Kirkebæk genlæst – om udgræns­nin­gen af de uduelige

Et tema­num­mer i Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, som sætter fokus på vari­e­rende funk­tions­ev­ner, handicap og diagnoser må selv­føl­ge­lig involvere Birgit Kirkebæk, for ingen har som hende sat spor inden for den pæda­go­gi­ske han­di­cap­forsk­ning i Danmark. Birgit Kirkebæk har både arbejdet som lærer og sko­le­in­spek­tør på spe­ci­alsko­ler fra 1960 – 1982 og senere som lektor og professor på Danmarks Pæda­go­gi­ske Uni­ver­si­tet og Oslo Uni­ver­si­tet fra 1995 – 2000. Hun har skrevet en lang række bøger og artikler og er i dag redaktør af Han­di­cap­hi­sto­risk Tids­skrift. Som en af de første inter­es­se­rede Kirkebæk sig for de afvigere, der på mange måder var fra­væ­rende i den nyere dan­marks­hi­sto­rie. Især er hun optaget af de skiftende ”eksperter”, der har beskæf­ti­get sig med de til enhver tid ”ander­le­des”, og for de videns-tek­­no­lo­­gier, der bringes i anven­delse i afgræns­nin­gen mellem de duelige og de uduelige. Dette er også omdrej­nings­punk­tet i artiklen I.K. 75 – grænsen mellem ånds­svag­hed og nor­ma­li­tet, som blev bragt i Social Kritik i 1997. Artiklen sætter fokus på de intel­li­gen­stests, der fra 1920erne og frem blev brug som et auto­ri­ta­tivt redskab til at afgrænse en særlig gruppe mennesker, som værende åndssvage og farlige for samfundet. Artiklen giver et historisk per­spek­tiv på brugen af test som et legi­ti­me­rende redskab og stiller samtidig en række spørgsmål, som også er særdeles relevante for græn­sed­rag­nin­gen mellem nor­ma­li­tet og afvigelse i dag.

Hvem er den syge?

Ind­led­nings­vist stiller Kirkebæk det helt centrale spørgsmål: Hvem er det egentlig, der har brug for indsatsen? Hvem er den syge? Da intel­li­gens­må­ling vandt udbre­delse som læge­vi­den­ska­be­ligt redskab i 1920erne og 1930erne var det ikke de lettere åndssvage selv – eller deres pårørende – der gav udtryk for, at de havde brug for udredning og behand­ling. Det var derimod ledende kræfter i samfundet, der så et behov for at gribe ind. Samfundet var i begyn­del­sen af det tyvende århund­rede i en rivende udvikling, men indu­stri­a­li­se­rin­gen og urba­ni­se­rin­gen medførte også store sociale problemer som fattigdom, arbejds­løs­hed, drik­fæl­dig­hed, prosti­tu­tion og anden kri­mi­na­li­tet. Nye teorier om arveligt betinget dege­ne­ra­tion tilbød en for­kla­ring på disse problemer. Ud fra dege­ne­ra­tions­te­o­ri­erne var pro­ble­mets kerne dårlig arv, og problemet ville kun blive større, hvis de dege­ne­re­rede fik lov at formere sig. Der var mange grader af dege­ne­ra­tion, men de åndssvage var ifølge de nye teorier på det laveste stadie, og satte man ikke ind, ville man for hver gene­ra­tion komme nærmere civi­li­sa­tio­nens undergang. Med andre ord; det var i udgangs­punk­tet samfundet som led og var i fare, det var samfundet, som var sygt og som havde brug for helbredelse. 

Hvad er det, der måles?

Løsningen på sam­fun­dets problemer, blev at finde og ”behandle” de åndssvage med inter­ne­ring og ste­ri­li­sa­tion, der skulle hindre at de spredte deres under­lø­dige gener. Men hvordan afgræn­sede man, hvem der var åndssvag? I artiklen viser Birgit Kirkebæk, hvordan IK-testen blev udviklet og brugt som et nyt objektivt redskab, der kunne legi­ti­mere afgø­rel­ser i relation til de nye meget vidt­gå­ende særlove. Der stod intet i lov­giv­nin­gen om, hvad ånds­svag­hed var eller hvor grænsen mellem åndssvag og normal gik. Det var i meget høj grad op til et lægeligt skøn. IK-testen kunne dog med et enkelt tal ansku­e­lig­gøre problemet.  Ånds­sva­ge­læ­gerne brugte mange kræfter på at forfine redskabet. De dis­ku­te­rede ved hvilket tal grænsen skulle gå, og blev i store træk enige om 75. De drøftede også i hvilke særlige tilfælde, man måtte gå på kompromis med scoren og inddrage åndssvage under forsorgen med en højere IK end 75. Med en urokkelig tro på arvens betydning, mente ånds­sva­ge­læ­gerne, at man måtte gøre und­ta­gel­ser, hvor ved­kom­men­des slægt var dege­ne­re­ret i udpræget grad. Derfor var det også vigtigt, at testen blev udført af en erfaren læge med den rette eks­per­tise. Til gengæld ofrede ånds­sva­ge­læ­gerne ikke meget tid på de kritiske røster, som satte grund­læg­gende spørgs­måls­tegn ved testen. Disse kritikere pegede især på miljøets betydning og hævdede, at det som IK-testen målte, måske ikke så meget var lav intel­li­gens og dårlig arv, som det var manglende sko­le­kund­ska­ber og nogle andre moralske begreber end dem, der gjorde sig gældende hos borgerskabet.

Hvad gør testen – og ved hvem?

Et tredje spor i artiklen handler om, hvad testen gør og ved hvem? Birgit Kirkebæk viser i artiklen, hvordan testen bidragede til en udpeg­­nings- og udskil­lel­ses­pro­ces, men også en for­skyd­ning, hvor sam­fun­dets problemer blev per­so­ni­fi­ce­ret, og hvor ”den åndssvage” blev kon­stru­e­ret som mod­bil­lede på den men­ne­ske­lige duelighed og sam­fun­dets udvikling. Hermed skete en frem­med­gø­relse og umen­ne­ske­lig­gø­relse, som legi­ti­me­rede indgreb i den ånds­sva­ges krop og frihed. Samtidig trådte ånds­sva­ge­læ­gerne frem som de eksperter, der beher­skede græn­sed­rag­nin­gen mellem de duelige og de uduelige – og mellem de vidende og de uvidende. Testen var med til at give lægerne en autoritet som dem, der kunne udpege problemer og komme med de rette løsninger. I deres egen sel­vop­fat­telse og argu­men­ta­tion handlede de altid humant og i sam­fun­dets og den enkeltes interesse, men som regel var de problemer og løsninger de udpegede også med til at udvide deres egen virk­som­hed, nød­ven­dig­hed og magt.

Stadig aktuel

Selv om Kirkebæks forskning især omhandler en periode, der ligger 100 år tilbage, ser hun ikke historien som et afsluttet kapitel eller fordømmer fortidens men­ne­ske­syn ud fra en præmis om, at vi er blevet meget klogere og meget mere humane i dag. Tværtimod minder hun altid sine læsere om det modsatte. Også i dag er der en angst for svaghed, for sårbarhed, for afhæn­gig­hed, og en foragt for de uduelige og unyttige. Også i dag løses problemer – f.eks. i over­fyldte klas­se­væ­rel­ser – ved at udskille dem, som fler­tal­let ikke kan rumme. Test, scre­e­nin­ger og udred­nin­ger ses fortsat som objektive spej­lin­ger af en vir­ke­lig­hed, og diagnoser placerer stadig pro­ble­merne hos den enkelte, mens sociale og rela­tio­nelle forhold træder i bag­grun­den. Og også i dag vil de fleste pro­fes­sio­nelle, som tager del i eks­klu­de­rende processer hævde, at de handler ud fra de bedste hensigter. Hvad er det, der er så attrak­tivt for poli­ti­kere og pro­fes­sio­nelle ved denne udpegning og udskil­lelse af bestemte mennesker som pro­blem­bæ­rere? Som Kirkebæk har skrevet andet­steds: ”At forske i den spe­ci­fikke gruppes karak­te­ri­stika og finde essen­ti­elle årsager til deres ’afvigelse’ frikender alle andre, end den der har ’sygdommen’ for skyld” (Kirkebæk 2004, s. 15). Som et alter­na­tiv til denne fri­ken­delse insi­ste­rer Kirkebæk altid på vores etiske og moralske for­plig­telse over for hinanden – i al vores mang­fol­dige for­skel­lig­hed og besværlighed.

Kirkebæk, B. (2004): Letfærdig og løsagtig – kvin­de­an­stal­ten Sprogø 1923 – 1961, Holte: SocPol.