”Gravi­di­te­ten er for­ment­lig den mest betyd­nings­fulde periode i barnets liv”

,

- Om almen­gø­rel­sen samt inten­si­ve­rin­gen af det tidlige fore­byg­gende arbejde og nye former for ansvar­lig­gø­relse af forældre

I fødsels- og for­æl­dre­for­be­re­dende tilbud i landets kommuner har fore­byg­gende og tidlig indsats længe været centralt. I de senere år kan imid­ler­tid iden­ti­fi­ce­res et skifte, hvor ind­sat­serne er blevet almen­gjort og inten­si­ve­ret, og hvor forældre ansvar­lig­gø­res på nye måder. I denne artikel tager vi afsæt i et etno­gra­fisk fel­t­ar­bejde i et kommunalt udbudt for­æl­dre­kur­sus samt inter­views med fag­pro­fes­sio­nelle. I artiklen dis­ku­te­rer vi, hvordan vej­led­nin­gen til de vordende og nybagte forældre præ­sen­te­res som råd­giv­ning og støtte, der dog i for­æl­dre­kur­ser­nes sociale rum bliver afgrænset af et udtalt evidens- samt risi­ko­vo­ka­bu­la­rium. Vi udfolder endvidere, hvordan ideer om tidlige indsatser er blevet revi­ta­li­se­ret af en ny drejning mod neu­ro­p­sy­ko­lo­gien samt en dertil knyttet (gen)aktivering af tilknytningsperspektiver.

For­æl­dre­kur­ser, neu­ro­p­sy­ko­logi, epi­ge­ne­tik, sel­vover­våg­ning, ansvarliggørelse

Kur­sus­gan­gen i dag handler om amning. Som noget af det første spørger de to fag­pro­fes­sio­nelle, om de vordende mødre har tænkt sig at amme eller ej? Det har alle, men Louisa siger, at hun er bange for, at hun ikke kan amme, da hun har en kronisk sygdom og har haft flere alvorlige kom­pli­ka­tio­ner ifm. gravi­di­te­ten. Efter en grup­peø­velse gennemgås et Power Point show, hvor der på et af de første slides ses to rubrikker, hvor der står hhv. modermælk og mæl­ke­er­stat­ning. ”Det kan jo godt være, at nogle af jer vælger moder­mælk­ser­stat­ning fremfor at amme. Det vil vi ikke gøre os til dommere over,” siger den ene af de fag­pro­fes­sio­nelle. Derefter går de videre til det næste slide om fordelene ved amning. Med bul­let­po­ints står nævnt: ”Beskytter mod overvægt, mæl­ke­al­lergi, diarre, diabetes type 1, styrker immun­sy­ste­met, sikrer et godt stof­skifte, sikrer vigtige nærings­stof­fer”. Louisas kæreste, Morten, spørger bekymret, om det kun er med modermælk, at man kan opnå det? ”Ja”, svarer den fag­pro­fes­sio­nelle, ”det er det, forsk­nin­gen viser” (Uddrag fra feltnoter).

Oven­stå­ende felt­no­teud­drag er et eksempel på, hvordan gravide og deres partnere i regi af for­æl­dre­kur­ser i landets kommuner modtager råd­giv­ning i at træffe en række valg i forhold til ansvaret for det barn, de venter. I det konkrete tilfælde baserer råd­giv­nin­gen sig på Sund­heds­sty­rel­sens anbe­fa­lin­ger, og det er ikke vores ærinde at argu­men­tere imod de fordele, der kan være ved amning fremfor moder­mælk­ser­stat­ning. I artiklen bruger vi i stedet eksemplet som afsæt til at diskutere, hvordan vordende forældre i dag – både relateret til amning, og på en lang række andre områder – rådgives med afsæt i et udtalt evi­dens­vo­ka­bu­la­rium og der­til­hø­rende risi­ko­sprog (Lee et al., 2022). I artiklen præ­sen­te­rer vi, hvordan sådanne logikker kan være med til at skabe et scenarie, hvor hvert af for­æl­dre­nes valg præ­sen­te­res som et kritiskt valg, der kan give indtryk af, at enkelte, isolerede omstæn­dig­he­der kan have en deter­mi­ne­rende ind­virk­ning på barnets helbred og frem­ti­dige livs­mu­lig­he­der (Macvarish et al., 2015; Macvarish, 2016).

Der er ingen tvivl om, at de fag­pro­fes­sio­nelle, vi møder på for­æl­dre­kur­set, vi har fulgt, ankommer med de bedste inten­tio­ner og klædt på med den sidste nye viden inden for området. Tan­ke­gan­gen synes meget vel­me­nende at være, at alle vordende og nybagte forældre bør ”klædes godt på”, så de har ”mest mulig indsigt og viden,” som flere fag­pro­fes­sio­nelle fortæller os. Trods de gode inten­tio­ner har atmos­fæ­ren på kurset imid­ler­tid ofte karakter af tavle­un­der­vis­ning, hvor de invol­ve­rede fag­pro­fes­sio­nelle anvender Power Points til at præ­sen­tere en stor mængde, til tider ret kompleks teoretisk, viden. Sætninger som ”vi ved fra forsk­nin­gen, at…” eller ”det siger forsk­nin­gen” går igen fra lektion til lektion. Jævnligt oplever vi, at den megen snak om evidens og det pro­fes­sio­nelle, viden­ska­be­lig­gjorte blik på for­æl­dre­ska­bet synes at forårsage æng­ste­lig­hed hos for­æl­drene; som eksem­pel­vis i feltnoten hvor både Louisa og Morten, allerede før barnet er født, ender med at blive bekymrede over alt det, deres barn vil ’miste’ ved ikke at blive ammet. 

I en samtale med en fag­pro­fes­sio­nel, fortæller hun os, at hun ikke kan forstå, hvorfor ”forældre er så nemme at slå ud i dag”. Hvis bare én ting mislykkes, oplever hun, at nyere gene­ra­tio­ner af forældre bliver helt opgivende og mismodige. I denne artikel udfolder vi, hvordan æng­ste­lig­hed og usik­ker­hed hos forældre i dag meget vel kan relateres til et risi­ko­be­to­net (politisk styret) narrativ, der finder kimen til (frem­ti­dige) sociale problemer i barnets relation til for­æl­drene og deres poten­ti­elle mangler.

Metode og empirisk materiale

I artiklen tager vi afsæt i et empirisk materiale bestående af inter­views med 40 fag­pro­fes­sio­nelle (over­ve­jende sund­heds­ple­jer­sker), der arbejder med fødsels- og for­æl­dre­for­be­re­delse. Desuden inddrager vi obser­va­tio­ner fra et fel­t­ar­bejde i et kommunalt udbudt for­æl­dre­kur­sus målrettet førs­te­gangs­for­æl­dre.[1] Hver lektion er af to timers varighed og med den første lektion placeret ca. 3 måneder før fødslen.

