Modige børn

Forside illustration til DpT 2022-1

I essayet ses på fænomenet mod og hvilken rolle mod spiller i børns dannelse i dag. Inspi­re­re­ret af Platons dialoger under­sø­ges for­skel­lige aspekter af mod.

Titte-bøh!  Frygt og leg i danske daginstitutioner

Forside illustration til DpT 2022-1

I artiklen præ­sen­te­res data indsamlet gennem inter­views med danske insti­tu­tions­pæ­da­go­ger: Uhygge og ‘det gode gys’ er udbredt, ofte tra­di­tions­bå­rent, og intro­du­ce­res med stor følsomhed.

Social ret­fær­dig­hed i havebrugssamfundet

Dpt 2021 #4 forside

Social ret­fær­dig­hed bliver aktuelt drøftet i forhold til stigende ulighed, klima, miljø og leve­dyg­tige samfund. Hvilke prin­cip­per kan anvendes til at skabe leve­dyg­tige fællesskaber?

Apropos social (u)retfærdighed

Dpt 2021 #4 forside

Hvem har retten til byen? Montagen fletter inter­views, videoklip, bypolitik og –teori sammen for med undren og tvivl at undersøge spørgs­må­let om (u)retfærdighed i byen.

Soci­al­til­sy­nets uvil­dig­hed som retfærdighedsorientering

Dpt 2021 #4 forside

Hvordan skabes ret­fær­dig­hed via soci­al­til­sy­net? Artiklen under­sø­ger soci­al­til­sy­nets ret­fær­dig­heds­o­ri­en­te­ring gennem en ople­vel­ses­a­na­lyse, hvor et privat botilbud udgør et soci­a­li­sa­tions­felt, der reguleres af soci­al­til­sy­nets uvildighedspraksis.

Et ander­le­des blik på retfærdighed

Dpt 2021 #4 forside

Med en kinæ­ste­tisk tilgang kan man udforske en pæda­go­gisk dynamik, som kan bidrage til en (mere) ret­fær­dig­hed pæda­go­gisk tilgang til alle mennesker.

Civi­li­se­ring af forældre – en del af bør­ne­ha­vens projekt?

Dpt 2021 #4 forside

På baggrund af obser­va­tio­ner og interview i og omkring en inte­gre­ret insti­tu­tion i en socialt og etnisk sammensat kommune, sætter vi i denne artikel fokus på det pæda­go­gi­ske arbejde med at vejlede forældre ift. opdra­gelse og til­ret­te­læg­gelse af familielivet.

Bør­ne­fæl­les­ska­ber og sociale stra­te­gier – Res­sour­ce­pæ­da­go­gers betydning for bør­ne­ha­vebørns for­hand­lin­ger om social status

Dpt 2021 #4 forside

Børn indgår, ligesom voksne, i komplekse sociale situ­a­tio­ner, formet af magtstruk­tu­rer og sociale normer, som de med vari­e­rende succes navigerer i. Fysisk styrke, sociale rela­tio­ner og adgang til eks­klu­sive akti­vi­te­ter har også blandt bør­ne­ha­vebørn betydning for deres sociale status i børnefællesskabet. 

De to kul­tu­rover­le­ve­rin­ger – bemærk­nin­ger til K. E. Løgstrup: Skolens formål

dpt 2021-3 forside

Alle er enige om, at skolen har to formål eller opgaver: at uddanne og at danne. Selv om Løgstrup i denne artikel om skolens formål ikke anvender ordet dannelse, skelner han også mellem disse to opgaver. Skolen skal uddanne, forstået på den måde, at den skal ”give eleverne den viden og de fær­dig­he­der, der skal til for at de, når de forlader skolen, bliver i stand til at gennemgå den uddan­nelse, der er nødvendig for at udfylde en plads, og det vil sige en arbejds­plads, i samfundet”. Men denne uddan­nelse er altså ikke hele formålet, eller rettere den er ikke engang hoved­op­ga­ven. Det er derimod til­væ­rel­ses­op­lys­nin­gen, som er Løgstrups begreb om dan­nel­sens ind­holds­mæs­sige eller stof­mæs­sige side.

Skolens formål

dpt 2021-3 forside

Professor dr. theol. K.E. Løgstrups fore­læs­ning på Danmarks Lærer­højskole den 21. september 1981.
Gengivet med til­la­delse af fol​ke​sko​len​.dk (her gengivet i 2005 fra ”Skolens Formål – debat om skolens opgave”. Red. Peter Lauridsen og Ole Varming. DLH, 1985).