Når bør­ne­sy­net halter

,

Børn med handicap bliver i mindre grad inddraget i forhold, der vedrører deres eget liv sam­men­lig­net med jæv­nal­drende. På trods af Danmarks til­slut­ning til kon­ven­tio­ner samt dansk lov­giv­ning, som under­stre­ger ALLE børns ret til del­ta­gelse og medind­fly­delse, bliver børn med handicap ofte udelukket fra denne ret. Barrierer som tidspres og manglende kom­pe­ten­cer står i vejen, men vi mener ikke at den forsømte ind­dra­gelse alene beror på sådanne forhold. Det er som om, der hersker et ander­le­des børnesyn, når det drejer sig om børn med handicap.  Artiklen giver eksempler på, hvordan en ure­flek­te­ret til­si­de­sæt­telse af ret­tig­he­der foregår og hvilken betydning det har for (kom­mu­ni­ka­tio­nen af) synet på børn med handicap. Der gives også eksempler på hvordan praksis til tider afviger fra normen, og ind­dra­gelse prak­ti­se­res på atypiske måder, når fag­per­so­ner insi­ste­rer på at afdække børns perspektiver.

Ind­led­ning

I Børns Vilkår møder vi både direkte og indirekte de børn, denne artikel handler om. Vi læser og hører deres beret­nin­ger via Bør­ne­Te­le­fo­nen, vi under­vi­ser deres kommunale sags­be­hand­lere på kurser om bør­ne­ind­dra­gelse, og vi hører på erfa­rin­gerne fra vores bisid­der­korps. Artiklen her sætter – ligesom øvrige bidrag til dette nummer – spot på børnesyn, og her retter vi et særligt blik på børn med handicap[1]. Vores eksempler stammer primært fra myn­dig­heds­om­rå­det, hvor børn har krav på at blive inddraget i egen sag, og hvorfra vi har nært kendskab til praksis.

Afsættet er børn med handicaps indis­kutable ret til ind­dra­gelse. Deres ret til at blive lyttet til og have ind­fly­delse på eget liv, som både artikel 12 i Bør­ne­kon­ven­tio­nen og artikel 7 stk. 3 i Han­di­cap­kon­ven­tio­nen fastslår. Begge afspejler et børnesyn, hvor børn ses som kapable og som subjekter i eget liv. Men børn bliver langt fra altid inddraget i forhold der vedrører dem – det gælder børn i almin­de­lig­hed men i sær­de­les­hed gælder det for børn med handicap (Bengtsson og Pedersen 2022). De overses eller udelukkes i vidt omfang fra mulig­he­den for at blive hørt og gøre deres ind­fly­delse gældende, grundet deres handicap. På myn­dig­heds­om­rå­det begrundes den manglende ind­dra­gelse ofte med, at de pro­fes­sio­nelle savner kom­pe­ten­cer og tid til at inddrage børn med særlige behov. Konkrete metoder og tilgange efter­spør­ges. Men spørgs­må­let er, om bør­ne­sy­net også spiller ind. Betragtes børn med handicap på et ubevidst plan som for inkom­pe­tente og/eller for sårbare til at blive inddraget? Bliver deres meninger om egen situation eller for­an­stalt­nin­ger ikke rigtig opfattet som værdifuld og relevant viden?

Det prak­ti­se­rede børnesyn

Ens børnesyn er i det daglige sjældent eksplicit, bevidst eller kal­ku­le­ret. Og artiklens ærinde er ikke at udpege dem med ’rigtige’ og dem med ’forkerte’ børnesyn. Vi bærer alle rundt på – eller kommer til at udføre hand­lin­ger, der afspejler – børnesyn med rod i for­skel­lige histo­ri­ske epoker og viden­ska­be­lige para­dig­mer (Warming 2011). Kontekst, tid samt fagligt og per­son­ligt overskud kan være udslags­gi­vende i forhold til hvilke børnesyn vi udtrykker på for­skel­lige tids­punk­ter. Gennem artiklen viser vi, hvordan bestemte hand­lin­ger (eller måske snarere ”ikke-hand­lin­­ger”) kom­mu­ni­ke­rer bestemte børnesyn for netop børn med handicap. Om det er hand­lin­gerne eller bør­ne­sy­net, der så at sige kommer først, er svært at afgøre. Men det vi ser, er at man kommer til at arbejde ud fra bestemte børnesyn, idet man er guidet ind i defi­ne­rede hand­lin­ger og hand­lings­mu­lig­he­der som fagperson. Det kunne fx dreje sig om tid eller om måden man i systemet bedriver bør­ne­ind­dra­gelse på (samtalen).

