”Jeg var en alien, der ledte efter mit rumskib” En kva­li­ta­tiv, moti­va­tions­te­o­re­tisk under­sø­gelse af unge voksne med cerebral pareses identitetsarbejde

,

I denne artikel under­sø­ger vi unge voksne med cerebral parese (CP) og deres møde med barrierer der skal over­vin­des, for at opbygge hand­lings­kraft og en sam­men­hæn­gende og bekræftet identitet. Under­sø­gel­sen af det iden­ti­tets­ar­bejde mennesker påtager sig, når deres identitet pro­ble­ma­ti­se­res, iden­ti­fi­ce­rer to over­ord­nede hånd­te­rings­stra­te­gier: 1) at nedtone, skjule eller reducere han­di­ca­pi­den­ti­tet for at tilpasse sig sam­fun­dets normer og for­vent­nin­ger og 2) at genvinde og tage ejerskab over negative ople­vel­ser og udvikle en positiv og poli­ti­se­ret han­di­ca­pi­den­ti­tet. Begge stra­te­gier fortolkes som krævende arbejde både emo­tio­nelt, iden­ti­tets­mæs­sigt og socialt. Under­sø­gel­sen foreslår at af-pro­ble­­ma­ti­­sere han­di­ca­pi­den­ti­te­ten for derved at fremme en kulturel afstig­ma­ti­se­ring og nor­ma­li­se­ring af handicap. Afpro­ble­ma­ti­se­rin­gen handler om at forstå, at alle mennesker søger at realisere trivsel, forstået som nogle basale men­ne­ske­lige goder, samt at forstå, at både barrierer og mulig­heds­be­tin­gel­ser for at trives men­ne­ske­ligt varierer. Den praktiske impli­ka­tion af et sådant per­spek­tiv består i at anerkende, at alle personer har for­skel­lige behov, ønsker og udfor­drin­ger. Det er derfor pæda­go­gers og andre fag­pro­fes­sio­nel­les opgave at res­sour­ceøge indi­vi­ders drift mod iden­ti­tets­ska­belse og agens ved at give ‘emo­tio­nelle gaver’ samt skabe ‘fri­sæt­tel­ses­zo­ner’, som begge kan bidrage til at øge den enkeltes selv­til­lid og hand­lings­kraft og mulighed for at realisere sig selv.

Intro­duk­tion

Gennem stør­ste­delen af historien har livet med handicap været set som ufor­e­ne­ligt med at leve et godt liv, hvor begreber som ”defekte” og ”en byrde for samfundet” har præget sam­fun­dets opfat­telse af personer med handicap (Ober­holzer 2019:127). Men der er en til­ta­gende interesse i at forstå handicap som en kompleks men­ne­ske­lig erfaring, der hindres af samfundet nor­ma­li­tets­for­stå­else og deraf diskri­mi­na­tion mod personer med handicap (McRuer 2006).

Artiklens titel ”Jeg var en alien, der ledte efter mit rumskib” udtrykker meta­forisk en følelse af ikke passe ind, men også en drift mod at forlade en ube­ha­ge­lig situation for at finde et mere passende sted at være. Rumskibet kan også signalere en følelse af håb om at der ér et sted, hvor nogen bedre kan forstå og acceptere én, som den man er eller gerne vil være. I artiklen zoomer vi derfor ind på netop men­ne­skers bestræ­bel­ser på at leve triv­sels­fulde liv, med fokus på hvordan unge voksne med CP søger trivsel og hvordan dette ofte kræver et omfat­tende følelses-og iden­ti­tets­ar­bejde på grund af util­gæn­ge­lig­hed, fordomme og ste­reo­ty­per om handicap.

Medicinsk defineres CP som noget der opstår som følge af en hjer­neskade eller hjer­nepå­virk­ning omkring fødslen eller i den tidlige barndom (Rosenbaum et al 2007). Del­ta­gerne iden­ti­fi­ce­rer sig på for­skel­lige måder med at have en funk­tions­ned­sæt­telse, en funk­tions­va­ri­a­tion eller et handicap, grundet de kropslige, sen­so­ri­ske og kognitive karak­te­ri­stika eller udfor­drin­ger de oplever forbundet med CP, eller pga. de man­gear­tede sam­funds­mæs­sige og sociale barrierer de møder (Dahl 2021: 80). Begrebet handicap er således komplekst og bruges på flere måder.  Simpelt sat op, forklarer den medi­cin­ske model handicap som et kropsligt faktum, mens den sociale model forklarer handicap noget et menneske med f.eks. CP (eller anden funk­tions­va­ri­a­tion) pålægges i mødet med et for­doms­fuldt og util­gæn­ge­ligt samfund (Oliver 2017). Herfra benytter vi begrebet handicap som dækkende over inter­ak­tio­nen mellem kropslige og sam­funds­mæs­sige udfor­drin­ger for del­ta­gerne (Sha­kespeare 2006:56). Samtidig åbner vi også for mere post­struk­tu­ra­li­sti­ske for­stå­el­ser for handicap, hvor handicap ikke kun ses som en begræns­ning, men som en identitet og en kulturel erfaring, der er en del af den men­ne­ske­lige vari­a­tio­ner og bør aner­ken­des sådan (McRuer 2006).

Artiklen baserer sig på data – enkelt­per­so­nin­ter­view med 12 unge voksne med CP på mellem 18 og 30 år – fra den ene for­fat­ters kan­di­dat­spe­ci­ale om pro­ble­ma­ti­se­rede iden­ti­te­ter og bestræ­bel­ser på at realisere et triv­sels­fuldt liv (Dahl 2021). Sam­men­lig­net med specialet præ­ci­se­rer artiklen i højere grad ambi­va­len­sen i de unges iden­ti­tets­ar­bejde samt vide­re­ud­vik­ler anven­del­sen af Henning Bechs af-pro­ble­­ma­ti­­se­rings­­­per­spek­tiv. Desuden bidrager artiklen med over­vej­el­ser over praktiske impli­ka­tio­ner i form af pæda­go­gisk anven­delse af ‘flink­heds­tek­nik­ker’ og etab­le­ring af ‘fri­sæt­tel­ses­zo­ner’, som begge kan øge andre men­ne­skers emo­tio­nelle og iden­ti­tets­mæs­sige res­sour­cer. Artiklen nuancerer for­stå­el­sen af, hvordan unge voksne med CP aktivt søger at leve triv­sels­fuldt gennem iden­ti­tets­ar­bejde, men som­me­ti­der for­hin­dres af omgi­vel­ser­nes for­doms­fuld­hed, mis­for­stå­ede hensyn og stig­ma­ti­se­ring. Det sker via en analyse af hvordan unges iden­ti­tets­ar­bejde indebærer for­skel­lig­ar­tede stra­te­gier, moti­va­tio­ner og dilemmaer. Her er særligt to stra­te­gier frem­træ­dende: 1) at under­be­tone, kom­pen­sere for og skjule han­di­ca­pi­den­ti­tet og 2) at fremhæve, genvinde og poli­ti­sere han­di­ca­pi­den­ti­tet. Analysen iden­ti­fi­ce­rer dilem­ma­erne i og balan­ce­gan­gen forbundet med at tage hensyn til og hjælpe personer med handicap og samtidigt under­støtte indi­vi­dets poten­ti­ale for at realisere sig selv.  Under­sø­gel­sen foreslår at reducere pro­ble­ma­ti­se­ring af han­di­ca­pi­den­ti­te­ten. At af-pro­ble­­ma­ti­­sere betyder at forstå, at alle mennesker søger trivsel og at sam­fun­dets rolle er at under­støtte alle i dette uanset identitet, krop og sind. Artiklen drøfter også, hvordan pædagoger og andre fag­pro­fes­sio­ner kan øge res­sour­cerne til indi­vi­duel iden­ti­tets­ud­vik­ling og hand­le­kraft ved at prak­ti­sere ‘flink­heds­tek­nik­ker’ og ved at etablere ‘fri­sæt­tel­ses­zo­ner’.

