Krisen som ny begyn­delse. Et essay om sund­heds­kri­sers pæda­go­gi­ske potentiale

Krisen som ny begyndelse. Et essay om sundhedskrisers pædagogiske potentiale - Dansk pædagogisk Tidsskrift 1

Den aktuelle cor­ona­krise er på snart sagt alle måder for­fær­de­lig. Den har på ver­dens­plan kostet mere end tre millioner mennesker livet og har gjort endnu flere alvorligt syge med fx lun­ge­be­tæn­delse, blod­for­gift­ning eller nyresvigt. På den baggrund kan titlen på denne artikel virke noget pro­ble­ma­tisk. Men samtidig har netop den type globale pandemier altid vist […]

Skemaer for en nedlukket hverdag

Skemaer for en nedlukket hverdag - Dansk pædagogisk Tidsskrift 6

Da insti­tu­tio­ner og arbejds­plad­ser lukkede ned under Covid-19-pandemien i foråret 2020, skulle bør­ne­fa­mi­lier pludselig balancere skole, arbejde og fami­li­e­liv inden for hjemmets fysiske
rammer.

”Sej er jeg ikke længere” – mino­ri­tets­dan­ske drenge og lysten til skolen

”Sej er jeg ikke længere” - minoritetsdanske drenge og lysten til skolen - Dansk pædagogisk Tidsskrift 7

Artiklen ser nærmere på to mino­ri­tets­dan­ske drenge, Waseem og Amir, som har klaret sig godt i skolen. Drengenes historier belyser de barrierer og udfor­drin­ger, som mange mino­ri­tets­dan­ske drenge står overfor, og de faktorer, der spiller ind på deres ’lyst’ til skolen. Artiklen peger dermed på det – skrø­be­lige – samspil af faktorer, der fremmer drengenes muligheder […]

Pæda­go­gisk takt – handling, eksem­pla­ri­tet og dømmekraft

Pædagogisk takt - handling, eksemplaritet og dømmekraft - Dansk pædagogisk Tidsskrift 8

Denne artikel præ­sen­te­rer pæda­go­gisk takt som et overset og væsent­ligt bidrag til pæda­go­gik­ken, og forsøger at beskrive dens rolle i pæda­go­gisk praksis. Dernæst forsøger artiklen den svære øvelse at sige noget om hvordan denne takt kan udvikles.

”Jeg skriver faktisk over­ho­ve­det ikke” – om skri­veud­for­drede unge i uddannelse

”Jeg skriver faktisk overhovedet ikke” - om skriveudfordrede unge i uddannelse - Dansk pædagogisk Tidsskrift 9

Skrifts­prog­lige kom­pe­ten­cer er stadigt mere afgørende for suc­ces­fuld del­ta­gelse i uddan­nel­ses­ak­ti­vi­te­ter. I denne artikel under­sø­ger vi en gruppe unge og voksne hf-kursister på VUC, som har svært ved at indgå i de tilbud, det almin­de­lige uddan­nel­ses­sy­stem tilbyder. Kur­si­sterne har det generelt godt på VUC, men har afbrudt mange andre uddan­nel­ser og er udfor­drede, når de skal honorere faglige […]

Mistæn­ke­lig­gjort maskulinitet

Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

I denne artikel præ­sen­te­rer jeg for­skel­lige per­spek­ti­ver på den mistillid, som muslimske fædre med migrant­bag­grund berettede om under min etno­gra­fi­ske under­sø­gelse af disse fædres erfa­rin­ger med og navi­ga­tion af skole-hjem-sam­ar­bejde i danske folkeskoler. 

Tillidens dialektik –Vel­færds­ar­bej­det i et integrationsprojekt

Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

Med udgangs­punkt i et etno­gra­fisk studie af vel­færds­ar­bej­det i et inte­gra­tions­pro­jekt for ind­van­drer- og flygt­nin­ge­kvin­der argu­men­te­rer vi for, at vel­færds­ar­bej­det impli­ce­rer et uløseligt dia­lek­tisk samspil mellem tillid og mistillid. 

Tillid i for­æl­dre­sam­ar­bej­det i kon­trol­lens skygge

Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

I kom­mu­nerne synes der at være en udbredt for­stå­else af, at sam­ar­bej­det mellem pro­fes­sio­nelle og forældre skal være baseret på tillid, gensidig respekt og åbenhed. Pædagoger lægger stor vægt på konsensus og på at skabe uformelle, magt­neut­rale og ven­ska­be­lige rela­tio­ner til for­æl­drene (Høyrup, 2018). Para­doksalt nok er pædagoger samtidig de senere år blevet pålagt flere […]

Policy-dags­ord­ner og idealer om familiers og børns hjemmemiljø

Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

I denne artikel ana­ly­se­rer jeg, hvordan policy-dags­ord­ner om tidlig læring kan ses som en del af soci­al­po­li­tik­ker om risiko og fore­byg­gelse for familier og børn. Dette berører, hvordan policy om tidlig læring omfatter vær­di­la­dede spørgsmål som, hvad der er det rette hjem­me­miljø, og hvad der ikke er. 

”At sende på samme frekvens”. Pædagoger og forældres til­lids­ar­bejde i danske vuggestuer

Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

I vug­ge­stuer balan­ce­res tillid mellem forældre og pædagoger løbende gennem magtspil i hver­da­gens subtile inter­ak­tio­ner. Med afsæt i empiriske eksempler fra et etno­gra­fisk fel­t­ar­bejde i 2014 – 2015 i danske vug­ge­stuer, viser denne artikel, hvordan både forældre og pædagoger arbejder for at udtrykke og demon­strere tillid til hinanden. Derfor kan ingen af parterne entydigt posi­tio­ne­res som ’de magtfulde’. Det er formiddag […]

Tillid og tvivl – Dilemmaer i forældre og pæda­go­gers sam­ar­bejde om småbørns hverdagsliv

Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

I denne artikel under­sø­ger vi, med udgangs­punkt i et igang­væ­rende forsk­nings­pro­jekt, hvordan tillid og tvivl er en del af forældre og pæda­go­gers sam­ar­bejde om børns hver­dags­liv. Med baggrund i både historisk og empirisk materiale udforsker vi, hvordan tillid ikke blot kan forstås rela­tio­nelt og som knyttet til inter­sub­jek­tive samspil mellem pædagoger og forældre, men også må analyseres […]

Pæda­go­gers faglighed – for­tæl­lin­ger i nyere dansk forskning

Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

Denne artikel handler om, hvordan pæda­go­gers faglighed forstås, udfoldes og formidles i et udvalgt udsnit af dansk forskning. Med afsæt i et nyligt afsluttet forsk­nings­re­view, hvor vi har ana­ly­se­ret 26 forsk­nings­ar­tik­ler, præ­sen­te­res et analytisk indblik i den spænd­vidde, de kendetegn og den prægnans, som kan siges at ken­de­tegne pæda­go­gers faglighed. Som det vil fremgå, er der især to […]

Pæda­go­gik­kens glemmebog: Benny Lihme

Pædagogikkens glemmebog: Benny Lihme - Dansk pædagogisk Tidsskrift 11

Denne gang har vi valgt en tekst, som kom­ple­men­te­rer, kom­men­te­rer og kon­tek­stu­a­li­se­rer de fem artikler fra temaet om Anbragte, nemlig Benny Lihmes kronik ”Afvig som identitet”, som Infor­ma­tion bragte i 1974.