Andre betin­gel­ser – Hver­dags­liv med vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser 

, ,

I en dansk sam­men­hæng er der kun i begrænset omfang gen­nem­ført kritisk, teoretisk og empirisk han­di­cap­forsk­ning, og studier om og med børn, unge og deres familier er næsten fra­væ­rende – særligt når det drejer sig om forskning, der tager empirisk afsæt i børne‑, unge- og/eller for­æl­dre­per­spek­ti­ver (Bendix-Olsen 2018; Falster 2021; Falster, Vagtholm & Warming 2022).

I dette nummer af DpT sætter vi fokus på, hvad vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser betyder for børns, unges og forældres hver­dags­liv, f.eks. i forhold til in- og eks­klu­sion, del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der, iden­ti­tets­dan­nelse og aner­ken­delse. Gennem seks viden­ska­be­lige artikler præ­sen­te­res og belyses nye teorier, begreber og kritiske per­spek­ti­ver, som kun i et begrænset omfang er kendte og tidligere anvendt i empiriske analyser i Danmark. Tema­num­me­ret inde­hol­der desuden artiklen ’I.K. 75 – grænsen mellem åndsvag­hed og nor­ma­li­tet’, som er skrevet i 1997 af Birgit Kirkebæk, som er en af dansk han­di­cap­forsk­nings pionerer. Kirkebæks artikel er her genlæst, formidlet og aktu­a­li­se­ret af Stine Grønbæk Jensen. Endelig inde­hol­der dette nummer en række poetiske og akti­vi­sti­ske bidrag skrevet af mennesker, som lever med diagnoser.

På tværs af de viden­ska­be­lige artikler, er for­fat­terne enten implicit eller eksplicit optaget af, hvordan børn, unge og/eller forældre erfarer og lever med ulige for­de­lin­ger af aner­ken­delse, del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der, magt og pri­vil­e­gier, f.eks. i for­bin­delse med at for­skel­lige former for diskri­mi­na­tion, eks­klu­sion og stig­ma­ti­se­ring sætter ind i pæda­go­gisk praksis, i dagtilbud, unges iden­ti­tets­dan­nelse, når unge er under uddan­nelse, eller når forældre for­hand­ler om og kæmper for offentlig hjælp og støtte til deres børn.

En fæl­lesnæv­ner for artik­lerne er, at de på den ene eller anden måde, adres­se­rer det forhold, at børn og unge med vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser samt deres forældre ofte lever i mino­ri­se­rede og mindre pri­vil­e­ge­rede posi­tio­ner, hvor den ulige fordeling af aner­ken­delse, del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der, magt og pri­vil­e­gier skaber bestemte mulig­he­der og begræns­nin­ger for deres iden­ti­tets­dan­nelse, trivsel og hverdagsliv.

I tema­num­me­rets første artikel udfolder Isabella Vagtholm, med fysisk handicap som artiklens omdrej­nings­punkt, hvordan norm­kri­ti­ske per­spek­ti­ver er anven­de­lige, og hvordan kritik af krops- og funk­tions­nor­mer inde­hol­der poten­ti­a­ler som kan bidrage med nye per­spek­ti­ver i det pæda­go­gi­ske arbejde med børn og unge med handicap, f.eks. med det formål at sikre lige aner­ken­­del­­ses- og deltagelsesmuligheder.

Herefter ana­ly­se­rer Olivia Dahl og Poul Poder, hvordan unge voksne med cerebral parese (CP) arbejder for at overvinde barrierer, med henblik på at opbygge hand­lings­kraft samt en sam­men­hæn­gende og bekræftet identitet. Artiklen udfolder, hvordan unge med CP anlægger for­skel­lige hånd­te­rings­stra­te­gier, når deres identitet pro­ble­ma­ti­se­res og stig­ma­ti­se­res, og Dahl og Poder dis­ku­te­rer og foreslår bl.a., hvordan af-pro­ble­­ma­ti­­se­ring af han­di­ca­pi­den­ti­te­ten kan fremme kulturel afstig­ma­ti­se­ring og nor­ma­li­se­ring af handicap.

