På sporet af pæda­go­gisk forskning

I løbet af de sidste 25 år er der kommet meget mere forskning indenfor det pæda­go­gi­ske felt, men forsk­nin­gen stritter i mange retninger og er uover­sku­e­lig for prak­ti­kerne. Selvom de politiske inten­tio­ner bl.a. er at forsk­nin­gen skal bidrage til at gøre de pæda­go­gi­ske pro­fes­sio­ner og uddan­nel­ser mere attrak­tive, så er det modsatte sket i denne periode. Det gælder både i Tyskland og i Danmark. Inspi­re­ret af både tyske og danske pæda­go­gi­ske kritikker søger jeg i denne artikel svar på spørgs­må­let om, hvad det egentlig vil sige at bedrive pæda­go­gisk videnskab og forskning. Kan en opdateret form for almen­pæ­da­go­gik, der, med Grue-Sørensens ord, betragter ændringer som individer undergår under syns­punk­tet opdra­gelse, pege på hvordan forskning om og for praksis kan prak­ti­se­res? Udred­nin­gen peger i en anden retning end reform­kom­mis­sio­nens aktuelle anbe­fa­lin­ger om at styrke den eksi­ste­rende forskning gennem en centralisering.

Ind­led­ning

I løbet af de sidste 25 år er der kommet meget forskning der relaterer sig til pæda­go­gisk arbejde og uddan­nelse. Der kan spores to mere eller mindre sam­men­hæn­gende politiske ratio­na­ler bag denne udvikling. Den ene har rødder i rege­rin­gens ”Deba­top­læg om det 21 årh. uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner” (Rege­rin­gen, 1998) fra 1998, den anden ”i to centrale OECD-rapporter fra 2003 og 2004, ”New chal­len­ges for educa­tio­nal research” (OECD, 2003) og ”National review on educa­tio­nal research and deve­l­op­ment: Examiners’ report on Denmark” (OECD, 2004a)”  (Kri­sten­sen, 2022, s. 36).  De to ratio­na­ler forsøges udmøntet på ny i 2023 hvor Reform­kom­mis­sio­nen anbefaler at ”Det skal under­sø­ges og beskrives, hvordan der bedst kan oprettes et eller to nye, spe­ci­fikke uddan­nel­ses­faku­l­te­ter med akti­vi­te­ter relateret til prak­sisnær uddan­nel­ses­forsk­ning som omdrej­nings­punkt.” (Reform­kom­mis­sio­nen, 2023, s. 87). Tau­to­lo­gien i titlen på reform­kom­mis­sio­nens rapport: ”Nye Reformveje 2” afslører måske allerede, at de gamle reformer ikke har virket.  Derfor er det bemær­kel­ses­vær­digt at ”Nye reformveje 2” peger på, at det nye er, at mere af det samme må kunne gøre jobbet.

Jeg er enig:  Det har ikke virket efter hensigten. Der er kommet meget ny viden frem, men denne nye viden har ikke haft den ønskede effekt. Set fra feltet så er der tale om det der i en tysk sam­men­hæng er kaldt for en lek­si­kalsk samling af ufor­bundne videns­brud­styk­ker (Brezinka 2015, s. 288), som ingen har overblik over, og som ikke har nogen logisk eller syste­ma­tisk struktur. Men det er ikke kun derfor, at forsk­nin­gen har ringe gen­nem­slags­kraft. Feltet styres i høj grad politisk og for­valt­nings­mæs­sigt, under­støt­tet af et statsligt semi-viden­ska­­be­ligt eva­lu­e­rings­in­sti­tut som EVA, en mini­ste­riel elek­tro­nisk møde­por­tal for under­vis­nings­ver­den (EMU), der formidler viden, Social- og Boligsty­rel­sens videns­por­tal på det sociale område, som primært formidler metoder, ligesom en række kom­mu­ne­rer er optaget af metoder, der virker.  Disse selektive, men magtfulde videns- og for­mid­lings­ka­na­ler er med til at skubbe store dele af den danske forskning ind i skyggen.

Deba­top­læg­get fra 1998 førte til en omstruk­tu­re­ring af de mel­lem­lange vide­re­gå­ende uddan­nel­ser til bachel­or­ud­dan­nel­ser, orga­ni­se­ret under pro­fes­sions­højsko­ler. I dette oplæg spørges der, om det er hen­sigts­mæs­sigt, at 95% af vores uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner ikke selv deltager i videns­ud­vik­ling gennem forskning og syste­ma­tisk udvikling. Der stilles spørgsmål ved hen­sigts­mæs­sig­he­den i, at langt stør­ste­par­ten af vore insti­tu­tio­ner kun udbyder fag inden for et enkelt fagområde. Der efter­ly­ses flek­si­bi­li­tet, videns- og res­sour­ce­cen­tre og ind­dra­gelse af forskning.  Der kon­sta­te­res, at de mel­lem­lange vide­re­gå­ende uddan­nel­ser skal gøres mere attrak­tive, bl.a. fordi det også økonomisk er uhen­sigts­mæs­sigt hvis for stor en del af væksten af de vide­re­gå­ende uddan­nel­ser foregår på uni­ver­si­te­terne.  Der er brug for større insti­tu­tio­ner for at muliggøre flek­si­bi­li­tet, herunder nye uddan­nel­ser, tvær­fag­lig­hed, forsk­nings­om­sæt­ning, efter- og vide­reud­dan­nelse samt inter­na­tio­na­li­se­ring. Men hverken forsk­nings­til­knyt­ning, forsk­nings­ret eller videns­ba­se­ring af vel­færds­ud­dan­nel­serne har ført til uddan­nel­ser, der er så gode, at de ikke konstant skal refor­me­res, og faldende ansø­ger­tal viser, at de heller ikke er blevet mere attraktive.

Hvis vi ikke ønsker at følge mere-af-det-samme-opskrif­ten for at styrke videns­ba­se­ring gennem forskning, må vi grave et spadestik dybere, for muligvis at finde en overset skat dér. Min påstand er, at problemet ikke er, at der mangler forsk­nings­vi­den indenfor det pæda­go­gi­ske felt. Hvis det var tilfældet, kunne vi bare blive bedre til også at bruge den forsk­nings­vi­den, der allerede findes i de øvrige skan­di­na­vi­ske lande og f.eks. i Tyskland.  Mere af det samme hjælper hverken uddan­nel­serne eller feltet væsent­ligt frem. Der skal et andet greb til.

