Fra glem­me­bo­gen – om ret­fær­dig­gø­rel­sen af den socialt ret­fær­dige skole

Kaj Him­mel­strup: ”Er lil­lesko­len passé?” Pædagogik, 1977, 7 (1): 24 – 38. Genop­trykt i Helge Hansen (red.) Lad 100 lil­lesko­ler blomstre (Lil­lesko­ler­nes Sam­men­slut­ning, 1983, s. 18 – 24).

I et tema­num­mer om social (u)retfærdighed er det måske ikke så oplagt at bringe en artikel om de private skoler; disse reser­va­ter for de pri­vil­e­ge­re­des børn, hvor man i læ af flor­om­vundne og flo­skel­fyldte mani­fe­ster hytter sit eget kul­tu­relle mid­delklas­seskind og sikrer sin fortsatte plads i den øvre del af det sociale rum. Jo jo, med en god for­stå­else og sympati for alle dem under een og med en klar og skarp magt­kri­tik ved hånden. 

Og så alligevel. Him­mel­strups artikel, der er fra 1977 og udkom i Tids­skrif­tet Pæda­go­giks tema­num­mer om alter­na­tivsko­lens dilemmaer og problemer, tager udgangs­punkt i den gruppe af frie grund­sko­ler, der kalder sig (eller iden­ti­fi­ce­rer sig som) lil­lesko­ler. En gruppe af skoler hvoraf den første blev stiftet i 1949 og som artiklens forfatter, Kaj Him­mel­strup, i 1977 havde haft 25 års samliv med som lærer. I artiklen kommer Him­mel­strup omkring lil­lesko­ler­nes opkomst, for­skel­lig­he­der og fæl­lesnæv­nere – og den kritik skolerne oftest udsættes for: At de er eks­klu­sive og socialt skæve og derfor ikke kan bidrage til og føre klassekampen.

Spørgs­må­let, Kaj Him­mel­strup stiller, er imid­ler­tid ikke kun til lil­lesko­lerne, men til den pæda­go­gi­ske, børne- og for­æl­dre­in­vol­ve­rende, politiske, selv­stæn­dige skole: Hvorfor laver vi skole? Hvad vil vi med vores skole? Hvad vil vi med pæda­go­gik­ken, det pæda­go­gi­ske arbejde med børn – for­an­stal­tet af voksne? Og ikke mindst også: Hvad vil vi med samfundet? Skolen var og skulle i Kaj Him­mel­strups udlægning være et svar på mangler ved samfundet – og fol­ke­sko­len mere specifikt. Målet for Him­mel­strup og for lil­lesko­lerne var ikke at lukke sig om sig selv i et eks­klu­sivt reservat, men at ”virke for, at vore pæda­go­gi­ske erfa­rin­ger med den lille skole får en sådan karakter og formidles udadtil med en sådan styrke, at de kan påvirke udvik­lin­gen mod det lang­sig­tede mål: Den lille fol­ke­skole” (Him­mel­strup 2021:19).

Når artiklen måske derfor alligevel er værd at støve af fra gemmerne, skyldes det ikke mindst, at den retter fokus på (lille)skolens raison d’etre og legi­ti­mi­tet: At være levende og give modige svar på mangler ved samfundet. Det er et spor i artiklen, at skolen står i relation til samfundet og dermed også må tage stilling til og reagere på sam­funds­be­væ­gel­ser og ‑for­an­drin­ger. Ét af de svar, Kaj Him­mel­strups lil­leskole skal give, er, hvorvidt og hvordan en skole, hvor fler­tal­let tilhører den kul­tu­relle og øko­no­mi­ske mid­delklasse, over­ho­ve­det har en beret­ti­gelse? Hvad kan den arbejde og kæmpe for? Hvordan kan den indrette sig pæda­go­gisk, så den er med til at bevæge samfundet i en anden og bedre retning? Hvordan kan den bidrage til et opgør med eksi­ste­rende skel og forskelle i samfundet?

