Den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft – usam­ti­dige tanker om tidens tidlig fore­byg­gende indsats

I dette essay vil jeg med fødder og rødder plantet i den dia­lek­ti­ske tradition, kritisk teori og Ernst Blochs filosofi forsøge at gen­nemtænke et spørgsmål om, hvad der er på spil i og med den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft, der netop synes at være på spil i vor tids mantra om tidlig fore­byg­gende indsats – og hvad der sker, hvis denne (u)fornuft tænkes helt igennem i sine filo­so­fi­ske og praktiske konsekvenser.

Filosofi, pro­fylakse, fore­gri­belse, for­gri­belse, menneskeledelseskunster

Den pro­fylak­ti­ske (u)fornufts ældgamle fore­stil­ling om, at det er bedre at forebygge end at helbrede, er også på spil i og med vor tids tidlig fore­byg­gende indsats. I dette essay vil jeg derfor tænke over et fortsat relevant spørgsmål, som Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kri­sten­sen stiller i Den fore­byg­gende tanke tilbage i firserne. Udover et par kur­si­ve­rin­ger og ændring af beteg­nel­sen ’den fore­byg­gende tanke’ til ’den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft’[1] er min version af spørgs­må­let stort set lig Schmidt og Kri­sten­sens fra firserne. Spørgs­må­let lyder her som følger: Hvad er der på spil i og med den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft – og hvad sker der, hvis denne (u)fornuft tænkes helt igennem i sine filo­so­fi­ske og praktiske kon­se­kven­ser? Måske er den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft nok en tanke værd? (for det oprin­de­lige spørgsmål se Schmidt & Kri­sten­sen, 1988, s. 56).

Kur­si­ve­rin­gerne har at gøre med den måde, jeg vil forsøge at besvare spørgs­må­let på. Jeg vil argu­men­tere for, at man – hvis man tænker den pro­fylak­ti­ske fornufts livsind­gri­bende fore­gri­bel­ses­fo­re­stil­lin­ger helt igennem (og her menes også over og på kryds og tværs af tid fra antikken til i dag) – vil indse, at der i og med denne fornuft også er en iboende ufornuft på spil. Denne ufornuft ville, skulle den rea­li­se­res i praksis, poten­ti­elt kunne føre til for­gri­belse på noget i og ved livet, der har større værdi end de former for (u)sundhed, (u)sikkerhed, (u)tryghed og (mis)trivsel m.v., som de fore­gri­bende indgreb har til hensigt at forhindre eller fremme. Jeg vil med andre ord forsøge at afselv­føl­ge­lig­gøre den selv­føl­ge­lig­hed, at det partout er bedre at forebygge end at helbrede.

Essayets kon­se­kvente paren­te­ti­ske u i beteg­nel­sen den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft peger således på et dia­lek­tisk forhold mellem fore­gri­belse og for­gri­belse, hvor for­gri­bel­sens poten­ti­a­litet er fore­gri­bel­sen iboende. Det, der fra et fx sund­heds­mæs­sigt eller pæda­go­gisk rationale kunne tage sig ud som en fornuftig fore­gri­bende indsats med gode livs­for­bed­rende inten­tio­ner, slår herved ten­den­ti­elt om i ufor­nuf­tig og ikke-inten­­de­ret livs­forar­mende for­gri­belse. Det paren­te­ti­ske u skal på den måde også minde os om visdommen i et ordsprog[2], der tilsiger os, at vejen til helvede er brolagt med gode inten­tio­ner; de være sig nok så gen­nemtænkte, for­nuf­tige og rationelt begrun­dede. Denne dialektik kunne for så vidt også være indeholdt i aforismen Your Utopia – My Dystopia, hvilken jeg i graf­fi­tiens form til­fæl­dig­vis stødte på første gang som ung teenager, mens jeg var optaget af at læse Orwells 1984.

I dette essay forankres det forhold, at fore­gri­belse kan slå om i for­gri­belse, som ind­led­nings­vist nævnt i bl.a. den dia­lek­ti­ske tradition, kritisk teori[3] og Ernst Blochs filosofi. Mine tanker herom er usam­ti­dige på mindst to måder, hvilke her skal ram­me­sæt­tes med hen­vis­ning til Blochs for­stå­else af usamtidighed.

Den ene betydning har at gøre med en blochsk ledetanke om, at der ”i samme tid er for­skel­lige tider præsente, og at det forgangne ikke er helt for­gan­gent” (Dietschy, Zeilinger & Zim­mer­mann, 2012, s. 589). Denne histo­ri­e­fi­lo­so­fi­ske for­stå­else kommer måske tydeligst til udtryk i Blochs begreb om anti­ci­pe­ret realitet, der har at gøre med

et bredt felt, der måske ikke kun har brug for et blik fra det igang­væ­rende ind i fremtiden, men også et van­ske­li­gere fra fremtiden ind i det igang­væ­rende og ind i det forgangne, der må forstås på ny, i den forstand, at der ikke kun gives for­gan­gen­hed, men fremtid i for­gan­gen­he­den, hvilket er et virkeligt reelt paradoks (Bloch, 1965/1980, 101).

Den anden betydning af usam­ti­dig­hed har at gøre med kritik af det, der etisk betragtet er utidigtsamtiden. Dette viser sig ikke hos Bloch (og heller ikke hos mig) i form af et fast­tøm­ret ideal for mennesket, men snarere negativt derved, at

selv om vi endnu ikke ved, hvad mennesket er – og her kommer jeg alligevel ind på moral og på politik og på den rette vej –, har vi den for­fat­ning, at vi præcis ved, hvad der ikke er et menneske. Vi ved ikke, hvad det humane er, vi ved ikke, hvad det afdækkede ansigt på alle mulige måder vil vise os, når det er frembragt, er udført i histo­ri­ens eks­pe­ri­ment. Vi ved dog temmelig præcist, hvad det ikke er. Vi ved, at Nero og Hitler ikke er mennesker, om end vi ikke ved, hvad det utopiske menneske er (Bloch, 1968/1980, s. 89).

Jeg vil i begge betyd­nin­ger forsøge at tænke usam­ti­digt om den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft. Tanken er, at der i for­gan­gen­he­dens pro­fylak­ti­ske (u)fornuft fortsat er fore­stil­lin­ger af relevans for en kritisk forholden sig til tanker og prak­sis­ser om tidlig fore­byg­gende indsats i vor samtid og den fremtid, som disse fore­gri­bende indgreb på godt og ondt kan være med til at forme, hvis vi anti­ci­pe­rer, at de skulle blive rea­li­se­ret efter alle kunstens regler. Som det er tilfældet med Christen Kolds velkendte ord om skolen, så gælder det også for de tidlig fore­byg­gende indsatser såvel i som uden for skolen, at der må trædes varsomt, thi her bliver mennesker til. Vi ved endnu ikke præcist, hvad der frem­brin­ges med disse såkaldt tidlig fore­byg­gende indsatser, før de er udført i histo­ri­ens eks­pe­ri­ment. De – og de for­skel­lige men­ne­ske­le­del­ses­kun­ster, der i dag har en finger med i spillet – er (som vejen til helvede) ladet med gode intentioner.