I denne artikel forsøger jeg at finde en sådan alter­na­tiv tilgang. Jeg blev sat sporet af Wolfgang Brezinka, der i 2015 publi­ce­rede en artikel under titlen ”Om ’viden­ska­be­lig­gø­rel­sen’ af pædagogik og dets følger” i det tyske Zeits­chrift für Pädagogik (Brezinka, 2015). I artiklen udtrykker han skuffelse. Sporet fører tilbage til 1970’erne, hvor blandt andre Brezinka stod for et opbrud, der skulle blive til et ven­de­punkt i den tyske viden­ska­be­lige pæda­go­gi­ske tradition. Hvad var dette ven­de­punkt, og hvorfor er han skuffet nu? Det slog mig, at vi også i Danmark har haft et ven­de­punkt omkring den tid. Landets eneste professor i pædagogik, Knud Grue-Sørensen, gik på emeritat, og hans stilling forblev ubesat i næsten 6 år, indtil pro­fes­sora­tet blev besat af Staff Cal­lewa­ert, der havde en anden, franskin­spi­re­ret opfat­telse af pædagogik som videnskab.  Hvad skete der derefter i Danmark?  Med hen­vis­ning til  artikler af Jens Erik Kri­sten­sen og Frederik Pio om forholdet mellem pædagogik og viden­ska­be­lig­gø­relse argu­men­te­rer jeg for, at Brezinkas diagnose af den tyske aka­de­mi­ske pædagogik i store træk også kan gøres gældende for den danske.  Jeg følger sporene ikke blot for at give et beskedent bidrag til histo­ri­eskriv­nin­gen, men også for at se, om der i historien er tilgroede spor af en akademisk pædagogik og forskning, som ikke er ”mere-af-det-samme”. Jeg finder disse spor både hos Brezinka og Grue-Sørensen – spor der er trådt med udgangs­punkt i pæda­go­gik­kens særlige stilling inden for kul­tur­vi­den­ska­berne.  Bragt på en kort formel handler det om, at pædagogik på en gang må beskæf­tige sig med ”kends­ger­nin­ger” og med ”opgaven”. Jeg referer til egen forskning for at ansku­e­lig­gøre, hvad dette indebærer.  Artiklen afsluttes med et bud på, hvordan en for­ank­ring i såvel empiriske metoder som i almen­pæ­da­go­gisk tænkning kan føre til forsk­nings­pro­gram­mer til gavn for uddan­nelse og praksis. 

Brezinka i 1978 og i 2015

I Tyskland førte Wolfgang Brezinka (1928 – 2020) an i et opgør med den ånds­vi­den­ska­be­lige pædagogik (Brezinka, 1978). Han ønskede at rydde op i det, som han opfattede som en sam­men­blan­ding af prak­siste­ori, ver­densan­sku­else og viden om, hvad der er tilfældet.  Bag­grun­den for hans opgør var bl.a., at store dele af den ånds­vi­den­ska­be­lige pædagogik ikke havde haft svært ved at tilpasse sig den natio­nalso­ci­a­li­sti­ske bevægelse (se også Rei­te­­meyer-Witt, 2020).  Han argu­men­te­rede for en skarp opdeling af pædagogik i tre domæner:

  1. En ”Erzie­hungswis­sens­chaft” dvs. en videnskab om opdra­gelse og uddan­nelse, der er deskrip­tiv, kaus­a­l­a­na­ly­tisk, prog­nostisk og tek­no­lo­gisk ori­en­te­ret. En videnskab uden vær­di­domme, der kun beskæf­ti­ger sig med fakta og sam­men­hænge mellem fakta.
  2. En ”Phi­los­op­hie der Erziehung”, dvs. en opdra­­gel­­ses- og uddan­nel­ses­fi­lo­sofi, der beskæf­ti­ger sig med værdier med henblik på vel­be­grun­dede afklaringer
  3. ”Prak­ti­s­che Päda­go­gi­ken”, dvs. hand­lings­o­ri­en­te­rede opdra­­gel­­ses- og uddan­nel­ses­te­o­rier, som udar­bej­des under hen­syn­ta­gen til viden­ska­be­lig og filo­so­fisk viden, men som er skrevet ud fra en bestemt ver­densan­sku­else eller i et moral­fi­lo­so­fisk perspektiv.

Brezinka var kon­tro­ver­siel, men han var på linje med de kritiske ratio­na­li­ster Karl Popper og Hans Albert, når det kom til at fastsætte kriterier for viden­ska­be­lig­hed. Det handlede om at kunne skelne mellem viden og værdier. Også deres viden­sk­ab­ste­o­re­ti­ske mod­stan­dere, den kritiske teori, gik imod den ånds­vi­den­ska­be­lige pædagogik, der, uden at gøre det klart, tager udgangs­punkt i et kon­ser­va­tivt sam­funds­syn. Også i Danmark blev den ånds­vi­den­ska­be­lige pædagogik dømt ude, både på det nyop­ret­tede Roskilde Uni­ver­si­tets­cen­ter, der til­slut­ter sig til kritisk teori, og på København Uni­ver­si­tets Institut for teoretisk pædagogik, hvor pædagogik, inspi­re­ret af Durkheim og Bourdieu, bliver socialvidenskab. 

Brezinka peger på, at pædagogik er kompleks, da den på en gang handler om, hvordan verden er, og hvordan vi kan mani­p­u­lere den, om hvad der er rimeligt og rigtigt at ville med en pæda­go­gisk indsats, og om at vi, selv når vi har en afklaring om hvad der er rimeligt og rigtigt, vil have for­skel­lige præ­fe­ren­cer og inter­es­se­rer i at bevare og vide­re­ud­vikle bestemte måder at være i verden på. Med andre ord, når det drejer sig om pæda­go­gi­ske spørgsmål og udfor­drin­ger, skal vi tænke på, at der muligvis er faktuel viden, der kan være nyttig at kende, at vi skal overveje vel­be­grun­det, hvad der er ret og rimeligt at opnå, og at vi skal have et åbent sind i forhold til, at dette kan gøres på for­skel­lige måder. Videnskab er vigtig, men den skal også vide, hvor dens plads er.

I 2015 ser Brezinka tilbage på den viden­ska­be­lig­gø­relse, der fandt sted i den mel­lem­lig­gende periode, og han er ikke imponeret (Brezinka, 2015). Den ånds­vi­den­ska­be­lige pædagogik blev udkon­kur­re­ret, men store dele af den ”Erzie­hungswis­sens­chaft”, der hastigt voksede frem på uni­ver­si­te­ter og på højskoler, anser han for et misfoster. Han kon­sta­te­rer, at viden­ska­be­lig­gø­rel­sen af pædagogik har ført til et tab af pæda­go­gik­kens betydning for livet, og at dens nytte for opdra­gel­ses­prak­sis og for opdra­ger­nes liv og arbejde er yderst begrænset.

