Krops- og funk­tions­in­klu­de­rende norm­kri­tik – Poten­ti­a­ler i det pæda­go­gi­ske arbejde

Artiklen intro­du­ce­rer til et norm­kri­tisk per­spek­tivskifte med fysisk handikap som omdrej­nings­punkt og til de der­til­hø­rende poten­ti­a­ler i form af nye kritiske per­spek­ti­ver, dis­kus­sio­ner og værktøjer. Norm­kri­tisk pædagogik har de senere år vundet indpas i Danmark, men selvom krops- og funk­tions­nor­mer skaber barrierer for børn og unge med handikap i form af stig­ma­ti­se­ring, begræn­sede del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der, eks­klu­sion og diskri­mi­na­tion, er det yderst sjældent, at norm­kri­ti­ske analyser og pæda­go­gik­ker reelt inklu­de­rer et begreb om handikap. En sådan norm­kri­tik formidles i denne artikel på baggrund af hver­dag­ser­fa­rin­ger fra over 100 børn og unge med handikap og med en række tæt beslæg­tede teo­re­ti­ske koncepter fra femi­ni­stisk teori, disa­bi­lity studies og queer- og cripteori. Klassiske norm­kri­ti­ske begreber om sprog, kate­go­ri­se­ring, ste­reo­ty­pi­fi­ce­ring og pri­vil­e­gie­blind­hed over­sæt­tes, så de kan bidrage med nye og vigtige per­spek­ti­ver i det pæda­go­gi­ske arbejde med børn og unge med handikap med det mål at sikre lige aner­ken­­del­­ses- og deltagelsesmuligheder.

Ind­led­ning

Vi er i disse år vidne til, hvad vi kan kalde for en norm­kri­tisk vending i pæda­go­gik­ken. Det er en vending fra den såkaldte tole­ran­ce­pæ­da­go­gik og dermed fra et fokus på den enkelte som afvigende, til et kritisk blik på de struk­tu­rer, der skaber selve denne skelnen mellem nor­ma­li­tet og afvigelse. I et forsøg på at mod­ar­bejde for­skel­s­be­hand­ling og sikre lige ret­tig­he­der og mulig­he­der har for­an­drings­til­gan­gen, der ofte går under navnet tole­ran­ce­pæ­da­go­gik, til hensigt at lære de, der kate­go­ri­se­res inden for normen (det kunne være kro­p­s­ka­pable) at tolerere dem uden for normen (mennesker med handikap) (Bromseth 2011; Gundersen & Roien 2018). En sådan tilgang repro­du­ce­rer en dif­fe­ren­ti­e­ring mellem de normale og de afvigende og fast­hol­der dermed sidst­nævnte i en stig­ma­ti­se­ret position. Den pæda­go­gi­ske praksis indrettes efter de majo­ri­se­re­des[1] behov, hvorfor de mino­ri­se­re­des del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der kommer i anden række. Sådan lyder kritikken fra den norm­kri­ti­ske pædagogik, der tilbyder både et per­spek­tivskifte men også praktiske værktøjer til at mod­ar­bejde magt- og pri­vil­e­gieulig­he­der ved at vende den kritiske linse mod normernes eks­klu­de­rende virke. Ingen skal længere blot tolereres, men alle skal aner­ken­des og sikres lige deltagelsesmuligheder.

De norm­kri­ti­ske per­spek­ti­ver er oprin­de­ligt udviklet i Sverige men har i det senere år også vundet indpas i danske sam­men­hænge (se fx Clarup, Hamilton & Padovan-Özdemir 2020; Madsen, Jørgensen & Graack 2022). Inspi­re­ret af særligt que­er­te­o­rien var det hensigten at syn­lig­gøre, pro­ble­ma­ti­sere og mod­ar­bejde køns- og seksu­a­li­tets­nor­mer, og sidenhen har opmærk­som­he­den bredt sig til andre iden­ti­tetska­te­go­ri­se­rin­ger som etnicitet, race, klasse og handikap i for­læn­gelse af det voksende fokus på inter­sek­tio­na­li­tet i social ulighed (se fx Björkman & Bromseth 2019). Selvom handikap ofte nævnes, er det sjældent, at norm­kri­ti­ske analyser og pæda­go­gik­ker reelt omhandler børn og unge med handikap. Selv i Sverige, hvor det norm­kri­ti­ske projekt har sit ophav, synes handikap eller funk­tio­na­li­tet, som sven­skerne kalder det, også fra­væ­rende i den norm­kri­ti­ske pæda­go­gi­ske praksis (Aslla 2019).

Formålet med denne artikel er at præ­sen­te­rer en række norm­kri­ti­ske per­spek­ti­ver på børns og unges liv med fysiske handikap. Nærmere bestemt vil artiklen påvise poten­ti­a­ler og udpege udvik­lings­om­rå­der – både for teo­re­ti­se­rin­gen af inter­sek­tio­nelle norm­kri­ti­ske per­spek­ti­ver men også for praksis såvel som den prak­sis­ret­tede forskning om børn og unge med handikap. De norm­kri­ti­ske per­spek­ti­ver rummer nemlig både poten­ti­a­ler til at forstå hver­dags­li­vet og del­ta­gel­ses­mu­lig­he­derne for børn og unge med handikap, men også til at udvikle en pæda­go­gisk praksis med et aktivt mål om at mod­ar­bejde eks­klu­sion og diskri­mi­na­tion. For børn og unge med handikap møder i dén grad sådanne barrierer i kraft af deres kroppes brud på normerne (Falster, Vagtholm & Warming 2022; Falster 2021).

Artiklen indledes med en præ­sen­ta­tion af de teo­re­ti­ske koncepter, som jeg primært bygger de norm­kri­ti­ske per­spek­ti­ver (om handikap) på, og herunder de teo­re­ti­ske kampe om at definere, hvad et handikap er. Jeg læser på tværs af teo­re­ti­ske udvik­lin­ger indenfor hen­holds­vis femi­ni­stisk teori, disa­bi­lity studies og queer- og cripteori for at illu­strere slægtska­ber mellem de teo­re­ti­ske per­spek­ti­ver på hen­holds­vis handikap og køn, for dermed at danne grund­la­get for over­sæt­tel­sen af det norm­kri­ti­ske projekt til en kontekst af handikap. Analysen falder i tre dele, struk­tu­re­ret efter nogle af de grund­læg­gende prin­cip­per og temaer i norm­kri­tisk pædagogik. Med afsæt i de teo­re­ti­ske koncepter præ­sen­te­rer og som­me­ti­der dis­ku­te­rer jeg poten­ti­a­lerne i per­spek­tivskif­tet. Artiklen bidrager således med teo­re­ti­ske snarere end empiriske per­spek­ti­ver til praksis, men bygger samtidig på resul­ta­terne fra forsk­nings­pro­jek­tet LIMO (Livet med et mobi­li­tets­han­di­kap), hvor over 100 børn og unge med handikap har deltaget gennem for­skel­lige former for interview, del­ta­gende obser­va­tio­ner i deres hver­dags­liv samt workshops om oplevede mulig­he­der og barrierer[2].

