Dansk pæda­go­gisk forskning – en ubetinget succes?

,

Dansk forskning i pædagogik, skole og uddan­nelse er umid­del­bart en succes. Der kommer mere og mere af den, flere og flere forskere ansættes på flere og flere insti­tu­tio­ner og orga­ni­sa­tio­ner, og midlerne til denne type forskning øges stabilt. I 2014 lavede Damvad (2014) en forsk­nings­kort­læg­ning, som viste, at antallet af pæda­go­gi­ske forskere fra 2009 – 2013 steg fra 332 til 540. I 2020 foretog IRIS Group (2020) en analyse, som viste, at der i 2018 blev anvendt 174 mio. kr. i interne midler og 141 mio. i eksterne midler på dag­til­­buds- og grund­sko­le­forsk­ning – hvilket er et pænt stykke over f.eks. køns­forsk­ning (195 mio.), men også et godt stykke under top­sco­re­ren ener­gi­forsk­ning (1744 mio.). Senest er der indgået en ny aftale om forsk­nings­re­ser­ven, som over en fireårig periode afsætter 200 mio. kr. til forskning med fokus på de 0 – 6‑årige børn. 

Antallet af publi­ka­tio­ner er også stigende. På uni­ver­si­te­terne ligger stig­nin­gen på omkring 5 % pr. år, mens UC’ernes såkaldte videns­regn­skab 2015 – 2020 demon­stre­rer tæt på en for­dob­ling af antal viden­ska­be­lige artikler (fra 258 til 472), der opfylder kravene for den bibli­o­me­tri­ske forsk­nings­in­di­ka­tor (UFM, 2017: 41; Danske Pro­fes­sions­højsko­ler, 2020: 13).

Spørgs­må­let er, hvad der gemmer sig i og bagved denne til­sy­ne­la­dende succes? Hvilke typer af pæda­go­gisk forskning et det, der nyder fremme, og hvorfor? Indebærer denne historie om vækst også udfor­drin­ger – for hvem, hvad og hvorfor? I dette nummer af DpT stiller vi skarpt på den praksis, tids­skrif­tet selv er en del af, dvs. dansk pæda­go­gisk forskning. Det kan synes halsløs gerning at søge at indfange hele det danske pæda­go­gi­ske felt i et enkelt tema­num­mer, men noget lignende forsøgte DpT tilbage i 1994 med temaet Pæda­go­gisk forskning. Nær­væ­rende tema­num­mer udgør ikke det for­kro­mede overblik, men en gen­op­ta­gelse af spørgs­må­let fra 1994, nemlig hvad der kon­sti­tu­e­rer pædagogik som fag og som videnskab?

Dansk pæda­go­gisk forskning er lidt af begge dele, praksis & reflek­sion samt distan­ce­ret iagt­ta­gelse, men hvor går grænserne, og hvilke former for praksis er over­ho­ve­det en del af den pæda­go­gi­ske forskning? Hvem arbejder for hvad og hvorfor? Som andre fag, der er startet i praksis, f.eks. medicin og inge­ni­ør­vi­den­skab, har pædagogik en ’naturlig’ for­bin­delse til – og nogle vil sige ansvar for – en lang række prak­sis­fel­ter og insti­tu­tio­ner. Dette under­stre­ges også i dag af f.eks. ideer om ”prak­sis­re­le­vans”, ”anven­de­lig­hed” og ”what works”. Men gennem årene har der været forsøg på at formulere en mere afgrænset videnskab om pædagogik, ube­smit­tet og ubekymret i forhold til politiske, øko­no­mi­ske og dags­ak­tu­elle opta­get­he­der. Sådanne ideer for­mu­le­re­des bl.a. i en artikel af den nyligt afdøde professor i pædagogik, Staf Cal­lewa­ert, i det omtalte 1994-nummer af DpT og under over­skrif­ten: Om det som (måske) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning.  Her skelner han, på baggrund af Bourdieu og Durkheim, mellem pædagogik som kunst (praksis sans), lærdom (teorier for praksis) og videnskab (teorier om praksis). Lignende arbejds­de­lin­ger er kendt fra mere klassiske pro­fes­sio­ner, hvor afgræn­sede dele af pro­fes­sio­nen, såkaldt aka­de­mi­ske kustoder, arbejder ud fra kriterier, som ”… are not practical clarity and efficacy, but logical con­si­stency and ratio­na­lity” (Abbott, 1988: 53).

