graphical design element, fragments in shades of green
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

Nyt call om social (u)retfærdighed

I DpT nr.4/2021 sætter vi social (u)retfærdighed på dags­or­de­nen for at undersøge og blive klogere på, hvad eks­pli­citte begrebs­lig­gø­rel­ser eller impli­citte for­stå­el­ser af social (u)retfærdighed

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

Nyt call om velfærdsuddannelser 

Aktuelt peger en række tendenser i relation til vel­færds­ud­dan­nel­serne på, at disse er under pres: Søgningen og optaget af stu­de­rende er flere steder vigende, ligesom det

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

DpT #4/20 – så er raketten skudt af 

Tema Anbragte: I Mette Fre­de­rik­sens nytårs­tale kom anbragte børn og unge i politisk fokus. Forud var gået God­havns­dren­ge­nes kamp for en und­skyld­ning for den behand­ling, de fik på

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

Så er DpT #3 på banen i fuld fart 

Temaet er I skam­me­kro­gen – om skam i opdra­gelse og under­vis­ning, som fremhæver, at skam er til­bø­je­ligt til at blive gjort usynlig i vore dage. Enten ses opdra­gelse og

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

DpT #2 er udkommet 

Temaet er Kunst, politik og pædagogik, som zoomer ind på den politisk mobi­li­se­rende og akti­vi­sti­ske dimension af kunst-per­­­for­­­ma­tive pæda­go­gi­ske inter­ven­tio­ner og praksis. Hvilke følelser, erken­del­ser, ideologier

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

Epidemi-pædagogik 

Covid-19-epidemien har vendt op og ned på samvær­s­for­mer og hver­dags­prak­sis i familier og vel­færds­in­sti­tu­tio­ner. Corona-ned­luk­­­nin­­­gen har også givet brændstof til efter­tænksom­hed over pædagogik og opdra­gelse. Det

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

Fler­fag­ligt fokus på psykisk sundhed 

Jeppe Oute, Stinne Glasdam & Ottar Ness: Den psyko-politiske, den køns­po­li­ti­ske og den radikale – dis­kus­sio­ner af men­ne­ske­syn og etiske per­spek­ti­ver i tre domi­ne­rende fore­stil­lin­ger om god praksis

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

Nyt Call for Papers 

Temaet i DpT nr. 1/22 har titlen Tillid og mistillid i pæda­go­gers rela­tio­ner til sam­ar­bejds­part­nere. I dette CfP inviteres til at levere bidrag til temaet ved at indsende abstract til en artikel. 

Læs mere »