Samtidig er det børnesyn, som den voksne kom­mu­ni­ke­rer direkte eller indirekte gennem hand­le­må­der, beslut­nin­ger og begrun­del­ser, et spejl, der holdes op for barnet: ”Sådan ser jeg dig” (Warming 2022). Et aspekt, vi ikke behandler videre i artiklen her, men som dog er vigtigt også at se nærmere på, når man taler om retten til ind­dra­gelse, er at dette spejl kan få betydning for barnets for­stå­else af sig selv. Børn med handicap vil altså være i øget risiko for at forstå sig selv som nogen, der ikke kan have en mening om eller er relevante at involvere i eget liv.

I det følgende ser vi nærmere på, hvordan praksis visse steder afspejler et børnesyn der er ser ud til at være ander­le­des for netop børn med handicap.

Rettighed reflek­te­ret i loven – og dens forvaltning

Børns ret til ind­dra­gelse i eget liv imple­men­te­res i stigende grad i dansk lov. Ser­vi­ce­lovens § 50 stiller fx krav om, at der gen­nem­fø­res en bør­ne­sam­tale eller en til­stræ­belse efter på anden vis at inddrage barnets syns­punk­ter. Men Anke­sty­rel­sens årlige opgø­rel­ser over lovens over­hol­delse viser, at et større antal bør­ne­sa­ger (62 ud af 362) i praksis, til­sy­ne­la­dende legitimt, alene baserer sig på voksnes vur­de­rin­ger af børnene (Anke­sty­rel­sen 2022). Den lovlige begrun­delse for at udelade bør­ne­ind­dra­gelse er oftest manglende modenhed[2]. Hvad det konkret indebærer er uklart. Men fra vores kendskab til nogle kommuners praksis kan vi forstå, at funk­tions­ned­sæt­tel­ser typisk spiller ind. Det bliver altså barnets handicap – dets manglende evner – der afgør hvorvidt retten til ind­dra­gelse respek­te­res. Han­di­cap­kon­ven­tio­nen nævner godt nok eksplicit børns ret til at modtage handicap- og alder­s­sva­rende bistand for at vir­ke­lig­gøre denne ret, mens Bør­ne­ko­mi­te­ens General Comments til artikel 12, specifikt nævner, at børn ikke skal bevise deres formåen for at have ret til at blive lyttet til og blive taget alvorligt[3]. Imid­ler­tid ser vi at kon­ven­tio­nerne, herunder de generelle kom­men­ta­rer, lever et lidt ”hemmeligt liv”. Fx er sidst­nævnte ikke oversat til dansk, og kend­ska­bet til dem blandt fagfolk (inkl. embeds­værk på soci­a­l­om­rå­det) er næsten ikkeeksisterende.

At være kapabel til at have en mening

Et helt andet eksempel på at bør­ne­sy­net virker forskudt i forhold til børn med handicap, ser vi i en under­sø­gelse om ple­je­fa­mi­lie­an­bragte børn med handicap. Et citat herfra sætter det på spidsen og afslører et børnesyn, som kunne være en af for­kla­rin­gerne på at nogle børn med handicap ikke inddrages:

”Jeg har jo de unge, ikk’, og de siger lidt mere. De kan fx godt udtrykke: ’Jamen jeg vil rigtig gerne bo i en normal familie’, […] og så kan man jo snakke med dem om det og tage den derfra. Men man kan sige… hende mongolen, der røg fra én ple­je­fa­mi­lie til en anden, hun […] altså der vurderede vi, at det var bedst, fordi hun ikke havde noget biologisk familie, ikk’. Så der var hun ikke selv inde over, fordi det var hun ikke god nok til at kunne udtale sig om. Og slet ikke sådan dér, vel” (Alstrup et al. 2016 p 145).