Den sociale models opgør

Den brede og inter­di­sci­pli­nære teo­ri­tra­di­tion vi i dag betegner som disa­bi­lity studies har rod i 60’erne og 70’ernes politiske og akti­vi­sti­ske han­di­kap­be­væ­gel­ser, der stillede sig i oppo­si­tion til det primært læge­vi­den­ska­be­lige og pato­lo­gi­se­rende blik på handikap. Det vil sige som en kropslig afvigelse fra det normale, sunde og ideelle. Igennem et sådant blik anskues den han­di­kap­pede krop som en forfejlet krop, der gennem kontrol, under­sø­gel­ser, ope­ra­tio­ner, medi­ci­ne­ring og andre former for behand­ling søges nor­ma­li­se­ret og dermed forbedret. Dette blik betegnes ofte som den medi­cin­ske model.

Som andre bevæ­gel­ser, der kæmpede for social ret­fær­dig­hed, udpegede han­di­ka­pak­ti­vi­sterne tilbage i 60’erne og 70’erne den struk­tu­relle under­tryk­kelse af særlige kroppe som problemet – og altså ikke kroppene i sig selv: ”Det er ableisme, der skal kureres, ikke vores kroppe!” (Clare 1999: 122, egen over­sæt­telse). I stedet for at pro­ble­ma­ti­sere den enkelte krop og tildele den skylden for de mange barrierer, mennesker med handikap møder, rettede de kritikken mod sam­fun­dets util­stræk­ke­lige indret­ning. Denne for­stå­else af handikap udgjorde grund­la­get for disa­bi­lity studies, der teo­re­ti­se­rede den som den sociale model i direkte mod­sæt­ning til den medi­cin­ske model. Herfra blev en kritik rettet mod den medi­cin­ske models måde at pato­lo­gi­sere og indi­vi­du­a­li­sere for­skel­lige former for handikap, og den blev stillet ansvarlig for den domi­ne­rende for­tæl­ling, at livet med et handikap er en personlig tragedie, den enkelte må og vil lide under (Barnes & Mercer 2003: 2; Oliver & Barnes 2012).

I den sociale model skelnes der mellem hen­holds­vis impair­ment og disa­bi­lity. Hvor først­nævnte henviser til den kropslige funk­tions­va­ri­a­tion, beskriver sidst­nævnte de begræns­nin­ger og barrierer, der opstår i mødet mellem funk­tions­va­ri­a­tio­nen og et samfund, der ikke er indrettet til denne. Således er den han­di­kap­pede krop blot en variation af den men­ne­ske­lige krop, og det egentlige handikap opstår først i mødet med et samfund, der anskuer denne variation som en fejl (Oliver 1996; Sha­kespeare & Watson 2001). Sagt med andre ord (og sat en smule på spidsen), er det samfundet, der skaber han­di­kap­pet, da en funk­tions­va­ri­a­tion ikke i sig selv skaber barrierer. Det er en skelnen, der ligner den, der på samme tidspunkt (60’erne og 70’erne) domi­ne­rede i udvik­lin­gen af femi­ni­stisk teori, nemlig den mellem sex (biologisk køn) og gender (socialt køn)[3]. I begge tilfælde en skelnen mellem det kropslige fænomen og den efter­føl­gende sociale kon­struk­tion, der giver først­nævnte betydning og skaber barrierer og struk­tu­rel diskri­mi­na­tion af hen­holds­vis kvinder og mennesker med handikap. Det vil altså sige, at der skelnes mellem den kropslige variation, eksem­pel­vis en krop med ét og ikke to ben, og ople­vel­sen af at have et handikap (og den der­til­hø­rende diskri­mi­na­tion), der bliver til, når man eks­klu­de­res og stig­ma­ti­se­res i et samfund indrettet til kroppe med to ben.

Queer og crip teo­ri­er­nes dekonstruktioner

Som en del af de post­struk­tu­ra­li­sti­ske strøm­nin­ger i human- og sam­funds­vi­den­ska­berne i 80’erne og 90’erne og disses fokus på (socialt) kon­stru­e­rede iden­ti­te­ter, fulgte også bud på nye måder at anskue køn såvel som handikap. Særligt Judith Butlers que­er­te­ori, som den præ­sen­te­res i hoved­vær­ket Gender Trouble (1990) synes værd at nævne. Her dekon­stru­e­rer Butler kønnet som biologisk størrelse og retter i stedet linsen mod de normer, der skaber og tvinger gen­ken­de­lige køn­si­den­ti­te­ter (hen­holds­vis feminine kvinder, der begærer mænd og maskuline mænd, der begærer kvinder) og får disse til at fremstå naturlige. Det betyder også et opgør med den femi­ni­sti­ske teoris adskil­lel­sen mellem sex og gender, da vi ifølge Butler ikke har adgang til en præ­dis­kur­siv krop, hvilket vil sige en ren biologisk krop, der eksi­ste­rer uafhængig af vores historisk og kulturelt betingede for­stå­else af den. Derfor synes det ikke menings­fuldt at skelne eller i det hele taget at forsøge at teo­re­ti­sere det rene bio­lo­gi­ske køn (Butler: 1990).

Que­er­te­o­ri­ens dekon­struk­tion og blot­læg­gelse af normerne og deres sortering mellem normale og afvigende iden­ti­te­ter inspi­re­rede en ny tradition af (critical) disa­bi­lity studies, som jeg vil præ­sen­tere med udgangs­punkt i Rosemarie Garland-Thomson og Robert McRuer, hvoraf sidst­nævnte repræ­sen­te­rede den meget que­e­rin­spi­re­rede crip teori[4]. Formålet i disse teorier er at udvide for­stå­el­sen af socialt kon­stru­e­rede kroppe og iden­ti­te­ter til også at omfatte handikap på lige fod med race, køn, klasse, etnicitet og seksu­a­li­tet og, i tråd med den foucu­al­di­an­ske tradition, afna­tu­ra­li­sere de nor­m­an­vi­sende diskurser: “Inten­tio­nen er at syn­lig­gøre disse iden­ti­tetska­te­go­rier ved at fremvise hvordan ”fysisk han­di­kap­pede” bliver til gennem juridiske, medi­cin­ske, politiske, kul­tu­relle og litterære for­tæl­lin­ger, som alle indebærer en eks­klu­de­rende diskurs” (Garland-Thomsen 1997: 6, egen over­sæt­telse). Akkurat som i que­er­te­o­rien medfører den post­struk­tu­ra­li­sti­ske ind­fly­delse en afvisning af den sociale models skelnen mellem impair­ment og disa­bi­lity, da det på lige vis ikke længere synes muligt at operere med et begreb om funk­tions­va­ri­a­tio­ner i deres ”rene bio­lo­gi­ske” betydning, idet måden hvorpå vi forstår kroppens funk­tio­ner og vari­a­tio­ner heraf er formet af det dis­kur­sive mulig­heds­rum. Således sløres og udfordres også grænsen mellem handikap og ikke-handikap, og det dis­ku­te­res, hvordan et handikap bliver til, og altså hvornår det medfører stig­ma­ti­se­ring, diskri­mi­na­tion og barrierer i hver­dags­li­vet. Anskuer vi eksempel det at have brug for læse­bril­ler som et handikap? Eller hvad med en brækket fod eller en graviditet?

