Om det som måske (stadig) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning

,

Tilbage i 1994 udgav Dansk pæda­go­gisk Tidskrift et nummer, der havde stort set det samme tema som det, du nu læser på din skærm. Det handlede om dansk pæda­go­gisk forskning, og bestod af artikler skrevet af en række af det, som man dengang sikkert ville have kaldt førende danske forskere. I denne samling indgik Om det som (måske) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning skrevet af Staf Cal­lewa­ert (1932 – 2023).

Cal­lewa­ert forholdt sig ganske kritisk til dansk pæda­go­gisk forskning. Han havde levet i udlandet i en stor del af sit liv og kom først til Danmark i 1976, hvor han blev ansat på Aalborg Uni­ver­si­tets Center og fra 1979 til 2002 på Køben­havns Uni­ver­si­tet (Petersen & Nørholm 2002). Han var således ikke blevet soci­a­li­se­ret ind i lokale danske tra­di­tio­ner, som prægede de pæda­go­gi­ske og aka­de­mi­ske land­ska­ber. Måske netop derfor kunne han udpege og anfægte nogle af de selv­føl­ge­lig­he­der, der prægede disse land­ska­ber, og de forskere der befolkede dem.

Vi har fundet det oplagt at vende tilbage til Cal­lewa­erts artikel, fordi den både dengang og i årene efter gjorde opmærksom på nogle af de svagheder, der var og måske fortsat er indbygget i dansk pæda­go­gisk forsk­nings selv­for­stå­else. Med artiklen som udgangs­punkt vil vi sige noget om udvik­lin­gen siden 1994 og ikke mindst om ten­den­serne i den nuværende situation. Ved den første gen­læs­ning slog det os, at hans daværende diagnose virker over­ra­skende frisk og aktuel. Noget har ganske givet forandret sig – og ikke nød­ven­dig­vis til det bedre – andet fore­kom­mer os ret så ufor­an­dret. Her er det nød­ven­digt at komme med et forbehold: Selv om Cal­lewa­erts artikel handler om manglen på viden­ska­be­lig­hed i dansk pæda­go­gisk forskning, så er vores artikel ikke på nogen som helst måde selv udtryk for viden­ska­be­lig forskning. Den er – som Cal­lewa­erts (1994: 226) også for­mu­le­rer det om sit eget bidrag – udtryk for en slags for­sta­dium til viden­ska­be­lig forskning, hvor man for­mu­le­rer nogle anta­gel­ser, man har summet over et stykke tid, men som endnu ikke er undersøgt syste­ma­tisk, og som derfor fortsat blot har fore­lø­big­he­dens karakter.

Først lidt om hvad Cal­lewa­erts artikel handler om. Inden da vil vi dog pege på et andet forbehold: Vi lader os inspirere af artiklen, men for­plig­ter os ikke på at omtale den i sin helhed. Artiklen er i øvrigt i flere passager for­holds­vis ulden og søgende, lej­lig­heds­vis er den ganske ind­for­stået. Det åbner for flere mulige for­tolk­nin­ger, som tekster selv­føl­ge­lig altid gør, men i dette tilfælde er det værd at under­strege, at andre tolk­nin­ger end vores absolut er mulige.

Endelig et tredje og sidste forbehold: I Cal­lewa­erts artikel kan vi udmærket finde forhold og vur­de­rin­ger, som vi ikke umid­del­bart kan tilslutte os, og som derfor kan dis­ku­te­res. Det kunne der givetvis være kommet noget inter­es­sant ud af, i hvert fald for os selv, men inden for den knapt afmålte plads, som vi er blevet tildelt, er det imid­ler­tid ikke muligt at føre en sådan diskussion.

