Forældres aner­ken­del­ses­kampe – tumul­ta­ri­ske for­hand­lin­ger om res­sour­cer til børn med særlige behov

, ,

Der er sam­funds­mæs­sig debat om den øgede diag­no­sti­ce­ring blandt børn og unge og den øgede mistriv­sel. Debatten er ofte tæt knyttet til mistriv­sel og for­hand­lin­ger om støtte og res­sour­cer. I artiklen belyser vi, hvordan forældre oplever for­hand­lin­ger om res­sour­cer med pro­fes­sio­nelle og insti­tu­tio­ner, når deres barn har en psy­ki­a­trisk diagnose og/eller psy­ko­so­ci­ale van­ske­lig­he­der, og har behov for støtte for at trives. I artiklen bevæger vi os mellem det pæda­go­gi­ske og soci­al­fag­lige område i kryds­fel­tet mellem familie‑, dag­in­stin­tu­tions- og skoleliv. Vi illu­stre­rer, hvordan for­hand­lin­gerne for for­æl­drene bliver et tumul­ta­risk arbejde, som er følel­ses­mæs­sigt ops­li­dende og bela­stende. Vi dis­ku­te­rer også, hvordan forældres for­tæl­lin­ger om for­hand­lin­ger i mødet med vel­færds­in­sti­tu­tio­ner og pro­fes­sio­nelle kan anskues som forsøg på at åbne og udvide mulig­heds­rum­met for, hvordan der tales om res­sour­cer til børn.  Forsøg, som for­æl­drene oplever bliver mødt med for­skel­lig grad af aner­ken­delse og kræn­kel­ser. Artiklen har afsæt i pæda­go­gi­ske, soci­alp­sy­ko­lo­gi­ske og kritiske teorier samt begreber, der befinder sig i forsk­nings­fel­tet mellem handicap og familieliv.

Ind­led­ning

Sam­ar­bejde mellem forældre til børn med psy­ki­a­tri­ske diagnoser, der har særlige behov, og pro­fes­sio­nelle har i til­ta­gende grad til­truk­ket sig både forsk­nings­mæs­sig og offentlig interesse. Dette sker i takt med den øgede andel af børn og unge, der diag­no­sti­ce­res med en psy­ki­a­trisk diagnose, og hvor barnet og familien har brug for hjælp og støtte. I Danmark, såvel som inter­na­tio­nalt, er der flere og flere børn og unge, der diag­no­sti­ce­res med en psy­ki­a­trisk diagnose (Jeppesen et al. 2020). I dansk kontekst er antallet af børn og unge mellem 0 – 17 år, der får en diagnose steget fra 32 til 49 pr. 1.000 i perioden fra 2009 – 2019. I 2019 var det således ca. 5 % af danske børn og unge mellem 0 – 17 år, der havde en psy­ki­a­trisk diagnose, hvilket svarer til ca. 57.100 børn og unge (Social- og Inden­rigs­mi­ni­ste­riet 2020). Omfanget er dog forbundet med et mørketal, da tallene kun afspejler de børn og unge, der er diag­no­sti­ce­ret i hospi­tals­regi. Dvs. at tallene ikke inklu­de­rer de børn og unge, der diag­no­sti­ce­res i anden regi fx hos pri­vat­prak­ti­se­rende psy­ki­a­tere. Udvik­lin­gen ift. børn og unge, der diag­no­sti­ce­res med en psy­ki­a­trisk diagnose samt børn og unge, der mistrives, har skabt en stigning i antallet af sager i soci­al­for­valt­nin­ger­nes Børne- og Fami­lie­af­de­lin­ger, idet nogle af disse børn og unge har særlige behov, der kræver hjælp og støtte (Moesby-Jensen 2019). Ud over den hjælp, der bevil­li­ges af en myn­dig­heds­so­ci­al­rå­d­gi­ver, kan der være behov for hjælp fra dag­in­sti­tu­tion, skole- og sundhedssektoren.

I artiklen anlægger vi en rela­tio­nel han­di­cap­for­stå­else, hvor den psykiske udvikling hos et menneske, ses som indvævet i den sociale verden og ikke som indi­vid­bun­det (Bonfils og Moesby-Jensen 2019). Vi er således optaget af de mulig­heds­rum, der finder sted i sam­spil­let mellem forældre og deres omgi­vel­ser, når de for­hand­ler om res­sour­cer til deres barn. Forældre til børn med diagnoser og særlige behov spiller en stor rolle ift. at give og opsøge den særlige støtte, som barnet har behov for (Vanegas og Abdel­ra­him 2016). Forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren viser, hvordan disse forældre påvirkes af deres oplevelse af inter­ak­tio­nen og møderne med pro­fes­sio­nelle omkring støtte til deres barn (Runswick-Cole 2013; Moesby-Jensen og Moesby-Jensen 2016, 2019a; Schmidt et​.al.  2021; Kjær 2021; Rasmussen et al. 2019). For­æl­dre­ska­bet og familiens livsvil­kår ændres, når et barn i familien får en diagnose og har særlige behov. For mange familier betyder det, at der er meget på spil i for­hand­lin­gerne med pro­fes­sio­nelle ift. at få den hjælp, som barnet og familien har behov for mhp. at udvikles og trives (Kjær 2021). De kan blive det som Michael Lipsky (2010) har betegnet som ufri­vil­lige klienter (Moesby-Jensen og Moesby-Jensen 2019a). Det betyder bl.a., at for­æl­drene skal navigere inden for et komplekst, snævert og ofte uflek­si­belt struk­tu­relt system af ydelser, ift. at få adgang til de res­sour­cer barnet og familien måtte have brug for. Det, at skulle navigere mellem mange vel­færds­in­sti­tu­tio­ner og sektorer kan stresse fami­li­erne (Weiss et al. 2014; Rasmussen et al. 2019; Falster 2021), og sam­ar­bej­det kan være præget af van­ske­lig­he­der, der især viser sig i pro­fes­sio­nel­les og familiers for­hand­lin­ger om res­sour­cer i form af hjælp og støtte til børn (Moesby-Jensen og Moesby- Jensen 2016; Schmidt et al. 2021).

Fokus i artiklen er på, hvordan forældre oplever at være i kontakt med pro­fes­sio­nelle om, hvordan deres barn har det, og for­hand­lin­ger om, hvad der er de rette res­sour­cer. Vi etablerer et rela­tio­nelt blik på, hvordan for­stå­el­ser af “res­sour­cer” bliver til. Dvs. hvad der tildeles status af at være den rette hjælp til familien, barnet og barnets insti­tu­tio­ner, og hvad der ikke gør. Artiklens forsk­nings­spørgs­mål er: Hvordan oplever forældre for­hand­lin­ger med pro­fes­sio­nelle om res­sour­cer til deres barn, som har en psy­ki­a­trisk diagnose og/eller psy­ko­so­ci­ale van­ske­lig­he­der, og hvad betyder for­hand­lin­gerne for deres familieliv?

Tumul­ta­ri­ske for­hand­lin­ger, aner­ken­delse og krænkelse

I artiklen bevæger vi os mellem forskning på det pæda­go­gi­ske og soci­al­fag­lige område, særligt i kryds­fel­tet mellem familie- og insti­tu­tions­liv. Vi belyser, hvordan forældre oplever at være i kontakt med pro­fes­sio­nelle om, hvordan deres barn har det og for­hand­lin­ger om, hvad der er de rette res­sour­cer til barnet.

For at forstå for­æl­dre­nes oplevelse af for­hand­lin­gerne har vi været inspi­re­ret af aner­ken­del­ses­te­ori, og aner­ken­delse som et afgørende forhold for social inte­gra­tion i samfundet og rea­li­se­rin­gen af det gode liv. Den tyske soci­al­fi­lo­sof Alex Honneth har blik for indi­vi­dets oplevelse af kræn­kel­ser og ringeagt og forstår disse fænomener i til­knyt­ning til indi­vi­dets behov for aner­ken­delse. Han er optaget af de aner­ken­del­ses­kampe, som alle mennesker hele tiden indgår i, og hvordan nogle mennesker taber disse. Ifølge Honneth udspiller disse aner­ken­del­ses­kampe sig i tre sfærer:

1) Den private sfære, der angår den emo­tio­nelle aner­ken­delse, og som gives i de men­ne­ske­lige pri­mær­re­la­tio­ner fx i kærligheds‑, familie og ven­ska­be­lige rela­tio­ner. Aner­ken­delse i denne sfære skaber grundlag for, at individet kan indgå i inter­sub­jek­tive forhold. Kær­lig­he­den i pri­mær­re­la­tio­nerne muliggør indi­vi­dets udvikling af selv­til­lid, som er afgørende for men­ne­skets autonome del­ta­gelse i sam­funds­li­vet. Den til­knyt­tede kræn­kel­ses­form er kropslige kræn­kel­ser fx fysiske overgreb, og altså dermed en form for moralsk dis­respekt, der er selvtillidsnedbrydende.

2) Den retslige sfære vedrører det at blive anerkendt som et retsligt subjekt med indi­vi­du­elle ret­tig­he­der og pligter. Hvis individet mødes som et moralsk kapabelt menneske med agtelse udvikles indi­vi­dets selvag­telse og selvværd. Den retslige sfære er forbundet med den kræn­kel­ses­form, der handler om nægtelse af (legale) ret­tig­he­der, som udfordrer indi­vi­dets selv­respekt og sociale integritet.

3) Den soli­da­ri­ske sfære vedrører den sociale aner­ken­delse. Aner­ken­des individet i denne sfære for sin unikke og uer­stat­te­lige sære­gen­hed i kraft af sine særlige kva­li­fi­ka­tio­ner og funk­tio­ner og sine egen­ska­ber for sam­fun­dets repro­duk­tion, udvikler individet selv­værds­æt­telse. Manglende aner­ken­delse i den soli­da­ri­ske sfære skader indi­vi­dets hand­le­dyg­tig­hed. Når individet krænkes gennem mar­gi­na­li­se­ring, bliver det mindre sam­funds­du­e­lig og soli­da­risk, hvilket udfordrer sam­fun­dets sam­men­hængs­kraft (Honneth 2006; Moesby-Jensen og Moesby-Jensen 2019a).

Honneths pointe er, at mennesket har brug for aner­ken­delse i alle tre sfærer for at kunne realisere det gode liv. Ligeledes hævder han, at aner­ken­delse er vigtig for udvik­lin­gen af det hele menneske herunder tre selv­for­hold: Selv­til­lid, selvag­telse og selv­værds­æt­telse. Aner­ken­delse er ligeledes vigtig for indi­vi­dets del­ta­gelse i demo­kra­ti­ske processer og den sociale inte­gra­tion i samfundet (ibid.). Hans teori har især inspi­re­ret vores analyser af den aner­ken­del­ses­a­sym­me­tri, der viser sig i den sociale inter­ak­tion mellem pro­fes­sio­nelle og forældre til børn med diagnoser ift. for­hand­lin­ger om res­sour­cer, og ikke mindst eksi­sten­sen af de kræn­kel­se­ser­fa­rin­ger for­æl­drene oplever i mødet.

I analysen af forældres for­hand­lin­ger trækker vi også på socio­lo­gen Candace Clark (1990). Hun viser, at der er sam­hand­lings­ord­ner for møder mellem mennesker, som spiller ind i deres ople­vel­ser af disse møder, og det kan anskues som mikro-politiske for­hand­lin­ger om hie­rar­kier og magt­for­hold (ibid.). Her er aktører nødt til konstant at vurdere de skiftende mikro-politiske balancer, sådan som de oplever dem. Dette indebærer at få ind­fly­delse på for­hand­lin­ger om at definere, få adgang til og få tildelt ressourcer. 

Der kan inden for familien som arena opstå større van­ske­lig­he­der eller omvælt­nin­ger. Inden for den sam­funds­mæs­sige og kul­tu­relle ramme, der omgiver fami­li­e­liv og for­æl­dre­skab i dag, kan det få en for­styr­rende virkning i forældres levede og per­son­lige liv, når idealer for hvordan børn ’bør være’ ikke modsvarer deres børn og særligt, hvis deres børn ikke har det godt (Francis 2012; Krab 2021). Familien og dens medlemmer kan ved van­ske­lig­he­der i barnets liv blive revet ud af den mikro-sociale orden, der ellers omgiver deres hverdag. Disse for­styr­rel­ser kan virke ind i familiens oplevede livskva­li­tet, livs­fø­relse og daglige møder med andre sam­fund­s­in­sti­tu­tio­ner. Endvidere kan det at have børn, der har det svært, for nogle forældre kulminere i sorg og bekymring. I mødet mellem familier og andre insti­tu­tio­ner kan der opstå tumult, når der er et mis­for­hold mellem indi­vi­dets udvikling og de sociale prak­sis­ser. Inspi­re­ret af Francis bringer vi et begreb om fami­lie­van­ske­lig­he­der i spil for at indfange forholdet mellem mikro­so­cial orden og per­son­lige omvælt­nin­ger – sådan som de opleves af forældre, når de opsøger og forsøger at (gen)finde res­sour­cer til deres barn. Inden for en socio­lo­gisk optik (re)fortolker Francis begrebet van­ske­lig­hed som et fænomen, der må forstås som en del af en mikro­so­cial orden, og som gør det muligt af få øje på den sociale natur af indre tumult. I mod­sæt­ning til dele af psy­ko­lo­gien ser Francis ikke tumult som noget, der kun er inde i individet. Den tumult en familie og deres barn står i, anskues snarere som van­ske­lig­he­der, der bliver til i multiple arenaer i deres sociale liv frem for noget, der opstår i en bestemt situation eller ræk­ke­følge. Det er stadig van­ske­lig­he­der, som opleves som smer­te­fulde og besvær­lige for dem, der befinder sig i dem, og som kan skabe omvælt­nin­ger i samspil mellem fami­lie­med­lem­mer og med omver­de­nen (Francis 2012 s. 373ff).

Metoder og empiri

Artiklens analyser er baseret på to forsk­nings­pro­jek­ter, der giver mulighed for, på tværs af pæda­go­gi­ske, soci­al­fag­lige og insti­tu­tio­nelle sam­men­hænge, at belyse hvordan forældre oplever for­hand­lin­ger om res­sour­cer til deres barn, når deres barn har en psy­ki­a­trisk diagnose og/eller psy­ko­so­ci­ale vanskeligheder.

Det ene projekt er den kvan­ti­ta­tive forsk­nings­un­der­sø­gelse: ”Forældre til børn/unge med autis­mespek­trum­for­styr­rel­ser og ADHD og deres møder med myn­dig­heds­so­ci­al­rå­d­gi­vere” fra 2018 – 2019. Data fra denne under­sø­gelse er sur­veysvar fra 183 forældre til børn med autisme eller ADHD. 97 af spør­ge­ske­ma­be­sva­rel­serne (53 %) var fra forældre til børn med autisme og 86 af besva­rel­serne (47 %) var fra forældre til børn med ADHD. For­æl­drene blev rek­rut­te­ret gennem tre kommuner i for­skel­lige landsdele, og de besvarede spør­ge­ske­maet online vha. plat­for­men Sur­veyXact. Udvæl­gel­ses­kri­te­riet var, at de skulle være forældre til et eller flere børn med diagnosen autisme og/eller ADHD samt have en sag i Soci­al­for­valt­nin­gens Børne- og Fami­lie­af­de­ling. Surveyen bestod af 52 spørgsmål om børnene, for­æl­dre­nes socioø­ko­no­mi­ske forhold og ople­vel­sen af sam­ar­bej­det med myn­dig­heds­so­ci­al­rå­d­gi­vere. Analysen af de lukkede sur­veyspørgs­mål har bestået af deskrip­tive analyser. Analysen af de åbne sur­veyspørgs­mål er foretaget ved hjælp af en åben kodning af de faktorer, som for­æl­drene anførte var på spil i kontakten til soci­al­rå­d­gi­ve­ren og for­valt­nin­gen (Moesby-Jensen og Moesby-Jensen 2019a). Et af temaerne som dukkede op, og som udgør fokus i denne artikel, var forældres for­kla­rin­ger på, hvorfor og hvordan kontakten ofte var bela­stende for dem.

Det andet forsk­nings­pro­jekt, som artiklen hviler på, er: ”Mulig­he­der og barrierer i sam­ar­bej­der om børn[1]” fra 2020 – 2021. Projektet er baseret på etno­gra­fi­ske dyb­de­in­ter­view med 17 forældre (Ehn og Löfgren 2006). For­æl­drene er inter­viewet om, hvordan de oplever mulig­he­der og barrierer i sam­ar­bejde om børn i skole‑, fritids- og dag­in­sti­tu­tio­ner, når børnene har det svært (Schmidt et. al.  2022; Schmidt og Krab, 2022). Det er familier og børn, der er i kontakt med bl.a. psy­ki­a­trien, og hvor nogle af børnene har diagnoser. De inter­viewede forældre bor for­skel­lige steder i Danmark og er ano­ny­mi­se­rede. Der er inter­viewet 12 forældre i områder karak­te­ri­se­ret ved få socio-øko­­no­­mi­­ske res­sour­cer og 5 forældre fra områder med flere socioø­ko­no­mi­ske res­sour­cer. I analyser af inter­view­ma­te­ri­a­let er anvendt etno­gra­fisk inspi­re­rede metoder såsom søge­li­ster og kon­tra­ste­ring – dvs. mate­ri­a­let sam­men­stil­les på måder, der giver blik for syste­ma­tik, nuancer og fler­ty­dig­he­der (Ehn og Löfgren 2006). Herefter er der fre­m­a­na­ly­se­ret etno­gra­fisk mættede beskri­vel­ser på baggrund af inter­viewene. I denne artikel er udvalgt ét af inter­viewene som grundlag for analysen, da det netop sætter det levede og oplevede liv som forældre i centrum. Altså hvordan en mor erfarer møder og for­hand­lin­ger med en række insti­tu­tio­ner og pro­fes­sio­nelle om res­sour­cer til hendes søn, og den tumult de skaber i den mikro­so­ci­ale orden. 

Data­ma­te­ri­a­let fra de to studier giver mulighed for en kom­ple­men­tær mixed-method tilgang, hvor inte­gra­tion af den kvan­ti­ta­tive og den kva­li­ta­tive empiri har fundet sted i kon­klu­sions­fa­sen (Greene 2007). Inte­gra­tio­nen af de to datasæt finder også sted gennem anven­del­sen af en fælles teoretisk ramme (Creswell og Plano Clark 2011:76). Denne tilgang giver et nuanceret og detal­je­ret indblik i mødet mellem familien og andre typer insti­tu­tio­ner, for­hand­lin­ger om res­sour­cer og de tumul­ta­ri­ske ople­vel­ser forbundet hermed.

I de følgende afsnit frem­stil­les deskrip­tive sta­ti­sti­ske analyser af forældres ople­vel­ser af mødet med myn­dig­heds­so­ci­al­rå­d­gi­vere pba. den kvan­ti­ta­tive survey. Herefter går vi i ’en etno­gra­fisk mættet beskri­velse’ tæt på en mors oplevelse af møderne med pæda­go­gi­ske insti­tu­tio­ner og pro­fes­sio­nelle. I afrun­din­gen besvares forsk­nings­spørgs­må­let via en inte­gre­ret kon­klu­sion pba. den kvan­ti­ta­tive og den kva­li­ta­tive analyse og med udgangs­punkt i artiklens teo­re­ti­ske inspirationer.

Slidsomme for­hand­lin­ger i kampen om hjælp

Fra et socio­lo­gisk per­spek­tiv kan familiers hver­dags­liv forstås som sam­men­væ­vet med andre af sam­fun­dets insti­tu­tio­ner, og dermed anskues det per­son­lige liv som socialt orga­ni­se­ret. At være en del af en familie og selv at skabe familie giver individet plads i den sociale orden. For­æl­dre­skab er typisk med til at definere et individs identitet og position (Francis 2012 s. 373f). At være mor, far, forælder eller barn er en rolle, der er forbundet med at skulle indtage en bestemt position i sam­fun­dets insti­tu­tio­ner og i rela­tio­ner. Når forældre skal have hjælp af det offent­lige til deres barn, og barnet har særlige behov, skal hjælpen bevil­li­ges af en myn­dig­heds­so­ci­al­rå­d­gi­ver, der vurderer og træffer beslut­nin­ger på baggrund af Lov om Social Service. Soci­al­rå­d­gi­ve­rens arbejds­prak­sis er dog ikke alene bestemt af formelle forhold som lov­giv­nin­gen og øko­no­mi­ske rammer men ligeledes af uformelle forhold såsom råd­gi­ve­rens soci­al­fag­lig­hed, egne hold­nin­ger og liv­ser­fa­rin­ger (Monrad og Sørensen 2022). Både per­son­lige, insti­tu­tio­nelle og sociale påvirk­nin­ger spiller en rolle for det for­valt­nings­mæs­sige skøn (Høilund og Juul 2015). Dette skøn er iboende i soci­al­rå­d­gi­ve­rens beslut­nings­grund­lag, når de vurderer res­sour­ce­be­ho­vet fx for et barn med en psy­ki­a­trisk diagnose, der har brug for hjælp. Og denne vurdering kan være for­skel­lig fra, hvad forældre eller andre pro­fes­sio­nelle vurderer, der skal til for at bringe barnet fra mistriv­sel til trivsel.

