2017 #2

Tema: Kritik af synlig læring

Uden for tema – men ikke uden for nummer…

Indhold

 • Birgitte Elle og Tomas Ellegaard:
  Uden for tema – men ikke uden for nummer…
 • Jacob Klit­møl­ler og Klaus Nielsen:
  John Hattie som uddan­nel­ses­te­o­re­ti­ker – en kritik af teorien om synlig læring
 • John Gulløv:
  Døm­me­kraft i pæda­go­gisk arbejde. Reflek­sio­ner over dilemmaer og retfærdiggørelser
 • Rasmus Øst Birkkjær:
  Biop­sy­ko­so­ci­ale per­spek­ti­ver i specialpædagogikken
 • Jette Steensen:
  ”Social justice” – et aktuelt sup­ple­ment til dannelsesbegrebet
 • Keld Buciek & Ole Erik Hansen:
  “Seren­di­pi­tet” og læringens ufor­ud­si­ge­lig­hed – en kritik af ende­målstænk­ning i de højere uddannelser
 • Anders Bøggild Chri­sten­sen og Jens Eistrup:
  Hvorfor nu denne runde firkant? – pro­fes­sions­højsko­ler­nes beslut­ning om at indføre Studieaktivitetsmodellen
 • Stine Thygesen:
  Med hjertet på rette sted. En under­sø­gelse af fami­lieple­je­res kon­sti­tu­e­ring som gruppe
 • Niels Mattsson Johansen:
  Bil­led­for­bud­dets etiske dimension i en soci­al­fi­lo­so­fisk dannelsesteori
 • Ulla Ambrosius Madsen:
  Baud­ril­lard og Pæda­go­gik­kens Andet

Anmel­del­ser

 • Svend Brinkmann & Anders Petersen (red.):
  Diagnoser – per­spek­ti­ver, kritik og diskussion
 • Kirsten Flaten og Torkjelle Sollesnes:
  Oppvekst og miljø. Barn og unges utvikling
 • Lene Tanggaard:
  FAQ om kreativitet
 • Lejf Moos:
  Pæda­go­gisk ledelse i en lærings­målsty­ret skole?
 • Sten Larsen (red.):
  Pædagogik og lærerfaglighed

Redak­tio­nel indledning

Uden for tema – men ikke uden for nummer…

Almin­de­lig­vis er der et tema for hvert nummer af Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift. Med temaerne ønsker vi at sætte kritisk fokus på aktuelle og betyd­nings­fulde emner indenfor det pæda­go­gi­ske felt. Bidrag­y­dere til temaerne er for det meste en skønsom blanding af skri­ben­ter, der enten er blevet opfordret til at deltage eller som har indsendt arti­kel­for­slag som svar på åbne ”calls”.

I redak­tio­nen modtager vi imid­ler­tid også mange artikler eller arti­kel­for­slag, som ikke umid­del­bart føjer sig ind i et tema; ligesom vi aktivt beder skri­ben­ter om artikler om emner, vi skønner kan være inter­es­sante for en kritisk pæda­go­gisk offent­lig­hed uanset deres relevans for de temaer, vi har valgt at fokusere på. Sæd­van­lig­vis er en mindre del af det enkelte nummer afsat til sådanne bidrag uden for tema. Dette nummer af tids­skrif­tet er imid­ler­tid ander­le­des, da det er hele nummeret, der består af artikler som er uden for tema: Vi har samlet en række bidrag, der alle er både kritiske og aktuelle forsk­nings­ba­se­rede artikler, der tilsammen kan vise spænd­vidde i den pæda­go­gi­ske kritik.

Vi skal samtidig benytte lej­lig­he­den til at opfordre læsere af tids­skrif­tet og pæda­go­gi­ske forskere til at skrive til tids­skrif­tet. Vi sætter stor pris på alle arti­kel­bi­drag uanset om de relaterer sig til et tema. Det håber vi også afspejles med dette nummer.

Birgitte Elle & Tomas Ellegaard, DpTs redaktion