Sags­be­hand­le­ren giver ret tydeligt udtryk for at hun ikke betragter barnet med Downs syndrom som kapabelt i forhold til at udtrykke egne meninger om eget liv. Hun sam­men­hol­der det med måden, hun kan tale med de (nor­mal­fun­ge­rende og derfor ’kapable’) unge på. I råd­gi­ve­rens optik er barnet – eller måske børn – med Downs syndrom ikke i stand til at have en mening eller kom­pe­tente til at kunne udtrykke den, og derfor udebliver nys­ger­rig­he­den på barnets perspektiv.

”Det vil nok frustrere dem at være med…”

Fra Børns Vilkårs bisiddere har vi endvidere for­tæl­lin­ger fra praksis, der bekræfter et billede af at børn med handicap på forhånd sorteres fra, når det kommer til afhol­delse bør­ne­sam­ta­ler eller andre sam­men­hænge, hvor børn ellers inddrages i beslutninger/forhold om eget liv og hverdag. Ind­dra­gelse gøres typisk til et spørgsmål om samtale, og når man antager at dét er van­ske­ligt, inddrages børnene ikke. En bisidder fra Børns Vilkår, som vi har inter­viewet i for­bin­delse med denne artikel, fortæller:

”Her [på anbrin­gel­ses­sted for børn med svære udvik­lings­for­styr­rel­ser] ser jeg mere som normen, end und­ta­gel­sen, at der hersker en talen om og ikke med de unge mennesker. Det begrundes ofte i manglende sprog eller for­stå­else af sin situation eller hvad der ellers kan begrunde en (…) til­si­de­sæt­telse af forsøget. I nogle tilfælde begrundes det ved at der jo er beskikket en værge som kan tale på den unges vegne, hvilket er en klar mis­for­stå­else af hvad værgemål er og ikke er. (…) Men jeg ser det også i mange sager med børn der blot har ADHD, lettere autis­me­pro­ble­ma­tik­ker osv. at der også her finder manglende invol­ve­ring sted med begrun­delse i at de jo ikke kan sidde stille til en samtale eller forstå hvad der tales om osv. At det nok vil frustrere dem at skulle være med…”.

For­skel­lige børnesyn skinner igennem her. At det vil frustrere børnene at være med handler om, at ind­dra­gel­sen ikke er indrettet på børnenes men de voksnes præmisser (da de i store træk forstås som samtaler eller møder), og det er derfor bedre at skåne børnene fra del­ta­gelse, fordi det antages at være en ube­ha­ge­lig oplevelse for dem at være med – det ville være synd. Når børn ses som sårbare, vil retten til beskyt­telse ofte komme til at dominere over retten til at deltage – en pro­ble­ma­tik, som vi ser, i særlig grad møder børn med handicap. Men problemet her er, at det reelt er måden man tænker ind­dra­gelse på, der bidrager til synet på børn som inkom­pe­tente og sårbare, for så længe man beslutter sig for, at samtalen er lig med bør­ne­ind­dra­gelse, så vælger man at udelukke nogle børn fra start.

Fokus på modenhed – en mis­for­stået kattelem

Vi vender nu tilbage til Anke­sty­rel­sens opgørelse, der viser at børn helt lovligt udelukkes fra at blive hørt og give deres mening til kende. Af gode grunde nævner lov­tek­sten ikke handicap som en grund til at undlade at tale med barnet, da det ville være åbenlys diskri­mi­na­tion, men derimod begrebet modenhed (jf. note 2), som dog må siges at være en ukonkret størrelse.

I vir­ke­lig­he­dens verden er tiden knap og efter mange råd­gi­ve­res eget udsagn gælder det samme for kompetencerne/metoderne til at inddrage børn med handicap. Her er det belejligt med lov­hjem­mel til at komme hurtigt videre i sagerne. Som vi ser det, ligner begrun­del­sen et ”smuthul” i loven, der legi­ti­me­rer til­si­de­sæt­tel­sen af nogle børns rettigheder.

