Eks­pe­ri­men­te­rende analyser

, ,

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift har gennem de seneste tre-fire årtier bragt mange for­skel­lige bud på kritiske og skarpe analyser af pæda­go­gi­ske fænomener. Her­i­blandt analyser, som mere eller mindre eksplicit er udført og betegnet som blandt andet posi­tio­ne­rings­a­na­ly­ser, inter­ak­tions­a­na­ly­ser, etno­gra­fi­ske fel­t­a­na­ly­ser, ANT-analyser og dis­kur­s­a­na­ly­ser. I dette tema­num­mer dyrker vi analysen – og særligt den, der udfordrer os og får os til at tænke over, hvad analyse i grunden er.

I for­læn­gelse af tids­skrif­tets erklærede ambition om at formidle nye reflek­sio­ner og eks­pe­ri­men­ter baseret på en ”bred for­stå­else af viden­ska­be­lig­hed, erken­delse og for­mid­ling,” [1] vil vi i dette nummer dvæle ved netop analyser, der vover at eks­pe­ri­men­tere og gå til kanten af, hvad videnskab, erken­delse og for­mid­ling er og kan være. I den forstand er der tale om et lidt ander­le­des tema­num­mer, idet temaet ikke er et pæda­go­gisk fænomen eller begreb. I stedet dykker vi ned i analysens maskinrum og giver plads til reflek­sio­ner over og begrun­del­ser for – og ikke mindst visninger af – eks­pe­ri­men­te­rende analyser.  Tema­num­me­ret kan på den måde læses som en opfor­dring til at genover­veje og nytænke den kritiske analyse af pæda­go­gi­ske forhold.

I seks artikler tager i alt ni for­fat­tere de meto­do­lo­gi­ske briller på. Nogle af artik­lerne udfolder analyser, der i udtryk og frem­stil­lings­form går nye veje i forhold til (det, der er blevet) mere eller mindre tra­di­tio­nelle, kritiske analyser. Der er tale om artikler, der – begrundet og reflek­te­ret – forsøger at gøre ’noget andet’ med henblik på at skabe ny(e) erken­delse®.  Andre artikler lægge vægt på reflek­sio­ner over og begrun­del­ser­for selve den ana­ly­ti­ske praksis samt de praktiske, etiske og erken­del­ses­mæs­sige udfor­drin­ger i for­bin­delse hermed. Samlet set sætter tema­num­me­ret fokus på det ’tavse’ ana­ly­se­ar­bejde med artikler, der på vidt for­skel­lig vis linder på låget til analysens sorte boks og bidrager til nye reflek­sio­ner over pæda­go­gik­kens forhold til den kritiske analyse.

I den første artikel stiller Helene Fal­ken­berg skarpt på hånd­skrevne og renskrevne felt­no­ters kva­li­ta­tive forskelle. På baggrund af et fel­t­ar­bejde blandt elever i udsko­lin­gen udfoldes en ana­ly­se­stra­tegi, der forfølger de affekter, der opstår i mødet og i de gensidige intra-aktioner mellem for­sker­sub­jekt og de hånd­skrevne feltnoter. Denne ana­ly­se­stra­tegi er infor­me­ret af post-kva­li­ta­tiv meto­do­logi og har et andet sigte end mere kon­ven­tio­nelle analyser, der fx gennem syste­ma­ti­se­ret kodning søger at kom­plek­si­tets­re­du­cere og bringe orden i data. Fal­ken­berg argu­men­te­rer for, at de hånd­skrevne feltnoter gør det muligt at vende tilbage til fel­t­ar­bej­dets glødende øjeblikke – og lade disse øjeblikke af forun­dring blive drivende og ret­nings­gi­vende for analysen og de fænomener, der tunes ind på. Hvordan en sådan analytisk tilgang folder sig ud i praksis – og hvad den pro­du­ce­rer af indsigt om udsko­lings­e­le­vers skoleliv – vises gennem et eksempel, hvor følelser af skam og for­le­gen­hed cir­ku­le­rer og sætter spor i elever, forsker og feltnoter.

I temaets næste bidrag ”Montage – Afbry­delse af moderne for­tæl­lin­ger og erken­delse af udvik­lin­gens spøgelse i vel­færds­ar­bejde” anvender Stine Thygesen og Trine Øland montagen som analytisk og for­mid­lings­mæs­sigt greb til at forstyrre lineære udvik­lings­fo­re­stil­lin­ger i vel­færds­ar­bejde med plejebørn. Med det ana­ly­ti­ske eks­pe­ri­ment vil for­fat­terne udfordre og udvide vores histo­ri­e­for­stå­else og anspore til en undren og erken­delse, der står i mod­sæt­ning til kva­li­ta­tive analysers tendens til at søge sikre landinger. Montagen trækker på Walter Benjamins histo­ri­e­for­stå­else og foreslår en måde, hvorpå frem­skridt­stænk­nin­gens betyd­nin­ger kan under­sø­ges, ana­ly­se­res og præ­sen­te­res for at frem­bringe en ander­le­des indsigt. Den kritik, som montagen åbner op for, er dermed en kritik som stiller sig under­sø­gende an i forhold til viden­ska­bens andel i moder­ni­te­tens civi­li­se­rende mission og parade af spøgelser.

