Skjulte mob­be­møn­stre og begræn­sende betingelser

,

Lærere i skolen er nøg­le­per­so­ner i forhold til at skulle håndtere mobning blandt eleverne. Flere studier peger dog på, at det for mange fag­pro­fes­sio­nelle er ganske van­ske­ligt at få øje på de mønstre af social eks­klu­sion blandt børnene, som ifølge nyere forskning ken­de­teg­ner megen mobning. Dette gør sig også gældende for den empiriske case, der danner baggrund for nær­væ­rende artikel, hvor et team af fag­pro­fes­sio­nelle ikke synes at få øje på de mob­be­hand­lin­ger, der retter sig mod en bestemt elev i deres klasse. Vi argu­men­te­rer for, at dette kan forstås som en følge af særligt to forhold. Dels det at megen mobning foregår igennem for­holds­vist subtile hand­lin­ger, som er svære at få øje på; dels det forhold at arbejds­be­tin­gel­ser i fol­ke­sko­len i dag begrænser de fag­pro­fes­sio­nel­les mulig­he­der for at kunne tilegne sig nødvendig viden, lave lokale under­sø­gel­ser og situerede analyser og på den baggrund sam­ar­bejde pro­fes­sio­nelt om hånd­te­ring af mobning.

Mobning, mob­be­for­stå­el­ser, inter­ven­tion, arbejds­be­tin­gel­ser i skolen

Megen forsk­nings­lit­te­ra­tur peger på, at lærere bør betragtes som nøg­le­fi­gu­rer ift. at håndtere mobning, og at netop lærernes indblik i klassens sociale liv og deres respons på mob­be­hand­lin­ger har en afgørende betydning ift. fore­kom­sten af mobning (Dawes et al., 2023; Sung m.fl., 2021; Burger et al., 2022). Flere studier peger dog samtidig på, at fag­pro­fes­sio­nelle i skolen ofte ikke ser og opdager den mobning, der udspiller sig blandt eleverne i skolen (Oldenburg et al., 2016; Horton et al., 2023, Van Gils et al. 2023).

Indenfor forsk­nin­gen i sko­lemob­ning er der de senere år sket et para­dig­meskifte i for­stå­el­sen af mobning. Et skifte som af nogle henvises til som ’den sociale vending’ (Horton, 2018; Schott & Søn­der­gaard, 2021). Hvor tidligere domi­ne­rende teorier om mobning blandt skolebørn har forklaret fænomenet mobning med hen­vis­ning til adfærd og per­son­lig­heds­træk hos de enkel­tin­di­vi­der, der er mest direkte invol­ve­ret (Olweus, 1980), så fremhæves det med den sociale vending, hvordan mobning kan ses som knyttet til en skole eller en sko­le­klas­ses kultur og til de sociale processer og grup­pe­dy­na­mi­k­ker, der udspiller sig her (Kofoed & Søn­der­gaard, 2009; 2013). Disse nye forsk­nings­for­stå­el­ser er i løbet af det sidste årti blevet udbredt i det danske skolefelt formelt støttet op af Børne- og Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets digitale lærings­por­tal EMU​.dk, der præ­sen­te­rer emnet mobning, som det forstås efter den sociale vending. Også lokalt i skolernes praksis ses det, hvordan anti­mob­be­stra­te­gier i dag ofte inde­hol­der sætninger som ”Mobning skyldes ikke onde børn, men onde mønstre”, ligesom flere og flere lærere og sko­le­pæ­da­go­ger synes at have en opfat­telse af, at mobning skal forstås som en social dynamik i fæl­les­ska­bet fremfor som et negativt forhold mellem ’mobber’ og ’offer’ (Hansen & Nielsen, 2020).

At den for­stå­else af mobning, der ligger i ‘den sociale vending’, retter fokus mod de sociale mønstre og dyna­mi­k­ker imellem børnene, gør ikke udfor­drin­gen med at se og forstå mobning mindre. Tværtimod så synes det at skulle flytte blikket fra enkelte elever og deres hand­lin­ger til de sociale dyna­mi­k­ker, der foregår imellem eleverne i hele klassen at gøre det endnu mere van­ske­ligt for skolens fag­pro­fes­sio­nelle at iden­ti­fi­cere og håndtere mobning blandt eleverne.

Det casestu­die, der udgør den empiriske baggrund for nær­væ­rende artikel, synliggør også denne udfor­dring. Her udsættes flere af eleverne i klassen for det, som man, ud fra den for­stå­else af mobning der ligger i den sociale vending, ville iden­ti­fi­cere som mobning. Men de fag­pro­fes­sio­nelle omkring klassen ser det ikke. De ser, at nogle af eleverne tyde­lig­vis holdes udenfor og gøres til grin af andre elever i klassen, men de forstår det af for­skel­lige grunde ikke som mobning. En af de elever, som vi i løbet af vores obser­va­tio­ner af klassen oplever som allermest udsat for udstø­de­l­ses­pro­ces­ser i dren­ge­grup­pen, er Theo. Klassens voksne får til­sy­ne­la­dende ikke øje på Theo som en, der udsættes for eks­klu­sion. Faktisk synes Theo at gå under de fag­pro­fes­sio­nel­les radar i deres drøf­tel­ser af klassens sociale liv. I denne artikel stiller vi skarpt på spørgs­må­let om, hvorfor Theos lærere og pædagoger ikke ser Theos situation i klassen og peger på to sam­men­hæn­gende forhold, der kan være en del af for­kla­rin­gen herpå.

Empirisk og metodisk baggrund

Analysens empiriske baggrund er et læn­ge­re­va­rende fel­t­ar­bejde, der er blevet gen­nem­ført som en del af et nyligt afsluttet føl­ge­forsk­nings­pro­jekt, hvis mål har været at undersøge, hvordan Sko­lestyr­kens’ Værktøj til hånd­te­ring af mobning[1] opleves og tages i anven­delse af skolens fag­pro­fes­sio­nelle, og hvordan arbejdet med værktøjet kan virke ind i mob­be­møn­stre blandt sko­le­e­le­ver. Som en del af føl­ge­forsk­nin­gen har vi desuden undersøgt, hvilke betin­gel­ser der hhv. fremmer og hæmmer de fag­pro­fes­sio­nel­les mulig­he­der for at arbejde suc­ces­fuldt med værktøjet (Hein og Jørgensen, 2023)[2].

Hånd­te­rings­værk­tø­jet fra Sko­lestyr­ken tilbyder en struk­tu­re­ret tilgang til at undersøge og iværk­sætte tiltag, når der er mobning eller mistanke om mobning i en klasse eller på en årgang. Som pro­ces­værk­tøj med spil­e­le­men­ter giver det mulighed for en tydelig, faci­li­te­ret team­sam­ar­bejds­pro­ces, der inde­hol­der for­skel­lige trin: Analyse, udvæl­gelse af relevante temaer, plan­læg­ning, etc. Det første af de to teammøder, hvor et givent team skal arbejde med værktøjet, er rettet mod, at del­ta­gerne, ved brug af en række ’temakort’ med konkrete spørgsmål til det sociale samspil blandt eleverne i et klasse- eller årgangs­fæl­les­skab, skal iden­ti­fi­cere og undersøge eksi­ste­rende tegn på mobning.

I fokus for analysen her er en 3. klasse på en fol­ke­skole i Stor­kø­ben­havn, som vi besøgte i alt 12 gange hen over en periode på otte måneder. Her fulgte og obser­ve­rede vi klassen på tværs af under­vis­ning og frik­var­te­rer, foretog kva­li­ta­tive, indi­vi­du­elle inter­views med 10 elever og udar­bej­dede socio­gram­mer over klassens sociale mønstre[3]. Analysen baserer sig desuden på obser­va­tion af to teammøder, hvor klassens lærere og pædagoger afprøver Sko­lestyr­kens værktøj til hånd­te­ring af mobning, samt indi­vi­du­elle kva­li­ta­tive inter­views med to af disse lærere. Team­mø­de­rne såvel som inter­views er lyd­op­ta­get og siden transskriberet.

Empi­ri­pro­duk­tio­nen blandt eleverne har hoved­sa­ge­ligt været rettet mod at få indblik i aktuelle mob­be­møn­stre for der­i­gen­nem at følge, hvorvidt og hvordan disse mønstre ændrede sig på baggrund af teamets arbejde med Sko­lestyr­kens værktøj. Inter­viewene med klassens lærere har hoved­sa­ge­ligt været rettet mod lærernes ople­vel­ser af – og betin­gel­ser for – at arbejde med værktøjet. Pro­duk­tio­nen af det empiriske materiale har således ikke været rettet mod at skabe specifik indsigt i lærernes syn på Theos eller andre enkel­te­le­vers position i klassen, men har haft til hensigt at skabe indsigt i even­tu­elle mob­be­møn­stre og i hvorvidt og evt. hvordan teamets arbejde med hånd­te­rings­værk­tø­jet kunne bidrage til fælles, reflek­te­rede over­vej­el­ser og yder­li­gere under­sø­gel­ser af klassens sociale liv og de enkelte elevers plads heri.

Føl­ge­forsk­nin­gens afdækning af det sociale liv i 3.b. pegede på en klasse præget af mob­be­møn­stre, hvor særligt nogle af drengene i klassen er eks­klu­de­rede fra klassens – og særligt fra drengenes – fæl­les­skab og ofte bliver udsat for ude­luk­kelse og hånende kom­men­ta­rer fra klassens øvrige drenge. I denne artikel har vi ikke fokus på de analyser, der vedrører hele klassen, men præ­sen­te­rer enkelte nedslag fra ana­ly­serne der hoved­sa­ge­ligt vedrører drengene[4]. Vi zoomer særligt ind på Theo, som viser sig at være eks­klu­de­ret og udsat for de andre drenges foragt, men som klassens lærere og pædagoger ikke synes at få øje på eller ita­le­sætte som en, der er udsat for mobning hverken i dag­lig­da­gen eller igennem arbejdet med håndteringsværktøjet.

Teoretisk baggrund

Der findes mange for­skel­lige teorier om – og per­spek­ti­ver ind i – mobning. Nær­væ­rende analyse tager teoretisk afsæt i den omfat­tende forskning i mobning, der er blevet pro­du­ce­ret i for­bin­delse med forsk­nings­pro­jek­tet eXbus[5], som også danner teoretisk baggrund for Sko­lestyr­kens helsko­le­til­gang. I eXbus, hvis bidrag er en central del af ’den sociale vending’ indenfor forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren om mobning, forstås mobning som noget, der opstår i – og som et resultat af – sociale processer under pres. I mod­sæt­ning til mere indi­vi­d­o­ri­en­te­rede tilgange til mobning fokuseres der i eXbus på kulturen i klassen og på de rela­tio­ner, normer og in- og eks­klu­sions­be­væ­gel­ser, der foregår her (Kofoed og Søn­der­gaard, 2009; 2013). De enkelte børn, deres historier (og deres forældres ind­fly­delse) vil fra et eXbus per­spek­tiv, snarere end som de primære aktører i mobning, ses som dele af en større og samvir­kende situ­a­tio­nel helhed bestående af mange for­skel­lige kræfter (se Søn­der­gaard, 2011; Hein 2013; 2018).

Med udgangs­punkt i en soci­alp­sy­ko­lo­gisk for­stå­else af mennesker, som eksi­sten­ti­elt afhængige af at tilhøre fæl­les­ska­ber, bruger professor i soci­alp­sy­ko­logi Dorte Marie Søn­der­gaard (2009, s. 29) begrebet ’social eks­klu­sions­angst’ til at pege på den angst, der kan ulme i processer mellem deltagere, som er henvist til at fungere sammen i et fæl­les­skab – som for eksempel en sko­le­klasse. Risikoen for at kunne blive dømt uværdig til et sådant fæl­les­skab bringer ifølge Søn­der­gaard (ibid.) en latent angst med sig. I fæl­les­ska­ber, der af for­skel­lige samvir­kende grunde er særligt præget af denne angst for social eks­klu­sion, vil der ofte ses en stor grad af det, Søn­der­gaard med et andet centralt begreb i mob­be­for­stå­el­sen kalder for ’foragt­pro­duk­tion’ (Søn­der­gaard, 2009, s. 32 – 33). Fælles pro­duk­tion af foragt mod udvalgte andre i et fæl­les­skab kan, fra dette teo­re­ti­ske per­spek­tiv, skabe en oplevelse af at være en del af et stærkt ’vi’, som mid­ler­ti­digt vil kunne lindre angsten for selv at blive eks­klu­de­ret fra fæl­les­ska­bet. Når man arbejder med mobning i skolen ud fra en for­stå­else, hvor en delt angst for social eks­klu­sion ses som grund­la­get for udstø­de­l­ses­møn­stre blandt eleverne, rettes blikket derfor hoved­sa­ge­ligt mod stem­nin­gen, sproget og normerne i en klasse og zoomer ind på de sociale dyna­mi­k­ker og in- og eks­klu­sions­pro­ces­ser, der udspiller sig her.