Men hvor kom modenhed egentlig fra? Vi tror at denne brug af begrebet kan spores tilbage til Bør­ne­kon­ven­tio­nens artikel 12, hvor netop alder og modenhed nævnes som noget, der skal holdes op imod vægt­nin­gen af barnets udsagn. Men hverken artikel 12 – eller de kom­men­ta­rer, der uddyber for­stå­el­sen heraf – gør modenhed til et spørgsmål om, hvorvidt barnet skal høres og tages alvorligt, men snarere om at det, barnet udtrykker, skal holdes op imod dets modenhed.

Fra barrierer til mulig­he­der: At insistere på barnets perspektiv

Artiklen har indtil nu set på første del af Ser­vi­ce­lovens § 50 stk. 3 (note 2). Men vi vil også gerne hæfte os ved den næste sætning i lov­tek­sten, hvor der peges på, at barnets syns­punk­ter skal søges til­ve­je­bragt, hvis ikke en almin­de­lig bør­ne­sam­tale kan afholdes. I praksis vil det ofte betyde, at voksnes (fx forældres eller behand­le­res) per­spek­ti­ver inddrages i stedet for barnets. Men vores bisiddere og vores øvrige berøring med praksis har også vist os, at der findes fag­per­so­ner, der insi­ste­rer på, at også de børn som er blandt de aller­svæ­re­ste at kom­mu­ni­kere med, har krav på at blive inddraget i eget liv. At de ligesom andre børn har ret til at blive forsøgt forstået, taget alvorligt og have medind­fly­delse – selvom et handicap stiller for­hin­drin­ger i vejen for den vanlige kom­mu­ni­ka­tions­form. Det viser, at manglende tid og kom­pe­ten­cer ikke umuliggør nys­ger­rig­hed på barnets perspektiv.

Besøg på bosted

I en af de kommuner, vi har afholdt kursus i, hører vi en historie om hvordan en soci­al­rå­d­gi­ver som har ansvaret for det per­son­ret­tede tilsyn for en pige, bosat på et bosted for børn med svær udvik­lings­hæm­ning, oplever fru­stra­tion og afmagt over ikke at kunne kom­mu­ni­kere med barnet og der­i­gen­nem få belyst hendes per­spek­tiv på eget liv. Soci­al­rå­d­gi­ve­ren oplever sine kollegaer ”give op” og holde sig til per­spek­ti­ver på barnets liv fremlagt af forældre, pædagoger m.fl. Men i denne sag vælger hun at begive sig afsted for at besøge pigen i hendes hverdag, og hun oplever ved at sidde ved siden af hende i køre­sto­len, hvad hun er optaget af, hvor hendes blik går hen, hvad hun er opstemt over eller virker ligeglad med. Hun forsøger at se med hende frem for hende. Uanset om hun havde haft uendelig meget tid til rådighed, havde hun næppe kunne få adgang til det såkaldte ”indefra-per­spek­tiv”, forstået som pigens egne arti­ku­le­rede erfa­rin­ger og hold­nin­ger (Warming 2011), men hun kunne tilstræbe det ved at supplere den viden hun kunne få fra sagsakter og barnets nære voksne med sine egne obser­va­tio­ner af pigen i sin egen kontekst. Historien viser et eksempel på at nogen trodser barrierer som tid, faglige pro­ce­du­rer og den gængse opfat­telse af hvad bør­ne­ind­dra­gelse skal være i bestræ­bel­sen at forstå barnets perspektiv.

Fagligt løft til børnesamtalerne

Et andet eksempel, som viser en vilje til at give børn med handicap stemme – her i kraft af et fagligt løft på området – er en af de kommuner, som vi har undervist i bør­ne­ind­dra­gelse med metoden team­ba­se­ret videos­par­ring[4]. I en konkret kommune, hvor ’manglende modenhed’ tidligere har været begrun­del­sen for ikke at have samtaler med børn og unge med handicap, har en faglig leder insi­ste­ret på at fastholde metoden efter kursets afslut­ning. Ifølge lederen har den fortsatte videos­par­ring været med til at under­støtte hendes ønske om at få skabt en anden kultur på arbejds­plad­sen, hvor børn og unge med handicap i højere grad inddrages. Hun fortæller, at med­ar­bej­der­nes sparring på hinandens samtaler/interaktioner med børn og unge med handicap, tyde­lig­gør hvor svært det kan være, men også at det giver inspira­tion til at gå nye veje, som opsamles i en vidensbank.