Ligesom for­æl­dre­kur­ser i de fleste øvrige kommuner er det en sund­heds­ple­jer­ske, der fungerer som den gen­nem­gå­ende aktør, mens en række invi­te­rede fag­pro­fes­sio­nelle (bl.a. en jor­de­mo­der, fami­lie­te­ra­peut, amme­vej­le­dere, bør­ne­fy­si­o­te­ra­pe­u­ter, logopæd, o.a.[2]) står for udvalgte tematiske lektioner relateret til eksem­pel­vis gravi­di­te­ten og fødslen, til­knyt­ning, amning, spæd­barns­sti­muli, sproglig udvikling, osv., men også mere bredt over­gan­gen til for­æl­dre­ska­bet; herunder betyd­nin­gen af for­æl­dre­nes adfærd, (livsstils)valg og mentale tilstande samt det følel­ses­mæs­sige og intime samspil mellem for­æl­drene (hvordan de håndterer kon­flik­ter indbyrdes, o. lign). Artiklen trækker hoved­sa­ge­ligt på obser­va­tio­ner fra fel­t­ar­bej­det på det omtalte for­æl­dre­kur­sus, men inddrager også citater fra inter­viewene og læner sig derudover op ad de mange uformelle samtaler, vi løbende har haft med fag­pro­fes­sio­nelle. Udover fel­t­ar­bej­det på det konkrete kursus her, har vi også besøgt andre forældrekurser/forældregrupper. Således danner de for­skel­lige typer af empiri en bred baggrund for vores for­stå­else af for­æl­dre­kur­serne og de faglige moti­va­tio­ner bag. I artiklen fokuserer vi særligt på kritisk at diskutere de nye (neu­ro­fo­ku­se­rede) tendenser, som dele af for­æl­dre­kur­set synes at hvile på.

Inve­ste­rin­ger i spædbørn som frem­ti­dens borgere

På tværs af landets kommuner findes der i dag for­skel­lige varianter af almene for­æl­dre­kur­ser, f.eks. Klar til barn, En god start – sammen, Familie med hjertet, Fami­liei­værk­sæt­terne. Fælles for dem alle er, at de består af et antal lektioner (nogle helt op til 14 lektioner, af ca. to timers varighed), som starter fra ca. tredje semester i gravi­di­te­ten og fort­sæt­ter løbende i barnets første leveår.

Førhen har de tidlige for­æl­dre­ind­sat­ser i kom­mu­nerne over­ve­jende været til­ret­telagt som spe­ci­a­li­se­rede tilbud målrettet sårbare og udsatte forældre, eller forældre der af for­skel­lige andre grunde (f.eks. i for­bin­delse med adoption) kan have brug for udvidet støtte i over­gan­gen til for­æl­dre­ska­bet. Sidenhen blev de almene for­æl­dre­kur­ser, målrettet alle førs­te­gangs­for­æl­dre, imple­men­te­ret ud fra en betragt­ning om, at de fungerer som en frem­tids­in­ve­ste­ring i såvel en social som en økonomisk forstand. Således fremhæves det i en rapport fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, at for­æl­dre­kur­serne forventes af kunne bidrage til at nedbringe antallet af skils­mis­ser, forebygge anbrin­gel­ser, o. lign. (KL, 2015). Alt i alt blev det dengang estimeret, at den danske stat ”på landsplan [kan] spare én milliard om året pr. årgang, hvis alle forældre kommer på kursus (KL, 2015: 10).

Fler­tal­let af de almene for­æl­dre­kur­ser udbydes af Sund­heds­plejen. Sund­heds­plejen er unik i den forstand, at de har kontakt med stort set alle vordende og nybagte forældre. I 1937 da sund­heds­plejen i sin tid blev oprettet var fokus på ro, regel­mæs­sig­hed og renlighed, dvs. på disci­pli­ne­ring og regu­le­ring af børn snarere end at give plads til børnenes indi­vi­du­a­li­tet (Pedersen, 2016). Børnenes indi­vi­du­a­li­tet blev dengang nærmere set som en mani­p­u­le­rende kilde til, at for­æl­drene kunne miste styringen, hvis de gav efter, f.eks. ved at lade barnet ”die” uden for de fastlagte tids­punk­ter (Buus, 2001: 391 – 96). Senere ændrer synet på for­æl­dre­ansva­ret karakter; fra at skulle ”tøjle” barnets indi­vi­du­a­li­tet skal for­æl­drene nu give den plads. Det ses f.eks. gennem en behovs­o­ri­en­te­ret tilgang til barnet og gennem ver­ba­li­se­ring af barnets indre (Pedersen, 2016: 41). I sit studie af sund­heds­ple­jer­skers hjem­me­be­søg finder Oline Pedersen, bl.a. at mødre skal lære at sætte ord på, først hvordan barnet har det, og siden hvad der skal ske, hvormed tanken er både at få ver­ba­li­se­ret barnets følelser og at skabe for­ud­si­ge­lig­hed. Der er således ikke nyt, at følelser samt for­skel­lige tera­pe­u­ti­ske ’greb’ kommer i spil i sund­heds­ple­jens arbejde. Dog iden­ti­fi­ce­rer vi i denne artikel, i tråd med Jan Macvarish et al. (2015), at der i nyere tid er sket en bio­lo­gi­se­ring af en sådan tera­pe­u­tisk styring, hvor tidlige og mere intime indsatser målrettet forældre lanceres med hen­vis­ning til bio­lo­gi­ske argu­men­ter, bl.a. om babyers hjer­ne­ud­vik­ling. Dette kommer i for­læn­gelse af et skifte, hvor blikket i forvejen er zoomet ind på for­æl­drene, og hvor deres måder at løfte for­æl­dre­ansva­ret på betragtes som kom­pe­ten­cer og fær­dig­he­der, der kan tillæres, udvikles og forfines (ibid.).