For pædagogik og dansk pæda­go­gisk forskning er billedet mere blandet, hvilket der er flere grunde til. Dels kan man viden­ska­be­ligt mene, at pæda­go­gisk forskning bør legi­ti­me­res i forhold til praksis; dels er pædagogik noget, offent­lig­he­den og poli­ti­kere blander sig i, hvilket kan gøre det svært at opret­holde en rationel distance; dels er pæda­go­gisk forskning defineret af de aktører, f.eks. fonde, der finan­si­e­rer denne, og som typisk har den ene eller anden opta­get­hed, agenda, politik m.m. Det er således let at drage kon­klu­sio­nen, at dansk pæda­go­gisk forskning nu engang ’bare’ er et felt karak­te­ri­se­ret ved mod­stri­dende posi­tio­ner, logikker og inter­es­ser, herunder at forsk­nin­gen aldrig vil udvikle sig til noget, der minder om en nor­mal­vi­den­skab med respekt for tidligere teorier, metoder og empiriske fund. Omvendt kan man, uden nød­ven­dig­vis at stile mod at blive en videnskab i selskab med teoretisk fysisk, forsøge at basere aktuel pæda­go­gisk forskning på vel­kon­so­li­de­ret viden (også viden, der er mere end 10, 20 eller 30 år gammel) om f.eks. skolens sor­te­rings­funk­tion, børns leg og udvikling, voksnes lære­pro­ces­ser mv. Dette kan man, hvis man tager de positive briller på, i en vis udstræk­ning anse for at være tilfældet. Dog vil vi anføre, at det er nemt at finde eksempler på, at tidligere ’sandheder’ afvises, ignoreres eller overses f.eks. pga. spe­ci­fikke hensyn, der skal tages over for en stra­te­gisk pen­ge­gi­ver. Og at den øgede volumen af den pæda­go­gi­ske forskning gør dette endnu mere sandsynligt.

Alt i alt peger dette på, at succesen af dansk pæda­go­gisk forskning må vurderes i forhold til mere grund­læg­gende kund­skabs­kri­te­rier og ‑for­vent­nin­ger. Man kan ikke nøjes med indi­ka­to­rer i form af f.eks. antal midler, publi­ka­tio­ner, forskere, cita­tio­ner, H‑indeks og priser. Tema­num­me­ret er en invi­ta­tion til at ihukomme, diskutere og nyfor­tolke sådanne kriterier.

Ikke over­ra­skende består temaet både af mere generelle karak­te­ri­stik­ker af hele det pæda­go­gi­ske felt såvel som under­sø­gel­ser af konkrete cases, der kan give et billede af det pæda­go­gi­ske forsk­nings­felts aktuelle status. Tema­num­me­rets første bidrag udgøres af den omtalte artikel af Staf Cal­lewa­ert, som genop­tryk­kes. Med den som baggrund kan man selv vurdere, om vi har rykket os siden 1994 – i givet fald på hvilke måder og i hvilken retning? Tema­num­me­rets andet bidrag, Om det som måske (stadig) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning, udgøres af en gen­læs­ning af Cal­lewa­erts artikel ved Martin Blok Johansen og Peter Øster­gaard Andersen. Her giver de deres vurdering af den danske pæda­go­gi­ske forskning siden 1994. Meget synes umid­del­bart at være det samme.

Dette bekræftes af tema­num­me­rets tredje bidrag, Udfor­drin­ger til dansk pæda­go­gisk forskning. Gennem en historisk kom­pa­ra­tiv analyse til nordisk og inter­na­tio­nal pæda­go­gisk forskning viser Martin Bayer, hvordan dansk pæda­go­gisk forskning synes at døje med en række ved­bli­vende udfor­drin­ger. Det gælder dels den aka­de­mi­ske interesse og omsorg for pædagogik, som er lav; dels gælder det den binære insti­tu­tions­struk­tur, som deler dansk pæda­go­gisk forskning mellem uni­ver­si­te­ter og UC’er; endelig gælder det fik­se­rin­gen på anven­del­ses­o­ri­en­te­ret viden, som ifølge Bayer gør det svært at opnå kon­ti­nu­er­lig udvikling af pæda­go­gi­ske teorier og egentlige viden­ska­be­lige fremskridt. 

De følgende 3 bidrag er mere konkrete og empiriske under­sø­gel­ser af det pæda­go­gi­ske videns­felt. De viser, at noget selv­føl­ge­lig er forandret. Gennem en kvan­ti­ta­tiv analyse af 3735 bachel­or­pro­jek­ter skrevet i pæda­gog­ud­dan­nel­sen 2018 – 2022 viser Jan Thorhauge Fre­de­rik­sen og Malene Hvolris i tema­num­me­rets fjerde bidrag, Fra forskning til (uddannelses)praksis: hvilken forskning bruger pæda­gogstu­de­rende?, hvordan det politiske ønske om, at pæda­gogstu­de­rende skal inddrage forskning i deres bachel­or­pro­jekt, i vid udstræk­ning er indfriet. Dette sker dog på en måde, som adskiller sig fra de herskende for­vent­nin­ger udtrykt i f.eks. den seneste eva­lu­e­ring af pæda­gog­ud­dan­nel­sen. Frem for at benytte artikler i inter­na­tio­nalt peer-reviewede tids­skrif­ter, trækker pæda­gogstu­de­rende over­ve­jende på forskning, som er let til­gæn­ge­lig, dvs. dansk, formidlet i grund­bø­ger og anto­lo­gier, rettet mod uddan­nel­sen og sek­tor­spe­ci­fik. Spørgs­må­let er, om det er et problem? For hvem og hvad?

