graphical design element, fragments in shades of green

skam

Argu­men­ter for og imod præstationsskam 

Med udgangs­punkt i en analyse og kort­læg­ning af fire aktuelle og for­skel­lige præ­sta­tions­sam­funds­for­mer for­mu­le­res argu­men­ter for og imod bestemte præ­sta­tions­skam­for­mer. Formålet er at vise, hvordan forskellige

Læs mere » 

“Altså jeg er ikke bange for at blive set, men…” – Stu­de­ren­des for­tæl­lin­ger om skam og udskam­ning i uddannelse 

Med udgangs­punkt i for­tæl­lin­ger omhand­lende van­ske­lige stu­di­e­si­tu­a­tio­ner, og skabt i sam­ar­bejde med pæda­gogstu­de­rende fra to pro­fes­sions­højsko­ler, under­sø­ger denne artikel stu­de­ren­des måder at håndtere van­ske­lige ople­vel­ser med udskamning

Læs mere » 

Første­klas­ses følelser 

Elevers følelser i grund­sko­len er genstand for pæda­go­gisk opmærk­som­hed i dis­kus­sio­ner om elevers trivsel, robusthed og sociale kom­pe­ten­cer. Den ideelle elev formår at balancere sit følel­ses­liv i relation

Læs mere »