ASK-modellen

Afdæk­nin­gen af kulturen i 3. klassen tager udgangs­punkt i de tegn på mob­be­møn­stre, som Stine Kaplan Jørgensen har beskrevet i ’ASK-modellen’: Analytisk SKabelon til vurdering af mob­be­møn­stre, (Jørgensen 2019, s. 204), som på baggrund af forsk­nin­gen fra eXbus søger at indfange netop de tegn, der præger et mobbende fæl­les­skab. Et af tegnene i ASK-modellen er således ’utryghed og social eks­klu­sions­angst’, som beskrevet ovenfor. I flere studier – også fra eXbus – peges der på den grund­læg­gende utryghed, der kan herske i klasser præget af mobning (Hen­ningsen et al., 2013), og som fra dette per­spek­tiv ses som en væsentlig drivkraft i de udstø­de­l­ses­pro­ces­ser, der kan sætte i gang. Et centralt tegn i afdækning af mobning er således, om klassen er præget af utryghed (om frygt for at blive gjort til grin, blive holdt udenfor etc. synes at fylde meget i klassen). Et andet tegn i ASK-modellen er ’sociale og moralske ordener’. De sociale ordener henviser til det ”sociale landskab” i en klasse; hie­rar­kiet i en klasse og de grup­pe­rin­ger der er (Thornberg, 2018), hvilket bl.a. forsøges afdækket gennem socio­gram­mer. Moralske ordener kan over­sæt­tes til ”moralske normer for opførsel” (Adorno & Schröder, 2000, s. 16) altså den sociale konsensus om, hvad der er hhv. passende og upassende i et givent fæl­les­skab. For børnene handler det bl.a. om, hvad der betragtes som sejt, barnligt, cool, god stil, dårlig stil osv. (Jørgensen, 2019). Et tredje tegn i modellen er ’foragt­pro­duk­tion og ekstreme eks­klu­sio­ner’. Som beskrevet i afsnittet om det teo­re­ti­ske afsæt ovenfor henviser begrebet om foragt­pro­duk­tion til det fænomen, at deltagere i et utrygt fæl­les­skab kan søge at lindre deres egen angst for social eks­klu­sion ved at skabe en oplevelse af et stærkt ’vi’ baseret på en afstand­ta­gen og afgræns­ning i forhold til nogle eller noget andet i gruppen, som ’vi’ er enige om at ’foragte’ (Søn­der­gaard, 2009; Jørgensen, 2019). Det sidste tegn: ’moralske frakob­lin­ger og legi­ti­me­rende for­tæl­lin­ger’ henviser til for­tæl­lin­ger, der nor­ma­li­se­rer eller legi­ti­me­rer mobningen ved fx at placere skylden hos offeret selv eller ved at nedtone ens egen rolle og ansvar (Jørgensen, 2019, 40).

Før vi ser nærmere på Theo, og den mar­gi­na­li­se­ring han udsættes for, intro­du­ce­rer vi i det følgende kort til 3. klassen og de mob­be­møn­stre, der har vist sig igennem vores ana­ly­ti­ske afdækning. Dette for netop at se Theos position i relation hertil.

Case – Mob­be­møn­stre i 3.b.

3. b. er en ud af tre klasser på årgangen. De sociale og moralske ordener i 3. klassen synes ikke atypiske i sam­men­lig­ning med mange andre klasser på mel­lem­trin­net. De sociale ordener er – ligesom i mange andre danske sko­le­klas­ser – præget af en tydelig opdeling mellem pigerne og drengene. Det virker selv­føl­ge­ligt. ”Vi leger pigerne mest og så drengene mest” fortæller Nora, og sådan er det. Pigerne – der tæller otte i alt – deltager kun sjældent i lege som drengene leger, selvom et par af pigerne indi­mel­lem er med til fodbold. Omvendt er det så godt som utæn­ke­ligt for drengene at være med i pigernes lege. Ligesom denne opdeling er tydelig, kommer hie­rar­kiet i klassen også tydeligt til syne i vores afdækning. Af alle de socio­gram­mer der er lavet med børnene i klassen, er det helt kon­se­kvent Rosa og Jonathan, der placeres i midten som ’de mest populære’. Med børnenes egne ord er de populære ”sådan den, som man følger efter og gør det samme som”, og det er dem ”som har mest at skulle have sagt”. Ud af de i alt 14 drenge er der en større gruppe på otte drenge, der ”følger efter Jonathan”, og som er tæt på ham. Nogle tættere end andre. I den anden ende er det lige så kon­se­kvent de samme fem drenge, der bliver placeret nederst i hie­rar­kiet – hvoraf særligt Theo bliver placeret i en mar­gi­na­li­se­ret og eks­klu­de­ret position helt udenfor stregerne i socio­gram­merne. De moralske ordener – dvs. normer for, hvad der blandt eleverne ses og opleves som passende og upassende – er blandt drengene stærkt domineret af fodbold. Fodbold kan ses og fungerer som både et direkte og indirekte kriterium for in- og eks­klu­sion blandt drengene i klassen. Alle går til fodbold, og hvis man ikke gør det, er det svært at være med. Fodbold fylder også meget i samtaler blandt drengene, i refe­ren­cer til kampe og fod­bold­spil­lere, i tøjstil, for­tæl­lin­ger om wee­kendop­le­vel­ser etc. Men fodbold fylder også i mange af de andre lege og spil i frik­var­te­ret (som fx. CUBA og GRIS), der inklu­de­rer en fodbold, som kræver fod­bol­dev­ner, og som er præget af den samme slags voldsomme, fysiske kontakt som på fod­bold­ba­nen. Udover fodbold – men i til­knyt­ning hertil – hersker der også en anden norm blandt drengene om, at man skal kunne tåle, at omgangs­for­men er præget af en fysisk voldsom­hed. Dvs. at man som dreng her skal kunne tåle det voldsomme, men – som endnu en domi­ne­rende norm – også være i stand til at kon­trol­lere og styre sit tem­pe­ra­ment; som dreng må du ikke hverken græde eller miste kon­trol­len over din vrede. Derfor synes mange af drengene at forsøge at undgå både gråd og tem­pe­ra­ments­ud­brud – også selvom de bliver udsat for en smer­te­fuld hård­hæn­det­hed, eller hvis de bliver uret­fær­digt behandlet i spil og lege.

Utryghed og angst for social eks­klu­sion er som tidligere nævnt et kendetegn for mange klasser præget af mobning (Søn­der­gaard 2009; Jørgensen 2019). I 3. klassen viser utryg­he­den sig mærkbart og synligt som en uro, der er særligt eksplicit i frik­var­te­rerne. Her synes mange – især drengene, der navigerer under de før beskrevne normer – at skulle hærde sig i forhold til at deltage i kon­flik­ter, en relativt hård tone osv. Utryg­he­den synes desuden at komme til udtryk i en meget stærk, nærmest hektisk stræben mod at være med, grine med, at få andre til at grine og at rette sig mod de børn og grupper, der er enten højest eller mest stabilt placeret i hie­rar­kiet. Jonathan og de andre drenge, der er i toppen af hie­rar­kiet, får rigtig meget opmærk­som­hed, de bliver inviteret ind i lege og i sam­ar­bej­der, der bliver grinet (højt) af deres jokes, og der er mange blikke, der retter sig mod dem. Modsat Theo og de andre drenge der ikke bliver inviteret ind eller møder nogen positiv opmærk­som­hed. Angsten for at blive sat udenfor fæl­les­ska­bet synes mærkbar i hele elev­grup­pen, men ses mest markant hos de drenge der ligger lavest i hie­rar­kiet. Her ses den i form af til­sy­ne­la­dende næsten desperate kampe for at sikre sig en plads i fæl­les­ska­bet. Ofte retter disse kampe sig mod andre, der som man selv er lavt placeret i klassens hierarki. Det følgende eksempel er fra en for­mid­dagsob­ser­va­tion efter et frik­var­ter. Foruden Theo optræder Christian og Charlie, som er to drenge fra klassen, der, ifølge vores afdækning af klassens sociale liv, også ligger på kanten af fæl­les­ska­bet blandt drengene i klassen.