Status på forsk­nings­om­rå­det: svært at være med og blive anerkendt som aktør.

Ifølge Stocker (2002), betragtes handicap ofte som en tilstand af lidelse, der hindrer en person i at opnå et godt liv. Merriam (2010) argu­men­te­rer dog for, at fuld kropslig kapa­bi­li­tet ikke er en for­ud­sæt­ning for men­ne­ske­lig trivsel (se senere afsnit om Smiths teori om men­ne­ske­lig trivsel). Carse (2007:35) fremhæver betyd­nin­gen af selvac­cept og til­hørs­for­hold for at leve et godt liv, mens Glover (2006:6) beskriver, hvordan en funk­tions­ned­sæt­telse (‘impair­ment’) kun bliver til et handicap, hvis det for­hin­drer en person i at leve og trives.

Forskning inden for cerebral parese-området, f.eks. Shen et al (2015), Jiang et al. (2016), Maestro-Gonzalez et al (2018) og Oeffinger et al (2016), viser, at CP ikke i sig selv er en hindring for et godt liv (Quality of Life). I stedet er det afgørende for et godt liv at have socialt til­hørs­for­hold og nære rela­tio­ner, mens mate­ri­elle goder og fysisk velvære beskrives som mindre vigtige, når man spørger voksne med CP (ibid). Bjantes et al (2015) beskriver, hvordan mar­gi­na­li­se­ring af unge voksne med CP sker gennem barn­lig­gø­relse og over­be­skyt­telse, mens Reeve (2004:86) beskriver util­gæn­ge­lig­hed som en usynlig under­tryk­kelse af personer med handicap, fordi det udelukker mulig­he­den for at blive inklu­de­ret. Swain et al. (2003) viser, at nogle personer med handicap under­tryk­ker eller kom­pen­se­rer for deres handicap for at håndtere andre men­ne­skers for­le­gen­hed, bekymring, fortviv­lelse eller ligefrem afsky forbundet med vari­a­tio­nen. Branscombe et al (2012) og Bantjes et al (2015) argu­men­te­rer for, at hand­lings­ka­pa­ci­tet kommer af sociale til­hørs­for­hold, grup­pei­den­ti­tet og mulig­he­den for at tage kontrol i eget liv. I dansk kontekst, ansku­e­lig­gør Falster (2021) i sin Ph.d.-afhandling, hvordan børn med diverse diagnoser oplever mikro-aggres­si­vi­tet og ned­vær­di­gende behand­ling og hvordan dette påvirker deres selv­for­hold, samt mulig­he­der for aner­ken­delse og udøvelse af agens. Falster beskriver også, at børnene håndterer dette ved brug af til­­­ba­­ge­træk­­nings-og beskyt­tel­ses­stra­te­gier (Falster 2021:382)

Lit­te­ra­tur­gen­nem­gan­gen viser, at CP ikke entydigt er defi­ne­rende for personers trivsel, men at liv med CP typisk rummer en del sociale og sam­funds­mæs­sige udfor­drin­ger som util­gæn­ge­lig­hed, sam­fun­dets stig­ma­ti­se­ring, mis­for­stået hensyn, ufri­vil­lig opmærk­som­hed osv. Umid­del­bart eksi­ste­rer ingen studier der kaster lys over det iden­ti­tets­ar­bejde unge voksne med CP selv igang­sæt­ter, med henblik på at komme omkring dette og leve og trives.

Metode og design

Under­sø­gel­sen baserer sig på en kva­li­ta­tiv tilgang for at opnå dybe beskri­vel­ser af det levede liv (Jacobsen og Jensen 2012:14). Sam­plings­stra­te­gien var at søge maksimum variation i forhold til del­ta­ger­nes kropslige erfa­rin­ger med CP, køn, geografi alder og uddan­nel­ses­bag­grund. Enkelt­per­son­s­in­ter­viewet var virksomt, i forhold til at få indsigt i del­ta­ger­nes tanker, minder og følelser, men det er også en inter­ak­tions­form, hvor det er let for forskeren at styre samtalen i bestemte retninger. Dette har været et opmærk­som­heds­punkt i empiri-gene­re­rin­­gen (Alvesson 2011:80). Under­sø­gel­sens inter­viewgu­ide blev løbende opdateret i takt med at for­stå­el­sen for feltet udvidede sig (Dahl 2021:22). Inter­viewene er udført i et fysisk møde enten hjemme hos del­ta­gerne selv eller i et for­tro­ligt møde­lo­kale på Køben­havns Uni­ver­si­tet. Et enkelt interview er udført over et chatforum, da del­ta­ge­ren foretrak skriftlig kom­mu­ni­ka­tion. Kodning af data er sket ud fra en teo­ri­in­for­me­ret men også empiri åben tilgang, hvilket gav mulighed for en syste­ma­tisk bear­bejd­ning af tvær­gå­ende tema­tik­ker, i mate­ri­a­let. Kod­nings­pro­ces­sen foregik således i en ind­le­dende, en mel­lem­lig­gende og en avanceret kod­nings­fase (Dahl 2021:29f).

Præ­sen­ta­tion af deltagere

12 unge voksne på 19 – 30 år og som på for­skel­lige måder lever med CP deltog i under­sø­gel­sen. Del­ta­ger­nes navne og per­son­hen­før­bare infor­ma­tio­ner er fuldt ano­ny­mi­se­ret. Nogle af del­ta­gerne går selv­stæn­digt, mens andre bruger hjæl­pe­mid­ler som walker, rollator eller manuel kørestol til at komme rundt. I den følgende figur præ­sen­te­res del­ta­gerne, med udgangs­punkt i deres egne præ­sen­ta­tio­ner og ord om sig:

Elin, 30. Har en kæreste, arbejder som konsulent.
Elin bruger for­skel­lige hjæl­pe­mid­ler som krykker, rollator og kørestol for at komme omkring.

Magnus, 27. Bor alene og kan lide at spille skak, studerer jour­na­li­stik. CP har for Magnus betydning for gang­funk­tion, balance og tale.

Isack, 23. Har en kæreste og bor i kollektiv, studerer økonomi . Isack bruger manuel kørestol til at komme rundt uden for sit hjem.

Joanna, 24. Bor hos forældre og går op i politik, studerer humaniora. CP har for Joanna betydning for gang­funk­tion og balance.

Konrad, 28. Bor alene og kan lide at producere elek­tro­nisk musik, studerer dansk. Konrad beskriver at hans CP mest påvirker fin­mo­to­rik­ken og talen. Han går uden hjælpemidler.

Frida, 25. Bor med kæreste, lige fær­di­g­ud­dan­net og arbejder som kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der Frida går selv, men bruger som­me­ti­der støtte som f.eks. en arm eller en cykel med støttehjul.

Alberte, 30. Bor med sin kæreste, arbejder inden for det sund­heds­fag­lige felt. CP har for Alberte betydning for gang­funk­tion og balance.

Laura, 19. Er lige færdig med gymnasiet og går på højskole, har sabbatår. Laura går uden hjæl­pe­mid­ler og er mest bety­de­ligt påvirket af CP i den ene halvdel af kroppen.

Bjørg, 25. Bor med sin kæreste, er han­di­ca­pak­ti­vist, gym­na­sie­e­lev på HF. Bjørg bruger stok og er mest bety­de­ligt påvirket af CP i den ene halvdel af kroppen.

Johan, 27. Bor alene, kan lide at spille fodbold, er ledig og søger job. Johan går uden hjæl­pe­mid­ler og har nogle kognitive udfordringer.