I tema­num­me­rets femte bidrag, Læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den 1990 – 2020: pro­fes­sions­pa­ter­na­lisme, pro­fes­sions­re­a­lisme og pro­fes­sions­in­stru­men­ta­lisme, beskriver Jakob Ditlev Bøje og Lars Frode Fre­de­rik­sen for­an­drin­ger i såvel indhold som orga­ni­se­ring af læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den. Bag­grun­den er et kritisk review foretaget af publi­ka­tio­ner, som via ordet ”pro­fes­sion” henvender sig til lærer- og pæda­gog­om­rå­det i perioden 1990 – 2020, herunder lærebøger, anto­lo­gier, tids­skrifts­ar­tik­ler, rapporter m.m. Over den lange linje viser analysen, at instru­men­ta­lisme og kort­tids­hold­bar pro­fes­sions­vi­den for­stær­kes, mens teori, historie og vertikale videns­struk­tu­rer svækkes. Det rejser en række nye spørgsmål ved­rø­rende læreres og pæda­go­gers professionaliseringsprojekter.

I det sjette bidrag, Hvad ken­de­teg­ner dansk uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning?, karak­te­ri­se­rer Laura Louise Sarauw og Eva Bendix Petersen dansk uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning. De gør dette på baggrund af et studie af artikler udgivet i Dansk Uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk Tids­skrift 2015 – 2022. Analysen fokuserer på forsk­nin­gens per­for­ma­tive karakter, dvs. de dis­kurs­mar­kø­rer i form af hypoteser, meto­de­over­vej­el­ser, resul­ta­ter, hen­vis­nin­ger og normer for opbygning (IMRAD-struktur), som artik­lerne typisk benytter sig af. For­fat­terne pro­ble­ma­ti­se­rer den ”hver­dags­re­a­lisme” og ”hver­dags­po­si­ti­visme”, som til­sy­ne­la­dende karak­te­ri­se­rer dansk uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning, udtrykt f.eks. gennem artikler, der, på trods af et filo­so­­fisk-reflek­te­rende udgangs­punkt, sættes op i en natur­vi­den­ska­be­lig IMRAD-struktur. Endvidere peger analysen på en lav grad af gensidig afhæn­gig­hed og dermed ringe opbygning af et uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk vidensfelt.

Med det syvende bidrag, På sporet af pæda­go­gisk forskning, rundes temaet af med et mere gene­ra­li­se­ret blik på hele det pæda­go­gi­ske videns­felt. Gennem nyfor­tolk­nin­ger af Wolfgang Brezinka og Knud Grue-Sørensen argu­men­te­rer artiklens forfatter, Jan Jaap Rothuizen, for et dob­beltblik på pædagogik som både ”kends­ger­ning” og ”opgave”, hvilket netop almen­pæ­da­go­gik­ken rummer. Ifølge Rothuizen – og Brezinka – har de seneste 30 – 40 års viden­ska­be­lig­gø­relse af pæda­go­gik­ken ført til en ”lek­si­kalsk samling af ufor­bundne videns­brud­styk­ker”. Dette er meget godt, men det rammer ved siden af de komplekse normative opgaver, som prak­ti­kere kon­fron­te­res af, og som også forskere bør lade sig påvirke af – f.eks. hvad der er rigtigt og forkert med hensyn til børns opdra­gelse, eller hvad skolen skal uddanne og danne til. Gennem særlige typer af empiriske-normativ forskning er det ifølge Rothuizen muligt at kombinere ”opgaven” med ”kends­ger­nin­ger”, pædagogik som ”kunst & lærdom” med pædagogik som ”videnskab”.

Hvorvidt dette er muligt – og for­nuf­tigt – vil vi invitere jer læsere til at være med til at vurdere. Vi håber, tema­num­me­ret kan stimulere fortsat interesse og dis­kus­sion om dansk pæda­go­gisk forskning – nu og i fremtiden.

Tema­re­dak­tø­rer: Jakob Ditlev Bøje og Tomas Ellegaard        

Refe­ren­cer

Abbott, A. (1988). The System of Pro­fes­sions. The Uni­ver­sity of Chicago Press.

Damvad (2014). Kort­læg­ning af forskning i læring i dagtilbud, grund­skole og overgange til ung­doms­ud­dan­nel­serne. Damvad. 

Danske Pro­fes­sions­højsko­ler (2020). Viden­regn­skab 2020. Danske Professionshøjskoler. 

Iris Group (2020). Analyse af forsk­nings­mid­ler på dag­til­­buds- og grund­sko­le­om­rå­det. Iris Group. 

Uddan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­riet (2017). Forsk­nings­ba­ro­me­ter 2017. Årlig statistik og analyse om forskning og innova­tion.  Uddan­­nel­­ses- og Forskningsministeriet.