I artiklen minder han om, at pædagogik har en særlig position blandt kultur- og soci­al­vi­den­ska­berne, og at man skal have gen­nemtænkt nogle teo­re­ti­ske og praktiske problemer, hvis man vil forstå fagets særkende og van­ske­lig­he­der. Oprin­de­ligt var pædagogik, siger han, en kunstlære, ikke en videnskab, og ”Päda­go­gi­ker”, såsom semi­na­ri­e­læ­rere tænkte og skrev om opdra­gelse. De skulle formidle den viden, der var relevant for dem, der skulle udøve pædagogik. Pædagogik udviklede sig først sent til en videnskab, fordi den har en indbygget dob­belt­ka­rak­ter, der gør, at den har en sær­stil­ling blandt kul­tur­vi­den­ska­berne: den er på en gang normativ og deskrip­tiv, filo­so­­fisk-spe­ku­la­tiv og empirisk. Prin­ci­pi­elt er viden­ska­be­lige opdra­gel­ses­te­o­rier mål-middel teorier, siger han, for opdra­gelse er at ville noget med nogen, at ville støtte disse nogen i at erhverve og beholde vær­di­fulde egen­ska­ber. Man skal derfor have empirisk-diag­­no­stisk viden, normativ viden (om mål) og empirisk-metodisk viden om egnede midler. Samtidig skal man vide, at forhold, der gør at opdra­gelse lykkes eller mislykkes, er enormt komplekse, indi­vi­du­elt for­skel­lige og i vid udstræk­ning ukendte og uken­de­lige. Viden­ska­bens betydning for pædagogik er, med andre ord, begrænset.

Hvordan kunne det så komme så vidt, at netop viden­ska­be­lig­gø­rel­sen kom til at fylde så meget, til­sy­ne­la­dende på bekost­ning af de andre aspekter af pædagogik? Brezinka søger svaret i politik. Hvis man ude­luk­kende forstod og handlede ud fra en meta­te­o­re­tisk fore­stil­ling om pæda­go­gisk videnskab, ville viden­ska­ben kende sin plads og udgøre en mere sam­men­hæn­gende helhed. Men når viden­ska­be­lig­gø­relse relateres til politiske og admi­ni­stra­tive omlæg­nin­ger som fx over­gan­gen fra semi­na­rier til viden­ska­be­lige højskoler eller uni­ver­si­te­ter, og når den ind­skri­ves i en pro­fes­sio­na­li­se­rings­kon­tekst, så bliver teori, viden og forskning et middel til at opnå højere status. Derved bliver dens viden­ska­be­lige status og position grumset for forskerne selv og for dem, som forsk­nin­gen i prin­cip­pet henvender sig til.   I Tyskland var den politiske udvikling en del af bestræ­bel­serne på at gøre uddan­nel­ser mere attrak­tive i tider med mangel på lærere. Derfor fik man en hel del ”Erzie­hungswis­sens­chaft”, uden at den bundede i en teoretisk viden­ska­be­lig­gø­relse. Derfor er der opstået en illusion om, at “Pädagogik” faktisk har etableret sig som videnskab, og dernæst en illusion om, at intensive “erzie­hungswis­sens­chaft­li­che” studier er egnede til at danne lærere: Pædagoger og lærere over­be­la­stes med unyttig viden på bekost­ning af praktisk pæda­go­gisk kundskab (Erzie­hungs­prak­ti­s­ches Können).

Kon­se­kven­serne af denne viden­ska­be­lig­gø­relse er:

  1. En umådelig udvidelse af for­stå­el­sen af, hvad pædagogik handler om, hvilket resul­te­rer i en lek­si­kalsk samling af ufor­bundne vidensbrudstykker 
  2. Normative svigt og tab: Beslut­nin­ger og normative bestem­mel­ser eller for­skrif­ter for opdra­gelse og for opdragere eks­klu­de­res i en rent viden­ska­be­lig interesse for idealer og normer.  Af praktiske grunde, siger Brezinka, er dette dog det, der har den største betydning!
  3. Frem­med­gø­relse mellem opdra­gel­ses­te­o­re­ti­kere og opdra­gel­ses­prak­ti­kere. Brezinka spørger, hvordan man skulle kunne lære at opdrage og undervise af en forsker? Han plæderer derfor nu for en afvidenskabeliggørelse.

Grue-Sørensen, 1977

Knud Grue Sørensen (1904 – 1992) var professor i pædagogik på Køben­havns Uni­ver­si­tet fra 1955 til 1974. Først i 1969 blev der knyttet et Institut for teoretisk pædagogik til lære­sto­len. Da stil­lin­gen blev besat efter knap seks år var fore­stil­lin­gen om pædagogik som en videnskab med en sær­stil­ling blandt kul­tur­vi­den­ska­berne en saga blot.  To år efter sin pen­sio­ne­ring bidrog Grue-Sørensen til en vennebog til den svenske pæda­go­gikpro­fes­sor, Wilhelm Sjöstrand, med essayet “Hvad pædagogik er, og hvad den ikke er – hvad den kan, og hvad den ikke kan” (Grue-Sørensen, 1977). 

I dette essay efter­ly­ser han en afklaring af et af de mest uaf­græn­sede fag­om­rå­der. Han er for så vidt enig med Brezinka i, at man bør undgå ide­o­lo­gisk inspi­re­ret vil­kår­lig­hed. Da de fleste væsent­lige forhold i pædagogik ikke falder under kate­go­rien ”viden­ska­be­lig”, må man finde en anden ”klip­pe­grund”. Pædagogik kræver flere eller andre kriterier end almin­de­lige viden­ska­ber. Det bunder i det særlige synspunkt, pædagogik har, når den betragter ændringer, som individer undergår: De opfattes under syns­punk­tet opdra­gelse og ikke under syns­punk­tet natur­be­gi­ven­he­der – som er psy­ko­lo­gi­ens perspektiv.

Egentlig er det kun beskæf­ti­gel­sen med den inten­tio­nelle opdra­gelse, der fører til pædagogik, og pædagogik bliver derved til studiet af, hvilke resul­ta­ter man kan vente sig af disse og hine måder at handle på i opdra­gende hensigt; dette dog ikke kun for at kon­sta­tere, hvad der følger af hvad, men for at opdra­ge­ren gennem sin viden derom kan træffe kloge og for­nuf­tige dis­po­si­tio­ner. (s. 71)

Grue-Sørensen argu­men­te­rer for, at opdra­gelse, og dermed også pædagogik som disciplin, altid har to aspekter: Det er både en fore­fun­den kends­ger­ning og en opgave.  Som kends­ger­ning kan den studeres, ana­ly­se­res, beskrives og eventuelt forklares i en opdra­gel­ses­vi­den­skab. Men det er ikke nok for prak­ti­ke­ren, der ikke bare har brug for en ”teknik”, men også for at vide hvad der er etisk ansvar­ligt. ”Pædagogik drejer sig om at handle for­mål­stjen­lig og på samme tid have aksep­table formål.” (s. 72), og derfor er der brug for, at de vur­de­rin­ger, der ligger til grund for formålene, lader sig hæve ud af den rene sub­jek­ti­vi­tet til objektivt gyldige værds­æt­nin­ger – og det er lidt af en gordisk knude! Grue-Sørensen vil holde sammen på de for­skel­lige elementer i én disciplin, fordi de forenes under syns­punk­tet opdra­gelse, men han angiver også, at den opgave ikke er let.

