Udfor­drin­ger til dansk pæda­go­gisk forskning

Hvad udfordrer aktuelt det pæda­go­gi­ske felt i Danmark?   Det spørgsmål reflek­te­res der over i denne artikel, der blandt andet inddrager en række kritiske  og uden­land­ske studier af pædagogik, hvis resul­ta­ter antagelig også er relevante for Danmark. Trods udfor­drin­ger, er der ikke i  Danmark som i andre lande en stor akademisk interesse og omsorg for pædagogik. Feltet udfordres af den danske binære insti­tu­tions­struk­tur. Selvom erfa­rin­ger fra andre lande tyder på, der er få gevinster at hente på en mere enstren­get struktur uden  egentlige kar­ri­e­re­trin i pæda­go­gisk praksis, så efter­la­der struk­tu­ren aktuelt et usikkert ansvar for forskning i dag­in­sti­tu­tions­pæ­da­go­gik. Det er en udfor­dring.  Det pæda­go­gi­ske felts kapacitet er øget  blandt andet som følge af flere eksterne forsk­nings­be­vil­lin­ger. Den viden­ska­be­lige pro­duk­tion er øget dog ikke altid kva­li­te­ten og kon­se­kven­serne er uvisse. Snævre typer af anven­del­ses­o­ri­en­te­ret forskning og interne dyna­mi­k­ker, frag­men­te­ring og problemer i forsk­nings­struk­tu­ren udfordrer kon­ti­nu­er­lig, udvikling af pæda­go­gi­ske teorier og viden­ska­be­lige  fremskridt. 

Ind­led­ning

Denne artikel præ­sen­te­rer nogle vilkår og udfor­drin­ger, der aktuelt ken­de­teg­ner danske uni­ver­si­te­ters og pro­fes­sions­højsko­lers pæda­go­gi­ske forskning rettet mod lærer- og pæda­gog­pro­fes­sio­nerne ([1]). Det danske pæda­go­gi­ske forsk­nings­felts vilkår og udfor­drin­ger er på nær nogle und­ta­gel­ser ikke  særlige danske, derfor bygger artiklen også på resul­ta­ter fra kritiske studier af pædagogik fra bl.a. Norge, Sverige, Tyskland, England, USA (Kvernbekk, 2021, Sahlström, 2021, Bellman & Ricken, 2020, Zapp. m.fl., 2018, Whitty & Furlong, 2017). De uden­land­ske studier afspejler en større akademisk interesse og omsorg for disci­pli­nen pædagogik. Men også i Danmark har forskere inter­es­se­ret sig for den aktuelle udvikling indenfor pæda­go­gisk forskning samt over­vej­el­ser over pædagogik som viden­ska­be­lig disciplin (Sæverot & Kri­sten­sen, 2022, Kri­sten­sen, 2022 Pio, 2022, Hjort og Johansen 2019, von Oettingen, 2018). I artiklen præ­sen­te­res med inspira­tion fra Bernste­in­tra­di­tio­nen (Bernstein, 2000, Whitty og Furlong, 2017)  nogle træk af det pæda­go­gi­ske forsk­nings­felt i Danmark med fokus på udfor­drin­ger i dets insti­tu­tio­nelt for­ank­rede viden­ska­be­lige erken­­del­­ses- og  til­eg­nel­ses­må­der (Schmidt, 1983). Det danske pæda­go­gi­ske forsk­nings­felts kapacitet er vokset gennem de seneste årtier.  Det er i stigende grad et insti­tu­tio­nelt og epi­ste­mo­lo­gisk set dif­fe­ren­ti­e­ret viden­ska­be­ligt mul­ti­pa­ra­dig­ma­tisk, ‑disci­pli­nært og trans­di­sci­pli­nært felt bestående af et øget antal viden­ska­be­lige disci­pli­ner og under­di­sci­pli­ner fordelt over for­skel­lige pæda­go­gi­ske viden­stra­di­tio­ner dvs. for­skel­lige forsk­nings­stile.  Denne uddif­fe­ren­ti­e­ring eller frag­men­te­ring har gjort det van­ske­ligt  at pege på, om pædagogik var en passende over­skrift for det pæda­go­gi­ske felt og om den over­skrift var det eneste, der var tilbage i en udtørret og ”…støvet” disciplin  (Korsgaard m.fl. 2017, s. 16). Det er en af bag­grun­dene for, at pæda­go­gisk forskning i denne artikel bliver kaldt et felt og ikke en disciplin  (jf. Kvernbekk, 2021).  Det pæda­go­gi­ske forsk­nings­felt er født med udfor­drin­ger om dets relevans for pæda­go­gisk praksis, hvilket skyldes, at det insti­tu­tio­nelt set er skabt af og indlejret i et permanent spæn­dings­for­hold mellem akademi og pro­fes­sion samt mellem akademi og policy (Labaree, 2017). Men hvordan udfordres, og hvad udfordrer det pæda­go­gi­ske felt i Danmark aktuelt, når der tages udgangs­punkt i insti­tu­tions- og forsk­nings­struk­tu­rerne samt deres øgede kapacitet?

Den binære institutionsstruktur

Pæda­go­gisk forskning i de pæda­go­gi­ske pro­fes­sio­ner foregår i for­skel­ligt omfang på Køben­havns Uni­ver­si­tet (KU), Aalborg Uni­ver­si­tet (AAU), Roskilde Uni­ver­si­tet (RUC) og Syddansk Uni­ver­si­tet (SDU) med Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan­nelse (DPU) på Aarhus Uni­ver­si­tet (AU) som den største insti­tu­tion opdelt, frag­men­te­ret om man vil, i mere end 30 større eller mindre forsk­nings­mil­jøer.   Alle pro­fes­sions­højsko­ler har forskning og udvik­lings­pro­jek­ter og ‑miljøer knyttet til forskning  i lærer- og pæda­gog­pro­fes­sio­nerne med de største forsk­nings­mil­jøer på pro­fes­sions­højsko­len VIA og Køben­havns Pro­fes­sions­højskole.  De klassiske pæda­go­gi­ske forsk­nings­mil­jøer befinder sig på uni­ver­si­te­terne og i stigende grad på pro­fes­sions­højsko­lerne. Men på uni­ver­si­te­terne beskæf­ti­ger mange faku­l­te­ter, insti­tut­ter og centre sig, stort set uaf­hæn­gigt af de klassiske pæda­go­gi­ske forsk­nings­mil­jøer, med uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gik og forskning i pædagogik tæt knyttet til de viden­ska­be­lige disci­pli­ner, der dominerer der fx natur­vi­den­skab, psykologi, sam­funds­vi­den­skab, økonomi, idræt. Ved siden af og eventuelt i sam­ar­bejde med uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler gen­nem­fø­rer et stigende antal private og andre offent­lige aktører ([2]) for­skel­lige aktuelle og debat­ska­bende under­sø­gel­ser, kort­læg­nin­ger, eva­lu­e­rin­ger og studier om uddan­nel­ser, grund­sko­len og dag­in­sti­tu­tio­ner. De har dog ikke det samme ansvar for udvikling, kon­ti­nu­i­tet og kapa­ci­tets­op­byg­ning af det pæda­go­gi­ske felts videns­re­ser­voir som uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler. Med dette voksende antal insti­tu­tio­ner, der på for­skel­lige måder beskæf­ti­ger sig med pæda­go­gisk forskning, er det ikke underligt, at grænserne for, hvor det pæda­go­gi­ske felt starter og slutter er flydende (Kvernbekk, 2021) og af og til virker til­fæl­dige. Sådan er det, men det illu­stre­rer en evig og aktuel udfor­dring med at afgrænse pædagogik fra andre insti­tu­tio­ner, viden­ska­be­lige disci­pli­ner, fag, felter og dermed i grunden også med, hvad pædagogik er.

Med danske uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler i hver sin søjle i en politisk bestemt binær insti­tu­tions­struk­tur adskiller særligt uddannelses‑, men også forsk­nings­om­rå­det (DEA, 2023a) sig fra mange andre euro­pæ­i­ske lande. Pro­fes­sions­højsko­ler i Danmark ser ikke ud til, som lignende uni­ver­sity colleges og ’højskoler’ fx i England, Tyskland, Sverige og Norge, at være på vej til at blive eller er blevet akkre­di­te­ret til uni­ver­si­te­ter. Men der er en gryende debat om dette i Danmark (DEA, 2023a). Erfa­rin­ger fra lande med en mere enstren­get insti­tu­tions­struk­tur tyder på, at de insti­tu­tio­nelle forskelle, ambi­va­len­ser og spæn­din­ger (Kunns­kaps­de­par­te­men­tet, 2018), som uddan­nel­ses­re­for­merne skulle modvirke, til­sy­ne­la­dende repro­du­ce­res indenfor insti­tu­tio­nen uanset, om man flytter uddan­nel­ser til et uni­ver­si­tet eller opgra­de­rer pro­fes­sions­højsko­ler til uni­ver­si­te­ter. Den slags reformer i andre lande er derfor blevet kaldt en Pyr­r­hus­sejr (Furlong 2013) fx for den engelske lærer­ud­dan­nel­ses ved­kom­mende. Flere af de lande, der har aka­de­mi­se­ret dvs. forandret lærer- eller pæda­gog­ud­dan­nel­sen til uni­ver­si­tets­ud­dan­nelse eller til en master­ud­dan­nelse på pro­fes­sions­højsko­ler har ikke oplevet øget rek­rut­te­ring, en pro­fes­sio­na­li­se­ring eller øget sam­funds­mæs­sig aner­ken­delse og legi­ti­mi­tet af uddan­nel­sen, de pæda­go­gi­ske pro­fes­sio­ner eller pæda­go­gisk praksis i dag­in­sti­tu­tio­ner. Det viser erfa­rin­ger fra England, Norge og Sverige (Brante m.fl., 2019, Pet­ter­s­vold og Østrem, 2018, Furlong, 2013).  Den binære struktur i Danmark er ikke blevet evalueret, men der er heller ikke tegn på, at lærer­ud­dan­nel­sens og for­modent­lig pæda­gog­ud­dan­nel­sens insti­tu­tio­nelle ind­lej­ring på et uni­ver­si­tet eller en pro­fes­sions­højskole gør den store forskel på landets placering i PISA under­sø­gel­serne (Danske Pro­fes­sions­højsko­ler & Weisdorf, 2020).  Det kan dermed været van­ske­ligt at pege på, om den binære insti­tu­tions­struk­tur egentlig er en udfor­dring i Danmark. Men en indirekte følge af den aktuelle binære struktur og af et trægt pæda­go­gisk  arbejds­mar­ked i Danmark er en manglende mobilitet.  Lærer- og pæda­gog­ud­dan­nede har adgang til en del master- og kan­di­da­tud­dan­nel­ser på uni­ver­si­te­ter. Disse uddan­nel­ser giver mulig­he­der for et kar­ri­ere­for­løb udenfor pro­fes­sio­nerne, hvilket sikrer en vis mobilitet på arbejds­mar­ke­det dvs. kar­ri­ere­for­løb udenfor grund­sko­len og dag­in­sti­tu­tio­ner. Men grund­sko­len og dag­in­sti­tu­tio­ner i Danmark efter­spør­ger ikke, som fx i Norge, disse trin ovenpå en bachel­or­ud­dan­nelse. I Norge arbejder op mod  23% med for­skel­lige master­ud­dan­nel­ser i dag­in­sti­tu­tio­ner (Ivarson, 2023). Erfa­rin­ger fra Norge viser, at de master­ud­dan­nede finder deres uddan­nelse relevant, at   ”… bør­ne­ha­ve­pæ­da­go­ger med en master­ud­dan­nelse er ønskede i bør­ne­ha­verne, men at der kun i begrænset omfang tages hensyn til at bør­ne­ha­ve­pæ­da­go­gerne kan bruge kund­ska­ben i bør­ne­ha­ven” (Ivarson, 2023, s. 89). Ikke over­ra­skende viser andre studier (Steinnes og Haug 2013), at nyud­dan­nede pædagoger har lignende opfat­tel­ser af deres uddan­nel­ses betydning og af for­hin­drin­ger for at anvende den i praksis. Det er forklaret med pæda­­go­­gisk-filo­so­­fisk og ram­me­fak­tor­in­spi­re­rede teorier om pæda­go­gisk praksis’ kom­plek­si­tet, pæda­go­gers særlige praktiske videns­for­mer, svag faglighed og ingen dif­fe­ren­ti­e­ret arbejds­de­ling i dag­in­sti­tu­tio­nerne (Ivarson, 2023, Steinnes og Haug, 2013). Norge er på de fleste områder langt mere ambitiøs på uddan­­nel­­ses- og forsk­nings­om­rå­det end Danmark. I Danmark har uddan­nel­ses­po­li­tik i stedet handlet om at gøre lærer- og pæda­gog­ud­dan­nel­serne mere prak­sis­ret­tede end hidtil og mere end til­sva­rende uddan­nel­ser i Norden. Men det er inter­es­sant, at der, trods for­skel­lige insti­tu­tions­struk­tu­rer i Danmark og Norge, heller ikke i Norge er kar­ri­e­re­trin og for­skel­lige kar­ri­e­re­veje i dag­in­sti­tu­tio­ner, der kunne under­støtte de for­skel­lige uddan­nel­ses­ni­veauer. Det er der er doku­men­ta­tion for indenfor lærer­om­rå­det i andre lande bidrager til at øge pæda­go­gisk kvalitet (Darling-Hammond m.fl., 2017). Udfor­drin­gerne med at lave kar­ri­ere­for­løb i skoler og dag­in­sti­tu­tio­ner er de samme i de to lande. Norge er et skridt foran Danmark med den eksi­ste­rende master­ud­dan­nelse i bør­ne­ha­ve­pæ­da­go­gik. Men flere af gevin­sterne er ikke høstet endnu i Norge. Det største problem med at gen­nem­føre en reform af den binære struktur i Danmark  kan let vise sig at være det pæda­go­gi­ske arbejds­mar­ked og dets arbejdsgivere.