Pro­fylakse – en ety­mo­lo­gisk og sam­tidsak­tu­a­li­se­rende note

Ordet pro­fylakse stammer fra oldgræsk. Det er sammensat af pro- ’for’, ’før’ m.fl. og phylaksis ’at vogte’ hhv. phylaks ’vogter’, ’vagt’ m.fl. (Liddell & Scott, 1996). Direkte oversat betyder pro­fylakse forvagt og betegnede i den græske antik som sådan også de vogtere, der på en fremskudt post uden for bymuren beskyt­tede bystaten mod angreb.

Selvom pro­fylakse ety­mo­lo­gisk således har et mel­lemvæ­rende med hær­fø­rer­kun­sten (stra­te­gien), så er det dog primært en anden men­ne­ske­le­del­ses­kunst, den begrebs­hi­sto­risk er forbundet med. Det er især læge- og i bredere forstand hel­bredskun­sten (medicinen, hygiejnen og diæte­tik­ken) og idéen om, at det er bedre at forebygge end at helbrede, der forbindes hermed.

I videre forstand drejer pro­fylakse sig om fore­gri­bende indgriben, der kan være rettet mod at forhindre noget uønsket såvel som at fremme noget ønsket. Som sådan roder og regerer den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft også i dag i alskens ting og sager lige fra

leve­tids­for­læn­gende under­vogns­be­hand­ling til lærings­måls­sty­ret under­vis­ning; fra kommunal social‑, sundhed‑, børn- & unge-tidlig-indsats-politik til statslige kon­kur­ren­ce­krafts­op­ru­stende fjum­re­års­fore­byg­gende stu­di­e­frem­drifts­re­for­mer med hurtigt-ud-på-arbejds­­­mar­ke­­det-retorik; fra private ska­des­for­sik­rin­ger til offent­ligt for­an­stal­tet skils­mis­se­fore­byg­gelse; fra præventiv krigs­fø­relse til proaktiv kri­se­le­delse; fra ter­r­or­be­kæm­pelse til turis­me­plan­læg­ning; fra neoli­be­ral kva­li­tets­sik­ring til national kyst­sik­ring; fra ener­gi­rig­tige elbiler til eva­lu­e­rings­fik­se­ret effek­ti­vi­tets­op­ti­me­rin­ger; fra bære­dyg­tige kli­ma­bud­get­ter til øko-tex cer­ti­fi­ce­rede bar­ne­vogn­se­ler; fra kro­p­s­fik­se­rede fit­nes­sprak­sis­ser til sel­skabspro­fi­te­rende lean-tænkning (Agerholm, 2021a, s. 40).

Den pro­fylak­ti­ske (u)fornufts opkomst i og med diætetikken

En fore­byg­gende snus­for­nuft har nok huseret længe før, man i skrift­lige kilder finder vid­nes­byrd om en mere syste­ma­tisk pro­fylak­tisk (u)fornuft, hvis opkomst kan dateres til det femte århund­rede f.v.t. Det er på dette tidspunkt, ”den antikke lægekunst første gang stiller spørgs­må­let: Hvordan skal en sund mand leve, hvis han skal forblive at leve sundt?” (Edelstein, 1967, s. 303). Levemåden (gr. diaita) gøres med andre ord til den pro­fylak­ti­ske (u)fornufts omdrej­nings­punkt. Diæte­tik­ken – der netop var ”en læregren af den antikke medicin med den fordring at bedømme og under hensyn til den enkeltes sundhed og i henhold til regler at ordne diaita, dvs. men­ne­skets livsvil­kår og levemåde” (Sünkel i Ritter, 1972, s. 231) – bliver den men­ne­ske­le­del­ses­kunst, der syste­ma­tisk udvikler og udvikles i og med den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft.

Det betyder ikke, at andre men­ne­ske­le­del­ses­kun­ster som fx opdra­gel­ses­kunst (pædagogik), rege­rings­kunst (politik), hær­fø­rer­kun­sten (strategi), hus­hold­nings­kunst (økonomi) ikke også har fattet tidlig interesse for fore­gri­bende indgriben, regu­le­ring, kontrol og styring af liv (og død). I vor tid griber disse men­ne­ske­le­del­ses­kun­ster ofte ind i hinanden, og den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft synes med et stra­te­­gisk-øko­­no­­mi­­ske sigte at have et fast tag i dem alle.

Diæte­tik­ken forener den antikke læge­kunsts tera­pe­u­ti­ske og pro­fylak­ti­ske bestræ­bel­ser, derved at man, ”hvis man aner­ken­der, at en syg mand kan blive rask ved at følge en ret måde at leve på, så må slutte sig til, at en sund mand kan blive syg, hvis han følger en forkert måde” (Edelstein, 1967, s. 303). Det er en besnæ­rende fore­stil­ling, der netop fører til mantraet om, at det er bedre at forebygge end helbrede. Hvis den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft skal følge alle den diæte­ti­ske men­ne­ske­le­del­ses­kunsts regler for den rette livs­fø­relse, så er det på mange måder ikke upro­ble­ma­tisk. Et forhold som også den pæda­go­gi­ske tænker Wolfgang Sünkel med følgende ord gør opmærksom på i et opslag om diæte­tik­ken i Histo­ri­s­ches Wör­ter­buch der Phi­los­op­hie: ”Idealet om livet ude­luk­kende efter sund­he­dens målestok må dog igen og igen gå på akkord med de sociale krav til mennesket. Hvis sundheden bliver abso­lu­ti­stisk, opstår faren for en tyrannisk forar­melse af livet, så problemet om den rette målestok også må dis­ku­te­res etisk” (Sünkel i Ritter, 1972, s. 231).

Den dis­kus­sion er af stor betydning for spørgs­må­let om fore­gri­bel­sens omslag til for­gri­belse. Det gælder ikke mindst, når noget, der ikke er autarkisk – og således ikke er en selv­be­ro­ende værdi, men en mid­del­værdi, redskab, instru­ment, metode m.v. – gøres til den normative målestok. Det gælder for den klassiske diætetik, der fx tenderer til at ophæve ind­ta­gel­sen af nærings­mid­ler af rette kvantitet og kvalitet til et mål i sig selv, ligesom sundhed bliver en målestok ikke blot for helbredet, men også for det sande, gode og skønne (Agerholm, 2016). Det gælder i dag, når et stra­te­­gisk-økonomisk sigte bliver fore­gri­bel­sens målestok. For hverken mad eller penge er jo autar­ki­ske værdier, men netop nærings- og betalingsmidler.

Sundhed og høj levealder er vel ønsk­vær­digt (og også god økonomi), men det er en fejl­slut­ning, at det skulle være selve formålet med livet. Jeg medgiver gerne, at et godt helbred er en vigtig mid­del­værdi, men jeg vil fastholde, at selvom det kan være en både vigtig og vægtig del heraf, så er et godt helbred ikke i sig selv lig et godt liv. Den folkelige omskriv­ning af den scho­pen­hau­er­ske aforisme om, at ”9/10 af vores lykke alene beror på sundheden” (Scho­pen­hauer, 1977, s. 356), rammer dette forhold ret fint: ’Sundhed ikke er alt, men uden sundhed er alt intet’.

Vi bør såvel før som nu være kritiske i forhold til de normative måle­stokke, der normerer fore­gri­bel­sen. I den klassiske diætetik medfører sundhed som abso­lu­ti­stisk målestok en meget detal­je­rig og såvel uhyre som uhyrlig detal­je­ret instru­men­tel pro­fylak­tisk styring af livs­fø­rel­sen. Det gør den stra­te­­gisk-øko­­no­­mi­­ske også den dag i dag. I den klassiske diætetik har det ikke mindst at gøre med ”seks ikke-naturlige ting”.

Levemåden og de seks ikke-naturlige ting

Over tid etableres en liste med seks såkaldt ikke-naturlige ting, som den klassiske diætetik fatter særlig interesse for i forhold til den (hel­breds­mæs­sigt) rette levemåde. Denne liste udgør en bemær­kel­ses­vær­dig konstans, der trækker tråde fra antikken til den såkaldte biopo­li­tiks fødsel i det 18. århund­rede og frem til vor tids fore­stil­lin­ger om sund livsstil, livs­stils­syg­domme og livs­stils­fak­to­rer og i bredere forstand til en række andre men­ne­ske­le­del­ses­kun­ster, der ikke direkte har med men­ne­skets helbred at gøre, men har meget direkte inten­tio­ner om at forme livet qua fore­gri­bende indgreb i livsførelsen.

Listen omfatter (1) luft, (2) mad og drikke, (3) bevægelse og hvile, (4) søvn og vågenhed, (5) sekretion, retention og eks­kre­tion og (6) sjælens affekter (Agerholm, 2016). Inden for det humoral­pa­to­lo­gi­ske paradigme blev den rette brug af disse seks ting anset som afgørende for den rette for­dø­jelse, der skulle bibringe den rette blanding (gr. krasis – lat. tem­pe­ra­men­tum) af de kar­di­nal­væ­sker (gr. chumos – lat. humor), der har givet para­dig­met sit navn. Sundhed har her med en god blanding (eukrasia) af kar­di­nal­væ­skerne (blod, gul galde, sort galde og flegma) i over­ens­stem­melse med naturen (kata fysin) at gøre. Som sådan er sundhed det naturlige. Sygdom opstår ved dårlige blan­din­ger (dys­kra­sier), der er i mod­sæt­ning til naturen (para fysin) og som sådan unaturlig. De ikke-naturlige ting (ou fysei) udgør de afgørende faktorer, der må reguleres for både at behandle og forebygge sygdom og således pro­fylak­tisk bevare sundheden (Agerholm, 2016).

Det er en ret kompleks kate­go­rial struktur, som vi ikke skal gå nærmere ind i her. I de helt over­ord­nede træk kan det dog, hvad angår de fore­gri­bende indgreb i levemåden, for en moderne læser give mening at sam­men­holde forholdet mellem (i) det naturlige~sunde, (ii) det unaturlige­~syge og (iii) de ikke-naturlige ting~faktorer med vor tids sondring mellem (i) sund livsstil, (ii) livs­stils­syg­domme og (iii) livs­stils­fak­to­rer. Som det er tilfældet med de seks ikke-naturlige ting, er det også, hvad angår livs­stil­fak­to­rer, tanken, at den rette eller forkerte regi­men­te­ring heraf kan medføre enten sundhed eller sygdom. Inden for den klassiske diætetik er intet for stort eller småt til at skulle moni­to­re­res, styres og plan­læg­ges med sigte på det gode helbred, hvormed de fore­gri­bende indgreb ten­den­ti­elt fører til ”en tota­li­ta­ri­stisk regi­men­te­ring af alle områder af men­ne­ske­li­vet og under­læg­ger det en tek­no­lo­gisk tvang i for­skrif­ter” (Agerholm, 2016, s. 256f). Diætetik som livs- og men­ne­ske­le­del­ses­kunst har med andre ord en iboende tendens til at slå om i en livs­forar­mende, instru­men­ta­li­stisk og tota­li­ta­ri­stisk livsførelsesteknik.

Listen over disse seks ikke-naturlige ting er allerede i sin vorden på Hip­po­kra­tes’ tid (460 – ca. 375/351 f.v.t.). I Corpus Hip­po­cra­ti­cum finder vi i sjette bog af Epidemier to endnu ikke fuldt udviklede lister (Hip­po­cra­tes 1994, 246 – 249 & 270 – 271). Læge­fi­lo­sof­fen Galen (ca. 129 – ca. 200) kom­men­te­rer på de to lister i Kom­men­ta­rer til Hip­po­kra­tes’ Epidemier (Galen, 1956) og vide­re­ud­vik­ler i det hele taget den kate­go­ri­ale struktur, de ikke-naturlige ting indgår i. Hos Galen udgør listen over disse såkaldte sex res non naturales dog ikke helt den fikse og færdige ’galeniske doktrin om de seks ikke-naturlige ting’, som efter­ti­den ellers har til­skre­vet ham (Garcia-Ballester, 2002). Det er imid­ler­tid tilfældet hos den sidste af humoral­pa­to­lo­gi­ens tre store kon­ge­tæn­kere, den arabiske læge­fi­lo­sof Avicenna (980 – 1037). Det medi­cin­ske digt Cantica (Avicenna, 1963), der tydeligt er bygget op om den kate­go­ri­ale struktur, som det naturlige, det una­tur­lige og det ikke-naturlige udgør, er et vældig godt eksempel herpå.

Fra diætetisk selv­omsorg for de få til befolk­nings­omsorg for flere

I praksis var det i antikken op til den enkelte at drage omsorg for sit helbred gennem den rette brug af de seks ikke-naturlige. Viden om nævnte kate­go­ri­ale struktur og den rette brug af de seks ikke-naturlige har nok været for­be­holdt de bedst stillede, frie mænd for­me­delst råd fra lærde. De seks ikke-naturlige ting får dog stor ind­fly­delse på og opnår stor folkelig udbre­delse i den vester­land­ske læge- og livskunst. Dette bl.a. gennem den folkelige udbre­delse, som det didaktisk opbyg­ge­lig digt Regimen Sanitatis Saler­ni­ta­num får. Det skulle angi­ve­ligt være skrevet til Robert, hertugen af Nor­man­diet, og må i så fald være skrevet i det 11. århund­rede. Date­rin­gen er dog usikker. Sikkert er det dog, som navnet indikerer, at digtet udgår og udbredes fra Saler­nosko­len sydøst for Napoli. Værket, der er bygget op omkring de seks ikke-naturlige ting med konkrete råd i forhold til den rette livs­fø­relse, over­sæt­tes over tid til stort set alle euro­pæ­i­ske sprog, og dets digtform, praktiske anven­de­lig­hed og omsæt­te­lig­hed gør rådene om den hel­breds­mæs­sig rette levemåde lette at huske (se fx Haring­tons version fra 1920).

