Dis­fa­mi­lien – en fami­lie­fi­gu­ra­tion på andres betingelser

Gennem dis/a­­bi­lity-forsk­­nin­­gens møde med figu­ra­tions­so­cio­lo­gien etableres et nyt teoretisk afsæt for at forstå familier med handicap, som hen­holds­vis dis/familier og dis­fa­mi­lier. For­skel­len på de to begreber henviser til, hvilke bevæ­gel­ses­mu­lig­he­der ”familien” har for at etablere et fami­li­e­liv, der er mindre domineret af skam og kom­pen­sa­tion. Dis­fa­mi­lien er et teoretisk begreb, der tager afsæt i for­stå­el­sen af familien som en figu­ra­tion af rela­tio­nelle og inter­de­pen­dente individer, der danner ”familie” med hinanden på tværs af struk­tu­relle opde­lin­ger i hen­holds­vis arbejds­liv og fami­li­e­liv, som hersker i de normative for­stå­el­ser af en familie med handicap. Dis­fa­mi­lien udfordrer for­stå­el­sen af dis/familien, hvor familiens bevæ­gel­ses­mu­lig­he­der ind­skræn­kes af de nor­ma­li­se­rende for­an­stalt­nin­ger, der kommer til udtryk gennem normativ, kulturel og inter­na­li­se­ret ”ableism”. Bio­gra­fisk materiale fra familier med handicap præ­sen­te­res gennem jour­na­li­sti­ske artikler og kritisk per­for­ma­tiv auto­et­no­grafi, der i artiklens teo­re­ti­ske per­spek­tiv kan begribes som såvel et dis/familieliv funderet på andre betin­gel­ser som et dis­fa­mi­li­e­liv funderet på andres betingelser.

Familier med handicap

På forsiden af Djøf­bla­det fra oktober 2022 ser vi et billede af en familie: far, mor, tre børn og en hund siddende smilende på hug i køkkenet med hunden i centrum under over­skrif­ten: ”Tid til Bille”. Umid­del­bart henledes man som læser på hunden, der kunne hedde Bille, og som skulle have mere tid, men med småt står der mellem over­skrif­tens ord: ”Anders og Bibis søn Bille har infantil autisme. Her fortæller de om kampen for at få et arbejds- og fami­li­e­liv til at gå op. Om skam, ambi­tio­ner – og om at tude bede om hjælp” (Djøf­bla­det, 2022). Inde i bladet er der to artikler om to familier med et han­di­cap­pet barn hen­holds­vis familien Henriksen Saugman/Bjerrum (Santesson, 2022a) og familien Lehrman (Santesson, 2022b). Fælles for de to artikler er, hvordan de med et flek­si­belt arbejds­liv er lykkedes med at kom­pen­sere for et fami­li­e­liv med handicap gennem ændringer i arbejdslivet.

Denne artikels formål er at udfordre opde­lin­gen mellem arbejds­liv og fami­li­e­liv gennem figu­ra­tions­so­cio­lo­gi­ens kritik af netop denne opdeling, forstået som en opdeling i isolerede sociale struk­tu­rer, der står over for hinanden som afgræn­sede enheder. Opde­lin­gen kan begrundes i den domi­ne­rende socio­lo­gi­ske for­stå­else, hvor individ og samfund adskilles i ”den ego­cen­tri­ske model” (Elias, 1978, s. 14). Figu­ra­tions­be­gre­bet (Elias, 1978) muliggør en kritik af denne adskil­lelse og instal­le­rer i stedet familien og arbejdet som figu­ra­tio­ner af individer, der er gensidigt afhængige af hinanden. Afhæn­gig­he­den af andre mennesker i de figu­ra­tio­ner, vi danner med hinanden på tværs af familie og arbejde, udfordrer ligeledes den kom­pen­sa­tions­for­stå­else, der udfolder sig under den generelle tema­over­skrift: ”Børn med særlige behov”, som vi finder i Djøf­bla­det (2022) gennem over­skrif­ter som ”Vi dør langsomt, hvis vi ikke kan komme på arbejde” (Santesson, 2022a, s. 12) og ”Det var aldrig gået, hvis vi var sygeple­jer­sker med faste vagter” (Santesson, 2022b, s. 16). Som aka­de­mi­kere har de et flek­siblet arbejds­liv, hvor de kan fastholde deres kar­ri­e­re­mu­lig­he­der, da de kan vælge at gå på deltid eller at arbejde hjemme på for­skel­lige tider af døgnet, som passer bedre til et fami­li­e­liv med han­di­cap­pede børn. Begge familier føler sig pri­vil­e­ge­rede, fordi det har kunnet lade sig gøre at håndtere fami­li­er­nes ”kriser” gennem et flek­si­belt arbejds­liv. Men de påpeger også, hvordan ”det føles skamfuldt, når man som forælder har så lidt kontrol” (Santesson, 2022a, s. 14) og ”som det, flere nok vil kalde en res­sour­cestærk familie, går man jo ind og kom­pen­se­rer” (Santesson, 2022a, s. 14).

Skam og kom­pen­sa­tion udgør to centrale forholde i familier med handicap, som jeg under­sø­ger gennem artiklens over­ord­nede formål, der har til hensigt at udvikle et nyt teoretisk per­spek­tiv, hvori skam og kom­pen­sa­tion kan pro­ble­ma­ti­se­res. Det er her jeg lader dis/ability per­spek­ti­vet hos Dan Goodley (2014) møde Norbert Elias’ (1978) ego­cen­tri­ske model og figu­ra­tions­be­greb. Dette møde muliggør en for­stå­else af, hvordan skrå­stre­gen opdeler individer i afvigende/normale med afsæt i ”den ego­cen­tri­ske model” (Elias, 1978, s. 14), der når jeg udfordrer den ego­cen­tri­ske model med figu­ra­tions­be­gre­bet (Elias, 1978) kan etablere et nyt teoretisk per­spek­tiv, hvorfra man kan begribe ”familier med handicap” som dis/familie gennem ”den ego­cen­tri­ske model” (Elias, 1978, s. 14), og som dis­fa­mi­lie gennem figu­ra­tions­be­gre­bet (Elias, 1978). For­skel­len mellem dis/familien og dis­fa­mi­lien er knyttet til for­stå­el­sen af forholdet mellem uaf­hæn­gig­hed og afhæn­gig­hed, som igen kan begrundes i Norbert Elias’ (1978) ego­cen­tri­ske model og figurationsbegreb.

Artiklens forsk­nings­spørgs­mål henviser således til en under­sø­gelse af andre betin­gel­ser for at forstå familier med handicap end som et fami­li­e­liv på andre betin­gel­ser, hvor skam og kom­pen­sa­tion udgør hver­da­gens centrale omdrej­nings­punkt, sådan som vi har set det udfoldet i Djøf­bla­dets artikler fra 2022. Mit afsæt i dette ind­le­dende afsnit er at vise, hvordan familier gør fami­li­e­liv med han­di­cap­pede børn, for således at kunne inddrage mit eget fami­li­e­liv med en han­di­cap­pet søn gennem et per­spek­tiv på det bio­gra­fi­ske materiale som ”kritisk per­for­ma­tiv auto­et­no­grafi” (Denzin, 2018). Jeg gør i artiklen mit eget bio­gra­fi­ske materiale til­gæn­ge­ligt som auto­et­no­grafi, der med det nye teo­re­ti­ske afsæt kan pro­ble­ma­ti­sere skrå­stre­gens betydning i dis/familien og tilbyde dis­fa­mi­lien, som et alter­na­tiv til et liv på andre betin­gel­ser, nemlig som en fami­lie­fi­gu­ra­tion på andres betingelser.

Et dis/ability perspektiv

Kom­pen­sa­tions­tænk­nin­gen kan henvises til for­skel­len mellem at blive gjort til en afvigende/normal familie, hvor afvi­gel­sen instal­le­rer et fami­li­e­liv på andre betin­gel­ser, som ophavs­per­so­nen til ”critical dis/ability studies”, Dan Goodley (2014), har teo­re­ti­se­ret gennem skrå­stre­gen i dis/ability. Skrå­stre­gen kan analytisk vise, hvordan disa­bi­lity pro­du­ce­res sam­funds­mæs­sigt som forholdet mellem afvigelse (dis) og nor­ma­li­tet (ability), der kon­sti­tu­e­res gennem skrå­stre­gen og flytter blikket væk fra ”dis” hen imod ”ability”, hvor pro­duk­tio­nen af afvigelse mulig­gø­res gennem sam­funds­mæs­sige normer, der er funderet på en bio­me­di­cinsk nor­ma­li­tets­for­stå­else (Fristrup et al., 2019).

Goodley (2014) trækker i hans dis/ability per­spek­tiv på Fiona Kumari Campbells begreb om ”ableist nor­ma­ti­vity” (2009, s. 4), der henviser til de domi­ne­rende fore­stil­lin­ger om, hvad det vil sige at være menneske. Det er dette nor­ma­ti­vi­tets­for­hold, der pro­du­ce­rer en ”ableist-culture” (Campbell, 2009, s. 44), hvor forskelle mellem mennesker gøres til men­ne­ske­lig fiasko, fordi men­ne­ske­lige forskelle bliver så for­skel­lige, ”at de ikke længere kan genkendes i den ableism, der gør sig gældende” (Fristrup et al., 2019, s. 175).

Som fami­li­erne i Djøf­bla­det (2022) kan man således kom­pen­sere for han­di­cap­pet ved fx at gå på deltid, men det ændrer ikke ved, at en familie med handicap udskilles gennem skrå­stre­gen, som det Goodley med flere har kaldt for ”dis/family” (Goodley et al., 2015). Dis/familien udskilles gennem sin afvigelse fra fore­stil­lin­ger om den normale familie, hvor skammen over at miste kon­trol­len indfinder sig med et han­di­cap­pet barn, fordi man som familie skal kunne klare sig selv. Dette forhold kan begrundes i en for­stå­else af uaf­hæn­gig­hed, som et sam­funds­mæs­sigt ideal, der udfolder den ”ableist nor­ma­ti­vity” (Campbell, 2009, s. 4), som dis/familier kon­stru­e­res i forhold til, og det er derfor, at vi i Djøf­bla­det (2022) kan læse om, hvordan familier med handicap er udfordret på at skulle bede andre om hjælp for at få en hverdag til at fungere med et han­di­cap­pet barn.

Uaf­hæn­gig­hed som sam­funds­mæs­sigt ideal

Nancy Fraser og Linda Gordon (1994) har udar­bej­det en genealogi over fænomenet ”afhæn­gig­hed” for at finde ud af, hvordan de for­stå­el­ser af hvad det vil sige at være afhængig er kon­stru­e­ret historisk gennem bestemte prak­sis­ser, som er funderet på vel­færds­sta­tens opkomst og problemet i at være afhængig af et offent­ligt system. Mitchell Dean (2010) har udlagt fire over­ord­nede betyd­nin­ger af afhæn­gig­hed med afsæt i Fraser og Gordons (1994) gene­a­lo­gi­ske analyser, som 1) en økonomisk betydning, 2) en socio-juridisk betydning, 3) en politisk betydning samt 4) en moralsk-psy­ko­lo­­gisk betydning. Ifølge Dean (2010) argu­men­te­rer Fraser og Gordon (1994) for, at de fire betyd­nin­ger ”sam­men­sæt­tes og forstås for­skel­ligt inden for for­skel­lige typer samfund” (Dean, 2010, s. 115). Dean (2010) beskriver deres ana­ly­se­fund som en pro­ble­ma­ti­se­ring af vel­færds­sta­ten, hvor ”syste­maf­hæn­gig­hed er således et syndrom, som ligger og lurer i vel­færds­sta­ten, og som kan forklares med biologi, psykologi, opvækst, kultur og adfærd, eller flere af – eller endog alle – disse faktorer” (s. 117).

Idealet om uaf­hæn­gig­hed kommer bl.a. til udtryk i den danske grundlov som for­drin­gen om, at man som medborger skal være selv­for­sør­gende og deraf selv­hjul­pen, hvilket kan anskues sam­funds­mæs­sigt som et normativt anlig­gende, der henviser til en for­stå­else af med­bor­ger­ska­bet, som det at tilstræbe at kunne klare sig selv og forsørge sin familie uden hjælp fra det offent­lige system (Dean, 2010). Når familier med handicap inde på livet bliver udstanset som dis/familier, kan det begrundes i, at syste­maf­hæn­gig­hed gøres til et problem, som i dag for­stær­kes i den politiske nedskæ­rings­po­li­tik i forhold til han­di­ca­p­om­rå­det (Falster, 2021).

