Hverken enkelt eller entydigt

Æstetik og pædagogik - bogforside

Sjældent har beteg­nel­sen “kalej­dosko­pisk” været så velvalgt som her. Martin Blok Johansen (red.): Æstetik og pædagogik anmeldt af Carsten Fogh Nielsen.

En bog båret af Brezinka

Pædagogiske tænkere - bogforside

Hvor mange medlemmer af det danske pæda­go­gi­ske community kender Wolfgang Brezinka? Anmel­delse af Alexander von Oettingen (red.): Pæda­go­gi­ske tænkere. Bidrag til empirisk uddannelsesforskning

Solid og til­gæn­ge­lig indsigt i Foucaults værk

at-tænke-med-foucault

Gerd Chri­sten­sen & Bjørn Hamre: At tænke med Foucaul­tUnge Pæda­go­gers forlag 2018 178 sider, 228 kr.  ”At tænke med Foucault” er en fin intro­duk­tion til Foucaults arbejder. Selvom det ind­led­nings­vis under­stre­ges, at det hverken er en intro­duk­tions­bog eller metodebog, men derimod en opfor­dring til ”…selv at arbejde, til selv at tænke med og i for­læn­gelse af Foucault” (s. 9), […]

Ind­ven­ding mod læringens politik

15 aktuelle læringsteorier

Knud Illeris (red.): 15 aktuelle lærings­te­o­rierSam­funds­lit­te­ra­tur 2019278 sider, 298 kr. Har Knud Illeris ikke altid været den, der beskrev, hvordan man lærer noget? Jo, det har han været – i min lærer-verden, der trods alt rækker fra semi­na­ri­e­ti­den sidst i 1970’erne og frem til denne anmel­delse af ”15 aktuelle lærings­te­o­rier” fra 2019, der er redigeret af netop Knud […]

For­tæl­lin­gens polyfoni

pædagogik-og-fortælling

Hanne Hede Jørgensen, Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd: Pædagogik og for­tæl­ling – at fortolke, forstå og forny pæda­go­gisk praksis
Sam­funds­lit­te­ra­tur 2018
233 sider, 248 kr 

Et værktøj for praksis

Videnskabsteori – om viden og forskning i praksis

”Meto­deau­tist!!!” sådan blev der kon­sta­te­ret henover den grønne dug ved eksa­mens­bor­det, hvor mor­gen­da­gens kommende pædagoger var ved at se dagens lys.

Læreren må reflek­tere i det uvisse

Undervisning, dannelse og ungdomsliv

Dion Rüsselbæk Hansen, Lene Larsen & Michael Paulsen: Under­vis­ning, dannelse og ung­doms­liv – reflek­sions­per­spek­ti­ver og lærer­ud­dan­nelseSyddansk Uni­ver­si­tets­for­lag, 2019123 sider, 175 kr. Nutidens lærere står i et uhyre komplekst felt. Skolen har mistet sin naturlige ’aura’, og læreren som figur har mistet sin selv­føl­ge­lige autoritet. På gym­na­sie­om­rå­det, som er fokus for bogen Under­vis­ning, dannelse og ung­doms­liv, er der desuden sket […]

Idræts­pæ­da­go­gisk monument

Olympic Education. An international review

Edited by Roland Naul, Deanna Binder, Antonin Rychtecky, Ian Culpan: Olympic Education. An inter­na­tio­nal reviewRout­ledge, 2018361 sider, paperback £36, hardback £120 Naul, Binder, Rychtecky and Culpan har samlet et anseligt antal bidrag fra hele jord­klo­den, der doku­men­te­rer, illu­stre­rer og ikke mindst ana­ly­se­rer den olympiske bevæ­gel­ses idræts­pæ­da­go­gi­ske bidrag. Da bevæ­gel­sen er kendt for ofte at fremme sammenholdet, […]