Svaret finder Him­mel­strup i en skole, der giver plads til eks­pe­ri­men­te­ren, det per­son­lige enga­ge­ment og hold­nin­ger – og reagerer på sam­funds­for­an­drin­ger ved at revidere sine svar – og i en tilgang til pæda­go­gik­ken, der erkender, at ”pædagogik er holdning – ikke mindst politisk holdning”. Derfor bliver det helt centralt for lil­lesko­len, at ”emner og problemer – i fag som i dagligdag – behandles i deres sam­funds­mæs­sige sam­men­hæng på en sådan måde, at sam­funds­struk­tu­rens iboende kon­flik­ter afdækkes for børnene”. Det er dette blik Him­mel­strup artiklen igennem sætter i for­grun­den – som det, der både begrunder og giver lil­lesko­lerne deres legitimitet:

Vi ønsker, at børnene lærer at tænke og handle kritisk og bevidst over for sig selv, kam­me­ra­terne, os voksne og samfundet, ikke for kri­tik­kens og bevidst­he­dens egen skyld, men fordi evnen hertil er nødvendig for at kunne ændre på sin egen og andres under­tryk­kende adfærd og i sidste ende også på under­tryk­kende forhold og ide­o­lo­gier i samfundet (Him­mel­strup 2021:19).

I lyset af den aktuelle sko­lepo­li­ti­ske debat om lighed (tidlig indsats og inklusion) og sam­men­hængs­kraft (enshed?) – og til­hø­rende kamp om barnet og barn­dom­men – så kan man bruge Kaj Him­mel­strup til at spørge: Diskva­li­fi­ce­rer en skoles socioø­ko­no­mi­ske sam­men­sæt­ning den fra at arbejde for og bidrage til et mere socialt ret­fær­digt samfund? Skal en skole afspejle et mere eller mindre præcist udsnit af befolk­nings­sam­men­sæt­nin­gen, nationalt set, for at kunne arbejde med – og bidrage til – et socialt set ret­fær­digt samfund? Eller skal den snarere – og væsent­li­gere – stå på og stå for ’en ide’; en ide, eller nærmere række af ideer, der hele tiden bliver til, ved­li­ge­holdt og forandret i relation til analyser af og dis­kus­sio­ner med den aktuelle tilstand i fol­ke­sko­len og i samfundet. Som Him­mel­strup bemærker i forhold til den sociale skævhed i elev­sam­men­sæt­nin­gen på lil­lesko­lerne, som også i 1977 var et kri­tik­punkt: ”Men så længe man føler man arbejder for en ide, er den sociale skævhed en pris, man accep­te­rer at betale” (Him­mel­strup 2021:13). 

Og det er netop her, at lil­lesko­lerne, dengang som i dag, må begrunde og finde deres legi­ti­mi­tet: som svar på mangler ved den offent­lige skole og ved samfundet. Skal man skære den reform­pæ­da­go­gik, som lil­lesko­lerne ofte selv refererer til – eller forstås i relation til, – så handler den i bund og grund om at føre en kritik på børnenes og sam­fun­dets vegne. En kritik som skal kva­li­fi­ce­res og tage sit afsæt i skolens pæda­go­gi­ske ideer og (politiske) hold­nin­ger. Alt er således ikke og kan ikke være lige godt eller lige gyldigt – i nogen som helst skole. Heller ikke lil­lesko­lerne. Alle er velkomne, men lil­lesko­lerne er, som alle andre skoler, ikke for alle. Uanset ambi­tio­ner om at lave en skole, der opdrager og under­vi­ser alle grupper – uanset etnisk baggrund, køn eller soci­al­gruppe – til selv­stæn­dige og ansvar­lige borgere, så er lil­lesko­lerne også i dag over­ve­jende befolket af elever der spiser hjemmebag, fejrer jul, har smagt quinoa, tager på som­mer­fe­rie i Sydeuropa og vin­ter­fe­rie i Norge eller alperne, går til mere end en fri­tidsak­ti­vi­tet, mv.