Sam­ar­bejde er på flere planer omdrej­nings­punk­tet i Charlotte Riis Jensen, Mette Molbæk og Janne Hedegaard Hansens artikel. Dels baserer artiklen sig på under­sø­gel­ser af pro­fes­sio­nel­les sam­ar­bejde om inklusion i skolen, dels udforskes for­fat­ter­nes eget forsk­nings­sam­ar­bejde. Artiklen viser, hvordan for­fat­ter­nes for­skel­lige for­for­stå­el­ser og forsk­nings­mæs­sige ståsteder præger både data­kon­struk­tio­ner og ana­ly­se­pro­ces­ser, når ambi­tio­nen er at lade de for­skel­lige blikke blive et meto­do­lo­gisk pro­duk­tivt benspænd, der kan give nuanceret og kom­plek­si­tets­sen­si­tiv indsigt i skolens sam­ar­bejds­prak­sis. Læseren inviteres med ind i en eks­pl­ora­tiv og messy ana­ly­se­pro­ces, der omfatter eks­pe­ri­men­ter med hot spots, mappings, felt­stu­­die-baserede beskri­vel­ser, søgen efter sprækker og optæl­lin­ger af pro­fes­sio­nel­les udsagn. Artiklen rundes af med nogle mere generelle reflek­sio­ner over betyd­nin­gen af et virk­nings­fuldt samarbejde.

I artiklen ”Læreres kritik som empirisk gen­stands­felt: Fransk prag­ma­tisk sociologi som analytisk blik på lærer­ar­bejde og målsty­ring” under­sø­ger Clara Steensen den prag­ma­ti­ske socio­lo­gis poten­ti­ale til at analysere vær­di­kampe i det danske uddan­nel­ses­felt, nærmere bestemt fol­ke­sko­len. Det ana­ly­ti­ske eks­pe­ri­ment består i at udforske, hvordan man med Luc Boltanski og Laurent Thévenots prag­ma­ti­ske sociologi som teo­riramme kan optegne de moralske værdier, der ligger til grund for læreres kritik og dis­kus­sion af målsty­ring i fol­ke­sko­len. Artiklens analyser zoomer ind på både læreres sprogligt for­mu­le­rede kritikker af målsty­rin­gen og de mere stille protester, der kommer til udtryk gennem læreres omform­nin­ger af de fysiske rammer på skolen. Det ana­ly­ti­ske blik kaster hermed lys over hver­dags­li­vets kritiske øjeblikke og de subtile måder, hvorpå lærere udfordrer og omgås skolens rammer.

I artiklen ”Kaf­ka­ma­ski­nen, hyper­re­a­li­tet og ind­ad­gro­ende fedme! Eks­pe­ri­men­ter i negativ analyse med affir­ma­tiv fantasi” eks­pe­ri­men­te­rer John Krejsler med en radikal sam­tids­di­ag­nose for at kunne udfolde og udfordre den eks­pro­p­ri­e­ring af livet, som en avanceret liberal styring med digital turbo driver uddan­nelse og den livslangt lærende ud i. Med inspira­tion fra Deleuze og Guattari udvikles begrebet om Kafka-maskinen til at frem­skrive scenarier af menings­løs­hed i (selv-)forvaltning af uddan­nelse, og med Baud­ril­lard frem­skri­ves det, hvordan skærmens realitet skaber en hyper­re­a­li­tet, hvor subjekter går til i ”ind­ad­gro­ende fedme”. Den negative kritik, der frem­kom­mer gennem analysens radikale syn­lig­gø­relse af en søvn­gæn­ger­præ­get realitet, gøres afslut­nings­vist til afsæt for skitser til en affir­ma­tiv kritik, der lægger op til at tænke nye glædes- og livs­be­kræf­tende modstandsstrategier.

Tema­num­me­rets afslut­tende artikel er skrevet af antro­po­lo­gen Nina Holm Vohnsen. Gennem detal­je­rede beskri­vel­ser af så for­skel­lige radikale ideer som imple­men­te­rin­gen af borgerløn, kolo­ni­se­rin­gen af Mars og etab­le­rin­gen af den poten­ti­elt kvin­de­fri­gø­rende ø SuperShe viser Vohnsen, at de væsent­lig­ste resul­ta­ter af udvik­lings­pro­jek­ter og policy ikke nød­ven­dig­vis knytter sig til pro­jek­ter­nes rea­li­se­ring, men til de ’spin-offs’, der opstår undervejs i processen. Det fænomen, at effekter opstår, udmøntes og kommer til udtryk – løsrevet fra om ideerne reelt imple­men­te­res – ana­ly­se­res frem ved at betragte utopiske drømme og visioner som aste­roi­der, der blæser forbi os og fra tid til anden efter­la­der et lille rest­pro­dukt; en flig af ideen, måske i let forvræn­get form. Artiklen argu­men­te­rer for, at ’spin-offs’ ofte udgør de eneste reelle og blivende effekter af ny policy og viser, hvordan en stringent kom­pa­ra­tiv analytisk tilgang kan indfange og fremvise disse effekter; en analytisk tilgang som kan informere analyser af policy og udvik­lings­pro­jek­ter indenfor det pæda­go­gi­ske felt.

Vi håber, at de seks artikler tilsammen efter­la­der læseren med en hovedpine og en undren over, hvad vi dog skal stille op med alt dette (Massumi 2002, 19). En hovedpine og en undren som vi håber vil lede til nye eks­pe­ri­men­te­rende analyser af pæda­go­gi­ske fænomener.

God læselyst!

Reference:

Massumi, Brian (2002): Parables for the virtual: movement, affect, sensation. Duke Uni­ver­sity Press.


[1] Se https://​dpt​.dk/​h​v​o​r​f​o​r​ – dpt/

  • ph.d., adjunkt, Institut for Lærer­ud­dan­nelse, København… 
  • ph.d., adjunkt, Institut for Pæda­gog­ud­dan­nelse, Københ… 
  • ph.d., lektor, Pæda­gog­ud­dan­nel­sen, Professionshøjskolen…