Nogle af artiklens pointer

Men nu til nogle af artiklens pointer: Cal­lewa­ert beskriver, at den danske pæda­go­gi­ske forsker skal have ”en solid for­ank­ring i den praktiske virk­som­hed” (ibid.: 227). Ikke forstået sådan, at han mener, at det bør være sådan, men at den impli­citte for­vent­ning i feltet er, at det skal være sådan. Endvidere skal forskeren helst tidligere have været pædagog, sko­le­læ­rer, sko­lep­sy­ko­log eller lignende. Cal­lewa­ert ser det som udtryk for, at forskeren er blevet ’indviet’, hvilket til­sy­ne­la­dende betragtes som en for­ud­sæt­ning for at kunne skabe kontakt med ”den vir­ke­lig­hed, det hele handler om” (ibid.), og hvor ind­vi­el­sen også ”én gang for alle [giver] det rette per­spek­tiv” (ibid.). Forskeren skal generelt ”have et stærkt enga­ge­ment i den praktiske pæda­go­gi­ske virk­som­hed”, lige som ved­kom­mende skal være optaget af ”at den pæda­go­gi­ske verden og dermed også verden som sådan løbende udvikler sig til det bedre” (ibid.).Dansk pæda­go­gisk forskning savner (måske) viden­ska­be­lig­hed er hoved­bud­ska­bet i Cal­lewa­erts artikel. At arbejde viden­ska­be­ligt forstår han som at kunne foretage brud med de udbredte og domi­ne­rende fore­stil­lin­ger om, hvordan for­hol­dene er, og hvordan de hænger sammen. For at kunne skabe forsk­nings­mæs­sige brud kræver det, at forsk­nin­gen er uafhængig, dvs. at den har et passende økonomisk råderum, i al væsent­lig­hed er fri for styring af indhold og metoder, at der er mulig­he­der for at definere og følge de spørgsmål, der stilles og forskes ud fra, og uden at have sikkerhed for hvor forsk­nin­gen bevæger sig hen, eller hvad der kommer ud af den.

I mod­sæt­ning til dette peger Cal­lewa­ert på, at den danske pæda­go­gi­ske forsker helst forventes at ”have ved­va­rende og intensive for­bin­del­ser med landets centrale og lokale politiske myn­dig­he­der og admi­ni­stra­to­rer, folkelige orga­ni­sa­tio­ner og sam­men­slut­nin­ger. Derfra kommer jo både pro­blem­stil­lin­ger og finan­si­e­ring i sidste ende” (ibid.: 228). Forsk­nin­gens ”produkter skal kunne anvendes til at forbedre verden” (ibid.).Det, Cal­lewa­ert mener, der ”(måske) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning” er først og fremmest, at der også er nogle, der inter­es­se­rer sig for og arbejder med pæda­go­gisk forskning som videnskab – hvor videnskab bestemmes som en speciel variant af lærdom, der igen er en speciel variant af klogskab og samtidig med den pointe, at viden­ska­ben som selv­stæn­dig diskurs udskiller sig ved at adskille sig fra såvel lærdommen som den praktiske sans (ibid.: 226 – 227). Cal­lewa­erts hoved­po­inte kan således destil­le­res til det, at den pæda­go­gi­ske forskning i Danmark savner viden­ska­be­lig­hed som det at bryde med den praktiske sans og lærdommen: ”Viden­ska­bens ori­en­te­rings­punkt er negativt. Viden­ska­ben indstif­tes ved at bryde med kunsten og lærdommen” (ibid.), hvor der med brud menes det, at man ikke blot finder ud af noget, man ikke vidste før, men derimod ”det modsatte af hvad man vidste” (ibid.: 228).Callewaert var stærkt inspi­re­ret af den franske sociolog Pierre Bourdieus arbejder; i særlig grad de uddan­nel­ses­so­cio­lo­gi­ske dele. Uden i artiklen at henvise til Bourdieu kan vi genkende hans aftryk i form af ’et dobbelt brud’, dvs. et brud med såvel de domi­ne­rende diskurser i hverdagen, dvs. de for­stå­el­ser og for­kla­rin­ger, der ledsager den praktiske sans, som de for­stå­el­ser og for­kla­rin­ger, der præger den domi­ne­rende teori og forskning. Altså både at bryde med aktø­rer­nes egne opfat­tel­ser, og med de teorier der gerne vil forstå for at forbedre.

