Didaktik og/eller læreplan

Temaforside 2022-2 Eksperimenterende Analyseformer: Illustration af personer, der undersøger forskellige ting

Gennem de seneste årtier har begre­berne didaktik og læreplan vundet indpas i dagtilbud og småbørns­pæ­da­go­gik­ken som sådan. Men begre­berne bliver ofte brugt synonymt eller upræcist, hvilket kan føre til mis­for­stå­el­ser og uklar kommunikation. 

Modige børn

Forside illustration til DpT 2022-1

I essayet ses på fænomenet mod og hvilken rolle mod spiller i børns dannelse i dag. Inspi­re­re­ret af Platons dialoger under­sø­ges for­skel­lige aspekter af mod.

Titte-bøh!  Frygt og leg i danske daginstitutioner

Forside illustration til DpT 2022-1

I artiklen præ­sen­te­res data indsamlet gennem inter­views med danske insti­tu­tions­pæ­da­go­ger: Uhygge og ‘det gode gys’ er udbredt, ofte tra­di­tions­bå­rent, og intro­du­ce­res med stor følsomhed.

Social ret­fær­dig­hed i havebrugssamfundet

Dpt 2021 #4 forside

Social ret­fær­dig­hed bliver aktuelt drøftet i forhold til stigende ulighed, klima, miljø og leve­dyg­tige samfund. Hvilke prin­cip­per kan anvendes til at skabe leve­dyg­tige fællesskaber?

Apropos social (u)retfærdighed

Dpt 2021 #4 forside

Hvem har retten til byen? Montagen fletter inter­views, videoklip, bypolitik og –teori sammen for med undren og tvivl at undersøge spørgs­må­let om (u)retfærdighed i byen.

Soci­al­til­sy­nets uvil­dig­hed som retfærdighedsorientering

Dpt 2021 #4 forside

Hvordan skabes ret­fær­dig­hed via soci­al­til­sy­net? Artiklen under­sø­ger soci­al­til­sy­nets ret­fær­dig­heds­o­ri­en­te­ring gennem en ople­vel­ses­a­na­lyse, hvor et privat botilbud udgør et soci­a­li­sa­tions­felt, der reguleres af soci­al­til­sy­nets uvildighedspraksis.

Et ander­le­des blik på retfærdighed

Dpt 2021 #4 forside

Med en kinæ­ste­tisk tilgang kan man udforske en pæda­go­gisk dynamik, som kan bidrage til en (mere) ret­fær­dig­hed pæda­go­gisk tilgang til alle mennesker.

Civi­li­se­ring af forældre – en del af bør­ne­ha­vens projekt?

Dpt 2021 #4 forside

På baggrund af obser­va­tio­ner og interview i og omkring en inte­gre­ret insti­tu­tion i en socialt og etnisk sammensat kommune, sætter vi i denne artikel fokus på det pæda­go­gi­ske arbejde med at vejlede forældre ift. opdra­gelse og til­ret­te­læg­gelse af familielivet.

Bør­ne­fæl­les­ska­ber og sociale stra­te­gier – Res­sour­ce­pæ­da­go­gers betydning for bør­ne­ha­vebørns for­hand­lin­ger om social status

Dpt 2021 #4 forside

Børn indgår, ligesom voksne, i komplekse sociale situ­a­tio­ner, formet af magtstruk­tu­rer og sociale normer, som de med vari­e­rende succes navigerer i. Fysisk styrke, sociale rela­tio­ner og adgang til eks­klu­sive akti­vi­te­ter har også blandt bør­ne­ha­vebørn betydning for deres sociale status i børnefællesskabet.