Den post­struk­tu­ra­li­sti­ske gren af disa­bi­lity studies kon­cen­tre­rer sig ikke om at undersøge det mar­gi­na­li­se­rede liv med et handikap, på samme måde som que­er­te­o­rien præger femi­ni­sti­ske studier til ikke blot at undersøge kvindens liv. I begge tilfælde vil det nemlig være (ifølge teorierne) at repro­du­cere og essen­ti­a­li­sere de selv­føl­ge­lig­gjorte kate­go­ri­se­rin­ger af mand/kvinde eller handikappet/kropskapabel. I que­er­te­o­rien begrebs­lig­gø­res en såkaldt påtvungen hete­ro­seksu­a­li­tet og en der­til­hø­rende for­stå­e­lig køn­si­den­ti­tet. Sagt med andre ord (og sat en smule på spidsen), skal en kvinde performe sit køn feminint og begærer maskuline mænd, for at kunne genkendes og aner­ken­des som et værdigt menneske (Butler 1990). Til­sva­rende har McRuer udviklet et begreb om påtvungen kro­p­s­ka­pa­bi­li­tet (min over­sæt­telse af com­pulsory able-bodi­ed­­ness), der betegner et krav om en særlig nor­ma­li­den­ti­tet omhand­lende kro­p­s­funk­tio­ner, der skal mestres. Her sam­men­lig­ner han måden, hvorpå que­er­kroppe og kroppe med handikap er blevet udgræn­sede og miskendt som una­tur­lige (McRuer 2006).

De grene inden for disa­bi­lity studies, som jeg har intro­du­ce­ret til og vil benytte indsigter fra i denne artikel, er gennem årene blevet udsat for kritik fra for­skel­lige sider. Mest væsentlig er kritikken af teo­ri­er­nes neg­li­ge­ring af det kropsligt mate­ri­elle aspekt af et handikap og livet med et handikap[5] (se fx Sha­kespeare & Watson 2001 eller Thomas 1999). Et eksempel kan være smerter eller udtræt­ning, som kan føles begræn­sende og han­di­kap­pende uafhængig af krops- og funk­tions­nor­mer. Der er således blevet argu­men­te­ret for, at der er aspekter af livet med et handikap, som disse teorier ikke har øje for, men jeg vil i de følgende afsnit illu­strere, hvordan den alligevel rummer et stort poten­ti­ale i udvik­lin­gen af et tiltrængt per­spek­tivskifte i det pæda­go­gi­ske arbejde med børn og unge med handikap.

Sprogets magt

Vi befinder os i en tid, hvor det post­struk­tu­ra­li­sti­ske fokus på betyd­nin­gen af vores sprog og ordvalg har spredt sig fra aka­de­mi­ske kredse til mere offent­lige debatter. Vi dis­ku­te­rer, hvordan ordenes histo­ri­ci­tet tyde­lig­gør, at de hverken er neutrale eller passive betegnere. Vores sprog afslører sociale uligheder og i vores brug af det, opret­hol­der vi selv samme uligheder. Derfor er reflek­sio­ner over og valg af sprog et godt sted at starte sin norm­kri­ti­ske praksis. Skældsord og øgenavne er gode eksempler på, hvordan sprog kan udøve, hvad der kan føles som vold overfor mino­ri­se­rede grupper – herunder børn og unge med handikap. Mange af de børn og unge, der har deltaget i forsk­nings­pro­jek­tet, beretter om talrige episoder, hvor de har måtte lægge øre til ned­sæt­tende øgenavne som Grøntsag og spasser. De er begge eksempler på øgenavne brugt i sam­men­hænge med mobning, og som gør særligt ondt, fordi de taler ind i børnenes og de unges mange erfa­rin­ger med, hvad vi kan betegne som struk­tu­rel diskri­mi­na­tion (Butler 2020; Garland-Thomson 2005). Når disse ord, på samme måde som ord som bøsse eller raci­sti­ske skældsord, bruges med henblik på at såre og kan bruges til at såre, vidner det om de adres­se­re­des underordning.

Ofte bruges et ord som spasser som skældsord, men ikke rettet mod nogen med cerebral parese og dermed ikke i et rum af mobning og direkte diskri­mi­na­tion. I sådanne sam­men­hænge kan man let tænke, at der ikke er noget i vejen for at bruge ordet. I et norm­kri­tisk per­spek­tiv er den slags for­ned­rende sprogbrug dog med til at opret­holde en struk­tu­rel diskri­mi­na­tion i vores sprog – lige meget hvilken kontekst det bruges i[6]. Sara Ahmed har i den for­bin­delse skrevet et såkaldt Killjoy manifest (2018) med prin­cip­per og værktøjer til, hvordan man kan mod­ar­bejde for­skel­lige former for diskri­mi­na­tion ved aktivt at sige fra og dermed risikere at ødelægge den gode stemning. Ahmed beskriver blandt andet, hvordan humor kan være med til at repro­du­cere og cementere uligheder mellem befolk­nings­grup­per, da et diskri­mi­ne­rende sprog bliver legi­ti­me­ret, når det ”jo bare” er sagt i sjov: ”Humor skaber et skin af distance; ved at grine af det de gentager, gentager de det, de griner af” (Ahmed 2018: 42). Derfor bør en killjoy undlade at grine af vit­tig­he­der, der krænker mino­ri­se­rede grupper og i stedet forklare, hvorfor spasser-vit­tig­he­­der såvel som skældsord kan være skadende – også selvom det ikke har været intentionen.

Samtaler om krænkende sprogbrug er vigtige i en norm­kri­tisk pæda­go­gisk praksis for at sikre skabelsen af et trygge(re) rum, hvor ingen børn eller unge med handikap (såvel som andre mino­ri­se­rede børn og unge) føler sig krænkede og mindre værd. I det norm­kri­ti­ske begreb om trygge(re) rum, ligger først og fremmest en aner­ken­delse af, at ikke alle rum er lige trygge for alle at være i, og det gælder i sær­de­les­hed børn og unge med handikap. Det kan både skyldes fysisk eks­klu­de­rende indret­ning såsom smalle passager og høje trap­pe­trin. Det kan også være akti­vi­te­ter og lege, der eks­klu­de­rer nogle typer af kroppe og sidst men ikke mindst, kan det skyldes sprog­bru­get i det fælles rum (Falster, Vagtholm & Warming 2022). Når jeg kalder det tryggere rum og ikke blot trygge rum, er det for at under­strege, at man aldrig kan sikre sig, at det pæda­go­gi­ske rum er fuld­stæn­digt trygt at være i for alle, men man kan gøre sit bedste for at tilnærme sig et så trygt rum som over­ho­ve­det muligt. Det er ligeledes ikke nemt at tilgå børns og unges interne jargon, og de even­tu­elle diskri­mi­ne­rende udtryk, der benyttes her, men som pædagog har man et ansvar for at føre det fælles rum i en mere inklu­de­rende og tryg retning.