Fra politisk hold synes imple­men­te­rin­gen af de almene for­æl­dre­kur­ser netop at være båret frem ud fra ideen om, at for­æl­dre­ska­bet er noget, forældre kan oplæres i at gøre bedre. Således står følgende i et stra­te­gi­do­ku­ment fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning: ”Ved at sørge for, at nybagte forældre modtager både viden og træning i, hvad de skal gøre for at være gode forældre, kan det have store positive effekter for barnets udvikling” (KL, 2016: 10). Samtidig har det været et væsent­ligt ærinde, at man gerne vil sætte tidligst muligt ind med støtte: ”Det er godt at sætte ind med indsatser allerede inden barnet bliver født (ibid.: 1). Dette argument bakkes op af Heckman-modellen, som indikerer, at det giver et bedre afkast for samfundet, hvis der inve­ste­res i udvik­lin­gen af ​​de helt små børn (KL, 2015: 10). Således er tanken, at de almene for­æl­dre­kur­ser kan bidrage til at modvirke, at børn slår ind på ”en socialt skæv løbebane senere i livet”  (KL, 2015: 10). Med Nicholas Roses ord (2009) kan man således tale om, at staten gennem den tidlige fore­byg­gelse søger at påvirke fremtiden gennem hand­lin­ger i nutiden, og hvor den udvidede for­æl­dre­støtte allerede under gravi­di­te­ten intro­du­ce­res med henblik på at udvikle børn som frem­ti­dige borgere. Kevin Ryan (2023) omtaler dette som “fetal pro­gram­m­ing”. Han forklarer, at ideen om tidligst mulig for­æl­dre­in­ter­ven­tion som et middel til at præparere fremtiden har rødder i et politisk magt- og videns­ap­pa­rat, der ofte anvender en såkaldt jer­n­ba­ne­me­ta­for. Denne til­gang­knyt­ter an til en for­stå­else af børns udvikling som normativ og ’pro­gram­mer­bar’, og her betragtes hen­holds­vis ‘positive’ (på sporet) og ‘negative’ (afsporede) udvik­lings­ba­ner, som noget, der kan enten fremmes eller for­hin­dres, så man opnår et bedre sam­funds­mæs­sigt ’outcome’ (Ryan, 2023: 32).

Det politiske blik i dag synes at frem­stille forældre som grund­læg­gende usikre og med behov for udvidet støtte. Samtidig præ­sen­te­res børn til­sva­rende som skrø­be­lige og poten­ti­elt udsatte. Tanken synes at være, at man aldrig helt kan forudsige, hvor og hvornår der kan opstå problemer; eller som en af de fag­pro­fes­sio­nelle, vi inter­viewede, siger: ”Det er ikke til at forudse i hvilke familier, det kan gå galt”, hvilket giver indtryk af, at børns udvikling og opvækst opfattes som en kritisk periode. Dette gælder også i det politiske dokument ”De første 1000 dage” fra 2019, hvor perioden fra barnet undfanges og frem til 2‑års alderen beskrives som værende ”af afgørende betydning for barnets følel­ses­mæs­sige udvikling, per­son­lig­heds­dan­nelse, robusthed og evne til at klare sig i livet” (Sund­heds­sty­rel­sen 2022: 13, se også Børne- og Under­vis­nings­mi­ni­ste­riet 2019). Her skærpes fokus på for­æl­drene yder­li­gere, da deres måde at forvalte opgaven på – fra und­fan­gel­sen, igennem gravi­di­te­ten og i barnets første leveår – betragtes som udslags­gi­vende for, hvem eller hvad barnet bliver i vok­se­nal­de­ren. Det skærpede blik relaterer sig især til den gravide kvinde; og ikke kun til hendes leve­vil­kår, kost, og livsstil, men også hendes ”psykiske tilstand [da denne] kan præge barnets sundhed og risiko for sygdomme resten af livet” (Sund­heds­sty­rel­sen 2022: 9). Ønsket om at sætte ind allerede fra und­fan­gel­sen bliver af en af de fag­pro­fes­sio­nelle, vi har snakket med, bl.a. forklaret med hen­vis­ning til, at tiden i liv­mo­de­ren er af afgørende betydning. Således møder vi i den for­bin­delse den udtalelse, som også er endt med at udgøre titlen på denne artikel; nemlig: ”Gravi­di­te­ten er for­ment­lig den mest betyd­nings­fulde periode i barnets liv”.

Flere forskere har pro­ble­ma­ti­se­ret den særlige form for politisk moti­ve­rede råd­giv­ning til forældre, og især til mødre, som vi ser udspille sig i dag (bl.a. Furedi 2002; Macvarish et. al. 2015; Ramaekers & Suissa 2010, 2012; Richards­son et. al 2014; Wall 2018).  Med reference til den danske per­cep­tion af De første 1000 dage finder vi det relevant at henvise til John T. Bruer, der allerede for mange år tilbage (bl.a. i bogen The Myth of the First Three Years, 1999) afviste idéen om, at man som forældre kan ’pro­gram­mere’ babyers hjerne ved hjælp af for­skel­lige teknikker. Han argu­men­te­rer for, at der ikke er viden­ska­be­ligt belæg for en sådan alt-eller-intet-for­­stå­else af fosterets/barnets tidlige erfa­rin­ger som ensidigt deter­mi­ne­rende for fremtidig udvikling. Han mener således, at forældre bliver fortalt en skadelig myte, b.la. fordi den lægger for stor vægt på for­æl­dre­nes rolle; og rent politisk kan dette blive på bekost­ning af andre, lang­sig­tede, velfærds- og uddan­nel­ses­in­ve­ste­rin­ger, som også spiller en central rolle i børns opvækst (Bruer, 1999).

At skabe optimale vækst­be­tin­gel­ser i livmoderen

På den næste Power Point står sætningen “Liv­mo­de­ren er vores første klas­se­væ­relse”. Den fag­pro­fes­sio­nelle fortæller, at for­æl­drene under gravi­di­te­ten gerne må begynde at tænke på fosteret som et lille nyt medlem, der allerede er en del af familien, og at de kan kom­mu­ni­kere med det i liv­mo­de­ren, og dermed også begynde at fremme prænatal til­knyt­ning – fx ved at tale til eller synge for maven, ved at sikre en behagelig atmosfære i familien, og så videre. For­æl­drene bliver fortalt om vig­tig­he­den af ​​prænatal til­knyt­ning, som bl.a. forklares som en teori om, hvordan moderens livsstil og mentale tilstand under gravi­di­te­ten kan påvirke barnet. (Uddrag fra feltnoter).

Både i for­bin­delse med vores fel­t­ar­bejde og i inter­viewene med fag­pro­fes­sio­nelle i landets kommuner er vi stødt på ideen om liv­mo­de­ren som et ”klas­se­væ­relse.” Per­spek­ti­vet stammer bl.a. fra bogen ”Fosterets og Fødslens Psykologi – Barndom og for­æl­dre­skab begynder ved und­fan­gel­sen”, skrevet af psykolog Henrik Dydvad Larsen, og vi møder flere fag­pro­fes­sio­nelle, der beretter, at Larsen har været på besøg i deres kommune og holde oplæg. Både i bogen og i andre publi­ka­tio­ner anvender Larsen begrebet ’mors vej­r­ud­sigt’ om den måde, hvorpå fosteret via nav­le­stren­gen løbende modtager en vej­r­ud­sigt fra moren: ”Gennem nav­le­stren­gen udveksler mor og foster infor­ma­tio­ner om det omgivende miljø. Det for­be­re­der og pro­gram­me­rer det ufødte barn til det liv, det skal leve uden for liv­mo­de­ren”  (Larsen, 2018: 51; Larsen, 2022). Larsen præ­sen­te­rer i bogen for­skel­lige typer af problemer, som uhen­sigts­mæs­sige vækst­be­tin­gel­ser i liv­mo­de­ren kan betyde for fosteret. Det drejer sig både om poten­ti­elle lang­sig­tede fysiske føl­ge­virk­nin­ger (såsom øget risiko for hjer­te­kar­syg­domme, fedme, insulin­re­si­stens og diabetes), og om psykiske føl­ge­virk­nin­ger (idet fosteret ifølge Larsen kan blive pro­gram­me­ret til at få et forhøjet stress- og alarm­be­red­skab, der kan følge det ind i ungdoms- og vok­sen­li­vet). Larsen er i bogen på linje med den nationale politiske diskurs, hvor tidlig for­æl­dre­støtte (også) beskrives ud fra en økonomisk logik. Han skriver således: ”Inve­ste­rin­ger i perioden før und­fan­gel­sen, i den prænatale og peri­na­tale periode er den absolut mest øko­no­mi­ske og effektive tilgang med hensyn til at optimere sundhed og udvikling hos såvel børnene som for­æl­drene (ibid.: 16). Man kan tænke, at Larsens argu­men­ter kunne danne grundlag for inve­ste­rin­ger i for­bed­rede vilkår for gravide og fødende, men det er dog ikke pointen. I stedet tillægger den for­stå­else af foster­pro­gram­me­ring, som Larsen præ­sen­te­rer, forældres (og særligt mødres) hand­lin­ger en central betydning i udvik­lin­gen af babyens hjerne. Dette er i tråd med Jan Macvarish (2016), der anvender termen ‘neu­ro­pa­ren­ting’ til at beskrive netop det forhold, at råd­giv­nin­gen til vordende forældre nu om dage ofte tager afsæt i et neu­ro­lo­gisk risi­ko­vo­ka­bu­la­rium, hvor gravi­di­te­ten og fosterets vækst­be­tin­gel­ser beskrives med hen­vis­ning til f.eks. neuroner, synapser, kritiske faser, kor­ti­so­lover­før­sel, og toksisk stress. Med afsæt heri skriver Macvarish således, hvordan forældre, også i en britisk kontekst, opfordres til at tænke på sig selv som deres barns ‘første lærer’, hvor arbejdet med at bygge babys hjerne fordrer en aktiv, bevidst og videns­ba­se­ret tilgang allerede i fosterperioden.

I for­bin­delse med neu­rovi­den­ska­bens stigende betydning for vores for­stå­else af mennesket, under­stre­ger Raymond Tallis (2011) vig­tig­he­den af at skelne mellem på den ene side neu­rosci­ence, og på den anden side neu­rosci­en­tism. Ifølge Tallis er det således vigtigt, at vi adskiller viden­ska­ben fra de aktører (fx poli­ti­kere), der bruger dele heraf til at forfølge moralske, politiske og kom­merci­elle agendaer (ibid., 28). En sådan for­skyd­ning kan ifølge vores obser­va­tio­ner nemt kan ske, også hos fag­pro­fes­sio­nelle, når neu­rovi­den­ska­be­lige elementer trækkes ind på for­æl­dre­kur­serne, hvor de ender med at fremstå som moral (neu­rosci­en­tism) forklædt som videnskab i form af forenklet og bom­ba­stisk kausalitet.

I en dis­kus­sion af de viden­ska­be­lige argu­men­ter, der bl.a. ligger bag ideen om foster­pro­gram­me­ring, har Sarah Richardson (2017) anvendt termen ’den epi­ge­ne­ti­ske illusion’. Mens genetik beskæf­ti­ger sig med det samlede indhold af gener i et levende system og herunder arve­lig­hed i form af træk, som forældre vide­re­gi­ver til deres børn, er epi­ge­ne­tik det felt, hvor eksem­pel­vis prænatale mil­jø­fak­to­rer (såsom den gravides psykiske tilstand, mm.) beskrives som noget, der kan bevirke ændringer, der i sidste ende kan påvirke genud­tryks­møn­stre hos det udvik­lende foster. Richardson mener, at for­mid­lin­gen af epi­ge­ne­ti­ske risici som noget, der kan kon­trol­le­res, bygger på en illusion. Det giver således ikke mening at bede gravide om at påtage sig rollen som beskyt­tere af deres egen, og fosterets, epi­ge­ne­ti­ske sundhed. Udover Richardson har også Ellie Lee et al. (2022), Glenda Wall (2018) samt Kevin Ryan (2023) pro­ble­ma­ti­se­ret nogle af de kausale sam­men­hænge, som trækkes frem i råd­giv­nin­gen af gravide og deres partnere. Selvom kaus­a­li­te­ten kan fremstå stærk i de for­enk­lede præ­sen­ta­tio­ner af den type af videnskab, der inddrages, mener de snarere, at der rådgives ud fra et for­sig­tig­heds­prin­cip, hvor udgangs­punk­tet er, at man hellere skal tage for mange for­holds­reg­ler end for få.

Muligvis er det for­sig­tig­heds­prin­cip­pet, der har for­an­le­di­get, at Larsens bog har fået en plads i råd­giv­nin­gen til de vordende forældre hos flere af de kommuner, vi har inter­a­ge­ret med? Hvis tanken er, at man ønsker at afhjælpe forældres usik­ker­he­der og æng­ste­lig­hed, er de per­spek­ti­ver Larsen præ­sen­te­rer dog ikke just hjælp­somme. I hans beskri­velse af mulige risi­kos­ce­na­rier efter­la­des man ubetinget med en følelse af at det utroligt let kan gå galt under gravi­di­te­ten, og hvis det sker, kan det få vid­træk­kende følger for barnets frem­ti­dige liv. Man kan i det hele taget undre sig over, at Larsens per­spek­ti­ver inddrages uden en større grad af kritisk dialog – dette ikke mindst i lyset af at han ellers selv eksplicit for­mu­le­rer i bogens ind­led­ning, at bogen skal læses med forbehold: ”Derfor vil jeg stærkt appellere til, at man læser bogen med et gran salt. Det er langt fra hver gang bestemte hændelser får uheldige kon­se­kven­ser, ligesom meget ”heler” af sig selv sidenhen eller som følge af kærlige forældres pleje og omsorg” (Larsen, 2018: 7).

