Dobbelte spor. Soci­al­pæ­da­go­gik, kunst og æstetik – et essay

DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

Essayet kredser omkring to æstetiske reflek­sio­ner: Hvad er forholdet mellem kunst­ne­rens inter­es­ser og aktø­rer­nes – mellem sagen og forholdet, og hvad er poten­ti­a­let i for­skel­lige kunst­ne­ri­ske udtryks­for­mer – teater, bil­led­kunst, musik, med videre? Det er oprin­de­ligt udgivet i DpT nr. 4/1999 under temaet ”Æstetik, kunst og pædagogik” med titlen ’Dobbelte spor – reflek­sio­ner over soci­al­pæ­da­go­gik og æstetik’. […]

Kunst som negation: om Adornos “Æstetisk teori”

DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

Frank­fur­ter­sko­lens Theodor W. Adorno gjorde kunsten og dennes relation til men­ne­skets eman­ci­pa­tion til sin livslange beskæf­ti­gelse. Det er nu 50 år siden Adornos hovedværk om æste­tik­ken udkom, og dermed er det meget passende at gøre en lille status over værkets nutidige relevans. Æstetisk teori fra 1970 er kul­mi­na­tio­nen på Adornos dedi­ke­rede interesse i kunsten og dennes […]

Demo­kra­tisk dannelse –mellem kunst og pædagogik

DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

Hvordan kan kunst fremme demo­kra­tisk dannelse i skolen? Artiklen tilbyder et forsk­nings­ba­se­ret svar på dette spørgsmål og under­sø­ger problemer og gevinster ved at åbne for trafikken mellem kunst og pædagogik – begge veje. Under­sø­gel­sen tager udgangs­punkt i EU-projektet Reach Out, hvor pro­fes­sio­nelle kunstnere fra England, Rumænien og Portugal har afholdt musik‑, bil­­led­kunst- og dan­sewor­ks­hops med elever fra […]

”Hvem er jeg?”

DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

— en under­sø­gelse af kunstens betydning for iden­ti­tets­ud­vik­lin­gen hos udsatte unge Med afsæt i empirisk pro­du­ce­ret materiale i for­bin­delse med et forsk­­nings- og udvik­lings­pro­jekt i pæda­gog­ud­dan­nel­sen, Pro­fes­sions­højsko­len Absalon, udforsker artiklen kunstens og kulturens poten­ti­ale i forhold til styrkelse af udsatte unges per­son­lige iden­ti­tets­ud­vik­ling og livs­du­e­lig­hed, der peger fremad mod videre uddan­­nel­­ses- og arbejds­liv. Artiklen argu­men­te­rer for, at kunst­per­for­ma­tive processer […]

Kunst og pædagogik i et post­mi­gra­tions­sam­fund

DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

Artiklen rejser spørgs­må­let, hvilket pæda­go­gisk projekt, der tegner sig, når kunstnere ”giver stemme til” mennesker med flygt­­ninge- og ind­van­drer­bag­grund, og hvordan en sådan kurateret stem­me­fø­ring kan forstås som en pæda­go­gisk inter­ven­tion i et post­mi­gra­tions­sam­fund. Således indledes artiklen med en teoretisk afsøgning og dis­kus­sion af kunstens pæda­go­gi­ske poten­ti­ale fra Brecht og Freire til Mouffe og Rancière, samt […]

ARTo­gra­fi­ske for­tæl­lin­ger

DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

Artiklen kaster læseren ind i fem pæda­go­gi­ske situ­a­tio­ner, hvor radikalt ander­le­des dan­nel­ses­pro­ces­ser finder sted. Inspi­re­ret af ARTo­gra­fien som en meto­do­logi til at forme, forstå og beskrive processer med Art, Research og Teaching, fortæller vi, hvordan kunst­ne­res, forskeres og læreres møder om under­vis­ning og for­mid­ling i for­skel­lige socio­ma­te­ri­elle felter ikke kun forandrer elever/studerende, men også kunst­ne­ren, forskeren og læreren […]

”Når de har været til eksamen, så er de tilbage igen”

DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

Denne artikel omhandler prak­tik­ken i pæda­gog­ud­dan­nel­sen, som efter de seneste reformers for­ma­li­se­ring og fag­gø­relse er blevet et uddan­nel­ses­rum, hvor ”opgave”, ”eksamen” og ”kom­pe­ten­ce­mål” er blevet uom­gæn­ge­lige fænomener

Den psy­kopo­li­ti­ske, den køns­po­li­ti­ske og den radikale

DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

De Forenede Nationers (FN) anbe­fa­ling om at fremme psykisk sundhed udtrykker en inter­na­tio­nal aner­ken­delse af behovet for et mere fler­fag­ligt fokus på psykisk sundhed frem for at fastholde en entydig medicinsk ori­en­te­ring mod sygdom inden for det psykiske sund­heds­om­råde.