Hvad er det så, pædagogik kan og ikke kan? Grue-Sørensen ser, at der er en sam­funds­mæs­sig efter­spørgsel, ikke bare efter opdra­gel­ses­vi­den, men også uddan­nel­ses­vi­den. Lærep­sy­ko­lo­gien giver her et væsentlig bidrag, men pædagogik er mere end lærep­sy­ko­logi, for det er afgjort vigtigt, at man også inter­es­se­rer sig for en erken­delse, der gør, ”at man får klarhed over pro­ble­merne, som kan føre til en sober og kritisk bedøm­melse af en række praktiske tilstande og for­an­stalt­nin­ger, store som små” (s. 73). Selvom det kun kan antydes vagt, så er det pæda­go­gik­kens opgave at ”skærpe den pæda­go­gi­ske døm­me­kraft, som bl.a. har sit fortrin i, at man kan se en sag ud fra flere syns­punk­ter og ikke fore­skri­ver sig til en begrænset spe­ci­al­vi­den, som natur­lig­vis ikke fornægtes, men sættes på sin rette plads” (s 76).

Brezinka og Grue-Sørensen laver ikke helt de samme opde­lin­ger. Brezinkas viden­ska­be­lige pædagogik ligner Grue-Sørensens fore­stil­ling om lærep­sy­ko­logi, dvs. at for­hol­dene under­sø­ges under syns­punk­tet natur­be­gi­ven­he­der, altså som objektive forhold. I per­spek­ti­vet opdra­gelse ligger der en implicit hen­vis­ning til, at den, der skal opdrages, har sub­jekt­sta­tus.  Alligevel er de enige om, at der er behov for, at kends­ger­nin­ger under­sø­ges, og at opgaven skal overvejes. Som samlet felt har pædagogik en dob­belt­ka­rak­ter – kends­ger­ning og opgave – og derfor bør man også beskæf­tige sig med de pæda­go­gi­ske inten­tio­ner, og hvad der er etisk ansvar­ligt. Grue-Sørensen sigter mod en videnskab, der kan rumme begge dele, Brezinka sigter mod en videnskab, der kender sin plads, og som først får mening, når dens erken­del­ser bringes i et ikke-hie­rar­kisk samspil med uddan­nel­ses­fi­lo­sofi og praktiske pæda­go­gik­ker.  Det, jeg tager med fra de to teo­re­ti­kere, er, at pædagogik nød­ven­dig­vis på en gang må beskæf­tige sig med opgaven og med kends­ger­nin­ger.  I det følgende vil jeg vise, at netop den sam­men­hæng er blevet forsømt og neg­li­ge­ret i udvik­lin­gen af den danske viden­ska­be­lige beskæf­ti­gelse med pædagogik. I mit bud på, hvordan der kan rådes bod på det, følger jeg Grue-Sørensens bestræ­belse på at holde sammen på kends­ger­nin­ger og opgaven i én videnskab.

Pædagogik fortræn­ges af uddannelsesvidenskab

Jens Erik Kri­sten­sen ana­ly­se­rer, hvordan uddan­nel­ses­vi­den­skab har overtaget pæda­go­gik­kens plads i Danmark (Kri­sten­sen, 2022). Han påpeger, at OECD-rapporter fra 2003 og 2004 danner grundlag for en dansk uddan­nel­ses­forsk­nings­rap­port fra 2007, som ”lagde op til udar­bej­del­sen af en national strategi for uddan­nel­ses­forsk­ning med fokus på fag­di­dak­tisk forskning og mere generelt på sam­funds­vi­den­ska­be­lig uddan­nel­ses­forsk­ning med særligt vægt på kvan­ti­ta­tiv effek­t­må­ling og på uddan­nel­se­s­ø­ko­nomi (VTU, 2007)” (s.37). Kri­sten­sen beskriver også, hvordan denne rapport var i samklang med en ver­se­rende kritik af den danske pæda­go­gi­ske forskning, som den indtil opret­tel­sen af Danmarks Pæda­go­gi­ske Uni­ver­si­tet i 2000 blev udført ved Danmarks Lærerhøjskole:

Påstanden var, at den var var for svag og uden volumen, for teoretisk, for spredt og frag­men­te­ret, for provin­siel og for lidt ori­en­te­ret mod inter­na­tio­nal forskning, men fremfor alt for adskilt fra pæda­go­gisk praksis og fra de insti­tu­tio­ner – som semi­na­ri­erne og senere pro­fes­sions­højsko­lerne – der skulle opbygge læreres og pæda­go­gers pro­fes­sio­nelle kom­pe­ten­cer. I stedet for at være baseret på relevant forskning var den pæda­go­gi­ske praksis blandt lærere og pædagoger i for høj grad præget af kon­kur­re­rende pæda­go­gi­ske retninger, ’skoler’ og lokale semi­na­ri­e­kul­tu­rer med for­skel­lige menneske- og dan­nel­ses­syn ….(s. 38). 

For ledende teo­re­ti­kere og forskere i Danmark bliver ”uddan­nel­ses­forsk­ning” beteg­nel­sen for viden­ska­be­ligt frembragt pæda­go­gisk viden (s. 38). Resul­ta­tet er, ifølge Kri­sten­sen, at ”det øgede fokus på uddan­nel­ses­forsk­ning (der) presser pæda­go­gik­ken og den pæda­go­gi­ske forskning” (s. 43).  Under denne brede beteg­nelse er der ringe plads til pæda­go­gi­ske spørgsmål, som man – med Grue-Sørensen – kunne betegne som spørgsmål, der frem­kom­mer under syns­punk­tet opdra­gelse.  ”Det er ikke mindst uddan­nel­ses­be­gre­bets vær­di­neut­ra­li­tet, der gør det besvær­ligt, hvis ikke uegnet, som et pæda­go­gisk grund- eller over­be­greb, da det udelukker normative drøf­tel­ser om formål og værdier. Neut­ra­li­tet betyder blot, at andre sætter retningen– f.eks. uddan­nel­ses­po­li­tik­ken og uddan­nel­ses­re­for­mer” (s. 46).

Pædagogik fortræn­ges af soci­a­li­­se­rings- og psykologiseringsperspektiver

Frederik Pio (Pio, 2020) foretager også en analyse af udvik­lin­gen inden for den pæda­go­gi­ske forskning i Danmark. Han bemærker, at en betydelig del af forsk­nin­gen tjener ”psy­ko­lo­gi­se­ret læring og ide­o­lo­gi­se­ret soci­a­l­ar­bejde” (s. 51), og at den derfor aldrig bidrager til en reel for­stå­else og erken­delse af ”det pæda­go­gi­ske”. Tværtimod under­ord­nes pæda­go­gik­ken andre viden­ska­ber og tilgange, der er fokuseret på kends­ger­nin­ger. Pios analyse knytter sig til obser­va­tio­nen af, at sam­funds­ud­vik­lin­gen er præget af øget indi­vi­du­a­li­se­ring. Dette medfører en pæda­go­gi­se­ring af flere livs­om­rå­der, hvorved pæda­go­gik­ken uddif­fe­ren­ti­e­res til mere lokale domæner, der kræver nye former for eks­per­tise. Pio kon­sta­te­rer, at tabet af en form for konsensus om, hvordan det inter­ge­ne­ra­tio­nelle forhold mellem den ældre og den yngre gene­ra­tion bør bestemmes, samt udli­ci­te­ring af det pæda­go­gi­ske til flere domæner, bevirker, ”at opdra­gelse glider i bag­grun­den til fordel for soci­a­li­se­ring” (s. 54). Når der så er brug for effek­ti­vi­se­ring og løsning af de indi­vi­du­a­li­se­rede van­ske­lig­he­der, må soci­a­li­se­rings­per­spek­ti­vet nød­ven­dig­vis suppleres med et psy­ko­lo­gi­se­rings­per­spek­tiv.   Vi risikerer derfor at ”stå med en pædagogik uden nogen retning, en pædagogik der ikke dis­po­ne­rer over almene begreber om kvalitet og relevans. Og som dermed ikke længere er en egentlig pædagogik” (s.  57).