Kontrol over uønskede følelser

I dagens lektion er fokus på stress. På et slide i Power Point-præ­­sen­ta­tio­­nen vises et billede af en gravid kvinde, der står i en let hvid kjole med lukkede øjne under et træ i en grøn skov. Den fag­pro­fes­sio­nelle fortæller, ​​at det er bedst at undgå stress under gravi­di­te­ten. På dette tidspunkt taler hun direkte til de gravide kvinder i rummet og foreslår, at de engang imellem skal stoppe op og spørge sig selv: “Føler jeg mig for stresset nu?”, og så lave de nød­ven­dige juste­rin­ger. Hun forklarer, at fosteret kan blive påvirket negativt, hvis den gravide er for stresset. Hun tilføjer: ”Man kan lidt forenklet formulere det sådan her: ”Hvad moren oplever, oplever babyen” (Uddrag fra feltnoter).

Som illu­stre­ret ovenfor, møder vi på for­æl­dre­kur­set et skærpet blik på kvindens krop og sind. Som en del af under­vis­nin­gen anspores kvinderne således til at prak­ti­sere for­skel­lige former for sel­vover­våg­ning. Bag råd­giv­nin­gen ligger en vel­me­nende opfor­dring til, at kvinderne gerne må ’kræve’ – af sig selv, partneren, sine omgi­vel­ser og samfundet – at der tages hensyn under gravi­di­te­ten. Kigger man på dette råd ud fra en rent sund­heds­fag­lig vinkel, er det ikke over­ra­skende, at for­æl­dre­kur­serne inde­hol­der den slags anvis­nin­ger. Det er i tråd med, at man over årene har opbygget stor viden om de negative kon­se­kven­ser ved en forkert livs­fø­relse under gravi­di­te­ten; bl.a. relateret til alkohol, stoffer, kemi­ka­lier, osv. Imid­ler­tid synes vej­led­nin­gen til vordende forældre i dag at inddrage flere aspekter af hver­dags­li­vet som risi­ko­fyldte (Richardson et al., 2014), ligesom der er kommet større fokus på, hvordan forældre (og særligt mødre) selv kan/bør bidrage til fosterets udvikling (Lee et al., 2014; Macvarish, 2016).

På for­æl­dre­kur­set nævnes det, at stress under gravi­di­te­ten er kritisk, når der er tale om et lang­va­rigt forhøjet stres­sni­veau. ”Lidt stress” er ok, bliver der sagt, for der vil foster­van­det beskytte fosteret imod kor­ti­so­len, men stress over en længere periode er forbundet med risiko, da kor­ti­so­len kan trænge igennem foster­van­det. I den efter­føl­gende snak bliver der dog mere fokuseret på stress i al almin­de­lig­hed, og det ender med at fremstå ret uklart, hvordan for­æl­drene (mødrene) skal vurdere, om stres­sni­veauet for deres ved­kom­mende har ændret sig fra at ’være okay’ til at ’være for meget’. Det over­ord­nede budskab synes ’blot’ at være, at kvinderne løbende skal forholde sig til deres hverdags-/ar­­bejds­­liv, og herunder deres sinds­stem­ning (hvordan de påvirkes, hvad de føler, osv.); dette som led i at skabe gode rammer om gravi­di­te­ten og i sidste ende bidrage til, at de har et sundt og roligt liv­mo­der­miljø. Her vil vi imid­ler­tid ligesom Richardson og kollegaer (2014) argu­men­tere for, at det ikke altid er muligt for den enkelte kvinde at have bevidst kontrol over mange af de ufor­ud­si­ge­lige hændelser, der måske/måske ikke påvirker betin­gel­serne i liv­mo­de­ren negativt. Af samme grund advarer Richardson og kollegaer mod at ram­me­sætte den gravide krop som en, der bør admi­ni­stre­res på bestemte måder for at kon­trol­lere (u)mulige risi­kos­ce­na­rier (se også Thornton, 2011).

Også i en anden lektion på for­æl­dre­kur­set (som lå placeret efter fødslen) ser vi et lignende eksempel på, at mødre opfordres til at se indad og regulere uønskede/negative følelser. I for­bin­delse med en dialog om spædbørns søvn ser vi eksem­pel­vis, at en mors fru­stra­tion over, at hendes barn har svært ved at falde i søvn, bliver gjort til for­kla­rin­gen på barnets søvn­pro­ble­mer. Det lå altså implicit i den fag­pro­fes­sio­nel­les for­kla­ring, at ’impul­serne’ fra den fru­stre­rede mor, som babyen blev eks­po­ne­ret for, var problemet. En sådan kon­struk­tion af en babys søvn­pro­ble­mer kan ses som en (hyper)ansvarliggørelse af moren samt en græn­se­løs­hed, der inklu­de­rer en moni­to­re­ring af det indre liv mhp. at kon­trol­lere negative følelser (Wall, 2018). Denne drejning kan samtidig siges at afspejle, hvordan fag­pro­fes­sio­nelle i de seneste år har vendt sig mod et selv-reflek­te­rende og selv-for­­bed­rings­­im­pe­ra­tiv, som forventes inter­na­li­se­ret af borgerne – her for­æl­drene. Selv­re­flek­siv del­ta­gelse er baseret på den antagelse, at børns opvækst kan forbedres ved, at for­æl­drene bliver bedre til at reflek­tere. Dette frem­stil­les som afhængig af for­æl­dre­nes vilje til selv­for­bed­ring; uanfægtet deres rela­tio­nelle, sociale og øko­no­mi­ske omstæn­dig­he­der (Monrad, 2020).

Kon­struk­tio­ner af ’tryg tilknytning’

Den fag­pro­fes­sio­nelle går videre til at fortælle om til­knyt­ning, og om hvordan man som forældre gerne skal prak­ti­sere ’koor­di­ne­ret følel­ses­mæs­sig kontakt’ med barnet, når det er født. Hun forklarer, at tryg til­knyt­ning i de tidlige år er den mest afgørende faktor i barnets liv: ”Det kan påvirke, om barnet senere kan nå alt det, det ønsker i livet, i forhold til at få en uddan­nelse, få et godt fami­li­e­liv, gode rela­tio­ner og så videre”. På den med­føl­gende slide ses et billede af en baby og en mor, der kigger på hinanden. Den fag­pro­fes­sio­nelle forklarer hvordan øjen­kon­tak­tens samspil skaber over 100 for­bin­del­ser i babyens hjerne og dermed udvikler hjernen (Uddrag fra feltnoter).