Det kan som­me­ti­der synes svært at gen­nem­skue, hvilke ord og beteg­nel­ser, der opleves mindst stig­ma­ti­se­rende og dermed danner det bedste grundlag for et trygt rum. Historisk set er ord til at betegne handikap da også karak­te­ri­se­ret af et stig­ma­ti­se­rende fokus på kroppen som forfejlet og hjælpeløs (Rydström 2012). Det engelske begreb handicap er for længst dømt ude grundet dets under­tryk­kende historik (se Falster, Vagtholm & Warming 2022 eller Kurth 2013 for uddybning) men i Danmark, som det eneste land i norden, holder vi fast i handikap-begrebet[7] og bruger derudover begrebet om funk­tions­ned­sæt­telse. Inspi­re­ret af crip-teoriens slørede linjer mellem handikap og ikke-handikap har jeg dog valgt at skifte funk­tions­ned­sæt­telse ud med funk­tions­va­ri­a­tion, for at under­strege at det ikke nød­ven­dig­vis opleves som en ned­sæt­telse af kroppens funk­tio­ner. Jeg ønsker, i den norm­kri­ti­ske ånd, snarere at ita­le­sætte vari­a­tio­ner af den men­ne­ske­lige krop og dermed at bidrage til en udvidelse af de ellers eks­klu­de­rende kro­p­s­nor­mer. I praksis kan det som­me­ti­der være svært at gen­nem­skue hvilke ord og beteg­nel­ser, der er mest hen­sigts­mæs­sige at bruge, hvis man eksem­pel­vis står overfor et menneske, der selv bruger beteg­nel­sen funk­tions­ned­sæt­telse og iden­ti­fi­ce­rer sig med denne. Min hensigt er i den for­bin­delse ikke at diktere alt­fav­nende eller evig­gyl­dige korrekte beteg­nel­ser men snarere at starte en samtale om og komme med bud på, hvordan et mindre stig­ma­ti­se­rende vokabular kunne se ud. Som jeg senere vil illu­strere, favner det at tænke i krops- og funk­tions­va­ri­a­tio­ner, i stedet for afvi­gel­ser eller ned­sæt­tel­ser, mere end blot en sproglig ændring, for som det generelt gør sig gældende med norm­kri­tik, er et fokus på sproget ofte en nyttig start, der dog hverken kan eller skal stå alene.

Kate­go­ri­se­ring og stereotypificering

Sociale iden­ti­tetska­te­go­rier som køn, seksu­a­li­tet, race, alder og kro­p­s­funk­tio­na­li­tet er alle for­skel­lige former for ori­en­te­rings­red­ska­ber, vi bruger til at drage ligheder og forskelle mellem mennesker. De vil ofte synes umid­del­bare og upro­ble­ma­ti­ske, og tilhøret til en kategori kan da også være udgangs­punk­tet for at skabe og ved­li­ge­holde gavnlige til­hørs­for­hold og følelsen af en fælles identitet. Sådanne kate­go­ri­se­rin­ger er dog ikke blot redskaber til ori­en­te­ring men også sortering, når iden­ti­tetska­te­go­ri­erne struk­tu­re­res i hie­rar­ki­se­rede mod­sæt­nings­par som ciskønnet/transkønnet, mand/kvinde, heteroseksuel/homoseksuel, hvid/sort, voksen/barn og kropskapabel/handikap (Davies 2000, Staunæs 2004). De først­nævnte kate­go­rier er også de mest pri­vil­e­ge­rede at tilhøre, og tildeler i højere grad pri­vil­e­gier i form af ret­tig­he­der, res­sour­cer og del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der. Jo flere af disse kate­go­rier, man kan tilhøre, jo mere normal, vil man ofte også fremstå, og jo mere usynlig bliver også selve kate­go­ri­se­rin­gen (McRuer 2006). Udgangs­punk­tet for at arbejde norm­kri­tisk er en opmærk­som­hed på, at sociale iden­ti­tetska­te­go­rier og der­til­hø­rende uligheder hverken er naturlige eller ret­fær­dige. Opgaven består dermed også i at udfordre de pæda­go­gi­ske tra­di­tio­ner, der anskuer dem sådan.

En ukritisk tilgang til kate­go­ri­se­ring kan i den pæda­go­gi­ske praksis let fører til ste­reo­ty­pi­fi­ce­ring i en sådan grad, at ste­reo­type fore­stil­lin­ger om eksem­pel­vis et barn med handikap skygger for det enkelte barn og dennes sære­gen­hed (Madsen 2022, Falster, Vagtholm & Warming 2022). Det sker, fordi de ste­reo­type fore­stil­lin­ger synes at ind­holds­ud­fylde kate­go­ri­erne, så man let kan komme til at tænke, at man da godt ved, hvad det vil sige at være et ungt menneske med handikap, lige så vel som man ved, hvad det vil sige at være en etnisk mino­ri­se­ret pige eller en ung homo­seksuel mand. Forfatter Chi­ma­manda Ngozi Adichie forklarer problemet med ste­reo­ty­per og ensidige for­tæl­lin­ger således:

Den ensidige for­tæl­ling skaber ste­reo­ty­per, og problemet med ste­reo­ty­per er ikke, at de er usande, men at de er ufuld­stæn­dige. De gør én for­tæl­ling til den eneste for­tæl­ling (…) Kon­se­kven­sen af den ensidige for­tæl­ling er, at den fratager folk deres værdighed. Den van­ske­lig­gør aner­ken­del­sen af vores ligeværd som mennesker. Den fremhæver, hvordan vi adskiller os fra hinanden, snarere end hvordan vi er ens. (Adichie 2009, egen oversættelse).

Den mest gængse ensidige for­tæl­ling om livet med handikap, er, at det er et trist, begrænset og ulyk­ke­ligt liv, idet børn og unge med handikap ikke altid kan det samme, som børn og unge uden handikap[8]. En for­tæl­ling, der historisk udsprin­ger af den medi­cin­ske model, og som blandt andet repro­du­ce­res og bekræftes i måden, hvorpå mennesker med handikap bliver repræ­sen­te­rede i popu­lær­kul­tu­ren (Garland-Thomson 1997; Glerup 2013). En norm­kri­tisk pædagogik indebærer et ansvar for at udfordre for­sim­p­lede ste­reo­type for­tæl­lin­ger som denne ved at tilbyde og under­støtte andre og mere komplekse for­tæl­lin­ger. Med Sara Ahmeds ord handler det om at udvide og ikke indsnævre til­gæn­ge­lige normer for, hvordan et godt liv kan se ud (Ahmed 2018).