Den binære struktur er ikke hen­sigts­mæs­sig fordi det, trods en del politisk bestemte forskelle og pro­fes­sions­højsko­ler­nes normale col­le­ge­tra­di­tion ([3]), bør være viden­ska­be­lige kriterier, der afgør, hvad der forskes i, hvordan der forskes og ikke hvor der forskes.  Selvom uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler pro­fi­le­rer deres pæda­go­gi­ske forskning for­skel­ligt, legi­ti­me­res pæda­go­gisk forskning  i begge søjler med særlige typer af anven­del­ses­o­ri­en­te­ret forskning nogle gange i sådan en grad, at det kan være svært at adskille videnskab og forskning fra anven­delse (Siggaard, 2019) . Set på tværs af de to søjler virker ansvaret for, hvilke insti­tu­tions­om­rå­der der forskes i, uklart og noget til­fæl­digt. Selvom det ikke er undersøgt syste­ma­tisk, mener fx Broström (2021) og Bøje (2021),  at uni­ver­si­te­terne i et vist omfang er i gang med at overlade forskning, udvikling og forsk­nings­for­mid­ling indenfor dag­in­sti­tu­tions­pæ­da­go­gik til pro­fes­sions­højsko­lerne, der under de nuværende vilkår (res­sour­cer, stil­lings­struk­tur og normal college tradition) vil få svært ved at løfte ansvaret for den opgave alene.  Får  pro­fes­sions­højsko­lerne fremover stør­ste­delen af ansvaret for forskning relateret til dag­in­sti­tu­tions­pæ­da­go­gik, kan det ses som yder­li­gere et skridt i retning af en angel­sak­sisk inspi­re­ret uddan­­nel­­ses- og forsk­nings­mo­del, hvor forskning og grun­dud­dan­nelse er knyttet tæt sammen på pro­fes­sions­højsko­ler og insti­tu­tio­nelt  uhen­sigts­mæs­sigt frakoblet de mere forsk­nings­tunge uni­ver­si­te­ter.  Men forslag til reformer (Reform­kom­mis­sio­nen, 2023) af arbejds­de­lin­gen mellem uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler og forsk­nin­gen kan være på vej, for den binære struktur er med de for­an­drin­ger, der er sket gennem det seneste årti, en udfor­dring for det pæda­go­gi­ske forsk­nings­felt. Umid­del­bart virker reform­trætte uni­ver­si­te­ter, pro­fes­sions­højsko­ler eller arbejds­gi­verne på det pæda­go­gi­ske arbejds­mar­ked aktuelt ikke særligt inter­es­se­rede i det. 

Øgede res­sour­cer

Gennem de seneste årtier er de øko­no­mi­ske res­sour­cer til pæda­go­gisk forskning i lærer- og pæda­gog­pro­fes­sio­nerne og deres praksis, antallet af forskere og af forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner vokset (Iris-Group, 2020). Mere end 500  forskere med  baggrunde i huma­ni­sti­ske, sam­funds­vi­den­ska­be­lige og natur­vi­den­ska­be­lige kan­di­da­tud­dan­nel­ser (Iris-Group, 2020, Budtz Pedersen & Stjer­n­felt, 2016) beskæf­ti­ger sig med pæda­go­gisk forskning i grund­sko­len og dag­in­sti­tu­tio­ner.  De øgede res­sour­cer til forskning skyldes det politiske systems og private fondes øgede opmærk­som­hed på og pri­o­ri­te­rin­ger af pæda­go­gi­ske insti­tu­tio­ner, der om ikke andet så dis­kur­sivt (Krejsler, 2021) tillægges stor betydning for sam­funds­mæs­sig velstand, velfærd og for hånd­te­ring af sam­funds­mæs­sige udfor­drin­ger og dermed udgør et parameter for landets ”insti­tu­tio­nelle kon­kur­ren­ce­evne” (Ehlers 2013, s. 21).  Noget tyder på, at de øgede res­sour­cer har været betyd­nings­fulde drivere i en intern og ekstern spe­ci­a­li­se­ring og ”…frag­men­te­ring og hybri­di­se­ring af feltet” (Kvernbekk, 2021, s. 14). En eksem­pla­risk hybrid af fag og didaktik i Danmark er  natur­fags­di­dak­tik, som er et stort forsk­nings­miljø for natur­fags­di­dak­tik, der i dag befinder sig  udenfor de klassiske pæda­go­gi­ske forsk­nings­mil­jøer på Institut for Natur­fa­ge­nes Didaktik på KU. Det gør det, som nævnt, van­ske­ligt og heller ikke særligt inter­es­sant at afgrænse det pæda­go­gi­ske felt i Danmark. Men sådan ser alle ikke på det. Fra pæda­­go­­gisk-filo­so­­fisk side er der peget på, at pædagogik som viden­ska­be­lig disciplin er presset og under opløsning indefra (Studier i pæda­go­gisk filosofi, 2019) på grund af, at fortsat flere viden­ska­be­lige disci­pli­ner og begreber har invaderet (Siegel og Matthes, 2022) pædagogik. De øgede res­sour­cer har også presset feltets forsk­nings­struk­tur, der består af  kernerne historie, empiri og filosofi (Oelkers, 2014). Kernerne har gennem årene altid haft tendens til og udfordres af at isolere sig fra hinanden på tværs af og indenfor de insti­tu­tio­nelt ind­lej­rede kerner, hvilket har bidraget til at van­ske­lig­gøre kapi­ta­li­se­ring af viden over tid (Hof­stet­ter og Schneuwly, 2004). Det er af mange blevet beskrevet som en af det pæda­go­gi­ske felts store udfor­drin­ger. Uddan­nel­ses­vi­den­skab, der er blevet betegnet som et poli­cy­be­greb (Ehlers, 2013), har som udtryk for de nye tider med øgede eksterne bevil­lin­ger og større for­vent­nin­ger til feltet vundet et vis indpas i nogle lande, og i nogle tilfælde har det nærmest erstattet begrebet pædagogik fx som pro­fes­sor­ti­tel.  Uddan­nel­ses­vi­den­skab  er dog allerede siden midten af 1970’erne i Tyskland blevet set som en sam­le­be­teg­nelse for  for­skel­lige nærmest ufor­e­ne­lige og kon­kur­re­rende viden­ska­be­lige akti­vi­te­ter og retninger (König, 1975). Ligeledes i Sverige, hvor uddan­nel­ses­vi­den­skab i slut­nin­gen af 1900-tallet blev intro­du­ce­ret fra politisk side (Högsko­le­ver­ket, 2009)  for at styrke lærer­ud­dan­nel­sen og siden kri­ti­se­ret  (Lindstrøm og Beach, 2019) som en ny videnska­te­gori (Sandin og Säljö, 2006), der samlede mange for­skel­lige per­spek­ti­ver og insti­tu­tio­nelle orga­ni­se­rin­ger dog uden, at det bidrog til større afklaring (Burmann m.fl., 2018). I Norge ses disci­pli­nen pædagogik blandt andet som en del af uddan­nel­ses­vi­den­skab (Stray og Wittek, 2014). I Danmark har DPU og SDU  indtil videre også uden større succes og tyde­li­gere afgræns­nin­ger i stedet for eller parallelt med pædagogik anvendt  begrebet uddan­nel­ses­vi­den­skab som en insti­tu­tio­nel over­skrift (SDU) eller uddan­nel­ses­felt (DPU). Ligesom ’videnskab’ er uddan­nel­ses­vi­den­skab et begreb, der blandt andet som følge af den binære insti­tu­tions­struk­tur ikke anvendes i større omfang på professionshøjskolerne. 