Den neu­rovi­den­ska­be­lige ram­me­sæt­ning anvendes ikke kun til at sætte fokus på vækst­be­tin­gel­serne i liv­mo­de­ren, men også til at tale om, hvordan hjernens udvikling i det første leveår bedst under­støt­tes. Dette ses f.eks. i feltnoten ovenfor, hvor øjen­kon­tak­ten mellem baby og mor bliver forklaret som et samspil, der udvikler babyens hjerne og samtidig skaber tryg til­knyt­ning. Til en senere lektion kommer en fag­pro­fes­sio­nel også ind på detal­je­rede beskri­vel­ser af barnets for­skel­lige vågne stadier, og hvornår det er særligt ’pro­duk­tivt’ at sætte ind med sti­mu­le­rende øjenkontakt.

Der er ingen tvivl om, at den viden vi har i dag tilsiger, at øjen­kon­takt, og det at blive set, mødt og forstået, er meget vigtig for spædbørns udvikling. Heldigvis er det da også et samspil, som falder fler­tal­let af forældre naturligt ind. På for­æl­dre­kur­serne ser vi imid­ler­tid en tendens til, at det udtalte fokus på for­æl­dre­nes, og særligt mødrenes, evne til at skabe de korrekte ’mil­jøpå­virk­nin­ger’ samtidig betyder, at der intro­du­ce­res en instru­men­ta­li­se­ring af forældre-barn rela­tio­nen, hvor eksem­pel­vis øjen­kon­takt, leg, sang o. lign. opfordres til at blive udført med et formål. Denne form for råd­giv­ning risikerer at medføre, at samværet kommer til at handle om det, som forældre skal lykkes med, ikke kun fordi det er kærligt, lystfuldt eller falder dem naturligt, men også for at optimere og udvikle spæd­bar­net (Ramaekers & Suissa, 2010; Wall, 2018).

Det er gen­nem­gå­ende i vores empiriske materiale, at tryg til­knyt­ning kon­stru­e­res som havende en særlig deter­mi­ne­rende ind­virk­ning på barnets frem­ti­dige livs­mu­lig­he­der. Således indgår tryg til­knyt­ning i en form for hyper­for­æl­dre­de­ter­mi­nisme, hvor forældres tidlige hand­lin­ger menes at deter­mi­nere nærmest alt, hvad der sker og kan ske i barnets liv, og hvor risikoen for ’øde­læg­gelse’ hele tiden lurer i bag­grun­den (Furedi, 2002). I mod­sæt­ning til tidligere for­stå­el­ser af til­knyt­ning, der præ­sen­te­rede til­knyt­nin­gen mellem forældre (primært mor) og barn, som noget, der sker naturligt, ser vi, at til­knyt­ning i dag i højere grad bliver frem­stil­let som noget, der skal opbygges aktivt gennem et intensivt for­æl­dre­skab (Faircloth, 2014). Ifølge Glenda Wall (2018) er et sådant instru­men­ta­li­se­ret forhold mellem forældre og børn ikke fordrende for, at forældre blot kan være og samek­si­stere med deres børn, ligesom det nedtoner barnets egen hand­le­fri­hed og kapa­ci­te­ter. Snarere end en tovejs­in­ter­ak­tion mellem to aktive deltagere, mener Wall, at sådanne metoder risikerer at medføre et envejs­for­hold fra for­æl­de­rens side, der foretager beregnede ’indgreb’ på barnet.

Når det kommer til de negative kon­se­kven­ser af manglende eller nedsat øjen­kon­takt for spædbørn, peger Macvarish et al. (2015: 3) på, at en del af den pro­fes­sio­nelle råd­giv­ning tager afsæt i under­sø­gel­ser, der som oftest har studeret udfaldet for spædbørn med dårlige opvækstvil­kår og pro­ble­ma­ti­ske liv­ser­fa­rin­ger (f.eks. børn med manglende følel­ses­mæs­sig kontakt på udsatte børnehjem). De argu­men­te­rer for, at sådanne under­sø­gel­ser bør tilgås kritisk, idet de ikke uden videre kan omsættes i relation til normale børns udvikling i ikke-udsatte familier. Wall (2018) peger endvidere på, at mange af de for­stå­el­ser af til­knyt­nings­te­ori, vi ser præ­sen­te­ret i sund­heds­fag­lige diskurser i dag, er baseret på normative, vestlige og kønnede ide­o­lo­gier, som får en enorm ind­fly­delse på sam­fun­dets for­stå­else af børns behov, og hvad det gode for­æl­dre­skab er. På trods af at fædre er mere invol­ve­rede i omsorgen for små børn end tidligere, er det ifølge Wall fortsat mødre, der i denne ideologi bliver præ­sen­te­ret som primære ’til­knyt­nings­byg­gere’. Det er i tråd med, at vi på for­æl­dre­kur­serne obser­ve­rer, at selvom under­vis­nin­gen er rettet imod både mor og far, skaber dele af råd­giv­nin­gen en særlig ansvar­lig­gø­relse af den gravide kvinde og mor.

Mere viden, mere usikkerhed?

Mange af de fag­pro­fes­sio­nelle vi har mødt, pro­ble­ma­ti­se­rer over for os, at forældre i dag fremstår som usikre og æng­ste­lige. Flere mener, at det skyldes for megen infor­ma­tion fra både sociale medier, nyheds­me­dier, selv-hjælps-bøger osv., og mange nævner, at de ser det som en del af deres arbejde at ’afdra­ma­ti­sere’ for­æl­dre­ska­bet og hjælpe for­æl­drene med at sortere i mængden af infor­ma­tio­ner. Vi møder ene fag­pro­fes­sio­nelle, der er pas­sio­ne­rede og reflek­te­rede omkring deres arbejde, og som alle synes at være drevet af et ønske om at lette vordende forældres overgang til den store praktiske og følel­ses­mæs­sige omvælt­ning, det er at blive forældre. Samtidig har vi obser­ve­ret, hvordan for­æl­dre­kur­serne er med til at forøge infor­ma­tions­flowet til for­æl­drene. Nogle fag­pro­fes­sio­nelle nævner i tråd hermed, at ”vi har så meget viden om babyens følel­ses­mæs­sige udvikling i dag”, og i for­læn­gel­ser heraf selv peget på, at det kan være over­væl­dende for for­æl­drene at høre herom. Således ser vi flere para­dok­ser i, hvordan fag­pro­fes­sio­nelle på den ene side ønsker at ”skærme” for­æl­drene, men samtidig føler, at de har en vis for­plig­ti­gelse til at undervise dem i bl.a. den nyeste (neu­rovi­den­ska­be­lige) forskning om babyers udvikling.