Vi står foran døren til klas­se­væ­rel­set, der er låst. Vi står mast. Christian og Charlie står helt op ad døren, og Theo står lige ved siden af. Theo og Christian står og sparker lidt ud efter hinanden. Christian sparker til Theo. Theo sparker tilbage. Christian råber: ”Stop Theo, du har ikke nogen venner!” Theo ser på sekundet ramt ud. Charlie råber: ”Jo han har. Han har mig. Og han har… ” (han peger på Jonas, der står lige ved siden af). Theo kommer igen: ”DU har selv ikke nogen venner”, ”JO JEG HAR”, råber Christian. ”Charlie er min bedste ven!” Charlie nikker bekræf­tende. Han forklarer, at han også har en anden ven, som er hans absolut bedste ven. Christian går ind foran ham og siger ”Åhr hvad??” med armene ud til siden. Charlie trækker det tilbage igen og siger, Christian er hans bedste ven.

Pædagogen Per kommer og lukker os ind. 

Med både fysiske og verbale spark på hinanden lever drengene her op til nogle af de gældende normer for, hvordan man forventes at være dreng i denne klasse. Men eksemplet viser også, hvordan der, særligt blandt de drenge der ligger nederst i hie­rar­kiet her­i­blandt Theo, Christian og Charlie, synes at være stor frygt for at være den, der kan udpeges som ’ham uden venner’. Kampen for ikke at ende i den position ses i mange andre sam­men­hænge i klassen.

Foragt­pro­duk­tio­nen rettet mod Theo viser sig i ude­luk­kelse og igno­re­ring eller ved at sige og gøre ting, der rammer ham. F.eks.: ”Du er lort, Theo!” (flere eksempler følger og bliver udfoldet nedenfor). En domi­ne­rende for­tæl­ling i klassen, som vi hører flere gange og i for­skel­lige vari­a­tio­ner, lyder: ”Theo er selv uden om det – han kan ikke styre sit tem­pe­ra­ment”. En legi­ti­me­rende for­tæl­ling (Jørgensen, 2019) der er med til at legi­ti­mere mobningen.

Blik for Theo

Vi vil i det følgende rette blikket yder­li­gere mod Theo og det spørgsmål, vi udforsker i denne artikel: Hvorfor synes det van­ske­ligt for de voksne at få øje på den mobning, Theo udsættes for? 

Teamet omkring klassen afholder to teammøder, hvor de fag­pro­fes­sio­nelle afprøver Sko­lestyr­kens værktøj til hånd­te­ring af mobning. Som en del af værk­tø­jets proces skal de sammen lave en afdækning af mob­be­møn­stre i klassen bl.a. ved brug af de 31 temakort med spørgsmål som: ”Er der elever, der ofte bliver holdt udenfor?”, ”Er der elever, der bliver ignoreret?” eller ”Er der domi­ne­rende for­tæl­lin­ger om udvalgte elever? Fx at hun er irri­te­rende, voldelig eller mærkelig?” På trods af at teamet igennem arbejdet med disse spørgsmål genkender flere af de tegn og dyna­mi­k­ker, der handler om eks­klu­sion, utryghed, lat­ter­lig­gø­rel­ser etc. i klassen, bliver Theos navn kun nævnt ganske få gange på de to møder. De enkelte gange Theo nævnes, handler det ikke om hans udsatte position, eller hvad han bliver udsat for, men om Theo selv; bl.a. hans tendens til at agere ”poli­ti­be­tjent” som en af lærerne kalder det.

I det følgende vil vi, med ind­dra­gelse af uddrag fra det empiriske materiale, udfolde nogle af de forhold, der kan forklare, hvorfor det til­sy­ne­la­dende er særligt van­ske­ligt for de fag­pro­fes­sio­nelle omkring klassen at få øje på de eks­klu­sions­be­væ­gel­ser, som vi ser Theo udsættes for.

Skjulte udstø­de­l­ses­pro­ces­ser i klasserummet

Et af de elementer vi vil pege på er, at de udstø­de­l­ses­pro­ces­ser, der foregår blandt eleverne, ofte er subtile og skjulte og derfor per se er van­ske­lige at få øje på. Meget af den foragt­pro­duk­tion, der rettes mod Theo, kan betegnes som enten skjult eller camou­f­le­ret i hver­dags­ak­ti­vi­te­ter og hand­lin­ger, der kan opfattes som udra­ma­ti­ske. Lektor i spe­ci­al­pæ­da­go­gik fra Uni­ver­si­te­tet i Stavanger, Tove Flack, har i en årrække forsket i og beskæf­ti­get sig med mobning under over­skrif­ten ”Skjult mobning” (Flack, 2010). Flack peger på, hvordan mobning oftest er skjult og har et udtryk der, for de voksne kan virke udra­ma­tisk og ufarligt. Det har den kon­se­kvens, at mobningen ofte baga­tel­li­se­res af de voksne og at mange situ­a­tio­ner mis­for­stås. Den skjulte mobning kan, ifølge Flack, ses som kro­p­s­sprog, ansigts­ud­tryk, ord og tonefald; at børnene hele tiden giver udtryk for uenighed med bestemte andre børn, etc. (Flack, 2010). Søn­der­gaards begreb om foragt­pro­duk­tion (2009) kan give mening til denne form for subtile, men gentagne og mang­fol­dige udtryk for afstand og udstø­de­lse af enkelte børn i en sko­le­klasse, om end foragten også kan komme til udtryk i form af ytringer som fx ”fuck dig”, eller ”du har ingen venner” – og således være meget tydelig. Men ofte vil foragten blive udtrykt igennem ordløse hand­lin­ger fx via kro­p­s­sprog eller ansigts­mi­mik, hvilket også Flack (2010) peger på. Det kan være ved at vende ryggen til, at vende øjne, at overhøre, afbryde eller – som vi ser det i flere af vores obser­va­tio­ner – igennem blikke, usyn­lig­gø­rel­ser og brugen af lat­ter­lig­gø­rel­ser camou­f­le­ret som humor.

Følgende obser­va­tion er fra en engelsk­time, hvor det ikke er en af klassens faste lærere, men vikaren Sofie, der varetager undervisningen.