Den øgede kapacitet har øget antallet af viden­ska­be­lige publi­ka­tio­ner, men dog ikke nød­ven­dig­vis til­sva­rende øget den aka­de­mi­ske impact indenfor fx dag­in­sti­tu­tions­pæ­da­go­gik (Guld­brand­sen, Furenes &  Munthe, 2023). Men det øgede antal pro­jek­ters betydning for teo­ri­ud­vik­ling, pæda­go­gi­ske uddan­nel­ser og  praksis er på mange måder uvis. Det uvisse aktu­a­li­se­res af til­ba­ge­ven­dende ure­a­li­sti­ske politiske fore­stil­lin­ger om (Cochran-Smith, 2013, Sahlström, 2021)  og til­sva­rende skuf­fel­ser over uddan­nel­ses­sy­ste­mets og pæda­go­gisk forsk­nings bidrag – trods øgede bevil­lin­ger – som et slags uni­ver­sal­mid­del (Zapp m.fl. , 2018) til at løse stadig flere sam­funds­mæs­sige udfor­drin­ger og håndtere grund­læg­gende politiske pro­blem­stil­lin­ger (Sidorkin, 2014). Det bliver ikke bedre af, at pro­fes­sions­højsko­ler og uni­ver­si­te­ter i Danmark, ligesom i andre lande, ikke altid har medvirket til at gøre for­vent­nin­ger og risici for skuf­fel­ser mindre gennem at prøve at gøre sig nyttige, føl­g­ag­tige, håndtere og løse grund­læg­gende sam­funds­mæs­sige og politiske problemer samt symptomer, der ikke havde forsk­nings­ka­rak­ter (Oelkers, 2014). Pro­fes­sions­højsko­lerne har siden den faste årlige forsk­nings­be­vil­ling i 2013, som ’en af de nye elever i klassen og ingen venner i akademiet’ nogle gange, lidt kækt, lovet udfor­drings­ori­en­te­ret inter­ven­tions­forsk­ning med hurtig omsætning af resul­ta­ter i pæda­go­gisk praksis. Den type af sam­funds­mæs­sig impact har vist sig svær at  levere (Budtz, 2017).  Spæn­dings­for­hol­det  mellem det pæda­go­gi­ske felt (akademi) og det politiske niveau (policy) bevirker også, at det er  almin­de­ligt, at politiske beslut­nin­ger om reformer indenfor uddan­nel­ses­sy­ste­met i Danmark, ligesom for­vent­nin­gerne, ikke baseres på relevante fore­lig­gende empiriske resul­ta­ter fra forskning men i stedet på politiske over­be­vis­nin­ger og følelser. Det danske politiske niveaus ind­dra­gelse af danske forsk­nings­re­sul­ta­ter var fx ikke særlig udbredt og beskrives i for­bin­delse med grund­sko­lere­for­men i 2013 som ”…ujævn og mærkelig” (Reder & Ydesen, 2022, s. 101). Det samme kan siges om aktuelle uddan­nel­ses­re­for­mer, der illu­stre­rer, at uddan­nel­ses­om­rå­det nogle gange ses som et slags krigs­bytte ved regeringsovertagelser. 