Når Pio kri­ti­se­rer poli­tik­kens kolo­ni­se­ring af det pæda­go­gi­ske ved hjælp af ikke-pæda­­go­­gisk forskning, refererer han til almen­pæ­da­go­gik­ken, der adres­se­rer spæn­dings­fel­ter mellem opga­ve­for­stå­else og kends­ger­nin­ger. Almen­pæ­da­go­gik­ken fungerer for ham både som grundlag for kritik og som refe­ren­cen for en mulig alter­na­tiv tilgang.

Foreløbig status

Brezinka, Grue-Sørensen, Kri­sten­sen og Pio peger alle fire på, at opdra­gelse, uddan­nelse, pædagogik og pæda­go­gisk arbejde fortjener teo­ri­dan­nelse omkring opga­ve­for­stå­el­ser, ind­sam­ling af kends­ger­nings­vi­den og tema­ti­se­rin­ger af for­hol­dene mellem opgave, opga­ve­for­stå­else og kends­ger­nin­ger.  Især Grue-Sørensen og Pio hævder et selv­stæn­digt pæda­go­gisk per­spek­tiv, der ikke kun ser kends­ger­nin­ger, men også opgaver.

På samme tidspunkt som Brezinka i Tyskland eksplicit distan­ce­rer sig fra den ånds­vi­den­ska­be­lige pædagogik, gør Grue-Sørensen i Danmark et forsøg på at afklare dens fortsatte nød­ven­dig­hed og mulig­heds­be­tin­gel­ser. Hver på sin måde holder de fast ved pæda­go­gik­kens dob­belt­ka­rak­ter. I Tyskland resul­te­ret den viden­ska­be­lig­gø­relse, som Brezinka påpegede nød­ven­dig­he­den af, i en mar­gi­na­li­se­ring af pæda­go­gik­kens andre aspekter. I Danmark blev Grue-Sørensens bestræ­bel­ser slået hen af alle dem, der foretrak en (kritisk) soci­al­vi­den­skab fremfor en videnskab med sær­stil­ling blandt kul­tur­vi­den­ska­berne.  I begge lande er resul­ta­tet, at pæda­go­gisk videnskab og forskning bliver videnskab om og forskning i det pæda­go­gi­ske felt  (se også Biesta, 2013, 2015), som, når det kommer til stykket, næppe bidrager til de stu­de­ren­des faglige dannelse eller til prak­ti­ker­nes prak­sis­ud­vik­ling.  Mængden af viden om feltet har ikke gjort uddan­nel­serne bedre, og prak­ti­kerne kan dårligt nok orientere sig i den frag­men­te­rede videns­mængde. Alligevel påstår Reform­kom­mis­sio­nen i 2023, at alt hvad, der skal til, er en anden orga­ni­se­ring. (Reform­kom­mis­sio­nen, 2023, s. 87).

I sidste del af denne artikel vil jeg se nærmere på en anden for­stå­else af pædagogik som videnskab. Jeg følger Grue-Sørensens ambition om, at den ånds­vi­den­ska­be­lige forskning, der holder sammen på ”kends­ger­nin­ger” og ”opgaven”, skal styrkes og ikke afskrives.  Den styrkes dels gennem en opda­te­ring af almen­pæ­da­go­gik­ken, der nu må operere med et ikke-affir­­ma­tivt dan­nel­ses­i­deal, og dels gennem en opda­te­ring af de empiriske forskningsmetoder.

Et almen­pæ­da­go­gisk perspektiv

Brezinka gør op med den impli­citte nor­ma­ti­vi­tet i en ånds­vi­den­ska­be­lig pædagogik, der prak­ti­se­res gennem en sam­men­blan­ding af praktisk pædagogik, pæda­go­gisk filosofi og pæda­go­gisk videnskab.  Det er ikke nor­ma­ti­vi­te­ten som sådan, der er et problem for pæda­go­gik­ken, for enhver pædagogik er god for noget og mindre god for noget andet. Det er sam­men­blan­din­gen. Brezinkas løsning var at adskille tre domæner fra hinanden, hvoraf kun den ene kunne betegnes som pæda­go­gisk videnskab.   Resul­ta­tet blev dog, at den viden­ska­be­lige forskning stritter i alle mulige retninger og nemt kan tjene ikke-pæda­­go­­gi­­ske inter­es­ser. Kri­sten­sens og Pios danske analyser peger på, hvordan både den normative glemsel og viden­ska­be­lig kends­ger­nings­fe­ti­chisme er indlejret i sam­funds­mæs­sige for­vand­lin­ger. Dermed peger de også på, at pæda­go­gisk videnskab og forskning ikke af viden­skabs­in­terne grunde er et umuligt projekt, og at det derfor er værd at se nærmere på det projekts poten­ti­a­ler, også i den aktuelle sam­funds­mæs­sige kon­stel­la­tion.  Man kan stadig fore­stille sig pædagogik som en videnskab med en særlig stilling blandt kulturvidenskaberne.