Theo, Anton og Jonathan er kommet i gruppe sammen i engelsk­ti­men. De skal lave en øvelse, hvor de skal gætte et dyr. De skal skiftes til at finde på et. Theo sidder lidt bagved de to andre, som har opmærk­som­he­den rettet mod hinanden. Han har hånden oppe, men de ser ikke på ham, og han har svært ved at komme ind i samtalen. Sofie ser det og kommer og justerer på stolene, så de sidder mere samlet. Det er Theos tur til at skulle finde på et dyr. Anton siger højt, at det er Jonathan: ”Kom nu Jonathan”. Theo begynder at græde, og Sofie kommer derhen igen. Anton og Jonathan får øjen­kon­takt og fniser. ”Du behøver ikke at græde Theo!”, siger Anton. Sofie siger, at nu er det Theos tur, men Anton holder fast og siger: ”Kom nu Jonathan”.  Sofie får Theo overtalt til bare at starte, men da han langsomt går i gang, tager Jonathan papiret op til ansigtet, så det skærmer på en måde, så Theo ikke kan se hans ansigt, mens Jonathan kan se på Anton. De to drenge griner igen til hinanden.

I eksemplet ses det, at de to drenge ignorerer og usyn­lig­gør Theo, udveksler grin og skjulte blikke.  Bemærk­nin­gen ”Du behøver ikke græde Theo”, posi­tio­ne­rer Theo som over­sen­si­tiv, sårbar på den forkerte måde, og som en der – jf. de gældende moralske ordener – ikke kan kon­trol­lere sine følelser.  Alt sammen inte­gre­ret i en simpel grup­peø­velse i engelsktimen.

I oven­stå­ende eksempel er mobningen nok subtil, men dog ikke usynlig. Sofie reagerer da også og forsøger at inter­ve­nere.  Andre eks­­klu­sions- og udstø­de­l­ses­pro­ces­ser virker fredelige og uskyldige og skjuler sig mere. Eksem­pel­vis når ingen kigger i retning af Theo, når der skal aftales frik­var­ter­s­lege i slut­nin­gen af timen. Eller når alle drengene i klassen har givet hinanden kælenavne, men Theo og nogle få af de andre drenge ikke er givet kælenavne. Eller når Theo igen og igen ikke bliver inviteret på private lege­af­ta­ler; når de andres opmærk­som­hed næsten altid retter sig andre steder hen, eller når der ikke en nogen, der griner af hans jokes. Alt sammen hand­lin­ger der singulært ikke syner af så meget og ikke genkendes som eks­klu­sio­ner (fx er det svært at argu­men­tere for, at det ikke at have fået et kælenavn kan ses som udstø­de­lse), men som får betydning i sin helhed.  Sådanne ikke åbenlyse, nærmest-usynlige mønstre af udstø­de­l­ses­pro­ces­ser, ser vi igen og igen omkring både Theo og flere af de andre mar­gi­na­li­se­rede drenge i 3. b.

Udstø­de­l­ses­pro­ces­ser i frikvarterslege

Udstø­de­l­ses­pro­ces­serne og foragt­pro­duk­tio­nen sker også gemt i frik­var­ter­s­le­ge­nes boldspil og ’dren­ge­lege’. Udstø­de­l­serne foregår her typisk i for­hand­lin­ger om regler og afgø­rel­ser i disse spil og lege. En af de lege drengene i klassen ofte leger, er boldlegen ’GRIS’:

De er otte drenge. Jonathan, Elias, Norman, Anton, Theo, Jonas, Charlie og Jasper.  Det ser kaotisk ud. Bolden bliver skudt op i luften eller op på et af de tre til­stø­de­nde halvtage, og idet den falder, skal den sparkes op igen, før den har ramt jorden tre gange. Første gang man fejler, får man et ’G’. Næste gang man fejler, får man et ’R’, osv. Den, der først er ’G‑R‑I‑S’, har tabt. Hvis man skyder en bold, som hopper alt for lavt, så får man et straf­bog­stav; hvis den er høj nok, så er det ham, der ikke når at skyde til den, der bøder. Men det er ikke tydeligt, hvornår fejlen ligger på hvis side. Og der for­hand­les. Konstant: ”DU FIK ET R!” Nej, det gjorde jeg ikke!! Det var THEO, der ikke kunne ramme!”

Oven­stå­ende situation er en ud af mange, hvor der for­hand­les intenst om, hvorvidt bolden er ude eller inde, høj eller lav og om, hvem der har begået en fejl. I obser­va­tio­nerne viser det sig efter­hån­den som tydeligt, at de in- og eks­klu­sions­pro­ces­ser, der udspiller sig i ’GRIS’, er forbundet med eksi­ste­rende sociale mønstre i klassen. Fx er det tydeligt, at det netop er de børn, der ligger højest i hie­rar­kiet, og som dermed har mest magt over kri­te­ri­erne for in- og eks­klu­sion, der også helt konkret har mest magt til at fælde dom i uove­r­ens­stem­mel­serne i ’GRIS’. Jonathan kan, i alliance med flokken af drenge, der altid støtter op om ham, langt oftere komme afsted med at dømme en bold inde eller ude end Theo, der som regel vil blive under­kendt. Under vores obser­va­tio­ner af disse lege bemærkede vi, hvordan Theo igen og igen af de andre drenge dømmes for fejl og gives et bogstav i ’GRIS’, uden at han egentlig har lavet en fejl. Men disse eks­­klu­sions- og udstø­de­l­ses­pro­ces­ser, der udspiller sig under kampen, camou­f­le­res af de gældende normer for opførsel, hvor fodbold dominerer, og hvor en del af normen er en vis hård­hæn­det­hed både i form af fysiske sam­men­stød, skub og spark og i form af en hård tone, hvor man råber ad hinanden.

Theo bliver næsten syste­ma­tisk under­kendt i legene og risikerer derudover at blive mødt med yder­li­gere hån, hvis han reagerer følel­ses­la­det på ople­vel­sen af uret­fær­dig eks­klu­sion, idet han så bryder med gældende normer i klassen. Hvis han græder, bemærkes og ita­le­sæt­tes det som en over­sen­si­tiv reaktion, og hvis han reagerer med tem­pe­ra­ments­ud­brud på baggrund af uret­fær­dige dom­mer­ken­del­ser i frik­var­te­rets fæl­les­lege, bryder han både den domi­ne­rende moralske orden i klassen om, at ’man skal kunne styre sit tem­pe­ra­ment’ og bekræfter samtidig klassens domi­ne­rende for­tæl­ling om ham: ’Theo kan ikke styre sit tem­pe­ra­ment” (- ”det er derfor, han er upopulær”).

Set udefra fx for den gårdvagt, der står 15 meter fra, hvor der spilles GRIS, ligner det for­modent­ligt en ganske almin­de­lig bold­spils­scene blandt drengene (der ofte opfører sig sådan i boldspil), hvor der bliver skubbet og råbt, for­hand­let og dømt. De gældende omgangs­for­mer blandt drengene får det til at virke normalt og camou­f­le­rer således de in- og eks­klu­sions­pro­ces­ser, der udspiller sig.

