds­rate er relativ høj og uddan­nel­ses­mo­bi­li­te­ten relativ lav, på trods af årtiers uddan­nel­ses­po­li­ti­ske indsatser (Karlson & Landersø, 2021). Således er eleverne på FGU udsatte i klassisk forstand på socioø­ko­no­mi­ske parametre i forhold til ulighed i livs­chan­cer (Breen & Jonsson, 2005; Jæger, & Holm, 2007). Samtidig er mange FGU-elever også ramt af det, som nogle forskere har kaldt ny udsathed, i form af mistriv­sel, hvor unge rammes af bl.a. stress, angst og depres­sion på baggrund af sam­funds­mæs­sige struk­tu­rer, der i stigende grad pro­du­ce­rer krav og for­vent­nin­ger om indi­vi­duel præ­sta­tion på mange livs­a­re­naer samtidigt (Katz­nel­son et al., 2022). Således er en stor gruppe af de unge på FGU dob­bel­tramte på udsat­he­den, og kan derfor forstås som værende i en dob­belt­m­ar­gi­na­li­se­ret position, når de starter på FGU.

I lyset heraf står FGU-skolerne overfor en kompleks opgave. Skolerne skal sikre eleverne indi­vi­du­elle faglige kva­li­fi­ka­tio­ner, der via både prak­sislæ­ring og mere bogligt ori­en­te­rede fag giver dem mulighed for at gå videre i enten job eller uddan­nelse. Samtidig skal de tilbyde inklu­de­rende lærings­fæl­les­ska­ber, der kan rumme de elever, for hvem skolen har været et meget van­ske­ligt sted at opholde sig (EVA, 2022). Derved skabes et spæn­dings­felt, hvor FGU-skolerne som nyt (lærings-)sted og kultur møder elever med meget for­skel­lige udgangs­punk­ter og ople­vel­ser af at være i elevrol­len. Artiklens ærinde er at forstå, hvordan FGU som sted inter­a­ge­rer med elever, der kommer med meget svage koblinger til det at være i en lærende position. Ved at bruge den engelske sociolog og uddan­nel­ses­for­sker Diane Reays begreber om insti­tu­tio­nel habitus og learner identity vil artiklen analysere de unges sko­le­er­fa­rin­ger og ople­vel­ser af at gå på FGU. Insti­tu­tio­nel habitus aner­ken­der og ind­be­fat­ter det, at selve stedet for læring rummer kultur, normer og koder etableret over tid, som inter­a­ge­rer med eleverne og indvirker på deres måde og mulig­he­der for at agere i den insti­tu­tio­nelle sam­men­hæng (for lign. per­spek­ti­ver se f.eks. Mac­Do­nough, 1997; Zanten et al., 2015). Således er udgangs­punk­tet for artiklen, at udsathed ikke er et indi­vi­du­elt træk ved de enkelte elever, men derimod noget der skabes i komplekse samspil med omver­de­nen og derfor må forstås situeret i social praksis (Juhl, 2021; Schwartz et al., 2022). Artiklen tilbyder hermed et blik ind i, hvordan de unge oplever og forstår deres lærings- og del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der på FGU som et nyt sted for læring og skolegang.

Learner identity og insti­tu­tio­nel habitus

Børn og unges ople­vel­ser med det at gå i skole og det at lære er tæt knyttet til, hvordan de gennem livet oplever at være posi­tio­ne­ret i skolens orga­ni­se­ring og lærings­rum (Olitsky, 2006). Det er bl.a. betinget af, hvordan de bliver mødt i skolen både fysisk, fagligt og socialt, og i hvilket omfang de finder det muligt at koble sig på den dagsorden, der udspiller sig (Kneppers, 2023). Ligesom  de struk­tu­relle, faglige og sociale betin­gel­ser spiller en vigtig rolle for børn og unges posi­tio­ne­ring i skolen, er det også afgørende for elevers ople­vel­ser af sig selv som lærende, hvordan de mødes af skolens pro­fes­sio­nelle og hvordan den pæda­go­gi­ske relation udspiller sig (Hempel-Jorgensen, 2009).  Denne oplevelse af vari­e­rende grader af tilhør eller frem­med­hed i sko­lea­re­naen mani­feste­rer sig for­skel­ligt for de enkelte børn, men kobler sig ofte til kate­go­rier som køn, etnicitet, klas­se­til­hør, socioø­ko­no­mi­ske og sociale forhold samt for­skel­lige habitus- og kapi­tal­for­mer i familien (Reay et al., 2010; Youdell, 2003). Dertil kommer de for­tæl­lin­ger, de møder om skolen og uddan­nelse på flere for­skel­lige niveauer; som de udspiller sig i medierne, i fami­li­erne, på skolen, i det politiske landskab, blandt venner og bekendte, og disse kan ofte være både sam­stem­mende og mod­stri­dende (Olitsky, 2006; Wulf-Andersen et al., 2023). Således skabes og udvikles vores sociale (skole-)identitet, eller vores identitet som lærende i skolen, i et komplekst og dynamisk samspil med omver­de­nen og den for­stå­else vi har af, hvem vi er, hvem de andre er, samt hvad der har betydning og til­skri­ves mening (Brooks & O’Shea, 2021; Jenkins, 2006).

Denne rela­tio­nelle for­stå­else af iden­ti­tets­ud­vik­ling kan i sko­le­sam­men­hæng beskrives som udvik­lin­gen af en lærende identitet, eller udtrykt med det engelske begreb learner identity. Learner identity refererer til den måde, børn og unge i løbende for­hand­ling kon­stru­e­rer sig selv og kon­stru­e­res af andre som elever og som lærende individer i skolen (Reay, 2010). Learner identity handler om til­knyt­ning til skolens lærings­fæl­les­ska­ber og om, i hvilken grad man føler sig tilpas og velkommen i skolens sociale, formelle, uformelle og lærende rum. På den måde får ikke kun børnenes for­skel­lige baggrunde, men også lærerne, de andre elever, skolens struk­tu­re­ring og kultur samt de gældende diskurser om skole og uddan­nelse en stor betydning for, hvordan børn og unge kan møde lærings­mil­jøet og for­vent­nin­gerne i skolen. I denne optik udvikles deres learner identity, dvs. deres for­stå­else af sig selv som mulige lærende, i løbende og dynamisk samspil  (Brooks, 2021; Reay, 2017).

Børn, der trives i skolen og pro­blem­frit afkoder og afstemmer deres adfærd i forhold til skolens normer og lærernes under­vis­ning og for­vent­nin­ger, udvikler ofte stærke learner iden­ti­ties. Det betyder, at de får en solid for­nem­melse af sig selv som lærende og en tillid til, at skolen er et naturligt sted for dem at opholde sig. Disse børn har ofte mid­delklas­se­bag­grunde og kobler sig på skolens indhold med en følelse af beret­ti­gelse (Reay, 2001; Lareau, 2011). Herimod udvikler børn, der har udfor­drin­ger med at afkode det, der foregår i skolen, samt hvad der værds­æt­tes her, typisk en mere spinkel og skrøbelig learner identity. De danner ofte svage koblinger til skolens under­­vis­­nings- og eva­lu­e­rings­kul­tur og har svært ved at se sig selv som mulige suc­ces­fulde lærende elever. I denne elev­gruppe er der typisk en overvægt af børn med arbej­der­klas­se­bag­grund (Reay, 2001; Reay et al., 2010). Elever med skrø­be­lige learner iden­ti­ties kan have svært ved at genkende skolens lærings­til­gange og bærer ofte på mange negative sko­le­er­fa­rin­ger og følelsen af ikke at blive mødt og forstået.

Begrebet learner identity kobler sig til den insti­tu­tio­nelle habitus som eleverne møder i skolen (Reay, 2010). Den insti­tu­tio­nelle habitus på en skole eller en uddan­nel­ses­in­sti­tu­tion kan være med til at forstærke eller svække en elevs learner identity (Reay, 2001). Bourdieus habi­tus­be­greb beskriver den dynamiske sam­men­flet­ning af et individs oplevede indi­vi­du­elle og kol­lek­tive dis­po­si­tio­ner i fortid og nutid. Habitus er således et rela­tio­nelt begreb, der refererer til de kul­tu­relle norm- og vær­di­sy­ste­mer den enkelte ori­en­te­rer sig mod, med udgangs­punkt i opdra­­gel­­ses- og fami­lie­for­mer. På den måde danner vores habi­tu­elle afsæt over tid ori­en­te­rin­ger for vores hand­le­møn­stre og for­stå­el­ser af bestemte situ­a­tio­ner (Bourdieu, 1997). På samme måde er den insti­tu­tio­nelle habitus etableret over tid. Den insti­tu­tio­nelle habitus er kol­lek­tivt forankret, dynamisk af karakter og etableres løbende i samspil med omver­de­nen og de inter­es­sen­ter, der færdes i og omkring insti­tu­tio­nen. Således kan den insti­tu­tio­nelle habitus forstås som en kulturel og social betinget indvirken på et individs adfærd, som den formidles gennem skolen som insti­tu­tion (Reay, 2001; Reay et al., 2001). Med andre ord udgør den insti­tu­tio­nelle habitus i skolen de koder og normer som eleverne skal afkode og imø­de­komme for at blive aner­kendte som suc­ces­fulde i skolens rum. Den udgøres bl.a. af skolens status i (lokal-)samfundet, cur­ri­culu­mind­hold og bestem­mel­ser, under­vis­nings­prak­sis­ser, eva­lu­e­rings­for­mer, kul­tu­relle prak­sis­ser samt scripts for accep­te­ret og ikke-accep­te­ret adfærd. Selvom den insti­tu­tio­nelle habitus, ligesom den indi­vi­du­elle, er i konstant samspil med omver­de­nen og derfor forandres løbende, synes den at være mere rigid, da den netop er kollektiv i udgangs­punk­tet og derfor mindre agil (Reay et al., 2010).

Ved at undersøge FGU-elevernes møde med FGU som et nyt sted for skolegang med begre­berne learner identity og insti­tu­tio­nel habitus forstås elevernes udsathed i artiklen som situeret og dynamisk, og noget der opstår i komplekse sociale og faglige samspil med det omgivende samfund og lærings­mil­jøet på skolen. På den måde kan vi bevare blikket på eleverne som unge, der er i en udsat position i en sam­funds­mæs­sig udsat kontekst og ikke som udsatte enkel­tin­di­vi­der. Med inspira­tion fra Diane Reay under­sø­ger og kon­stru­e­rer jeg begre­berne insti­tu­tio­nel habitus og learner identity gennem elevernes for­tæl­lin­ger og erfa­rin­ger med skole. Ved at intro­du­cere denne teo­re­ti­ske ramme i en dansk uddan­nel­ses­kon­tekst, vil jeg med min under­sø­gelse bidrage til at belyse, hvordan vi via de unges egne per­spek­ti­ver kan forstå deres oplevelse af at være i en udsat elev­po­si­tion. Dette uden at indi­vi­du­a­li­sere deres udfor­drin­ger, men i stedet betone, hvordan de er et produkt af komplekse sociale faktorer, som virker sammen. Derudover vil jeg gennem analysen vise, hvordan elevernes tidligere sko­le­er­fa­rin­ger og fæl­les­skabs­op­le­vel­ser har stor betydning for elevernes opfat­telse af sig selv som lærende individer, samt undersøge hvordan FGU, for flere af de unge, tilbyder en mulighed for at ændre på denne opfat­telse og således se sig selv som lærende i et nyt lys. Ved at trække begre­berne learner identity og insti­tu­tio­nel habitus fra en britisk klas­se­kon­tekst ind i en dansk sam­men­hæng, er mit ønske således at bidrage med vigtige per­spek­ti­ver til den forsatte udvikling af den skan­di­na­vi­ske ungdoms- og skoleforskning.