Denne særlige stilling er tra­di­tio­nelt tema­ti­se­ret i almen­pæ­da­go­gik­ken, der beskæf­ti­ger sig med, hvad pædagogik er og hvad den ikke er, hvad den kan og hvad den ikke kan. Den moderne almen­pæ­da­go­gik begynder i 1700-tallet med Locke, Rousseau, Kant og lidt senere Schlei­er­ma­cher og Herbart. Fælles for dem er, at de er klar over, at opdra­gelse ikke blot handler om soci­a­li­se­ring til nuet, men også om, at barnet skal kunne begå sig i en ukendt fremtid. Opdra­gelse er således en opgave med en ubekendt og kræver derfor, at barnet kan blive selv­stæn­digt. Fichte intro­du­ce­rer i 1808 opfor­drin­gen til selvvirk­som­hed (Auf­for­der­ung zur Selb­st­tätig­keit) som udtryk for, at barnet er et subjekt, og Herbart intro­du­ce­rer i 1835 fore­stil­lin­gen om, at barnet er formbart i den forstand, at det selv kan forme sig i sit (unikke) møde med verden (Bild­sam­keit). Dette er fortsat grund­be­gre­ber i almen­pæ­da­go­gik­ken (se fx Benner, 2005). Hvis opgaven er at opdrage børn i denne ånd af selvvirk­som­hed og dan­nel­ses­å­ben­hed, kon­fron­te­res pædagogen og læreren med en række ubestemte og ube­stem­me­lige situ­a­tio­ner, hvor de på den ene side skal handle, men hvor de på den anden side ikke har en sikker viden om, hvordan de skal gribe det an. De står overfor anti­no­mier: Nød­ven­dige enheder af mod­sa­t­ret­tede logikker. I disse spæn­dings­fel­ter skal de finde balancer mellem mod­sa­t­ret­tede bevæ­gel­ser: Tvang og frihed, nærhed og distance, aktivitet og pas­si­vi­tet, plan­læg­ning og spon­ta­ni­tet, hurtighed og tål­mo­dig­hed, nutid og fremtid, dannelse og uddan­nelse, beskyt­telse og udfor­dring, indi­vi­du­a­li­tet og fæl­les­skab (se fx Friesen & Su, 2023).  Den ånds­vi­den­ska­be­lige pædagogik opstår i for­læn­gelse af de almen­pæ­da­go­gi­ske for­stå­el­ser, men den lagde sig både bemærket og ubemærket fast på normative idealer, og den forsagede den empiriske forskning, altså pædagogik som kends­ger­ning. Et opgør (Brezinka) og en grund­læg­gende besin­delse (Grue-Sørensen) var påkrævet.

I min optik danner Brezinkas løsning fra 1978 grobund for det sam­men­surium af kends­ger­nings­forsk­ning, som han kri­ti­se­rer i 2015. Jeg taler derfor for at fastholde fore­stil­lin­gen om pædagogik som en videnskab, der har en sær­stil­ling blandt kul­tur­vi­den­ska­berne, idet den på en gang må beskæf­tige sig med kends­ger­nin­ger og med en opgave, der er bestemt af en ube­stemt­hed. Ube­stemt­he­den skyldes, at de, der er genstand for opdra­gelse og uddan­nelse, er subjekter, og at pædagogik som praksis derfor må karak­te­ri­se­res af et samspil, der ikke kan bygge på sikker viden. Benner (2005b) udtrykker det således: ”Pæda­go­gisk inter­ak­tion beror i sin opdra­gel­sens grund­struk­tur på, at den opfordrer til lærings­præ­sta­tio­ner, som ikke er mulige uden den, men som aldrig mulig­gø­res alene gennem dem, idet den først må frem­brin­ges af den, som selv har behov for opdra­gelse”.  Den pæda­go­gi­ske opgave, der er bestemt af sin ube­stemt­hed, bliver hos Benner til et ikke-affir­­ma­tivt dan­nel­ses­i­deal (Benner 2005);  hos Biesta (2020) til et ideal om voksendom, som ikke er ego-logisk, men karak­te­ri­se­ret af en forholden sig til ønsk­vær­dig­he­den af ens ønsker (Biesta, 2020); og hos Rothuizen og Togsverd (2020, 2022) til et ideal om at kunne navigere i spæn­dings­fel­tet mellem sub­jek­ti­ve­ring og civi­li­se­ring, mellem eman­ci­pa­tion og par­ti­ci­pa­tion. At ube­stemt­he­den er bestemt indebærer, at pædagogik ikke er ret­nings­løs, men at stien må trampes, mens man er på vej. Det betyder, at spørgs­må­let om den rette vej aldrig kan besvares ende­gyl­digt, men må stilles løbende. Den pæda­go­gi­ske videnskab kan bidrage med for­stå­el­ser og viden, der kan inddrages, når spørgs­må­let skal besvares.

De ikke-affir­­ma­tive for­mu­le­rin­ger af den pæda­go­gi­ske opgave medfører fore­stil­lin­ger om pæda­go­gisk handling som balan­ce­rin­ger, bevæ­gel­ser i anti­no­mi­ske forhold. Dermed er pædagogik ikke primært en teknisk opgave, men et spørgsmål om takt og døm­me­kraft i forhold til pæda­go­gi­ske pej­le­mær­ker, der angives og tema­ti­se­res i almen­pæ­da­go­gi­ske over­vej­el­ser om opgaven. 

Almen­pæ­da­go­gik­ken peger på væsent­lige træk ved det pæda­go­gi­ske, som bliver usynlige, når det er andre viden­ska­ber eller ren empirisk forskning, der beskæf­ti­ger sig med pædagogik, pæda­go­gisk arbejde og uddan­nelse.  Almen­pæ­da­go­gik­ken peger derfor også på nød­ven­dig­he­den af, at den viden­ska­be­lige beskæf­ti­gelse med pædagogik må bevæge og udvikle sig i spæn­dings­fel­tet mellem opgaven og kends­ger­nin­gerne.  Det er både enkelt og komplekst. Det er enkelt, fordi det er ind­ly­sende, når man viden­ska­be­ligt beskæf­ti­ger sig med pæda­go­gisk arbejde, som man tillægger betydning. Her spørger man både efter, hvad det går ud på, hvad ”opgaven” er, og man spørger efter, hvad der foregår, hvad ”kends­ger­nin­gerne” er.  Det gjorde vi i et projekt for godt ti år siden og dermed også før, vi havde et mere indgående kendskab til dis­kus­sio­nen om pæda­go­gik­kens særlige status blandt kul­tur­vi­den­ska­berne. I ind­led­nin­gen til forsk­nings­rap­por­ten skrev vi:

I bogen og i vores forskning forholder vi os til spørgs­må­let ”Hvordan uddannes pædagoger?” på to for­skel­lige, men samtidige måder. En åbent spørgende, hvor vi søger at forstå og beskrive, ”hvordan uddannes pædagoger?”, ved eks­pl­ora­tivt at undersøge hvad der foregår i uddan­nel­sen gennem nogle konkrete empiriske nedslag. Vi har spurgt os selv, hvad det er for spæn­din­ger, uddan­nel­sen opererer i og gennem. Og vi har undersøgt, hvad det er for for­stå­el­ser af pro­fes­sions­i­den­ti­tet, som tilbydes i uddan­nel­sen. Men vi har samtidig arbejdet mere søgende, idet vi har forholdt os til, ”hvordan uddannes pædagoger?” som et normativt og vær­di­o­ri­en­te­ret spørgsmål, nemlig som ”hvordan uddannes pædagoger bedst?”, eller ”hvordan bør vi uddanne pædagoger? (Togsverd & Rothuizen 2013)

Det er også komplekst, fordi man uvæ­ger­ligt vikler sig ind i dis­kus­sio­ner og giver anledning til dis­kus­sio­ner. Vi er langt fra fore­stil­lin­gen om den nyeste og bedste viden om, hvad der virker, som prak­ti­kere og poli­ti­kere kan bygge deres arbejde på. Mens sidst­nævnte fore­stil­ling tager afsæt i, at videnskab skal bidrage til at afslutte dis­kus­sio­ner, tager den fore­stil­ling om pæda­go­gisk viden­ska­be­lig­hed, som jeg her fremhæver, afsæt i, at den skal bidrage til at åbne for syns­punk­ter, per­spek­ti­ver og handlemuligheder.