Et afgørende element i udforsk­nin­gen af spørgs­må­let, om hvorfor de voksne ikke får øje på Theo som en, der kæmper med eks­klu­sion fra klassens fæl­les­skab, er altså, at den form for foragt­pro­duk­tion, og de udstø­de­l­ser der foregår, ofte er skjulte og i dette tilfælde bliver yder­li­gere camou­f­le­ret af klassens domi­ne­rende moralske ordener og legi­ti­me­rende for­tæl­lin­ger om bestemte elever (som det kan være svært for de fag­pro­fes­sio­nelle at få indblik i). Udstø­de­l­ses­me­ka­nis­merne er svære at se, svære at udpege og få greb om – og dermed også svære at udfordre. 

Lærernes begræn­sende betingelser

Et andet forhold der, sammen med det ovenfor beskrevne, virker begræn­sende i forhold til de fag­pro­fes­sio­nel­les mulig­he­der for at få øje på og gribe ind i forhold til mobning blandt eleverne, er arbejds­be­tin­gel­serne i skolen. Som vi vil udfolde det i det følgende, van­ske­lig­gø­res de fag­pro­fes­sio­nel­les mulighed for at tilegne sig den viden og at lave de under­sø­gel­ser og analyser, der er en for­ud­sæt­ning for at kunne (sam-)arbejde pro­fes­sio­nelt om hånd­te­ring af mobning af en række begræn­sende arbejds­be­tin­gel­ser i skolens hverdag.

Viden om mobning

De lærere, der har medvirket i føl­ge­forsk­nings­pro­jek­tet omkring Sko­lestyr­kens værktøj til hånd­te­ring af mobning, har efter eget udsagn kun begrænset viden om mobning. Dette gælder også for såvel lærere som pædagoger i Theos klasse. De mindes ikke at have modtaget egentlig under­vis­ning i, hvad mobning er, eller hvordan man kan forstå eller genkende mobning. Dette forhold ses også i en nyere survey-under­­sø­­gelse, hvor 66 % af de adspurgte lærere og pædagoger ikke mener at have beskæf­ti­get sig med mobning under deres pro­fes­sions­ud­dan­nelse (Hansen & Nielsen, 2020, s. 36).

Det er oplagt, at manglende viden om mobning bliver en hindring for at iden­ti­fi­cere og håndtere mobning i en klasse. Som påpeget af den norske lektor Erlend Moen, der i en årrække har ledet indsatser til hånd­te­ring af mobning i Trondheim kommune, er viden om mobning helt centralt i forhold til at kunne håndtere det, da det er meget svært at tackle et problem, man ikke forstår. Det er er både svært at opdage, forstå og udfordre mobning, hvis man ikke har viden om mob­nin­gens meka­nis­mer og kan se, hvordan de kommer til udtryk blandt børn og unge (Moen, 2014). Når mobning desuden ofte udspiller sig på måder, der står langt mindre tydeligt frem, end vi typisk forventer (Flack, 2010), bliver udfor­drin­gen for de fag­pro­fes­sio­nelle endnu større.

At viden om mobning er en for­ud­sæt­ning for at kunne forstå og tackle mobning, er også et helt centralt element i Sko­lestyr­kens Værktøj til hånd­te­ring af mobning. Forud for arbejdet med hånd­te­rings­værk­tø­jet skal de del­ta­gende lærere og pædagoger dels deltage på to fæl­les­dage med oplæg fra Sko­lestyr­ken om blandt andet den for­stå­else af mobning, som værktøjet bygger på; dels skal de forberede sig på afprøv­nin­gen af værktøjet ved at se onli­ne­vi­deoer, der intro­du­ce­rer til denne for­stå­else. I teamet omkring 3. klassen er der imid­ler­tid ingen, der kan huske oplæggene eller får set videoerne før team­mø­de­rne. Den manglende for­be­re­delse til arbejdet med det nye værktøj kan forstås som knyttet til især to forhold. Dels synes den at være knyttet til en oplevelse af mangel på tid med den kon­se­kvens, at andre mere pres­se­rende opgaver pri­o­ri­te­res. Dels kan den manglende for­be­re­delse ses som et udtryk for manglende moti­va­tion i forhold til Sko­lestyr­kens indsats generelt knyttet til det, man kan kalde for ’pro­jekt­fa­ti­gue’ (Hein og Jørgensen, 2023). Begrebet bruges til at betegne og forstå den manglende begej­string og moti­va­tion i forhold til at skulle engagere sig i nye projekter der, efter en årrække hvor det ene sko­le­pro­jekt har afløst det andet, synes at være udbredt blandt lærere og sko­le­pæ­da­go­ger på de danske fol­ke­sko­ler (se også Lyhne, 2021).

Tid og hver­dags­li­vets mylder

 (…) hvis man føler, man arbejder 100 %, og så kommer der noget oven i, som man også lige skal finde tid til. Det tror jeg egentlig, er lærernes kæphest. Altså, sådan helt generelt. At vi har sindssygt mange for­skel­lige arbejds­op­ga­ver. Og tiden er ikke øremærket til det. Dvs. at når der så kommer noget udefra, selvom vi jo – dybest set kan tiden jo findes – men det føles som om, det er noget, der kommer oven i, der bare skal ind og absor­be­res ind i en hverdag, der i forvejen er strakt ud, ikke?

Som læreren her udtrykker det, er arbejds­da­gen på en skole fyldt op med mange for­skel­lige opgaver. Typisk består en lærers arbejds­hver­dag af et mylder af opgaver (Mardahl-Hansen, 2019): En kommende tur eller temauge skal plan­læg­ges, under­vis­ning skal for­be­re­des, den næste test skal gen­nem­fø­res, der skal kontaktes og gen­nem­fø­res samtaler med forældre, m.m. Arbejdet med et nyt projekt eller et nyt redskab bliver endnu en opgave, der skal presses ind i den allerede udspændte arbejds­dag. Måske er det en af grundene til, at det at se for­be­re­del­ses­vi­deoer og gen­nem­føre under­sø­gel­ser af sociale dyna­mi­k­ker ikke pri­o­ri­te­res. Hverken viden­stil­eg­nel­sen, obser­va­tio­nerne af elevernes samspil eller det senere sam­ar­bejde om tiltag betragtes som irre­le­vante akti­vi­te­ter af de lærere vi inter­viewer. Men de ”drukner i hverdagen”, som en lærer udtrykker det.  De er nødt til at pri­o­ri­tere. En anden lærer siger: ” (…) der er ikke tid, der er ikke plads. Der er ikke ro til det” og udtrykker dermed en oplevelse, som også er beskrevet i forskning, nemlig at lærere i dag oplever et væld af både synligt og usynligt arbejde, og at de bliver yder­li­gere for­styr­ret af en række tiltag, der kommer oppefra og udefra fra poli­ti­kere, ledere og kon­su­len­ter, hvilket tilsammen skaber en efter­spørgsel på tid og arbejdsro (Böwadt et al., 2020). Et forhold der ikke skal for­veks­les med manglende interesse eller enga­ge­ment i elevernes trivsel. Flere af de fag­pro­fes­sio­nelle giver udtryk for interesse i værktøjet, men ople­vel­sen af manglende tid synes at være afgørende for den praksis vi ser i for­bin­delse med arbejdet med håndteringsværktøjet:

Jamen, jeg tror det handler om, at tiden er knap. Altså, vi har ét møde om ugen, og vi skal sidde sammen i et team og tale om, – både om vores børn, og vi skal tale om pædagogik, vi skal planlægge, vi skal have arran­ge­ret ture og A‑uger og alt muligt andet. Og mange af de møder bliver aflyst, fordi ledelsen kommer til at lægge andre møder ind, eller fordi folk er syge eller på ture eller…

Lærernes oplevelse af at være i konstant tids­be­k­neb i forhold til at skulle løse deres mange og for­skel­lige opgaver kan altså ses som en væsentlig del af bag­grun­den for, at de ikke får øje på Theos position i klassen. Den manglende tid kan ses som liggende delvist til grund for lærernes manglende forsk­nings­ba­se­rede viden om mobning og dens dyna­mi­k­ker. En manglende viden der dog til­sy­ne­la­dende også – i hvert fald delvist – må til­skri­ves et util­stræk­ke­ligt fokus på emnet i lærer­ud­dan­nel­sens grundfag. En øget viden om og for­stå­else for de sociale dyna­mi­k­ker i mobning ville kunne kva­li­fi­cere lærerne til i højere grad at kunne få øje på mobning i dens komplekse, mod­sæt­nings­fyldte og ofte også mere subtile udtryk.

Lærernes oplevelse af generel tids­man­gel kan desuden ses som liggende til grund for, at teamet omkring klassen her ikke får gen­nem­ført de under­sø­gel­ser af elevernes sociale dyna­mi­k­ker, som er en afgørende del af processen i arbejdet med hånd­te­rings­værk­tø­jet. Under­sø­gel­ser der, hvis de var blevet gen­nem­ført, måske kunne have givet indsigt i de in- og eks­klu­sions­pro­ces­ser, der udspiller sig blandt børnene. Et forhold der yder­li­gere udfordres af, at det for mange lærere er svært at blive ”købt fri” til at observere, hvad der er på spil blandt børnene. Som en af lærerne udtrykker det:

(…) det er der, hvor man tænker: ”Hvor ville det være fedt, hvis man kunne gå til sin skole­le­delse og sige: Vi har nogle udfor­drin­ger i klassen. Vi fornemmer, der er nogle dårlige dyna­mi­k­ker. Kan jeg blive vikar­dæk­ket hver dag fra 10 – 12 i en uge, så jeg kan få lov at komme ind og observere?” Og så være fluen på væggen hos en kollega.

Mulig­he­den for vikar­dæk­ning og ”at komme ind og observere” opleves ikke som værende tilstede. En lignende udfor­dring gælder for frik­var­terne, der ofte kun er bemandet af ganske få voksne, der agerer ”gård­vag­ter” og fra den position har yderst dårlige betin­gel­ser for at kunne observere og få øje på eksem­pel­vis de mere skjulte in- og eks­klu­sions­pro­ces­ser, der udspiller sig i frik­var­ter­s­le­gene og disses for­bin­del­ser til andre mønstre i kulturen blandt børnene. I en tidspres­set hverdag går subtile og skjulte mob­be­møn­stre ofte under radaren. Mob­be­møn­stre er svære at begribe   midt i hver­dags­li­vets mylder af ting, der skal ordnes og problemer, der skal løses. En reel indsigt i eksi­ste­rende mob­be­møn­stre kræver en grundigt til­ret­telagt (og viden­ba­se­ret) under­sø­gel­ses­prak­sis, der kræver tid og res­sour­cer at gennemføre.

Kon­klu­sion

Denne artikels hensigt er at bidrage med indsigter i centrale forhold, der synes at gøre det van­ske­ligt for skolens fag­pro­fes­sio­nelle at få øje på mob­be­møn­stre, som de udspiller sig i skolens hver­dags­liv. I udforsk­nin­gen af hvorfor de voksne til­sy­ne­la­dende ikke bemærker den mobning, Theo udsættes for, er det et afgørende element, at de udstø­de­l­ses­møn­stre, han udsættes for, ofte er skjulte og camou­f­le­res af gældende normer og delte, legi­ti­me­rende for­tæl­lin­ger om ham i klassen generelt og i dren­ge­grup­pen specifikt. Når mob­be­hand­lin­ger i de mange tilfælde foregår skjult eller i form af en flerhed af mindre og til­sy­ne­la­dende til­for­la­de­lige dril­le­rier eller ude­luk­kel­ser, bliver det endnu mere van­ske­ligt for de fag­pro­fes­sio­nelle at få øje på det, der foregår, som mobning. Det andet element – der må ses i tæt for­bin­delse med det første – er lærernes arbejds­be­tin­gel­ser, der ofte er ken­de­teg­net af en kom­bi­na­tion af ’hver­dagsmyl­der’ og tidspres. At kunne håndtere mobning kræver tid. For at man kan få øje på mobning i såvel dens utve­ty­dige former som i dens mere komplekse og slørede udtryk, har man brug for tid til at tilegne sig viden om mobning og for­stå­else for dens dyna­mi­k­ker. Man har desuden brug for tid til at gen­nem­føre situerede under­sø­gel­ser af de konkrete sociale dyna­mi­k­ker i en bør­ne­gruppe og på den baggrund kunne planlægge og gen­nem­føre et pro­fes­sio­nelt sam­ar­bejde omkring hånd­te­rin­gen af mobningen. I en hverdag, hvor lærernes arbejds­tid er fyldt op af mange og for­skel­lig­ar­tede opgaver og udfor­drin­ger; års‑, uge- og lære­pla­ner, der skal lægges og følges; udflugter og temauger og små og store problemer, der skal løses i en fart, synes lærernes betin­gel­ser for at kunne være nøg­le­per­so­ner i hånd­te­rin­gen af mobning blandt eleverne særdeles svære.

Refe­ren­cer

Adorno, T. W. & Schröder, T. (2000). Problems of moral phi­los­ophy. Cambridge: Polity Press.

Böwadt, P. R., Pedersen, R. & Vaaben, N. K. (2020). Lærere mellem enga­ge­ment og afmagt. Unge Pædagoger. Forskning til skolen. Bind 5.

Burger, C., Stro­h­meier, D., & Kollerová, L. (2022). Teachers can make a dif­fe­rence in bullying: Effects of teacher inter­ven­tions on students’ adoption of bully, victim, bully-victim or defender roles across time. Journal of Youth and Ado­les­cence, 51(12), 2312 – 2327.

Dawes, M., Gariton, C., Starrett, A., Irdam, G., & Irvin, M. J. (2023). Pre­ser­vice teachers’ knowledge and attitudes toward bullying: A syste­ma­tic review. Review of Educa­tio­nal Research, 93(2), 195 – 235.