Data og metode

I analysen i denne artikel anvender jeg data fra mit Ph.d.-projekt ”Unge på kanten”, der i til­knyt­ning til Erasmus+-projektet COSI.ed (Co-created Education through Social Inclusion) under­sø­ger hvordan elever i udsatte posi­tio­ner oplever og forstår deres egne livs­be­tin­gel­ser samt mulig­he­der og barrierer i sam­men­hæng med deres uddan­nel­ses­for­løb og uddan­nel­se­s­tran­si­tio­ner. Empirien udgøres dels af et udstrakt fel­t­ar­bejde på en FGU-skole i efteråret 2022 (Ham­mer­s­ley & Atkinson, 2007; Hastrup, 2020), dels af 10 dyb­de­gå­ende livs­ver­den­s­in­ter­views med FGU-elever, struk­tu­re­ret med udgangs­punkt i den eks­pl­ora­tive metode ’The indirect approach’; en ustruk­tu­re­ret etno­gra­fisk inter­viewtil­gang, hvor der ikke benyttes inter­viewgu­ide og hvor infor­man­tens stemme og per­spek­ti­ver forfølges i udstrakt grad. (Frostholm & Walker, 2021; Moshuus & Eide, 2016). Infor­man­terne udgøres af FGU-elever i alderen 17 – 24 år. Inter­viewene er blevet trans­skri­be­ret og ano­ny­mi­se­ret. Projektet følger det danske kodeks for forsk­nings­in­te­gri­tet og over­hol­der data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen (GDPR). Derudover er projektet også forsk­nings­e­tisk godkendt af Norsk center for forsk­nings­data (NSD). For at beskytte infor­man­ter­nes privatliv er alle blevet pseudonymiseret.

For­tæl­lin­ger fra fol­ke­sko­len: at stikke ud og ikke passe ind

Eleverne, jeg møder på FGU, kæmper med at lykkes i over­gangs­fa­sen fra grund­sko­len og videre enten i uddan­nelse eller ud på det ufaglærte arbejds­mar­ked. De er der, fordi de netop ikke har været i en position med mulighed for at gå direkte i job eller i uddan­nelse efter grund­sko­len, og flere har ikke afsluttet en 9. eller 10. klasse. Grundene til at over­gan­gen for disse unge er ekstra udfordret er man­gear­tede og komplekse, men langt de fleste unge, jeg har mødt i løbet af mit fel­t­ar­bejde, ita­le­sæt­ter deres tidligere sko­le­er­fa­rin­ger, inden de går ind ad døren på FGU, som meget negative. De beskriver både faglige og sociale udfor­drin­ger; historier som isce­ne­sæt­ter dem som nogen, der ikke performer skole på aner­kendte måder; de oplever i den forstand at have været i en mislykket elev­po­si­tion. Et stærkt og gen­nem­gå­ende narrativ i min empiri er, hvordan de unge op gennem fol­ke­sko­len har kæmpet med ople­vel­ser af faglig fiasko og uden­for­skab – af ikke at passe ind og høre til.  Som Janni siger om sin tid i folkeskolen: 

Der var jeg udenfor hele tiden. Jeg passede ikke ind i de der normale fol­ke­sko­le­ram­mer” [..] ” Jeg var stemplet ander­le­des. Og så hjalp det ikke, at man ikke fik lov til at deltage i halvdelen af under­vis­nin­gen, fordi man ikke lige var set som et af de kloge børn; sådan: ”Du kan ikke finde ud af matematik, du behøver ikke være her.”  (Janni, 23 år)

 Janni oplever at blive ’sat udenfor døren’ i samtlige mate­ma­tik­ti­mer fra 4. klasse og frem til et sko­leskift. Hun giver gennem inter­viewet udtryk for, at hun ikke rigtig forstod hvorfor, men tolkede det som et klart signal om, at hun slet og ret ikke duede til at gå i skole; at skolen ikke var et sted for hende. Dette er et eksempel på det, Diane Reay beskriver som en følelse af ’not fitting in’ eller som ’standing out’ i sko­le­sy­ste­met, hvilket knytter sig til begrebet learner identity (Reay et al., 2010). Fagligt føler Janni sig util­stræk­ke­lig i skolen og oplever at blive stemplet som ander­le­des – ét af de ikke-kloge børn. Hun oplever, at hun falder ved siden af og ikke gør skole på den ’rigtige’ måde. Således bliver Jannis for­stå­else og følelse af sig selv som et lærende væsen svag. Reay peger på, hvordan ople­vel­sen af at falde ved siden af skolens krav og for­vent­nin­ger, hos mange elever inter­na­li­se­res og bliver en del af deres selv­for­stå­else gennem erfa­rin­ger med ”a lack of recog­ni­tion, both as suc­ces­sful learners and as valuable indi­vi­du­als” (Reay, 2017, s. 75). Over tid kan disse erfa­rin­ger producere en spinkel og skrøbelig lærings­i­den­ti­tet, der betyder at unge som Janni kan have endog meget svært ved at se sig selv som mulige suc­ces­fulde elever (Reay, 2001; Reay et al., 2010). Lærings­i­den­ti­tet udvikles i en kompleks løbende social og faglig for­hand­ling i skolen, og her spiller eks­klu­sions­prak­sis­ser ofte en stor rolle. Det handler om følelsen af til­knyt­ning og tilhør til skolens prak­sis­ser og ople­vel­sen af at kunne være til stede som et legitimt medlem i skolens sociale, formelle, uformelle og lærende rum. Ople­vel­ser af eks­klu­sion og udsathed kommer dog ikke kun til udtryk i form af udfor­drin­ger med at imø­de­komme skolens faglige for­vent­nin­ger, men også i form af ople­vel­ser med at stå udenfor det sociale fæl­les­skab – og med decideret mobning:

”Jeg blev hård mobbet fra 4. – 7. klasse. Jeg blev låst inde på bade­væ­rel­set, hvor jeg ikke blev fundet før flere timer senere af lærerne.” (Kasper, 18 år)

”Jeg blev mobbet fra da jeg startede der i første klasse og hele vejen op til tiende klasse. Både psykisk og fysisk hver dag (…). Min skolegang har ikke været nem.” (Teis, 25 år)

For­tæl­lin­ger som disse løber som en rød tråd gennem data­ma­te­ri­a­let. De unge fortæller om ikke at blive set og anerkendt i skolens sociale og faglige fæl­les­ska­ber, og mange har derfor udviklet meget svage koblinger til skolens orga­ni­se­ring og praksis. De oplever i høj grad at stå på side­linjen eller i nogen tilfælde helt udenfor. Både de manglende faglige og sociale til­knyt­nin­ger betyder, at deres lærings­i­den­ti­te­ter bliver skrø­be­lige, hvilket igen fører til, at de får endnu van­ske­li­gere ved at afkode og derfor imø­de­komme de krav og normer, som knytter sig til at blive anerkendt som vellykket i grund­sko­len. Deres sko­le­er­fa­rin­ger er således langt hen ad vejen præget af en negativ spiral, der skubber dem længere og længere væk fra en oplevelse af, at skolen er et sted for dem, et sted hvor de kan høre til. Dette kan få stor betydning for sår­bar­he­den i over­gan­gen fra grund­sko­len, som bliver ekstra udsat og usikker.