Frej, 29. Bor alene og engagerer sig i for­e­nings­liv, arbejder som konsulent. Frej går uden hjæl­pe­mid­ler og er mest tydeligt påvirket af CP i den ene halvdel af kroppen.

Alice, 30. Bor alene, arbejder som pædagog og kan lide at dyrke sport. Alice går selv og er mest tydeligt påvirket af CP i den ene halvdel af kroppen samt kognitivt.

Analysens teo­re­ti­ske ramme

Vi inddrager sociolog Christian Smiths (2015) teori om trivsel. For at kunne forklare men­ne­skers hand­lin­ger, mener han at vi må have en til­stræk­ke­lig kompleks teoretisk tilgang, som over­skri­der gængse for­stå­el­ser af moti­va­tion indenfor moderne sociologi (egennytte, norm­til­pas­ning, menings­e­tab­le­ring mv.). På baggrund af en omfat­tende analyse af al hidtidig moti­va­tions­te­ori, opsum­me­rer Smith seks almen­men­ne­ske­lige goder, der definerer men­ne­ske­lig trivsel:

  1. Kropslig over­le­velse, sikkerhed og velvære,
  2. Viden om verden,
  3. En sam­men­hæn­gende og bekræftet identitet,
  4. Udøvelse af målrettet agens,
  5. At indgå kompetent i et moralsk fællesskab,
  6. Sociale til­hørs­for­hold og kærlighed (ibid.:181 – 182).

I denne artikel under­sø­ges barrierer relateret til Smiths tredje og fjerde basale gode: 3) en sam­men­hæn­gende og bekræftet identitet der handler om at udvikle og opret­holde en kon­ti­nu­ert og positiv selv­for­stå­else over tid og i for­skel­lige kon­tek­ster og situ­a­tio­ner og 4) mulig­he­den for at udøve målrettet agens, som handler om at tage beslut­nin­ger og handle i verden og i ens nære miljø. (ibid.). Smith argu­men­te­rer for, at disse er iboende moti­va­tio­ner, goder og behov som alle mennesker drives mod at realisere. Smiths teori benyttes til at analysere, hvorledes del­ta­gerne søger at realisere en sam­men­hæn­gende og bekræftet identitet (aner­ken­delse som gode) som en duelig aktør (agens som gode), men også møder begræns­nin­ger i deres bestræ­bel­ser på at leve triv­sels­fulde liv hvad angår disse aspekter. Dette kan gøres os klogere på, hvordan man fremmer disse centrale triv­sel­s­a­spek­ter, når det kommer til liv med handicap.

Hvorvidt man lykkes med at vir­ke­lig­gøre goderne som Smith opstiller, afhænger på mange måder af de sociale, kul­tu­relle og øko­no­mi­ske betin­gel­ser og kon­tek­ster som ken­de­teg­ner den enkeltes liv. Så hvordan insti­tu­tio­ner er indrettet er på ingen måder et neutral teknisk spørgsmål. De enten fremmer men­ne­ske­lig trivsel eller det modsatte. Når dette er sagt er det samtidig afgørende at rea­li­se­ring af goderne også afhænger af den enkeltes kul­ti­ve­ring af dyder f.eks. hvordan man præ­sen­te­rer sig selv, forstår sociale spil­le­reg­ler osv. (Smith 2015:214 – 222). Udover at bruge Smiths teori som over­ord­net ramme for analysen trækker vi på Lepistos et al (2015) teori om iden­ti­tets­ar­bejde som benyttes til at forstå de stra­te­gier der sættes i spil for at realisere goderne. Identitet ikke blot noget mennesker har, men noget vi skaber, opret­hol­der og nedtoner i givne situ­a­tio­ner hvor vi ikke umid­del­bart aner­ken­des som dem eller det vi er eller gerne vil være (Schwalbe & Mason-Schrock 1996; Snow 2001). Desuden inddrager vi Scheff og Retzin­gers teori om skam­dy­na­mi­k­ker, Clarks teori om flink­heds­tek­nik­ker og udveks­ling af ‘emo­tio­nelle gaver’, samt Bechs kritiske afpro­ble­ma­ti­se­rings­stra­tegi i analysen og diskussionen.

Identitet: ”Jeg vil egentlig bare gerne ses som et menneske”

Flere deltagere er i over­ens­stem­melse med Smiths (2015) teori, ori­en­te­ret imod at blive forstået og anerkendt iden­ti­tets­mæs­sigt: ”Jeg vil egentlig bare gerne ses som et menneske, eller som den jeg er” (Isack i Dahl 2021:56). Flere beskriver at tilhøre to for­skel­lige verdener, hvilket udfordrer deres mulighed for en sam­men­hæn­gende identitet: ”I den ene verden skal man gøre sig mindre han­di­cap­pet og i den anden verden skal man gøre sig mere. Og hvem er man så egentlig?” (Frida i Dahl 2021:56). Der er mange eksempler på, at handicap bliver tolket som noget u‑ønskværdigt, fremmed og forkert. I Dahl (2021:59), beskriver del­ta­gerne det, at de har CP, som en ”fjende” (Elin) eller en ”dæmon man har inde i sig” (Bjørg). Dette ses også i følgende citat, hvor Frida beskriver handicap:

”Det svarer lidt til at have en sort sky eller et monster hængende over hovedet, som man hele tiden skal ret­fær­dig­gøre og skal sige til folk: ‘Ja du tror det er sådan her, men i vir­ke­lig­he­den er det slet ikke så slemt’. Man skal hele tiden arbejde for at gøre det der monster mindre” (Frida i Dahl 2021: 59).[1]

linoleumstryk af pigehoved med en alien ovenover. Alien afbilledet som en lille rund figur korte arme og ben med klolignende ender, stritteende spids ører og tre øjne placeret øverst. Sur mund.

En væsentlig komponent i del­ta­ger­nes negative tanker om handicap, er opstået i barn­dom­men, og i for­bin­delse med medi­cin­ske og sund­heds­fag­lige møder (Buzio 2002). Et eksempel kommer fra Joanna, som fortæller om sin barndom med fysi­o­te­rapi en gang om ugen:

”Det isolerer dig, og gør din ander­le­des­hed mere tydelig. Men det gør også at du konstant bliver gjort opmærksom på, at du ikke er god nok som du er, men at du derimod skal for­be­re­des” (Joanna i Dahl 2021:60).

Fysi­o­te­ra­pien, som skal hjælpe Joanna fysisk, bliver på samme tid en praksis der implicit påpeger manglerne og svag­he­derne ved hendes krop. Denne opmærk­som­hed har Joanna som barn oversat til ”ikke at være god nok” og at være én der skal ”forbedres”. Frida har også en følelse af ikke at være god nok, grundet sit handicap:

”Men fordi jeg har fået at vide, at man ikke var lige så meget værd, og man ikke kunne de samme ting, så synes man bare ikke, at man kan bede om det samme og kan stille de samme krav, fordi er man ikke lige så meget værd, selv­føl­ge­lig har man noget man skal kom­pen­sere for” (Frida i Dahl 2021:60).

Frida har inter­na­li­se­ret en for­stå­else af, ikke at være lige så meget værd som andre grundet hendes fysiske kapa­bi­li­te­ter. Det er frem­træ­dende i mate­ri­a­let, at flere føler skam forbundet med deres kroppe og behov for hjæl­pe­mid­ler. Dette forklarer Elin:

”Det har altid været en skam for mig, at jeg aldrig er kommet videre fra rol­la­to­ren, fordi det burde jeg. Jeg burde have kunne gå med stok. Jeg burde gøre. Jeg burde kunne, burde kunne” (Elin i Dahl 2021:61).