Humoral­pa­to­lo­gi­ens (langsomme) død

Særligt fra det 16. århund­rede og frem får humoral­pa­to­lo­gien nogle gevaldige skud for boven. Blandt de måske væsent­lig­ste kunne man nævne Para­celsus’ ”kemiske” tilgang til medicinen; Vesalius’ (1514 – 1564) kritik af Galens anatomi; Harveys (1578 – 1657) opdagelse af blodets kredsløb, hvilket taler humoral­pa­to­lo­gien lodret imod; Descartes (1596 – 1650) mekaniske kro­p­s­op­fat­telse, strin­gente dualisme og frem­hæv­ning af Harveys frem­gangs­måde i Om metoden (1637); Borellis (1609 – 1691) opdagelse af alve­o­lerne; Morgagnis (1682 – 1771) orga­n­o­ri­en­te­rede pato­lo­gi­ske anatomi; Réaumurs (1683 – 1757) og senere Spal­lan­za­nis (1729 – 1799) eks­pe­ri­men­telle under­sø­gel­ser af for­dø­jel­sen; Carl Wilhelm Scheeles (1742 – 1786) og Jospeh Priestlys (1733 – 1804) af hinanden uaf­hæn­gige opdagelse af ilten og i for­læn­gelse heraf Antoine-Laurent de Lavoisier (1743 – 1794) for­kla­ring på for­bræn­dings­pro­ces­sen, der giver en moderne for­stå­else af stof­skif­tet, hvilket således giver en helt anden for­kla­ring på for­dø­jel­sen, der ellers er et afgørende orgel­punkt i den klassiske diætetiks regi­men­te­ring af de seks ikke-naturlige; Bichats (1771 – 1802) vævslære og fad­der­skab til den syste­ma­ti­ske anatomi.

Der kunne nævnes mange flere. Det centrale er dog her, at selvom der opstår nye ana­to­mi­ske, fysi­o­lo­gi­ske, noso­lo­gi­ske og med tiden psy­ko­lo­gi­ske m.v. for­kla­rings­mo­del­ler i forhold til kroppens og sjælens naturlige~sunde hhv. unaturlige­~syge beskaf­fen­hed, hvilket over tid svækker og i første halvdel af det 19. århund­rede ende­gyl­digt fører til kuld­kast­ning af det humorale paradigme, så vedbliver de seks ikke-naturlige ting at udgøre en stand­haf­tig doktrin, der ikke mindst i pro­fylak­tisk øjemed medfører helt konkrete hand­le­an­vis­nin­ger for den rette levemåde.

De sejlivede seks ikke-naturlige ting, der lever deres eget liv

De seks ikke-naturlige ting og den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft forbundet hermed lider netop ikke samme kranke skæbne som øvrige aspekter af humoral­pa­to­lo­gien i perioden. Tværtimod synes de seks ikke-naturlige ting at leve deres eget liv. De finder bl.a. deres egne veje ind i værker, der på sin vis kan siges at være forløbere for senere tiders sund­heds­pæ­da­go­gi­ske og biopo­li­ti­ske forestillinger.

Ikke mindst grundet Guten­bergs opfin­delse af bog­tryk­ker­kun­sten i det 15. århund­rede vinder de seks ikke-naturlige ting som nævnt stor folkelig udbre­delse gennem for­skel­lige versioner af Regimen Sanitatis Saler­ni­ta­num samt en række andre skrifter med sund­heds­råd til lægfolk, hvilke primært byggede på Saler­nosko­lens gen­op­ta­gelse af den antikke sund­heds­lære. Et centralt budskab i sådanne skrifter er betyd­nin­gen af en måde­hol­den levemåde med den rette brug af de seks ikke-naturlige ting.

Budskabet fremhæves bl.a. som det alt­af­gø­rende i Luigi Cornaros (1464/1467 – 1566) populære diæte­ti­ske renæs­san­ceskrift Discorsi della vita sobria (Afhand­ling om et måde­hol­dent liv) fra midten af det 16. århund­rede. Det er tillige et centralt tema i Robert Burtons berømte værk The Anatomy of Melan­choly, der publi­ce­res første gang i 1621 og udkommer i adskil­lige udgaver og oplag i løbet af de efter­føl­gende århund­re­der. Heri redegør Burton bl.a. for, hvorledes fejl­sla­gen brug af de seks ikke-naturlige ting for­år­sa­ger melankoli. Det er ifølge Burton ”vores umå­de­hol­den­hed, der trækker så mange for­skel­lige uhel­bre­de­lige sygdomme ned over vores hoveder, frem­skyn­der alderdom, per­ver­te­rer vores tem­pe­ra­tur og bringer pludselig død over os” (Burton, 1857, s. 89). Skulle man ønske at dykke nærmere og mere specifikt ned i hvorfor, hvordan og hvorledes, dette foregår, da er Burtons råd: ”konsultér lægerne, og de vil fortælle dig, at det er i forseelse i nogle af de seks ikke-naturlige ting … de er årsagerne til vore skrø­be­lig­he­der, vor over­mæt­ning og druk­ken­skab, vor umå­de­holdne, umæt­te­lige lyst og uhyre overflod” (Burton, 1857, s. 88).

Også Giorgio Baglivi, der ellers var frem­træ­dende fortaler for og skikkelse i den moderne mekaniske fysiologi, som vandt indpas i det 17. århund­rede, og på en række områder fraskrev sig humoral­pa­to­lo­gien, henviser helt eksplicit til de seks ikke-naturlige ting. ”Livslæng­den”, skriver han, ”beror ikke så meget på en god fysisk kon­sti­tu­tion som på den bedste brug af de seks ’ikke-naturlige’ ting, som – anvendt rigtigt – betyder et sundt og langt liv” (Baglivi efter Porter, 2000, s. 229).

I det 18. århund­rede og ind i midten af det 19. århund­rede danner de seks ikke-naturlige ting ofte en hel eller delvis dis­po­ne­rende ramme om en række vidt udbredte pro­fylak­tisk ori­en­te­rede diæte­ti­ske, medi­cin­ske og hygiej­ni­ske værker med sigte på at rådgive lægfolk. Det gælder værker som fx Georg Cheynes An Essay on Health and Long Life (1724), John Burtons A Treatise on the Non-Naturals (1738), James Mack­en­zies The History of Health and the Art of Pre­ser­ving it (1758), William Buchans Domestic Medicine, or, a Treatise of the Pre­ven­tion and Cure by Regimen and Simple Medicine[4] (1769), Bernhard Christoph Fausts Ges­und­heits-Kate­­chi­s­mus zum Gebrauche in den Schulen und beym häus­li­chen Unter­ri­chte (1794), Christoph Wilhelm Hufelands Makro­bi­o­tik oder die Kunst das mens­chli­che Leben zu ver­län­gern (1796), Anthony Florian Madinger Willichs Lectures on Diet and Regimen (1799),Shadrach Rick­et­sons Means of Pre­ser­ving Health, and Pre­ven­ting Diseases[5] (1806), John Sinclairs The Code of Health and Longevity (1807) for blot at nævne nogle af de mere betyd­nings­fulde. Flere af disse værker optrykkes igen og igen langt ind i det 19. århundrede.

Det er karak­te­ri­stisk for disse værker og for tidens tænkning om diætetisk pro­fylakse, at dette tænkes som en disciplin, der

inklu­de­rer alt det, som de antikke under ét forstod ved de seks ikke-naturlige; nemlig luft, næring, motion og hvile, sindets passioner og affek­tio­ner, vågenhed og søvn og over­mæt­ning og udtømning. Skønt disse over­ord­nede punkter ikke i stringent forstand omfatter alt, der relaterer sig til den men­ne­ske­lige krops for­skel­lige funk­tio­ner, så inde­hol­der de alligevel alle sådanne livs­be­tin­gel­ser, som er absolut nød­ven­dige, og den største del af de omstæn­dig­he­der, som er forbundet med den enkeltes sundhed og vel­be­fin­dende (Willich, 1800, s. 176).