Udfor­drin­ger i forskningsstrukturen

De færreste ønsker sig vel tilbage til eller ikke husker en tid, hvor pædagogik var et lille brødløst kon­flikt­fyldt uni­ver­si­tets­fag med få stu­de­rende og fri forskning på KU vist uden de helt store viden­ska­be­lige nybrud. Der er, måske også i Danmark, en tendens til, at øget viden indenfor det pæda­go­gi­ske felt fordeler sig mere serielt – fx i nye og skiftende defi­ni­tio­ner, nye under­di­sci­pli­ner (Lüders, 2020) – end kumu­la­tivt, og at det måske ikke helt står i relation til den kapacitet, der er til rådighed (Lüders, 2020). De øgede res­sour­cer til forskning skaber derfor heller ikke nød­ven­dig­vis kumulativ og kon­ti­nu­er­lig videns­ud­vik­ling, synteser og pæda­go­gisk teo­ri­ud­vik­ling (Lüders, 2020, Kunns­kaps­de­part­men­tet 2018, Andersen, 2017, Brezinka, 2015, Furlong, 2013). Det viser erfa­rin­ger fra Tyskland: ”Tema­be­ar­bejd­ning er historisk ukon­trol­le­ret, tidligere gode løsninger for­svin­der under tryk fra aktuelle for­vent­nin­ger i glem­som­hed, nye løsninger skal hurtigt tilbydes og ofte bliver sproget ændret, uden at læn­ge­re­va­rende løsninger erkendes, fordi kon­ti­nu­i­tet ikke er pri­o­ri­te­ret eller i syne” (Oelkers, 2014, s. 98).  Disse udfor­drin­ger virker til at blive for­stær­ket af, at ekstern forsk­nings­fi­nan­si­e­ring fordrer bestemte typer af ofte kort­sig­tede anven­del­ses­o­ri­en­te­rede pæda­go­gi­ske forsk­nings­pro­jek­ter, der ikke, og nogle gange uden ”disci­pli­ner­nes disciplin” (Tibble, 1965), fremmer pæda­go­gisk teo­ri­ud­vik­ling og kon­ti­nu­i­tet i videns­op­byg­ning – heller ikke i Danmark. Tæn­ket­an­ken DEA peger på lidt af det samme i en under­sø­gelse af uni­ver­si­tets­for­ske­res oplevelse af ekstern forsk­nings­fi­nan­si­e­ring i Danmark, nemlig at eksterne bevil­lin­ger let overser ”…mere grund­lags­ska­bende stra­te­gisk forskning; bevil­lin­ger til at sikre kon­ti­nu­i­tet i forsk­nin­gen…” (DEA, 2023b, s.9) og kon­klu­de­rer blandt andet, at der er ”… tegn på, at kon­kur­ren­cen om de eksterne forsk­nings­be­vil­lin­ger kan have negativ ind­fly­delse på for­sker­nes risi­ko­vil­lig­hed og deres til­bø­je­lig­hed til at ville forfølge viden­ska­be­lige nybrud” (Ibid). Man må fore­stille sig, at de samme opfat­tel­ser findes blandt mange af pro­fes­sions­højsko­ler­nes forskere. 

En anden antagelse om udfor­drin­gerne med at skabe kumulativ og kon­ti­nu­er­lig videns- og teo­ri­ud­vik­ling, viden­ska­be­lige frem­skridt på baggrund af eksi­ste­rende viden og ikke som mål hænger sammen med nogle andre af det pæda­go­gi­ske felts insti­tu­tio­nelt for­ank­rede viden­ska­be­lige erken­­del­­ses- og  til­eg­nel­ses­må­der. De består, som nævnt (jf. Oelkers, 2014), af kernerne filosofi, historie og empiri dvs. et tan­gen­ti­elt træk (Furlong og Lawn, 2011) på en lang række viden­ska­be­lige disci­pli­ner og under­di­sci­pli­ner. Den aka­de­mi­ske interesse og omsorg for udvikling af en teori om pæda­go­gisk praksis og pæda­go­gi­ske teorier i Danmark er, som nævnt ind­led­nings­vis, begrænset, særligt når man ser bort fra kernerne filosofi, historie og pæda­go­giks egne begreber. Whitty og Furlong (2017) anfører, at flere af de viden­ska­be­lige disci­pli­ners for­æl­dre­di­sci­pli­ner (kernen empiri) kan være de fore­trukne modtagere af syste­ma­tisk frembragt viden og indenfor disse bidrage med teo­ri­ud­vik­ling mv. men ikke til kon­ti­nu­er­lig udvikling af pæda­go­gi­ske teorier. Det hænger blandt andet sammen med, at de: ”…for­skel­lige retninger og strøm­nin­ger eksi­ste­rer ved siden af hinanden, mellem dem hersker der frem­med­gø­relse og sprog­løs­hed” (Horn 2014, s. 25), hvor pædagogik  primært forstås som en praksis i grund­skole og dag­in­sti­tu­tio­ner – måske som et akademisk fag, men ikke som en viden­ska­be­lig disciplin.  Hertil kommer, at det pæda­go­gi­ske felt præges af en række for­skel­lige normative og deskrip­tive pæda­go­gi­ske teorier og teo­ri­be­gre­ber (Kvernbekk 2021, Bellmann, 2020, Abend, 2008), der afspejler grund­læg­gende viden­ska­be­lige kon­tro­ver­ser om pæda­go­gisk praksis beskaf­fen­hed, hvad der er en pæda­go­gisk teori, alt sammen noget der illu­stre­rer det pæda­go­gi­ske felts mul­ti­pa­ra­dig­ma­ti­ske karakter.  Et eksempel på en af udfor­drin­gerne er, at gene­ra­li­se­rede udsagn på baggrund af empiriske studier af pæda­go­gisk praksis ikke anses for menings­fulde eller mulige, blandt andet fordi der indenfor pæda­go­gisk praksis er ”…stærke kon­tek­st­ef­fek­ter (…) de [natur­vi­den­skab] har ofte i højere grad kunne finde regu­la­ri­te­ter i naturen på tværs af kon­tek­ster, mens vi kæmper med at finde regu­la­ri­te­ter på tværs af sociale kon­tek­ster” (Berliner, 2002, s.20).  Det kan også illu­stre­res med nogle udfor­drin­ger i dansk pæda­go­gisk forskning. Her er pæda­go­gisk forskning domineret af kva­li­ta­tive studier (Iris-Group, 2020). Kva­li­ta­tive metoders styrke er blandt andet at producere viden om det par­ti­ku­lære, unikke, komplekse og det varierede fx i en case. Men det kan ikke udelukkes, at pæda­go­gisk praksis i nogle tilfælde samtidig og af den grund grund­læg­gende bliver set, nærmest som et alment objektivt udsagn, som en særlig kompleks kontekst, fordi det er disse fænomener, kva­li­ta­tive metoder giver adgang til, belyser og kom­pli­ce­rer. På den måde kommer man let til at forveksle forsk­nings­ob­jek­tet med den sam­men­hæng, det indgår i. Men det bidrager til, at man kan være næsten for varsom med at skabe pro­tokol­ler for, hvad der kan være generelt og ’sikkert’: ”Det komplekse, mod­sæt­nings­fulde og para­doksale udgør pæda­go­gik­kens grund­lags­pro­ble­ma­tik, som impli­ce­rer, at pæda­go­gik­ken som viden­ska­be­lig disciplin ikke kan producere sikker viden og lede praksis” (Togsverd & Rothuizen, 2021, s. 283). Spørgs­må­let er, om et felt som det pæda­go­gi­ske eller ’naturen’ inviterer til anven­delse af bestemte ana­ly­ti­ske og meto­do­lo­gisk greb og for­skel­lige typer af objek­ti­vi­tet på grund af dets beskaf­fen­hed? Det er næppe/netop tilfældet, vil nogle pege på. Men det er også det, der kan dele opfat­tel­serne indenfor blandt andet det danske pæda­go­gi­ske felt og dele opfat­tel­serne af, hvad der udfordrer det. 