For­tæl­lin­gen afspejler, som vi ser det, et børnesyn hvor børn med handicap ses som kom­pe­tente til at have meninger om eget liv, hvor deres per­spek­ti­ver er vær­di­fulde og hvor børnene først og fremmest ses som rettighedsindehavere.

Bisid­de­res fortællinger

Også Børns Vilkårs bisiddere kan berette, hvordan fag­per­so­ner er gået alter­na­tive veje i en insi­ste­ren på at ville forstå børns syns­punk­ter i relation til egen sag. Én fortæller om brug af pik­to­gram­mer i en samtale med et barn med meget lav IQ, mens en anden fortæller om obser­va­tio­ner af en dreng uden sprog. Hun siger[5]:

”Sagen omhand­lede en dreng med mul­ti­han­di­cap. Hans mor blev beskrevet som meget res­sour­cesvag. Drengen var tidligere anbragt på døg­nin­sti­tu­tion, da han var ret behand­lings­kræ­vende; han sad i kørestol, skulle have hjælp til alt og havde ikke talesprog. Moren var flyttet i en mere egnet bolig og ønskede nu at få hjemgivet sønnen. Sagen skulle behandles i børne- og unge­ud­val­get, men dommeren her valgte at udsætte behand­ling af sagen med begrun­delse i, at drengens per­spek­ti­ver ikke var belyst. Sags­be­hand­le­ren havde end ikke besøgt drengen, men lagt op til en videre­fø­relse af anbrin­gel­sen, alene ud fra hans behandlingsbehov. 

Sagen blev behandlet på ny, og her kom det frem, at drengens mimik havde vist en stærk til­knyt­ning og glæde ved at se sin mor. En mimik der ikke kom frem når han mødte diverse behand­lere og pædagoger. På den baggrund blev drengen hjemgivet til sin mor, og med massiv pleje i eget hjem kom det til at fungere”. 

Und­ta­gel­serne der bekræfter reglen?

Eksemp­lerne ovenfor illu­stre­rer at vir­ke­lig­he­den rummer flere for­skel­lige tilgange til ind­dra­gelse af børn med handicap og at bør­ne­sy­net på området natur­lig­vis ikke er sort/hvidt. Som sådan er for­tæl­lin­gerne med til at vise veje for hvordan ind­dra­gelse også kan forstås og prak­ti­se­res, når den gængse sam­ta­le­form er udfordret.

Men eksemp­lerne viser også en vir­ke­lig­hed og en praksis, hvor det, for­skel­lige pro­fes­sio­nelle gør for at ”give stemme” til børn med handicap, mange gange fremhæves som noget out of the ordinary. For­tæl­lin­gerne er uomt­vi­ste­ligt positive og viser at synet på børn med handicap langt fra altid handler om inkom­pe­tence, objekt­gø­relse og sårbarhed. Men så længe ind­dra­gelse af børn med handicap fremhæves som ekstra­or­di­nært – som und­ta­gel­serne – bekræfter det så ikke opfat­tel­sen af, at disse børn og deres per­spek­ti­ver i det store billede ikke betragtes som mulige, vigtige eller relevante at inddrage, at være nys­ger­rige på og at forsøge at forstå?

Den erfarede efter­spørgsel på kom­pe­ten­cer og metoder til ind­dra­gelse af børn med handicap indikerer at der i kom­mu­nerne faktisk er et stort ønske om at (blive bedre til at) inddrage børn med handicap. Men på samme tid kunne det store kom­pe­tence-fokus indikere, at der hersker et afvigende børnesyn: Et syn på disse børn som så ander­le­des fra såkaldt almin­de­lige børn, at man ikke ”bare sådan” kan undersøge deres per­spek­ti­ver uden spe­ci­a­li­se­ret viden og særlige metoder. Det, kan vi forstå, gælder vel at mærke også børn med autisme og ADHD med vel­fun­ge­rende sprog og kognition. Vi ved godt, at pro­ble­ma­tik­ken ikke er enkel, for på den ene side kan metoder og viden om diagnoser/handicaps være vigtige i for­bin­delse med ind­dra­gelse. På den anden side burde adgangen til metoderne ikke være udslags­gi­vende for hvorvidt der gøres forsøg på at undersøge børnenes per­spek­ti­ver. Sagt lidt forenklet, så bliver manglen på metoder til handlingslammelse.