Den kvan­ti­ta­tive forsk­nings­un­der­sø­gelse viser, hvordan for­æl­drene oplever en diskre­pans mellem deres egen vurdering af deres barns hjæl­pe­be­hov og myn­dig­heds­so­ci­al­rå­d­gi­ve­rens vurdering. 59 % af for­æl­drene svarede, at de i meget høj grad eller i ret høj grad oplevede, at det havde været en kamp med kommunen at få den ønskede hjælp til deres barn, mens 34 % af for­æl­drene delvist oplevede dette. Fler­tal­let af for­æl­drene i under­sø­gel­sen oplevede det således som en kamp at få den ønskede hjælp til deres barn. Blandt for­æl­drene var det ligeledes en udbredt oplevelse, at kontakten med myn­dig­heds­rå­d­gi­ve­ren og for­valt­nin­gen føltes som følel­ses­mæs­sigt ops­li­dende. 30 % af for­æl­drene oplevede, at det i meget høj grad eller i ret høj grad var følel­ses­mæs­sigt bela­stende at have kontakt med myn­dig­heds­rå­d­gi­ve­ren, mens 27 % delvist oplevede dette. Det hænger sammen med ople­vel­sen af, at det er en kamp at få hjælp. At det er en kamp, gav forældre udtryk for, når de svarede på, hvad der ken­de­teg­nede kontakten med for­valt­nin­gen. En kamp som med Honneth kan forstås som en kamp om aner­ken­delse, hvor for­æl­drene nægtes passende aner­ken­delse og lige­be­hand­ling. For­æl­dre­nes oplevede anstren­gel­ser ift. ansøg­nings­pro­ce­du­rerne og for­hand­lin­gerne samt sam­ar­bej­det om res­sour­cer, havde den betydning, at over halvdelen af for­æl­drene i surveyen angav, at de på forhånd opgav at søge hjælp på trods af et reelt behov for hjælp. Således havde 52 % af for­æl­drene i meget høj grad eller i ret høj grad undladt at søge støtte, da de netop oplevede det som følel­ses­mæs­sigt ops­li­dende og bela­stende. 22 % af forældre svarede delvist på dette spørgsmål. Dvs. næsten ¾ del af for­æl­drene i surveyen havde erfa­rin­ger med ikke at søge støtte på trods af et reelt behov. Dette kan forstås på den måde, at for­æl­drene vægrer sig imod kræn­kel­ser i den retslige aner­ken­del­ses­sfære, der knytter sig til det ikke at blive anerkendt som en person med ret­tig­he­der (gældende både dem selv og eller deres barn). En krænkelse i den retslige sfære kan gøre det van­ske­ligt at opret­holde selv­værds­fø­lel­sen, hvilket kan bidrage til for­stå­el­sen af, hvorfor nogle forældre helt fravælger kontakten og for­hand­lin­gerne med systemet om støtte.

I under­sø­gel­sen havde for­æl­drene ligeledes mulighed for at uddybe, hvordan og hvorfor kontakten til myn­dig­heds­rå­d­gi­ve­ren og for­valt­nin­gen var bela­stende. Femogfirs af for­æl­drene valgte at beskrive dette med egne ord.  Beskri­vel­serne knyttede sig især til temaet om at være ufri­vil­lig klient og et ubehag over at være afhængig af eller tvunget til sam­ar­bej­det med systemet (Moesby-Jensen og Moesby-Jensen 2019a:195). Om det at være ufri­vil­lig klient skrev en forælder: ”Det er bela­stende, at man skal stå og bede om hjælp, når man helst ville klare det selv”. En anden skrev: “Jeg får angst­symp­to­mer, når der dumper en mail ind fra kommunen. Det føles enormt utrygt at være så afhængig…”. Det var gen­nem­gå­ende, at for­æl­drene oplevede det som meget utrygt at være afhængig af hjælp. Det ops­li­dende og utrygge i kontakten gik ligeledes igen i for­æl­dre­nes beskri­vel­ser af, hvorfor kontakten var bela­stende. Én skrev om det stres­sende ved kontakten og for­hand­lin­gen af res­sour­cer: ”Jeg bruger en masse spe­ku­la­tio­ner før et eventuelt møde og efter. Jeg bliver ked af det og synes, det er hårdt, fordi jeg ofte selv skal finde ud af tingene inden og efter”. Én anden forælder udfolder det slidsomme som: ”…at skulle være afhængig af en sags­be­hand­lers bedøm­melse af vores situation, uden at denne har særlig indsigt i vores hverdag. At skulle frygte at blive frataget støtte.” Flere forældre beskrev også, hvordan kontakten, for­hand­lin­gerne og de lidel­ses­fulde aner­ken­del­ses­kampe påvirkede deres fysiske og psykiske helbred og trivsel. En skrev:

”Jeg er sygemeldt på grund af over­be­last­ning. Det trykker for brystet, jeg er ofte fortviv­let og føler mig hverken hørt/forstået eller rådgivet ordent­ligt. Jeg har efter­hån­den udviklet mistro til systemet, og jeg ved, at jeg skal kæmpe for at få noget igennem. Jeg bruger alt for meget tid på kampen mod kommunen, tid, som jeg ikke har og meget hellere ville bruge på at være glad med familien”. 

Disse eksempler giver ligeledes indblik i, hvordan mødet mellem familier og andre typer insti­tu­tio­ner virker ind i fami­li­er­nes mikro­so­ci­ale orden, og hvordan forældre oplever, at sociale samspil og for­hand­lin­ger mellem insti­tu­tio­ner og aktører inden for multiple arenaer om res­sour­cer til deres børn skaber tumult i fami­li­er­nes liv. Under­sø­gel­sen viste ligeledes, at den støtte som blev tildelt barnet og familien kun blev oplevet som relevant af omkring halvdelen af for­æl­drene. Således svarede ca. 51,6 % af forældre, at de i meget høj grad eller i ret høj grad oplevede at få relevant støtte til deres barn.

I de følgende afsnit belyser vi, hvordan en mor oplever mødet med pæda­go­gi­ske insti­tu­tio­ner og for­hand­lin­ger om, hvilke res­sour­cer i form af tiltag og indsatser som hendes barn har brug for. 

Søren og hans mor – tumul­ta­ri­ske for­hand­lin­ger om ressourcer

Der kan opstå store og mod­sæt­nings­fyldte forhold i sam­hand­lin­ger mellem bør­ne­in­sti­tu­tio­ner og familier i mikro-politiske for­hand­lin­ger om res­sour­cer til børn. Fami­li­erne kan opleve aner­ken­delse og kræn­kel­ser i for­hand­lin­ger, når de ønsker at få deres per­spek­ti­ver hørt (Krab 2021). De tumul­ta­ri­ske for­hand­lin­ger knytter sig til, at familier oplever, at rammerne i dag­in­sti­tu­tion og skole ikke imø­de­kom­mer børnenes behov. Det får som kon­se­kvens, at forældre oplever, at børn i de rammer anses som bærere af problemet, og der fokuseres på barnets funk­tions­ned­sæt­telse fremfor at fokus bliver på de util­stræk­ke­lige sociale og insti­tu­tio­nelle rammer. Forældre til børn – der har det svært i rammerne af skole‑, fritids- og dag­in­sti­tu­tio­ner – ses ofte som værende i en udsat position. Samtidig er der en lov­giv­nings­mæs­sig tendens til at se familien som arne­ste­det for udsat­he­den, og der er blevet indført en række regu­le­rende elementer de senere år, som påvirker sam­ar­bej­det (Juhl 2021). For­æl­drene selv oplever derimod deres barns udsathed som noget, der pro­du­ce­res i familiens møde med skolen og dag­in­sti­tu­tio­nen og i søgen efter hjælp til barnet snarere end noget, der kun knytter sig til de interne fami­lie­for­hold. Forældre, der har børn, hvor udfor­drin­ger i hverdagen eskalerer, sam­men­lig­ner det med et fuld­tidsjob at skulle håndtere deres fami­li­e­liv, barnets situation og for­hand­lin­gerne med insti­tu­tio­ner og pro­fes­sio­nelle, der er omkring deres barn (Schmidt, Krab og Jørgensen 2022). For­hand­lin­gerne medvirker til at forstyrre den mikro-sociale orden for familiens levede liv og skaber en tumul­ta­risk hverdag.