Elin beskriver, at det altid har været en ambition for hende, forældre og fag­pro­fes­sio­nelle, at hun skulle ”videre fra rol­la­to­ren” og lære at gå med stok. Dette bliver en for­vent­ning om, at hun kan eller bør overvinde CP, til en vis grad, og derved stige sig i hvad man kan kalde et ”funk­tions­hie­rarki”, hvor det at kunne gå selv­stæn­digt er det kulturelt ønsk­vær­dige i en vestlig kultur som hylder det uaf­hæn­gige, selv­be­ro­ende individ (Lukes 1973, Dumont 1992).  Skam­fø­lel­sen som også beskrives af Elin, sig­na­le­rer ifølge Scheff og Retzinger (1991) trussel og fare i de rela­tio­ner mennesker indgår i og siger noget om, hvorvidt individet føler sig godkendt for dem de er, og det de kan. Skam­fø­lelse kan passivere den enkelte i den forstand, at personen trækker sig fra samværet med andre. Flere deltagere forklarer en generelt negativ han­di­cap­til­gang, hvor deres handicap er blevet forstået som der skal rettes ind og afhjælpes, hvilket har bidraget til en følelse af utilstrækkelighed:

”Hvor er man bare blevet rettet ind og rettet ind, og det er jeg jo også glad for, for det har også nor­ma­li­se­ret én i en eller anden grad, at man har lært, at man ikke skal sidde med sine arme alle mulige steder. Altså, at man har lært at samfundet har et blik på dig. Og du bliver også dømt hurtigere. Og det er fint nok at lære, men til en vis grad. For det ender jo også med, at du bliver helt sådan: ‘Shit, må jeg over­ho­ve­det være her?’. ‘Ret dig op, op med hånden, sid nu og gør nu. Ret dig op. Spis pænt” (Elin i Dahl 2021:61).

Linoleumstryk. Person ligger på et bord. Ovenover udgår bølgende linjer fra personens hoved og en stiliseret sprøjte peger ned på personen.

Over­ord­net kan man tolke at del­ta­ger­nes handicap ofte er blevet fortolket som noget der er uønsk­vær­digt, der bør behandles, nedtones og i bedste fald eli­mi­ne­res, at del­ta­gerne har ind­op­ta­get dette og holdes tilbage af en følelse af skam­fuld­hed. Ikke at kunne etablere en sam­men­hæn­gende identitet bliver således noget som trækker ned, i forhold til den poten­ti­elle oplevelse af men­ne­ske­lige trivsel. Dette udgør en meget til­ste­de­væ­rende kon­tek­stuel begræns­ning for indi­vi­der­nes rea­li­se­ring af en sam­men­hæn­gende og bekræftet identitet.

Agens: ”Jeg vil jo ikke sam­men­ligne mig selv med et kæledyr, men…”

Smith (2015) argu­men­te­rer for, at det at kunne være aktør i ens liv, er centralt i at trives. Mange deltagere udtrykker ønske om at gøre forskel, udfordre og trans­for­mere for­stå­el­ser og samfund og flere er også i gang med at sætte aftryk på verden, gennem podcasts, kronikker eller politisk aktivitet. Konrad er over­be­vist om at uddan­nelse er én af nøglerne til indflydelse:

”Det er vigtigt, at vi med CP uddanner os så meget som muligt. For at kunne ændre nogle af de struk­tu­rer. Fordi jeg tror, det er os, der er nødt til at ændre de der ting. Der er ikke nogen andre, der gør det” (Konrad i Dahl 2021:54).

Flere oplever at deres hand­le­kraft er udfordret af sam­fun­dets util­gæn­ge­lig­hed, som manglende ramper, håndtag, ele­va­to­rer, tid eller plads. Dette til­ba­ge­hol­der flere fra at gøre sig gældende. Desuden oplever flere for­doms­fuld­hed og ste­reo­type anta­gel­ser, hvilket også er barrierer, i forhold til at gøre sig gældende: ”Altså man bliver ligesom påduttet den her karak­te­ri­stik om at være dum, fordi man er han­di­cap­pet” (Bjørg). Frida beskriver at hun som­me­ti­der oplever at blive talt hen over hovedet i sin familie, hvilket besvær­lig­gør hendes mulighed for at udøve agens:

Linoleumstryk. Stiliseret hund med halsbånd.

”Jeg har en bestemt sætning der bliver ved med at køre i mit hoved. Jeg vil meget nødig tale ondt om mine forældre. Men det er en sætning der er blevet sagt enormt mange gange: ”Tag lige Frida”. Så man er blevet lidt fælles eje og sådan… Jeg vil jo ikke sam­men­ligne mig selv med et kæledyr, men det er lidt sådan: ‘Pas lige på hunden, mens vi går ud og køber ind’. Hvis vi skulle i biffen kunne de sige: ‘nå men Emma, tager du lige Frida, så holder jeg popcor­nene’. Det var aldrig mig selv som skulle sige, jeg har brug for hjælp: ‘vil du ikke hjælpe mig ned af trappen? eller må jeg holde lidt i dig mens vi går op til bio­gr­af­sa­len’ eller what ever. Det var altid nogle andre der tog beslut­nin­ger om hvad jeg havde brug for og på mine vegne” (Frida i Dahl 2021:55).

Frida beskriver, hvordan hun som­me­ti­der kan føle sig som et passivt produkt eller et kæledyr og at hun heri hindres i at udøve agens. Flere påpeger mennesker med handicaps manglende ind­fly­delse mere generelt, og i forhold til at definere og fortælle om erfa­rin­ger forbundet handicap.

Stra­te­gier: Om at nedtone eller kæmpe for handicapidentiteten

Del­ta­gerne igang­sæt­ter to typer af iden­ti­tets­stra­te­gier i deres iden­ti­tets­ar­bejde i forhold til at realisere basale goder ved­rø­rende iden­ti­tets­mæs­sig bekræf­telse og agens. Den ene strategi er at nedtone, kom­pen­sere for eller overse han­di­ca­pi­den­ti­te­ten, mens den anden er etablere en mere positiv og poli­ti­se­ret han­di­ca­pi­den­ti­tet. Hvilken strategi de vælger relaterer sig ofte til deres han­di­cap­for­stå­else, der typisk enten bærer præg af at være medicinsk infor­me­ret (den medi­cin­ske han­di­cap­mo­del) eller mere politisk og iden­ti­tets­mæs­sigt baseret (den sociale og post­struk­tu­ra­li­sti­ske model).

Alle deltagere forstår deres handicap med udgangs­punkt i den medi­cin­ske model, da de tænker deres handicap som resul­ta­tet af en hjer­nepå­virk­ning fra omkring fødslen eller tidlige barndom (Dahl 2021:82). Handicap forstås her som en naturlig og biologisk egenskab, der præger deres liv og identitet uaf­hæn­gigt af kontekst. Som Joanna forklarer: ”Jeg har altid været klar over at der var noget ander­le­des med mig, og jeg havde et handicap eller en skade, det har jeg jo altid været klar over” (Joanna i Dahl 2021:65). For at minimere ople­vel­sen af barrierer, søger flere at nedtone deres handicap og opnå øget funk­tions­ni­veau gennem f.eks. medi­cin­ske og sund­heds­fag­lige interventioner:

“Jeg er glad for de ope­ra­tio­ner, jeg har fået, for jeg går ud fra, at det har gjort, at jeg går bedre. Altså jeg kan jo ikke være sikker på det, at det er dét. Men jeg går ud fra, at det har hjulpet på nogle ting.) […] Jeg synes bare det var rart, at der var noget der kunne gøre det endnu bedre” (Joanna i Dahl 2021:65).