Flere af mine infor­man­ter beskriver, hvordan de sim­pelt­hen i løbet af deres fol­ke­sko­le­tid mister tilliden til at de kan fungere i sko­le­sam­men­hæng og tvivler på, om de over­ho­ve­det er i stand til at lære noget. I mine feltnoter fremgår dette i en samtale med Lars, da vi taler om hans tid i fol­ke­sko­len: ”Når du altid er dårlig og ikke kan finde ud af det i skolen, og når de andre (elever) og lærerne heller ikke tror du kan – så er det ligesom, altså, så mister man sgu troen på, at man kan blive til noget som helst.”  Lars udtrykker, hvordan han både posi­tio­ne­res og posi­tio­ne­rer sig selv som en, der ikke kan finde ud af skolen. Den dekoblede identitet som lærende i skolen får betydning for, hvordan Lars oplever sine mulig­he­der for at ”blive til noget”. Han føler sig ikke som en del af det lærende fæl­les­skab og oplever sig ikke som et legitimt medlem. Noget mange af de unge kæmper med i over­gan­gen fra folkeskolen.

Meget tyder således på, at fol­ke­sko­lens insti­tu­tio­nelle habitus ikke skaber rum og plads til unge som dem, vi møder i nær­væ­rende artikel. De har svært ved at afkode skolens normer, under­vis­nings­scripts og de kul­tu­relle prak­sis­for­mer. Dermed kan de havne i en situation, hvor de føler sig frem­med­gjorte og mag­tes­løse i både de sociale og de faglige arenaer i skolen. Den insti­tu­tio­nelle habitus bliver således afgørende for deres følelse af uden­for­skab og fagligt tilhør.

Her viser FGU sig til­sy­ne­la­dende for mange af de unge i udsatte sko­lepo­si­tio­ner som en mulighed for at møde en anden insti­tu­tio­nel habitus, der kan give dem en oplevelse af at føle sig velkomne, hvor de i deres egne tempi kan få lov til at udvikle sig som elever. Således kan FGU for de fleste unge, jeg møder, udgøre en ny platform, hvor de gradvist, i mødet med et nyt sko­le­for­mat, kan udvikle en stærkere læringsidentitet.

Mødet med FGU – tid og ro til at lære

Mødet med FGU afviger på mange måder fra de unges tidligere negative sko­le­er­fa­rin­ger. Det at komme med en oplevelse af sig selv som en, der står udenfor skolens fæl­les­ska­ber, fylder meget hos infor­man­terne. Hos flere af de unge mani­feste­rer det sig som angst for, at alle de ophobede dårlige sko­le­op­le­vel­ser og følel­serne af util­stræk­ke­lig­hed, eks­klu­sion og mar­gi­na­li­se­ring skal vise sig på ny. Her kan en ny skoleform med nye prak­sis­ser og andre pæda­go­gi­ske tilgange vise sig at være et vendepunkt:

”Jeg var bange for at komme ud på pro­duk­tions­sko­len (…) jeg var bange for at møde op, for at nu får jeg lige hele den der tur igen, ik’. Der jeg gik ned med stress og depres­sion, ik’ (…) hvor jeg ikke turde at gå ud fra en dør, og turde ikke tage bussen selv (…) Så jeg har været bange for at gå i skole hele mit liv. Og det var jeg også, da jeg kom herover (på FGU) for et år siden, fordi jeg bare har de der dårlige erfa­rin­ger i bagagen, ik’. Men det er gået bedre, (…), der bliver gjort meget mere og taget hånd om tingene. Og jeg føler også, jeg bliver lyttet til, hvis der har været et eller andet, i forhold til de andre skoler, jeg har gået på. Så jeg er meget mere tryg ved at gå i skole her.” (Teis)

Med Reays begreb om insti­tu­tio­nel habitus kan vi på en hel­heds­o­ri­en­te­ret måde forstå, hvorfor nogle sko­le­for­mer og prak­sis­ser møder nogle unge ander­le­des, end hvad de har erfaret tidligere. Teis fortæller gennem inter­viewet, hvordan det handler om at blive mødt på en ny måde både af lærernes tilgang, det faglige indhold, skolens fysiske rum, de sociale og faglige for­vent­nin­ger, den udvidede vej­led­ning, den hel­heds­o­ri­en­te­rede under­vis­ning; netop det som udgør den insti­tu­tio­nelle habitus. Således tilbydes han en ny posi­tio­ne­ring som elev og lærende.

Det pludselig, og for nogle for første gang, at føle sig legitim og velkommen i skolens rum ita­le­sæt­tes af de fleste unge som helt afgørende for deres oplevelse af at være i skolen. I mod­sæt­ning til deres erfa­rin­ger med fol­ke­sko­len oplever mange af de unge på FGU, at der er tid og ro til at lære ting på ny, hvilket kan betyde, at de på kort tid rykker på nogle af deres faglige udfor­drin­ger. Det booster deres lærings­i­den­ti­tet, at de bliver set på en anden og mere positiv måde, at under­vi­serne faktisk har tid til at lytte til deres udfor­drin­ger. Det nedsatte tempo og faglige udfor­drin­ger, der matcher deres niveau, opleves som aner­ken­dende, og de unge peger på, at det motiverer dem på en anden måde, end de har oplevet tidligere i deres møde med skole. Teis beskriver sin udvikling:

”Jeg tog matematik her, ja. Det tog jeg på niende klasse. Og allerede der kunne jeg se, at mit snit bare ved at jeg var her i ét år, var meget bedre, i forhold til de ni år, jeg var på (folke-)skolen. Både på dansk og matematik. (…) Så det har hjulpet meget, bare det der med, at tempoet er blevet skruet ned til mit niveau. Og lærerne har faktisk gidet at høre på, hvad jeg siger. Fordi så har jeg også været mere motiveret til at gide, ik’. Det er hævet helt gevaldigt, mit niveau, af det.”