Forskning om og for praksis

Den ånds­vi­den­ska­be­lige pæda­go­giks ideal om ”forskning om og for praksis” (se Rothuizen, 2019) blev i vir­ke­lig­he­den næppe rea­li­se­ret, fordi den havde en normativ bias og et empirisk deficit. Med de moderne almen­pæ­da­go­gi­ske for­stå­el­ser kan der rettes op på den normative bias, og gennem udvikling af en bred vifte af empiriske og fæno­meno­lo­gi­ske forsk­nings­me­to­der kan der rettes op på det empiriske deficit. Derfor er der i dag et solidt grundlag for at arbejde syste­ma­tisk med udvik­lin­gen af en pæda­go­gisk videnskab, hvori man går frem og tilbage mellem under­sø­gel­ser af kends­ger­nin­ger og under­sø­gel­ser af opgaven.

Pæda­go­gisk forskning om og for praksis må tage udgangs­punkt i den pæda­go­gi­ske vir­ke­lig­hed, i hvad der sker, hvordan det forstås, hvad der antages at være godt, hvad det er godt for, og om det er pæda­go­gisk.  I en nyere under­sø­gelse af pæda­gog­ud­dan­nel­sen under­søgte vi uddan­nel­ses­prak­sis på første semester på to for­skel­lige udbud­s­ste­der (Togsverd & Rothuizen 2020). Vi udførte doku­men­t­a­na­ly­ser, fel­t­ar­bejde og en række inter­views. På det ene sted stødte vi på spæn­din­ger mellem orga­ni­sa­tions­prak­sis og de uddan­nel­ses­ansvar­li­ges pæda­go­gi­ske inten­tio­ner. Styringen domi­ne­rede den pæda­go­gi­ske uddan­nel­ses­tænk­ning, hvilket resul­te­rede i et mis­for­hold mellem stu­de­ren­des moti­va­tion og den uddan­nel­ses­vir­ke­lig­hed, de oplevede. Som kon­se­kvens blev mulig­heds­rum­met for deres eksi­sten­ti­elle stil­ling­ta­gen til spørgs­må­let, ”hvordan vil jeg være pædagog”, indsnæv­ret. Opga­ve­løs­nin­gen under syns­punk­tet pædagogik kunne næppe betegnes som til­freds­stil­lende. De uddan­nel­ses­ansvar­lige beslut­tede efter­føl­gende at styrke den pæda­go­gi­ske kultur og at arbejde for et mere afba­lan­ce­ret forhold mellem styring og uddan­nel­ses­tænk­ning.  Forsk­nings­pro­jek­tet tog udgangs­punkt i en praksis, der blev undersøgt både empirisk og gennem en almen­pæ­da­go­gisk kon­cep­tu­a­li­se­ring og reflek­sion. I vek­sel­virk­nin­gen mellem under­sø­gel­sen af kends­ger­nin­ger og af opgaven udviklede sig en mere præcis for­stå­else af opgaven: At arbejde sammen med de stu­de­rende om den løbende besva­relse af spørgs­må­let: ”Hvordan vil jeg være pædagog”.  (Rothuizen og Togsverd 2022). Den for­stå­else fik empirien til at tale tyde­li­gere. Praksis fik ikke opskrif­ter på, hvad der virker, men en mulighed for at se sig selv fra en anden vinkel og få indsigt i nogle af de spæn­dings­fel­ter, den udvikler sig i. Teori  og forsk­nings­re­sul­ta­ter på den ene side  og praksis på den anden står  således ikke i et spejl­for­hold, hvor teorien skal afspejle praksis, eller praksis skal afspejle teorien, men karak­te­ri­se­res af en fælles opta­get­hed af opga­ve­løs­nin­gen, hvor deres gensidige samspil kan bidrage til, at de hver yder deres unikke bidrag. 

I en senere reflek­sion anvendte jeg Hartmut Rosas teori om frem­med­gø­relse og resonans (Rosa 2019) som et per­spek­tiv, der både knytter sig til en almen­pæ­da­go­gisk for­stå­else af, hvordan resonans indgår i ”opgaven”, og en socio­lo­gisk for­stå­else af, hvordan frem­med­gø­relse pro­du­ce­res af sam­funds­mæs­sige forhold (Rothuizen, 2023).  Derved fik under­sø­gel­sen en bredere relevans, idet det konkrete træk ved empirien, som nu kunne påpeges, kan overføres og genkendes i andre former for pæda­go­gisk praksis.

Den type forskning, som jeg her argu­men­te­rer for, ken­de­teg­nes ved, at den både beskæf­ti­ger sig med opgaven og kends­ger­nin­ger og tager udgangs­punkt i konkrete lokale forhold. Den søger at bidrage med viden, der kan skærpe prak­ti­ker­nes døm­me­kraft i lige netop den spe­ci­fikke kontekst, hvor den er nød­ven­digt. Forskeren skal beherske empiriske forsk­nings­me­to­der, have en solid for­stå­else for almen­pæ­da­go­gi­ske begreber og kon­cep­tu­a­li­se­rin­ger af de spæn­dings­fel­ter, der ken­de­teg­ner pædagogik, og være ivrig efter at engagere sig i samtalen mellem kends­ger­nings­vi­den og opga­ve­vi­den.  Forsk­nin­gen er typisk lokal og situeret, og spred­nings­me­to­den er snarere som ringe i vandet end gennem nedsiv­ning.  Den skal være forankret i et pro­duk­tivt forsk­nings­miljø, som har lokal betydning, og som kan fremlægge cases, der også for andre – stu­de­rende, prak­ti­kere og for­sker­kol­le­ger – kan være inter­es­sante, fordi de giver dem anledning til at tænke og handle. Prak­sisnær­hed skal her forstås bog­sta­ve­ligt: I nærheden af den konkrete praksis, for at indgå i et situeret sam­ar­bejde, der ikke primært sigter mod gene­ra­li­ser­bare resul­ta­ter.  Med tiden kan et sådant miljø samle cases og ekstra­here for­stå­el­ser, der kan bidrage til mere over­ord­nede begrebs- og teo­ri­dan­nel­ser samt indgå i en større akademisk og politisk offent­lig­hed. Jeg taler dermed for en nedtoning af andre disci­pli­ners forskning i pædagogik til fordel for pæda­go­gisk forskning, der på en og samme gang beskæf­ti­ger sig med opgaven og med kends­ger­nin­ger. Eksemplet fra min egen forsk­nings­prak­sis skal kun betragtes som et eksempel, da også denne forskning vil kunne prak­ti­se­res på for­skel­lige måder (se fx Dri­es­ch­ner 2020 for et lignende, men også ander­le­des, bud).