Biopo­li­tik­kens fødsel

Sådanne værker er inter­es­sante, ikke blot fordi de fast­hol­der den klassiske diæte­ti­ske tænknings pro­fylak­ti­ske fokus på de seks ikke-naturlige ting i en periode, hvor humoral­pa­to­lo­gien ellers svækkes og slut­te­ligt kuld­ka­stes. De er også inter­es­sante, fordi de – i for­læn­gelse af den folkelige udbre­delse af diæte­tik­ken som allerede Regimen Sanitatis Saler­ni­ta­num stod for – med deres appel til lægmand og den brede befolk­ning rummer inten­tio­ner om pro­fylak­tisk opdra­gelse og politisk styring af befolkningen.

Det sker selvsagt ikke fra den ene dag til den anden, men over tid ses netop også en fra politisk hold stigende interesse i (stra­te­­gisk-økonomisk styring af) ikke blot den enkeltes rette levemåde og sunde (sjæl og) legeme, men også befolk­nin­gens ve og vel og det sociale legemes rette beskaf­fen­hed. På sin vis kan man sige, at biopo­li­tik­ken – hvis fødsel ifølge Foucault foregår i det 18. århund­rede – undfanges i den klassiske diætetiks, de seks ikke-naturlige tings og den pro­fylak­ti­ske (u)fornufts moderskød. Det 18. århund­re­des til­ta­gende biopo­li­ti­ske pro­ble­ma­ti­se­ring af ”en række fænomener, der er ken­de­teg­nende for levende væsner, som udgør en befolk­ning” og inten­tio­ner om at styre det sociale legemes ”sundhed, hygiejne, fød­selstal, levetid, racer…” (Foucault, 2008, s. 317) trækker således tråde såvel frem som tilbage.

Det omfat­tende værk System einer vollstän­di­gen medi­ci­ni­s­chen Polizey (udgivet første gang i 1779 af Johann Peter Frank) er vel nok det væsent­lig­ste eksempel på, hvorledes den per­son­lige og indi­vi­du­elle pro­fylak­ti­ske regi­men­te­ring af levemåden gøres til et offent­ligt, socialt, politisk, stra­te­gisk og økonomisk anlig­gende. Det anses med rette som et bane­bry­dende værk inden for soci­al­me­di­ci­nen og fol­kes­und­he­den. Det er dog – som også den klassiske diætetisk-pro­­fylak­ti­­ske tænkning var det – et meget detal­je­rigt værk, der er såvel uhyre som uhyrligt detal­je­ret i sine instru­men­ta­li­sti­ske fore­stil­lin­ger om fore­gri­bende indgreb i livet.

Skal man kunne forstille sig, hvad der er på spil i den klassiske diæte­ti­ske tænkning såvel som i det 18. århund­re­des biopo­li­ti­ske tænkning, hvis sådanne tænk­nin­ger ikke blot skulle tænkes helt igennem, men også omsættes i praksis, så kan det måske hjælpe at erindre livet og dag­lig­da­gen under corona-epidemien. Her oplevede vi måske en lille flig af, hvilke praktiske kon­se­kven­ser i forhold til en forar­melse af livet det kan have, når/hvis sundheden – eller var det under epidemien reelt et stra­te­­gisk-økonomisk sigte? – spiller første­vi­o­lin som abso­lu­ti­stisk målestok for en pro­fylak­tisk styring af livet.

Den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft havde imid­ler­tid kronede dage og et fast tag i samtlige men­ne­ske­le­del­ses­kunsters styring af livet, længe inden det lille kro­ne­lig­nende virus tog på ver­dens­turne. Det er en påstand, der er vanskelig at under­bygge (ikke mindst inden for dette essays rammer), men jeg vover alligevel pelsen og siger, at men­ne­ske­le­del­ses­kun­ster som politik, økonomi, strategi og også visse pæda­go­gi­ske tænk­nin­ger og prak­sis­ser i sine fore­gri­bende bestræ­bel­ser den dag i dag fortsat har ikke så få remi­ni­s­cen­ser fra den klassiske diæte­ti­ske pro­fylak­ti­ske (u)fornuft. Det gælder bl.a. inter­es­sen for detal­je­rige og detal­je­rede indgreb i livs­fø­rel­sen, så ikke blot sundhed i hel­breds­mæs­sig forstand kan fore­gri­bes. Det gælder netop i høj grad også styringen af det ”sunde” samfund, den ”sunde” og ”vel­tem­pe­re­rede” økonomi. Det gælder stra­te­gier for arbejds­mar­keds­part­he­den og kon­kur­ren­ce­evne, så ”krigene” på det inter­na­tio­nale marked kan vindes, BNP, beta­lings­ba­lance, velstand, sikkerhed, tryghed og trivsel kan fremmes og mangel og lidelse forhindres.

I dag kan sådanne indsatser angi­ve­ligt ikke foregå tidligt nok, hvilket kan vise sig at være ret så utidigt. Det fore­kom­mer mig desuden, at alle men­ne­ske­le­del­ses­kun­ster – herunder netop også pæda­go­gik­ken – kom­man­de­res i arbejd­s­tø­jet i den pro­fylak­ti­ske (u)fornufts tjeneste. I sig selv er der ikke noget under­lø­digt i en tidlig indsats – heller ikke pæda­go­gi­ske. For mig at se er problemet med vor tids tidlig fore­byg­gende indsatser, at de i over­ve­jende grad dels 1) gør et stra­te­­gisk-økonomisk sigte til ind­sat­ser­nes normative målestok og dels 2) med største selv­føl­ge­lig­hed stad­fæ­ster det rette øjeblik for ind­sat­serne som værende ’så tidligt som muligt’.

Det vil jeg gøre mig nogle strøtan­ker over i essayets sidste del. Denne del falder i to korte afsnit helliget tidlig stra­te­­gisk-økonomisk normeret fore­byg­gende indsats hen­holds­vis ind­sat­ser­nes tid og rette øjeblik samt et sidste afrun­dende afsnit om fore­stil­lings­kraft og vor tids lidel­ses­fulde forhold til lidelse. Strøtan­kerne er en invi­ta­tion til at tænke med (eller imod), til eftertanke og fortsat pro­ble­ma­ti­se­ring af vor tids tidlig fore­byg­gende indsatser. Som sådan er de i argu­men­ta­to­risk øjemed vel også knap så velun­der­byg­gede, som det fore­gå­ende. Det håber jeg, læseren kan se igennem fingre med og i stedet lade sig inspirere til selv at lade tankerne flyve og måske endog også tænke det ind i andre sammenhænge.

Tidlig (stra­te­­gisk-økonomisk normeret) fore­byg­gende indsats

Jeg vil forsøge at prikke lidt til den stra­te­­gisk-øko­­no­­mi­­ske normering af den tidlig fore­byg­gende indsats med afsæt i den tyske filosof og soci­al­te­o­re­ti­ker fra Frank­fur­ter­sko­len, Oskar Negt. Ikke at Negt kan tages til indtægt for følgende, men med Negt i tankerne kunne man sige, at der synes at være en udbredt tendens til, at den pro­fylak­ti­ske (u)fornufts fore­gri­bende indgreb i vor tid i over­ve­jende grad legi­ti­me­res af det, Negt karak­te­ri­se­rer som en drifts­ø­ko­no­misk rationalitet.