Andre nedtoner deres han­di­ca­pi­den­ti­tet og forsøger at tilegne sig iden­ti­tets­mæs­sig aner­ken­delse og agens ved at skjule og hem­me­lig­holde deres diagnose. Dette indebærer også at skabe nye for­tæl­lin­ger om sig selv som eks­klu­de­rer handicap: ”det inter­es­se­rer mig ikke at være han­di­cap­pet, jeg iden­ti­fi­ce­rede mig ikke med han­di­cap­pet” (Alberte i Dahl 2021:67) og ved at tage afstand fra andre med handicap. På den måde undgår Alberte her at blive til­skre­vet en han­di­ca­pi­den­ti­tet. Med Goffmans begreber har hun mulighed for at ”passere” som en person uden en han­di­ca­pi­den­ti­tet, men prisen hun betaler, er en konstant frygt for at blive afsløret (Goffman 1951:303). Isack anvender kognitive stra­te­gier, hvor han aktivt ignorerer negative ople­vel­ser som f.eks. util­gæn­ge­lig­hed. Isack beskriver det som:

Linoleumstryk. Person i kørestol sidde nedenfor trappe op til større bygning.

”Hvis jeg gik og brød sammen over alle trapper, så ville jeg jo ikke kunne være til stede” (Isack i Dahl 2021:69).

Flere nedtoner deres han­di­ca­pi­den­ti­tet ved at over­kom­pen­sere i hverdagen, ved f.eks. at være ekstra glad, tak­nem­me­lig, ‘likeable’ eller være dygtigere i skolen/på arbejdet. At nedtone, skjule eller kom­pen­sere for han­di­ca­pi­den­ti­te­ten, bliver stra­te­gier for at kunne udøve målrettet agens og blive forstået og accep­te­ret. Dette er dog et emo­tio­nelt og socialt bela­stende arbejde, som for del­ta­gerne ofte indebærer en følelse af at under­trykke visse aspekter af sig selv.

Flere deltagere iden­ti­fi­ce­rer sig også med en social han­di­cap­for­stå­else, hvor de fortolker handicap som noget der opstår når de møder sociale og sam­funds­mæs­sige hin­drin­ger, af for­skel­lig art:

”Det er en social ting at have et handicap. Han­di­cap­pet bliver ofte den ufri­vil­lige diskri­mi­na­tion. Det oplever jeg virkelig tit. Og det er ikke altid, at jeg kan sige fra over for det” (Frida i Dahl 2021:71).

Endeligt er der eksempler på deltagere, der forstår deres handicap mere i over­ens­stem­melse med post-struk­tu­ra­li­sti­­ske teorier, hvor handicap er et karak­te­ri­sti­kum der skal forstås på dets egne præmisser og i sin egen ret: ”Jeg er stadig ander­le­des end andre mennesker. Men jeg ser ikke min ander­le­des­hed som noget der er decideret dårligt eller negativt” (Joanna i Dahl 2021:71). Flere udfordrer idéen om at mennesker med og uden handicap er væsens­for­skel­lige: ”Jeg har virkelig brugt mange kræfter og mentale res­sour­cer på at tale imod idéen om, at man føler noget eller mærker noget, bare fordi man er han­di­cap­pet” (Frida i Dahl 2021:71) samt udfordrer idéen om at men­ne­ske­lig værdighed hænger sammen med kropslig kapa­bi­li­tet: ”Og du har ikke en bedre krop end mig bare fordi du har et andet funk­tions­ni­veau. Din krop er ikke en mere legitim krop end min” (Elin i Dahl 2021:72). På den måde forsøger flere at fremme en selvac­cep­te­rende tilgang: ”Jeg er gået fra at hade det som pesten og virkelig prøve at skjule det, til at arbejde med at acceptere, at det er sådan det er, og det er okay og jeg må gerne sige fra og til” (Frida i Dahl 2021:72). I denne for­stå­else, er handicap ikke pr. defi­ni­tion noget der skal ønskes langt bort, men et karak­te­ri­sti­kum på linje med andre:

”Det der skal til er, at han­di­cap­pet ikke bliver til det store monster der hænger en over hovedet. Men at det bare er et eksi­stensvil­kår, som det er at have et hjerte og to lunger. Eller rødt hår eller en stor næse” (Frida i Dahl 2021:72).

Denne accep­te­rende tilgang ses også i måden hvorpå flere ita­le­sæt­ter deres brug af hjæl­pe­mid­ler: ”… Og et eller andet sted hader jeg den [rollator], men den gør mig fri.” (Elin i Dahl 2021:73). Flere per­so­ni­fi­ce­rer deres hjæl­pe­mid­ler, så de går fra at være grå og hospi­tals­ag­tige, til at være symbolske iden­ti­tets­mar­kø­rer, som Bjørg der har købt en blomstret stok der matcher øvrigt outfit. I den for­bin­delse bliver flere del­ta­ge­res beskri­velse af handicap også poli­ti­se­ret. Fuller (2006) beskriver at opda­gel­sen af illegitim anven­delse af rang, kan trans­for­mere måden hvorpå individet handler og tænker. Denne opdagelse kan have trans­for­me­rende kraft. Denne ses f.eks. i måden hvorpå Elin blankt afviser patro­ni­se­rende kom­pli­men­ter, som hun tidligere har taget imod:

“Nej, jeg synes faktisk ikke det er så flot, at jeg har taget en uddan­nelse, for jeg er faktisk virkelig dygtig. Så det har været ret let for mig at gå i skole, så bliver folk nærmest sure, fordi sådan: ‘Jeg roste dig jo’. Ja, men du roste mig på de forkerte præmisser (Elin i Dahl 2021:74).

I inter­view­ma­te­ri­a­let lader flere til at være inspi­re­ret af andre gruppers kampe for aner­ken­delse hvilket Bjørg, der selv er en del af et akti­vi­stisk miljø, beskriver:

“Jeg tænker at i høj grad folk med handicap har brug for noget a la Pride-bevæ­­gel­­sen. For ligesom både at afta­bu­i­sere handicap overfor de kro­p­s­ka­pable, men også overfor sig selv” (Bjørg i Dahl 2021: 76).

Flere opstiller nye prin­cip­per om ikke at under­ka­ste sig en negativ for­tolk­ning af sig selv og deres handicap: ”Nu skal jeg selv stå ved mit handicap og min identitet som han­di­cap­pet” (Joanna 1376), hvilket for nogle bunder i at have fundet miljøer, hvor de oplever at blive accep­te­ret som personer med handicap. Agnes beskriver f.eks. hvordan hun er gået fra at føle sig alene, til pludselig at møde andre hun kunne være sig selv med:

Linoleumstryk. Fem aliens (som beskrevet tidligere) i forskellige størrelser, alle med et stort smil.

”Jeg har altid haft det sådan, at jeg var en alien, der ledte efter mit rumskib. Og da jeg startede på Uni, så fik jeg en masse andre aliens (ler), som også altid har været sådan” (Agnes i Dahl 2021:76 – 77).

Agnes møder flere der har mino­ri­tet­si­den­ti­te­ter, f.eks. en der er homo­seksuel og fra ”det mørke Jylland” som hun beskriver, og som også har oplevet at føle sig udsat og udfordret af andres blikke og fordomme. Dette fæl­les­skab giver Agnes mulighed for at være ”fremmed” (en alien) sammen med andre, hvilket giver en stærk følelse af at høre til og at være god nok. Gennem bekræf­tende og agens­ska­bende fæl­les­ska­ber får flere res­sour­cer til at handle på nye måder og desuden blive emo­tio­nelt repareret ved at slippe han­di­cap­skam til fordel for en følelse af accept og stolthed:

“I takt med at jeg er blevet voksen, så er jeg blevet bevidst om, at ‘Okay det her er en del af mig, det vil ikke forsvinde’. Og så må man tage mig som jeg er. Hvis man ikke vil have det, så er det your loss” (Frej i Dahl 2021:77).