Læring i lang­som­mere tempo og i et inklu­de­rende fæl­les­skab, hvor der er plads til at udvise sårbarhed gør, at FGU for mange af disse unge bliver en vej til at opbygge en egentlig lærings­i­den­ti­tet og styrke deres faglige kunnen på måder, der søger at under­støtte deres veje videre i uddan­nel­ses­sy­ste­met. På FGU møder de således en insti­tu­tio­nel habitus, som er mindre snæver og mere inklu­de­rende i forhold til at være for­skel­lige steder fagligt og socialt. En insti­tu­tio­nel habitus, hvor det til­sy­ne­la­dende er lettere at afkode krav og for­vent­nin­ger og dermed lettere at imø­de­komme disse. Dette er med til at åbne for nye måder at se sig selv som et lærende individ. Her ita­le­sæt­ter de unge særligt følelsen af at være i mere trygge fæl­les­ska­ber både socialt og fagligt i forhold til, hvad de tidligere har erfa­rin­ger med i skolens rum.

Adgang til fællesskaber

I stærk kontrast til deres fol­ke­sko­le­er­fa­rin­ger, fortæller de unge på FGU om at blive inklu­de­ret i klas­se­fæl­les­ska­ber med lyttende voksne og unge, som minder om dem selv. 

”Det hele handler om et eller andet lang­sig­tet. Og det er det, jeg føler, der er her (på FGU). Der er fokus på nuet. Man kommer ind og der er plads til, at man er her, som den man er, med de ting man kommer med. Og der er ro på, (…) og et godt til­lids­for­hold til lærerne. Der er bare lidt sådan et fæl­les­skab her, der gør det hele meget nemmere. Der er tid og der er nok lærere. Og så føler jeg bare stedet er meget sådan imø­de­kom­mende. Meget åbent til for­skel­lig­he­der. Det er ikke sådan, at man skal passe ind for at det fungerer, fordi hvis man er ander­le­des på en eller anden måde, eller hvis man har brug for et eller andet, så finder vi bare ud af det. Og det er så dejligt lige til”. (Isabel, 17 år)

Udover ind­led­nings­vist at under­strege den plads til læringsro, vi også mødte i fore­gå­ende afsnit, fortæller Isabel, hvordan det til­lids­fulde fæl­les­skab er afgørende for hende. Isabel har lettere ved at genkende sig i og forstå skolens koder og kultur; den insti­tu­tio­nelle habitus på FGU, hvor det hele ikke handler om noget lang­sig­tet og for hende uhånd­gri­be­ligt. Således indvæves lærings­fæl­les­ska­berne i stedets habi­tu­elle udtryk og indret­ning både fagligt og socialt, hvilket har afgørende betydning for, hvordan eleverne oplever sig som elever. Diane Ray beskriver således, hvordan den insti­tu­tio­nelle habitus ”provides the parameter of pos­si­bi­li­ties in terms of identity work and the range of learner iden­ti­ties” (Reay et al., 2010, s. 111). Det betyder i denne optik, at skolens insti­tu­tio­nelle habitus definerer rammerne for elevernes oplevelse af tilhør og udvikling af læringsidentiteter.

Det at føle sig som de andre, som en del af et fæl­les­skab; ikke at stå alene med de udfor­drin­ger man oplever og måske for første gang føle sig tryg i et klas­se­lo­kale, går igen i mange af for­tæl­lin­gerne. Mange af de unge finder for første gang et fæl­les­skab med andre, der også har udfor­drin­ger tæt på livet; nogen de kan spejle sig i og dele deres problemer med. Som Mikael fortæller mig en dag på værk­ste­det: ”De andre ved jo godt, hvordan det er, altså. Du kan få lov at være den du er på en måde, de har jo også været ude i noget lort.”  Mikael oplever at kunne deltage på lige fod med andre unge på trods af at have mange udfor­drin­ger og nederlag med sig i bagagen. Fæl­les­ska­bet gør på den måde, at der er plads til, at de unge kan indtage en mere del­ta­gende position, også som lærende. Dette på trods af, at de unges udsat­he­der langt fra er de samme: ”Vi er meget ens, men alligevel så langt fra hinanden på en eller anden måde. Ja. Vi er gode til at finde de ting, der gør, at vi har noget til fælles og så fokusere på det i stedet for det, der måske adskiller os” som Janni udtrykker det. En insti­tu­tions habi­tu­elle karakter handler også om stedets normer for samvær, samt hvilke kul­tu­relle og sociale kapitaler der vær­di­sæt­tes i skolens kultur. I oven­stå­ende citat fortæller Janni netop om hendes oplevelse af FGU’s normer for samvær blandt eleverne. Når rammerne for fæl­les­ska­berne således opleves mere rummelige overfor udfor­drin­ger og for­skel­lig­he­der, bliver mulig­he­den for at knytte an til skolen og udvikle mere solide lærings­i­den­ti­te­ter bedre. På den måde bliver de unges oplevelse af at kunne være i en legitim elev­po­si­tion mulig, når de oplever fæl­les­ska­ber, de kan spejle sig i.

For de fleste unge i min under­sø­gelse opleves tiden på FGU som et uddan­nel­ses­mæs­sigt og socialt pusterum eller helle. De oplever måske for første gang en spirende lærings­i­den­ti­tet, og det giver mange af de unge mod på at søge videre i uddan­nel­ses­sy­ste­met. Mødet med en anden insti­tu­tio­nel habitus har således været med til at plante et håb om at finde en plads i uddan­nelse eller i job. Men det betyder ikke, at de unges man­gear­tede udfor­drin­ger er for­s­vun­det, når de forlader FGU og går i gang med en kom­pe­ten­ce­gi­vende uddan­nelse eller starter i job. De unge kæmper, som ind­led­nings­vist beskrevet, fortsat med adskil­lige udfor­drin­ger såsom psy­ko­so­ci­ale diagnoser og faglige udfor­drin­ger. Derudover har mange en skrøbelig historik bag sig, hvor de i kortere eller længere perioder har været helt væk fra skolen. Derfor er de meget sårbare i over­gan­gen fra FGU og videre, ligesom de oplevede at være det i over­gan­gen til FGU. Så spørgs­må­let er, om tiden på FGU og mødet med mere ro, en anden insti­tu­tio­nel habitus og en stærkere lærings­i­den­ti­tet bliver en reel adgang til en vej videre, eller om FGU forbliver en ø i uddan­nel­ses­land­ska­bet, hvor de unge oplever et pusterum.