Sam­men­fat­ning

Det pæda­go­gi­ske felt er født med en udfor­dring om relevans. I det følgende sam­men­fat­tes nogle af de andre udfor­drin­ger, der har været præ­sen­te­ret undervejs. Det er her vigtigt at gentage, at  artiklen udgør reflek­sio­ner over mulige udfor­drin­ger i dansk pæda­go­gisk forskning. 

Ligesom i flere tysk­spro­gede lande kan dansk pædagogik ses om en  ”…meget normal (…) og endda suc­ces­fuld disciplin” (Siegel & Matthes, 2022, s. 18), der ikke mere er ung og med ret til at være i en vis karantæne. Feltet er gennem de seneste årtier vokset insti­tu­tio­nelt set. Det er et felt, der epi­ste­mo­lo­gisk set er opdelt i tre kerner med et voksende antal viden­ska­be­lige disci­pli­ner, der har tendenser til at isolere sig på tværs af hinanden og indenfor kernerne med demar­ka­tions­linjer og gennem årtier forsøg på at lægge den ene til grund for den anden eller til grund for alle andre. Det er et uaf­græn­set mul­ti­pa­ra­dig­ma­tisk og ‑disci­pli­nært felt. Det har givet udfor­drin­ger med nogle gange til­fæl­dige, men siden historisk for­sva­rede, eksterne og interne afgræns­nin­ger af feltet. Det er udbredt i human- og sam­funds­vi­den­ska­ber og er ikke udtryk for en særlig til­ba­ge­stå­en­hed og anormal tilstand. Men afgræns­nings­dis­kus­sio­ner har været og er en udfor­dring, derfor også for, hvad man vil kalde feltet, og hvad der karak­te­ri­se­rer dets særlige viden­ska­be­lige erken­­del­­ses- og tilegnelsesmåder.

Det er en udfor­dring for uni­ver­si­te­ter­nes og pro­fes­sions­højsko­ler­nes forskning, hvis der i pæda­go­gisk forskning føl­g­ag­tigt tages udgangs­punkt i politiske ure­a­li­sti­ske for­vent­nin­ger om hånd­te­ring af sam­funds­mæs­sige udfordringer. 

Den binære insti­tu­tions­struk­tur er noget særligt for det danske uddan­­nel­­ses- og forsk­nings­sy­stem. Men tænkes en reform af dette at løfte det pæda­go­gi­ske arbejds­mar­ked, viser erfa­rin­ger, at gevin­sterne kan være svære umid­del­bart at høste, hvis ikke også arbejds­mar­ke­det refor­me­res med en vifte af kar­ri­ere­for­løb særligt indenfor pro­fes­sio­nerne. Det er en udfor­dring og et eksempel på, at dele af arbejds­mar­ke­det også må tilpasses reformer indenfor uddan­nel­ses­sy­ste­met. Den binære struktur er ikke hen­sigts­mæs­sig for pæda­go­gisk forskning og ansvaret for forsk­nin­gen fx i dag­in­sti­tu­tions­pæ­da­go­gik. Dertil er vilkårene for for­skel­lige i de to søjler. Trods øgede res­sour­cer er det en udfor­dring for uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler at få styrket ansvaret for forskning og forsk­nings­kva­li­te­ten i daginstitutionspædagogik.

Det er en udfor­dring for uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler, at det pæda­go­gi­ske felts forsk­nings­struk­tur og videnspro­duk­tion kan være for seriel og ikke kon­ti­nu­er­lig og kumulativ. Struk­tu­ren  kan hindre viden­ska­be­lige nybrud, dybere for­stå­el­ser, synteser og erken­del­ser. Erfa­rin­ger synes at vise, at det ændrer øgede aktuelle og kommende res­sour­cer og dermed øget kapacitet ikke umid­del­bart på.

Pæda­go­gisk forskning er udfordret af en for ensidig anven­delse af enkelte pæda­go­gi­ske teo­ri­be­gre­ber og  derfor mangel på dis­kus­sio­ner fx af objek­ti­vi­tet. Det er en udfor­dring, der omfatter anven­delse af for snævre teo­ri­be­gre­ber indenfor anven­del­ses­o­ri­en­te­ret empirisk kvan­ti­ta­tiv forskning og i prak­sisnær kva­li­ta­tiv forskning, der med tunge kon­tekst­be­gre­ber let for­veks­ler forsk­nings­ob­jekt og sam­men­hæn­gen, det indgår i.  Begge greb kan trods øgede res­sour­cer ikke nød­ven­dig­vis og af for­skel­lige årsager bidrage til udvikling af pæda­go­gi­ske teorier og kumulativ vidensudvikling. 

Lit­te­ra­tur

Abend, G. (2008) The Meaning of “Theory”. I Socio­lo­gi­cal Theory, 26:2 173 – 200.

Andersen, P.Ø. (2017) Tendenser og grund­læg­gende problemer i pæda­go­gisk teori. I Andersen, P.Ø. og Ellegaard, T. (red). Klassisk og moderne pæda­go­gisk teori. København: Hans Reitzel. 92 – 111.

Bellmann, J., (2020) The­o­re­ti­s­che Forschung – Unter­s­chei­dung und Bezei­chung eines spezi­fi­s­chen Modus der Wis­sen­pro­duk­tion. I Zeits­chrift für Pädagogik 66, heft 6, 788 – 806.

Bellmann, J. & Ricken, N. (2020) The­o­re­ti­s­che Forschung in der Erzie­hungswis­sens­chaft – Beiträge zur Kon­turi­er­ung eines Fors­chungs­felds. I Zeits­chrift für Pädagogik, heft 6. 2020. 783 – 787.

Berliner, D.C. (2002) Educa­tio­nal Research: The Hardest Science of All. I AERA: Educa­tio­nal Resear­cher 2002. 31:18 – 20.

Bernstein, B. (2000) Pedagogy, symbolic control and identity. Theory, Research, critique. Rev. ed. Lanham: Rowman & Litt­le­fi­eld Publishers. 

Brezinka, W. (2015) Die” Verwis­sens­chaft­li­chung” der Pädagogik und ihre Folgen. Rückblick und Ausblick. I Zeits­chrift für Pädagogik 61 (2015) 2, 282 – 294.