Et godt sted at starte er en kritisk selvransa­gelse, hvor man kon­fron­te­rer de ste­reo­type fore­stil­lin­ger, man bærer rundt på, for dernæst at skifte dem ud med en åben og nysgerrig tilgang til hvert enkelt barn eller ung. Det kræver en åbenhed og en insi­ste­ren på en mang­fol­dig­hed og fler­ty­dig­hed af for­tæl­lin­ger og dermed en erken­delse af, at børn og unge med handikap (ligesom alle andre) kan være til på mange og som­me­ti­der komplekse og selv­mod­si­gende måder. Lad os se nærmere på et eksempel, der er kon­stru­e­ret til formålet, men baseret på erfa­rin­ger fra nogle af de mange børn og unge, der har deltaget i forsk­nings­pro­jek­tet. Vi skal her møde Nor, der den ene dag fortæller om ikke at have lyst til at tale om sit handikap og forbinder det med besvær og ople­vel­ser med stig­ma­ti­se­ring. Nor har gjort sig mange erfa­rin­ger med at blive reduceret til sit handikap og ønsker nu at blive set og anerkendt for alt muligt andet. Den næste dag viser Nor stolt sit handikap frem ved at pynte sin kørestol og fortæller desuden glædeligt de andre børn om handikappet.

Ved at skabe plads til en mang­fol­dig­hed af måder at være barn og ung med handikap på og ikke søge mod velkendte slut­nin­ger og for­kla­rings­mo­del­ler kan man skabe et større rum for for­skel­lige for­stå­el­ser og hand­le­mu­lig­he­der, som både børn, unge og pro­fes­sio­nelle kan agere ud fra (Lavaud 2020; Davies 2014). På den måde kan også mino­ri­se­rede børn og unge, som Nor, få lov til at udfolde sig frit og opleve at have magt til at definere egen identitet både i og uden for normerne. Således er norm­kri­tik i høj grad en øvelse i at udfordre både etab­le­rede kate­go­ri­se­rin­ger og entydige ste­reo­type for­tæl­lin­ger hos andre og hos sig selv.

Pri­vil­e­gier og ulige posi­tio­ner i pæda­go­gisk praksis

Har du nogen­sinde følt dig tak­nem­me­lig for, at du ubesværet kan stå ud af sengen om morgenen og tage det tøj og de sko på, du har lyst til? At du kan eller har kunnet tage en uddan­nelse? At du kan springe op på cyklen eller gå ned ad rul­le­trap­perne til tog­per­ronen og tage lige derhen, du har lyst til? At du kan dyrke de motions­for­mer, du aller­bedst kan lide eller helt undgå at træne, hvis du fore­træk­ker det? Hvis du er kro­p­s­ka­pa­bel, er svaret højst sand­syn­ligt i over­ve­jende grad nej. Det er alle eksempler på pri­vil­e­gier, som er kro­p­s­ka­pable forundt, men som synes så selv­føl­ge­lige, at vi kro­p­s­ka­pable ikke regi­stre­rer dem som pri­vil­e­gier. Norm­kri­ti­ske per­spek­ti­ver på for­skel­lige posi­tio­ner tvinger os til at gøre os sådanne erken­del­ser og blive bevidst om blinde vinkler, og altså om alt det vi ikke ser, når vi og vores kroppe bevæger sig inden for krops- og funk­tions­nor­merne. Som McRuer beskriver det, er kro­p­s­ka­pa­bi­li­te­ten en natu­ra­li­se­ret og dermed usynlig norm, hvis pri­vil­e­gier aktivt skal under­sø­ges (McRuer 2006).

Det er en norm­kri­tisk praksis, der starter med et kritisk blik på os selv og på vores tilhør til for­skel­lige kate­go­ri­se­rin­ger (såsom kro­p­s­ka­pa­bel voksen) og ikke mindst, hvordan disse bliver virk­nings­fulde i det pæda­go­gi­ske møde med et barn eller en ung med handikap. Der er her tale om tilhør til for­skel­lige kate­go­rier, hvilket medfører for­skel­lige pri­vil­e­gier, magt og aner­ken­­del­­ses- og del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der. Det er uund­gå­e­ligt, at disse forskelle mani­feste­rer sig i den pæda­go­gi­ske praksis, hvis de da ikke ligefrem er en for­ud­sæt­ning for denne praksis. Selv med de bedste inten­tio­ner, er det ikke muligt at slette de struk­tu­relle men også inter­na­li­se­rede og rela­tio­nelle uligheder mellem barnet med handikap og den voksne uden handikap. Det er altså en ulighed, der blot for­stær­kes, såfremt den voksne indtager en pro­fes­sio­nel position som pædagog eller lærer[9].

For børn og unge med handikap viser denne ulighed sig gennem en inter­sek­tion mellem medi­cin­ske diskurser om den normale og afvigende krop (lig den medi­cin­ske model) og udvik­lings­psy­ko­lo­gi­ske diskurser om børn, som endnu ikke helt udviklede voksne (Warming 2011; James, Jenks & Prout 1998). Modsat voksne kro­p­s­ka­pable pædagoger, ind­skri­ver disse børn og unge sig på den forkerte side af det, vi kan kalde for krops- og gene­ra­tions­or­de­nerne. Sammen skaber de en yder­li­gere under­pri­vil­e­ge­ret position at være barn/ung med handikap i, hvilket blandt andet viser sig gennem fore­stil­lin­ger om, at de er mindre kom­pe­tente, skrø­be­lige, besvær­lige, anormale og irra­tio­nelle. Den norm­kri­ti­ske øvelse består i at blive bevidst om disse posi­tio­ner og deres kon­se­kven­ser, genkende dem og i sidste ende mod­ar­bejde dem. Det betyder også, at man som voksen og pro­fes­sio­nel som­me­ti­der må lægge sin pæda­go­gi­ske viden lidt på hylden og give afkald på det for­tolk­nings­pri­vil­e­gium, der ofte medfølger posi­tio­nen som pro­fes­sio­nel (Björkman & Bromseth 2019). Sagt med andre ord, består øvelsen i som­me­ti­der at tie og lade børnene og de unge selv komme til orde og fortolke (også følel­ses­mæs­sigt) på fælles ople­vel­ser. Uanset hvor meget man fra en majo­ri­se­ret position forsøger, vil man aldrig kunne sætte sig fuldt ud ind i, hvad det vil sige at tilhøre en mino­ri­se­ret position uden for normen og gøre sig syste­ma­ti­ske erfa­rin­ger med diskri­mi­na­tion, hvad end det viser sig gennem skældsord, eks­klu­sion eller andre former for ned­vær­di­gel­ser. Empatien og ind­le­vel­sen i livet for børn og unge med handikap har således sine grænser, og må derfor erstattes af en øget inklusion af børnene og de unge selv (Warming 2011; Falster, Vagtholm & Warming 2022).

En klassisk mis­for­stå­else er, at man blot kan slette kate­go­ri­se­rin­gen og dermed også slette den under­trykte position. For flere af de børn og unge, der har deltaget i forsk­nings­pro­jek­tet, har dette vist sig gennem andre (ofte voksnes) ita­le­sæt­tel­ser af, at barnet eller den unge er ligesom alle andre. På trods af vel­me­nende inten­tio­ner om at lige­stille og undgå at lade han­di­kap­pet blive for defi­ne­rende for barnets eller den unges identitet, kan man ikke blot slette kro­p­funk­tio­na­li­tet som en betyd­nings­fuld mino­ri­se­rings­ka­te­gori[10]. Kon­se­kven­sen er, at børnene og de unge ofte sidder tilbage med en følelse af, at de i endnu højere grad skal forsøges at fremstå normale, og at deres handikap således skal skjules. Et eksempel er Freja, der kort efter sin opstart på en højskole overhører en lærer fortælle de andre elever, at hun, på trods af det fysiske handikap, er ligesom alle de andre og kan præcis det samme. Kort tid efter tager læreren initiativ til en (af mange) lang gåtur i den smukke omkring­lig­gende natur, hvor Freja nu skal vise, at hun er og kan det samme som de andre elever:

”Men jeg kan bare ikke holde til lige så meget som alle de andre, selvom jeg jo følte at jeg skulle, så jeg oplevede jo bare at få mere og mere ondt i min krop (…) og det var så fru­stre­rende! Da jeg kom tilbage til fys opdagede jeg, at jeg havde fået en overbelastning.”

I forsøget på at skjule sit handikap og indordne sig højsko­lens normer for fysisk udfol­delse, ender Freja med at pådrage sig en over­be­last­ning. I en norm­kri­tisk pæda­go­gisk praksis ville opgaven modsat bestå i at ændre højsko­lens normer for fysisk udfol­delse, så unge som Freja kan deltage i stedet for at norm­brud­det indi­vi­du­a­li­se­res og det bliver de unge, der skal tilpasse sig og leve med de kon­se­kven­ser, der heraf følger. Det er et godt eksempel til at illu­strere, hvordan normer for fysisk udfol­delse begrænser del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der og udgrænser kroppe. I den for­bin­delse kan eksemplet også tjene til at vise, hvordan et alter­na­tiv kunne se ud, hvori for­skel­lige krops- og funk­tions­va­ri­a­tio­ner inklu­de­res ved eksem­pel­vis at tilbyde en variation af akti­vi­te­ter i naturen eller blot en aktivitet til­gæn­ge­lig for alle. At arbejde med et begreb om vari­a­tio­ner, i stedet for afvigelse eller ned­sæt­telse, har således poten­ti­a­ler udover blot den sproglige dimension.

Udfor­drin­ger og modstand

At arbejde norm­kri­tisk er ikke en nem øvelse, og det skal det heller ikke være. At foretage et sådant per­spek­tivskifte kan desuden lede til for­skel­lige former for udfor­drin­ger. Den erken­delse og ofte også afgivelse af pri­vil­e­gier, det norm­kri­ti­ske per­spek­tivskifte for­an­le­di­ger, kan (som vi har set mange eksempler på i den offent­lige debat) vække modstand og aversion. Det er ikke nød­ven­dig­vis let eller attrak­tivt at skulle afgive magt og bekræf­telse, når man eksem­pel­vis som pro­fes­sio­nel skal til­si­de­sætte sin pæda­go­gi­ske og ofte også erfa­rings­ba­se­rede viden. Det kan føles som om, at ens pro­fes­sio­na­lisme svækkes i den norm­kri­ti­ske erken­delse af, at man skal forstå, hvad man ikke forstår, for bedre at kunne forstå (Björkman 2019). På det social- og spe­ci­al­pæ­da­go­gi­ske område kan det synes yder­li­gere udfor­drende at imple­men­tere norm­kri­ti­ske per­spek­ti­ver, da nor­ma­li­se­ring er et eksplicit mål med den pæda­go­gi­ske inter­ven­tion. Den er funderet på en tro om, at en nor­ma­li­se­ring af (i tilfældet med fysiske handikap) kroppen og dennes funk­tio­ner leder til en for­bed­ring af livskva­li­te­ten og øgede del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der. Et norm­kri­tisk per­spek­tiv på denne pæda­go­gi­ske praksis sætter spørgs­måls­tegn ved, hvorvidt det altid er tilfældet, og for­an­le­di­ger en mere nysgerrig og åben tilgang til den enkeltes (mang­fol­dige) for­tæl­lin­ger, ønsker, drømme og per­spek­ti­ver – særligt, når de bryder med den ensidige for­tæl­ling om livet med et handikap som man­gel­fuldt og trist, der kun kan forbedres gennem nor­ma­li­se­ring af den enkelte.

Det er imid­ler­tid ikke kun på det social- og spe­ci­al­pæ­da­go­gi­ske område, at medi­cin­ske diskurser om kro­p­s­funk­tio­na­li­tet besvær­lig­gør en norm­kri­tisk tilgang til børn og unge med handikap. Generelt influerer de i høj grad børnenes og de unges møde med pro­fes­sio­nelle, og i inter­sek­tio­nen med udvik­lings­psy­ko­lo­gi­ske og indi­vi­du­a­li­se­rende diskurser om barndom og ungdom van­ske­lig­gø­res det norm­kri­ti­ske brud med pro­ble­ma­ti­se­rin­gen af det enkelte barn yder­li­gere (Falster 2021; Aslla 2019; Burman 1994). Det skyldes, at børnene og de unge gennem et sådant blik kate­go­ri­se­res og vurderes i henhold til normer for udvikling, læring og kro­p­s­funk­tio­ner. Lig den kritik af den medi­cin­ske model, der er gen­nem­gå­ende i store dele af disa­bi­lity studies, kan dette blik på børn og unge med handikap ligeledes beskyldes for at stille den enkelte og dennes handikap til grund for de mange barrierer, de oplever. Et blik, der står i direkte mod­sæt­ning til det norm­kri­ti­ske (såvel som det bredere socio­lo­gi­ske) per­spek­tiv på struk­tu­relle normer, som årsagen til diskri­mi­na­tion, stig­ma­ti­se­ring og eks­klu­sion. Det er dog vigtigt at under­strege, at det norm­kri­ti­ske per­spek­tivskifte i praksis ofte besværes af ydre rammer, som det ikke ligger inden for den enkeltes magt at udvide eller omstyrte. Altså politiske og insti­tu­tio­nelle rammer (herunder de udvik­lings­psy­ko­lo­gi­ske og medi­cin­ske han­di­kap­dis­kur­ser), der begrænser for­an­drings­mu­lig­he­der og ram­me­sæt­ter en ensidigt nor­ma­li­se­rende indsats for børn og unge med handikap. Derfor kan og må de fag­pro­fesio­nelle heller ikke stå alene i en kamp som den, jeg her plæderer for.

En sidste udfor­dring ved at tillære sig norm­kri­ti­ske per­spek­ti­ver, er frygten for at begå fejl. Når man først er blevet opmærksom på de mulige kon­se­kven­ser af diskri­mi­ne­rende sprogbrug, ste­reo­ty­pi­fi­ce­ring eller pri­vil­e­gie­blind­hed, bliver man også opmærksom på mulige kon­se­kven­ser, hvis man eksem­pel­vis i fru­stra­tion får råbt spasser. Da der ofte er tale om inter­na­li­se­rede diskri­mi­na­tions­møn­stre, og blikket på mennesker med handikap som afvigende og uheldige sidder så dybt i os, kan og vil sådanne fejl ske (Falster, Vagtholm & Warming 2022). Sådan må det (desværre) være. Det norm­kri­ti­ske per­spek­tivskifte har da heller intet endepunkt, men er en kon­ti­nu­er­lige proces af kritiske analyser af insti­tu­tio­nelle såvel som egne prak­sis­ser, som man aldrig må tænke, at man er i mål med.

Opsamling

Selvom norm­kri­ti­ske per­spek­ti­ver på handikap er yderst til­ste­de­væ­rende i aka­de­mi­ske teo­re­ti­se­rin­ger såvel som i akti­vi­sti­ske miljøer, synes det norm­kri­ti­ske per­spek­tivskifte (endnu) ikke at have fundet til­stræk­ke­lig vej til den pæda­go­gi­ske praksis på området. På samme måde er handikap ofte blot nævnt i oprems­nin­ger af relevante kate­go­ri­se­rin­ger men meget sjældent udfoldet i et ellers voksende antal udgi­vel­ser om norm­kri­tik. Poten­ti­a­let af et norm­kri­tisk per­spek­tiv synes stort, hvis pæda­go­gik­kens mål bliver eller siges allerede at være at skabe lige del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der for alle.  For­ud­sæt­nin­gen for udvik­lin­gen af en sådan pædagogik er, at den ikke blot bliver formet efter majo­ri­te­tens behov og mulig­he­der men stræber efter at udfordre de normer, der mar­gi­na­li­se­rer børn og unge med handikap og hen­stil­ler dem til en passiv position på side­linjen, hvor de blot tolereres.

Jeg har gennem artiklen givet bud på, hvordan en sådan norm­kri­tik kan se ud, og vist nød­ven­dig­he­den af selvransa­gelse og ‑kritik gennem en bevidst­gø­relse af børns og unges ople­vel­ser af util­sig­tet diskri­mi­ne­rende sprogbrug, ste­reo­ty­pi­fi­ce­rin­ger og pri­vil­e­­gie- og magtulig­he­der. Hertil hører desuden en erken­delse af, at gode inten­tio­ner ikke altid er nok, og at alt det vi plejer at gøre, som­me­ti­der må gøres om. For lige meget hvor meget vi synes, vi ved om børn og unge med handikap, kan vi som kro­p­s­ka­pable (og måske også pro­fes­sio­nelle) voksne aldrig fuldt ud sætte os ind i, hvordan det er at leve et liv med syste­ma­tisk diskri­mi­na­tion, stig­ma­ti­se­ring og eks­klu­sion fra lege­plad­sen, ung­doms­fe­sten eller arbejds­mar­ke­det, for blot at nævnte nogle af de mere hånd­gri­be­lige eksempler. En gen­nem­gå­ende pointe har således været den norm­kri­ti­ske udfor­dring af magtulig­he­der gennem en erken­delse af egne pri­vil­e­gier og der­til­hø­rende blind­he­der, der tvinger os til ikke blot at give magten og stemmen til de børn og unge, der så sjældent oplever at have den, men også til åben­sin­det og nys­ger­rigt at lytte efter.

Refe­ren­cer

Adichie, C. N. (2009). The Danger of a Single Story. TED talk, TED global, July 2009.

Ahmed, S. (2018). Killjoy Manifest. Infor­ma­tions forlag.

Aslla, A. L. (2019). Ett sånt där barn – norm­kri­tiska dilemman kring funk­tio­na­li­tet och inklu­de­ring. I Björkman, L. & Bromseth, J. Norm­kri­tisk pedagogik. Per­spek­tiv, utma­nin­gar och möj­lighe­ter. Kapitel 6. Studentlitteratur

Barnes, C. & G. Mercer (2003). Disa­bi­lity. Polity Press, Cambridge.

Björkman, L. (2019). Om att förstå vad vi inte förstår för at bättre kunna förstå. I Björkman, L. & Bromseth, J. Norm­kri­tisk pedagogik. Per­spek­tiv, utma­nin­gar och möj­lighe­ter. Kapitel 6. Studentlitteratur

Björkman, L. & Bromseth, J. (2019). Norm­kri­tisk pedagogik. Per­spek­tiv, utma­nin­gar och möj­lighe­ter. Studentlitteratur

Bromseth, J. (2011). Forän­drings­stra­te­gier och pro­blem­för­stå­el­ser: från utbild­ning om den Andra til queer pedagogik. I Bromseth, J. & Darj, F. (red) Norm­kri­tisk pedagogik. Makt, lärande och stra­te­gier för förän­dring. Uppsala: centrum for genus­ve­tens­kap, Uppsala Universitet.

Burman, E. (1994). Decon­structing deve­l­op­men­tal Psy­cho­logy. London: Routledge.

Butler, J. (1990). Gender Trouble. Routledge.

Butler, J. (2020). Ordenes Vold. Klim, København.

Clare, E. (1999). Exile and Pride: Disa­bi­lity, Queerness and Libe­ra­tion, 2nd Edition. Cambridge, MA: South End Press.

Clarup, E., Hamilton, S. D. P., & Padovan-Özdemir, M. (2020). Norm­kri­tisk og norm­kre­a­tiv pædagogik i aktuel praksis: Et forsk­nings­ba­se­ret inspira­tions­ka­ta­log til dagtilbud. VIA Uni­ver­sity College.

Davies, B. (2000). A body of writing 1990 – 1999. Altamira press

Davies, B. (2014). Listening to Children. Being and becoming. New York: Routledge.

Falster, E. S. (2021). Vi kæmper for at leve. En social-rela­tio­­nel og aner­ken­del­ses­te­o­re­tisk analyse af barrierer for børns agens og gensidigt aner­ken­dende rela­tio­ner set ud fra et bør­ne­per­spek­tiv. Ph.d.-afhandling, Roskilde University.

Falster, E., Vagtholm, I., & Warming, H. (2022). Livet med bevæ­gel­ses­han­di­kap: børns og unges per­spek­ti­ver. Akademisk Forlag.

Fre­de­rik­sen, M. B. (2012). Styr dine følelser! En affektiv vending. I M. B. Fre­de­rik­sen, & M. Nebeling Petersen (red.), I affekt: Skam, jubel og frygt som ana­ly­se­stra­tegi. Varia, Center for Kvinde- og køns­forsk­ning. Vol. 9

Garland-Thomson, R. (1997): Extra­or­di­nary Bodies: Figuring Physical Disa­bi­lity in American Culture and Lite­ra­ture. Colombia Uni­ver­sity Press, New York.

Garland-Thomson, R. (2005): Feminist Disa­bi­lity Studies. Journal of Women in Culture and Society. Volume 30, 2.