Nok så vigtigt er det at pointere, at dif­fe­ren­ti­e­rede metoder til bør­ne­ind­dra­gelse jo ikke alene handler om børn med for­skel­lige handicaps, men om alle børn. For børn er for­skel­lige – handicap eller ej – og derfor kræver det altid for­skel­lige hensyn og tilgange at lave god bør­ne­ind­dra­gelse. Både i betyd­nin­gen bør­ne­sam­tale (den spe­ci­fikke ’hændelse’) og i den løbende proces med at inddrage børn og unge i beslut­nin­ger og forhold i deres liv.

Når børn med handicap gøres ”for særlige” til ind­dra­gelse, så udebliver også nys­ger­rig­he­den på børnenes per­spek­ti­ver. Men hvad der imid­ler­tid også udebliver, er bevidst­he­den om, at ind­dra­gelse i eget liv faktisk er en ret – og at denne ret også gælder for børn med handicap.

It’s not the gift of the adult. It’s the right of the child

(Lundy 2007)

Refe­ren­cer

Alstrup, C., Hammen, I.; Fre­de­rik­sen, A. (2016): Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i fami­liepleje. Videns­cen­ter for Anbragte Børn og Unge, Køben­havns Kommune.

Anke­sty­rel­sen (2022): Bør­ne­sags­ba­ro­me­tret. Juni 2022. Loka­li­se­ret på Inter­net­tet: https://​ast​.dk/​p​u​b​l​i​k​a​t​i​o​n​e​r​/​b​o​r​n​e​s​a​g​s​b​a​r​o​m​e​t​r​e​t​ – ​2​022

Bengtsson, T.; Henze-Pedersen, S. (2022): Børn og unges ind­dra­gelse i myn­dig­heds­sags­be­hand­ling på børne- og unge­om­rå­det. VIVE, København. Link: https://​www​.vive​.dk/​m​e​d​i​a​/​p​u​r​e​/​1​8​0​5​2​/​8​6​1​2​264

Lundy, L. (2007). “Voice” is not enough: Con­cep­tu­a­li­sing Article 12 of the United Nations Con­ven­tion on the Rights of the Child. British Educa­tio­nal Research Journal, 33(6), 927 – 942.

Warming, H. (2011): Bør­ne­per­spek­ti­ver. København, Akademisk forlag

Warming, H. (2022): Bør­ne­sy­net i anbrin­gel­ses­pro­ces­ser. I: Nielsen, H. Schjel­lerup; Henriksen, A‑K.; Antczak, H. Birkholm (red.) (2022): Soci­al­fag­ligt arbejde med anbrin­gel­ses­sa­ger. København, Akademisk Forlag.

Inter­views med bisiddere


[1] Handicap dækker over en bred gruppe af funk­tions­ned­sæt­tel­ser. Vi vælger ikke at gå i dybden med han­di­cap­be­gre­bet her, men under­stre­ger at der ikke er tale om alle handicap. Nogle typer af handicap (fx glu­te­nal­lergi, diabetes, dysleksi) antager vi ikke til­skri­ves årsagen til eventuel manglende ind­dra­gelse, mens handicap der giver barnet bety­de­lige fysiske, sproglige, kognitive eller sociale van­ske­lig­he­der, er relevante her.

[2]Stk. 3. ”Som led i under­sø­gel­sen skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan undlades, i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gen­nem­fø­relse. Kan samtalen ikke gen­nem­fø­res, skal oplys­nin­ger om barnets eller den unges syns­punk­ter søges til­ve­je­bragt. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra for­æl­dre­myn­dig­he­dens indehaver og uden dennes til­ste­de­væ­relse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor”.

[3] https://​www​.refworld​.org/​d​o​c​i​d​/​4​a​e​5​6​2​c​5​2​.​h​tml

[4] En syste­ma­tisk tilgang i arbejdet, hvor med­ar­bej­derne giver hinanden sparring på video­op­ta­gede børnesamtaler.

[5] Citatet er et uddrag af interview med bisiddere fra Børns Vilkår foretaget i sommeren 2022