Flack, Tove (2010): Innblikk – Et social-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing. Statlig Spe­si­al­pe­da­go­gisk kom­pe­ten­sesen­ter. Uni­ver­si­te­tet i Stavanger.

Hansen, J. H., Jensen, C. R., Molbæk, M., Schmidt, M. C. S. (2020) Forsk­nings­pro­jek­tet Appro­a­ching Inclusion: Sam­ar­bejds­pro­ces­ser om inklusion og eks­klu­sion. Køben­havns Professionshøjskole.

Hansen, H. R. & Nielsen, J. C. (2020): For­stå­el­ser af mobning og ensomhed i grund­sko­len. En under­sø­gelse i befolk­nin­gen og blandt lærere og pædagoger. Mary Fonden & Rabøl Research

Hein, N. & Jørgensen, S.K. (2023). Rapport. Føl­ge­forsk­ning på Sko­lestyr­kens værktøj til hånd­te­ring af mobning. Rapport under forberedelse.

Hein, N. (2018). Situ­a­tions­a­na­lyse – For­æl­drepo­si­tio­ner i elevers mobning – udforsket som situation. I: Winther-Lindqvist, D., Kousholt, D. & Bøttcher, L. (red.) Kva­li­ta­tive ana­ly­se­pro­ces­ser. Med eksempler fra det pæda­go­gisk psy­ko­lo­gi­ske felt. Samfundslitteratur.

Hein, N. (2013). Komplekse kon­sti­tu­e­rin­ger af ansvar, sandhed og mulig­heds­be­tin­gel­ser i et sko­le/hjem-sam­ar­­bejde om mobning. I: Kofoed, Jette & Dorte Marie Søn­der­gaard (red.): Mobning gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Hen­ningsen, I. (2011). Resul­ta­ter af Ves­tegns­un­der­sø­gel­sen 2009-10. eXbus Arbejds­pa­pi­rer. Retrieved 23.1.2015.

Horton, P. (2018). Towards a critical educa­tio­nal per­spective on school bullying. Nordic Studies in Education, 38(4), p. 302 – 318.

Horton, P. Forsberg, C. & Thornberg, R. (2023). Juri­di­fi­ca­tion and judgement calls: Swedish school­tea­chers’ reflections on dealing with bullying, haras­sment, and degrading treatment, Education Inquiry.

Jørgensen, S. K. (2019), Mob­be­møn­stre og magtkampe – hånd­te­ring af mobning i skolen. Hans Reitzels Forlag.

Kofoed, J., & Søn­der­gaard, D. M.(red).  (2009). Mobning: sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.

Kofoed, J., & Søn­der­gaard, D. M. (red). (2013). Mobning gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Lyhne, M. (2021). Prak­sis­ud­vik­ling på trods – kon­fron­te­ret af kon­fliktuel praksis i fol­ke­sko­len: Ph.d. afhand­ling, Århus Universitet.

Mardahl-Hansen, T. (2019): Udvikling af børns og unges del­ta­gel­ses­be­tin­gel­ser i fol­ke­sko­len – et spørgsmål om læreres rela­tions­kom­pe­ten­cer eller betin­gel­ser for sam­ar­bejde? Pæda­go­gisk Psy­ko­lo­gisk Tids­skrift. Nr. 2.

Moen, E. (2014). Slikk stopper vi mobbing – en håndbok. Universitetsforlaget.

Oldenburg, B., Bosman, R., & Veenstra, R. (2016). Are ele­men­tary school teachers prepared to tackle bullying? A pilot study. School Psy­cho­logy Inter­na­tio­nal, 37(1), 64 – 72.

Olweus, D. (1980). Familial and tem­pe­ra­men­tal deter­mi­nants of aggres­sive behavior in ado­les­cent boys: A causal analysis. Deve­l­op­men­tal Psy­cho­logy, 16(6), 644.

Schott, R.M. & Søn­der­gaard, D.M. (2021). The Social Turn in Bullying research: Sociocultural/Sociological Per­specti­ves. I: P.K. Smith & J.O Norman: The Wiley Blackwell Handbook of Bullying: A Com­pre­hen­sive and Inter­na­tio­nal Review of Research and Inter­ven­tion, 2 Volume Set.

Sung, Y.-H., Valcke, M., & Chen, L.-M. (2021). Exploring teachers’ com­pe­tence in imme­di­a­tely inter­ve­ning in school bullying: Deve­l­o­ping a valid inter­ve­ning process. Journal of Psy­cho­lo­gi­sts and Coun­sell­ors in Schools, 31(1), 15 – 35.

Søn­der­gaard, D. M. (2009): Mobning og social eks­klu­sio­nangst. I: Kofoed, J., & Søn­der­gaard, D. M.: Mobning: sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.

Søn­der­gaard, D. M. (2011). Mobning – fra afretning af enkel­tin­di­vi­der til repa­ra­tion af sociale fæl­les­ska­ber. Skolen i morgen. Tids­skrift for skole­le­dere. Nr. 10. August. 14. årgang.

Thornberg, R. (2018). School bullying and fitting into the peer landscape: A grounded theory field study. British Journal of Sociology of Education, 39(1), 144 – 158.

Van Gils, F. E., Ver­s­chu­e­ren, K., Demol, K., ten Bokkel, I. M., & Colpin, H. (2023). Teachers’ bullying-related cog­ni­tions as pre­di­ctors of their responses to bullying among students. British Journal of Educa­tio­nal Psy­cho­logy, 93(2), 513 – 530.


[1]  https://​sko​lestyr​ken​.dk/​s​a​a​d​a​n​ – ​g​o​e​r​ – vi/

[2] https://​www​.mary​fon​den​.dk/​v​i​d​e​n​/​f​o​e​l​g​e​f​o​r​s​k​n​i​n​g​ – ​p​a​a​ – ​s​k​o​l​e​s​t​y​r​k​e​n​s​ – ​v​a​e​r​k​t​o​e​j​ – ​t​i​l​ – ​h​a​a​n​d​t​e​r​i​n​g​ – ​a​f​ – mobning/

[3] Et sociogram er et metodisk værktøj, med hvilket man grafisk kan kortlægge de sociale rela­tio­ner, grup­pe­rin­ger og hie­rar­kier i et givent fællesskab.

[4] De samlede analyser af såvel mob­be­møn­stre i de ind­dra­gede klasser, samt analyser af de fag­pro­fes­sio­nel­les ople­vel­ser af – og betin­gel­ser for – at arbejde med værktøjet, kan læses i afslut­nings­rap­por­ten for føl­ge­forsk­nin­gen: Hein og Jørgensen, 2023 (se fodnote 2)

[5] EXbus (EXploring Bullying in Schools) var et dansk forsk­nings­pro­jekt, som forløb fra 2007 til 2012 på Institut for Pædagogik og Uddan­nelse, Aarhus Uni­ver­si­tet, under ledelse af Jette Kofoed og Dorte Marie Søn­der­gaard. Se mere på: www​.exbus​.dk.

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

STØT VIA MOBILEPAY VED AT SCANNE HER

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte