2019 #4

Tema: Overgang – i lyset af det moderne insti­tu­tio­nelle liv – findes liminaliteten?

Men­ne­ske­li­vet er fyldt med overgange fra en status til en anden. Centralt er over­gan­gen fra barn til voksen. Men der er også andre overgange som i de fleste kulturer er betyd­nings­fulde – fx fra den familie hvor man er barn til den familie, man former ved ægteskab, eller over­gan­gen fra liv til død. Der er en stigende interesse for at til­ret­te­lægge overgange på hen­sigts­mæs­sige måder – en interesse som går som en under­lig­gende rød tråd igennem stør­ste­delen af temaets artikler.

 • Tekla Canger og Tomas Ellegaard
  Redak­tio­nel indledning
 • Bjørg Kjær, Dil Bach og Karen Ida Dannesboe
  Når du kommer i skole, så går det altså ikke!
  – bør­ne­ha­vens afslut­ning som over­gangs­ri­tual
 • Kira Saabye Chri­sten­sen
  Bør­ne­ha­vens arbejde med børns overgang til skolen
  – mellem kon­ti­nu­i­tet og konformitet
 • Helene Fal­ken­berg
  Overgange i udsko­lin­gen
  – insti­tu­tio­nelle skæringer mellem barndom og ungdomsliv
 • Sidse Hølvig Mikkelsen, Peter Hornbæk Frostholm og David Thore Gravesen
  Jeg vidste ikke helt, hvad det var jeg ville være, når jeg blev … voksen
  – om unges overgange i skole- og uddan­nel­ses­li­vet, og de udfor­drin­ger der følger med
 • Lars Ulriksen, Lene Møller Madsen og Henriette T. Hol­me­gaard
  Overgange i uddan­nel­ser
  – for­tæl­lin­ger, hori­son­ter og repertoirer
 • Nanna Koch Hansen
  Fra hårdkogte indsatte til skrø­be­lige udsatte
  Soci­al­pæ­da­go­gi­ske over­gangslo­gik­ker og illu­sio­nen om afinstitutionalisering

Artikler

 • Christina Haandbæk Schmidt
  Leg som mellemrumsaktivitet
 • Finn Wiedemann
  Kampen om data
  Et spøgelse går gennem verden – et dataspøgelse

Anmel­del­ser

 • Gert Biesta
  Under­vis­nin­gens genopdagelse
 • Leif Emil Hansen
  Vok­se­nun­der­vis­ning, arbej­der­ud­dan­nelse og fol­ke­op­lys­ning. Bidske og håbefulde inter­ven­tio­ner gennem tre årtier
 • Thomas Aastrup Rømer
  FAQ om dannelse
 • Alexander von Oettingen
  Pis­sedår­lig undervisning