Cal­lewa­ert har her en vigtig regibe­mærk­ning: Han taler ikke for at ville nedlægge al den forskning, der arbejder for at øge kend­ska­bet til den praktiske sans. Det er ham magt­på­lig­gende ikke at afvise eksi­sten­sen og udbre­del­sen af en bred for­stå­else af pæda­go­gi­ske forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter, der kan akku­mu­lere praktisk erfaring, og som har et praksis- og anven­del­ses­ret­tet sigte – ”Ikke et ondt ord om alt dette” (ibid.: 230). Men der skal også være mulighed for at skabe brud og dermed for at arbejde viden­ska­be­ligt, sådan som det forstås ”som histo­ri­ske ero­brin­ger i den euro­pæ­i­ske sam­funds­ud­vik­ling” (ibid.: 226).

Tekstens aktu­a­li­tet og relevans

Cal­lewa­erts tekst er skrevet for knapt tredive år siden: Hvordan står det til i dag, og hvordan er det kommet hertil?

  1. Hvad angår forsk­nin­gens uaf­hæn­gig­hed, er det svært at få øje på forhold, der har øget forsk­nin­gens uaf­hæn­gig­hed. Ret mange forhold peger i den modsatte retning. Generelt har perioden siden 1994 været præget af omfat­tende tiltro til, at politisk styring af insti­tu­tio­ner skal ske gennem formål, hie­rar­kier, kon­kur­rence og bedøm­melse. Uni­ver­si­tets­re­for­men, der blev indført i 2003, og som er blevet kendt som ’fra forskning til faktura’-reformen, afmon­te­rede fx helt grund­læg­gende uni­ver­si­te­ter­nes selvstyre, og således også for­sker­nes uaf­hæn­gig­hed. Presset for at ’hjemtage eksterne øko­no­mi­ske midler’ er løbende tiltaget og nu massivt til stede overalt. Og som vi allerede ved, er det dem, der betaler, som bestemmer i sidste ende, uanset hvor mange armslæng­de­be­svær­gel­ser der gives.

Danmarks Forsk­­nings- og Innova­tions­po­li­ti­ske Råd under Uddan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­riet har netop vurderet den nu 20 år gamle uni­ver­si­tets­lov, og anbefaler – ikke over­ra­skende – ikke, at den skal ændres (DFiR 2023). Men rådet finder alligevel gennem deres under­sø­gelse gra­ve­rende problemer i forhold til for­sker­nes manglende ind­dra­gelse og utryghed i ansæt­tel­ser, ind­skræn­ket forsk­nings­fri­hed samt fra­væ­rende autonomi i forhold til uni­ver­si­te­ter­nes styrings- og finan­si­e­rings­ram­mer. Det ligger i klar for­læn­gelse af Heine Andersens (2017) tidligere under­sø­gel­ser af forsk­nings­fri­he­dens ind­skrænk­ning. Der kon­sta­te­res stor til­freds­hed med uni­ver­si­te­ter­nes ’sam­funds­mæs­sige åbning’ i perioden, men det er sket på bekost­ning af interne for­rin­gel­ser, fortæller rådet.

Rapporten belyser udvik­lin­gen generelt, og der er ikke noget, der peger på, at pæda­go­gisk forskning ikke er omfattet af de beskrevne for­rin­gel­ser. At opnå økonomisk støtte hos de private fonde og faglige orga­ni­sa­tio­ner kræver i vidt omfang at under­lægge forsk­nin­gen deres spe­ci­fikke ærinder og for­ven­tede resul­ta­ter. Statslige midler er til­sva­rende kun opnåelige ved at under­lægge sig nøje spe­ci­fi­ce­rede formål, givne pro­ble­ma­tik­ker, sam­ar­bejds­for­plig­tel­ser og for­ven­tede resultater.