Flere skaber bånd til andre mennesker ved at være åbne omkring deres handicap, uden at under­lægge sig et normativt kro­p­si­deal, hvilket bliver et iden­ti­tets­ar­bejde, der fremmer mulig­he­den for at udøve agens og tilegne sig en bekræftet identitet (Dahl 2021:78).

Dis­kus­sion: Øget men­ne­ske­lig trivsel gennem afpro­ble­ma­ti­se­ring, flink­heds­tek­nik­ker og frisættelseszoner 

Under­sø­gel­sen frem­stil­ler, at handicap ofte tema­ti­se­res som et indi­vi­du­elt problem. Flere af del­ta­gerne er vant til at håndtere omgi­vel­ser­nes påtræn­gende nys­ger­rig­hed, kor­ri­ge­rende udsagn, for­le­gen­hed, over­drevne eller manglende aner­ken­delse. Flere er vokset op med for­tæl­lin­gen om, at de er ander­le­des eller ligefrem forkerte og nogle prøver at gøre op med denne for­tæl­ling. Disse erfa­rin­ger udgør bestemte sociale og kul­tu­relle – og dermed unød­ven­dige – barrierer der reducerer deres mulig­he­der for men­ne­ske­lig trivsel (Dahl 2021:80).

Det empiriske materiale henleder opmærk­som­hed på det ambi­va­lente iden­ti­tets­ar­bejde unge voksne med funk­tions­va­ri­a­tio­ner fortager for at navigere i omgi­vel­ser­nes util­gæn­ge­lig­hed, fordomme og mis­for­stå­ede hensyn. Der fremhæves særligt to stra­te­gier: 1) at nedtone handicap iden­ti­te­ten og 2) at fremhæve og poli­ti­sere den og på den måde tage kontrol i for­skel­lige situ­a­tio­ner. Flere af del­ta­gerne abonnerer på begge stra­te­gier og skifter imellem dem afhængigt af den kontekst og de sociale inter­ak­tio­ner de indgår i. Men der er også indlejret en ambi­va­lens i begge stra­te­gier, da handicap enten bliver 1) en identitet man IKKE vil besidde eller 2) en identitet man poli­ti­se­rer og dermed forholder sig til i måden hvorpå man udøver modstand mod gængse nor­ma­li­tets­fo­re­stil­lin­ger. Begge stra­te­gier fordrer at den enkelte konstant forholder sig til sig selv med hensyn til hvad andre betragter som handicap. Et opgør med dette ambi­va­lente og emo­tio­nelt bela­stende iden­ti­tets­ar­bejde for­ud­sæt­ter måske, at vi forstår handicap ud fra per­spek­ti­ver, der over­skri­der vante per­spek­ti­ver, som disse forhold ofte tænkes ud fra.

I oven­stå­ende analyse har vi således talt om vante, kon­ven­tio­nelle stra­te­gier til at modvirke pro­ble­ma­ti­ske forhold. Dels om afstig­ma­ti­se­ring hvor man søger at modvirke, at bestemte træk ved en person opfattes som et defi­ne­rende for en negativt vurderet identitet. Dels afta­bu­i­se­ring som handler om at opløse til­ba­ge­hol­den­hed som hindrer at se og omtale bestemte sider ved vores til­væ­relse. Vi har også talt om stra­te­gien om at tage ens begræns­ning på sig, som del af en han­di­ca­pi­den­ti­tet, som man vil stå op for. At gøre dette kan dog være ambi­va­lent: godt i forhold til at fremme en accept af sig selv, men også pro­ble­ma­tisk da det bliver en proces af konstant at være på bar­ri­ka­derne i forhold til at svare igen, kritisere og udfordre gængse for­stå­el­ser, hvilket bliver et krævende iden­ti­tets­ar­bejde. For at sætte disse stra­te­gier i et kritisk per­spek­tiv, ud fra hvilket man kan vurdere deres relative fordele og begræns­nin­ger, inddrager vi kul­turso­cio­lo­gen Henning Bechs begreb om afpro­ble­ma­ti­se­ring, der betegner en kritisk og etisk motiveret strategi (Poder & Wøldike 2021).

I sin omfat­tende socio­lo­gi­ske analyse af homo­seksu­elle mænds livs- og eksi­stens­form under­stre­gede Bech mulig­he­den for en afpro­ble­ma­ti­se­ring af tidligere iden­ti­tets­fo­ku­se­rende tilgang. Med en af-pro­ble­­ma­ti­­se­ring kan man opgive at forstå bestemte former for adfærd, som noget der definerer ens identitet. Bech så en fri­sæt­tel­ses­mu­lig­hed i, at det at mænd begærer mænd erotisk og kær­lig­heds­mæs­sigt ikke længere ville blive forstået som en (pro­ble­ma­tisk) identitet, men blive anerkendt som en æstetisk ori­en­te­ret eksi­stens­form blandt andre mulige eksi­stens­for­mer (Bech 1987;1997). Altså ikke noget dybt iden­ti­tets­mæs­sigt som man skal forholde sig til, fordi det tænkes som pro­ble­ma­tisk mv. Vi behøver ikke at tænke det som iden­ti­tets­gi­vende, for at forstå at alle mennesker er dybt afhængige af fæl­les­ska­bets hensyn, aner­ken­delse og under­støt­telse for at leve et triv­sels­fyldt (Dahl 2021:94f). I dette per­spek­tiv ligger også en almen­gø­relse af begrebet om handicap. Alle har vi begræns­nin­ger – noget vi ikke kan – so oder so. Der kan være noget pro­duk­tivt i at tænke sådan, da det kan ophæve for­skel­lene mellem et os og et dem og hjælpe os til at forstå, at mennesker med og uden handicap ikke er væsens­for­skel­lige. At mennesker med handicap har lige så meget krav på ordentlig behand­ling, adgang til uddan­nelse, arbejds­mar­ked og til­gæn­ge­lig­hed, som mennesker uden handicap, fordi handicap ikke længere forstås som et indi­vi­du­elt problem der skal over­kom­mes, nedtones, gemmes væk, men som et almen­men­ne­ske­ligt vilkår der skal støttes og bakkes op (Dahl & Dammeyer 2023). I en sådan tænkning, behøver handicap hverken være en kilde til stor inspira­tion, noget man nød­ven­dig­vis skal komme sig over, noget der ensidigt er øde­læg­gende eller skabende for et liv. I en sådan tænkning kan handicap være noget vi lever lange og korte liv med. Noget vi elsker med, griner med og græder med. Noget vi udfor­drers af, og noget vi lærer af – på linje med andre men­ne­ske­lige erfa­rin­ger, træk og karak­te­ri­stika. En sådan tænkning, kan dog kun lade sig gøre i praksis, hvis mennesker modtager den rette støtte og mulig­he­der for at navigere i verden, præcis som vi er. Afpro­ble­ma­ti­se­rin­gen af han­di­ca­pi­den­ti­te­ten er ikke et argument for bare at lade stå til. Det er derimod et argument om, at handicap ikke pr. defi­ni­tion er en pro­ble­ma­tisk identitet, der bør gemmes væk, eli­mi­ne­res eller der må kæmpe for sin aner­ken­delse og ret.