Det er i dette afhæn­gig­heds­per­spek­tiv, at man bliver til som dis/familie, og således udstanses som afvigende fra den normale, uaf­hæn­gige, selv­for­sør­gende og selv­hjul­pne familie. Det er klart, at i denne ”ableist-nor­­ma­ti­vity” (Campbell, 2009, s. 4) skal man turde bede om hjælp, da det således ikke er noget, man bare beder om, når man har brug for det fx i for­bin­delse med handicap i familien. Man skal snarere tage tilløb til at bede om hjælp, fordi der følger en social skam med ikke at kunne klare det selv – inden for familien (Dean, 2010). At skulle bede sin arbejds­gi­ver om hjælp til at få skabt ordent­lige rammer omkring fami­li­e­li­vet er således ikke nød­ven­dig­vis nemmere for de familier, vi møder i Djøf­bla­det (2022).

En væsentlig pointe her er, at dis/familien kan forstås som en kon­struk­tion funderet på en fore­stil­ling om, at forholdet mellem individ og samfund er kon­stru­e­ret gennem en normativ ”ableism” som en dua­li­stisk tænkning. Her stilles individet over for samfundet som to adskilte sociale struk­tu­rer, hvor individet forstås som værende uaf­hæn­gigt af samfundet og dets insti­tu­tio­ner. Denne for­stå­else kan begrundes i den latinske beteg­nelse ”indi­vi­duus”, der betegner noget, som er udeleligt, hvilket muliggør en for­stå­else af individet som adskilt fra og uaf­hæn­gigt af andre i samfundet (Lykke & Varberg Rosenberg, 2022).

Hvis individet har brug for andre, er det fordi, det ikke kan stå selv pga. fx sygdom, der etablerer et (mid­ler­ti­digt) afvigende individ, som må have støtte fra sin omverden til at kunne overkomme sin afhæn­gig­hed for så efter endt behand­ling igen at kunne stå selv som et helt og udeleligt individ. Den mid­ler­ti­dige hjælp bliver i familier med handicap gjort til syste­maf­hæn­gig­hed gennem den normative ”ableism”, der gør hjælp fra det offent­lige til et problem, fordi den som oftest ikke er af mid­ler­ti­dig karakter (Fristrup, 2021). 

Når fami­li­erne i Djøf­bla­det (2022) taler om, at de skal overkomme at turde bede om hjælp, er det fordi det at bede om hjælp udstiller fami­li­erne som afhængige af en omverden, dvs. at også fami­li­erne er funderet på en kon­struk­tion, hvor de forstås som autonome enheder, som er afgrænset i forhold til andre insti­tu­tio­nelle enheder, der henviser til abstrak­tio­ner og dermed til sociale struk­tu­rer, som står i mod­sæt­ning til individet. Familien tænkes ikke i dualismen som en dynamisk figur, hvor mennesker er gensidigt afhængige af hinanden og formes igennem denne afhæn­gig­hed af hinanden, som det sociale vilkår for den måde, vi gør familier og samfund på. Ophæ­vel­sen af skrå­stre­gen i dis/familie nød­ven­dig­gør således en over­skri­delse af dualismen, som et opgør med for­stå­el­sen af individet, familien og arbejdet som adskilte sociale struk­tu­rer, og det er her, at figu­ra­tions­so­cio­lo­gien kan bringes i spil i forhold til dis/ability per­spek­ti­vet. I stedet for at de han­di­cap­pede børn bliver gjort til en belast­ning for familien i dis/familien pga. afhæn­gig­he­den af andre, vil jeg med figu­ra­tions­be­gre­bet pro­ble­ma­ti­sere at afhæn­gig­hed gøres til et problem for familier med handicap.

Et figu­ra­tions­so­cio­lo­gisk afsæt

Ophavs­per­so­nen til figu­ra­tions­so­cio­lo­gien Norbert Elias taler om ”det ego­cen­tri­ske men­ne­ske­bil­lede” (1978, s. 14), hvor individet står over for omver­de­nen, som to adskilte sociale struk­tu­rer. Familien kan med Elias (1980) forstås som en rela­tio­nel praksis, hvor affektive bindinger mellem familiens individer skaber en gensidig afhæn­gig­hed i fami­lie­fi­gu­ra­tio­nen. Det gælder i forhold til såvel den lille figu­ra­tion som den store figu­ra­tion, dvs. i den konkrete familiære gruppe og i den generelle familiære grup­pe­ring, der trækker tråde tilbage i historien, hvor for­skel­lige måder at gøre familie på udspil­lede sig pga. for­skel­lige kul­tu­relle normer, der etab­le­rede det sociale grundlag for familiens praksis, som den proces Elias kalder for ”the civi­lizing of parents” (Elias, 1980). Et sådant rela­tio­nelt afsæt i en figu­ra­tions­so­cio­lo­gisk tilgang gør op med for­stå­el­sen af familien som en ensartet, centreret og insti­tu­tio­na­li­se­ret enheds­struk­tur, hvor individet står over for familien som to for­skel­lige struk­tu­rer (Elias, 1980).

Dis/familien kan således med figu­ra­tions­so­cio­lo­gien forstås på andre præmisser og med andre for­ud­sæt­nin­ger, hvor afhæn­gig­hed udgør grund­vil­kå­ret for skabelsen af de figu­ra­tio­ner, vi lever i og med. Med det rela­tio­nelle afsæt i figu­ra­tions­so­cio­lo­gien kan vi forstå figu­ra­tio­ner som det forhold, at mennesker danner familier med hinanden – ligesom de danner samfund med hinanden gennem afhæn­gig­he­den til hinanden. Denne afhæn­gig­hed betegner Elias (1978) som en figu­ra­tion af inter­de­pen­dente individer, og det er en tilgang, der over­skri­der dualismen i det ego­cen­tri­ske men­ne­ske­syn, idet individ og omverden ikke adskilles. Med ”figu­ra­tions­be­gre­bet” (Elias, 1978) kan vi således over­skride skrå­stre­gen i dis/familiens kon­struk­tion gennem dis­fa­mi­li­ens figuration.

Fra dis/familiens kon­struk­tion til dis­fa­mi­li­ens figuration

Det nye teoretisk afsæt, som jeg har etableret i artiklens første del gennem dis/ability per­spek­ti­vets møde med figu­ra­tions­so­cio­lo­gien skal i henhold til forsk­nings­spørgs­må­let muliggøre en under­sø­gelse af andre betin­gel­ser for at forstå livet i familier med handicap. Jeg forsøger således at tage afsæt i det bio­gra­fi­ske materiale, som på jour­na­li­stisk vis udfoldes i Djøf­bla­dets artikler (2022) om familier med handicap. Når jeg går vejen over ”ableism” åbner jeg med Campbell (2008) for en over­skri­delse af ”det bio­gra­fi­ske” i ”det teo­re­ti­ske” (s. 154), hvor jeg forsøger at sætte det levede liv i en familie med handicap ind i en større sam­funds­mæs­sig sam­men­hæng, idet ”a study of ableism, espe­ci­ally inter­na­lized ableism, moves outside the narrow confines of an indi­vi­du­a­lized pheno­meno­logy and squarely locates the analysis within a col­lecti­vist history of ideas and the field of discur­sive practices” (s. 154 – 155).