Blandt forældre der er på tumul­ta­risk arbejde i for­hand­lin­ger om res­sour­cer til deres barn er Sørens mor. Hun oplever at bruge mange kræfter på for­hand­lin­ger. Den indre tumult forstår vi, som havende en social karakter (Francis 2012). Det vil sige, at tumulten i Sørens og morens liv opstår som en del af komplekse inter­ak­tio­ner i Sørens og morens liv og afstem­nin­ger med flere sfærer. Herved er tumulten ikke kun noget som er iboende i moren. Sørens mor fortæller til inter­viewet ”en meget smertelig og trist historie” fra Sørens tidlige år og frem til i dag (Schmidt et al. s. 103ff). Hun beskriver sit indre liv med ord som skuffelse, bitterhed, tristhed, ensomhed og stress, og siger: ”vores historie virker som uendelig”. Moderens for­tæl­ling viser, hvordan hun oplever det, når der er pæda­go­gi­ske insti­tu­tio­ner, som ikke formår at inkludere Søren i de almen­pæ­da­go­gi­ske rammer. Det påvirker moderens indre liv, og det som Honneth vil betegne som indi­vi­dets selv­for­hold. Helt fra Søren er i vug­ge­stu­e­al­de­ren og til og med udsko­lin­gen, oplever hans mor at være i for­hand­lin­ger med pro­fes­sio­nelle, systemer og insti­tu­tio­ner om, hvilke res­sour­cer og rammer, der kan skabe en hverdag, hvor han trives. Moren gen­for­tæl­ler historien om Søren; fra adop­tio­nen af ham, hendes barsel med ham, hans vug­ge­stu­estart, skiftet til en basis­plads i først dagpleje og siden i bør­ne­ha­ven, skoleud­sæt­telse, hans sko­lestart, hvor der “ikke fulgte res­sour­cer med” og til selve sko­le­ti­den, hvor der bl.a. blev for­hand­let om skoleflex[2], og hvor der var lange perioder med sko­le­væg­ring. I udsko­lin­gen får Søren et spe­ci­al­ret­tet dag­be­hand­lings­til­bud og knyttes til psykiatrien.

Sørens mor oplever ikke at have fået hjælp undervejs i Sørens opvækst. Hun fremhæver dog også, at hun undervejs har mødt flere pro­fes­sio­nelle, der har prøvet at hjælpe Søren og hende. Hun beskriver, hvordan hun løbende har inter­a­ge­ret med pro­fes­sio­nelle, insti­tu­tio­ner, deltaget i møder og ven­te­pro­ces­ser for at skabe en bedre trivsel og hverdag for Søren. De mange møder og kontakter med pro­fes­sio­nelle oplever moren som langstrakte for­hand­lings­pro­ces­ser, der er tumul­ta­ri­ske for fami­li­e­li­vet samt bela­stende for Søren og hende. Herom siger hun: 

”Jeg har fire rindbind du. Der er PROPPET (…) det første ord Søren sagde, det var PC. Det var nok fordi, han så jeg sad ved den computer altid.” Og hun uddyber, at det skaber belast­nin­ger ”hele tiden at skulle have hånd i hanke med tingene. Fordi ellers er der ikke nogen andre, der har det vel?”

Denne oplevelse er i over­ens­stem­melse med, hvad den kvan­ti­ta­tive under­sø­gelse viste (jf. forrige afsnit). Sørens mor oplever at samtidig med, at kredsen af pro­fes­sio­nelle omkring dem bliver udvidet, ind­skræn­kes deres private netværk. Ift. at prøve at finde adgange til res­sour­cer til Søren i det offent­lige regi og for­hand­lin­ger derom oplever moren, at hun må give afkald på andre nære res­sour­cer og netværk, da hun ikke oplever at have tid og kræfter til begge dele.

”Vi får en skæv start” – om for­hand­lin­ger af opstart i vuggestuen

Morens for­tæl­lin­ger begynder, da Søren starter i vuggestue. Hun siger, “vi fik en skæv start”, og beretter, at hun efter et par måneder tog ham ud af vug­ge­stuen. Hun fortæller videre:

”Han er skrevet op til en almen vuggestue, men selv­føl­ge­lig er han beskrevet, som jeg nu har kunne beskrive ham dengang med dårlig søvn og svær til­knyt­ning. Der går ikke lang tid, før jeg godt kan se, at de ikke har forstået budskabet, at han kunne bare ikke være der”.

Første gang Søren skal sove i vug­ge­stuen fortæller hun, hvordan hun aftaler med per­so­na­let, at han kan sove i sin egen barnevogn, og at de ikke skal tage ham op, men i stedet ringe til hende, når han vågner. Hun siger: 

”Og så ringer vug­ge­stuen så til mig. Og jeg kan høre Søren græder. Og så beder de mig om at komme, fordi de har taget ham op, som vi havde aftalt, at de IKKE skulle (…). Og det der sker – Søren er fuld­stæn­dig utrø­ste­lig – han skriger, og han kan slet ikke bringes til ro. Om aftenen regenerer han tilbage til spæd (…) Så begynder han at vugge, og han vil have sut­te­fla­ske igen, og han vil sidde omk­lam­rende hos mig. Han kan ingenting altså. Han falder fuld­stæn­digt sammen-agtig. Kan ikke gå (…). Altså alle de der små ting man kan, når man er ti-elleve-tolv måneder altså.”

Efter moren har taget Søren ud af vug­ge­stuen, har hun kontakt med plads­hen­vis­nin­gen, Sørens sund­heds­ple­jer­ske og Bør­ne­kli­nik­ken. Herom siger hun:

”Jeg havde faktisk et godt sam­ar­bejde med sund­heds­ple­jer­sken. Hun var meget obs på det. Og vi talte også meget løbende om ham i al almin­de­lig­hed. Hun lavede en hen­vis­ning ind til Bør­ne­kli­nik­ken faktisk også. Samtidig havde jeg også det, der hedder en PAS-rådgiver. Dvs. det står for Post Adoption Service, og det er nogen rådgivere, du kan få nogle gratis timer hos, når du har adopteret et barn, og som kommer i hjemmet, og han var også meget bekymret for Søren, fordi han har haft en svær start på livet, altså. Og jeg prøvede jo at formidle det at have et adop­tiv­barn. Hvad det gør, og jeg blev faktisk afvist af den her vuggestue. De havde ikke tid til at høre på det, og de havde heller ikke tid til, at PAS-råd­­gi­ve­ren sammen med sund­heds­ple­jer­sken ganske gratis ville komme i en time og holde et oplæg om, hvordan de her børn har det… Så sker der det, heldigvis, på Bør­ne­kli­nik­ken, at psy­ko­lo­gen ser det med det samme, at der skal noget andet til og siger: du skal have en basis­plads til Søren. Så der flaskede det sig, og vi bliver enige om, at han skal i en dagpleje i stedet for en vuggestue, fordi der er færre børn, og det har jeg egentlig også gerne villet”. 