Vejen videre – træerne vokser ikke ind i himlen

Det bliver tydeligt gennem mate­ri­a­let, at mange af de unge møder barrierer i over­gan­gen fra FGU og videre enten i uddan­nelse eller ud på det ufaglærte arbejds­mar­ked. Dette på trods af, at flere af de unge via deres ophold på FGU oplever, at de lykkes med at få brudt med nogle af deres tidligere meget negative sko­le­er­fa­rin­ger og formår at opbygge deres lærings­i­den­ti­te­ter. Den erfaring, de får i FGU-regi, med at lykkes i sko­le­sam­men­hæng, følger ofte ikke med, når de forlader FGU. De oplever at møde et ufaglært arbejds­mar­ked eller et uddan­nel­ses­sy­stem, som ikke matcher den insti­tu­tio­nelle habitus med det lang­som­mere tempo og den inklu­de­rende atmosfære, som de har haft succes med at befinde sig i på FGU. Det vil sige, at deres erfa­rin­ger i forhold til, hvordan de kan være til stede som elever på nye måder både socialt og fagligt, ikke nød­ven­dig­vis lader sig omsætte let i over­gan­gen mod noget nyt. Mange bliver skuffede eller desil­lu­sio­ne­rede, når de igen oplever ikke at kunne slå til, fordi den vir­ke­lig­hed de møder i uddan­nel­ses­regi, på arbejds­plad­ser eller i erhvervsprak­tik­ker, ikke kor­re­spon­de­rer med det, de har lært, eller hvad de reelt magter af tempo og arbejds­pres. Janni beskriver, hvordan hun var meget motiveret forud for sin første praktik, efter hun er startet på land­brugs­sko­len. Men her møder hun det rea­li­tets­chok, som mange af de unge beskriver:

Inter­viewer: Okay, og hvorfor stoppede du der (på landbrugsskolen)?

”Jeg kom ud, godt nok i en svi­ne­pro­duk­tion, nede i de små. Og indenfor de første tre dage fik jeg at vide, at jeg skulle slå små grise ihjel ved at slå dem ned i gulvet, fordi de ikke havde rejst sig efter 12 timer. Og vi må faktisk ikke gøre noget før efter 24, så det var meget græn­se­over­skri­dende. Og så fik jeg corona, og de mente så, at det var min egen skyld, så de nægtede at betale min løn, før jeg kom tilbage. Og så var jeg sådan helt, at det her er sim­pelt­hen ikke arbejds­for­hold, jeg vil leve under. (…) Så det hed farvel og tak. Og når man ikke har et sted at være, så kan man heller ikke være på landbrugsskolen.”

Inter­viewer: Ellers var du glad for det eller hvad?

”Jeg var egentlig meget tilfreds med land­brugs­sko­len.” (Janni)

Det bliver her tydeligt, at Janni i mødet med vir­ke­lig­he­den i prak­tik­ken bliver udfordret ud over det, hun magter og mener er rimeligt. Tærsklen bliver for høj, og Janni bliver nødt til at droppe en uddan­nelse, hun ellers er glad for. Endnu en gang oplever Janni at stå udenfor og får følelsen af ikke at slå til samt ikke at kunne præstere det, der kræves. Denne oplevelse spejler på mange måder det, mange af de andre unge skildrer, selvom de oplever at få mod på at komme videre efter FGU. De møder store udfor­drin­ger i mødet med et presset og tem­po­fyldt arbejds­mar­ked og uddan­nel­ses­sy­stem, der ikke tager hensyn til de særlige udfor­drin­ger, disse unge er i. Teis fortæller:

”Altså, det er en omvælt­ning, man får et chok. Og det gør man virkelig, og man er bare sådan, kan jeg det her? At når man så er vant til FGU og de her trygge rammer, og så kommer man ud, hvor man skal præstere, ik’, for der er ikke noget med, at man lige kan sidde og vente på, at man lige skal have lidt hjælp, og man lige skal have 5 minutters pause. Der er det jo bare derudaf.”

Dermed oplever flere af de unge, at den spirende learner identity, de erfarede på FGU, på mange måder står tilbage som en ø eller et pusterum og ikke som en erhver­velse af reelle kom­pe­ten­cer, de kan bringe i spil på deres vej videre. Det vil sige, at erfa­rin­gen med at kunne passe ind i et (lærings-)fællesskab og følelsen af tilhør, de får med sig i mødet med en anden insti­tu­tio­nel habitus, ikke mødes i den uddan­nel­ses­vir­ke­lig­hed, der indfinder sig udenfor FGU. Derfor oplever mange af de unge nederlag igen og erfarer endnu en gang at stå meget alene i over­gan­gen. De efter­spør­ger mere tid og et nedsat tempo for at kunne følge med, hvilket ikke matcher uddan­nel­serne og det arbejds­mar­ked, de møder, der har fokus på effek­ti­vi­tet i et acce­le­re­rende tempo. Det skaber tilsammen nogle vilkår, som er svære for de unge i forhold til at lykkes med at blive i job eller på uddan­nelse. Således er der fortsat store udfor­drin­ger for denne gruppe af unge, selvom de i mødet med en ny sko­le­prak­sis og en anden insti­tu­tio­nel habitus på FGU har oplevet sig selv på nye måder som legitime lærende og værende. Her kunne det tænkes, at hvis de unge i udsatte posi­tio­ner skal have mulighed for en blivende plads i uddan­nelse og på arbejds­mar­ke­det, kunne man med fordel se på, hvordan de insti­tu­tio­nelle habi­tus­ser fungerer på ungdoms- og erhverv­s­ud­dan­nel­serne, så de ikke længere udgør uover­kom­me­lige barrierer for nogle unge. Ligeledes kunne man i denne optik fore­stille sig, at det ikke kun var i uddan­nel­ses­regi, at den insti­tu­tio­nelle habitus er afgørende for de unges posi­tio­ne­ring som lærende, men at det samme gør sig gældende på arbejds­plad­ser og i prak­tik­for­løb udenfor en egentlig sko­le­sam­men­hæng. Dette kunne være et udgangs­punkt for yder­li­gere forskning.