  • Et andet forhold, som pæda­go­gik­for­skerne Herner Sæverot & Jens Erik Kri­sten­sen (2022) peger på, er, at pæda­go­gik­ken er kommet under pres inden for de senere år. De nævner generelle ændringer i forsk­nings­po­li­tik­ken og styring af forsk­nin­gen. Specifikt hvad angår pæda­go­gisk forskning opholder de sig ved, at pæda­go­gisk forskning i stigende grad trues af ’uddan­nel­ses­forsk­ning’ og ’uddan­nel­ses­vi­den­skab’. Det kan måske umid­del­bart lyde som lidt af det samme, men ”tra­disjo­nelle peda­go­gi­ske begreper som oppdra­gelse, under­vis­ning og dannelse blitt skjøvet i bak­grun­nen til fordel for et nytt inter­nasjo­nalt vokabular, sen­tre­rert rundt begreper som læring, kom­pe­tence og employ­a­bi­lity, samt en rekke global-øko­­no­­mi­­ske begreper som human­ka­pi­tal, human resource, acco­un­ta­bi­lity, com­pe­ti­ti­ve­ness og så videre” (ibid.: 2). For­fat­terne under­stre­ger, at pæda­go­gi­ske insti­tu­tio­ner og forskning ind­op­ta­ger disse nye ord og de per­spek­ti­ver, som de repræ­sen­te­rer, ”det vil si forsk­nings­in­n­ret­nin­ger som ofte har den snevre betyd­nin­gen av utdan­nelse for øye, nemlig for­be­re­delse og kva­li­fi­se­ring til arbeids­mar­ke­det” (ibid.: 3). Den pæda­go­gi­ske forsker er altså også kommet under pres ’indefra’, dvs. ændringer i for­stå­el­sen af, hvad der kon­sti­tu­e­rer fagligheden.
  • Pro­fes­sions­højsko­ler­nes prak­sisnære forskning er kommet til i 2013, altså længe efter at Cal­lewa­ert afslut­tede sin tekst. Det er forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter, som siden da har været under opbygning, og hvor det kan være van­ske­ligt at sige noget kva­li­fi­ce­ret om indholdet. Fokuserer vi imid­ler­tid alene på finan­si­e­rin­gen og styringen af forsk­nin­gen, er der noget, der tyder på, at man i vidt omfang som forsker må under­lægge sig eksterne bevil­lings­gi­ve­res hensigter, indhold, frem­gangs­må­der og ønskede resul­ta­ter (jf. fx dis­kus­sio­ner om projekt Playful Learning).

I prin­cip­pet er der vel ikke noget, der i udgangs­punk­tet skulle forhindre, at prak­sisnær forskning også kunne sætte fokus på at bryde med udbredte diskurser og dermed nærme sig det, som Cal­lewa­ert kalder videnskab. Men det vil for­ud­sætte mere nuan­ce­rede teo­­ri/prak­­sis-for­­stå­el­­ser end dem, der synes at dominere området, og som uden videre blot taler om, at teori og praksis skal hænge bedre sammen.

Og med en unu­an­ce­ret teo­­ri/prak­­sis-for­­stå­else kunne der modsat godt tegne sig et billede af en forskning, som hverken bryder med fore­lig­gende diskurser, eller aner­ken­der den praktiske sans og lærdom: udbre­del­sen af en slags hybrider, der er optaget af at ville lave verden om i sit eget billede, hvor såvel akku­mu­le­rede prak­si­ser­fa­rin­ger som teorier skubbes til side for at kunne skabe de planlagte inter­ven­tio­ner, koncepter og udviklinger.

  • I løbet af de seneste årtier er der frem­kom­met en række insti­tu­tio­ner, som på for­skel­lige måder søger at styre, vurdere, filtrere og påvirke det pæda­go­gi­ske videns- og forsk­ning­s­land­skab. Det er insti­tu­tio­ner som Clea­ring­hou­ses, databaser, Danmarks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut, DEA, tæn­ket­anke m.v., insti­tu­tio­ner som Grimen & Stie (2011) med en fæl­les­be­teg­nelse har kaldt port­vog­te­rin­sti­tu­tio­ner, som søger at bedømme, anbefale og filtrere, hvilken viden der ’skal ud at virke i praksis’, og hvilken der modsat ikke skal. Nogle af disse insti­tu­tio­ner er åbenlyst politisk styrede, andre er det mere diskret, og en insti­tu­tion som Danmarks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut arbejder fx både med forskning, eva­lu­e­ring, prak­sis­ret­tede vej­led­nin­ger, under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler og kurser.

Det er fælles for disse insti­tu­tio­ner, at de til­sy­ne­la­dende ikke pri­o­ri­te­rer viden­ska­be­ligt arbejde højt. Nogle under­stre­ger, at de anvender viden­ska­be­lige metoder, men generelt synes der ikke at være interesse for at bryde med noget som helst, men snarere inden for tidens domi­ne­rende diskurser at selektere viden og fore­stil­lin­ger, der frem for alt tilsigter at øge effek­ti­vi­te­ten – og måske tilmed også husker at ville skabe en forbedret verden.