Negt argu­men­te­rer for, at man i forhold til defi­ni­tions­mag­ten ”over tæn­ke­må­der, begreber, livs- og over­le­vel­ses­hold­nin­ger (…) kan gå ud fra, at der i vores samfunds forråd af ide­o­lo­gier er et domi­ne­rende element af drifts­ø­ko­no­misk ratio­na­li­tet og dermed et begreb om en fornuft, der er rettet mod teknisk ratio­na­li­se­ring og for­enkling af processer” (Negt 2019, 31). Den drifts­ø­ko­no­mi­ske ratio­na­li­tet er for Negt at se dog en ”halveret fornuft”, der ikke tager højde for men­ne­skets værdighed, dannelse til myndighed m.v., hvilket er, hvad Negt med hen­vis­ning til Kant plæderer for øget pæda­go­gisk opmærk­som­hed på og indsats i forhold til.

For mig at se, sætter den drifts­ø­ko­no­mi­ske ratio­na­li­tet sig også igennem i det stra­te­­gisk-øko­­no­­mi­­ske sigte, der (ikke mindst med afsæt i heck­man­ske kurver) i udpræget grad dominerer vor tids fore­stil­lin­ger om tidlig fore­byg­gende indsatser indenfor det pæda­go­gi­ske område. Hvad angår konkrete indsatser, så er det pro­ble­ma­ti­ske ved den ”halverede fornuft”, som den drifts­ø­ko­no­mi­ske ratio­na­li­tet fører med sig, at det kan føre til ufor­nuf­tige for­gri­bende indsatser, der hverken er halvt eller helt pæda­go­gi­ske. Og som er tilfældet med den klassiske diæte­ti­ske (u)fornuft, under­læg­ger denne ”halverede fornuft” livs­fø­rel­sen en teknisk-instru­­men­tel tvang, hvor autar­ki­ske værdier neg­li­ge­res, og det ”pæda­go­gi­ske” forhold og den ”pæda­go­gi­ske” praksis i en politisk og for­valt­nings­mæs­sig top‑, over- og detailsty­ring gøres til middel for stra­te­­gisk-øko­­no­­mi­­ske inten­tio­ner, hvormed det pæda­go­gisk set autar­ki­ske siver ud af det ”pæda­go­gi­ske”.

Negt argu­men­te­rer i den for­bin­delse bl.a. for, at

[v]i lever i et samfund, hvor natur­vi­den­ska­be­lige og øko­no­mi­ske processer, herunder især drifts­ø­ko­no­mi­ske ratio­na­li­se­rings­pro­ces­ser, grund­læg­gende definerer, hvad der er værdifuld og efter­stræ­bel­ses­vær­dig viden. Samtidig er det påfal­dende, at vi i konkrete situ­a­tio­ner ofte bliver usikre på, om den møj­som­me­ligt tilegnede viden nu også virkelig er værdifuld: som ori­en­te­rings­vi­den eller til praktisk brug i vores livs­sam­men­hæng eller til at åbne adgang til et godt liv, som vi kunne ønske os det (Negt, 2019, s. 26).

Her er det ikke blot en forar­melse af den enkeltes liv, men sam­funds­li­vet og verden som sådan, der er på spil i og med denne ”halverede fornuft”. I den for­bin­delse strejfer Negt for så vidt også an til et væsent­ligt slægtskab mellem den stra­te­­gisk-øko­­no­­mi­­ske ”halverede fornuft” og den diætetisk-pro­­fylak­ti­­ske (u)fornufts poten­ti­elt livs­forar­mende for­gri­bel­ser. Negt skriver, at når ”en sådan tænkemåde trænger ind i sam­fun­dets porer, så befinder vi os i en fordrejet verden” (Negt, 2019, s. 32) og føjer efter­føl­gende til: ”Med dette magre for­nufts­be­greb som målestok bliver den enkelte virk­som­hed hele tiden mere rationel, mere effektiv og succesrig, når den undgår unød­ven­dige omkost­nin­ger, mens samfundet i sin helhed bliver mere og mere irra­tio­nelt, og men­ne­skers livs­for­mer søn­der­ri­ves” (Negt, 2019, s. 32f). Sagt med andre ord, så har den stra­te­­gisk-øko­­no­­mi­­ske fore­gri­belse af unød­ven­dige pekuniære omkost­nin­ger store men­ne­ske­lige omkost­nin­ger i form af for­gri­belse på men­ne­skers liv, livs­for­mer, livs­fø­relse og levemåde.

Jeg ved – som ind­led­nings­vist nævnt for­me­delst Ernst Bloch – ikke, hvad det humane er og kan blive til. Jeg ved dog temmelig præcist, at det ikke frem­brin­ges i dette omslag fra fore­gri­bende (stra­te­­gisk-økonomisk) fornuft til for­gri­bende (livs­forar­mende) ufornuft. Og jeg tror, frem­ti­dens historie om vor samtid vil dømme os hårdt på det eks­pe­ri­ment, vi her har kastet verden ud i.

Ind­sat­ser­nes tid og det rette øjeblik

Jeg vil vende mig mod det tidslige aspekt ved de tidlige indsatser. Som nævnt er der i sig selv ikke noget under­lø­digt i en tidlig (genuin, gedigen og autarkisk pæda­go­gisk) indsats. Et godt og tidligt eksempel herpå finder vi hos Ari­sto­te­les, så det vil jeg bruge som tan­ke­le­dende ansats til pro­ble­ma­ti­se­ring af ind­sat­ser­nes tid og det rette øjeblik. I forhold til de etiske dyder og karak­ter­dan­nel­sen argu­men­te­rer Ari­sto­te­les for en tidlig indsats og kon­sta­te­rer, at det ikke gør nogen ”ringe forskel, om vi allerede fra barnsben tilvænnes på den ene eller anden måde, det gør tværtimod en stor forskel, ja hele for­skel­len” (Ari­sto­te­les, 2000, s. 56). Når jeg her tager fat i lige netop Ari­sto­te­les, er det dog fordi, han gør sig tanker om det rette øjeblik (kairos), der også i dag er meget relevante. Ikke mindst som modpol til stra­te­­gisk-øko­­no­­mi­­ske, heck­man­ske kur­ve­ba­se­rede anbe­fa­lin­ger af, at en så tidlig som mulig indsats giver mest mulig smæk for skillingen.