Afslut­ning

Som beskrevet ind­led­nings­vist er der i Danmark en stor gruppe unge under 25 år, som helt mangler til­knyt­ning til uddan­nelse eller arbejds­mar­ked. Igennem artiklen har vi mødt nogle af disse unge. De har følt sig udenfor det legitime fæl­les­skab i skolen både fagligt og socialt. Via deres for­tæl­lin­ger har vi set, hvordan de har haft svært ved at afkode skolens insti­tu­tio­nelle habitus og har udviklet skrø­be­lige lærings­i­den­ti­te­ter og dermed manglende tillid til sig selv som lærende. Således kan skolens insti­tu­tio­nelle habitus virke eks­klu­de­rende i forhold til visse elev­grup­per og derved være med til at skubbe elever ud på kanten af uddannelse.

De unges møde med FGU kan forstås som en omvendt spejling af deres dårlige ople­vel­ser i grund­sko­len. På FGU oplever mange for første gang at møde en sko­le­prak­sis, hvor de bedre kan aflæse koderne og kravene, og hvor de ikke oplever at blive posi­tio­ne­ret som ’misfits’. Her møder flere unge en insti­tu­tio­nel habitus, hvor de oplever at kunne performe skole på aner­kendte måder og udvikle mere robuste lærings­i­den­ti­te­ter, hvilket bidrager væsent­ligt til deres mulighed for at tilgå en legitim lærende position.

Således reflek­te­rer elevernes møde med FGU en af grund­sko­lens store udfor­drin­ger; at den kun formelt, men ikke reelt, er for alle. En stor elev­gruppe har til­sy­ne­la­dende brug for en anden insti­tu­tio­nel habitus end den, fol­ke­sko­len tilbyder. Muligvis har vi som samfund brug for at se dybt ind i denne spejling og spørge, om det er rimeligt, at så stor en del af en årgang ikke føler sig som legitime deltagere i skolens rum. Har skolen brug for at ændre sit habi­tu­elle udtryk, skrue ned for tempoet og fokusere mere på at forstå under­vis­nin­gen på en mere hel­heds­o­ri­en­te­ret og autentisk måde, der styrker flere elevers faglige og sociale til­knyt­ning og dannelse? Noget tyder i hvert fald på, at den ander­le­des tilgang til skole og læring på FGU er med til at udvikle flere udsatte elevers lærings­i­den­ti­te­ter positivt. Insti­tu­tio­nel habitus er i udgangs­punk­tet træg, og skolens lange historie og ind­byg­gede sam­funds­mæs­sige magtkampe gør udfor­drin­gen med at ændre den svær. Men opgaven med at løfte ansvaret for de unge, der er på kanten af uddan­nelse, er nok så stor, at FGU næppe kan klare den alene. Blikket for både forskning, praksis og uddan­nel­ses­po­li­tik kunne i stedet rette sig mod at undersøge og forsøge at forstå steder for læring i lyset af sam­spil­lende og mere inklu­de­rende insti­tu­tio­nelle habi­tus­ser i uddan­nel­ses­sy­ste­met. Dette også med fokus på bedre og mere trygge overgange, så de enkelte insti­tu­tio­ner ikke kommer til at fremstå som øer i uddannelseslandskabet.

Refe­ren­cer

Bourdieu, P. (1997). Af praktiske grunde. Omkring teorien om men­ne­ske­lig handlen. Hans Reitzels Forlag.

Breen, R., & Jonsson, J. O. (2005). Inequa­lity of Opportu­nity in Com­pa­ra­tive Per­spective: Recent Research on Educa­tio­nal Attain­ment and Social Mobility. Annual Review of Sociology, 31, 223 – 243. JSTOR.

Brooks, R. (2021). The con­struction of higher education students within national policy: A cross-European com­pa­ri­son. Compare: A Journal of Com­pa­ra­tive and Inter­na­tio­nal Education, 51(2), 161 – 180. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​3​0​5​7​9​2​5​.​2​0​1​9​.​1​6​0​4​118

Brooks, R., & O’Shea, S. (2021). Rei­mag­i­ning the higher education student. I R. Brooks & S. O’Shea, Rei­mag­i­ning the Higher Education Student (1. udg., s. 1 – 9). Routledge. https://​doi​.org/​1​0​.​4​3​2​4​/​9​7​8​0​3​6​7​8​5​4​171 – 1

EVA. (2021). Eva­lu­e­rings- og føl­ge­forsk­nings­pro­gram­met for FGU Første del­rap­port: Mål­grup­pen for FGU og den kommunale unge­ind­sats.

EVA. (2022). Eva­lu­e­rings- og føl­ge­forsk­nings­pro­gram­met for FGU Anden del­rap­port: Imple­men­te­ring af FGU.

Eurostat. (2023). Sta­ti­stics on young people neither in employ­ment nor in education or training. Hentet fra https://​ec​.europa​.eu/​e​u​r​o​s​t​a​t​/​s​t​a​t​i​s​t​i​c​s​ – ​e​x​p​l​a​i​n​e​d​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​t​i​t​l​e​=​S​t​a​t​i​s​t​i​c​s​_​o​n​_​y​o​u​n​g​_​p​e​o​p​l​e​_​n​e​i​t​h​e​r​_​i​n​_​e​m​p​l​o​y​m​e​n​t​_​n​o​r​_​i​n​_​e​d​u​c​a​t​i​o​n​_​o​r​_​t​r​a​i​n​ing

Ham­mer­s­ley, M., & Atkinson, P. (2007). Eth­no­graphy: Prin­cip­les in practice (3rd ed). Routledge.

Hastrup, K. (2020). Fel­t­ar­bejde. I S. Brinkmann & L. Tanggaard (Red.), Kva­li­ta­tive metoder: En grundbog (3. udgave, s. 65 – 95). Hans Reitzel.