I forhold til en umid­del­bar konkret pæda­go­gisk og mel­lem­men­ne­ske­lig praksis vil vi fremhæve, det den ame­ri­kan­ske sociolog Candace Clark beskriver som udveks­ling af emo­tio­nelle gaver. Hun præ­sen­te­rer en teori om hvordan vi udveksler emo­tio­nelle gaver til hinanden i de mikro-politiske rela­tio­ner vi indgår i.  I det sociale liv anvender mennesker ”flink­heds­tek­nik­ker”, der bidrager til løfte andre op i mikro­po­li­ti­ske hie­rar­kier og styrker derved hinandens selv­til­lid og hand­le­kraft (Poder 2006:195). Flink­heds­tek­nik­kerne ser ud som følger:

a) Undgå at rette vrede eller afsky

b) Uddele emo­tio­nelle gaver som sympati og tål­mo­dig­hed uden at betone egne fortrin samt andres underlegenhed

c) Udvise opmærk­som­hed, beundring og værdsættelse

d) Undgå adfærd, hvor andre føler skyld over ikke at leve op til bestemte normer mm.

Brugen af disse teknikker kan etablere selv­til­lid hos andre og kan derfor forstås som en mikro-politisk magt, da selv­til­lid gør et menneske hand­lings­du­e­ligt. Og når man kan indgå i en gensidig udveks­ling af emo­tio­nelle gaver, føler man sig i en dybere forstand en del af gruppen – den enkelte har brug for de andre og de andre har brug for den enkelte. Det i mod­sæt­ning til den person som måske formelt er del gruppen, men som aldrig har behov for andres hjælp og derfor ikke bliver et indre medlem af gruppen (Clark 1997). Men udveks­ling af sympati kan også ske på måder som øger afstanden mellem giver og mod­ta­ge­ren, hvis det sker på en måde hvor giveren ynker eller under­strege mod­ta­ge­rens behov for sympati og hjælp. Eksempler herpå har vi frem­dra­get i analysen ovenfor i eksempler hvor sikkert velment flinkhed prak­ti­se­res som en over­dre­ven aner­ken­delse. En sådan øget opmærk­som­hed på flink­heds­tek­nik­ker kan være nyttig for at øge mulig­he­den for at man bevidst vælger at give andre emotionel energi, til at udvikle en identitet der er befor­drende for men­ne­ske­lig trivsel.

Som en yder­li­gere tilgang som kan befordre men­ne­ske­lig trivsel, kan man i pæda­go­gisk praksis forsøge at skabe ”handicap-centriske fri­sæt­tel­ses­zo­ner” (Kafai 2021:43).  Det er en koncept, der handler om at skabe rum og miljøer, der er centreret omkring personer med handicaps behov og erfa­rin­ger. I disse zoner, kan man forsøge at fore­stille sig alter­na­tive modeller for lokal orga­ni­se­ring, der pri­o­ri­te­rer behov og ople­vel­ser hos personer med handicap, ved f.eks. at tilstræbe fuldt til­gæn­ge­lige faci­li­te­rer, samt udfordre pro­ble­ma­ti­se­rende for­tæl­lin­ger om handicap. Dette står i kontrast til, at man sæd­van­lig­vis skaber miljøer, ud fra et ikke-handicap per­spek­tiv, som personer med handicap så må forsøge at tilpasse sig. I disse miljøer, er handicap ikke primært et problem der skal løses, men noget der skal forstås og under­støt­tes. Det handler dog ikke ene­stå­ende om at adressere spe­ci­fikke behov hos den enkelte med handicap, men om at igang­sætte en mere omfat­tende social trans­for­ma­tion, i måden at tænke og tale om handicap på – og andre men­ne­ske­lige forskelle (DeMarco 2023). Ved at skabe disse zoner på f.eks. skoler, fri­tids­hjem, hospi­ta­ler eller plejehjem, kan man udfordre for­tæl­lin­ger og struk­tu­rer, der har en tendens til at skabe ‘Aliens’ der må lede efter deres ‘rumskib’ andre steder.

Kon­klu­sion

I denne artikel har vi behandlet de udfor­drin­ger, som unge voksne med cerebral parese (CP) oplever i forhold til at realisere et godt liv med specifikt fokus på identitet og agens. Del­ta­gerne oplever inter­ak­tio­nelle udfor­drin­ger i forhold til at udøve målrettet agens, og i forhold til at opbygge en sam­men­hæn­gende og bekræftet identitet. Dette skyldes ofte omver­de­nens util­gæn­ge­lig­hed, stig­ma­ti­se­ring og iden­ti­tets­mæs­sige pro­ble­ma­ti­se­ring, der kan føre til eks­klu­sion og en følelse af skam. Del­ta­gerne iværk­sæt­ter for­skel­lige stra­te­gier i forhold at håndtere pro­ble­ma­ti­se­rin­gen af deres identitet. Den ene strategi handler om at nedtone, under­spille, skjule eller reducere han­di­ca­pi­den­ti­te­ten og således tilpasse sig omver­de­nens normer og for­vent­nin­ger og skjule deres handicap for at undgå at blive stig­ma­ti­se­ret eller set ned på. Den anden strategi handler om at acceptere deres handicap, genvinde og tage ejerskab over negative ople­vel­ser forbundet med at have et handicap og udvikle en positiv han­di­ca­pi­den­ti­tet. Begge stra­te­gier kan have både positive og negative kon­se­kven­ser for den enkelte person. Mens nedtoning af han­di­ca­pi­den­ti­tet kan føre til mindre stig­ma­ti­se­ring og til­pas­ning til omver­de­nens normer, kan det også føre til en følelse af at under­trykke en vigtig del af deres identitet og tab af selv­respekt. Accept og poli­ti­se­ring af han­di­ca­pi­den­ti­tet kan føre til styrkelse af selvværd og selv­til­lid, men det kan også føre til mere stig­ma­ti­se­ring og mar­gi­na­li­se­ring i visse sociale sam­men­hænge. Begge stra­te­gier kræver et emo­tio­nelt omfat­tende iden­ti­tets­ar­bejde. Som følge af dette foreslås en afpro­ble­ma­ti­se­ring af han­di­ca­pi­den­ti­te­ten.. En kulturel afstig­ma­ti­se­ring af han­di­ca­pi­den­ti­te­ten kan hjælpe med at nedbryde de barrierer, som personer med handicap står over for i samfundet. Ved at fremme en bredere for­stå­else for, at men­ne­ske­lig handling kræver for­skel­lige former for under­støt­telse, kan vi som samfund bidrage til at afmontere handicap som pr. defi­ni­tion iden­ti­tets­de­fi­ne­rende og lægge fokus på at under­støtte alle mennesker drift mod at realisere men­ne­ske­lig trivsel. At etablere ”fri­sæt­tel­ses­zo­ner” i pæda­go­gisk praksis, kan måske være en af nøglerne i at fremme støttende og til­gæn­ge­lige kulturer, hvor personer med handicap kan deltage fuldt ud. Endelig er det vigtigt at anerkende, at hver person med handicap har for­skel­lige behov og ønsker og at pæda­go­gers for­nem­me­ste opgave må være at give mulig­he­der for og res­sour­cer til at børn, unge og voksne med handicap kan opbygge en identitet der er befor­drende for at realisere og opbygge iden­ti­te­ter der er befor­drende for at trives i med de kroppe og sind vi er og har.

Lit­te­ra­tur

Alvesson, M. (2011). Ret­hin­king inter­views: New metaphors for inter­views. In Inter­pre­ting inter­views. London: Sage.

Bantjes, J., Swartz, L., Conchar, L., & Derman, W. (2015). When they call me cripple: A group of South African ado­les­cents with cerebral palsy attending a special needs school talk about being disabled. Disa­bi­lity & Society, 30(2), 241 – 254.

Bech, H. (1987). Når mænd mødes. Homo­seksu­a­li­te­ten og de homo­seksu­elle. København: Gyldendal.

Bech, H. (1997). When Men Meet. Modernity and Homo­se­xu­a­lity. Cambridge: Polity Press & Chicago: Uni­ver­sity of Chicago Press.