Glerup, S. (2013): Fra uskyldig stakkel til uværdigt trængende i dansk film. I Bonfils, I. S., Kirkebæk, B., Olsen, L., Tetler, S. (red). Han­di­cap­for­stå­el­ser. Mellem teori, erfaring og vir­ke­lig­hed. Akademisk forlag.

Gundersen, M. D. L. M. & Roien, L. A. (2018): Norm­kri­tisk seksu­a­lun­der­vis­ning – mang­fol­dig­hed, trivsel og anti­diskri­mi­na­tion i skolen. I Roien, L. A., Simovska, V. & Graugaard C. Seksu­a­li­tet, skole og samfund – kritiske per­spek­ti­ver på seksu­a­lun­der­vis­ning. Hans Reitzels forlag. Kapitel 12.

James, A, C. Jenks & A. Prout (1998): The­o­rizing Childhood. Polity Press, Cambridge.

Juelskjær, M. (2019). At tænke med agential realisme. Nyt fra samfundsvidenskaberne.

Kurth, M. (2013): Handicap hybrid – mellem den medi­cin­ske og den sociale model. I Bonfils, I. S., Kirkebæk, B., Olsen, L., Tetler, S. (red). Han­di­cap­for­stå­el­ser. Mellem teori, erfaring og vir­ke­lig­hed. Akademisk forlag.

Lavaud, M. A. (2020). Pro­vo­ke­rende og til­knyt­nings­for­styr­ret? At udfordre pro­blem­for­tæl­lin­ger ved at lytte efter de andre historier. Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift. Tema 4. December.

Löfgren-Mårtenson, L. (2013): “Hip to be Crip?” About Crip Theory, Sexuality and People with Intel­lectual Disa­bi­li­ties. Sexuality and Disa­bi­lity 31, 4.

Lykke, N. (2012). Køns­forsk­ning – en guide til femi­ni­stisk teori, meto­do­logi og skrift. Forlaget Samfundslitteratur.

Madsen, K. L. (2022). Kate­go­ri­se­ring. I Madsen, K. L., Jørgensen, J., Graack, J. (red). Norm­kri­tik i pæda­go­gisk praksis. Hans Reitzels forlag.

Madsen, K. L., Jørgensen, J., Graack, J. (red) (2022). Norm­kri­tik i pæda­go­gisk praksis. Hans Reitzels forlag.

McRuer, R. (2006) Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disa­bi­lity. New York Uni­ver­sity Press.

Oliver, M. (1996). Under­stan­ding Disa­bi­lity: From Theory to practice. Macmillan, London.

Oliver, M. & C. Barnes (2012). The New Politics of Disab­le­ment. Palgrave Macmillan, UK.

Rydström, J. (2012): Intro­duction: Crip theory in Scan­di­navia. Lambda Nordica, Volume 17, Issue 1 – 2.

Sha­kespeare, T. & Watson, N. (2001). The social model of disa­bi­lity: An outdated ideology? Research in Social Science and Disa­bi­lity, volume 2.

Staunæs, D. (2004). Køn, etnicitet og skoleliv. Forlaget Samfundslitteratur.

Thomas, C. (1999). Female Forms: Expe­ri­en­cing and Under­stan­ding Disa­bi­lity. Open Uni­ver­sity Press: Buckingham.

Warming, H. (2011). Bør­ne­per­spek­ti­ver – Børn som lige­vær­dige med­spil­lere i socialt og pæda­go­gisk arbejde. Akademisk Forlag, København.

Yang, A. (2021). Raci­a­lized foreca­sting. Under­stan­ding race through children’s (to be-) lived expe­ri­en­ces in a Danish school context. Nordic Journal of Studies in Educa­tio­nal Policy, 7(3).


[1] Når jeg skriver hen­holds­vis majo­ri­se­rede og mino­ri­se­rede i stedet for blot majoritet og minoritet, er det for at tyde­lig­gøre, at der er tale om en proces, hvori én gruppe bliver mino­ri­se­ret og en anden majo­ri­se­ret på baggrund af kategorisering.

[2] For mere empiriske per­spek­ti­ver henvises der til bogen, der bygger på samme forsk­nings­pro­jekt: Livet med bevæ­gel­ses­han­di­kap – Børns og unges per­spek­ti­ver (Falster, Vagtholm & Warming 2022).

[3]Se eksem­pel­vis Nina Lykkes intro­duk­tion til femi­ni­stisk teori (2012) for en læse­ven­lig uddybning.

[4] Både Queer og Crip er oprin­de­ligt skældsord brugt som angreb mod personer, hvis køn, seksu­a­li­tet eller kro­p­s­funk­tio­na­li­tet bryder med normerne. De er sidenhen af taget i brug af akti­vi­sti­ske og aka­de­mi­ske strøm­nin­ger, der ved selv at påtage sig ordene, genero­brer deres betydning og dermed mod­ar­bej­der ordenes tidligere stigma (Löfgren-Mårtenson 2013; McRuer 2006).

[5] På den måde viser den større human- og sam­funds­vi­den­ska­be­lige bevægelse væk fra en sproglig til en materiel vending sig også i specifikt i forsk­nin­gen om handikap (se fx Juelskjær 2019 og Fre­de­rik­sen 2012).

[6] Det kan (og bliver ofte) dis­ku­te­ret om sådanne ord altid bør undgås, og hvilken betydning kontekst og personen bag ytringen bør have.

[7] Når jeg har valgt at stave handikap med k og ikke c, er det for at tyde­lig­gøre, at der er tale om en dansk udgave af ordet samt for at skabe en bog­sta­ve­lig for­bin­delse til ordet kro­p­s­ka­pa­bel. Det er dog ikke mit eget påfund, men som det er også er tilfældet med disa­bi­lity studies, er det inspi­re­ret af han­di­ka­pak­ti­vis­men, og mere konkret af en samtale med han­di­ka­pak­ti­vist Sarah Glerup.

[8] En for­tæl­ling, der kan knyttes til det neoli­be­rale ideal om uaf­hæn­gig­hed, som kan væres svært for mennesker med handikap (såvel som mange andre grupper) at leve op til (Falster 2021; Falster, Vagtholm & Warming 2022).

[9] Jeg sætter det en anelse på spidsen her, da det natur­lig­vis ikke er alle pædagoger, der er kro­p­s­ka­pable ligesom andre kate­go­ri­se­rin­ger og der­til­hø­rende pri­vil­e­gier (eller mangel på samme) også kan blive virk­nings­fulde i mødet mellem barn/ung og voksen pædagog. (Falster, Vagtholm & Warming 2022).

[10] Lig begrebet om far­ve­blind­hed, der betegner (primært hvide) men­ne­skers idé om, at de ikke ser race med gode inten­tio­ner om at slette race som en ulig­heds­ska­bende kategori og samtidig bevise, at de ikke er racister. Problemet er (blandt andet), at man util­sig­tet får gjort erfa­rin­ger af raci­a­li­se­ring og racisme tavse og ille­gi­time (Yang 2021).

  • Ph.d.-studerende, Institut for Sam­funds­vi­den­skab og Erhverv, Roskilde Universitet.