I tema­num­me­rets tredje artikel, ana­ly­se­rer Naja Berg Hougaard og Charlotte Rosenberg, hvordan unge med epilepsi og deres ”betyd­nings­fulde andre” bliver udfordret og navigerer i de betin­gel­ser, som deres liv fordrer. Artiklen tager empirisk afsæt i de unges egne per­spek­ti­ver, med henblik på at analysere, hvilke betyd­nin­ger en diagnose som epilepsi har for deres hver­dags­liv, og hvordan de navigerer i de rum og arenaer som deres hver­dags­liv består af.

Derefter ana­ly­se­rer Cecilie K. Moesby-Jensen, Lene S. K. Schmidt og Jimmy Krab, hvordan forældre oplever for­hand­lin­ger om res­sour­cer, når deres barn har en psy­ki­a­trisk diagnose og/eller psy­ko­so­ci­ale van­ske­lig­he­der, og hvordan disse for­hand­lin­ger bliver et tumul­ta­risk arbejde, som er følel­ses­mæs­sigt ops­li­dende og bela­stende. For­fat­terne dis­ku­te­rer desuden, hvordan forældres for­tæl­lin­ger kan anskues som en invi­ta­tion til at åbne og udvide mulig­heds­rum­met for, hvordan der kan tales om res­sour­cer til børn og unge.

I tema­num­me­rets femte artikel udfolder Tine Fristrup, hvordan dis/a­­bi­lity-forsk­­nin­­gen kan arbejde teoretisk sammen med figu­ra­tions­so­cio­lo­gien, med henblik på at etablere et teoretisk afsæt for at forstå familier med handicap på nye måder. Fristrup udfolder bl.a., hvilke mulig­he­der familier har for at etablere et fami­li­e­liv, der er mindre domineret af skam og kom­pen­sa­tion. Artiklen tager empirisk afsæt i jour­na­li­sti­ske artikler og kritisk per­for­ma­tiv autoetnografi.

I den sidste viden­ska­be­lige artikel udfolder Ida Dan­­neski­old-Samsøe og Bjørg Kjær, hvordan dilemmaer omkring mang­fol­dig­hed og stigma i dag­in­sti­tu­tio­ner kommer i spil i hver­da­gens samspil mellem børn og voksne i relation til børn med autisme. Omdrej­nings­punk­tet for artiklen er, hvordan dagtilbud håndterer for­skel­lig­hed, og hvilke kon­se­kven­ser det kan have for børn, der på vari­e­rende vis skiller sig ud. Hertil iden­ti­fi­ce­rer Dan­­neski­old-Samsøe og Kjær, hvordan fag­pro­fes­sio­nelle håndterer og balan­ce­rer børns indi­vi­du­elle van­ske­lig­he­der på den ene side og inklusion i bør­ne­grup­pen på den anden.

Således inviterer tema­num­me­ret i sin helhed til en række for­skel­lige faglige reflek­sio­ner og invi­ta­tio­ner til at til­ret­te­lægge praksis og det pæda­go­gi­ske arbejde med børn, unge og forældre på måder, der er fremmende for inklusion, lige del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der samt erfa­rin­gen af aner­ken­delse og en bekræftet identitet.

Emil Falster (gæste­re­dak­tør)
Jimmy Krab
Stine Thygesen

Refe­ren­cer

Bendix-Olsen, K. (2018). Små børns per­spek­ti­ver på inklusion. Ph.d.-afhandling, Roskilde Universitet

Falster, E. (2021). Vi kæmper for at leve – En soci­al­re­la­tio­nel og aner­ken­del­ses­te­o­re­tisk analyse af barrierer for børns agens og gensidigt aner­ken­dende rela­tio­ner set ud fra et bør­ne­per­spek­tiv. Ph.d.-afhandling, Roskilde Universitet.

Falster, E. I. Vagtholm & H. Warming (2022). Livet med bevæ­gel­ses­han­di­kap – Børns og unges per­spek­ti­ver. Akademisk Forlag.