Sørens mor oplever, at det er udfor­drende, når Søren skal skifte insti­tu­tio­nel kontekst, og når der sker udskift­ning af de pro­fes­sio­nelle omkring Søren, som moren har den mest til­lids­fulde og tætte kontakt med. Det er van­ske­ligt for hende hele tiden at skulle gen­for­tælle Sørens og familiens historie til nye pro­fes­sio­nelle i nye kon­tek­ster. Efter den afbrudte vug­ge­stu­estart oplever moren sammen med pro­fes­sio­nelle fra for­skel­lige arenaer (en psykolog på en bør­ne­kli­nik, en konsulent i plads­hen­vis­ning og en dag­ple­je­mor), at der opstår et mulig­heds­rum for at forhandle om res­sour­cer til Søren i form af en basis­plads. Ift. Sørens skifte fra børnehave til skolen fortæller moren derimod: 

Mor: Basis­plad­sen den stopper jo, og det er jo der, hvor jeg synes det her største problem er. Det er, når man slipper et barn i bør­ne­ha­ven. Ej det er helt for­fær­de­ligt. Så er der ikke nogen hjælp. Jeg slipper Søren. Han skal ud af en børnehave, og han skal pludselig i skole.

Inter­viewer: På en skole uden så at sige ekstra res­sour­cer eller hvordan?

Mor: Ja, uden noget som helst. Han er bare blevet skoleud­sat og skal jo så starte i en skole. 

Sørens opvækst er præget af tumul­ta­ri­ske for­hand­lin­ger om, hvor han ’hører til’ insti­tu­tio­nelt. Det kan betegnes som, at han befinder sig i et græn­seland mellem det almen­pæ­da­go­gi­ske og spe­ci­al­pæ­da­go­gi­ske område. Set fra Honneths per­spek­tiv omfatter morens møder med de mange for­skel­lige insti­tu­tio­ner og pro­fes­sio­nelle, at hun bl.a. forsøger at opnå aner­ken­delse i den retslige aner­ken­del­ses­sfære. I det første møde med dag­in­sti­tu­tio­nen oplever hun ikke at blive anerkendt for sin viden om Sørens behov, og de mange tumul­ta­ri­ske processer omkring ret og ret­tig­he­der tilnærmer sig kræn­kel­se­ser­fa­rin­ger. Da hun ikke oplever, at dag­in­sti­tu­tio­nen modsvarer Sørens behov, vælger hun i stedet for at benytte ret­tig­he­den til som forældre at melde Søren ud af vug­ge­stuen. Moren har ikke autonomi til at forhandle res­sour­cer til opstarten for Søren i dag­in­sti­tu­tio­nen og giver i stedet afkald på tilbuddet. Hun forsøger dernæst inden for andre insti­tu­tio­ner at (gen)erobre og ‑forhandle res­sour­cer og ret­tig­he­der (fx en basis­plads). Dermed oplever hun at blive hørt andet­steds. Moren oplever således også aner­ken­delse af sin viden om Søren i møder med pro­fes­sio­nelle i tiden efter vug­ge­stuen, og dermed er erfa­rin­ger med aner­ken­delse og krænkelse ikke entydige. 

Morens for­hand­lin­ger i skolen om ressourcer

De for­hand­lin­ger om res­sour­cer, der foregår omkring Søren omfatter ikke kun, hvilke voksne han deler hverdag med, men også hvilke børn. Om Sørens skolegang fortæller moren, at han får en bedste ven, Niels, i klassen, og at hun får tæt kontakt med klas­se­læ­re­ren og mate­ma­tik­læ­re­ren. I dette sam­ar­bejde fortæller hun, at især klas­se­læ­re­ren og hun i de første år i ind­sko­lin­gen afstemmer, koor­di­ne­rer og infor­me­rer Søren om, hvis der sker ændringer i sko­le­da­gen og uge­ske­maer mv. Søren får også en tæt kontakt med klas­se­læ­re­ren. I løbet af ind­sko­lin­gen går klas­se­læ­re­ren på pension, og samtidig bliver Sørens klasse delt, og Niels og han kommer i hver sin klasse. Herom fortæller moren:

”Altså det, at klas­se­læ­re­ren skulle på pension, og det, at han mister Niels. Hvor jeg snakkede meget med dem. Fordi jeg skulle finde ud af, hvem der havde sørget for det altså. Og det havde de selv. Lærerne faktisk. Hvor klas­se­læ­re­ren sagde ‘det er, for de kan lære at få flere sociale kom­pe­ten­cer´. Så sagde jeg, ‘det mener du sim­pelt­hen ikke. Du har været lærer i 45 år og fortæller mig, at du har været plejemor og det ene og det andet. Og så deler I de to drenge ad, der har allermest brug for hinanden´. Og kunne vi få sat dem sammen igen? Nej, det kunne vi ikke”. 

Gennem Sørens opvækst oplever hans mor en kontakt til insti­tu­tio­ner og pro­fes­sio­nelle, der er varieret og præget af for­hand­lin­ger om res­sour­cer til Søren. I inter­viewud­dra­get ovenfor ses, hvordan moderen anskuer et venskab i skolen som en ressource, men at de to børns venskab ikke anskues på samme måde af skolen. Hun oplever sig ikke hørt, når hun gør opmærksom på vig­tig­he­den af, at de to børn fort­sæt­ter i samme klasse. Moren oplever, at for­an­dring af de sociale og insti­tu­tio­nelle rammer i skolen er træge. I de næste skoleår følger en periode med kontakt til bl.a. res­sour­ce­cen­te­ret som resultat af Sørens høje sko­le­fra­vær mv, og hvor han mere og mere befinder sig i udkanten af klassens fæl­les­skab. Der iværk­sæt­tes ligeledes en række andre tiltag mhp. at skabe bedre rammer for Søren, som primært foregår adskilt fra den øvrige klasse som 1:1. I udsko­lin­gen får han et tilbud om dag­be­hand­ling. Årene frem til dag­be­hand­lings­til­bud­det er ud over kontakten til res­sour­ce­cen­te­ret præget af kontakt med bl.a. PPR, fami­lie­be­hand­ler, psykolog, mange kommunale sags­be­hand­lere og børne- og ung­doms­psy­ki­a­trien. Moren fortæller om kontakten til de for­skel­lige professionelle:

”Jeg har rendt til møder i alle de her af hans børne- og unge år, så du drømmer ikke om de møder, jeg har været til. Det er helt ufat­te­ligt. Der er så mange skift. Det er jo helt sindssygt hvor mange altså. Jeg ved godt, folk får nyt job og holder op og går på barsel. Men hvor mange mennesker jeg ikke har været i kontakt med. Jeg har skullet fortælle hans historie igen og igen.” 

I morens for­tæl­ling af Sørens opvækst beskriver hun ”svigt fra systemet” og flere sam­men­fal­dende forskudte episoder, særligt i hans skolegang, som udløsende for, at han ”ender i dags­be­hand­ling” og har det, som han har det i dag. Det tumul­ta­ri­ske, der til­ba­ge­ven­dende opstår i morens og Sørens hverdag er ikke kun forbundet med at have et barn, der ”skiller sig” ud ift. andre børn og det at have et barn, der har det svært i de insti­tu­tio­nelle rammer. Det er tumult, som også er knyttet til at skulle forholde sig til mange for­skel­lige pro­fes­sio­nelle i sam­ar­bej­det om Søren og i skiftende insti­tu­tio­nelle rammer. Men der er særligt en tumult, der knytter sig til for­hand­lin­ger om res­sour­cer og ret­tig­he­der, som hun oplever at skulle forhandle om igen og igen. Hun fortæller om, hvordan hun opsøger først mange pro­fes­sio­nelle og siden få, udvalgte pro­fes­sio­nelle som indgang til viden, res­sour­cer og hand­le­mu­lig­he­der. Hun har samtidig ind­tryk­ket af, at hendes hen­ven­del­ser og insi­ste­ren på at finde mulig­heds­rum, ikke altid af de pro­fes­sio­nelle opleves som en ressource men snarere som en udfor­dring, der skal håndteres. Hun oplever, at det der har betydning for Søren, i hans liv, og hans behov under­ken­des, liges som hendes viden og handlerum bliver det. 

