”Dine klas­se­kam­me­ra­ter er bekymrede for dig”: Om frem­tids­mu­lig­he­der i uddan­nel­ses­vej­led­ning i pro­ble­ma­ti­se­rede boligområder

Baseret på etno­gra­fisk fel­t­ar­bejde i udsko­lin­gen på to skoler i pro­ble­ma­ti­se­rede bolig­om­rå­der under­sø­ger artiklen, hvordan bekymring som affekt cir­ku­le­rer mellem lærere, vejledere og elever når de indgår i uddan­nel­ses­vej­led­ning. Med afsæt i Sara Ahmeds affektive økonomi og inter­sek­tio­na­li­tet viser artiklen, hvordan akku­mu­le­ret bekymring former to figurer, som klistrer til racialt mino­ri­se­rede elever i vej­led­nin­gen: 1) den overam­bi­tiøse tospro­gede elev og 2) den tospro­gede elev i problemer. Det udfoldes, hvordan racistisk funderede fore­stil­lin­ger om ”det udsatte bolig­om­råde” som arnested for kri­mi­na­li­tet og fra­væ­rende forældre cir­ku­le­rer og tager form som bekymring, der får konkret betydning for den pæda­go­gi­ske relation mellem vejleder eller lærer og elev og for de frem­tids­mu­lig­he­der, der anses som rea­li­sti­ske for eleven.

Ind­led­ning

Fatima er elev i 8. klasse på Sydskolen[1]. Hendes forældre er immi­gran­ter fra Libanon. Hun klarer sig godt fagligt, er vellidt blandt sine klas­se­kam­me­ra­ter og har planer om at begynde i gymnasiet efter 9. klasse og derefter læse jura på uni­ver­si­te­tet. Hun drømmer om at blive advokat. Den boligso­ci­ale med­ar­bej­der Signe, er bekymret for at Fatimas ambi­tio­ner vil stresse hende. Farhad går i 8. klasse på Sydskolen. Hans forældre er immi­gran­ter fra Tyrkiet. Han har det svært fagligt, får lave karak­te­rer og kommer ofte for sent til timerne eller kommer slet ikke. Hans lærer, Gitte, er bekymret for, at han til­sy­ne­la­dende hænger ud med ban­de­med­lem­mer på skolens par­ke­rings­plads om aftenen.

Fatima og Farhad repræ­sen­te­rer meget for­skel­lige sko­le­op­le­vel­ser og poten­ti­elt for­skel­lige uddan­nel­ses­mæs­sige fremtider. Alligevel møder de begge bekymring fra lærere, vejledere og boligso­ci­ale med­ar­bej­dere, når de indgår i uddan­nel­ses­vej­led­ning på deres skole.

Denne artikel ana­ly­se­rer den til­sy­ne­la­dende para­doksale situation, at både racialt mino­ri­se­rede elever, der beskrives som vel­fun­ge­rende og ambitiøse, og racialt mino­ri­se­rede elever, der beskrives som ”i problemer” mødes med pro­ble­ma­ti­se­ring og bekymring, når de indgår i uddan­nel­ses­vej­le­dende akti­vi­te­ter på skoler i pro­ble­ma­ti­se­rede bolig­om­rå­der. Pro­ble­ma­ti­se­rede bolig­om­rå­der er steder, hvor en række statslige, kommunale og lokale inter­ven­tio­ner og gode inten­tio­ner mødes. Politisk bekymring for almene bolig­om­rå­der med en større andel beboere med etnisk mino­ri­tets­bag­grund har bl.a. resul­te­ret i, at der siden 2010 er blevet udsendt en årlig opgørelse over ”ghet­to­om­rå­der” eller ”paral­lel­sam­fund” (Rege­rin­gen 2004; 2010; 2018; 2020). Bygninger og beboere i disse områder har været genstand for en række inter­ven­tio­ner, fx tvangs­flyt­ning af beboere, nedriv­ning af bygninger og salg af jord til private inve­sto­rer (Rege­rin­gen 2018; Bis­sen­bak­ker & Nebeling 2020). Skoler og dag­in­sti­tu­tio­ner i disse områder udgør centrale vel­færds­stats­lige inte­gra­tions­værk­tø­jer, fx i form af obliga­to­ri­ske sprog­prø­ver, skærpet straf for sko­le­fra­vær og skærpet under­ret­nings­pligt for lærere (Rege­rin­gen 2018; 2021). Dette gør skoler i disse områder til centrale aktører i statens og kom­mu­ner­nes indsatser i relation til uddan­nelse, inte­gra­tion, kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gelse og lignende.

Hvor der har været forsket i pæda­go­gisk arbejde i dag­in­sti­tu­tio­ner i udsatte bolig­om­rå­der (Bundgaard & Gulløv 2006; Jensen & Petersen 2013) samt i skoleliv på skoler med etnisk og racial diver­si­tet (Gilliam 2009; Øland 2010; Gitz-Johansen 2006; Khawaja 2010; Jaffe-Walter 2016), er der i mindre grad forsket i rela­tio­nen mellem skole og nærområde (Brown 2017; Gravesen 2013; Jaffe-Walter 2016; 2023). Artiklen ønsker på den baggrund at undersøge, hvordan domi­ne­rende fore­stil­lin­ger om bolig­om­rå­der, der på statsligt plan udpeges som pro­ble­ma­ti­ske, virker ind på og er med til at forme det uddan­nel­ses­vej­le­dende arbejde, der udføres på skolerne. For at kunne få blik for hvordan disse domi­ne­rende fore­stil­lin­ger rejser på tværs af nær­om­rå­der, skoler og bredere sam­funds­dis­kur­ser anvender jeg Sara Ahmeds affektive økonomi og hendes begreb om cir­ku­le­rende affekter (2004; 2014). Jeg ana­ly­se­rer, hvordan bekymring som cir­ku­le­rende affekt akku­mu­le­rer (sandheds)værdi og former to figurer, der klistrer til mino­ri­se­rede elever i uddan­nel­ses­vej­led­nin­gen; ”den overam­bi­tiøse tospro­gede elev” og ”den tospro­gede elev i problemer”. Ved at se figurerne og deres opståen gennem en inter­sek­tio­nel linse (Crenshaw 1991) udfolder jeg desuden, hvordan sociale kate­go­rier som sted, køn, klasse og race løber med og gennem disse affekter, og hvordan affek­terne og kate­go­ri­erne sammen medvirker til at begrænse de fremtids- og uddan­nel­ses­mu­lig­he­der, der i skolen anses som passende og rea­li­sti­ske for eleverne.

I artiklen forstås uddan­nel­ses­vej­led­ning og skole som indlejret i et vel­færds­ar­bejde, der har til hensigt at sikre borgerens og nationens trivsel (Brodersen 2009; Øland et al 2023). Dette giver blik for uddan­nel­ses­vej­led­ning som en pæda­go­gisk relation, hvor sociale og histo­ri­ske balan­ce­rin­ger af fæl­les­ska­bets og indi­vi­dets velfærd sammenvikles.

Analysen ledes af spørgs­må­let: Hvordan intraa­ge­rer de sociale kate­go­rier bolig­om­råde, klasse, race og køn i uddan­nel­ses­vej­le­dende akti­vi­te­ter og i læreres for­tæl­lin­ger om deres elevers fremtidsmuligheder?

Metode

Artiklens analyser baserer sig på empirisk materiale, der er pro­du­ce­ret som en del af et større fel­t­ar­bejde (Ham­mer­s­ley & Atkinson 2007; Lather 2007) i for­bin­delse med mit ph.d.-forløb. Det empiriske materiale i nær­væ­rende artikel er pro­du­ce­ret gennem etno­gra­fisk fel­t­ar­bejde i seks 7. – 9. klasser fordelt på to fol­ke­sko­ler over en periode på fem måneder i foråret 2022. Her har jeg foretaget del­ta­gende obser­va­tio­ner af kollektiv uddan­nel­ses­vej­led­ning, under­vis­ning, bro­byg­nings­for­løb og andre arran­ge­men­ter, der havde uddan­nel­ses­valg eller karriere som tema. Som en inte­gre­ret del af fel­t­ar­bej­det har jeg foretaget inter­views med elever, lærere og uddan­nel­ses­vej­le­dere. Det har resul­te­ret i samlet cirka 30 dages obser­va­tio­ner, grup­pe­in­ter­views med i alt 18 elever, fem inter­views med uddan­nel­ses­vej­le­dere og fem inter­views med lærere. De to skoler er belig­gende i to for­skel­lige almene bolig­om­rå­der vest for København, der begge fremgår af rege­rin­gens liste over paral­lel­sam­fund for 2021 (Rege­rin­gen 2021)[2].

Artiklens meto­do­logi er inspi­re­ret af femi­ni­sti­ske og inter­sek­tio­nelle tilgange til videnspro­duk­tion (Davis, 2014; Haraway, 1988; Lykke, 2010). Det betyder, at jeg forstår viden som situeret, og dermed ikke ser min for­sker­po­si­tion som afkoblet fra det, jeg studerer. Ifølge Haraway er al videnskab histo­ri­e­for­tæl­ling, og forskeren kan hermed ikke formulere en objektiv beskri­velse af verden ”derude”, men pro­du­ce­rer en historie, som hun selv er en del af  (Haraway 1988). I relation til de repræ­sen­te­rede stemmer i artiklen betyder det, at jeg ikke påstår at repræ­sen­tere forsk­nings­del­ta­ger­nes for­tæl­lin­ger ”rent” eller ”objektivt”, ligesom der – særligt i en kortere artikel som denne – vil være per­spek­ti­ver og nuancer, der ikke er repræ­sen­te­ret. Af plads­hen­syn forholder denne artikel sig fx ikke til de insti­tu­tio­nelle vilkår og den politiske kontekst, som lærere, vejledere og boligso­ci­ale med­ar­bej­dere arbejder indenfor, og som også har ind­fly­delse på og flyder over i praksis. På den baggrund er ambi­tio­nen med denne artikel at frem­skrive nogle udbredte fore­stil­lin­ger og for­tæl­lin­ger om elever fra udsatte bolig­om­rå­der, der går tværs af begge skoler.

Affektiv økonomi og cir­ku­le­rende figurer i skolen

Affekt­te­o­re­ti­ke­ren Sara Ahmed anlægger en økonomisk for­stå­else af affekt, og følger hvordan affekter cir­ku­le­rer, distri­bu­e­res og akku­mu­le­rer værdi i et felt, der på en gang er psykisk og socialt (Ahmed 2004; 2014; 2014a). Ahmed lægger en psy­ko­lo­gisk for­stå­else i for­læn­gelse af Bourdieus socio­lo­gi­ske blik for, at smag og afsmag er socialt skabt og fungerer som klas­se­mar­kør. Negative følelser som had, afsky og frygt indebærer en bevægelse væk fra noget, en distink­tion. Disse følelser gør noget, idet de både vender individet væk fra den kategori, der vækker afsky eller had i individet, men samtidig binder individer, der deler disse negative følelser, sammen.

Følelser tager ikke plads i individer, men bevæger sig sidelæns og baglæns gennem kli­strende asso­ci­a­tio­ner, der både er bundet til nutiden og fortiden. Inspi­re­ret af Freuds psy­ko­a­na­lyse pointerer Ahmed, at disse bevæ­gel­ser sker gennem ubevidste asso­ci­a­tio­ner, der som ringe i vandet trækker tråde til tidligere ople­vel­ser og domi­ne­rende for­tæl­lin­ger. Denne ube­vidst­hed betyder, at følel­serne skjuler deres egne spor. Når følelser akku­mu­le­res, former de omrids af figurer, der klistrer til bestemte personer. Ahmed anvender selv kate­go­rien ”asylan­sø­ger” der glider ind i ”inter­na­tio­nal terrorist” der glider ind i ”muslim” som eksempel på en sådan bevægelse mellem kate­go­rier der betyder, at de kroppe, der anses som ”kunne være terrorist”, og som derfor modtager had, bliver de kroppe, der ”ser muslimske ud” (Ahmed 2004). De ubevidste asso­ci­a­tio­ner betyder, at figurer kan svæve omkring som spøgelser og glide hen over visse (fx ”hvide”) kroppe, mens de klistrer til andre (fx ”muslimsk udseende”) kroppe.

Dette teo­re­ti­ske fundament er pro­duk­tivt for en analyse af, hvordan de affekter, der opstår i uddan­nel­ses­vej­led­nin­gen, klistrer til visse elev­kroppe og ikke andre..

En inter­sek­tio­nel linse

Jeg under­sø­ger desuden, hvordan kate­go­ri­erne sted, køn, klasse og race mødes i inter­sek­tio­ner i skolens affektive økonomi og får betydning for de posi­tio­ner, eleverne indtager og tildeles i uddan­nel­ses­vej­led­nin­gen. Ved at kaste et inter­sek­tio­nelt blik på de affekter, der opstår i mate­ri­a­let, kan jeg stille skarpt på de komplekse sam­men­fil­trin­ger af sociale kate­go­rier, der får ind­fly­delse på de posi­tio­ner, eleverne kan (eller ikke kan) indtage i skolens uddan­nel­ses­vej­le­dende arbejde. Jeg forstår sociale kate­go­rier som race, køn, klasse og sted som socialt kon­stru­e­rede og som gensidigt kon­stru­e­rende. Her finder jeg inspira­tion hos Lykkes (2005) teo­re­ti­se­ring af inter­sek­tende kate­go­rier som intra-agerende (Barad 2003); at kate­go­ri­erne, når de mødes i inter­sek­tio­ner, flyder over i og gensidigt former og trans­for­me­rer hinanden. For eksempel forstår jeg den sociale kategori sted som materiel og socialt kon­stru­e­ret. De bolig­om­rå­der, der er genstand for inter­ven­tio­ner i form af ”ghet­to­pak­ker” eller ”paral­lel­sam­funds­stra­te­gier” udgør både steder med fysiske bygninger og beboere af kød og blod, og kon­stru­e­res samtidig i inter­sek­tio­ner af klasse og race, der løber gennem og med affekter som fx frygt og bekymring (Bis­sen­bak­ker and Nebeling 2020). Denne for­stå­else af pro­ble­ma­ti­se­rede bolig­om­rå­der som klassede og raci­a­li­se­rede steder åbner op for analyser af, hvordan politisk styrede inter­ven­tio­ner på området kan forstås som eksempler på pro­g­res­siv racisme. Inspi­re­ret af Ahmed forstår jeg racisme som et “kon­ser­ve­rings­sy­stem”, der også er et pro­g­res­sivt system i den forstand, at nogle former for racisme ret­fær­dig­gø­res som frem­skridt, i stil med hvordan datidens koloni­mag­ter forstod sig selv som pro­g­res­sive og som udbredere af ”civi­li­sa­tio­nen” (Ahmed 2016[A1] ). I for­læn­gelse af dette er artiklens for­stå­else af race og racisme infor­me­ret af Critical Race Theory (CRT), der tager som sit udgangs­punkt, at selve den vestlige sam­fundsor­ga­ni­se­ring hviler på raci­a­li­se­rede præmisser og bygger på en raci­a­li­se­ret historie af slaveri og kolo­ni­a­lisme. På den måde er racisme inte­gre­ret i sam­funds­struk­tu­ren, hvor hvidhed er den norm, alt andet (bevidst eller ubevidst) holdes op imod. Også race formes i sit møde med andre sociale kate­go­rier som klasse, køn og sted, og dette uddybes i det følgende afsnit.

Beteg­nel­sen ’tospro­gede’ elever anvendes hyppigt i denne artikels empiriske materiale. Jeg vil her kort skitsere min teo­re­ti­ske for­stå­else af denne beteg­nelse, der handler om langt mere end det antal sprog, eleven taler. Det er velun­der­byg­get inden for race- og racis­me­forsk­nin­gen, at euro­pæ­i­ske lande fortsat opfatter sig selv som fri for racial ulighed og diskri­mi­na­tion (El-Tayeb 2011; Wekker 2016; Lentin 2008; Keskinen 2022). Også i Danmark hersker der en udpræget for­stå­else af landet som ikke-racistisk, far­ve­blindt og pro­g­res­sivt (El-Tayeb 2011; Padowan-Özdemir & Øland 2022). Denne opfat­telse betyder, at man i Danmark såvel som i andre euro­pæ­i­ske lande mangler et sprog for at tale om race – det er svært at tale om noget, man påstår ikke at kunne se. Jette Kofoed argu­men­te­rer for, at beteg­nel­sen ’tosproget’ skygger for samtaler om, hvordan race også har betydning for børns skoleliv. På den måde bliver ’tosproget’ en ”upræcis betegner for afvi­gel­sen fra en ind­for­stået og ufor­kla­ret dansk norm” (Kofoed 2011:48). ’Tosproget’ virker altså som en måde at betegne børn og unge, hvis kroppe er ”synligt ander­le­des” i kraft af, at de afviger fra en hvid norm, samtidig med at race usyn­lig­gø­res i samtalen (Kofoed 2011). Den udbredte brug af beteg­nel­sen ’tosproget’ som en måde, at henvise til (primært muslimske) børn og unge med en baggrund, der er ”noget andet end vestlig” under­stre­ger denne fore­stil­ling om far­ve­blind­hed. På baggrund af analyser af policy-doku­­men­ter om Køben­hav­ner­model­len, hvor børn fra almene bolig­om­rå­der køres til skoler uden for disse områder, beskriver Kofoed i sin artikel et ”kate­go­ri­fæl­les­skab” mellem tosproget-modelbarn-muslim-ind­van­drer-res­sour­­cesvag-sort på den ene side, og dansk-res­sour­­cestærk-hvid på den anden. Forstået inden for en ramme af affektiv økonomi kan man sige, at tosprog­ska­te­go­rien glider over i ’res­sour­cesvag’, ’Muslim’ og ’sort’, og kon­stru­e­res i inter­sek­tio­ner af bl.a. race, klasse og sted. Denne artikels analyser viser, at også køn som kategori intraa­ge­rer med førnævnte kate­go­rier og medvirker til at forme de to bekym­rings­fi­gu­rer, der trækker på kønnede og binære ste­reo­ty­per om piger som flittige og drenge som bal­la­de­ma­gere (Gilliam 2009; Staunæs 2004; Gitz-Johansen 2006). Når beteg­nel­sen ’tosproget’ anvendes i nær­væ­rende artikel er det som en inter­sek­tio­nelt formet kategori, der opstår i det empiriske materiale, og ikke som en neutral betegner.

I de følgende to afsnit udfoldes analysen af hvordan de to affektive figurer cir­ku­le­rer i det empiriske materiale.

Den overam­bi­tiøse tospro­gede elev

I obser­va­tio­nen nedenfor, besøger to boligso­ci­ale med­ar­bej­dere fra det nær­lig­gende bolig­om­råde Sydskolen. Over to dage guider de skolens 8. klasser gennem det boligso­ci­ale projekt, Beslut­nings­spil­let. Spillet er udviklet til elever i 7. – 9. klasse på skoler i ”udsatte bolig­om­rå­der”, og har til formål at under­støtte skolens egen uddan­nel­ses­vej­led­ning ved at hjælpe eleverne med at ”træne deres beslut­nings­mu­skel”. Spillet har form som et stort brætspil, hvor gulvet i et ryddet klas­se­lo­kale udgør spil­le­pla­den fyldt med lami­ne­rede ark papir, der sym­bo­li­se­rer uddan­nel­ser og jobs, eleverne kan vælge.

I obser­va­tio­nen nedenfor er spillet netop blevet intro­du­ce­ret, og de to boligso­ci­ale med­ar­bej­dere, Signe og Maria, har spurgt eleverne i 8.x hvem der vil ”gå uddan­nel­ses­vejen” først. Fatima har meldt sig, og resten af klassen og jeg sidder på stole langs to sider af spillepladen.

Signe skal guide Fatima igennem spillet ”sammen med kam­me­ra­terne”. Fatima skal første vælge, om hun vil tage 10. klasse. Dette afviser hun.  Signe spørger hvorfor og siger, at hun måske kunne lære meget. Fatima svarer, at hun vil på STX, så læse jura på uni­ver­si­te­tet og uddanne sig til straf­fe­ad­vo­kat. ”Hold da op, du er meget målrettet” siger Signe, uden at det lyder som noget positivt. Inden Fatima kan stille sig på STX-feltet spørger Signe, om hun ved, hvad de andre uddan­nel­ser hun står overfor, betyder. Det er HHX, HF, FGU og en række erhverv­s­ud­dan­nel­ser. Fatima svarer ja, og fortæller lyn­hur­tigt hvad for­kor­tel­serne står for og hvad man kan blive med dem. ”Ja, du har godt nok undersøgt det hele” siger Signe og spørger, om Fatima kunne overveje en erhverv­s­ud­dan­nelse. Fatima svarer nej, hun vil på gymnasiet. Signe og Maria virker impo­ne­rede over, at Fatima er så vel­o­ri­en­te­ret, men virker samtidig irri­te­rede over, at Fatima ikke er åben overfor andet end STX. Fatima træder ud på STX-feltet.

”Men nu kommer der så et rødt kort” siger Maria, mens hun holder nogle røde ark karton op i luften. ”Husk, I skal ikke tage det per­son­ligt, jeg ved ikke noget, jeg prøver bare at vise jer, at livet kan ske, det kan tage nogle drej­nin­ger, og jeres klas­se­kam­me­ra­ter vil hjælpe jer med at komme videre”. Maria læser fra kortet ”du får for meget fravær i 2. g på grund af sygdom i familien, så du dumper en eksamen”.

”Hvad skal Fatima gøre?” spørger Signe klassen. ”Du er nødt til at være hjemme og tage dig af dit syge fami­lie­med­lem” siger hun henvendt til Fatima. Eleverne bliver bedt om diskutere dette i grupper. De fleste bliver hurtigt enige om, at det er meget ure­a­li­stisk, at Fatima nogen­sinde ville få for højt fravær, fordi hun er vel­or­ga­ni­se­ret og altid passer sin skole. ”Det ville seriøst aldrig ske” siger Omar mens Anna siger, at Fatima er så ”cool” at det ikke kunne ske. Efter noget dis­kus­sion frem og tilbage bliver eleverne enige om, at Fatima kan tale med gym­na­siets stu­di­e­vej­le­der og tage eksamenen igen.

Da under­vi­serne lader Fatima gå videre og have gen­nem­ført STX og starte på jura, siger Signe, at hun gerne vil pointere noget med de gule kort, der også er en del af spillet. De er ”midt imellem de grønne og de røde, nemlig en pause. Jeg synes du virker så målrettet og fokuseret på din uddan­nelse, måske ville det være en god ide at tage et sabbatår eller to for lige at slappe lidt af?” Fatima svarer, at hun ikke er inter­es­se­ret i et sabbatår. Signe og Maria beder klassen diskutere, hvad Fatima kan gøre for at ”slappe mere af”. Klassen bryder ud i snak.  Anna, Omar og Sofie svarer, at Fatima kunne tage et sabbatår for at slappe af, men de tror ikke, hun ville gøre det.

Signe siger til Fatima ”hvad tænker du selv, hvad ville du gøre, dine klas­se­kam­me­ra­ter er bekymrede for dig”.

”Hvad?!” udbryder Anna, Omar og Sofie, ”vi er ikke bekymrede for Fatima, det er over­ho­ve­det ikke det, vi siger”.

”Nej men nu over­sæt­ter jeg det lige” siger Signe.

”Ja men det er dårligt oversat” siger Anna, ”vi er ikke bekymrede for Fatima”.

”Nej men nu er det noget vi fore­stil­ler os, det er et spil” siger Signe frustreret.

Fatima bevæger sig til advokat-feltet uden at tage et sabbatår først.

”Tillykke, du er nu advokat!” siger Signe, klassen klapper. Signe og Maria virker lettede over at denne del af spillet er slut.

På Fatimas vej gennem uddan­nel­ses­land­ska­bet får under­vi­sere og elever besøg af bekym­rings­spø­gel­set, der hurtigt klistrer til Fatima. Fatima er målrettet, vel­o­ri­en­te­ret om sine mulig­he­der og ivrig efter at bevæge sig gennem spillet og lande på advokat-feltet. Dette udgør til­sy­ne­la­dende en udfor­dring for Signe og Maria, der gerne vil bruge hvert skridt i spillet til at forklare eleverne om deres mulig­he­der, og hvad det er vigtigt at være opmærksom på i sine valg, herunder sin mavefornemmelse.

Som beskrevet ovenfor, er spillet udviklet for at støtte elever i udsatte bolig­om­rå­der i at træffe uddan­nel­ses­valg. På den baggrund argu­men­te­rer jeg for, at spillet allerede i sin udvikling er baseret på en bekymring for netop denne elev­gruppe; unge fra udsatte bolig­om­rå­der. Da Maria og Signe møder Fatima, der ikke virker til at have brug for den infor­ma­tion eller vej­led­ning, de er klar til at give, virker de pro­vo­ke­rede. Da Fatima afviser både 10. klasse og sabbatår, vokser bekym­rin­gen. De beder derfor klas­se­kam­me­ra­terne diskutere, hvad Fatima kan gøre for at slappe mere af, selvom Fatima ikke selv mener, at hun har behov for dette. Der opstår en intens stemning i rummet, da Signe siger til Fatima, at hendes klas­se­kam­me­ra­ter er bekymrede for hende. Anna, Omar og Sofie bliver forargede og vrede, og udtrykker at de bestemt ikke er bekymrede. Særligt Anna hæver stemmen og argu­men­te­rer frem og tilbage med Signe, der forsøger at argu­men­tere med, at hun ”over­sæt­ter”. Det er dog uklart for hvem Signe over­sæt­ter. Er det elevernes snak om hvordan Fatima kan slappe mere af? Spillets vekslen mellem vir­ke­lig­hed og fiktion gør det også uklart, om Signe taler om bekymring som en del af spillet eller om hun rent faktisk mener, at hun og kam­me­ra­terne bør være bekymrede for Fatimas frem­tids­pla­ner. Signes sidste sætning om at det ”er noget, vi fore­stil­ler os” og ”et spil” tyder på det første, men kan også være et forsøg på at dæmpe de ophidsede elever. På denne måde er det poten­ti­elle også til stede i Beslut­nings­spil­let i sig selv, hvor det bliver uklart, hvad der er oprigtig bekymring for Fatima og hvad der er fiktion. I mødet mellem Signe, Maria og deres gode inten­tio­ner om at træne elevernes beslut­nings­mus­k­ler på den ene side og Fatimas mål­ret­tet­hed på den anden, kommer bekymring på arbejde. I dette møde formes Fatima som en elev, der er i fare for at blive stresset, og som måske er for ambitiøs for sit eget bedste. Her kunne man overveje, om bekym­rin­gen for Fatimas ambi­tio­ner afspejler en mere generel øget opmærk­som­hed på ”ambitiøse piger”, der overhaler drengene i uddan­nel­ses­sy­ste­met. Hvor Fatima ganske rigtigt er en del af en kønnet tendens, hvor unge kvinder uddanner sig længere end unge mænd, oplevede jeg under fel­t­ar­bej­det ikke, at hendes lige så ambitiøse, racialt majo­ri­se­rede, kvin­de­lige klas­se­kam­me­ra­ter mødte samme pro­ble­ma­ti­se­ring. Fx var Anna under både Beslut­nings­spil­let og i andre sam­men­hænge tydelig om sin ambition om at læse psykologi på uni­ver­si­te­tet direkte efter gymnasiet, og dette mødte ingen pro­ble­ma­ti­se­ring eller bekymring fra vejledere og lærere.

Figuren, den overam­bi­tiøse tospro­gede elevs klistren til Fatima legi­ti­me­rer, at Signe og Maria sætter spørgs­måls­tegn ved Fatimas ambi­tio­ner, og hvor vidt de er sunde for hende eller ej. På den måde bliver bekym­rin­gen også til en form for omsorg, der er med til at skjule de måder, figuren dominerer mødet med Fatima. Denne sam­men­hæng mellem bekymring, omsorg og pro­ble­ma­ti­se­ring af racialt mino­ri­se­rede elever findes også i Reeva Jaffe-Walters forskning. Med begrebet coercive concern peger hun på, at læreres vel­me­nende bekymring for muslimske elevers trivsel er rettet mod inte­gra­tion og social kontrol af eleverne, og at bekym­rin­gerne påtvinges de muslimske unge og virker raci­a­li­se­rende og mar­gi­na­li­se­rende (Jaffe-Walter 2016; 2023). Coercive concern og de to bekym­rings­fi­gu­rer adskiller sig imid­ler­tid fra hinanden bl.a. i kraft af, at coercive concern primært forstås i kate­go­rier af kultur, religion og race mens de to bekym­rings­fi­gu­rer formes affektivt og i inter­sek­tio­ner af sted, klasse, køn og race.

Affekter og affektive figurer akku­mu­le­rer værdi i cir­ku­la­tion. Derfor opstår der konflikt, da Anna, Omar og Sofie udfordrer Signe og Marias bekymring for Fatima og dermed udfordrer bekym­rings­fi­gu­rens affektive værdi. I denne modstand udfordrer de tre elever også den fore­stil­ling, der ligger til grund for Beslut­nings­spil­let – at elever på skoler i ”udsatte bolig­om­rå­der”, i kraft af deres til­knyt­ning til området, har brug for ekstra uddan­nel­ses­vej­led­ning og støtte i at følge deres mavefornemmelse.

Sam­men­hæn­gen mellem bekymring og omsorg er også til stede i flere inter­views med lærere på de to skoler, der udtrykker bekymring for, at ”de tospro­gede” elevers forældre er for ambitiøse på deres børns vegne.

Som fx i et interview med Peter, der er lærer på Vestskolen:

Peter: For­æl­dre­nes ønsker på børnenes vegne er ikke altid rea­li­sti­ske eller afstemte, oplever vi.

Inter­viewer: Er det udbredt?

Peter: Måske det også er lidt mere udbredt i forhold til etnicitet… Kunne jeg godt have en mistanke om. (…) vi har jo også en hel del familier, hvor der ikke er tradition for uddan­nelse. Og så har man jo heller ikke den viden og indsigt i, hvordan uddan­nel­ses­sy­ste­met fungerer. (…)

Inter­viewer: Og kan de forældre så godt have lidt høje for­vent­nin­ger på trods af at de ikke…

Peter: De kan jo godt have, ’jamen han skal bare i gymnasiet’. Nej. Og det er jo super skønt, at der er nogle forældre, der har nogle ambi­tio­ner på deres børns vegne, men nogle gange glemmer de at tage samtalen med deres børn. Så nogle gange er der nogen, som kommer i klemme (…) og der er jo nogen, hvor vi må have en samtale og sige, det kan vi ikke bakke op om.

Peter udtrykker bekymring for de elever, der kommer i klemme mellem deres overam­bi­tiøse forældre og skolen, der ifølge Peter har en bedre for­nem­melse af, hvad eleverne kan og vil end for­æl­drene. Når for­æl­dre­nes manglende evne til at vurdere, hvad der er det rigtige for deres børn, til­skri­ves deres egen manglende erfaring med uddan­nelse, er klasse på arbejde. I Peters reflek­sio­ner tager figuren om den overam­bi­tiøse tospro­gede elev form som en for­tæl­ling om, at der bag den til­sy­ne­la­dende ambitiøse elev står en overam­bi­tiøs familie, der ikke i til­stræk­ke­lig grad lytter til barnets ønsker. Den glidende overgang mellem bekymring og omsorg under­stre­ges af Peters bemærk­ning om, at skolen nogle gange må sige ’det kan vi ikke bakke op om’ som en handling, der beskytter eleven mod skuffelse og mod for­æl­dre­nes ure­a­li­sti­ske forestillinger.

Lignende tanker udtrykker Gitte, der er lærer på Sydskolen, i inter­viewet nedenfor.

Nogle gange så rådgiver vi dem jo eller vejleder dem og så siger de, sidder sådan her, især de tospro­gede, ”ja ja EUD og så kan du gå den vej, ja ja” (nikker gentagne gange) og så…

Inter­viewer: Og så søger de STX?

Gitte: Ja, fordi ”jeg skal have den der røde hue”, altså det fylder bare rigtigt meget, det fylder også meget hos for­æl­drene. Og derfor ser vi så rigtig mange, der dropper ud og de kommer og besøger os og siger ”nu går jeg på HF”.

Gitte og Peters reflek­sio­ner udtrykker en meget udbredt for­tæl­ling i det empiriske materiale; at de fleste ”tospro­gede” elever havde meget ambitiøse familier og anså gymnasiet og en akademisk uddan­nelse som den eneste rigtige vej, også selvom skolen vejledte i retning af fx en erhverv­s­ud­dan­nelse (EUD). Dette afspejles også i brugen af udtrykket ”Ali-uddan­­nel­­ser” i det empiriske materiale. ”Ali-uddan­­nel­­ser” ind­kaps­lede – halvt i spøg, halvt i alvor – lærere og uddan­nel­ses­vej­le­de­res oplevelse af, at de fleste ”tospro­gede” børn og deres forældre fore­træk­ker pre­sti­ge­fyldte aka­de­mi­ske uddan­nel­ser, der har en høj adgangskvo­tient, som advokat, læge og ingeniør (der tilsammen giver for­kor­tel­sen Ali). ”Det handler om prestige for dem” som  uddan­nel­ses­vej­le­de­ren, Mikkel sagde. Nogle vejledere under­stre­gede, at de godt vidste, at udtrykket var en stereotyp, men de mente ikke desto mindre, at det indeholdt et element af sandhed. Udtrykket under­byg­ger på magtfuld vis figuren om den overam­bi­tiøse tospro­gede elev: Det raci­a­li­se­rede og raci­a­li­se­rende aspekt af figuren under­stre­ges ved at udtrykket trækker på et navn, der kon­no­te­rer ”muslimsk dreng”. Det under­stre­ger, at beteg­nel­sen ”tosproget” refererer til muslimske elever og at det er dem og deres familier, der anses som overam­bi­tiøse og ure­a­li­sti­ske i deres syn på egne evner. Udtrykket under­byg­ger også en stereotyp om, at disse elevers familier kun har øjne for pre­sti­ge­fulde uddan­nel­ser uden skelen til, hvad deres børn måtte drømme om. På denne måde handler figuren i lige så høj grad om de tospro­gede elevers forældres fore­stil­lede mangler, som det handler om de tospro­gede elever selv. 

Peter og Gittes for­tæl­lin­ger samt udtrykket ”Ali-uddan­­nel­­ser” rummer en fore­stil­ling om ”tospro­gede” elevers forældre som nogen, der ikke lytter til deres børn, som ikke ved nok om uddan­nel­ses­sy­ste­met og som ikke evner at vejlede deres børn i den rette uddan­nel­ses­mæs­sige retning. Samtidig medvirker affek­terne omsorg og bekymring for eleverne, udtryk­kene ”tosproget” samt ”Ali-uddan­­nel­­ser” til at skjule de måder, hvorpå figuren om den overam­bi­tiøse tospro­gede elev trækker på raci­a­li­se­rede fore­stil­lin­ger om, at disse forældre og deres børn er mindre i stand til at træffe beslut­nin­ger for fremtiden end deres hvide naboer.

Den tospro­gede elev i problemer

Denne figur trækker på for­tæl­lin­ger om elever, særligt drenge, som lærere og vejledere er bekymrede for, ikke vil klare sig godt i fremtiden. Det er elever, der af mange for­skel­lige årsager kan beskrives som ”i problemer”. Fx fordi de ikke laver lektier, ikke kommer til tiden eller er begyn­dende kri­mi­nelle og har mange kon­flik­ter med lærerne og skolen. Sydskolen, hvor Gitte arbejder, er resul­ta­tet af en nyligt overstået sam­men­læg­ning af to skoler: En skole, der lå i et alment bolig­om­råde (hvor Gitte arbejdede) og en skole, der lå på hoved­ga­den i en nær­lig­gende by, er flyttet sammen i en nybygget skole. Efter flyt­nin­gen oplever Gitte, at en gruppe af drengene fra hendes tidligere skole har sværere end normalt ved at indgå i undervisningen.

Vi har nogle kegler, der render rundt her som har meget svært ved at… de render mest rundt herude, altså mere end de går til under­vis­ning, (…) Og mange af dem er tosprogede.

Inter­viewer: Okay. Som egentlig trivedes bedre før?

Gitte: Ja, (…) og vi havde også sådan en kultur med, altså der har da været nogle ting, og lidt ban­de­sky­deri, og der var engang et kniv­stik­keri på par­ke­rings­plad­sen og sådan noget, men det er utroligt, altså jeg har været der i 26 år ikke, altså det er helt utrolig lidt der har været og altså, generelt sked de aldrig i egen rede. Det gjorde de ikke. Så det er også det der med, at man kan tage børnene ud af ghettoen, men man kan ikke tage ghettoen ud af børnene, kan man sige, så derfor havde vi jo godt… vi vidste jo godt det her, og nu står man så der og hvad skal man gøre med dem, ikke.

I Gittes for­tæl­lin­ger glider kate­go­rien ”de tospro­gede” ind i ban­de­sky­deri og kniv­stik­keri, som glider ind i ”børn fra ghettoen”. Ifølge hende, plejede de ”tospro­gede” drenge ikke at ”skide i egen rede”, det vil sige lave kri­mi­na­li­tet og ”ballade” på egen skole, men mere andre steder. Nu hvor de er flyttet, er balladen flyttet ind på skolen – de har taget ”ghettoen” med. På den nye skole fremstår gruppen af drenge således mere pro­ble­ma­ti­ske for Gitte end tidligere. Senere i inter­viewet, da jeg spørger ind til Gittes per­spek­tiv på disse elevers frem­tids­ud­sig­ter, siger hun:

Vi har jo nogle af de der SU-ryttere, som rejser fra det ene grund­for­løb til det andet (…) og lige pludselig så, ej, så ender jeg nede på min fars pizzaria, ikke, altså det sker jo stadig. Men jeg ved ikke i hvor stort et omfang, men vi kan se at vi har svært ved at fange drengene. Det har vi.

Inter­viewer: Hvorfor tror du det?

Gitte: Hvis vi nu snakker om de tospro­gede, så tror jeg det er fordi, de bliver pakket mere ind i vat, der bliver stillet mindre krav til dem end pigerne. Nogle af dem bliver nærmest madet til de er 14 [griner], ej men der er… og så har de jo en anden pæda­go­gisk tradition, så man kan sidde og snakke om nogle problemer og nogle ting som er pro­blem­fyldte omkring sko­le­gan­gen med for­æl­drene, og så sidder de gerne, så kan de måske være meget fra­væ­rende egentlig i hverdagen, fordi de selv har pis­se­travlt med alt deres et eller andet, og så sidder de der ’nu skal du også tage dig sammen og du har også sagt, du ville tage dig sammen’, og så siger de [eleverne] ’ja, nu har jeg altså, til næste år tager jeg mig sammen’, ikke. Og jeg sidder sådan lidt okay, og hvad skulle gøre, at du lige pludselig kunne tage dig sammen, altså hvad har ændret sig ikke, det taler jeg meget med dem om, altså hvad skal der så til, og hvordan kan jeg så støtte dig i det, at tage dig sammen.

Gitte udtrykker fru­stra­tion over ”de tospro­gede drenge”, der kobles sammen med ”ghettoen” og ballade, og som trods skolens uddan­nel­ses­vej­le­dende indsats stadig risikerer at ende på ”fars pizzaria”. Da jeg spørger ind til, hvorfor skolen har svært ved at fastholde drengene, finder hun svaret i deres familier. Først ved at trække på en for­kla­ring om, at drengene bliver ”pakket ind i vat” og at deres forældre ikke forventer nok af dem (og for­skel­s­be­hand­ler deres sønner og døtre) og derefter ved at pointere, at for­æl­drene er fra­væ­rende i børnenes skoleliv, fordi de har nok at slås med selv eller arbejder meget. Dette fravær fru­stre­rer Gitte, der efter­ly­ser mere konkrete samtaler om, ”hvad der skal til” for at drengene kan klare sig bedre i skolen. Elevernes bolig­om­råde, ”ghettoen”, deres egen uro og for­æl­dre­nes mangler spiller sammen i Gittes bekymring for disse elever.

Lignende kønnede bekym­rin­ger gør sig gældende hos Peter, der fortæller at ”pigerne på tosprogs­delen er langt bedre til at kode det der sko­le­miljø, og er langt mere ambitiøse også på egne vegne”. At særligt racialt mino­ri­se­rede drenge oplever pro­ble­ma­ti­se­ring i den danske skole er ikke et nyt fænomen. Tidligere forskning på området viser bl.a. at racialt mino­ri­se­rede drenge mødes med lavere for­vent­nin­ger fra lærere, sank­tio­ne­res hårdere for ”ballade” end racialt majo­ri­se­rede elever og klarer sig fagligt dårligere end deres kam­me­ra­ter (Gilliam 2009, 2018, 2021; Lagermann 2014, Staunæs 2004). Dette mønster tegner sig side­lø­bende med, at racialt mino­ri­se­rede elevers uddan­nel­ses­ni­veau og karak­ter­gen­nem­snit i fol­ke­sko­len generelt er stigende (DRC 2021).

Da jeg spørger Peter om de kønnede forskelle han ser, svarer han:

Der er nogle drenge, som kæmper med en identitet, og vi laver en skole, som de fandeme ikke rigtigt kan se sig ind i. Hvor man også tænker, ej men altså, vi er for rigide i vores måder at lave klasser på, i vores måder at orga­ni­sere under­vis­nin­gen på, og alt muligt andet.

Hvor Gitte finder årsagen til drengenes skoleud­for­drin­ger i deres familier og ”ghettoen”, fokuserer Peter på, at skolen ikke er indrettet til drengenes behov og at de ikke ”kan se sig selv” i skolen. Dette argument trækker på en udbredt opfat­telse af, at skolen er orga­ni­se­ret, så den passer bedre til piger end til drenge. Denne opfat­telse hviler på en essen­ti­a­lis­tisk køns­for­stå­else af, at hen­holds­vis drenge og piger lærer for­skel­ligt, og at årsagen til pigernes succes i uddan­nel­ses­sy­ste­met de sidste 20 år skal findes i, at skolen ikke passer til drenges måder at lære og at gå i skole på (Brinkman & Szulevicz 2012). 

Lærerne i mate­ri­a­let har således for­skel­lige bevæg­grunde for at bekymre sig for de ”tospro­gede” drenge, og bekym­rin­gerne formes både af for­tæl­lin­ger om ”ghettoen” som et sted, der gør drengene kri­mi­nelle, drengenes familier som ude af stand til at støtte deres børn til­stræk­ke­ligt og selve skolen som indrettet mere til piger end til drenge.

Senere reflek­te­rer Gitte selv over, hvad skolen kunne gøre for at støtte ”de tospro­gede drenge” mere:

Det forandrer sig jo ikke af sig selv. Og der tror jeg, at skolen er lidt gam­mel­dags. Så snakker vi med for­æl­drene om det, og så siger vi ”nu skal du sige til dit barn at bla bla, de skal lave lektier”, men det er måske ikke det, der skaber de største for­an­drin­ger … Jeg tænker da i hvert fald at det handler om, at man tager ejerskab på sit eget liv. Og så handler det om at have nogle mål og have noget at se, og så derfor tænker jeg, at hvis man finder ud af, at man er god til et eller andet, også praktisk og sådan noget, så kunne det måske være bedre med nogle lidt længere prak­tik­ker til de drenge der eller et eller andet. Hvorfor fanden skal de sidde og blive ved med at analysere tekster hvis de er helt kolde, og alligevel render rundt her, de er alligevel ikke inde i timerne, altså.

Ifølge Gitte er det gam­mel­dags, når skolens tilgang til de drenge, de er bekymrede for, er at snakke med for­æl­drene, for det kommer der ikke mange for­an­drin­ger ud af. Hun ser hellere, at skolen skulle tilbyde dem en mere fleksibel, praktisk anlagt skolegang væk fra klasselokalet.

I Peter og Gittes for­tæl­lin­ger resul­te­rer figuren om den tospro­gede elev i problemer i en bevægelse, der under­ord­ner de tospro­gede drenge som havende brug for en anden, mere praktisk og mindre skolenær uddan­nel­ses­form end deres klas­se­kam­me­ra­ter. Denne hie­rar­ki­ske tænkning skjules i inten­tio­nen om at ville det bedste for alle elever og i en omsorg for særligt denne elev­gruppe, der ses som manglende støtte fra deres forældre. I dette tilfælde bliver ”det bedste” at tilbyde drengene en anden, mindre akademisk skoleud­dan­nelse, som de bedre kan ”se sig selv i”. Der opstår dog konflikt, når hverken drengene selv eller deres forældre er indstil­lede på at gå en mere praktisk uddannelsesvej.

Kon­klu­sion

Denne artikel har udfoldet, hvordan domi­ne­rende fore­stil­lin­ger om bolig­om­råde, klasse, race og køn væver sig ind i hinanden og skaber bekymring for racialt mino­ri­se­rede elever, når de indgår i uddan­nel­ses­vej­le­dende aktiviteter.

De to affektive bekym­rings­fi­gu­rer, den overam­bi­tiøse tospro­gede elev og den tospro­gede elev i pro­ble­me­ril­lu­stre­rer, hvordan for­tæl­lin­ger om et udsat bolig­om­råde og de familier, der bor der som ude af stand til at støtte deres børn eller som ure­a­li­stisk ambitiøse på deres børns vegne, væver sig sammen med kønnede ste­reo­ty­per om drenge som bal­la­de­ma­gere og piger som flittige i skolen samt klassede fore­stil­lin­ger om særligt de uddan­nel­ses­frem­mede forældre som mindre kom­pe­tente i at vejlede eller støtte deres børn i retning af uddan­nelse. Disse negative for­tæl­lin­ger former bekym­rin­ger, der akku­mu­le­rer værdi i cir­ku­la­tion på skolerne og i resten af samfundet. De to bekym­rings­fi­gu­rer gør racialt mino­ri­se­rede elever til mål for inter­ven­tion og skepsis. Den konstante poten­ti­a­litet, at disse elever er ”i risiko” for enten at blive stressede, kri­mi­nelle eller arbejds­løse i fremtiden betyder, at policy-inter­­ven­tio­­ner og bekymring er uden ende, fordi der altid er en risiko for, at en elev kan droppe ud af gymnasiet eller opleve stress.

I en tid, hvor racialt mino­ri­se­rede elevers uddan­nel­ses­ni­veau stiger (DRC 2021), illu­stre­rer figuren om den overam­bi­tiøse tospro­gede elev, at eleverne og deres familier fortsat bliver genstand for bekymring og skepsis, der har rod i raci­sti­ske for­stå­el­ser. Disse for­stå­el­ser trækker på ste­reo­type fore­stil­lin­ger om racialt mino­ri­se­rede familier som domi­ne­rende og om eleverne som ude af stand til at træffe selv­stæn­dige beslut­nin­ger. På trods af elevernes forsøg på at undslippe racial, social og geo­gra­fisk ulighed ved at uddanne sig, mødes de af racistisk funderede for­hin­drin­ger, når de deltager i uddannelsesvejledning.

Figuren om den tospro­gede elev i problemer illu­stre­rer, hvordan glidende bevæ­gel­ser og asso­ci­a­tio­ner mellem ”ghetto”, kriminel”, ”uud­dan­nede forældre” og ”tospro­gede drenge” kalder på både omsorg og bekymring hos lærere og vejledere, der peger på, at en mere praktisk skolegang vil passe bedre til disse drenge. På denne måde formes de mino­ri­se­rede drenge som nogen, der ikke er i stand til at følge et normalt sko­le­til­bud, med baggrund i deres ”tospro­get­hed” og til­knyt­ning til fra­væ­rende familier i de almene boligområder.

Artiklen illu­stre­rer, at uddan­nel­ses­vej­led­ning i pro­ble­ma­ti­se­rede bolig­om­rå­der virker som en yder­li­gere raci­a­li­se­rende kraft, der får momentum gennem affektive cir­ku­la­tio­ner af bekymring og omsorg i praksis. Mino­ri­se­rede unge i Danmark er allerede andet­gjort og raci­a­li­se­ret i den offent­lige debat om fx pro­ble­ma­ti­se­rede bolig­om­rå­der, men møder yder­li­gere raci­a­li­se­ring, når de deltager i skolens uddan­nel­ses­vej­le­dende arbejde.

Refe­ren­cer

Ahmed, S. (2004). Affective Economies. Social Text 79, vol. 22, no. 2: 117 – 139.

Ahmed, S. (2014). The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh Uni­ver­sity Press.

Ahmed, S. (2014a). Willful subjects. Durham, NC: Duke Uni­ver­sity Press.

Ahmed, S. (2016). Pro­g­res­sive Racism. 30. maj 2016. Feminist Killjoys. https://​femi​ni​st​kil​l​joys​.com/​2​0​1​6​/​0​5​/​3​0​/​p​r​o​g​r​e​s​s​i​v​e​ – racism/

Barad, Karen. 2003. Post­hu­ma­nist Per­for­ma­ti­vity: Toward an Under­stan­ding of How Matter                     Comes to Matter. Signs: Journal of Women in Culture and Society 28 (3): 801 – 31. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​6​/​3​4​5​321.

Bis­sen­bak­ker, M., & Nebeling Petersen, M. (2020). En følel­ser­nes grammatik og politik. I S. Ahmed. Et ulydigt arkiv, 13 – 23. København: Forlaget Nemo.

Brinkmann, S., & Szulevicz, T. (2012). Femi­ni­se­ring­s­te­sen: For god til at være falsk? Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, (4), 84 – 93. http://www.dpt.dk/tidligere-udgivelser‑2/2012 – 2/nr‑4 – 2012

Brodersen, M. (2009). Fra “pro­fes­sio­ner” til “felt for vel­færds­ar­bejde”. Tids­skrift for Arbejds­liv, 11(3), 32 – 48.

Brown, R. (2017). Klasset lyst. Ph.d.-afhandling. Aarhus: Aarhus Universitet.

Bundgaard, H., & Gulløv, E. (2006). Children of Different Cate­go­ries: Educa­tio­nal Practice and the pro­duction of Dif­fe­rence in Danish Day-care Insti­tu­tions. Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(1), 145 – 155.

Crenshaw, K. W. (1991). Mapping the Margins: Inter­sectio­na­lity, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241 – 1299.