Når jeg under­sø­ger, hvad det er for en ”ableism”, der gør sig gældende i forhold til familier med handicap, så får jeg også mulighed for at forstå mit eget bio­gra­fi­ske materiale, som mor i en familie med handicap, hvor uaf­hæn­gig­hed som et sam­funds­mæs­sigt ideal kan forstås med afsæt i Campbells begreb om ”inter­na­lized ableism” (Campbell, 2008, s. 155). Inter­na­li­se­ret ”ableism” skal her forstås med afsæt i Campbells begreb om ”ableist-nor­­ma­ti­vity” (Campbell, 2009, s. 4), som den nor­ma­ti­vi­tet vi har inter­na­li­se­ret og dermed selv­føl­ge­lig­gjort som for­ud­sæt­ning for vores hand­lin­ger, der således mulig­gø­res i en særlig kulturel isce­ne­sæt­telse, der af Campbell (2009) betegnes som ”ableist-culture” (s. 44). Normativ, kulturel og inter­na­li­se­ret ”ableism” er tre for­skel­lige tilgange til at forstå den nor­ma­li­tet, der udskiller forskelle som afgi­vel­ser gennem skrå­stre­gen i dis/ability per­spek­ti­vet (Fristrup et al., 2019).

Når vi i Djøf­bla­det (2022) kan læse om familier med handicap er det som dis/familier, men med figu­ra­tions­be­gre­bet kan vi udfordrer den inter­na­li­se­rede ”ableism” ved at gøre afhæn­gig­hed til et socialt vilkår og ikke et socialt problem.

Da min søn kol­lap­sede for fem år siden, som endnu-ikke-diag­­no­sti­­ce­ret 18-årig, i for­be­re­del­ses­lo­ka­let på et vok­se­nud­dan­nel­ses­cen­ter (VUC), blev kollapset begyn­del­sen til et fami­li­e­liv, hvor vi kæmpede med den inter­na­li­se­rede ”ableism”, der pro­du­ce­rede en social skam og en evig kamp for at kom­pen­sere for uddan­nel­ses­sy­ste­mets udfor­drin­ger med vores søn.

Vi er det, man i kommunalt regi betegner som en res­sour­cestærk familie, men selv res­sour­cestærke familier kan kollapse i afmagt, når man pludselig skal forholde sig til, at man står midt i en krise, som man ikke ved, hvordan man skal håndtere, men gerne selv vil kunne håndtere – uden andres ind­blan­ding. Som familie har vi også inter­na­li­se­ret den ”ableism”, der afstedkom følelsen af skam, fordi vi ikke selv kunne klare familiens udfor­drin­ger. Dette mani­feste­rede sig som en social skam, der er formet af historien og dermed af de sam­funds­mæs­sige civi­li­se­rings­pro­ces­ser, som den normative, kul­tu­relle og inter­na­li­se­rede ”ableism” er blevet til igennem. 

Ifølge Elias (1980) afsted­kom­mer disse civi­li­se­rings­pro­ces­ser, at familiens individer isoleres mere og mere fra hinanden. For­an­drin­gerne i de måder vi lever på i familien tager form af de sam­funds­mæs­sige indi­vi­du­a­li­se­rings­pro­ces­ser, hvor det, der tidligere foregik i det offent­lige trækkes ind i privaten (Elias, 1980). Hvad der tidligere forekom ”naturligt” får følgeskab af skam, idet adfærden mora­li­se­res og fore­gri­bes gennem opde­lin­ger, iso­le­rin­ger og indi­vi­du­a­li­se­rin­ger (Elias, 1980). De voksnes tabuer bliver børnenes tabuer, og de lærer at beherske deres affekt gennem ”indi­vi­duel selv­re­gu­le­ring” (Elias, 1980, s. 200). Elias (1980) taler om en ”domesti­ce­ring af behov” (s. 201), hvor det sam­funds­mæs­sigt anskues som et problem, hvis man hænger sit beskidte undertøj offent­ligt til skue. 

Vi civi­li­se­res til at holde på formerne udadtil også selvom det buldrer og brager indadtil, hvilket ifølge Elias (1980) er roden til mange af de problemer, der opstår i rela­tio­nerne mellem forældre og børn. Disse civi­li­sa­tions­pro­ces­ser prak­ti­se­rer bestemte former for ”ableism”, hvor domesti­ce­rin­gen af fami­lie­med­lem­mer­nes behov betyder, at det er familien selv, der skal håndtere behov­s­un­der­støt­tel­sen indadtil, og således ikke udadtil må vise sine behov. Det er her skam­fø­lel­sen indfinder sig, når man beder andre om hjælp, som en familie med handicap.

Ifølge Elias (1998) kan man forstå figu­ra­tio­ner som mennesker, der danser rundt på dan­se­gul­vet. Der danses således i figu­ra­tio­ner – små som store figu­ra­tio­ner, og selvom familien rystes gennem dra­ma­ti­ske hændelser og oplever at kollapse og være i krise, så fort­sæt­ter dansen men i nye for­ma­tio­ner og gennem nye bindinger til andre mennesker, der får betydning for, hvordan der kan danses. Figu­ra­tio­nen er i bevægelse selvom den er i krise. Krisen indikerer mulig­he­den for rela­tio­nelle ændringer, hvor andre mennesker bliver en del af en ny fami­lie­fi­gu­ra­tion, der således ændre sig i takt med de rela­tio­nelle for­an­drin­ger i figu­ra­tio­nen. Fami­lie­kri­sen kan således både åbne og lukke for at danne nye rela­tio­ner, der er forbundet gennem affektive, øko­no­mi­ske og politiske bindinger (Elias, 1978).