Brante, T., Svensson, K. & Svensson L.G. (red) (2019) Det pro­fes­sio­nella land­s­ka­pets framväxt. Lund: Studentlitteratur.

Broström, S. (2021) Småbørns­pæ­da­go­gik 1960 – 2020. Pæda­go­gi­ske erin­drin­ger. Fre­de­riks­berg: Frydenlund.

Budtz, P. D. (2017) Impact. Redskaber og metoder til måling af forsk­nin­gens gen­nem­slags­kraft. København: Det Frie Forskningsråd.

Budtz Pedersen, D. & Stjer­n­felt, F. (red.) (2016). Kort­læg­ning af dansk huma­ni­stisk forskning. København: Hans Reitzels Forlag.

Burman, A, Lövheim, D.  & Ringarp, J. (2018) Utbild­nings­ve­tens­kap. Vit­t­nes­se­mi­na­rium om ett vetens­kap­s­om­rå­des uppkomst, utveck­ling och samtida utmaninga. Sam­tids­hi­sto­riska insti­tu­tet, Södertörns högskola. EDUCARE 2016:3 Tema: Kritiska per­spek­tiv på svensk utbild­nings­ve­tens­kap. Malmø: Malmø Högskola.

Bøje, J.D. (2021) Homo peda­go­gi­cus – eller hvordan man kan komme på lit­te­ra­tur­li­sten i pæda­gog­ud­dan­nel­sen. I Tids­skrift for Pro­fes­sions­stu­dier 33. 86 – 99.

Cochran-Smith, M. (2013) Trends and Chal­len­ges in Teacher Education. I Østern, A‑L. m.fl. (red) Teacher Education Research between National Identity and Global Trends. Akademika Publis­hing Trondheim: 121 – 135.

Danske Pro­fes­sions­højsko­ler og Weisdorf, A.K. (2020) Lærer­ud­dan­nel­sen i globalt per­spek­tiv. Sam­men­lig­nede lærer­ud­dan­nel­sen i England, Tyskland, Finland, Holland, New Zealand, Norge, Ontario, Singapore, Sverige og Danmark.

Darling-Hammond m.fl. (2017) Empowered Educators: How High-Per­­for­m­ing Systems Shape Teaching Quality Around the World.  San Francisco: Jossey-Bass.

DEA (2023a) Stærkere skel eller slet ingen? En dis­kus­sion af insti­tu­tions­struk­tu­rer i Danmark – et debatoplæg.

DEA (2023b) Et effekt­fuldt middel – med bivirk­nin­ger. En under­sø­gelse af forskeres oplevelse af ekstern forskningsfinansiering.

Ehlers, S. (2013) Glo­ba­li­se­ring, viden­s­ø­ko­nomi og kon­kur­ren­ce­evne: om restruk­tu­re­rin­gen af det danske uddan­nel­ses­sy­stem. I Dansk Uddan­nel­ses­hi­sto­rie 47. 21 – 35).

Furlong, J. (2013). Education – an anatomy of the disci­pline. Rescuing the uni­ver­sity project? London: Routledge.

Furlong, J. & Lawn, M. (red) (2011) Disci­pli­nes of Education. Their role in the future of education research. London: Routledge.

Guld­brand­sen, A., Furenes, M.I., Munthe, E. (2023). Review of Research and Asses­sment. Empirical research on Scan­di­navian early childhood education and care in 2020: Stavanger: Knowledge Centre for Education.

Hjort, K.  og Johansen, M.B. (2019) Taktisk pri­o­ri­te­ret og stra­te­gisk kom­merci­a­li­se­ret – om udvik­lin­gen i pæda­go­gisk forskning. I Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift. #2 2019. 43 – 52.

Hof­stet­ter. R. & Schneuwly, B. (2004) Intro­duction educa­tio­nal sciences in dynamic and hybrid insti­tu­tio­na­liza­tion.  Pae­da­go­gica Historica, Vol 40, nos. 5 & 6 2004.

Horn, K.P. (2014) Pädagogik/Erziehungswissenschaft. Ges­chi­chte und Gegenwart. I Zeits­chrift für Pädagogik. 60 årg. Beiheft 60.

Högsko­le­ver­ket (2009) Gransk­ning av utbild­nin­gar i pedagogik. Rapport 2009:22 R.

Iris-Group (2020). Analyse af forsk­nings­mid­ler på dag­til­­buds- og grund­sko­le­om­rå­det. Udar­bej­det for for­mand­ska­bet for Rådet for Børns Læring.

Ivarson, K. A. (2023). Bar­ne­ha­ge­læ­rere med master­grad – med blikk for peda­go­gikk. Nordisk tids­skrift for peda­go­gikk og kritikk, 9, 88 – 101. 

Krejsler, J.B. (2021) Skolen og den trans­na­tio­nale vending. Dansk uddan­nel­ses­po­li­tik og dens euro­pæ­i­ske og ang­lo­a­me­ri­kan­ske for­bin­del­ser. København: Nyt fra samfundsvidenskaberne.

Kri­sten­sen, J.E. (2022) Pædagogik og/eller uddan­nel­ses­forsk­ning og uddan­nel­ses­vi­den­skab? Danske kon­stel­la­tio­ner og spæn­din­ger. I Nordic Studies in Education Vol. 42, No. 1, 2022. 30 – 49.

Kunns­kaps­de­par­te­men­tet (2018). Bar­ne­ha­ge­læ­rer­rol­len i et pro­fesjons­per­spek­tiv – et kunns­kaps­grund­lag. Eks­pert­grup­pen om bar­ne­ha­ge­læ­rer­rol­len. Bergen.

Kvernbekk, T. (2022). Objek­ti­vi­tet som epi­ste­misk norm i peda­go­gisk forskning. I: H. Thuen, S. Myklestad & S.Vik (Red.)  Peda­go­gik­kens idé og oppdrag. Bergen: Fag­bok­for­la­get. 260 – 278.

Kvernbekk, T. (2021) The Nature of Educa­tio­nal Theories. Goal-Directed, Equi­va­lence and Inter­le­vel Theories. London and New York: Routledge.

Lindström, M.N. & Beach, D. (2019) Utbild­nings­fäl­tets pro­fes­sio­na­li­se­ring. I Brante, T., Svensson, K. & Svensson L.G. (red) (2019) Det pro­fes­sio­nella land­s­ka­pets framväxt. Lund: Stu­dent­lit­te­ra­tur. 147 – 208.