DRC, Danmarks Videns­cen­ter for Inte­gra­tion. (2021). Ikke-vestlige efter­kom­mere haler ind på elever med dansk oprin­delse. Http: https://​inte​gra​tion​.drc​.ngo/​b​l​i​v​ – ​k​l​o​g​e​r​e​/​v​i​d​e​n​s​c​e​n​t​e​r​f​o​r​i​n​t​e​g​r​a​t​i​o​n​ – ​d​k​/​i​k​k​e​ – ​v​e​s​t​l​i​g​e​ – ​e​f​t​e​r​k​o​m​m​e​r​e​ – ​h​a​l​e​r​ – ​i​n​d​ – ​p​a​ – ​e​l​e​v​e​r​ – ​m​e​d​ – ​d​a​n​s​k​ – oprindelse/

Gilliam, L. (2009). De umulige børn og det ordent­lige menneske: identitet, ballade og muslimske fæl­les­ska­ber blandt etniske mino­ri­tets­børn. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Gilliam, L. (2018). Mino­ri­tets­dan­ske drenge i skolen: modvilje og for­skel­s­be­hand­ling. Aarhus Uni­ver­si­tets­for­lag. Asterisk serien Nr. 17

Gilliam, L. (2021). “Sej er jeg ikke længere”: Mino­ri­tets­dan­ske drenge og lysten til skolen. Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, (2). https://​dpt​.dk/​t​e​m​a​n​u​m​r​e​/​2​021 – 2/sej-er-jeg-ikke-laengere-mino­ri­tets­­dan­­ske-drenge-og-lysten-til-skolen/

Gitz-Johansen, T. (2006). Den Mul­ti­kul­tu­relle Skole: Inte­gra­tion og sortering. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Gravesen, D. T. (2013). Fra sted til sted. Om bolig­kvar­te­rets betydning for unges uddan­nel­ses­po­si­tio­ne­rin­ger. Ph.d.-afhandling. Pæda­gog­ud­dan­nel­sen Viborg.

Haraway, D. (1988). Situated Know­led­ges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Per­spective. Feminist Studies, 14(3), 575 – 599. https://​doi​.org/​1​0​.​2​3​0​7​/​3​1​7​8​066

Ham­mer­s­ley, M., & Atkinson, P. (2007). Eth­no­graphy, prin­cip­les in practice. 3rd edition. London: Routledge.

Jaffe-Walter, R. (2016). Coercive Concern: Natio­na­lism, Libe­ra­lism, and the Schooling of Muslim Youth. Stanford: Stanford Uni­ver­sity Press.

Jaffe-Walter, R. (2023). Påtvungne bekym­rin­ger – om at udfordre raci­a­li­se­rings­pro­ces­ser i skolen. I I. Khawaja & L. Lagermann (red.). (Farve)blinde vinkler. Pp. 103 – 126.

Jensen, N. R. & Petersen, K. E. (2013). Dag­in­sti­tu­tio­nens betydning i ghetto-lignende bolig­om­rå­der. Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, 61(2), 76 – 833.

Keskinen, S. (2022). Mobi­lizing the Raci­a­lized ’Others’. Milton Park: Routledge.

Khawaja, I. (2010). To belong eve­rywhere and nowhere: for­tæl­lin­ger om mus­lim­sk­hed, fæl­les­gø­relse og belonging. Roskilde Universitet.

Kofoed, J. (2011). Race, etnicitet, tosproget – hvad taler vi om? I Tospro­get­hed i Danmark 1985 – 2010 (Bind 9788791621444, s. 44 – 56). Køben­havns Universitet.

Lagerman, L. (2014). Unge i – eller ude af? – skolen. Ph.d.afhandling. Læring og Pædagogik: Århus: Aarhus Universitet.

Khawaja, I., & Lagermann, L. C. (red.) (2023). (Farve)blinde vinkler: om raci­a­li­se­ring, andet­gø­relse og ulighed i pæda­go­gisk praksis. (1 udg.) Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Lather, P. (2007). Getting Lost. Feminist Efforts Towards a Double(d) Science. New York: SUNY Press.

Lentin, A. (2008). Europe and the Silence about Race. European Journal of Social Theory, 11(4): 487 – 503.

Lykke, Nina. 2005. “Nya Per­spek­tiv På Inter­sek­tio­na­li­tet. Problem Och Möj­lighe­ter.” Kvin­no­ve­tens­kaplig Tids­skrift 2 (3): 7 – 17.

Rege­rin­gen. (2004). Anders Fogh Ras­mus­sens nytårs­tale 2004. http: https://​www​.rege​rin​gen​.dk/​a​k​t​u​e​l​t​/​s​t​a​t​s​m​i​n​i​s​t​e​r​e​n​s​ – ​n​y​t​a​a​r​s​t​a​l​e​/​a​n​d​e​r​s​ – ​f​o​g​h​ – ​r​a​s​m​u​s​s​e​n​s​ – ​n​y​t​a​a​r​s​t​a​l​e​ – ​1​ – ​j​a​n​u​a​r​ – ​2​0​04/ tilgået 07.06.2023.

Rege­rin­gen. (2010). GHETTOEN TILBAGE TIL SAMFUNDET. http: https://​www​.rege​rin​gen​.dk/​m​e​d​i​a​/​1​2​1​5​/​g​h​e​t​t​o​e​n​_​t​i​l​b​a​g​e​_​t​i​l​_​s​a​m​f​u​n​d​e​t​.​pdf tilgået 07.06.2023.

Rege­rin­gen. (2018). Èt Danmark uden paral­lel­sam­fund. Ingen ghettoer i 2030. http: https://www.regeringen.dk/media/4937/publikation_%C3%A9t-danmark-uden-parallelsamfund.pdf tilgået 07.06.2023.

Rege­rin­gen. (2020). Stats­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sens tale ved Fol­ke­tin­gets åbning den 6. oktober 2020. https://​www​.stm​.dk/​s​t​a​t​s​m​i​n​i​s​t​e​r​e​n​/​t​a​l​e​r​/​s​t​a​t​s​m​i​n​i​s​t​e​r​ – ​m​e​t​t​e​ – ​f​r​e​d​e​r​i​k​s​e​n​s​ – ​t​a​l​e​ – ​v​e​d​ – ​f​o​l​k​e​t​i​n​g​e​t​s​ – ​a​a​b​n​i​n​g​ – ​d​e​n​ – ​6​ – ​o​k​t​o​b​e​r​ – ​2​0​20/ tilgået 07.06.2023.

Rege­rin­gen. (2021). Børnene først. Http: https://​sm​.dk/​m​e​d​i​a​/​1​9​4​5​7​/​b​o​e​r​n​e​n​e​_​f​o​e​r​s​t​_​t​.​pdf  tilgået 07.06.2023.

Staunæs, D. (2004). Køn, etnicitet og skoleliv. København: Samfundslitteratur. 

Wekker, G. (2016). White Innocence, paradoxes of colo­ni­a­lism and race. Durham, NC: Duke Uni­ver­sity Press.

Padovan-Özdemir, M., & Øland, T. (2022). Denied, but effective – stock stories in Danish welfare work with refugees. Race Ethnicity and Education, 25(2): 212 – 230.

Øland, T. et al. (2023). Vel­færds­ar­bej­dets para­dok­ser. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Øland, T. (2010). Pro­g­res­sive pæda­go­gik­for­mer og borgerlig opdra­gelse. I P. Mikkelsen (red.), Pæda­go­gisk arbejde med tospro­gede børn,165 – 194. Dafolo Forlag A/S. Pæda­gog­ud­dan­nel­sen i fokus.


[1] Alle navne på personer og steder samt postnumre er anonymiserede.

[2] Fel­t­ar­bej­det er godkendt af Det Huma­ni­sti­ske Fakultets Forsk­nings­e­ti­ske Komité. Alle inter­view­del­ta­gere har under­skre­vet samtyk­ke­er­klæ­rin­ger hvoraf det bl.a. fremgår, at de til hver en tid i løbet af fel­t­ar­bej­det har kunnet trække deres samtykke tilbage.


  • Ph.d.-studerende, cand. mag., Køben­havns Uni­ver­si­tet, S…