Figu­ra­tions­a­na­lyse af familier i krise

Når man søger på lit­te­ra­tur om ”familie og krise”, domineres feltet af under­sø­gel­ser med mono­fag­lig for­ank­ring inden for hen­holds­vis psykologi og psykiatri, men to finske socio­lo­ger, Anna-Maija Castrén and Kaisa Ketokivi (2015) har gennem et figu­ra­tions­so­cio­lo­gisk per­spek­tiv under­søgte den komplekse dynamik i fami­li­e­re­la­tio­ner, når de rammes af for­styr­rende livs­be­gi­ven­he­der og havner i krise. Figu­ra­tions­a­na­ly­sen udgør et forsøg på at ophæve et enkelt fags monopolstil­ling eller monopo­li­se­ring af et givet under­sø­gel­ses­felt, hvor forhold ikke alene kan anskue og ana­ly­se­res under en bestemt psy­ko­lo­gisk, historisk, økonomisk eller socio­lo­gisk syns­vin­kel. I stedet går man på tværs af for­skel­lige fag­om­rå­der for at udfolde en figu­ra­tions­a­na­lyse af fami­lie­mæs­sige forhold i krise (Castrén & Ketokivi, 2015).

Castrén og Ketokivi (2015) var særligt optagede af at undersøge for­an­drin­ger i fami­lie­fi­gu­ra­tio­nen, når de blev udfordret af ”distrup­tive life events” (s. 7), dvs. hændelser, der bryder radikalt ind i familiens figu­ra­tion og nød­ven­dig­gør en rekon­fi­gu­re­ring. De såkaldte ”dra­ma­ti­ske for­styr­rel­ser” for­styr­rer ifølge Castrén og Ketokivi (2015) de betyd­nings­fulde bindinger mellem familiens medlemmer, og nød­ven­dig­gør en reo­ri­en­te­ring af fami­lie­fi­gu­ra­tio­nen. Familien tilgås her som en dynamisk rela­tio­nel figu­ra­tion af individer, der er gensidigt afhængige af hinanden – også selvom dette udfolder sig på for­skel­lige måder til for­skel­lige tider, som fx i kri­se­ti­der. Særligt i kri­se­ti­der viser der sig et ”web of rela­tions­hips” (Castréns & Ketokivis, 2015, s. 7), som hvis man optegnede det ville vise, hvordan andre mennesker får betydning for en familie i krise.

Når familien er i krise rystes figu­ra­tio­nen, og de rela­tio­nelle magt­ba­lan­cer samt sig­ni­fi­kante bindinger rekon­fi­gu­re­res, men ikke ved at falder tilbage i samme tilstand som tidligere. Den dra­ma­ti­ske for­styr­relse har afsted­kom­met en rystelse, der nød­ven­dig­gør, at alle fami­lie­med­lem­merne reo­ri­en­te­rer sig på ny (Castréns & Ketokivis, 2015). Det er her i denne konkrete situation, at det enkelte fami­lie­med­lem må reo­ri­en­tere sig sammen med ikke bare resten af familiens medlemmer i en gensidig afhæn­gig­hed, men også i forhold til skole, arbejde og behand­ling samt venner og bekendte i nye figu­ra­tio­ner, der kan skabe et nyt afsæt for fami­lie­fi­gu­ra­tio­nen i familier med handicap.

Kritisk per­for­ma­tiv autoetnografi

I artiklen præ­sen­te­rer jeg et bio­gra­fisk materiale, men til forskel fra de jour­na­li­sti­ske artikler i Djøf­bla­det (2022), præ­sen­te­res mit eget bio­gra­fi­ske materiale med afsæt i Norman Denzins per­spek­tiv om ”per­for­mance auto­et­h­no­graphy” (Denzin, 2018). I dette per­spek­tiv opføres det bio­gra­fi­ske materiale som tekst­lig­gjorte øjeblikke, hvor erin­drin­gen loka­li­se­rer øje­blik­ket som en mulig begyn­delse, der, når den først er loka­li­se­ret, bliver dramatisk beskrevet og formet til en tekst, hvori det sociale drama opføres (Denzin, 2018). Hver­da­gens sociale dramaer bliver i krisen til et ”mysterium” (Denzin, 2018, s. 22), der begynder med de øjeblikke, de åben­ba­rin­ger, som definerer en krise i personens eller familiens liv. Dette øjeblik er omgivet af sociale koder og kul­tu­relle repræ­sen­ta­tio­ner, der istemmer og isce­ne­sæt­ter den pågæl­dende oplevelse gennem frem­skriv­nin­gen af ”det sociale selv” (Fristrup, 2003, 2005a, 2005b, 2005c), hvor selvet og det sociale deler ontologi og ikke er adskilt i sociale struk­tu­rer som individ og samfund med hen­vis­ning til ”den ego­cen­tri­ske model” (Elias, 1978, s. 14), hvor selvet og det sociale som individ og samfund ikke deler ontologi.

”The writer-as-eth­­no­­grap­her-as-performer” (Denzin, 2018, s. 22) bruger sine egne ople­vel­ser, for “refle­xi­vely to bend back on herself and look more deeply at self-other inte­r­a­ctions” (Ellis & Bochner, 2000, s. 740) og “to make sense of the auto­bi­o­grap­hic past” (Alexander, 1999, s. 309). Kritisk auto­et­no­grafi er per­for­ma­tiv auto­et­no­grafi (Denzin, 2018), og dermed en vej til at “recre­at­ing and re-writing the bio­grap­hic past, a way of making the past a part of the bio-graphic present” (Pinar, 1994, s. 22).

Det reflek­sive omdrej­nings­punkt i den auto­et­no­gra­fi­ske frem­skriv­ning er udsprun­get af hændelser fra mit eget fami­li­e­liv med handicap, hvor jeg opfører familiens sociale dramaer som kro­p­s­lig­gjorte, sanselige og affektivt infor­me­rede tekster, idet “per­for­mance is always embodied, involving feeling, thinking, acting bodies moving through time and space” (Denzin, 2018, s. 20). Der er således en mulighed for, at jeg i den auto­et­no­gra­fi­ske opførelse kan skabe såvel resonans som dissonans i forhold til læserens ople­vel­ser af sin egen og andre familier i krise, fordi “the author as performer or as auto­et­h­no­grap­her performs the very inquiry that produces the text that is performed. The per­for­m­ing material, corporeal body is read as a text, it is assigned words that give it meaning” (Denzin, 2018, s. 22). Da jeg lavede mit auto­et­no­gra­fi­ske arbejde beskrev jeg scene for scene, de konkrete hændelser, jeg kropsligt havde oplevet omkring min søns kollaps.

I den auto­et­no­gra­fi­ske tilgang kon­fron­te­res man med sider af sig selv som fx mor, der kan være mindre flat­te­rende, og ifølge auto­et­no­gra­fi­ens ophavs­per­son Carolyn Ellis (2004) er det præcis i den erken­delse, at man når et punkt, hvor man ikke længere kan udholde smerten i livets sociale dramaer og begynder at dele ud af sine ople­vel­ser og erfa­rin­ger. Det er her, at det auto­et­no­gra­fi­ske arbejde begynder ifølge Ellis (2004). Det er også her, at sår­bar­he­den ved at udlevere sig selv og ikke mindst familiens sociale dramaer, der invol­ve­rer andre end en selv afsted­kom­mer, at det etiske aspekt af arbejdet med auto­et­no­gra­fier bliver væsent­ligt. Min søns medvirken i den auto­et­no­gra­fi­ske pro­duk­tion kan betegnes som det Ellis (2004) kalder for ”co-con­­structed” (s. xviii), fordi auto­et­no­gra­fien er funderet på vores samtaler de sidste fem år, og efter­føl­gende i tekstform er afstemt med ham i forhold til offent­lig­gø­relse, som her i arti­kel­form. Ellis (2004) peger på sår­bar­he­den i at få kritik for ens arbejde, fordi det impli­ce­rer en kritik af ens liv – præcis den kritik, som jeg med auto­et­no­gra­fien søger at pro­ble­ma­ti­sere. Vejen over en dybere for­stå­else af en selv i forhold til andre etablerer en ny for­stå­el­ses­ho­ri­sont, hvor min egen sårbarhed baner vejen for at kunne møde andres sårbarhed, idet ”auto­et­no­graphy provides an avenue for doing something mea­ning­ful for yourself and the world…” (Ellis, 2004, s. xviii).

Auto­et­no­gra­fien nød­ven­dig­gør, at jeg hænger familiens beskidte undertøj til offentlig skue, som jeg ret beset burde have holdt bag familiens lukkede døre i henhold til Elias’ beskri­velse af behovs­do­mesti­ce­rin­gen (Elias, 1980). Men det er jo netop denne civi­li­­se­rings- og sam­funds­mæs­sig­gø­relse, jeg forsøger at udfordrer ved at åbne dørene til det bio­gra­fi­ske materiale gennem et per­for­ma­tivt greb om bio­gra­fien som auto­et­no­grafi. Den auto­et­no­gra­fi­ske tekst kan gør noget ved sin læser, og det er denne reaktion, der etablerer en anden mulighed for at bedrive kritik, fordi man kan blive rørt, ramt eller direkte rystet i sin læsning om andre men­ne­skers liv. I en sådan evokativ pro­vo­ka­tion ligger kimen til en åbning mod det liv, som er for­skel­ligt fra ens eget liv, hvilket kan udfordre den inter­na­li­se­rede ”ableism”.

Jeg vil med min auto­et­no­grafi forsøge at give læseren et indblik i, hvordan ”parenting a disabled child is just like parenting a non­disab­led child… but different” (Ryan & Runswick-Cole, 2008, i Goodley et al., 2015, s. 10), og dermed er det centrale spørgsmål i forhold til auto­et­no­gra­fien, hvordan denne forskel kommer til udtryk, og hvordan man som familie kan håndtere for­skel­len. Fami­li­erne med handicap fra Djøf­bla­det (2022) brugte ændringer af arbejds­li­vet som afsæt for at kom­pen­sere for ”for­skel­len”, men de følte skam ved at bede deres arbejds­gi­ver om hjælp. Så hvad med min egen familie, hvordan har vi håndteret ”for­skel­len”?

Auto­et­no­grafi: Afmagt som erfaringshorisont

“Tillykke – I er som familie lykkedes med at kom­pen­sere for jeres søns handicap igennem 18 år, det er da lidt af en bedrift!” Sådan blev vi mødt af den pen­sio­ne­rede ung­doms­psy­ki­a­ter til den første samtale. En samtale, der bar præg af, at min søn ganske mange gange kiggede undrende på psy­ki­a­te­ren, men med et funklende glimt i øjet sagde: ”Hvor ved du det fra?”, hver gang psy­ki­a­te­ren spurgte ind til hændelser i hans liv.

Det var desværre ikke den første samtale, vi havde i psy­ki­a­trisk regi. Vi var først vejen over en anden pen­sio­ne­ret psykiater, der mødtes med vores søn hver uge efter, at vi igennem længere tid havde været i privat fami­lie­te­rapi. Fami­lie­te­ra­pe­u­ten kendte den pen­sio­ne­rede psykiater og efter en fore­spørgsel, fik vi besked på, at han gerne ville mødes med vores søn, der på det tidspunkt havde voldsomme ang­stan­fald, som vi senere lærte at kende som ”neds­melt­nin­ger”. Vi var også rundt om et kort besøg i distrikt­spsy­ki­a­trien, hvor min søn skulle passe ind i en ”psy­ko­se­kasse” uden blik for den autis­mespek­trum­for­styr­relse (ASF), som han senere blev diag­no­sti­ce­ret med.

Min søns bagage var fyldt op af voldsomme traumer, der alle havde udspillet sig i til­knyt­ning til de skoler, han havde gået på. Vi havde som familie forsøgt at kom­pen­sere hjemme for de ople­vel­ser, han hver dag havde med sig hjem fra skolen, så udover at læse lektier, skulle vi også bearbejde dagens hændelser, hvor elever og lærere havde mobbet ham, fordi han for dem var ander­le­des. Vi havde i 18 år forsøgt os med denne kom­pen­sa­tions­stra­tegi, men presset i uddan­nel­ses­sy­ste­met blev større og større, og selvom vi var endt med at etablere hjem­meskole for ham i slut­nin­gen af fol­ke­sko­len efter at havde afprøvet mange for­skel­lige sko­le­til­bud, så var det ung­doms­ud­dan­nel­sen, der slog benene væk under ham. Først gymnasiet, så HTX, så tilbage i gymnasiet, så farvel til gymnasiet og så VUC. Alle disse uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner kunne ikke møde vores søn, og hver dag oplevede han mere og mere fru­stra­tion, og til sidst blev det for meget. Han blev altid gjort til problemet, det var altid ham, der ikke passede ind, og han kunne sim­pelt­hen ikke forstå hvorfor.

Vi havde kom­pen­se­ret for insti­tu­tio­ner, der ikke fungerede, og nu kunne vi ikke længere kom­pen­sere. Kollapset blev en realitet. Vi var en familie i krise, og alligevel ønskede den pen­sio­ne­rede psykiater os tillykke med de 18 års for­æl­dre­skab i kom­pen­sa­tio­nens navn, der jo udstan­sede os som dis/familie. Så selvom vi gik vejen over det private marked, fordi de offent­lige tilbud i distrikt­spsy­ki­a­trien for­stær­kede vores søns angst markant, blev vi som familie i krise fastholdt i dis/familiens greb. Uanset om det var offent­lige eller private ydelser vi modtog, så havde det ingen betydning for den fastlåste position, vi var sat i som dis/familie, hvor afmagt blev den erfa­rings­ho­ri­sont, vi skulle lære at leve med. Mulig­he­den for at benytte os af private tilbud var et desperat forsøg på at afhjælpe afmagten, der i regi af det offent­li­ges nedskæ­rings­po­li­tik blot voksede sig større og større. Så da vi havde mulig­he­den for gennem vores netværk at finde behand­lere, der kunne under­støtte afhjæl­p­nin­gen af vores afmagt blev det den vej, vi valgte, fordi vi kunne i vores pri­vil­e­ge­rede position som en akademisk familie med handicap – præcis som de to andre familier i Djøf­bla­det (2022).   

Efter­hån­den som vi fik etableret en hverdag, der bestod af mange for­skel­lige behand­lings­til­bud, så blev dét, at vi havde ikke bare ét sted at gå hen med de konkrete udfor­drin­ger, vi stod i hver dag, men mange steder at gå hen og få støtte fra andre mennesker til at finde nye måder at være en familie med handicap på, vores mulighed for at skabe en ny og mere bevægelig fami­lie­fi­gu­ra­tion. På mange måder har de sidste fem år udgjort en meget stejl lærings­kurve, hvor helt nye måder at være familie på skulle udforskes og tillæres. Vi fik på det private behand­lings-/te­ra­pi­­mar­ked mulighed for at blive holdt i hånden, og vi kunne næsten døgnet rundt række hånden frem og bede om hjælp, og vi fik den næsten med det samme. Vi skulle ikke vente hverken halve og hele år, som er vilkåret i det offent­lige behandlingssystem.

Det netværk, vi har fået etableret i løbet af de sidste fem år, har betydet, at vi i dag lever i en ny fami­lie­fi­gu­ra­tion, hvor ikke bare konkrete behand­lere men også deres videns­grund­lag er blevet en del af vores fami­lie­fi­gu­ra­tion som dis­fa­mi­lie. Vi har fået nye ord for hændelser, vi kun havde oplevet kropsligt og i afmagt ikke kunne handle på. Den nye fami­lie­fi­gu­ra­tion er således funderet på et bredt videns­grund­lag og ikke kun på mono­fag­lig­hed. På den måde er det lykkedes os at håndtere ”for­skel­len” ved at gøre dis­fa­mi­lie på andres betingelser.

En fami­lie­fi­gu­ra­tion på andres betingelser

Når et fami­li­e­liv leves på andres betin­gel­ser etableres en for­stå­else af familien som dis­fa­mi­lie, der, for at kunne fungere som familie, må forholde sig til hinanden og lave de nød­ven­dige til­pas­nin­ger til hinandens for­skel­lige måder at være til i verden på. Her gøres familien på hinandens betin­gel­ser, hvor behov afstemmes efter behov. Det betyder, at fami­lie­fi­gu­ra­tio­nen er dynamisk og i konstant bevægelse, idet ”dis” i dis­fa­mi­lie fungerer som det, der konstant for­styr­rer og udfordrer fami­lie­fi­gu­ra­tio­nen. Dis­fa­mi­lien er hele tiden i en proces, hvor de forsøger at blive klogere på hinanden ved at lære noget af og om de andre i familien. Dis­fa­mi­lien justerer løbende familiens måde at være familie på ved ikke at lukke sig om sig selv, men ved at se familien som en del af de konkrete situ­a­tio­ner, som familiens medlemmer indgår i gennem kon­stel­la­tio­ner med andre individer, hvad enten disse er for­ank­rede i andre sociale forhold som skole, arbejde, behand­ling, venner eller naboer. Dis­fa­mi­lien lever et fami­li­e­liv, der tager form efter hvilke andre kon­stel­la­tio­ner familiens medlemmer indgår i. Det er hele tiden liv, der foregår i samspil med andre mennesker og derfor på ”andres” betin­gel­ser, hvor ”de andre” (og dermed andres betin­gel­ser) også er en del af fami­lie­fi­gu­ra­tio­nen. Afhæn­gig­he­den af ”andre” skal i dis­fa­mi­lien forstås som en gensidig afhæn­gig­hed af hinanden, der er altså ikke tale om en ensidig til­pas­ning til ”andres betin­gel­ser”, men en gensidig til­pas­ning til hinandens behov og dermed betin­gel­ser for at være til i verden.

Fami­lie­fi­gu­ra­tio­nens bevæ­ge­lig­hed er afhængig af, hvordan vi kan bevæge os i livet herunder uddan­nel­ses­li­vet og arbejds­li­vet. Dis­fa­mi­lien bliver en dis/familie, såfremt bevæ­gel­ses­mu­lig­he­derne for familiens medlemmer ind­skræn­kes gennem en normativ, kulturel og inter­na­li­se­ret ”ableism” (Campbell, 2008, 2009), der begrænser dis­fa­mi­li­ens dynamiske og rela­tio­nelle bevæ­ge­lig­hed. For­ud­sæt­nin­gen for dis­fa­mi­li­ens figu­ra­tion og et fami­li­e­liv på andres betin­gel­ser er, at fami­lie­fi­gu­ra­tio­nen kan bevare sin bevæ­ge­lig­hed for således at kunne kom­pen­sere for fx uddan­nel­ses­sy­ste­mets ube­væ­ge­lig­hed, sådan som vi så det udfoldet i auto­et­no­gra­fien. Et mere bevæ­ge­ligt arbejds­liv kan muliggøre en mere bevægelig fami­lie­fi­gu­ra­tion, som vi så det udfoldet hos de to familier med han­di­cap­pede børn i Djøf­bla­det (2022). Det er således bevæ­gel­ses­mu­lig­he­derne i fami­lie­fi­gu­ra­tio­nen, der afgør om familier med handicap bliver til som dis/familier eller dis­fa­mi­lier. Bevæ­gel­ses­mu­lig­he­der er afhængige af, om ”afhæn­gig­hed” gøres til et sociale problem eller et socialt vilkår, og det er derfor, at vi må etablere en kritik af ”den ego­cen­tri­ske model” (Elias, 1978, s. 14) gennem figu­ra­tions­be­gre­bet hos Elias (1978) og med afsæt i Goodleys (2014) dis/ability perspektiv.

I dette nye teo­re­ti­ske per­spek­tiv kan familier med handicap forstå deres bio­gra­fi­ske materiale i en sam­funds­mæs­sig sam­men­hæng, hvor mulig­he­der for og begræns­nin­ger i fami­lie­fi­gu­ra­tio­nens bevæ­ge­lig­hed er afgørende for om fami­li­e­li­vet foregår på dis­fa­mi­li­ens eller dis/familiens betin­gel­ser og dermed på andres eller andre betingelser.

Refe­ren­cer

Alexander, B. (1999). Per­for­m­ing Culture in the Classroom: An Instructio­nal [Auto] Eth­no­graphy. Text and Per­for­mance Quaterly 19, 217 – 306.

Campbell, F. K. (2008). Exploring inter­na­lized ableism using critical race theory. Disa­bi­lity & Society, 23:2, 151 – 162. DOI: 10.1080/09687590701841190

Campbell, F. K. (2009). Contours of ableism: The pro­duction of disa­bi­lity and abledness. Palgrave Mac­mil­lian.

Castrén, A‑M. & Ketokivi, K. (2015). Studying the Complex Dynamics of Family Rela­tions­hips: A Figu­ra­tio­nal Approach. Socio­lo­gi­cal Research Online, 20 (1), 1 – 14. DOI: 10.5153/sro.3539

Dean, M. (2010). Gover­n­men­ta­lity. Magt og styring i det moderne samfund. Forlaget Sociologi.

Denzin, N.K. (2018). Per­for­mance Auto­et­h­no­graphy. Critical Pedagogy and the Politics of Culture. 2/e. Routledge.

Djøf­bla­det (2022). Udgivet den 14. oktober 2022. https://​magasin​.djo​ef​bla​det​.dk/​p​/​d​j​o​e​f​b​l​a​d​e​t​/​2​022 – 10 – 14/r/8/14 – 15/4751/605895 (15.10.2022)

Ellis, C. (2004). The Eth­no­grap­hic I. A Met­ho­do­lo­gi­cal Novel about Auto­et­h­no­graphy. AltaMira Press.

Ellis, C. & Bochner, A.P. (2000). Auto­et­h­no­graphy, Personal Narrative, Refle­xi­vity: Resear­cher as Subject, 733.768. I N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds.) Handbook of Qua­li­ta­tive Research, 2/e. Sage.

Elias, N. (1978 [1970]). What is Sociology? Columbia Uni­ver­sity Press.

Elias, N. (1980). The Civi­lizing of Parents, 189 – 211. I J. Goudsblom and S. Mennell (eds.)(1998). The Norbert Elias Reader. A Bio­grap­hi­cal Selection. Blackwell Publishers.

Elias, N. (1998). The Concept of Figu­ra­tions, 130 – 131. I J. Goudsblom and S. Mennell (eds.) The Norbert Elias Reader. A Bio­grap­hi­cal Selection. Blackwell Publishers.

Falster, E. (2021). Vi kæmper for at leve – En soci­al­re­la­tio­nel og aner­ken­del­ses­te­o­re­tisk analyse af barrierer for børns agens og gensidigt aner­ken­dende rela­tio­ner. Ph.d. afhand­ling, Roskilde Uni­ver­si­tet. Afhand­ling til­gæn­ge­lig på: https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/78980553/Vi_k_mper_for_at_leve.…pdf

Fraser, N. & Gordon, L. (1994). A Genealogy of Depen­den­cey: Tracing a Keyword of the U.S. Welfare State. Signs, Vol. 19, No. 2, 309 – 336.

Fristrup, T. (2003). Det sociale træf. Kognition & Pædagogik, nr. 50, 33 – 44.

Fristrup. T. (2005a). Indi­vi­du­elle hand­le­pla­ner. Nordiske Udkast, nr. 1, 61 – 84.

Fristrup, T. (2005b). Afmagt som erfa­rings­ho­ri­sont. Tids­skrift for Soci­al­pæ­da­go­gik, nr. 15, 41 – 49.

Fristrup, T. (2005c). Et arbejds­liv? VERA, nr. 33, Køn, Arbejde og Pædagogik, 50 – 59.

Fristrup, T., Odgaard, C. K. & Madsen, I. B. (2019). Et dis/ability per­spek­tiv (s. 163 – 178). I K. E. Petersen og J. Hee­de­gaard Hansen (red.) Inklusion og eks­klu­sion – en grundbog. Hans Reitzels Forlag.

Fristrup, T. (2021). Soci­al­til­sy­nets uvil­dig­hed som ret­fær­dig­heds­o­ri­en­te­ring. Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift, nr. 4, Tema: Social (u)retfærdighed i det 21. årh. https://​dpt​.dk/​t​e​m​a​n​u​m​r​e​/​2​021 – 4/so­ci­al­til­­sy­­nets-uvil­­dig­hed/

Goodley, D. (2014). Dis/ability studies. The­o­ri­sing disablism and ableism. Routledge.

Goodley, D. Runswick-Cole, K. & Liddiard, K. (2015). The DisHuman child. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 1 – 15. DOI: 10.1080/01596306.2015.1075731

Lykke, L. & Varberg Rosenberg, L. (2022). Hvordan kommer ”individet” til udtryk i rela­tio­nen mellem læge og patient? En filo­so­fisk analyse af indi­vid­be­gre­bet i sund­heds­fag­lige rela­tio­ner. Kandidat Speciale, Aalborg Uni­ver­si­tet. Speciale til­gæn­ge­lig på: https://​projekter​.aau​.dk/​p​r​o​j​e​k​t​e​r​/​f​i​l​e​s​/​4​7​3​6​7​7​7​2​1​/​S​p​e​c​i​a​l​e​_​_​h​e​l​t​_​f​a​r​d​i​g​t​.​pdf

Pinar, W.F. (1994). Auto­bi­o­grap­hi­chy, Politics, and Sexuality: Essays in Cur­ri­culum Theory 1972 – 1992. Peter Lang.

Santesson, T. (2022a). Familien Henriksen Saugman/Bjerrum. Vi dør langsomt, hvis vi ikke kan komme på arbejde (s. 12 – 15). I Djøf­bla­det, udgivet den 14. oktober 2022. https://​magasin​.djo​ef​bla​det​.dk/​p​/​d​j​o​e​f​b​l​a​d​e​t​/​2​022 – 10 – 14/r/8/14 – 15/4751/605895 (15.10.2022)

Santesson, T. (2022b). Familien Lehrman. ”Det var aldrig gået, hvis vi var sygeple­jer­sker med faste vagter” (s. 16 – 19). I Djøf­bla­det, udgivet den 14. oktober 2022. https://​magasin​.djo​ef​bla​det​.dk/​p​/​d​j​o​e​f​b​l​a​d​e​t​/​2​022 – 10 – 14/r/8/14 – 15/4751/605895 (15.10.2022)

  • ph.d., lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Ud…