Hvor det i humoral­pa­to­lo­gien er eukrasia, der normativt normerer såvel den rette indsats/handling som det rette øjeblik (kairos) herfor, der er det hos Ari­sto­te­les eudai­mo­nia[6]. En anden tydelig forskel i nor­me­rin­gen af det rette øjeblik må bemærkes. Galen argu­men­te­rer for, at det rette øjeblik – under hen­syn­ta­gen til eukrasia – lader sig finde på baggrund af en bedøm­melse af de ikke-naturlige tings kvantitet og kvalitet. I Læge­kun­sten skriver han i for­bin­delse med de ikke-naturlige ting således:

Kvantitet og kvalitet, af det der tilbydes, er to variabler, der generelt må ihukommes i sager ved­rø­rende det sunde og syge. (Til­fø­jel­sen af en tredje variabel, tids­punk­tet for anven­delse, er ikke korrekt, eftersom dette er inklu­de­ret i de allerede nævnte. … ’Det rette øjeblik’ [kairós] er derfor ikke en tredje kategori i henseende til de allerede dis­ku­te­rede) (Galen, 1997, s. 375)

Det rette øjeblik og den rette handling kan dog hos Ari­sto­te­les ikke beregnes ud fra hverken kvan­ti­ta­tive og kva­li­ta­tive kalkuler eller stra­te­­gisk-øko­­no­­mi­­ske kurver. Det beror på, at man kan ”forholde sig til den rette person i det rette omfang på den rette tid [kairos] og af det rette motiv og på rette måde” (Ari­sto­te­les, 2000, s. 68). Det kræver således døm­me­kraft eller mere præcist phronesis (praktisk kløgt) at ”regne” det rette øjeblik for den rette handling ud, hvorfor det i det mindste i ari­sto­te­lisk forstand ikke giver mening, at det rette øjeblik til enhver tid må være så tidligt som mulig.

Det ved enhver, der har været i en pæda­go­gisk praksis for­modent­lig helt intuitivt; ikke desto mindre er det nok værd at gøre opmærksom på i en tid, hvor pro­fylak­tisk (u)fornuft og drifts­ø­ko­no­misk (ir)rationalitet synes at dominere fore­stil­lin­ger om, hvad der er vær­di­fuldt. Der er dog en verden til forskel på, hvad der er pekuniært og pæda­go­gisk vær­di­fuldt. Og det er nok en tanke (om fore­stil­lings­kraft og lidelse) værd.

Afslut­tende indsats om fore­stil­lings­kraf­ten og vor tids lidel­ses­fulde forhold til lidelse

Egentlig døm­me­kraft kræver nemlig en vel­ud­vik­let fore­stil­lings­kraft, fantasi, imag­i­na­tion eller andre gode ord for samme formåen. Fore­stil­lings­kraf­ten evner at danne billeder for vort indre, over­skride tid og sted og har som sådan også med histo­ri­ens, mulig­he­dens og far­bar­he­dens kritiske kraft at gøre (Agerholm, 2021b). Det betyder bl.a., at mennesket til sam­men­lig­ning med andre væsner på denne klode, har en særegen evne til fx at forholde sig til, at noget kunne være ander­le­des, end det er tilfældet her og nu. Vi kan bl.a. forholde os til mangler, lidelse m.v. og fore­stille os mulig­he­den for noget andet og poten­ti­elt bedre. Mennesket er som sådan ”et man­gel­væ­sen par excel­lence”, som Ernst Bloch udtrykker det (Bloch 1965/1980, 101), hvormed han netop mener, at vi udmærker os herved. ”Vi har en kun for os særegen livsnød, der stammer fra, at vi er født nøgne”, fort­sæt­ter han (Bloch, 1980, s. 101) og tilføjer, at mennesket hertil er udrustet med ”en hjerne, der kan stå sig godt i sam­men­lig­ning med dyrene”, hvilket muliggør ”en allerede tidligt begyn­dende, om end ikke reflek­te­ret, nødvendig plan­læg­ning, for at nære omsorg for den aldeles usikre næste dag” (Bloch, 1965/1980, s. 102). For mig at se, må vi kunne fore­stille os en plan­læg­ning, der netop handler om andet, mere og bedre end blot den stra­te­­gisk-økonomisk (ir)rationalitet og de teknisk forenkle(n)de processer, der synes at dominere for tiden.

Fore­stil­lings­kraf­ten kan dog netop også være fiktivt fabu­le­rende, den spiller en afgørende rolle i vores erken­delse og fatteevne, for vores evne til kunst­ne­risk eller teknisk at frem­bringe ”såvel serenader con amor som svævende konvojer med atom­bom­ber” (Agerholm, 2021b, s. 14), ligesom den er ”spræng­fyldt med vitalitet og potens, der også vil for­an­drin­ger og er klar til at gribe ind i nuet for at foregribe en bedre fremtid” (Agerholm 2021b, 15). Som sådan er der såvel fabu­le­rende, fattende, frem­brin­gende og for­an­drings­vil­lige og frem­tids­fo­re­gri­bende aspekter ved fore­stil­lings­kraf­tens formåen (Agerholm, 2021b).

På godt og ondt har fore­stil­lings­kraf­tens også en finger med i spillet i de gode inten­tio­ner, der ikke sjældent brolægger vejen til helvede. ”Fabu­le­rin­ger kan være såvel opløf­tende som neder­dræg­tige, ligesom vel­vil­lige fore­stil­lin­ger i forsøg på at fatte, frem­bringe og for­an­drings­vil­ligt ind- og foregribe at noget kan gå galt i byen, slå fejl eller ligefrem slå om i deres mod­sæt­ning” (Agerholm, 2021b, s. 15).

Jeg tror, det er noget af det sidste, der er på spil i og med den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft. Jeg tror tillige, at den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft i vor tid på én og samme gang fodres af og giver næring til et til­ta­gende lidel­ses­fuldt forhold til lidelse, som kunne være en i dette essay sidste tanke værd. For mennesket er måske nok et man­gel­væ­sen par excel­lence, som Bloch udtrykker det; men på mange måder lever vi dog ikke i et samfund præget af mangel. I det mindste i vores del af verden og i det mindste økonomisk og materielt set lever vi i et over­flod­s­sam­fund, hvor vi på mange måder er mere fri for lidelse end nogen­sinde før, men synes at have fået et mere lidel­ses­fuldt til lidelse end tidligere. Denne tendens kommer for mig at se til udtryk på en række områder og står i en gensidig vek­sel­virk­ning med en stadigt mere radi­ka­li­se­ret stra­te­­gisk-økonomisk pro­fylak­tisk (u)fornufts forjæt­tende fore­stil­lin­ger om tidlig fore­byg­gende indsatser.

Den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft avler så at sige fore­stil­lin­ger om mindre lidelse, der igen avler fore­stil­lin­ger om mere pro­fylakse og vice versa. Som sådan lider vi ikke (mest) under den sundhed, sikkerhed, tryghed, trivsel, øko­no­mi­ske velstand m.v., vi mangler, men (ikke mindst) under risi­ko­fo­re­stil­lin­ger om og frygt for at miste det, vi allerede har. Vor tids store lidelse er måske, at vi i vores øko­no­mi­ske og mate­ri­elle overflod og lidel­ses­fulde forhold til lidelse i til­ta­gende grad lider under mangel på ånd, døm­me­kraft, ori­en­te­rings­vi­den og genuine, gedigne og autar­ki­ske fore­stil­lin­ger om egentlig velfærd forstået som men­ne­skets gode såvel nu- som frem­ti­dige færden i verden. Fore­gri­bende indgreb mod sådanne mangler og lidelser ville dog nok kræve ganske andre fore­stil­lin­ger, end dem den domi­ne­rende pro­fylak­ti­ske (u)fornuft og stra­te­­gisk-øko­­no­­mi­­ske (ir)rationalitet formår at frembringe.

Måske er det nok en (genuin, gedigen og autarkisk pæda­go­gisk) tanke værd i forhold til vor tids tidligt fore­byg­gende indsatser?

Lit­te­ra­tur

Agerholm, F. J. (2016). Diæte­tik­kens væsen og uvæsen – En filo­so­fisk kritik. Aarhus/København: DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.