Branscombe, N. R., Fernández, S., Gómez, A., & Cronin, T. (2012). Moving toward or away from a group identity: Different stra­te­gies for coping with pervasive discri­mi­na­tion. In Jetten J., Haslam, C., & Haslam, S. A. (Eds.), The social cure: Identity, health and well-being (pp. 115 – 131). Sussex, UK: Psy­cho­logy Press.

Buzio, A., Morgan, J., & Blount, D. (2002). The expe­ri­en­ces of adults with cerebral palsy during periods of hospi­ta­liza­tion. Austra­lian Journal of Advanced Nursing, 19(1), 8 – 14.

Carse, A. L. (2007). Vul­ne­ra­bi­lity, agency, and human flouris­hing. In Taylor C. R. & Dell’Oro, R. (Eds.), Health and human flouris­hing (pp. 33 – 52). Was­hin­g­ton: Geor­ge­town University.

Clark, C. (1997). Misery and company: Sympathy in everyday life. Chicago: Uni­ver­sity of Chicago Press.

Clark, C. (2004). Emotional gifts and ‘You First’ micro­po­li­tics – Niceness in the socio­e­mo­tio­nal economy. In A. Manstead, N. Frijda, & A. Fischer (Eds.), Feelings and Emotions – The Amsterdam Symposium (pp. 402 – 421). Cambridge: Cambridge Uni­ver­sity Press.

Dahl, O., & J. Dammeyer (2023). Fra at ”fixe” til at ”fejre” han­di­ca­pi­den­ti­tet – Soci­alp­sy­ko­lo­gi­ske og mikro­so­cio­lo­gi­ske per­spek­ti­ver på liv med handicap. I Barsøe, L. & R. Lind (Eds.), Jeg leder efter en ny måde at snakke om handicap på. København: Samfundslitteratur.

Dahl, O. (2021). Kan­di­dat­spe­ci­ale: Pro­ble­ma­ti­se­rede iden­ti­te­ters blom­string: Et kva­li­ta­tivt studie af unge voksne med Cerebral pareses iden­ti­tets­ar­bejde i forhold til at realisere men­ne­ske­lige goder og et godt og vellevet liv.

DeMarco, J. (2023). Shayda Kafai, Crip Kinship: The Disa­bi­lity Justice & Art Activism of Sins Invalid. Inter­na­tio­nal Journal of Com­mu­ni­ca­tion, 17(3).

Falster, E. S. (2021). Vi kæmper for at leve: En social-rela­tio­­nel og aner­ken­del­ses­te­o­re­tisk analyse af barrierer for børns agens og gensidigt aner­ken­dende rela­tio­ner set ud fra et bør­ne­per­spek­tiv. Roskilde Uni­ver­si­tet. FS & P Ph.D. afhandlinger.

Fuller, R. W. (2006). All rise: Some­bo­dies, nobodies, and the politics of dignity. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.

Glover, J. (2006). Choosing children: Genes, disa­bi­lity and design. Oxford: Claredon Press.

Goffman, E. (1951). Symbols of class status. British Journal of Sociology

Jacobsen, M. H., & Jensen, S. Q. (2012). Kva­li­ta­tive udfor­drin­ger. Hans Reitzels Forlag.

Jiang, B., Walstab, J., Reid, S. M., Davis, E., & Red­di­hough, D. (2016). Quality of life in young adults with cerebral palsy. Disa­bi­lity and Health Journal, 9(4), 673 – 681.

Kafai, S. (2021). Crip kinship: The disa­bi­lity justice and art activism of Sins Invalid. arsenal pulp press.

Lepisto, D., Crosina, E., & Pratt, M. (2015). Identity work within and beyond the pro­fes­sions: Toward a the­o­re­ti­cal inte­gra­tion and extension. In A. Desilva & M. Aparicio (Eds.), Inter­na­tio­nal Handbook of Pro­fes­sio­nal Iden­ti­ties (pp. 11 – 37). Rosemead, CA: Sci­en­ti­fic & Academic Publishing.

Maestro-Gonzalez, A., Bilbao-Leon, M. C., Zuazua-Rico, D., Fernandez-Carreira, J. M., Baldonedo-Cernuda, R. F., & Mosteiro-Diaz, M. P. (2018). Quality of life as assessed by adults with cerebral palsy. PloS one, 13(2), e0191960.

McRuer, R. (2006). Crip theory: Cultural signs of queerness and disa­bi­lity. NYU Press.

Merriam, G. (2010). Reha­bi­li­tat­ing Aristotle: A virtue ethics approach to disa­bi­lity and human flouris­hing. In D. C. Ralston & J. Ho (Eds.), Phi­los­op­hi­cal reflections on disa­bi­lity (pp. 133 – 151). New York: Springer.

Ober­holzer, A. M. (2019). Human flouris­hing in the lives of children living with a disa­bi­lity. Journal of Disa­bi­lity & Religion, 23(2), 127 – 148.

Oliver, M. (2013). The social model of disa­bi­lity: Thirty years on. Disa­bi­lity & Society, 28(7), 1024 – 1026.

Poder, P. (2006). “Ingen Frihed uden magt, ingen magt uden emotionel energi.” In M. H. Jacobsen & P. Poder (Eds.), Bauman kritiske essays (pp. 177 – 208). Hans Reitzels Forlag.

Poder, P., & Wøldike, M. (2021). Henning Bechs positivt, kritiske nydel­ses­so­cio­logi. Dansk Sociologi, 32(3), 49 – 67.

Reeve, D. (2004). Psycho-emotional dimen­sions of disa­bi­lity and the social model. In C. Barnes & G. Mercer (Eds.), Imple­men­ting the Social Model of Disa­bi­lity: Theory and Research (pp. 83 – 100). Leeds: The Disa­bi­lity Press.

Rosenbaum, P., Paneth, N., Leviton, A., Goldstein, M., Bax, M., Damiano, D., … & Jacobsson, B. (2007). A report: the defi­ni­tion and clas­si­fi­ca­tion of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol Suppl, 109(suppl 109), 8 – 14.

Scheff, T., & Retzinger, S. (1991). Emotions and Violence: Shame and Rage in Destructive Conflicts. Lexington, MA: Lexington Books.

Scheff, T. J., & Retzinger, S. M. (1997). Shame, Anger and the Social Bond: A Theory of Sexual Offenders and Treatment. Electro­nic Journal of Sociology, [Volume number], [Page range].

Schwalbe, M. L., & Mason-Schrock, D. (1996). Identity work as group process. Advances in group processes, 13(113), 47.

Sha­kespeare, T. (2006). Disa­bi­lity rights and wrongs. London: Routledge.

Shen, E., Umphred, D., Sweeney, J., & Nixon-Cave, K. (2015). Adults with cerebral palsy: Inde­pen­dent living factors and perceived quality of life. Phy­si­o­t­he­rapy, 101(1).

Smith, C. (2015). To Flourish or Destruct: A Per­so­na­list Theory of Human Goods, Moti­va­tions, Failure, and Evil. Chicago, IL: Uni­ver­sity of Chicago Press.

Snow, D. A. (2001). Col­lective identity and expres­sive forms. In N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), Inter­na­tio­nal Encycl­ope­dia of the Social & Behavi­o­ral Sciences (pp. 2212 – 2219). Pergamon.

Stocker, S. S. (2002). Facing disa­bi­lity with resources from Aristotle and Nietzsche. Medicine, health care and phi­los­ophy, 5(2), 137 – 146.

Swain, J., French, S., & Cameron, C. (2003). Con­tro­ver­sial Issues in a Disabling Society. Buck­ing­ham: Uni­ver­sity of Oklahoma Press.


[1] Illu­stra­tio­ner af Olivia Dahl (2021)

  • ph.d.-studerende, Socio­lo­gisk Institut, Køben­havns Univ… 
  • ph.d., lektor, Socio­lo­gisk Institut, Køben­havns Univers…