I tråd hermed har vi obser­ve­ret hvordan nogle af de viden­ska­be­lige argu­men­ter og råd, der præ­sen­te­res på kurserne medfører, at forældre bliver usikre på, hvordan de præcis skal gøre, og f.eks. spørger ind til hvor længe en aktivitet skal vare, hvor ofte den skal gentages, hvordan den skal udføres, osv. Dette peger på, at deres egen døm­me­kraft delvist udgrænses i søgen efter konkrete vej­led­nin­ger fra de fag­pro­fes­sio­nelle. Samtidig giver flere mødre udtryk for, at de synes, at der er ”for meget at forholde sig til” og at ”man nemt kan føle sig util­stræk­ke­lig” eller ”komme til at slå sig selv oven i hovedet”. En mor fortæller blandt andet, at det, at hendes barn ikke kunne ligge på maven, da de andre babyer kunne, slog hende fuld­stæn­dig ud, fordi det gen­ta­gende gange på for­æl­dre­kur­set var blevet nævnt som en vigtig milepæl i barnets udvikling. På for­æl­dre­kur­set kul­mi­ne­rer sådanne følelser hos en enkelt mor, der mod slut­nin­gen af den pågæl­dende lektion begynder at græde. Hun forklarer det med, at hun følte sig util­stræk­ke­lig, og ikke følte hun fik sti­mu­le­ret sit barn nok. Også enkelte fædre nævner, at de synes, der er stort fokus på ”ting der kan gå galt”, og at de mange råd giver anledning til, at de tænker ekstra over, om de nu også får sti­mu­le­ret deres barn rigtigt eller til­stræk­ke­ligt. For­æl­dre­nes reak­tio­ner peger på, at for­æl­dre­kur­serne risikerer at bidrage til en ved­li­ge­hol­delse af den form for æng­ste­lig­hed og usik­ker­hed hos forældre, som de i udgangs­punk­tet stræber efter at eliminere.

Kon­klu­sion

Selvom for­æl­dre­kur­serne er til­ret­telagt for at støtte for­æl­drene – og for flere forældre ganske givet også indebærer et positivt samspil med de fag­pro­fes­sio­nelle og udgør et godt netværk med andre nybagte forældre – ser vi udfor­drin­ger i måden, hvorpå ideer om tidligst mulig fore­byg­gelse træder ind i den almene kontekst. Flere af de fag­pro­fes­sio­nelle, vi møder, er vant til at arbejde med sociale problemer, når de er opstået, men i den almene kontekst bliver deres råd og metoder ikke knyttet an til et konkret problem eller udfor­dring, men til poten­ti­a­let eller risikoen for et problem, der mere eller mindre eksplicit kommer til at figurere i det sociale rum som et muligt dystert frem­tids­sce­na­rie. Dvs. scenarier med (impli­citte) skil­drin­ger af kon­se­kven­serne, hvis ting ikke går som forventet; hvis nu amningen glipper, hvis nu til­knyt­nin­gen fejler, hvis nu fostret påvirkes af stress, osv. Dette er på bekost­ning af støtte og vej­led­ning i forhold til den situation for­æl­drene står i her og nu med et barn på vej eller en nyfødt, der skal tages hånd om. Vi ser også, at når forskning om til­knyt­nings­for­styr­rel­ser fra særligt udsatte kon­tek­ster ’rejser ind’ i den almene kontekst, synes forældre-barn rela­tio­nen at blive kon­stru­e­ret som noget, der skal arbejdes på for ikke at gå galt. Ligeledes er der fare for, at til­knyt­ning ram­me­sæt­tes på en måde, der risikerer at knytte mentale sund­heds­ri­sici til helt normale forskelle i spædbørns opførsel samt for­skel­lige måder at være forældre på. Vi ser også, hvordan kon­struk­tio­ner af til­knyt­nings­per­spek­ti­ver synes at ’hyper-inten­si­vere’ og poten­ti­elt instru­men­ta­li­sere især det tidlige moderskab med beskri­vel­ser af, hvordan dét at skabe et trygt kær­lig­heds­bånd kan optimeres (både i liv­mo­de­ren og bagefter) – ikke kun for at sikre at barnet trives og udvikler sig, men også så barnet kan få et godt liv på sigt.

Under vores obser­va­tio­ner har vi iden­ti­fi­ce­ret en form for 1‑faktor-deter­­mi­­nisme, hvor for­skel­lige fag­pro­fes­sio­nelle bringer evi­dens­ba­se­ret viden om sit respek­tive fag i spil, som en central deter­mi­ne­rende brik. Selvom en sådan 1‑faktor deter­mi­nisme udelukker alle de uendeligt mange andre (og ukon­trol­ler­bare) variabler, der påvirker et barns opvækst, synes hvert enkelt råd at fremstå som af afgørende betydning for, om barnet vil få et godt liv. Som vi har været inde på, kan den type af råd­giv­ning være drevet af, at poli­tik­ker og ret­nings­linjer på området til­skyn­der til for­hånds­reg­ler ud fra et for­sig­tig­heds­prin­cip­pet, og man kan få indtryk af, at den deter­mi­ni­sti­ske for­stå­else af for­æl­dre­ska­bet knytter an til neoli­be­rale diskurser om sund­heds­op­ti­me­ring som et indi­vi­du­elt ansvar, hvor ’den gode forælder’, og særligt ’den gode mor’ i dag er en, der er selv­mo­ni­to­re­rende og selv­re­gu­le­rende. Dette kan knyttes an til for­æl­dre­kur­ser­nes historik, hvis imple­men­te­ring i udgangs­punk­tet havde rødder i et politisk-økonomisk narrativ om, at træning af forældre kan forbedre det sam­funds­mæs­sige ’outcome’.