Agerholm, F. J. (2021a). Pro­fylak­sens “pædagogik”: et usam­ti­digt fyr­stespejl til samtidens pro­fylak­ti­ske fornuft og dens for(e)gribende indgriben i menneske- og sam­funds­liv. Studier i pæda­go­gisk filosofi1(10), 38 – 62.

Agerholm, F. J. (2021b). Hvad er fore­stil­lings­kraft – og hvad formår den? Liv i skolen. Nr. 3/2021. 6 – 17.

Ari­sto­te­les (2000). Etikken. Fredriks­berg: DET lille FORLAG.

Avicenna (1963). Avicenna’s Poem on Medicine. Trans­la­ted by Haven C. Krueger. Spring­fi­eld: CHARLES C THOMAS.

Bloch, E. (1965). Antizi­pi­erte Realität – Wie geschieht und was leistet uto­pi­s­ches Denken? I Bloch, E. (1980): Abschied von der Utopie? Vorträge. Her­aus­ge­ben von Hanna Gekle. Frankfurt: Suhrkamp.

Bloch, E. (1968). Ideologie, Recht, Moral: Ihre histo­ri­s­che Bedingt­heit, mögliches Erbe daran. I Bloch, E. (1980). Abschied von der Utopie? Vorträge. Her­aus­ge­ben von Hanna Gekle. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Burton, R. (1857). The Anatomy of Melan­choly. Eighth Edition. Phila­delp­hia: J. W. Moore.

Dietschy, B., Zeilinger, D. & Zim­mer­mann, R. E. (2012). Bloch-Wör­ter­­buch – Leit­be­griffe der Phi­los­op­hie Ernst Bloch. Berlin/Boston: De Gruyter.

Edelstein, L. (1967). The Dietetics of Antiquity. I Ancient Medicine – Selected Papers of Ludwig Edelstein. Baltimore and London: The John Hopkins Uni­ver­sity Press. (Orig. 1931. ”Antike Diätetik” i Die Antike vol. 7 s. 255 – 270).

Foucault, M. (2008). The Birth of Biopo­li­tics. Lectures at the College de France 1978 – 1979. New York: Palgrave Macmillan.

Galen (1956). Galens Kom­men­tare zu den Epidemien des Hip­po­kra­tes. Indizes der aus dem Ara­bi­s­chen Über­setzen Namen und Wörter verfasst von Franz Pfaff. S. 483 – 487 i Dei­ch­grä­ber, K. & Kudlien, F.  (Hrsg.) (1960): Corpus Medicorum Graecorum (V 10, 2, 2). Berolini in aedibus academiae scientiarum.

Galen (1997). The Art of Medicine [Techne iatrike]. I Galen Selected Works. Trans­la­ted with an Intro­duction and Notes by P.N. Singer. Oxford & New York: Oxford Uni­ver­sity Press.

Garcia-Ballester, L. (2002). On the Origin of the ‘Six Non-natural Things’ in Galen. I Luis Garcia-Ballester. Galen and Galenism: Theory and Medical Practice from Antiquity to the European Renais­sance. Edited by Jon Arriza­ba­laga et al. Aldershot & Bur­ling­ton: Ashgate Variorum.

Harington, J. (1920). The School of Salernum – Regimen Sanitatis Saler­ni­ta­num. New York: Paul B. Hoeber.

Hip­po­cra­tes (1994). Hip­po­cra­tes Volume VII. Loeb Classical Library 477. Cambridge & London: Harvard Uni­ver­sity Press.

Hor­k­hei­mer, M. & Adorno, T. W. (1969). Dialektik der Auf­klärung – Phi­los­op­hi­s­che Fragmente. Frankfurt am Main: Fischer Verlag.

Liddell, H.G. & Scott, R. (1996). A Greek-English Lexicon. With a Revised Sup­ple­ment. Oxford: Clarendon Press.

Negt, O. (2019). Dannelse og demokrati. Fre­de­riks­berg: Frydenlund.

Porter, R. (2000). Ve og vel – medi­ci­nens historie fra oldtid til nutid. København: Rosinante.

Ritter, J. (Hg.) (1972). Histo­ri­s­ches Wör­ter­buch der Phi­los­op­hie. Band 2: D – F. Basel: Schwabe & Co.

Scho­pen­hauer, A. (1977). Parerga und Para­lipo­mena: kleine phi­los­op­hi­s­chen Schriften. Erster Band. Zweiter Teilband: »Apho­ris­men zur Lebenswei­s­heit«. Zürscher Ausgabe, Werke in zehn Bände, Band VIII. Zürich: Diogenes.

Schmidt, L.-H. & Kri­sten­sen, J.E. (1986). Lys, luft og renlighed – den moderne soci­al­hy­giej­nes fødsel. København: Akademisk Forlag

Schmidt, L.-H. & Kri­sten­sen, J. E. (1988). Den fore­byg­gende tanke. Social kritik. Årg. 1, nr. 1. 56 – 59.

Willich, A.F.M. (1800). Lectures on Diet and Regimen. The Third Edition. London: T. N. Longman and O. Rees (opr. 1799).


[1] Schmidt og Kri­sten­sens ”Den fore­byg­gende tanke” er skrevet i for­læn­gelse af deres værk ”Lys, luft og renlighed – den moderne soci­al­hy­giej­nes fødsel” (Schmidt & Kri­sten­sen, 1986). Heri findes et afsnit kaldet ”Den pro­fylak­ti­ske fornuft”. Afsnittet er på mange måder en forløber for den mere bredt­fav­nende og popu­lær­for­mid­lende artikel ”Den fore­byg­gende tanke”, hvis mere publi­kums­ven­lige titel de netop anvender synonymt med den pro­fylak­ti­ske fornuft.

[2] Hvilket i for­skel­lig sprog­dragt kan spores tilbage til Sankt Bernard af Clairvaux, Samuel Johnson m.fl.

[3] Mange af Frank­fur­ter­sko­lens bidrag er her relevante, men ’Oplys­nin­gens dialektik’ (Hor­k­hei­mer & Adorno 1969) er selvsagt en uom­gæn­ge­lig inspira­tion, hvad angår sådanne dia­lek­ti­ske omslag

[4] Hvor første del af selv den 22. engelske udgave, der udkom så sent som 1848, er struk­tu­re­ret efter de seks ikke-naturlige tings skabelon.

[5] Med under­tit­len (der tydeligt bærer præg af de seks ikke-naturlige ting): Founded prin­ci­pally on an Attention to Air and Climate, Drink, Food, Sleep, Exercise, Clothing, Passions of the Mind and Reten­tions and Excretions

[6] Over­sæt­tes ofte med ’lykke’, men man skal nok være varsom med at trække en moderne for­stå­else af lykke ned over begrebet. I hvert fald er der tale om en form for lykke, der kun lader sig lykkes ”ved at realisere den men­ne­ske­lig natur, som enhver har fælles med alle” (Ari­sto­te­les 2000, 15). Direkte oversat betyder eudai­mo­nia ’godån­det­hed’ eller lignende. Eudai­mo­nia er et højeste selv­be­r­orende gode, som vore hand­lin­ger og dyderne bag må indrette sig på at realisere for os selv og for andre i samliv og samek­si­stens med andre.