Hempel-Jorgensen, A. (2009). The con­struction of the ‘ideal pupil’ and pupils’ per­cep­tions of ‘mis­be­haviour’ and disci­pline: Con­tra­sting expe­ri­en­ces from a low-socio-economic and a high-socio-economic primary school. British Journal of Sociology of Education, 30(4), 435 – 448. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​1​4​2​5​6​9​0​9​0​2​9​5​4​612

Jenkins, R. (2006). Social identitet. Academica.

Juhl, P. (2021). Tillid i for­æl­dre­sam­ar­bej­det i kon­trol­lens skygge. Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift2021(1), 72 – 86. https://​dpt​.dk/​t​e​m​a​n​u​m​r​e​/​2​021 – 1/tillid-i-fora­el­dre­­sam­ar­­bej­­det-i-kon­trol­­lens-skygge/

Jæger, M. M., & Holm, A. (2007). Social arv og møn­ster­bry­dere: Hvem er de og hvilke opvækst­fak­to­rer gør en forskel? I N. Ploug (red.), Social arv – empiri og teori (s. 179 – 208). Hans Reitzels Forlag.

Karlson, K. B., & Landersø, R. (2021). The Making and Unmaking of Opportu­nity: Educa­tio­nal Mobility in 20th Century-Denmark. The ROCKWOOL Foun­da­tion Research Unit.

Katz­nel­son, N., Pless, M., & Görlich, A. (2022). Mistriv­sel i lyset af tempo, præ­sta­tion og psy­ko­lo­gi­se­ring. Om ny udsathed i ung­doms­li­vet. Aalborg Universitetsforlag.

Kneppers, A. M. A. (2023). Pedagogic practices and learner iden­ti­ties in two Norwegian primary school clas­s­rooms with con­tra­sting social com­po­si­tions. British Journal of Sociology of Education, 44(1), 60 – 77. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​1​4​2​5​6​9​2​.​2​0​2​2​.​2​1​2​2​935

Kraka. (2023). Unge uden uddan­nelse: En analyse af øko­no­mi­ske, sociale og sund­heds­mæs­sige forskelle. Hentet fra: https://​kraka​-advisory​.com/​n​e​w​s​/​u​n​g​e​ – ​u​d​e​n​ – ​u​d​d​a​n​n​e​l​s​e​ – ​a​n​a​l​y​s​e​ – ​a​f​ – ​o​k​o​n​o​m​i​s​k​e​ – ​s​o​c​i​a​l​e​ – ​o​g​ – ​s​u​n​d​h​e​d​s​m​a​e​s​s​i​g​e​ – forskelle

Lareau, A. (2011). Unequal Child­hoods Class, Race, and Family Life, With an Update a Decade Later (2. udg). Uni­ver­sity of Cali­for­nia Press.

Mac­Do­nough, P. M. (1997). Choosing colleges: How social class and schools structure opportu­nity. State Uni­ver­sity of New York Press.

Olitsky, S. (2006). Structure, agency, and the deve­l­op­ment of students’ iden­ti­ties as learners. Cultural Studies of Science Education, 1, 745 – 766. https://doi.org/10.1007/s11422-006‑9033‑x

Reay, D. (2001). Finding or losing yourself?: Working-class rela­tions­hips to education. Journal of Education Policy, 16(4), 333 – 346. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​2​6​8​0​9​3​0​1​1​0​0​5​4​335

Reay, D. (2010). Identity Making in Schools and Clas­s­rooms. I M. Wetherell & C. Mohanty, The SAGE Handbook of Iden­ti­ties (s. 277 – 294). SAGE Publi­ca­tions Ltd. https://​doi​.org/​1​0​.​4​1​3​5​/​9​7​8​1​4​4​6​2​0​0​8​8​9​.​n16

Reay, D. (2017). Mise­duca­tion: Inequa­lity, education and the working classes (1. udg.). Bristol Uni­ver­sity Press. https://​doi​.org/​1​0​.​2​3​0​7​/​j​.​c​t​t​2​2​p​7​k7m

Reay, D., Crozier, G., & Clayton, J. (2010). ‘Fitting in’ or ‘standing out’: Working-class students in UK higher education. British Educa­tio­nal Research Journal, 36(1), 107 – 124. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​1​4​1​1​9​2​0​9​0​2​8​7​8​925

Reay, D., David, M., & Ball, S. (2001). Making a Dif­fe­rence?: Insti­tu­tio­nal Habituses and Higher Education Choice. Socio­lo­gi­cal Research Online, 5(4), 14 – 25. https://​doi​.org/​1​0​.​5​1​5​3​/​s​r​o​.​548

Rege­rin­gen. (2017). Aftale om bedre veje til uddan­nelse og job.

Sandborg, L., & Winter, T. (2023, Maj 3). Ny rapport: Unge uden uddan­nelse koster samfundet mil­li­ar­der. Infor­ma­tion

Schwartz, I., Hansen, L. K., Nielsen, M. K., & Mardahl-Hansen, T. (2022). Unge­per­spek­ti­ver på lærings­fæl­les­ska­ber i FGU. Forskning i Pæda­go­gers Pro­fes­sion og Uddan­nelse, 6(2), 15. https://​doi​.org/​1​0​.​7​1​4​6​/​f​p​p​u​.​v​6​i​2​.​1​3​4​274

Youdell, D. (2003). Identity Traps or How Black Students Fail: The inte­r­a­ctions between bio­grap­hi­cal, sub-cultural, and learner iden­ti­ties. British Journal of Sociology of Education, 24(1), 3 – 20. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​1​4​2​5​6​9​0​3​0​1​912

Zanten, A. van, Ball, S. J., & Darchy-Koechlin, B. (Red.). (2015). Elites, privilege and excel­lence: The national and global rede­fi­ni­tion of educa­tio­nal advantage. Routledge.

Wulf-Andersen, T. Ø., Larsen, L., Jensen, A. A., Krogh, L., Stigemo, A., & Kri­sti­an­sen, M. H. (2023). Students’ expe­ri­en­ces of psy­cho­so­cial problems in higher education: Battling and Belonging. Routledge.