Labaree, D.F. (2017) Futures of the Field of Education. I: Whitty, G. & Furlong, J. (ed.) (2017) Knowledge and the Study of Education – an inter­na­tio­nal expl­ora­tion. Oxford: Oxford Studies in Com­pa­ra­tive Education, 277 – 283.

Lundin, S. (2016) Ver­klighets­op­ti­me­ring och ver­klighets­pröv­ning – om varför goda inten­tio­ner ibland får motsatt verkana inom utbild­nings­om­rå­det. I EDUCARE 2016:3 Tema: Kritiska per­spek­tiv på svensk utbild­nings­ve­tens­kap. Malmø: Malmø Högskola. 38 – 60.

Lüders, M. (2020) Zentrale Begriffe der Schul­pä­da­go­gik in päda­go­gi­s­chen Nachsla­gewer­ken. I Zeits­chrift für Pädagogik, 66. årg. Heft 6. 853 – 872. 

Oelkers, J. (2014) Praxis und Wis­sens­chaft. I Zeits­chrift für Pädagogik. 60 årg. Beiheft 60. 85 – 101.

Pet­ter­s­vold, M. og Østrem, S. (2018) Bar­ne­ha­ge­læ­rere med maste­rut­dan­ning – potensial for å styrke pro­fesjo­nen og ivareta bar­ne­ha­gens sam­funns­man­dat? Nordisk tids­skrift for peda­go­gikk og kritikk, Vol. 4, 2018, 69 – 87.

Pio, F. (2022). Pæda­go­gisk rettet forskning og dens mulige kon­ti­nu­i­tets­for­mer i det post-tra­­di­tio­­nelle samfund: Dannelse som bro-begreb for innovativ tradering. Nordic Studies in Education, 42(4), 376 – 394.

 Reder, T.J. & Ydesen, C. (2022) Policy Borrowing and Evidence in Danish Education Policy Pre­pa­ra­tion: The Case of the Public-School Reform of 2013. I Karseth, B. Sivesind, K. & Steiner-Khamsi, G. (ed) Evidence and Expertise in Nordic Education Policy a Com­pa­ra­tive Network Analysis. 2022. Cham: Palgrave Mac­mil­lian. Open access book.  77 – 114.

Reform­kom­mis­sio­nen (2023) Nye reformveje 2. Faktaark til nye reformveje 2, del 3.

Sahlström, F. (2021) Så kan vi inte ha det: Om den begränsade kritiska genomslags­kraf­ten hos mikro­o­ri­en­te­rad peda­go­gisk inter­ak­tions­forsk­ning. I Nordisk tids­skrift for peda­go­gikk og kritikk. Vol. 7. 2021. 71 – 80.

Sandin, B. & Säljö, R. (red) (2006) Utbild­nings­ve­tens­kap – ett kuns­kap­s­om­råde under formering. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Schmidt, L‑H. (1983) Ind­led­ning. Sandhed og viden. I Olesen, S.G. (red) Epi­ste­mo­logi. København Rhodos. 9 – 20.

Sidorkin, A.M. (2014) On the the­o­re­ti­cal limits of education. I Biesta, G., Allan, J. & Edwards R. (red) Making a dif­fe­rence in theory. London: Routledge, 121 – 134.

Siegel, S.T. og Matthes, E. (2022) Education’s Relative Autonomy, A Closer Look at the Discipline’s Past, Present and Future. I Nordic Studies in Education Vol. 42, No. 1, 2022. 13 – 29.

Siggaard, Jensen, H. (2019) Pæda­go­gik­ken i viden­ska­ber­nes mosaik. Om forsk­nings­for­mer og teorier indenfor pæda­go­gik­ken. I Studier i pæda­go­gisk filosofi, årgang 2, 2019, 80 – 94.

 Steinnes, G.S. & Haug, P. (2013) Con­sequen­ces of staff com­po­si­tion in Norwegian kin­der­g­ar­ten. Nordic Early Childhood Research Journal, 6 (13), 1 – 13.

Studier i pæda­go­gisk Filosofi, 2019, Årg. 8, nr. 2.

Stray, J.H. Wittek, L. (red.) (2014) Peda­go­gikk. I Stray, J.H. Wittek, L. (red.) (2014) Peda­go­gikk – en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 21 – 29.

Sæverot, H. & Kri­sten­sen, J. E. (2022). Intro­duksjon: Peda­go­gikk under press. Hvordan kan vi motstå presset? Nordic Studies in Education, 42(1), 1 – 12.

Tibble, J.W. (ed) (1965) The Study of Education. London: Routledge and Kegan Paul.

Togsverd, L. & Rothuizen, J. J. (2021). Hvordan vil du være pædagog? Et fag­per­son­ligt dan­nel­ses­spørgs­mål, som kalder på kvalificere(n)de faglige fæl­les­ska­ber. Nordic Studies in Education, 41(4), 279 – 294.

Von Oettingen, A. (2018) (red.) Empirisk dan­nel­ses­forsk­ning mellem teori, empiri og praksis. København: Hans Reitzels Forlag.

Whitty, G. & Furlong, J. (ed.) (2017) Knowledge and the Study of Education – an inter­na­tio­nal expl­ora­tion. Oxford: Oxford Studies in Com­pa­ra­tive Education.

Zapp M., Marques, M. Powell, J.JW. (red) (2018) European Educa­tio­nal Research (Re) Con­structed. Oxford: Symposium books.


[1] Artiklen bygger på et igang­væ­rende forsk­nings­pro­jekt om dansk pædagogik (2000 – 2024) særligt med fokus på for­skel­lige pæda­go­gi­ske viden­stra­di­tio­ner dvs. ana­ly­ti­ske og meto­do­lo­gisk greb generelt på uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler og med forskning i dag­in­sti­tu­tions­pæ­da­go­gik som eksempel. Projektet er finan­si­e­ret af Velfærds- og forsk­nings­fon­den for pædagoger (2021 – 2024).

[2] VIVE, Det Øko­no­mi­ske Råd, Rigs­re­vi­sio­nen, Danmarks Statistik og EVA, private tæn­ket­anke som DEA, Cepos, AE, Rockwool Fonden og kon­su­lent­fir­maer som Rambøll, Damvad, Iris-Group m.fl.

[3]  Normal college institutioner/universiteter er normalt lærer­ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, der var stærkt styrede først af kirken siden det politiske system i for­bin­delse med udvikling af natio­nal­sta­ten mv. I dag har mange uni­ver­si­tets­sta­tus eller lignende og nyder fortsat stor politisk opmærk­som­hed (Whitty & Furlong 2017).