Det er der mange gode grunde til. Ikke mindst hvad ”man” forstår ved god/rigtig skole, politisk, i pæda­go­gi­ske fagkredse, i den offent­lige samtale og i de hjem der hver dag har børn der sendes i skole. Spørgs­må­let er imid­ler­tid stadig: Ud fra hvilke kriterier måler vi skolens legi­ti­mi­tet i – og bidrag til – samfundet? Og hvilke skoler er der så at sige plads til, hvilke pæda­go­gi­ske ideer og former for pæda­go­gisk arbejde og under­vis­ning er der plads til, hvis skolens legi­ti­mi­tet og evne til at arbejde med bl.a. social (u)retfærdighed alene defineres ud fra dens elevsammensætning. 

I et struk­tu­relt per­spek­tiv har en stolt og stærk forsk­nings­tra­di­tion, både på denne og den anden side af Atlanten, gang på gang vist, at skolen ikke lykkes med at bryde, men snarere er med til at befæste, repro­du­cere og forstærke, allerede eksi­ste­rende sociale forskelle i samfundet. Som Him­mel­strup (2021:20) skriver, må skolen i det lys kunne svare på: Hvad gør vi hos os, for at børnene ”udvikler deres evner til at soli­da­ri­sere sig med de svage og under­trykte uden for gruppen, på skolen, i samfundet og globalt”? For hvis ikke skolen kan svare på det, svarer poli­ti­kerne – og de svar er ikke nød­ven­dig­vis i dialog med ’pæda­go­gik­ken’ og de lærere, pædagoger og ledere, der hver dag skal stå (på mål) for, ’hvorfor de gør, som de gør’. Den nuværende regerings svar på spørgsmål om social (u)retfærdighed har paral­lel­ler til den kritik Him­mel­strup forholder sig til i artiklen, nemlig, at man kun legitimt kan arbejde/kæmpe for et socialt set ret­fær­digt samfund, hvis de befolk­nings­grup­per, hvis ret­fær­dig­hed man arbejder/kæmper for, er repræ­sen­te­ret i elevgruppen.

Tager man derimod, som Kaj Him­mel­strup argu­men­te­rer for, afsæt i en interesse for pædagogik og samfund, så knyttes pro­blem­stil­lin­ger i og udenfor skolen sammen. Og det gør de netop, fordi de børn og unge (og voksne), der befolker skolen, må betragtes som produkter af det kapi­ta­li­sti­ske samfunds frem­med­gø­relse og insti­tu­tio­ner med dertil hørende iden­ti­tets­pro­duk­tion, kate­go­ri­se­rings­prak­sis, mag­t­re­la­tio­ner osv. Barnet/den voksne, skolen og samfundet bliver således de manifeste effekter af social ulighed og uret­fær­dig­hed, som skolen må danne ramme om at spørge til – og hjælpe til at give svar på – for at kunne påvirke samfundet som helhed.

Når vi i det per­spek­tiv zoomer ind på skolen, så går der ting og sager for sig, som godt nok i et struk­tu­relt per­spek­tiv helt over­ve­jende repro­du­ce­rer eksi­ste­rende sociale posi­tio­ner, men som også rummer bevæ­gel­ser og for­an­drin­ger og ændrer noget ved ’indholdet’ af de sociale posi­tio­ner; det vil sige ved de for­stå­el­ser vi kan have af hinanden og de livsvil­kår og (uret­fær­dige) for­de­lings­struk­tu­rer vi på for­skel­lig vis bliver til og handler i relation til.

I en verden af relativt knappe res­sour­cer vil der altid være nogle, der har mere af noget end andre. At inter­es­sere sig for og forholde sig kritisk til skolen og samfundet; hvordan noget til­skri­ves en større værdi end andet, hvordan pri­vil­e­gier bliver til og opret­hol­des, hvorfor der er en ’top’ og en ’bund’, etc. – altså spørgsmål om social (u)retfærdighed – stod hos Him­mel­strup og står i dag som både en begrun­delse og moti­va­tion for at lave lilleskole.

Hvordan gør man så det, i praksis? Det er der for­hå­bent­lig lige så mange svar på, som der er skoler.

Lit­te­ra­tur­li­ste

Him­mel­strup, K. (2021). Er lil­lesko­len passé? Dansk pædagogik Tids­skrift 4, 11 – 24

  • cand.mag. og ph.d. i pædagogik, leder af Lilleskolernes… 

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

STØT VIA MOBILEPAY VED AT SCANNE HER

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte