Skjulte mob­be­møn­stre og begræn­sende betingelser

Forside på 2023 4.

Lærere i skolen er nøg­le­per­so­ner i forhold til at skulle håndtere mobning blandt eleverne. Flere studier peger dog på, at det for mange fag­pro­fes­sio­nelle er ganske van­ske­ligt at få øje på de mønstre af social eks­klu­sion blandt børnene, som ifølge nyere forskning ken­de­teg­ner megen mobning. 

Omsorgs­gi­ve­res del­ta­gelse i små børns lege i dagtilbud

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

. Artiklen tager afsæt i viden fra inter­na­tio­nal lege- og barn­doms­forsk­ning og ana­ly­se­rer filmklip af samspil mellem små børn og pæda­gogstu­de­rende. Hermed bidrager artiklen med et samlet teoretisk grundlag for at tale om de mindste børns lege samt en analyse og dis­kus­sion af, hvordan omsorgs­per­so­ner kan ram­me­sætte, støtte og guide legende samspil med de yngste børn i dagtilbud.

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet 1898 – 1910 – et popu­lær­vi­den­ska­be­ligt oplysningsinitiativ

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet blev dannet i 1898. Bag ini­ti­a­ti­vet stod en række bevæ­gel­ser og orga­ni­sa­tio­ner, som repræ­sen­te­rede vidt for­skel­lige mål­grup­per og ide­o­lo­gier. I artiklen ana­ly­se­rer vi, hvordan disse på hver deres måde satte deres præg på såvel under­vis­nin­gens indhold som på hvem, der blev rek­rut­te­ret til foredragsrækkerne.

Skriften på væggen – Når børn skaber literacy i daginstitutionen

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Med udgangs­punkt i en analyse af tre lite­ra­cy­be­gi­ven­he­der i dag­in­sti­tu­tio­ner sætter vi i denne artikel fokus på, hvordan literacy indgår som en del af børns sociale praksis og som med­ska­bende af sprog­mil­jøet i insti­tu­tio­nen, og hvordan sted, affekt og mate­ri­a­li­tet spiller en central rolle i børnenes betyd­nings­dan­nelse omkring literacy.

Didaktik og/eller læreplan

Temaforside 2022-2 Eksperimenterende Analyseformer: Illustration af personer, der undersøger forskellige ting

Gennem de seneste årtier har begre­berne didaktik og læreplan vundet indpas i dagtilbud og småbørns­pæ­da­go­gik­ken som sådan. Men begre­berne bliver ofte brugt synonymt eller upræcist, hvilket kan føre til mis­for­stå­el­ser og uklar kommunikation. 

Modige børn

Forside illustration til DpT 2022-1

I essayet ses på fænomenet mod og hvilken rolle mod spiller i børns dannelse i dag. Inspi­re­re­ret af Platons dialoger under­sø­ges for­skel­lige aspekter af mod.

Titte-bøh!  Frygt og leg i danske daginstitutioner

Forside illustration til DpT 2022-1

I artiklen præ­sen­te­res data indsamlet gennem inter­views med danske insti­tu­tions­pæ­da­go­ger: Uhygge og ‘det gode gys’ er udbredt, ofte tra­di­tions­bå­rent, og intro­du­ce­res med stor følsomhed.

Social ret­fær­dig­hed i havebrugssamfundet

Dpt 2021 #4 forside

Social ret­fær­dig­hed bliver aktuelt drøftet i forhold til stigende ulighed, klima, miljø og leve­dyg­tige samfund. Hvilke prin­cip­per kan anvendes til at skabe leve­dyg­tige fællesskaber?

Apropos social (u)retfærdighed

Dpt 2021 #4 forside

Hvem har retten til byen? Montagen fletter inter­views, videoklip, bypolitik og –teori sammen for med undren og tvivl at undersøge spørgs­må­let om (u)retfærdighed i byen.

Soci­al­til­sy­nets uvil­dig­hed som retfærdighedsorientering

Dpt 2021 #4 forside

Hvordan skabes ret­fær­dig­hed via soci­al­til­sy­net? Artiklen under­sø­ger soci­al­til­sy­nets ret­fær­dig­heds­o­ri­en­te­ring gennem en ople­vel­ses­a­na­lyse, hvor et privat botilbud udgør et soci­a­li­sa­tions­felt, der reguleres af soci­al­til­sy­nets uvildighedspraksis.

Et ander­le­des blik på retfærdighed

Dpt 2021 #4 forside

Med en kinæ­ste­tisk tilgang kan man udforske en pæda­go­gisk dynamik, som kan bidrage til en (mere) ret­fær­dig­hed pæda­go­gisk tilgang til alle mennesker.