Dette bud på pæda­go­gisk forskning udgør en tydelig modvægt til reform­kom­mis­sio­nens anbe­fa­lin­ger, der ligger i for­læn­gelse af den uddan­­nel­­ses- og forsk­nings­po­li­tik, der igennem de sidste 25 år har ført til en spek­taku­lær øgning af forsk­nin­gen, der pro­du­ce­rer det, som Brezinka kalder for en lek­si­kalsk samling af ufor­bundne vidensbrudstykker.

Refe­ren­cer:

Benner, D. (2005a). All­ge­me­ine Pädagogik. Eine syste­­ma­ti­sch-pro­blem­­ge­s­­chi­­ch­t­li­­che Ein­führung in die Grund­struk­tur päda­go­gi­s­chen Denkens und Handelns (5. korrigi). JUventa.

Benner, D. (2005b). Frag­men­ter til en ikke-affir­­ma­tiv teori om pæda­go­gisk handlen. I A. von Oettingen (Red.), Tekster til dan­nel­ses­fi­lo­sofi. Mellem etik, pædagogik og politik. Klim.

Biesta, G. (2013). Å snakke «peda­go­gikk» til «education»: Inter­nasjo­na­li­se­ring og problemet med kon­sep­tu­ell hegemoni i studiet av peda­go­gikk. Norsk peda­go­gisk tids­skrift, 1 – 14. http://​www​.idunn​.no/​t​s​/​n​p​t​/​2​0​1​3​/​0​3​/​a​a​_​s​n​a​k​k​e​_​p​e​d​a​g​o​g​i​k​k​_​t​i​l​e​d​u​c​a​t​i​o​n​_​ – _internasjonaliseri

Biesta, G. (2015). On the two cultures of educa­tio­nal research, and how we might move ahead: Recon­si­de­ring the ontology, axiology and praxe­o­logy of education. European Educa­tio­nal Research Journal, 14, 11 – 22. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​7​7​/​1​4​7​4​9​0​4​1​1​4​5​6​5​162

Biesta, G. (2020). Risking Ourselves in Education: Qua­li­fi­ca­tion, Soci­a­liza­tion, and Sub­jecti­fi­ca­tion Revisited. Educa­tio­nal Theory, 70(1), 89 – 104. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/edth.12411

Brezinka, W. (1978). Metat­he­o­rie der Erziehung. Ernst Reinhartd Verlag.

Brezinka, W. (2015). Die “Verwis­sens­chaft­li­chung” der Pädagogik und ihre Folgen. Rückblick und Ausblick. Zeits­chrift für Pädagogik, 61(2), 282 – 294.

Dri­es­ch­ner, E. (2020). Zur Aktu­a­lität von Gei­steswis­sens­chaft­li­cher Pädagogik als dia­lek­ti­s­che Theorie der Praxis: Ein Beitrag im Kontext der (früh)pädagogischen Qua­litäts­fors­chung. Vier­tel­ja­hrs­schrift Für Wis­sens­chaft­li­che Pädagogik, 96(2), 247 – 263. https://doi.org/https://doi.org/10.30965/25890581 – 09602007

Friesen, N., & Su, H. (2023). What Is Pedagogy? Discove­ring the Hidden Peda­go­gi­cal Dimension. Educa­tio­nal Theory, 73(1), 6 – 28. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/edth.12569

Kri­sten­sen, J. E. (2022). Pædagogik og/eller uddan­nel­ses­forsk­ning og uddan­nel­ses­vi­den­skab? Danske kon­stel­la­tio­ner og spæn­din­ger. Nordic Studies in Education, 42(1), 30 – 49.

Pio, F. (2020). Om den almene pæda­go­giks krise : mellem ide­o­lo­gisk soci­a­l­ar­bejde og psy­ko­lo­gi­se­ret læring. I Studier i pæda­go­gisk filosofi online (Bd. 9, Nummer 1). https://​tids​skrift​.dk/​s​p​f​/​a​r​t​i​c​l​e​/​v​i​e​w​/​1​2​5​2​7​6​/​1​7​7​552

Reform­kom­mis­sio­nen. (2023). Nye reformveje 2.

Rege­rin­gen. (1998). Det 21. århund­re­des uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner: debatoplæg om de videregående uddan­nel­sers insti­tu­tio­nelle struktur. Under­vis­nings­mi­ni­ste­riet.

Rei­te­­meyer-Witt, U. (2020). Aufstieg und Fall der Gei­steswis­sens­chaft­li­chen Pädagogik. Vier­tel­ja­hrs­schrift Für Wis­sens­chaft­li­che Pädagogik, 96(2), 198 – 213. https://doi.org/https://doi.org/10.30965/25890581 – 09602004

Rosa, H. (2021). Resonans. En sociologi om forholdet til verden. Eksi­sten­sen.

Rothuizen, J. J. (2019). Om og for praksis. Pædagogik som hand­lings­vi­den­skab. Studier i Pæda­go­gisk Filosofi, 8(2). https://​doi​.org/​1​0​.​7​1​4​6​/​s​p​f​.​v​8​i​2​.​1​1​0​456

Rothuizen, J.J. (in press). Uddan­nel­ses­mæs­sige udfor­drin­ger i et forsøg på at nære pæda­gogstu­de­ren­des moti­va­tion og stu­di­e­ak­ti­vi­tet. I: Jakob D. Bøje, J. Gustavsen Nyckel, Aslaug Kri­sti­an­sen & Jan J. Rothuizen (ed.): Pro­fes­sions­ud­dan­nel­ser i krise? Rek­rut­te­rings­pro­ble­mer, menings­tab og menings­dan­nelse i nordiske lærer- og pæda­gog­ud­dan­nel­ser.   Syddansk Universitetsforlag

Rothuizen, J. J., & Togsverd, L. (2020). Det pæda­go­gi­ske projekt. Om at udøve, undersøge og udvikle pæda­go­gisk praksis. Akademisk Forlag.

Rothuizen, J. J., & Togsverd, L. (2022).Hvordan danner pædagoger sig som fag­per­so­ner. Kognition og Pædagogik 32:126,  26 – 34o

Togsverd, L., & Rothuizen, J. J. (2013). På sporet af det pæda­go­gi­ske. En ind­le­dende tekst. I: J.J. Rothuizen & L. Togsverd (Red.) Hvordan uddannes pædagoger? Per­spek­ti­ver fra et forsk­nings­pro­jekt. VIAUC

Togsverd, L., & Rothuizen, J. J. (2020). Hvordan danner pæda­gogstu­de­rende pro­­fes­sions-identitet i pæda­gog­ud­dan­nel­sen? DPP.  DOI 10.13140/RG.2.2.34595.20008

Togsverd, L., & Rothuizen, J. J. (2022). Pæda­go­gisk kvalitet og det pæda­gog­fag­lige fæl­les­skab. Forskning i Pæda­go­gers Pro­fes­sion og Uddan­nelse (FPPU), 6(2).