Når vi samler de få punkter, det har været muligt at kon­cen­trere frem­stil­lin­gen om her, er der ikke noget, der har peget i retning af bedre mulig­he­der for at kunne arbejde viden­ska­be­ligt i dansk pæda­go­gisk forskning. Tværtimod er forsk­nings­fri­he­den generelt blevet ind­skræn­ket, forsk­nings­sty­rel­sen er blevet mere fint­ma­sket, og anven­del­ses­per­spek­ti­vet er blevet mere kort­sig­tet. ’Uddan­nel­ses­vi­den­skab’ har fx ind­op­ta­get den politiske styring i sit fokus og sine begreber. Endelig er der opstået nye insti­tu­tio­ner, der skaber forsk­nings­lig­nende viden, men uden at have viden­ska­be­lige ambitioner.

Afslut­ning

Cal­lewa­ert skriver hen imod slut­nin­gen, at vi ”befinder os i en situation, hvor vi må til­ba­ge­ero­bre meningen med og redskaber til at tænke i mod­sæt­ning til alle mulige vel­e­tab­le­rede diskurser, som jublende fortæller os, at det er lige­gyl­digt, hvilken historie man fortæller” (Cal­lewa­ert 1994: 232). Som sagerne står nu, arbejdes der ud fra et videns­grund­lag, der ”gennem lang tid er kra­ke­le­ret”, hævder Cal­lewa­ert, hvorfor han argu­men­te­rer for vig­tig­he­den af også at kunne sætte spørgsmål på dags­or­de­nen, der bryder ”med hele den pro­fes­sions­vi­den­ska­be­lige ideologi” (ibid.).

Vi skal selvsagt vare os for at drage for­ha­stede kon­klu­sio­ner på baggrund af vores over­fla­di­ske og noget til­fæl­dige iagt­ta­gel­ser. Der findes givetvis små miljøer, hvor inden for der også arbejdes viden­ska­be­ligt med pæda­go­gisk forskning. Ligesom den pæda­go­gi­ske forsker nok ikke på helt samme måde bliver ’indviet’, men også kan blive det på nye og lidt andre måder. Det ændrer imid­ler­tid kun lidt ved, at den oven­stå­ende opfor­dring og karak­te­ri­stik fortsat synes relevant i det store billede.

Lit­te­ra­tur

Andersen, H. (2017): Forsk­nings­fri­hed. København: Hans Reitzels Forlag.

Cal­lewa­ert, S. (1994). Om det som (måske) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning. Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift, nr. 4, 226 – 232.

Danmarks Forsk­­nings- Innova­tions­po­li­ti­ske Råd (2023). Uni­ver­si­te­ter for fremtiden. Tyve år med uni­ver­si­tets­lo­ven. Uddan­­nel­­ses- og Forskningsministeriet.

DFiR (2023). Uni­ver­si­te­ter for fremtiden: Tyve år med uni­ver­si­tets­lo­ven. https://​ufm​.dk/​p​u​b​l​i​k​a​t​i​o​n​e​r​/​2​0​2​3​/​f​i​l​e​r​/​u​n​i​v​e​r​s​i​t​e​t​s​p​r​o​j​e​k​t​_​h​o​v​e​d​r​a​p​p​o​r​t​2​0​2​3​.​pdf, tilgået 1. august 2023.

Grimen, H. & Stie, A.E. (2011). Kunns­ka­pens port­vok­tere? I: Johansen, M.B. & Olesen, S.G. (red.): Pro­fes­sio­ner­nes sociologi og videns­grund­lag. Aarhus: ViaSystime.

Petersen, K. A. & Nørholm, M. (2002). Videnskab & Enga­ge­ment. Viborg: Hexis & Forlaget PUC.

Sæverot, H. & Kri­sten­sen, J. E. (2022). Intro­duksjon: Peda­go­gikk under press. Hvordan kan vi motstå presset? Nordic Studies in Education, 42(1), 1 – 12.