Afrunding

Der udspiller sig aner­ken­del­ses­kampe på mange arenaer for de forældre, der har deltaget, i hhv. surveyen og inter­viewene, i de to forsk­nings­pro­jek­ter, som artiklen hviler på. Kampene om aner­ken­delse rækker ind i for­skel­lige sfærer: Både den private, den retslige og den soli­da­ri­ske sfære. I denne artikel har vi belyst samspil og aner­ken­del­ses­kampe mellem familier og andre insti­tu­tio­ner ift. de to første sfærer. Vi har vist, at der er aner­ken­del­ses­a­sym­me­trier på spil men også, at forældres erfa­rin­ger med aner­ken­delse og krænkelse ikke er entydige i den forstand, at de kun oplever kræn­kel­ser i mødet med de pro­fes­sio­nelle. For­æl­dre­nes kampe for aner­ken­delse handler om at opnå ret­tig­he­der og res­sour­cer til deres barn og familien. De bruger mange kræfter på at (op)finde mulig­heds­rum, hvor disse kan imø­de­kom­mes, bl.a. så der også er fokus på at ændre rammerne omkring barnet og ikke kun barnets adfærd.

For­æl­drene oplever for­hand­lin­ger om res­sour­cer til deres barn som tumul­ta­ri­ske. Sørens mor oplever tumulten som en rejse, der fore­kom­mer hende ops­li­dende og uendelig – som en rejse der begynder på ny, hver gang Søren skal starte i nye insti­tu­tio­nelle rammer (fx vuggestue, børnehave og skole), men tumulten opleves også i de daglige for­hand­lings­pro­ces­ser. Det, at opleve mødet og for­hand­lin­ger med insti­tu­tio­ner som ops­li­dende, har derfor en social karakter og ikke kun en indi­vid­bun­det karakter. Tumulten bliver til i rela­tio­nerne mellem for­skel­lige arenaer, som moren og Sørens liv bliver sam­men­væ­vet med, og som moren oplever kræver en omfat­tende del­ta­gelse og indsats at agere i forhold til. Vi har også vist, hvordan forældre, i både vores kvan­ti­ta­tive og kva­li­ta­tive analyser, ofte i lange perioder oplever at stå alene med ansvaret for, at der gøres noget for barnet, når det mistrives, og for at barnets udvikling under­støt­tes. Det er en stor belast­ning for fami­li­erne bl.a. pga. de mange møder og kontakter med for­skel­lige pro­fes­sio­nelle om res­sour­cer. Det er udfor­drin­ger, der både knytter sig til inter­ak­tio­ner inden for familien og med omver­de­nen. For­æl­drene oplever at skulle gen­for­handle res­sour­cer og skulle gen­for­tælle familiens og barnets historie.

Der er mikro-politiske for­hand­lin­ger på spil i de insti­tu­tio­nelle kon­tek­ster, hvor forældre inve­ste­rer meget i at advokere for deres barns behov og ret­tig­he­der i for­hand­lin­gerne med de pro­fes­sio­nelle, og hvor for­æl­drene ofte finder det svært at se, hvordan for­hand­lin­gerne skaber for­an­dring. Vi har også belyst, at der er forældre, som undlader at søge om hjælp, selvom de udtrykker, at de har et reelt behov for hjælp. Det ansku­e­lig­gjorde den kvan­ti­ta­tive analyse, som viste, at der er forældre, der slet ikke indgår i for­hand­lin­gerne om res­sour­cer til deres barn, da de ikke ønsker og/eller orker de aner­ken­del­ses­kampe og kræn­kel­ser, som de asso­ci­e­rer med at skulle søge om hjælp. Det rejser spørgs­må­let om; hvad der kan ændres rela­tio­nelt, insti­tu­tio­nelt og struk­tu­relt for at undgå, at forældre afholder sig fra at søge hjælp, når der er et behov. En sådan til­ba­ge­hol­den­hed kan betyde, at der er nogle børn og/eller familier, der ikke får den hjælp, der skal til for, at barnet eller den unge kan opnå de samme ret­tig­he­der og mulig­he­der som deres jæv­nal­drende. Det stiller dermed fami­li­erne ulige ift. familier, der ikke har et barn med særlige behov.

For­hand­lin­ger kan dog opleves van­ske­lige af både de pro­fes­sio­nelle og forældre. Hvis de pro­fes­sio­nelle, fx i en soci­al­for­valt­ning, skole eller dag­in­sti­tu­tion oplever, at familien er svære at opnå kontakt til og få i tale, er det ofte gensidigt i den forstand, at for­æl­drene også oplever det som van­ske­ligt at være i kontakt med de andre insti­tu­tio­ner (Schmidt, Krab og Jørgensen 2022). I artiklen har vi belyst for­hand­lin­ger om res­sour­cer til børn set fra for­æl­dre­nes per­spek­ti­ver. Der er andre studier, som viser, at de pro­fes­sio­nelle også oplever sam­ar­bej­det og for­hand­lin­gerne som slidsomme og dilem­ma­fyldte. Fx oplever de pro­fes­sio­nelle dilemmaer om, hvordan en asym­me­trisk magt forvaltes og til­lids­re­la­tio­ner opret­hol­des, hvorvidt og hvad en familie og et barn behøver af hjælp og res­sour­cer, og hvordan det bedst muligt udmøntes samt hvilke udfor­drin­ger det indebærer (Pedersen, 2021; Villumsen og Petersen 2020; Moesby-Jensen og Moesby-Jensen 2019b). Ana­ly­serne i vores artikel af forældres ople­vel­ser giver anledning til at overveje, hvilke mulig­heds­rum de pro­fes­sio­nelle har for at møde for­æl­drene inden for de systemer og insti­tu­tio­ner, som de skal agere indenfor. For eksempel ift. at kunne anerkende og inter­a­gere med forældre, så de oplever at blive mødt som mere lige­vær­dige aktører med værdifuld viden og per­spek­ti­ver – og på måder, hvor også for­æl­drene gives et spillerum i for­hand­lin­ger og et reelt handlerum. Her tyder det på, at der er diskre­pan­ser mellem idealer om aner­ken­delse og ind­dra­gelse af forældre, og det som ofte reelt er muligt at prak­ti­sere, når van­ske­lige og dilem­ma­fyldte for­hand­lin­ger om res­sour­cer finder sted. 

Lit­te­ra­tur

Bonfils, I. S. og Moesby-Jensen, C. K. (2019). Han­di­cap­for­stå­el­ser, neu­ro­p­sy­ki­a­tri­ske diagnoser og myn­dig­heds­ar­bejde med børn og unge. I: C. K. Moesby-Jensen (red.). Diagnoser i myn­dig­heds­ar­bejde: børn og unge med autisme eller ADHD (s. 23 – 48). København: Samfundslitteratur.

Creswell, J. W. og Plano Clark V. L. (2011). Designing and con­ducting mixed methods research. 2. Los Angeles: SAGE.

Ehn, B. og Löfgren, O. (2006). Kul­tu­r­a­na­ly­ser. KLIM.