Ved at intro­du­cere det grup­pe­til­ret­telagte, evi­dens­ba­se­rede under­vis­nings­for­mat på for­æl­dre­kur­serne er det vores indtryk, at de fag­pro­fes­sio­nel­les rolle og relation til for­æl­drene delvist har ændret karakter. På for­æl­dre­kur­serne ser vi således tegn på, at hol­dun­der­vis­nings­for­ma­tet gjorde det sværere for de pro­fes­sio­nelle at tilpasse deres råd­giv­ning til de indi­vi­du­elle forældres behov, livs­omstæn­dig­he­der og per­son­lig­he­der. I gen­nem­gan­gen af Power­Po­ints præ­sen­ta­tio­ner og ved at lave ’tavle­un­der­vis­ning’ risikerer de således at bevæge sig længere væk fra det støttende, opmun­trende, nor­ma­li­se­rende, bekræf­tende rela­tions­ar­bejde. Vores obser­va­tio­ner kalder i den forstand på en drøftelse af, hvordan det faglige råderum og rela­tio­nen mellem fag­pro­fes­sio­nelle og forældre kan blive påvirket og udfordret af øko­no­mi­ske inci­ta­men­ter og politiske krav om almen­gø­relse og inten­si­ve­ring af tidlig fore­byg­gelse. Inten­tio­nen med artiklen er ikke hverken at udstille, afskrive eller at udgrænse pro­fes­sio­nel støtte og råd­giv­ning til forældre, men vi ønsker at pege på de iboende pro­ble­ma­tik­ker, hvis kon­cep­tu­a­li­se­rin­gen af for­æl­dre­op­ga­ven og forældre-barn rela­tio­nen helt fra begyn­del­sen (og som vores fel­t­ar­bejde viser: helt fra und­fan­gel­sen) tager form som et spørgsmål om på den ene side at iden­ti­fi­cere, ita­le­sætte og forebygge poten­ti­elle problemer og risici, og på den anden side at optimere, regulere og effek­ti­vere forældres under­støt­telse af børns opvækst og udvikling. 

Refe­ren­cer

Bruer, J. T. [1999] (2002). The Myth of the First Three Years: A New Under­stan­ding of Early Brain Deve­l­op­ment and Lifelong Learning. New York: Simon & Schuster.

Buus, H. (2001). Sund­heds­ple­jer­ske­in­sti­tu­tio­nens dannelse: en kul­tur­te­o­re­tisk og kul­tur­hi­sto­risk analyse af vel­færds­sta­tens embeds­værk. København: Museum Tusculanum.

Børne- og Under­vis­nings­mi­ni­ste­riet (2019). 1000-dages-pro­­gram­­met – En bedre start på livet. Faktaark. København: UVM.

Faircloth, C. (2014). Intensive parenting and the expansion of parenting. In E. Lee, J. Bristow, C. Faircloth and J. Macvarish (eds.). Parenting culture studies, (pp. 25 – 50), Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.

Furedi, F. (2002). Paranoid Parenting: Why Ignoring the Experts May Be Best for Your Child. Library Journals, LLC.

Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (2015). De udsatte børn – fremtiden er deres. København: KL.

Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (2016). Frem­ti­dens Sund­heds­pleje. Hold­nings­no­tat. København: KL.

Larsen, H. D. (2018). Fosterets og fødslens psykologi. Barndom og for­æl­dre­skab begynder ved und­fan­gel­sen. Pregnant Press.

Larsen, H. D. (2022): Stress under gravi­di­tet og fødsel kan påvirke barnet. Indlæg, Psy­ko­lo­ger i Danmark.

Lee, J. Bristow, C. Faircloth & J. Macvarish (eds.) (2014). Parenting Culture Studies. Basing­s­toke: Hound­mills; New York: Palgrave Macmillan.

Lee, E., Bristow, J., Arkell, R., & Murphy, C. (2022). Beyond ‘the choice to drink’ in a UK guideline on FASD: the precau­tio­nary principle, pregnancy sur­veil­lance, and the managed woman. Health, Risk & Society, 24(1 – 2), 17 – 35.

Macvarish, J, Lee, E & Lowe, P. (2015). Neu­rosci­ence and family policy: What becomes of the parent? SAGE Publications.

Macvarish, J. (2016). Neu­ro­pa­ren­ting: The Expert Invasion of Family Life. London: Palgrave Macmillan.

Monrad, M. (2020). Self-Refle­xi­vity as a form of Client Par­ti­ci­pa­tion: Clients as Citizens, Consumers, Partners or Self-Entre­pre­n­­eurs.Journal of Social Policy; 49(3), 546 – 563.

Pedersen, O. (2016). Sund­heds­pleje, børnehave, kon­kur­ren­ce­stat? Tids­krif­tet Antro­po­logi, 2016(73), 35 – 53.

Ramaekers, S. & Suissa, J. (2010). The Sci­en­tiza­tion of the Parent-Child Rela­tions­hip. In: Childhood; Probing the Boun­da­ries. Oxford: Inter-Disci­pli­­nary Press.

Ramaekers, S., & Suissa, J. (2012). The Claims of Parenting: Reasons, Respon­si­bi­lity and Society. Springer.

Richardson, S. S., C. R. Daniels, M. W. Gillman, J. Golden, R. Kukla, C. Kuzawa & J. Rich-Edwards. (2014). Society: Don’t blame the mothers: Nature, 512, 131 – 132.

Richardson, S. S. (2017). Pla­sti­city and pro­gram­m­ing: Feminism and the epi­ge­ne­tic imaginary. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 43(1), 29 – 52.

Rose, N. (2007): The Politics of Life itself. Bio­me­di­cine, Power, and Sub­jecti­vity in the Twenty-First Century. Prin­ce­ston: Prin­ce­ston Uni­ver­sity Press.

Ryan, K. (2023). Pro­gram­m­ing Pla­sti­city as Embodied in Childhood: A Critical Genealogy of The Biology of Adversity and Resi­li­ence.Body & Society, 29(1), 28 – 55.

Sund­heds­sty­rel­sen (2022): Anbe­fa­lin­ger for svan­greomsor­gen. København: SST.

Tallis, R. (2011). Aping Mankind: Neu­ro­ma­nia, Darwi­ni­tis and the Mis­re­p­re­sen­ta­tion of Humanity. Routledge.

Thornton, D. J. (2011). Neu­rosci­ence, Affect, and the Entre­pre­n­euri­a­liza­tion of Mot­her­hood. Com­mu­ni­ca­tion and Critical/Cultural Studies, 8(4), 399 – 424.

Wall, G. (2018). ‘Love builds brains’: rep­re­sen­ta­tions of atta­ch­ment and chil­dren’s brain deve­l­op­ment in parenting education material. Sociology of Health & Illness; 40(3), 395 – 409.


[1] En af for­fat­terne (STF) foretog stør­ste­delen af ​​inter­viewene med de fag­pro­fes­sio­nelle, mens den anden (AHJ) stod for at udføre feltarbejdet.

[2] I denne artikel anvender vi fæl­les­be­teg­nel­sen ’fag­pro­fes­sio­nelle’ om de for­skel­lige fag­lig­he­der for at sikre anonymitet.