Men­ne­ske­ret­tig­heds­un­der­vis­ning: Tilgange og ambi­va­len­ser

Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Ulighed til og i uddan­nelse er langt fra et nyt tema inden for socio­lo­gien og uddan­nel­ses­forsk­nin­gen, hvor skiftende tema­ti­se­rin­ger af, hvordan især køn, klasse, etnicitet mv. indgår i for­skel­lige former for in- og eks­klu­sions­pro­ces­ser, udgør vigtige bidrag. De seneste år er antallet af stu­de­rende med psy­ko­so­ci­ale van­ske­lig­he­der steget markant, og disse stu­de­rende ser ud til at blive udsat for nogle særlige former for sor­te­rings­me­ka­nis­mer.

Unge med triv­selspro­ble­mer i kol­la­bo­ra­tive lærings­fæl­les­ska­ber i vide­re­gå­ende uddan­nelse

Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Artiklen viser eksempler på de problemer, stu­de­rende, der mistrives, kan opleve i kol­la­bo­ra­tive lærings­fæl­les­ska­ber i vide­re­gå­ende uddan­nelse. Wengers (1998) begreber del­ta­ger­ba­ner, fælles virk­som­hed, gensidigt enga­ge­ment og fælles reper­toire ansku­e­lig­gør nogle af de stu­de­ren­des ople­vel­ser, mens Tintos (2015) model over rela­tio­ner mellem stu­den­ter­moti­va­tion, oplevelse af self-efficacy og til­hørs­for­hold, samt udhol­den­hed peger på kon­se­kven­ser deraf. Det under­sø­ges afslut­nings­vist, hvilke […]

Jeg ser det som et ekstra job, jeg har

Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Idealet om lige vilkår i vide­re­gå­ende uddan­nelse står centralt i den danske uddan­nel­ses­po­li­tik. Med afsæt i under­sø­gel­ses­til­gan­gen insti­tu­tio­nel etnografi vises, hvordan lige vilkår dog i høj grad bliver et indi­vi­du­a­li­se­ret ansvar pålagt den enkelte stu­de­rende. I artiklen udvikles et begreb om ekstra-arbejde til at kortlægge de akti­vi­te­ter, der er forbundet med stu­di­e­re­la­te­rede psy­ko­so­ci­ale van­ske­lig­he­der, og som ikke figurerer i uddan­nel­ser­nes selv­for­stå­else […]

Asyn­kro­ni­tet og sortering i et acce­le­re­ret uddan­nel­ses­sy­stem

Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Ulighed til og i uddan­nelse er langt fra et nyt tema inden for socio­lo­gien og uddan­nel­ses­forsk­nin­gen, hvor skiftende tema­ti­se­rin­ger af, hvordan især køn, klasse, etnicitet mv. indgår i for­skel­lige former for in- og eks­klu­sions­pro­ces­ser, udgør vigtige bidrag. De seneste år er antallet af stu­de­rende med psy­ko­so­ci­ale van­ske­lig­he­der steget markant, og disse stu­de­rende ser ud til at blive udsat for nogle særlige former for sor­te­rings­me­ka­nis­mer.

Uni­ver­si­te­terne på vej – hvorhen?

Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Inden for de sidste tyve år er der sket væsent­lige for­an­drin­ger med og på de danske uni­ver­si­te­ter. Men udvik­lin­gen er mod­sæt­nings­fuld og svær at orientere sig i. Der er kommet mange nye uddan­nel­ser, men mange unge kan ikke få adgang til de uddan­nel­ser, de ønsker. Uni­ver­si­te­terne står vagt om forsk­nin­gens frihed, men der frem­kom­mer jævnligt […]

Uni­ver­si­te­tet som plan B

Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Stu­di­etvivl som copings­tra­tegi blandt uni­ver­si­tets­stu­de­rende Artiklen under­sø­ger den øgede interesse for at styre stu­de­ren­des stu­di­e­valg og aktivitet under studiet. Med udgangs­punkt i to nyere under­sø­gel­ser om hhv. frafald ​(Fre­de­rik­sen & Billesøe, 2018)​ og stu­de­ren­des dag­lig­dags pri­o­ri­te­ter og valg (Sarauw og Madsen, 2016) argu­men­te­rer vi for, at denne interesse i at rek­rut­tere de rette stu­de­rende og stimulere dem til […]