Falster, E. S. (2021). Vi kæmper for at leve. En social-rela­tio­­nel og aner­ken­del­ses­te­o­re­tisk analyse af barrierer for børns agens og gensidigt aner­ken­dende rela­tio­ner set ud fra et bør­ne­per­spek­tiv. Ph.d.-afhandling. RUC.

Francis, A. A. (2012). The dynamics of family trouble: Middle-Class parents whose Children have problems. Journal of Con­tem­porary Eth­no­graphy, 41(4) 371– 401.

Greene, J. C. (2007). Mixed methods in social inquiry. United States of America: Jossey-Bass.

Hayes, S. A. og Watson, S. L. (2013). The Impact of Parenting Stress: A Meta-analysis of Studies Comparing the Expe­ri­ence of Parenting Stress in Parents of Children With and Without Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Deve­l­op­men­tal Disorders, 43, 629 – 642. https://doi.org/10.1007/s10803-012‑1604‑y

Honneth, A. (2006). Kamp om aner­ken­delse. København: Hans Reitzels Forlag.

Høilund, P. og Juul, S. (2015). Aner­ken­delse og døm­me­kraft i socialt arbejde. 2. udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Jeppesen, P., Obel C., Lund, L., Madsen, K. B., Nielsen, L. og Nor­den­toft, M. (2020). Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10 – 24 år – forekomst, udvikling og fore­byg­gel­ses­mu­lig­he­der. Vidensråd for forebyggelse.

Juhl, P. (2021). Tillid i for­æl­dre­sam­ar­bej­det i kon­trol­lens skygge. Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, 2021(1), 72 – 86. https://​dpt​.dk/​t​e​m​a​n​u​m​r​e​/​2​021 – 1/tillid-i-fora­el­dre­­sam­ar­­bej­­det-i-kon­trol­­lens-skygge/

Kjær, B. (2021). Ikke som de andre. For­æl­dre­skab når børn pro­ble­ma­ti­se­res. Nordiske Utkast, 49(1), 61 – 72.

Krab, J. (2021). Det følsomme og slidsomme skole-hjem-(sam)arbejde. En insti­tu­tio­nel etnografi om forældres arbejde, når børn har det svært i skolen. Ph.d. afhand­ling. Roskilde Universitet.

Moesby-Jensen, C. K. og Moesby-Jensen, T. (2016). Om kate­go­ri­se­ring og symbolsk magtu­dø­velse i det sociale arbejde: Myten om de res­sour­cestærke forældre til børn med neuro-psy­ki­a­tri­­ske diagnoser. Socio­lo­gisk Forskning, 53(4), 371 – 395. http://​du​.diva​-portal​.org/​s​m​a​s​h​/​g​e​t​/​d​i​v​a​2​:​1​0​5​7​1​6​6​/​F​U​L​L​T​E​X​T​0​1​.​pdf

Moesby-Jensen, C. K. (2019). Ind­led­ning I: C. K. Moesby-Jensen (red.). Diagnoser i myn­dig­heds­ar­bejde: børn og unge med autisme eller ADHD (s. 9 – 19). København: Samfundslitteratur.

Moesby-Jensen, C. K. og Moesby-Jensen, T. (2019a). Forældres ople­vel­ser af møder med myn­dig­heds­so­ci­al­rå­d­gi­vere. I: C. K. Moesby-Jensen (red.). Diagnoser i myn­dig­heds­ar­bejde: børn og unge med autisme eller ADHD (s. 177 – 204). København: Samfundslitteratur.

Moesby-Jensen, C. K. og Moesby-Jensen, T. (2019b). Vilkår og praksis i det soci­al­fag­lige myn­dig­heds­ar­bejde omkring børn med autis­mespek­trum­for­styr­rel­ser.  I: C. K. Moesby-Jensen (red.). Diagnoser i myn­dig­heds­ar­bejde: børn og unge med autisme eller ADHD (s. 137 – 176). København: Samfundslitteratur.

Moesby-Jensen, C. K. (2021). Advocacy and par­ti­ci­pa­tion: young people with autism spectrum disorder and their expe­ri­ence with statutory casework. I: M. Bruselius-Jensen, I. Pitti og E. K. M. Tisdall. Young people’s par­ti­ci­pa­tion. Revi­si­ting youth and inequa­li­ties in Europe (s. 175 – 193). Policy Press.

Pedersen, O. (2021). Magt i socialt arbejde. København: Samfundslitteratur.

Rasmussen, P. S., Hei­ne­meier, A. B. og Olsen, L. (2019). Udfor­drin­ger i sam­ar­bej­det omkring børn og unge med handicap. En forun­der­sø­gelse baseret på 29 VISO-rådgivningsforløb.

Runswick-Cole, K. (2013). ‘Wearing it all with a smile’: Emotional labour in the lives of mothers and disabled children. I: T. Curran og K. Rundswick-Cole. Disabled Children’s Childhood Studies (s. 105 – 118). Palgrave Macmillan, London.

Schmidt, L. S. K., Krab, J. og Jørgensen, C. (2022). Mulig­he­der og barrierer i sam­ar­bejde om børn: når kontakt mellem pro­fes­sio­nelle og forældre er svært. Pro­fes­sions­højsko­len Absalon.

Schmidt, L. S. K. og Krab, J. (2022). ”Jeg holder mig lidt tilbage”: – om at leve i økonomisk knaphed som familie og kontakten med eget barns dag­in­sti­tu­tion. Social Kritik: Tids­skrift for social analyse & debat167, 54- 62.

Social- og Inden­rigs­mi­ni­ste­riet (2020). Udvik­ling­s­ten­den­ser i forhold til børn og unge med psy­ki­a­tri­ske diagnoser. Ben­ch­mar­kin­gen­he­den.

Vanegas, S. B. og Abdel­ra­him, R. (2016). Cha­ra­cte­rizing the systems of support for families of children with disa­bi­li­ties: A review of the lite­ra­ture. Journal of Family Social Work, 19(4), 286 – 327, DOI: 10.1080/10522158.2016.1218399

Weiss, J. A., Wingsiong, A. og Lunsky, Y. (2014). Defining crisis in families of indi­vi­du­als with autism spectrum disorders. Autism, 18(8), 985 – 995. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​7​7​/​1​3​6​2​3​6​1​3​1​3​5​0​8​024

Villumsen, A. og Petersen, E. (2020). Opsporing og under­ret­ning i dagtilbud. København: Hans Reitzel Forlag.


[1] Mary Fonden har ydet én forsk­nings­be­vil­ling til projektet i perioden 2020 – 2021, og Pro­fes­sions­højsko­len Absalon med­fi­nan­si­e­rer også projektet. Absalon er den part, der når frem til pro­jek­tets forsk­nings­re­sul­ta­ter og har designet og udført pro­jek­tets under­sø­gelse. For pro­jek­tets samlede meto­do­logi, situeret etik og hovedfund se Schmidt, Krab & Jørgensen 2022, s. 11ff.

[2]Skoleflex betegner her støtte til elever som skal muliggøre, at de kan være del af fol­ke­sko­lens almenklas­ser, hvis det af for­skel­lige grunde vurderes af kommunens visi­ta­tions­ud­valg, at barnet har brug for ekstra støtte end den som almin­de­lig­vis er i en sko­le­klasse. Det kan fx være i form af støt­te­ti­mer med ekstra lærer eller pædagog i skolen eller tilbud om del­ta­gelse i spe­ci­al­pæ­da­go­gi­ske tilbud på skolen.